LONGREAD: De “Nieuwe Wereldorde” is het wereldcommunisme

Screenshot_78

(Door: Thorsten Mann – Vertaling: E.J. Bron)

“Jullie Amerikanen zijn zo naïef. Nee, jullie zullen het communisme niet vrijwillig aannemen, maar wij zullen het socialisme steeds opnieuw in kleine doses voeren, totdat jullie uiteindelijk wakker worden en vaststellen dat jullie het communisme al hebben”, aldus Nikita Chroesjtsjov tegenover de VS in 1959.

Het einddoel van de communistische strategie was altijd het oprichten van een communistische wereldregering. Marx maakte al duidelijk dat de “emancipatie van de arbeidersklasse” “alle landen” zou moeten omvatten. Meer dan een halve eeuw later is de socialistische heropvoeding van de westelijke volkeren en de stapsgewijze overbrenging van hun vroeger nog soevereine natiestaten onder de controle van regionale en globale regeringsstructuren zoals de EU en de VN duidelijk.

“Na de overwinning van de arbeidersklasse […] zullen er in geen enkel land meer sociale, nationale of andere oorzaken voor het uitbreken van een oorlog bestaan. Maar dat zal pas het geval zijn wanneer de hele wereld onder de totale controle van het sociaal-communistische systeem werd gebracht. Dan zal de mensheid zich tot een ware gemeenschap van gelijke naties verenigen.”
(Nikita Chroesjtsjov (†), van 1953 tot 1964 partijchef van de CPSU)

Het internationalisme behoort sinds oudsher tot de fundamenten van het Marxisme, want volgens de voorbereidende denkers van deze ideologie zouden niet nationale of etnische kenmerken het maatgevende criterium zijn dat over het lidmaatschap van een individu van zijn grotere sociale groep beslist. Veelmeer zou maatgevend zijn tot welke maatschappelijke klasse een individu zou behoren, want ongeacht hun nationale of etnische identiteit zouden de lagere klassen van een maatschappij altijd door de hogere klassen uitgebuit en onderdrukt worden. voortbordurend op deze bewering riep Karl Marx de “proletariërs aller landen” er in het Communistisch Manifest toe op zich te verenigen en de bestaande maatschappelijke orde door een gewelddadige revolutie ten val te brengen.

Tot zo´n eerste vereniging, die beweerde de belangen van het internationale proletariaat te vertegenwoordigen, kwam het in het jaar 1864 in de vorm van de “Internationale Arbeidersassociatie”, in wier beginselverklaring Marx schreef dat de “emancipatie van de arbeidersklasse noch een lokale, noch een nationale, maar een sociale taak” zou zijn, “die alle landen omvat”. Naar het idee van Marx zou de “Eerste Internationale” het centralistische leidende orgaan voor de nog op te richten “arbeiderspartijen” in de verschillende natiestaten moeten zijn, wat echter mislukte door interne ruzies, waardoor de “Eerste Internationale” uiteindelijk uit elkaar viel.

Geïnspireerd door Friedrich Engels volgde op het Internationale Socialistencongres in het haar 1889 de oprichting van de “Tweede Internationale”, die tot de Eerste Wereldoorlog bestond, die tot het uitbreken van de Oktoberrevolutie leidde.

Lenin´s ontspanningspolitiek

Nadat de Oktoberrevolutie de marxistische ideologie in Sovjet-Rusland voor het eerst een staatsachtergrond had gegeven, richtte Lenin in het jaar 1919 de “Derde Internationale” (Komintern) op, waarvan het doel was om ook in andere natiestaten buiten de Sovjet-Russische invloedssfeer communistische revoluties te ontketenen en zodoende de Russische Oktoberrevolutie uit te breiden tot de “wereldoktober”. Maar de nederlaag van de Sovjets in de oorlog tegen Polen in het jaar 1921 en vooral het mislukken van de “Duitse Oktober” in het jaar 1923 waren een zware tegenslag voor de marxistische ambities daar. Want anders dan Lenin had beloofd, was de Eerste Wereldoorlog niet tot de wereldrevolutie geëscaleerd en was de “Gouden Eeuw van het wereldcommunisme” uitgebleven.

