LONGREAD: Statement gemaakt… en door zelfstándig denkende islamcritici!

Screenshot_57

(Door: Theresa Geissler)

Over de protestdemonstratie van actiegroep “Rechts In Verzet” tegen de plannen voor de megamoskee in Elzenhagen (Buikslotermeer – Amsterdam-Noord) op zondag 11 maart 2018.

Ik had het Hugo Kuijper, voormalig mede-organisator van Pegida NL, beloofd bij onze ontmoeting in Rotterdam op 20 januari j.l., de dag van de Wilders-manifestatie: ik had hem toegezegd de datum die hij noemde, 11 maart 2018, in de gaten te houden. Dan zou de verzetsgroep die hij had opgericht na zijn uittreden uit Pegida NL, Rechts In Verzet (R.I.V.), haar eerste demonstratie houden in Amsterdam-Noord. Doel: Protest tegen de geplande komst aldaar van de op Turkse leest geschoeide Dyanet-megamoskee. “Dat zou misschien wel iets zijn om te vermelden op ´E. J. Bron´”, had ik gezegd, “11 maart aanstaande? Ik zal het in de gaten houden, dan zie je me misschien wel verschijnen.”

Natuurlijk had ik daarmee nog niet de exacte locatie, waarbij dan nog kwam dat ik mijn leven lang nog nooit in Amsterdam-Noord was geweest. Maar Google is keer op keer een probaat middel gebleken om dat uit te zoeken: Het eerste wat ik daar vond was de website van R.I.V. zelf, mèt de gedetailleerde aankondiging: Startpunt van de manifestatie: Het J. H. Hisgenpad in Wijk Elzenhagen, Buikslotermeer, aanvang: 14.00 u. Grotendeels bereikbaar met bus 32 of 33 vanaf Amsterdam Centraal, IJzijde. Dat bleek allemaal te doen. Bovendien deed zich – voor mij – een extra stimulans voor om dit dóór te zetten: In de loop van de volgende weken viel op Internet opeens te lezen dat Pegida NL haar aanvankelijk geplande demonstratie op het Waterlooplein op 25 februari had verschoven naar……uitgerekend 11 maart! Vielen er voor het verschuiven van die oorspronkelijke datum nog wel plausibele redenen te bedenken, uit de keuze van de nieuwe proefde je zelfs als buitenstaander – en dan bedoel ik ook de èchte, argeloze buitenstaander, die zich nooit in het verzetswereldje had gemengd en dit nu maar toevallig onder ogen kreeg – de wedijver van Edwin Wagensveld en het streven om zijn voormalige medewerker, die het gewáágd had tegen zijn ‘bewind’ te rebelleren en tenslotte te deserteren, een vlieg af te vangen. Nu mij dat duidelijk was, stond mijn besluit helemáál vast: Als het ook maar even kon, zou ik gáán….naar de demonstratie van Hugo!

Met het passeren van de uitgang IJzijde op het CS moest nog wel even worden vastgesteld van wáár de bussen precies vertrokken. Gelukkig ontmoette ik twee bekenden van diverse voorgaande demonstraties, wier namen ik hier even níet zal noemen, omdat met name de vróuw zich momenteel in een wat precaire situatie bevindt: Haar eerdere arbeidscontract was al niet verlengd vanwege haar “verzetsactiviteiten” en nu had ze nèt een nieuwe betrekking gevonden waarmee ze deze week zou moeten beginnen. Daarenboven wóónt ze ook nog in Buikslotermeer, niet al te ver van het beginpunt van de demonstratie, reden waarom ze maar even op de vlakte bleef en met de eveneens geplande mars ook niet zou meelopen. Wat zij – evenals hij – dan hier bij het CS deed? Welnu, zij beiden waren op dit moment hier teneinde een gezamenlijke kennis op te vangen: Hans van Tamelen, oftewel ons aller Jack Terrible! Dat liep, door een paar kleine onduidelijkheden omtrent de juiste uitgang, even mis, zodat we hem pas bij genoemd beginpunt zouden ontmoeten, maar voor mij was het gunstig dat ik deze mensen tegengekomen was: Met hun hulp werd de bushalte zonder verder probleem gevonden en de locatie ruim voor tijd bereikt.

Aldaar – in een omgeving die oogde als wat het op dit moment natuurlijk ook nog ís, een braakliggend terrein, heerste de gebruikelijke situatie: Meer politie dan deelnemers, op dát moment zelfs nog, ruw geschat, in een verhouding van ca. twintig tot nul. Zelfs de organisatie was nog niet aanwezig, al zou die enkele minuten later wel arriveren. Hiertoe bleek ook de familie Kuipers – Piet, José en dochter Ellen – te behoren. Een verrassing? Niet echt, omdat ik ze eerder op een foto op de site van R.I.V. al had herkend. Ofschoon het nog niet hoefde te betekenen dat ze Pegida NL de rug hadden toegekeerd – het komt tenslotte vaker voor dat verzetsmensen zich met meerdere bewegingen tegelijk betrokken wensen te voelen – was het wèl tekenend dat zij deze dag toch maar de voorkeur hadden gegeven aan de demonstratie van Húgo boven die van Pegida NL/Edwin Wagensveld. Maar het leek me niet gepast hen daar nu gretig naar te gaan vragen.

