RAVAGE!!!

Screenshot_7

(Door: “Henk V.”)

Overwegingen naar aanleiding van dit artikel van Katie Hopkins op “E.J. Bron”.

Katie Hopkins is een strijdbare, moedige vrouw die van haar land (het Verenigd Koninkrijk) houdt, er voor opkomt en daarom onbekommerd en duidelijk wijst op de grote gevaren die het land bedreigen dat zij liefheeft. Luister hier maar eens naar: Katie Hopkins – Get Furious and Fight BackMen kan de Engelse ondertiteling bij het filmpje oproepen. Haar kritische opstelling kostte Katie haar baan bij Mail Online, waar zij haar columns voor schreef. ‘’Gekwetste’’ Britse onderdanen spanden een proces tegen Mail Online aan en eisten schadevergoeding.. Mail Online betaalde, maar het contract met Katie werd niet verlengd.

De politiek correcte dagbladen in het Verenigd Koninkrijk haten haar diep. Zie – als voorbeeld daarvan – deze webpagina van de zeer linkse “The Guardian”. Vol zwartmakerij. De haat druipt er van af.

Zij heeft nu gekozen voor een andere, onafhankelijke vorm van verslaggeving: videoreportages maken van gesprekken die zij in probleemgebieden met de mensen daar voert. Haar keuze voor Zuid-Afrika is zeer verstandig en broodnodig, want dat – onder onophoudelijk linkse druk – ‘’bevrijde’’ land verkeert in chaos op ongekende schaal! Deze chaos, waarin opgejutte zwarte activisten de blanke bevolking letterlijk naar het leven staan, “ontsnapt aan de linkse aandacht”. Zou “politiek correct” eigenlijk wel willen weten waar haar politiek toe leidt?  Ik betwijfel het! De linkse vorm van ‘’bevrijding’’ brengt uiteindelijk zelden iets positiefs en duurzaams voort, helaas.

De video’s bevestigen de juistheid en de waarheidsgetrouwheid van het magistrale boek dat Martin Bosma schreef over dat land. “Minderheid in eigen land” heet het en de ondertitel erbij vat de teneur van zijn boek perfect samen: “Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en apartheid”. Dat is een conclusie die men zeer in gedachten moet houden.

Dit zeer gedegen boek van 520 pagina’s mag in geen enkele boekenkast ontbreken. Het MOET beslist GELEZEN worden, want het is een kolossale oogopener die de aard van linkse bemoeienissen met problemen en de uitkomst van die bemoeienissen perfect in beeld brengt!!

Screenshot_8Bosma schreef dit boek vanuit een gedachte waar iedereen beslist goede nota van moet nemen: Wat nu in Zuid-Afrika met de blanke bevolking gebeurt, zou hier, als gevolg van de rampzalige politiek die de politiek correcte elites nu voeren (de fixatie op de EU-superstaat en de verregaande vormen van collaboratie met de islam) ook wel eens het lot kunnen worden van de oorspronkelijke blanke bevolkingen van de EU !! Wij zullen vreemdelingen worden in eigen land wanneer wij ons niet verlossen van het politiek correcte juk!! Zuid Afrika is ons voorland! Het is aan ons om dat te verhinderen met alle middelen die ons ten dienste staan!

Dit meesterwerk en de videoreportages van Katie Hopkins sluiten op elkaar aan, met dien verstande dat de video’s de nasleep van de linkse “bevrijding” van Zuid Afrika nog verder actualiseren. Bedenk even wat Zuid Afrika ooit was: een prachtig, zeer welvarend land met een gemengde bevolking. De grote welvaart en het westerse karakter van het land was zeker mede te danken aan de grote inzet van het blanke bevolkingsdeel!

De regering van dat land berustte vele jaren bij de hoofdzakelijk blanke Nationale Partij. Deze partij had na de zelfstandig wording in 1961 een Britse erfenis overgenomen die slechts langzaam werd afgebouwd: de Apartheid. In een periode van stabiliteit en welvaart maakten de Zuid-Afrikanen kennis met linkse pogingen om het land geforceerd te bevrijden van dat Apartheidssysteem. Dat is een vorm van onrecht dat in de linkse lijst van misdrijven tegen de mensheid als een zwaar vergrijp staat aangemerkt. Links vond dat daar zo snel mogelijk een einde aan moest worden gemaakt volgens de typisch linkse methode van zwartmakerij, isolering en uitsluiting, in combinatie met een nooit aflatende druk van buitenaf en van binnenuit.