In plaats daarvan stond de Sovjet-Russische planeconomie van het zogenaamde “oorlogscommunisme”, die gepaard ging met onteigeningen, collectivisme en moorddadige terreur, al in het begin van de jaren 1920 op instorten. Daarom voerde Lenin in het jaar 1921 noodgedwongen de “Nieuwe Economische Politiek” (NEP) in, die voorzag in verstrekkende liberaliseringen en de herinvoering van markteconomische elementen in de Sovjet-Russische planeconomie, waardoor enerzijds de ineenstorting van het Sovjet-systeem voorkomen kon worden en waardoor anderzijds de indruk ontstond dat Rusland zich zou afkeren van de communistische ideologie. Samen met Lenin´s buitenlandspolitieke concept van de “vreedzame co-existentie” met de westelijke landen lukte het in het midden van de jaren 1920 om de politieke isolering van het communistische kamp te boven te komen. Maar dit veranderde niets aan het doel van de door Moskou gecoördineerde “Derde Internationale”, die nog steeds toewerkte naar de communistische omwenteling in de verschillende natiestaten.

Lenin had in 1923 aangekondigd dat men eerst Oost-Europa zou innemen, daarna de massa´s van Azië en daarna zou men de VS omsingelen, die het laatste bolwerk van het kapitalisme zouden zijn. Maar men zou niet hoeven aanvallen, want de VS zouden als een rijpe vrucht in handen van de bolsjewieken vallen. Tot dat moment zou de “vreedzame co-existentie” samen met de NEP de Sovjet-Unie een “adempauze” verschaffen om de economische ontwikkelingsachterstand van het Oosten tot het niveau van de westelijke industrielanden te verhogen. Pas wanneer dit doel bereikt zou zijn, zou volgens Lenin´s plan de “tweede fase van het socialisme” beginnen en met haar de “reactivering van het revolutionaire potentieel in de westelijke wereld”. Dat betekent dat de openlijke klassenstrijd dan pas zou moeten beginnen en met hem het bloedvergieten van de Oktoberrevolutie zou moeten terugkeren.

Trotski tegen Stalin

Na de dood van Lenin kwam het in de leiding van de CPSU tot een richtingstrijd, die escaleerde in een openlijke machtsstrijd tussen de nieuwe secretaris-generaal Josef Stalin en de minister van oorlog Leo(n) Trotski. Weliswaar waren Stalin en Trotski het eens over het einddoel van de communistische strategie, namelijk om een globale radenregering op te richten, omstreden was echter het de manier waarop dit doel bereikt zou moeten worden. Terwijl Stalin eerst streefde naar de oprichting van het “socialisme in een land”, pleitte Trotski voor het concept van de “permanente revolutie in wereldomvang”. Dat betekent dat Stalin eerst de communistische maatschappijorde in de Sovjet-Unie wilde realiseren om daarna de revolutie naar andere landen uit te breiden. Dit concept heeft tot gevolg dat het communisme tijdelijk parallel aan het kapitalisme bestaat, waardoor er een onvermijdelijke competitie tussen de beide maatschappijsystemen ontstaat, waarin – zoals de praktijk aantoont – het communisme altijd de mindere is. Stalin´s concept ter oprichting van het wereldcommunisme demonstreert voor de ogen van de wereld dus onvermijdelijk de inefficiëntie en tegennatuurlijkheid van de marxistische ideologie en dwingt de Sovjets tot de hermetische afsluiting van hun heerschappijgebied.