Overigens werd, naarmate er toch te hooi en te gras wat deelnemers binnen druppelden, waarmee je in afwachting aan de praat raakte, wel duidelijk dat vrijwel allen die op dat voor Buikslotermeer in plaats van voor het Waterlooplein hadden gekozen, dat wel degelijk hadden gedaan, omdat ze bewúst hadden gekapt met Pegida NL en dat allemaal vanwege hun ervaringen met het interne beleid. Net als ik dus. Kwestie van tijd eer bepaalde dingen algemeen doordringen; in de meeste gevallen kun je dat rustig afwachten.

Zo kwam ik er in een gedachtewisseling met Marcel Vink, één van de meest evenwichtige naturen, die zich op alle soorten realistische manifestaties vertoont en hier vanmiddag zelfs één van de sprekers zou zijn, achter dat ook hij een ‘kritische’ PVV-aanhanger genoemd kan worden: Volmondig gaf hij aan van mening te zijn dat het ontbreken van een ledenstelsel bij de PVV een fundamentele fout is: “Het is allemaal nog steeds gebouwd op één enkele man”, verklaarde hij helemaal uit zichzelf, “en dat is nooit goed. Het wreekt zich nu al bij de gemeenteraadsverkiezingen, nota bene na 12 jaar PVV, en het kan in de toekomst alleen maar meer scheuren gaan vertonen, dat is onvermijdelijk. Buitengewoon spijtig, want het FvD, dat wèl bezig is met de opbouw van een ledenstelsel, spint er garen bij, terwijl er qua gedachtegoed toch reden genoeg is om niet voor hèn te kiezen, maar voor de PVV. Maar de PVV heeft nu een te wankel fundament. Dat was de grootste fout die Geert heeft kunnen maken, echt een kapitale fout! En als er dan heel in het begin nog wel eens sprake van is geweest dat ze dit soort dingen in de toekomst zouden kunnen gaan bijstellen, nú is daar zelfs al helemaal geen sprake meer van: Geert is zichzelf totaal aan het isoleren.” Op mijn opmerking dat ik mezelf momenteel op de site van E. J. Bron bij sommigen niet geliefd had gemaakt, omdat ik daar bepaald niet onder stoelen of banken had gestoken over deze zaken precies zó te denken, wat men min of meer als ‘verraad’ aan het PVV-gedachtegoed leek te beschouwen, knikte hij instemmend: “Ik ken het verschijnsel. Maar het is niet goed: Je moet niemand, ook Geert niet, gaan beschouwen als een onfeilbare alleskunner, die het allemaal wel even in z’n eentje zal oplossen: daartegen is geen mens bestand, dus zó kweek je dictators. Beschouw ze als mènsen die óók kunnen falen en geef ze niet onvoorwaardelijk alle touwtjes in handen, dan bewaar je het juiste evenwicht.” Ik opperde dat het feit dat Geert al lang noodgedwongen in afzondering moest leven misschien wel meegeholpen had aan het bevorderen van die halsstarrigheid. “Ongetwijfeld”, gaf Vink meteen toe, “hij leeft veel te geïsoleerd. Dan verliest iemand het contact met de werkelijkheid en dat zie je ook hier. Bijzonder spijtig allemaal.” Tot zover het gesprek met Marcel Vink (die, tussen haakjes, ook mijn artikel over de verkiezingsstrijd van Daniel Gerritsen had gelezen en hem veel succes toewenste: “Ik hoop dat hij toch nog zal slagen: Het is dapper van hem.”)

Intussen werd het podium in gereedheid gebracht: Twee spandoeken werden eraan bevestigd met op de ene de tekst: “Geen moskee in onze straat- Rechts In Verzet” en op de andere: “Behoud de Nederlandse cultuur, tradities, normen en waarden – Rechts in Verzet.” Naarmate het naar twee uur liep, begon ook de “Antifa” – wel degelijk aanwezig, maar door de politie op veilige afstand gehouden – zich te roeren. Een onmogelijke taak was dit bepaald niet voor de ‘kit’: Voor zover het vanuit de verte waar te nemen viel, ging het om een groepje van dezelfde marginale omvang als het onze – dus ca. 20 man. Om zich hoorbaar te maken, namen ze hun toevlucht tot een voor hen beproefd middel: Bongo-trommels, als het ware rechtstreeks uit het oerwoud afkomstig. Hommage aan de multikul óf oorlogsverklaring, kan allebei. Maar voorlopig was het hoofdzakelijk een lachertje, wat het trouwens zou blijven óók: De muziek uit de installatie van R.I.V. op het podium overstemde ze aanvankelijk volledig en zelfs de sprekers hadden er nadien geen onoverkomelijke last van: Ze zaten gewoon te ver van ons af en kregen evenmin kans om met vuurwerk en dergelijke te gaan smijten, als ze dat al van plan geweest waren: Daarvoor was het terrein veel te overzichtelijk; de politie kon dat gemakkelijk verhinderen.