Gewoontegetrouw versimpelden de linkse “idealisten” het “probleem” dat zij zagen. Versimpelen van problemen vergemakkelijkt het vinden van een “oplossing” ervoor, denkt links misschien. Dat is een denkfout, want door een vastgestelde misstand te simpel voor te stellen, komt men dan gewoonlijk tot een eveneens simpele oplossing die voorbij ziet aan gegevens die er zeer te doen, zoals – in het geval van Zuid-Afrika – de manier waarop de opbouw van de bevolking in de loop van de tijd had plaatsgevonden en de onderlinge verhoudingen tussen rassen die zich daaruit hadden ontwikkeld…

In de versimpelde linkse versie van de geschiedenis behoorde het grondgebied van Zuid-Afrika toe aan zwarte stammen die in verdrukking kwamen toen blanke veroveraars het land binnenvielen, nadat Jan van Riebeeck in 1652 een handelspost had opgericht op de plek die wij nu Kaapstad noemen. Maar de stichting van die post was niet offensief of koloniaal bedoeld! Deze nederzetting had slechts tot doel schepen die vanuit Nederland naar Indië voeren, te voorzien van iets onontbeerlijks voor een zeer lang durende zeereis: verse groente en vers fruit om de gevreesde zeemansziekte scheurbuik tegen te gaan. Veel zeelieden waren daaraan al gestorven onderweg.

In aansluiting daarop waren kolonisten uit Nederland het voorbeeld van Van Riebeeck naar Zuid- Afrika gevolgd. Zij vestigden zich in het land om land- en tuinbouw en veeteelt te bedrijven om – onder meer – in de broodnodige voeding voor de zeevaarders te voorzien. De landbouwgronden in het land waren namelijk zeer vruchtbaar. In die tijd leefden de oorspronkelijke bewoners ,die wij gewoonlijk onder de noemer Bosjesmannen en Hottentotten samenvatten, in nomadische stamverbanden van jagers en vissers die van plek naar plek trokken. Deze mensen werden door de “blanke Afrikaner Boeren” ongemoeid gelaten. De Boeren legden de basis voor de welvaart van het land.

Hun komst werd gevolgd door invallen van negerstammen vanuit noordelijker gebieden in Afrika, die ook beseften dat het land veel te bieden had. In de loop van de tijd ontstonden er af en toen schermutselingen om het bezit van stukken grond tussen blanken en de zwarte binnendringers.

De Bosjesmannen en de Hottentotten waren tenger gebouwde nomaden. Zij waren fysiek niet opgewassen tegen de krachtiger gebouwde nieuwkomers uit het noorden. Zij weken daarom uit naar gebieden waar zij in rust hun leefwijze konden voortzetten.

Bosma wijst op een belangrijk historisch gegeven, dat links gemakshalve over het hoofd zag. Van 1806 tot 1961 (!!) viel Zuid-Afrika onder BRITS bestuur, eerst als Engelse kolonie, later – na de zogenaamde Boerenoorlogen tussen de Boeren en de Britten – als lid van het Britse Gemenebest. De Britten hadden destijds grote interesse gekregen voor dat land vanwege de strategische ligging ervan, de vruchtbare grond EN zijn bodemschatten. Zij profiteerden van het feit dat ons land in 1806 bezet was door Napoleon. De Boeren konden daarom geen hulp tegen de Britse invasie verwachten van het broedervolk in Nederland. De sterke band tussen de Boeren en Nederland bleef overigens wel lang intact en de officiële voertaal van de overheid was heel lang Nederlands! Pas in 1961 maakte Zuid Afrika zich officieel los van het Britse Gemenebest en werd het een onafhankelijk land.

De schrijver wijst in een speciaal hoofdstuk ( bladzijdes 79 tot en met 83) op een hardnekkige – door links gekoesterde – mythe die beweert dat de blanke Zuid-Afrikaners verantwoordelijk zijn voor de rassen-segregatie die er in Zuid-Afrika bestond. De rechtvaardiging voor de linkse acties die tegen de “onderdrukkende racistische” Zuid-Afrikaanse overheid waren gericht, berustte op die veronderstelling! De wetten met betrekking tot de rassenscheiding waren echter door de Britten ingesteld tussen 1910 en 1930… Het scheiden van rassen werd vaker door Britten in hun kolonies toegepast.