Tegen deze achtergrond stond Trotski er met zijn concept van de “permanente revolutie” op dat de overgang van het kapitalisme via het socialisme naar het communisme alleen maar zou kunnen functioneren in wereldomvang. Dat wil zeggen dat er door opzettelijke subversie van de traditionele en markteconomische maatschappijorde in alle landen van de wereld een “revolutionaire situatie” opgewekt zou moeten worden, voordat in een aansluitende, de hele wereld omvattende omwenteling alle natiestaten aan het dictaat van een globale radenregering onderworpen en samen naar het wereldcommunisme overgebracht zouden kunnen worden.

Stalin diskwalificeert het communisme

Nadat Stalin in de tweede helft van de jaren 1920 tegen Trotski succesvol was, begon de fase van het stalinisme, dat het marxistische plan om een wereldrevolutie te ontketenen en een globale radenregering op te richten tientallen jaren terug wierp. Want bij de poging om in de Sovjet-Unie de communistische maatschappijorde te realiseren, maakte Stalin een vroegtijdig einde aan de liberaliseringen van de NEP en aan de “vreedzame co-existentie”. In plaats daarvan keerde hij terug naar de brutale methodes van het oorlogscommunisme, wat vernietigende gevolgen had voor de Sovjet-economie, die Stalin probeerde tegen te werken met massadeportaties en arbeidskampen.

In plaats van de arbeidersklasse in de destijds beginnende economische wereldcrisis enthousiast te maken voor de wereldrevolutie, zorgden de communistische misdaden en de van Stalin´s regime uitgaande bedreiging voor een anticommunistische reactie, die zich  in Europa in de vorm van het fascisme, het nationaalsocialisme en het Franquisme uitte en die later in de VS tot de opkomst van het Mccarthyisme. Als gevolg van het stalinisme bevond het communistische kamp zich in het begin van de jaren 1959 dus weer in een gelijksoortige situatie als al in het begin van de jaren 1920. Dat wil zeggen dat de Sovjet-Russische planeconomie het niet kon bolwerken in de competitie met de westelijke landen en in de beginnende Koude Oorlog was het communisme ideologisch gediscrediteerd en politiek geïsoleerd.

De lange termijn strategie

Na de dood van Stalin in het jaar 1953 brak er opnieuw een machtsstrijd in de top van het Sovjet-regime uit, die Nikita Chroesjtsjov uiteindelijk in zijn voordeel kon beslissen. Met de bedoeling de wereldrevolutie nieuw leven in te blazen, viel Chroesjtsjov niet alleen teug op de Lenin´s concepten van de NEP en de “vreedzame co-existentie”, maar hij integreerde ook Trotski´s concept van de “permanente revolutie” in een nieuwe Sovjet lange termijn strategie, die sinds het 20e partijcongres van de CPSU in het jaar 1956 streeft naar de vereniging van de wereld onder een globale socialistische radenregering. Chroesjtsjov begon de strategiewisseling ermee dat hij Stalin tot de zondebok voor de misdaden van het communistische regime verklaarde en een langdurig proces van de-stalinisering startte, waarvan het doel later door Andrej Sacharov als volgt werd becommentarieerd: “We zijn er van overtuigd dat de communistische wereldopinie afwijzend staat tegenover alle pogingen tot een heroprichting van het stalinisme in ons land, want die zou een vreselijke klap tegen de aantrekkingskracht van de communistische ideeën in de hele wereld zijn.”

Chroesjtsjov liet tijdens een bezoek aan de VS in het jaar 1959 verrassend openlijk weten hoe het op Trotski´s gebaseerde concept van “permanente revolutie in wereldomvang” van de nieuwe lange termijn strategie van de Sovjets functioneert. Chroesjtsjov zei tegen de Amerikaanse minister van Landbouw, Ezra Taft Benson, dat zijn kleinkinderen in het communisme zouden leven. toen Benson dit ontkende, zei Chroesjtsjov:

“Jullie Amerikanen zijn zo naïef. Nee, jullie zullen het communisme niet vrijwillig aannemen, maar wij zullen het socialisme steeds opnieuw in kleine doses voeren, totdat jullie uiteindelijk wakker worden en vaststellen dat jullie het communisme al hebben.”