Even na tweeën nam Hugo het woord in zijn openingsrede, waarin hij onder meer refereerde aan het feit dat, behalve de megamoskee waartegen wij nu ageerden, op dit terrein in Elzenhagen tevens “tijdelijke woningen” waren gepland “voor gelukszoekers”, zoals hij benadrukte; ook hier werden autochtonen weer gediscrimineerd. Verder vestigde hij de aandacht op het feit dat juist door de haat-preken vanuit de moskeeën de grote aanslagen overal in Europa voortkwamen, zoals die in Manchester, Parijs (Bataclan, Charlie Hebdo) en Berlijn. Hij hekelde het salafistische onderricht, dat in diezelfde moskeeën plaatsvond, en ook de illegale praktijken (waarvoor de imam van de Al-Huda moskee in Geleen op dit ogenblik nog vastzit). Dit zal ook in Elzenhagen gaan plaatsvinden, zo benadrukte hij, en dat in dit geval mede beïnvloed door de Turkse loyaliteit aan Erdoğan, de dictator die mensenrechten schendt.

En dan voorts: de gebedsoproepen, waarvoor steeds meer ruimte wordt gegeven: Ter illustratie liet Hugo een VOLLEDIGE Muezzin-roep vanuit de geluidsinstallatie horen om een goede indruk te geven van hoe dat klinkt: Aller-indringendst kattengejank van de bovenste plank, versterkt met de nodige decibellen – totale tijdsduur: 4 minuten! En dat vijf keer per dag!

Wij móeten ons wel tegen dit alles tot het uiterste verzetten; en verzet doen we sámen, aldus Hugo.

Tweede spreker van die middag: Piet, stamvader van de Kuipers-familie. Hij hekelde onder meer de stilzwijgende banden tussen “Links” en “DENK”, de “wegbereiders van Erdoğan”, welke laatsten al op 20 januari de Wilders-manifestatie in Rotterdam probeerden te verstoren, het aantal hoge functionarissen in Nederland met twee paspoorten, het gegeven dat links voortdurend probeert terreurverschijnselen los te koppelen van de “islam”, en eiste van alle nieuwkomers dat ze ónze taal zouden spreken en ónze normen zouden accepteren. Een mooi element in zijn rede was zijn reactie op de stelling van Links dat “moslims de nieuwe Joden zouden zijn” met de constatering dat alles wat de islam momenteel flikt, de Joden tijdens zoveel eeuwen in het westen nóóit hebben gedaan, verduidelijkt door een scala aan voorbeelden. Hij sloot af met het “Narrengedicht” van Gerrit Komrij.

Vervolgens Marcel Vink. Hij begon met te benadrukken dat hij géén organisatie had of was, al had hij nu recentelijk wel een website opgezet: www.moedignl.nl, die, in zijn eigen woorden, vooralsnog niet  al te veel om het lijf had, al bedankte hij en passant de Antifa voor alle anti-reclame, die van de weeromstuit réclame was geworden. Tevens besteedde hij aandacht aan het permanente vraagstuk waarom Links, dat beweert voor de vrijheid te zijn, toch onvoorwaardelijk de islam blijft steunen, die middels 349 verzen in de koran blijft oproepen tot haat en geweld tegen – en zelfs het dóden van andersdenkenden.

Niet alle Duitsers waren nazi’s, aldus Marcel, die en passant grootindustrieel Oscar Schindler, die juist talloze Joden had gered, als voorbeeld noemde. Niet alle Midden-Oosterlingen zijn gevaarlijke moslim-fanatici. Vooral ex-moslims doen er genoeg aan om het Westen juist te wáárschuwen. Hij haalde tevens de herinnering op aan wijlen Arabist Hans Jansen, wat hij een mooi voorbeeld vond, omdat die aanvankelijk juist krítisch was naar Wijlen Pim Fortuyn toe, maar in staat bleek op grond van nuchtere feiten zijn mening geheel bij te stellen. Dit zou Links ook moeten kunnen, maar in het algemeen bleek het tegendeel het geval, getuige de agressie tegen wie metterdaad zijn mening bijstèlt, zoals bijvoorbeeld Anne-Fleur Dekker. Dit constateerde Marcel Vink, waarna hij er nog de tweede constatering aan vastknoopte dat vreedzaam verzet door de overheid algemeen wordt tegengewerkt.