Screenshot_5

Katie Hopkins in Zuid-Afrika.

Toen de linkse acties tegen de “blanke onderdrukkers van Zuid-Afrika” op gang kwamen en de druk steeds verder werd opgevoerd, was de regerende Nationale Partij, onder leiding van de laatste blanke president F.J. De Klerk, al bezig de rassenscheiding-wetten geleidelijk aan af te bouwen! Maar dat deed er voor links in het geheel niet toe. Met grote instemming van progressieve geesten in Nederland werd Zuid-Afrika uitgestoten uit de internationale gemeenschap van beschaafde staten. De anti Zuid-Afrika boycot was nagenoeg totaal. Dat krijg je wanneer je je schuldig maakt aan de doodzonde racisme… Wel, de “blanke racisten” in Zuid-Afrika kregen hun trekken thuis: de blanke Nationale Partij verloor de verkiezingen en de zeer links georiënteerde ANC, het troetelkind van de goedmenschen in het Westen, kwam aan de macht. De voormalige linkse activist Nelson was vlak daarvoor, na jarenlange gevangenschap op het Robbeneiland, vrijgelaten. Hij bleek een charismatische, gematigde leider te zijn geworden, verzoeningsgezind en qua karakter kalm en evenwichtig. Links verheugde zich buitengewoon op zijn presidentschap. Wat was er mooier dan de eindoplossing voor het Zuid-Afrikaanse probleem in linkse handen te leggen, niet waar?? Hun bijna extatische optimisme met betrekking tot de toekomst van de nieuwe Regenboognatie leek in het begin gerechtvaardigd. Onder Mandela’s leiding leek het land ogenschijnlijk een kalme overgangsperiode naar een vreedzame vorm van multiculturalisme te beleven, waarin verzoening tussen de partijen die tegenover elkaar hadden gestaan een belangrijke plaats innam. Daarom keerde links zich tevreden van Zuid-Afrika af. Het linkse doel was immers bereikt: De klus was geklaard, Zuid-Afrika “bevrijd”. Er kon niets meer misgaan…

Links besteedde nauwelijks nog aandacht aan de manier waarop de “van rassenhaat bevrijde maatschappij” zich verder ontwikkelde! Ik krijg vaak de indruk dat “links” het najagen van een hoger doel veel belangrijker vindt dan, aandachtig kijkende, stilstaan bij de uiteindelijke uitkomst van het linkse ideaal… Na het aftreden van Nelson Mandela ging het namelijk bergafwaarts met Zuid-Afrika. Martin Bosma’s boek beschrijft dat duidelijk en ook Katie Hopkins´ reportages bieden een schokkend beeld.

De ontaarding van de “linkse bevrijding” wordt verpersoonlijkt door een zwarte politieke leider, Julius Malema. Deze man is vervuld van onversneden haat tegen alles wat blank is. Die diepe afkeer van blank vindt men terug in de partij “Economic Freedom Fighters” ( EFF), die hij oprichtte nadat hij, wegens zijn extreem links-radicale opvattingen uit het ANC was gezet. Malema wil de economie volledig ontdoen van blanke invloeden. Een van zijn favoriete liederen is “Skiet die Boer”  (“Maak de blanken van kant”), hier gezongen door de huidige Zuid-Afrikaanse president Jakob Zuma. Hier wordt HAAT tegen BLANK gepredikt! Dit is een extreem voorbeeld van zwart RACISME. En deze verspreiding van haat heeft diepe gevolgen voor de blanken die in vrede dat land hielpen opbouwen… De bedoeling van de zwarte haatverspreiders is duidelijk: de opgejutte zwarte activisten willen de blanken verdrijven, verdrijven van hun land, vanuit de posities die zij in de samenleving innamen, en ze willen hen uiteindelijk verwijderen uit het land dat zij welvarend maakten. Daartoe zijn letterlijk alle middelen geoorloofd. Voor de blanke bouwers aan de welvaart van Zuid-Afrika is er geen toekomst meer wanneer het wakker geworden Westen hen niet te hulp schiet!