Nog duidelijker werd Andrej Sacharov, de zogenaamde “vader van de Sovjet-Russische waterstofbom”, die in het jaar 1968 een einde van de Koude Oorlog en een internationale integratie van Oost en West in een globale socialistische maatschappijorde eiste, waarbij de “psychologische instelling” van de westelijke volkeren dusdanig veranderd zou moeten worden dat zij “vrijwillig” de internationale herverdeling van hun welvaart en de oprichting van een wereldregering zouden ondersteunen. Deze voor het “vreedzame ingroeien” in het globale socialisme benodigde “verandering van de volks-psyche” zou op algemene democratische basis moeten plaatsvinden, gecontroleerd door de publieke opinie, door alle democratische middelen zoals verkiezingen, publicaties enz.”. Daarbij zou een wezenlijke rol gespeeld worden door het zogenaamd door industriële kooldioxide veroorzaakte broeikaseffect, dat de oprichting van een globale socialistische planeconomie noodzakelijk zou maken. Mits de westelijke volkeren ondanks deze systematische heropvoeding zouden weigeren om hun “laffe en egoïstische kleinburgerlijke ideologie” en “militarisme, nationalisme, fascisme en revanchisme” los te laten, dan zou de vernietiging van de menselijke civilisatie in een atoomoorlog dreigen.

De ondermijning van het Westen

Meer dan een halve eeuw later is de socialistische heropvoeding van de westelijke volkeren en de stapsgewijze overbrenging van hun vroeger nog soevereine natiestaten onder de controle van regionale en globale regeringsstructuren zoals de EU en de VN duidelijk. Minder duidelijk is dat deze ontwikkeling sinds de jaren 1950 tot op de dag van vandaag daadwerkelijk door Moskou wordt bedreven, want vijfentwintig jaar na het vermeende “verval van de Sovjet-Unie” is de communistische bedreiging bijna volledig verdwenen uit het openbare bewustzijn. Als gevolg daarvan blijft voor de oppervlakkige waarnemer de coördinatie door Moskou op de achtergrond bij de sluipende overbrenging van de westelijke landen in het globale socialisme verborgen.

Op het eerste gezicht schijnen de protagonisten van deze ontwikkeling zelfs uit heel andere politieke richtingen afkomstig te zijn. Dat is daardoor te verklaren dat tot het concept van Trotski van “permanente revolutie” ook het concept van het zogenaamde “entrisme” behoort, dat erin voorziet om al bestaande burgerlijke partijen en organisaties met Sovjet-agenten te ondermijnen of onverdacht overkomende frontorganisaties op te richten om onder hun dekmantel – zogezegd onder valse vlag – de communistische agenda in te voeren. Pas wanneer men zowel de doelen van de Sovjet lange termijn strategie kent en eveneens vertrouwd is met het Trotskistische concept van het “entrisme”, begrijpt men waarom bijvoorbeeld Amerikaanse “Neocons” (met een Trotskistisch verleden) de westelijke wereld in een zinloze en uitzichtloze oorlog tegen de islam hebben geleid, waarom schijnbare “rechts-extremen” (met communistisch verleden) toewerken naar de invoering van een globale planeconomie of waarom zelfs geveinsd conservatieve regeringschefs (met een communistisch verleden) de nationale grenzen openen en de immigratie van miljoenen buitenlanders bespoedigen, die in de traditionele burgerlijke maatschappijorde niet integreerbaar zijn.