En wat doen degenen die in ons land deze “bevrijding van Zuid-Afrika” op gang hebben gebracht? Zij ZWIJGEN in alle talen. De maat die men bij “blank” aanlegt, blijft achterwege wanneer het om vergelijkbare, aanmerkelijk ergere vormen van haat van niet westerse lieden gaat.

Julius Malema is een pure RACIST met – waar het de blanke Zuid-Afrikanen betreft- een dodelijke agenda. Moslims die het Westen omver willen werpen, omdat zij onze wijze van leven, onze cultuur minachten en onze godsdienst haten, zijn – volgens de maatstaven die politiek correct aanlegt – racisten, want zij sluiten ons uit en willen dat hun opvattingen aan ons worden opgelegd…

Screenshot_6

Net als de blanke Zuid-Afrikanen gaan wij – als het aan links/politiek correct ligt – een toekomst tegemoet die er zeer onheilspellend uit ziet, omdat politiek correcte leiders een “droom hebben”, een hoog ideaal: ons beroven van onze vrijheid, van onze identiteit, door middel van OPGELEGDE vermenging met massa’s niet-westerse migranten met een totaal andere visie op het leven! Wij moeten ruimte maken voor maatschappijvisies die wij afkeuren. Wij hebben de brengers ervan NIET uitgenodigd. De effecten van de verondersteld verrijkende toekomst delen zich massaal aan ons mee, maar andermaal wensen de bedenkers van fraaie dromen NIET te weten waartoe hun idealen leiden. Net zomin als de “bevrijders” van Zuid-Afrika dat wilden weten…

Overal waar links “bevrijdend” bezig is, ontstaat uiteindelijk chaos, menselijke ellende, dood en verderf. EEN ONMETELIJKE RAVAGE!! Aan de vruchten herkent men de boom en geloof mij, de linkse boom brengt slechte vruchten voort. HAK DIE LINKSE BOOM OM!!!

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "omvolking", Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, dictatuur, Genocide, Historie, Hypocrisie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, politici, Racisme, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Westen, Zelfcensuur, Zuid-Afrika. Bookmark de permalink .

18 reacties op RAVAGE!!!

 1. Trucker zegt:

  Meisje Hopkins is vaak te zien bij FOXNews een station die wel vaker tegen de schenen schopt van lieden die vaste gast zijn bij mainstream rotzooi als CNN CBS en hoe die troep verder heet.
  Ook de “oude dame” BBC is in hetzelfde bedje ziek, enkel alleen al een kanttekening plaatsen bij de (massale) instroom van islamieten ((invaders) en de gast wordt aan een kruisverhoor onderworpen of steeds onderbroken.
  De laatste handelswijze is een veel gebruikte taktiek van de mainstream ratten om een tegenstander zijn betoog te kunnen saboteren.
  Pratende hoofden worden bij alle mainstream media gekozen in functie van regeringsgezind zijn en hoera stemming bij eender welk bericht over de (meest misdadige ideologie ooit) islam(ieten).
  Is het negatief horen we het niet en als Israël ter sprake komt … begrafenis stemming.
  Katie Hopkins is een bloem in het media landschap tussen de smerige onkruiden die er welig tieren.

  Geliked door 2 people

 2. Klaas zegt:

  Like

  • Trucker zegt:

   euh hoe relevant is het in een topic over Katie Hopkins een “breaking” geleuter laten horen over een geschifte paranoïde psychopatische neger die aftreed ????????????
   Of topic is altijd relevant als het over islam(ieten) gaat dat is ten allen tijde belangrijk.
   Ik heet uw bijdrage (met veel goede wil en blogregels indachtig) … euh GRMPF niks wezenlijk belangrijk.
   NOGMAALS islam gerelateerd is dat wel.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Katie had het over haar verblijf in Zuid-Afrika, @Trucker. Dus relevant is dit wel of jij het nu leuk vindt of niet. 😉

    Geliked door 2 people

 3. Taljaard zegt:

  Onderwijl is Zuma afgetreden.
  Maar wat er waarschijnlijk voor in de plaats komt (Ramaphosa) zal ook geen verbetering zijn.

  Geliked door 1 persoon

 4. guusvelraeds zegt:

  Goed geschreven! Maar of links er een boodschap aan heeft? Weten doen ze het wel, reken maar. Maar zwijgen erover als het graf. Op moment dat ze het gaan beamen is links dood. Dit zullen ze dus nooit doen. Dan trekken ze liever de rest van de wereld mee.