Er zijn ontelbaar andere voorbeelden van te vinden hoe onder de dekmantel van de meest verschillende partijen en organisaties de agenda van de Sovjet lange termijn strategie wordt uitgevoerd. Het duidelijkst te herkennen zijn de gevolgen van Trotski´s “permanente revolutie” echter aan het voorbeeld van de Europese integratie en het zogenaamde Rio-proces, dat de “internationale klimaatbescherming” als voorwendsel neemt om de VN tot een wereldregering uit te bouwen en een internationale socialistische maatschappijorde op te richten. In de loop van deze “permanente revolutie” worden de regeringsorganen van de eens soevereine natiestaten eerst tot bestuurshelpers van de hogere regionale regering en daarna van de wereldregering gedegradeerd. Tot het moment dat alle voormalige natiestaten – etnisch en cultureel gebalkaniseerd, economisch en financieel geruïneerd en militair  verdedigingsonbekwaam – voldoende verscheurd zijn, zodat de opkomende sociale spanningen een “revolutionaire situatie” doen ontstaan, die de op burgeroorlog gelijkende omwenteling van de traditionele maatschappijorde in wereldomvang mogelijk maakt. Deze mogelijkheid zou gebruikt kunnen worden voor de definitieve oprichting van het wereldsocialisme.

Bron:
www.expresszeitung.com
Auteur: Thorsten Mann

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Barbarisme, Communisme, dictatuur, kwaadaardige opzet, Marxisme, New World Order, Rotzakken, socialisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

12 reacties op LONGREAD: De “Nieuwe Wereldorde” is het wereldcommunisme

  • paulzwueste zegt:

   Allemaal leuk en aardig maar ik maak de gewaardeerde lezer er op opmerkzaam dat dit artikel ongelofelijk gedateerd is.
   Het communisme is dood.
   Het islamisme bedreigt ons.
   Laten we daar onze tijd aan besteden.
   De nieuwe wereldorde is niet het wereldcommunisme maar de islam…!!!

   Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh ja? En wie heeft de islam dan wel binnengehaald? LINKS!
    Sorry, Paul, het communisme is helemaal niet dood: Dat dachten we alleen heel even in de jaren ’90, in de euforie over de val van de Muur! Links is alleen maar undercover gegaan en probeert nu andere sluipwegen om haar greep op de wereld terug te krijgen, nu door middel van de multikul. Alle kans, dat het daarbij inzetten van de islam zo ongeveer het stomste zal blijken te zijn, wat ze konden doen, omdat het zich tegen ze zal keren, maar aangezien ze in dat geval alles en iedereen met zich meeslepen, is dat bepaald geen troostende gedachte.
    En houd in verband daarmee ook maar liever dat verrukkelijke Rusland van je in de gaten:
    Dacht jij nu ècht, dat het communisme daar morsdood is? De mentaliteit, die het meer dan 70 jaar overeid gehouden heeft, is anders níet dood en na dit artikel 2 keer te hebben overgelezen, heb ik zelfs de indruk, dat ook de auteur daarop zinspeelt. We waren het er, dacht ik, toch wel intussen over eens, dat Links (het communisme dus inbegrepen) de motor achter de islamisering is! Hoe kom je er dan bij, dat we ons alléén op de islam te concentreren hebben?
    Doe niets aan Links -dat het communisme mede in zich herbergt- en de muzelmannetjes zullen blijven binnenstromen, hoor: Dat is dweilen met de kraan open.

    Like

   • toetssteen zegt:

    Paul
    Toch is er een soort overlap:
    https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/01/christopher-hitchens-on-the-mildly-fascist-founder-of-the-boy-scouts/272683/

    In het door mij aangehaalde artikel kunt u islam 1 op 1 leggen naast de enge linkse sentimenten van nu die nu een comeback dreigen te maken; maar dan gehuld in een ander jasje. Maar het blijft een wolf.

    Like

 1. Petra DeBoer zegt:

  Heel goed artikel, bedankt! Er spelen nog wat ideologieën mee in dit verhaal maar dat er nog altijd communisten in Nederland en Europa zijn is helaas wel duidelijk. En dat de neocons in Amerika dat ook zijn is me ook duidelijk. Deze neocons willen wereldheerschappij met hun new world order.

  GroenLinks komt voort uit de Communistische Partij Nederland (CPN) en in 1951 werd een gehele communistische gemeenteraad buiten spel gezet.

  https://nos.nl/artikel/2215817-hoe-in-1951-in-little-moscow-de-gemeenteraad-werd-afgezet.html

  Like

 2. Qvic zegt:

  Het eeuwenoude machtsspelletje, van welk systeem is het beste om de bevolking te onderdrukken. Onze achillespees van tegenwoordig is elektriciteit, want als dit uitvalt. Dan stort het kaartenhuis van elk machtssysteem in elkaar. Want zonder communicatie, camera’s, gemotoriseerde transportmiddelen, fabrieken e.d., eigenlijk is dan niets meer mogelijk zonder elektriciteit om ons te kunnen onderdrukken. Daar we ook niet meer gewend zijn zonder elektriciteit te leven, zal alles in duigen vallen.

  Like

 3. Henk.V zegt:

  Dit is zeker een buitengewoon interessant artikel dat volop mijn aandacht heeft, gezien de niet aflatende interesse die ik sinds mijn jeugd al had voor godsdienst en politiek. Deze twee thema’s waren een telkens terugkerend gespreksonderdeel in mijn opvoeding.
  In de gesprekken die wij daar thuis over voerden werden allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen tegen het licht gehouden en geanalyseerd.
  Ik ben dus redelijk bekend met het linkse gedachtegoed in al zijn facetten, maar al opgroeiende begin je het verschil tussen de linkse leer en de minder idealistische uitkomsten van die leer te ontdekken..

  En inmiddels zie ik het linkse denken als een ogenschijnlijk respectabel en af en toe zelfs aantrekkelijk ogend soort vat vol zogenaamd mooie opvattingen die echter allemaal allerlei ziektekiemen dragen, die je bespringen, zodra je de deksel ervan open doet.. Links brengt niets voort wat op de lange duur goed houdbaar en gezond makend is, noch op persoonlijk, noch op algemeen maatschappelijk vlak. Het is een denkrichting die de wetten van de jungle hanteert: sterke leiders aan de top schrijven de volgelingen van die leer voor hoe zij moeten doen, zeggen, denken en wat zij vooral moeten nalaten .
  Links kweekt per definitie dus geen vrije mensen, maar slaven, omdat zij de individuele mens geen niet het recht gunt op een zelfstandige, kritisch mening die in gaat tegen de gewenste politieke lijn Men mag zogenaamd wel kritisch denken, maar alleen wanneer dat denken tot de conclusies leidt die van hogerhand worden voorgeschreven..

  Ik vind de beschrijving die het artikel geeft van de voortgang van de linkse , communistische opvattingen en tactieken door de tijd bezien heel goed.

  Wij weten dat het communisme nergens werkelijk dood is. Niet in de voormalige Sovjet Unie, niet in de landen van het voormalige Pact van Warschau en zeker ook niet in China.. En evenmin is het communisme in het Westen aan haar eind gekomen. In het moderne China presenteert de communistische partij zich in alle openheid als DE alles bepalende heersende macht, maar in de meeste gevallen opereert Het communisme nu onder een andere, meer modieuze namen.
  Ook Merkel, die van zichzelf beweert dat zij een afkeer had van de DDR spreekt niet de waarheid! Zij speelde geen onbetekenende rol in de communistische jeugdbeweging in dat land, maar hield zich bezig met informatieverstrekking namens die beweging. Zij kreeg veel gelegenheid om congressen in het buitenland bij te wonen en dat recht kregen alleen diegenen die bij de Partij in hoog aanzien stonden en het volste vertrouwen genoten. Ook het gegeven dat zij bij de DDR leider Erich Honecker over de vloer kwam thuis suggereert dat haar reputatie heel goed was. Over haar vermoedelijke Stasi verleden weid ik maar niet uit.
  Wij hebben reden dat zij veel linkser bleef dan zij deed voorkomen..