  Geliked door 2 people

 5. hendrikush zegt:

  In Amerika gaan ondertussen de zwarte en witte feministen elkaar te lijf.
  Witte dames zijn medeschuldig aan het lot van zwarte dames en moeten boete doen en herstelbetalingen storten. Silly Sil zal niet schromen om dit over te nemen.
  https://pjmedia.com/trending/womens-march-organizers-now-targeting-white-womanhood/

  Geliked door 1 persoon

 6. Elisah zegt:

  Off topic
  https://theroperreportsite.wordpress.com/2018/02/15/florida-school-shooter-is-latino-communist-antifa-supporter/

  19 jarige cubaan, communist en antifa aanhanger, heeft 17 mensen doodgeschoten op zijn voormalige middelbare school in Florida. Hij was eerder van school verwijderd vanwege disciplinaire problemen…en hij behoorde tevens tot een “midden-oosten-verzetsgroep” op sociale media.

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Jammer voor het linkse smaldeel dat het geen wapen verzamelende redneck is die ook nog op Trump gestemd heeft. In dat geval avond vullende programmering bij de NPO

   Like

  • Elisah zegt:


   Het blijkt nu toch een andere persoon met de zelfde naam te zijn. Geadopteerde verwarde jongen wiens adoptiefmoeder afgelopen november aan de griep overleden is, zijn adoptiefvader is al tien jaar eerder overleden aan een hartinfarct.

   Like

 7. Elisah zegt:

  Dat gebeurt er als je de white genocide in zuid afrika onderzoekt, je wordt beschuldigd van racisme.

  Geliked door 1 persoon

 8. Tistochwat zegt:

  Wat nu in Zuid-Afrika met de blanke bevolking gebeurt, zou hier, als gevolg van de rampzalige politiek die de politiek correcte elites nu voeren (de fixatie op de EU-superstaat en de verregaande vormen van collaboratie met de islam) ook wel eens het lot kunnen worden van de oorspronkelijke blanke bevolkingen van de EU !!

  Dit zou weleens sneller kunnen gebeuren dan we denken. Het is gewoon niet te bevatten hoe verwoestend ‘links’ tekeergaat. Alles waarmee ze zich bemoeien, gaat kapot.
  Tegen beter weten in – ik had me nog wel voorgenomen om het niet meer te doen – heb ik pas weer geprobeerd om een ‘deugmens’ te overtuigen van de gevaren (EU, islam, ‘links’) die ons bedreigen.
  Het enige wat ik keer op keer te horen krijg is:

  – En de kruistochten dan?
  – En het Oude Testament? Daar komt ook veel geweld in voor!
  – Ik ken een hartstikke aardige Turk, zeker weten.
  – We moeten naar één religie toewerken, dat is het beste.
  – Het zou mooi zijn als we allemaal hetzelfde kleurtje hadden.
  – We kunnen die arme mensen (de ‘vluchtelingen’) toch niet laten barsten?
  – We hebben op veel te grote voet geleefd.
  – Wat hébben we het toch goed, jongens.

  Op zo’n moment sta ik écht met mijn mond vol tanden, jullie kennen dat gevoel misschien ook wel.
  De ‘deugmens’ wordt tijdens een discussie (verbaal) ook steeds agressiever en de blik die ze je dan toewerpen…
  De techniek van krom ‘links’ ‘redeneren’ is zó onbegrijpelijk bizar.

  Geliked door 2 people

  • Wachteres zegt:

   Ik ken dat gevoel., @Tistochwat

   Ik was sprakeloos toen ik hoorde dat al die arme vluchtelingen terug zouden gaan als er vrede was in hun land.

   En de asielaanvragen dan en de toestemming om hier te blijven, waarna de familie komt?

   Het zijn er maar zo’n honderdduizend en die gaan allemaal terug.

   Niets is beter dan een vredig gemoed, ook al is dat gebaseerd op valse voorlichting.

   Geliked door 1 persoon

   • hendrikush zegt:

    In de jaren dertig waren er ook joden die meenden dat ze de nazi’s mild konden stemmen door hun kop in het zand te steken. Asscher en de Joodse Raad werkten daar vrolijk aan mee.
    Na de oorlog wisten ze wel beter.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s