  Ik heb vaak de aandacht gevestigd op hert nooit eindigende gewroet van de Frankfurter Schule dat -na tientallen jaren infiltratie in opleidingsinstituten er voor heeft gezorgd dat de oorspronkelijke normen en waarden zijn verdwenen, dat de gezagsverhoudingen in de maatschappij zijn aangetast, dat de gezinsstructuren permanent onder druk worden gesteld en dat de ”totaal vrij” geworden seksuele moraal een verwoestend spoor achterlaat in de levens van veel jongeren en gezinnen. Kortom, deze denkrichting heeft ervoor gezorgd dat onze maatschappij van binnenuit is ontwricht en dat de meeste mensen met linkse gedachten zijn opgegroeid.

  Tegelijkertijd heeft links voor telkens een nieuwe invulling aan het begrip ‘’proletariaat’’ gegeven, zodat er steeds ‘’zinnige vormen” van hulpprogramma’s op stapel konden worden gezet.. Te denken valt aan ”vluchtelingen”, de ”eeuwig ten achtergestelde moslims die onder een constante achterstelling zouden leven”, en wat dachten jullie van de zwarte medemensen die zo vreselijk lijden onder onze sinterklaasviering”? En wat te denken van het tomeloze leed van kwetsbare medemensjes die niet meer precies weten waar hun genitaliën voor dienen, de ”gender neutrale medemensjes” ?
  Zij doken plotseling op en hun leed schijnt zo immens geworden te zijn dat van ons wordt verwacht dat wij ons hoofd daar nu voortdurend over gaan breken..

  Tja, wie maar lang genoeg zoekt vindt alle linkse probleemgevallen wel…
  Wie weet hoeveel problemen links nog op ons bord doet belanden?.

  Er ontbreken in dit mooie verhaal overigens wel een paar medespelers op het wereldtoneel die ook toch hun rol in het theater van de Nieuwe Wereldorde moeten vervullen en die bepaald geen communisten zijn.
  Het grootkapitaal, de multinationals en de moslimwereld, die bepaald wel overeenkomsten met het linkse denken vertoont, maar er niettemin een geheel eigen agenda op na houdt..

  Hoe de schrijver ook deze drie zou willen inpassen in de NWO had ik graag gelezen:-)

  Geliked door 3 people

  • Petra DeBoer zegt:

   @Henk V. mooie reactie en ben het met u eens. Ik heb ook al aangegeven dat er nog een aantal ideologieën meespelen op het wereldtoneel en zou net als u wel willen weten hoe de schrijver dit in de NWO inpast. Dat bepaalde radertjes van bijvoorbeeld de islam in de NWO meedraaien is duidelijk maar hoe zit het met het Kalergie plan? Dit vreselijke plan is anti socialistisch volgens de huidige president Karl von Habsburg.
   http://www.paneuropa.at/

   In elk geval zijn dit allemaal atheïstische ideologieën en een islam ideologie. Allemaal zonder de objectieve waarden van de morele wetgever en dus des duivels.

   Like

 4. Aegolius cs zegt:

  **Meer dan een halve eeuw later is de socialistische heropvoeding van de westelijke volkeren en de stapsgewijze overbrenging van hun vroeger nog soevereine natiestaten onder de controle van regionale en globale regeringsstructuren zoals de EU en de VN duidelijk.**

  Heel juist en mede geholpen door het communistisch (communedenkend Duitsers) alsmede de islamitische steminvloed der VN.

  Like

  • Aegolius cs zegt:

   Economisch (politieke) doelstellingen zijn velerlei zoals sociale economie waarmee men balanceert op het bedrijf en staatsmodel. Herverdeling van kapitaal zal uiteindelijk iedereen even rijk maar ook even arm maken.

   Moeilijker verloopt het met de economische herverdeling/verheffen van intelligentie, ondanks (wereld)scholing.

   De islam besteedt daar geen moeite aan en je persoonlijk gedrag wordt afgemeten aan de koran. Meest eenvoudige bestuursmodel sinds 650 en wereldwijd verspreid.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s