De vierde spreker, Vincent Schoers, een bescheiden, sympathiek ogende man, die als enige tijdens zijn speech af en toe wat last leek te hebben van het iets aanzwellende getrommel van de Antifa, maakte onder meer gewag van het feit dat het aantal moskeeën in rap tempo toenam – duidelijk symptoom van de islamisering en omvolking, evenals het toenemende aandringen op ‘halal’, de aanslagen in heel Europa, het in brand steken van kerken en synagogen en de Arabische zuiveringen, met als uiteindelijk doel over de hele wereld het “huis van vrede” te vestigen. Niettemin, benadrukte hij, ging men door met het invliegen van 10.000 immigranten per maand in Europa! Het populisme, zo benadrukte de heer Schoers, is juist het enig bruikbare middel om de democratie, waarvan wij zijn afgedwaald, weer in werking te zetten. Opdat de ‘vox populi’, de stem van het volk, weer gehoord zal worden.

Hierop hadden alle aanwezige sprekers hun rede gehouden en was het tijd voor de geplande mars. De organisatie had een paar vlaggen en protestborden ter beschikking, die ze uitdeelde – ook ik kreeg een vlag, waarvan ik naar eer en geweten kan beweren dat ik hem de hele mars zo rechtop mogelijk gehouden heb, al begon het op laatst wel wat vermoeiend te worden. Want het was best een pittige wandeling van meer dan een half uur, zij het dan ook door een goeddeels uitgestorven Elzenhagen-Buikslotermeer (maar ja, dat was nu eenmaal de locatie voor de geplande moskee, waar het nog altijd om ging.) Goed, wij lieten in ieder geval horen dat we er líepen, scandeerden onze klassieke leuzen en probeerden van tijd tot tijd de Antifa te overstemmen, die ons achterna kwam met hun oerwoud-tromgeroffel. (wel permanent vanaf een afstandje, daar zorgde de politie heus wel voor.) Een paar keer passeerden we wel iets dichtbevolkter straten. Daar bleven hier en daar dan wat mensen staan om het tafereel te bekijken, echter, al te veel waren het er niet.

Zo omstreeks 15.30 uur, na terugkeer op de locatie en nadat alle attributen weer waren ingeleverd, hield Hugo zijn slotrede, waarin hij onder andere refereerde aan alle steeds toenemende tekenen van het ogenblik, en waarbij de opsomming van elk teken werd gevolgd door de terugkerende zin: “Nóg verspreidt de islam zich als een olievlek over Europa.” Tevens concludeerde hij dat “de islam geen millimeter ruimte meer mag krijgen” en sloot min of meer af met een beschrijving van hoe het was toegegaan bij zijn eerdere aanhouding en verhoor in verband met de inmiddels legendarische onthoofde pop bij de Emir Sultan moskee uiteraard compleet met veel overdadig machtsvertoon, rechtsverkrachting en gesjoemel, waaraan, aldus Hugo, niet eens de agenten en rechercheurs schuld hadden, die ook alleen maar deden wat ze werd opgedragen, maar de overheid. Tevens kondigde hij een handreiking aan naar alle overige protestbewegingen, zoals Identitair Verzet en Pegida NL, met het verzoek tot samenwerking. Hij besloot met een overtuigd: “Ik ben dit begonnen en ik ben niet te stoppen!”

Hiermee eindigde de manifestatie. Om onnodige risico’s met ‘dolende’ Antifa’s te voorkomen, accepteerden sommigen van ons – waaronder ik – een lift van anderen, die met de auto waren gekomen, tot aan de bushalte. Toen ging het verder van een leien dakje: Kwart over vier aankomst bij Amsterdam CS, half vijf op de trein, kwart over vijf was ik weer thuis. Niet slechts in mijn woonplaats, maar letterlijk ‘thuis’.

Nu de onvermijdelijke vraag: Valt er op het verloop van deze dag met tevredenheid terug te zien? Dat kan ik beantwoorden met: Já. Tóch wel. En dat zal ik nader toelichten: Als je het al dan niet geslaagd zijn van een manifestatie, zo weten wij inmiddels, af laat hangen van de ópkomst, dan kun je het in Nederland wel bij voorbaat vergeten. Maar er zijn meer denkbare criteria die daarnaast best wel eens wat meer aandacht verdienen:

“Al zijn het er maar zo’n 20″, had Hugo in Rotterdam al gezegd, “dan is het statement gemaakt.” Nu, die 20 waren er, alles bij elkaar genomen, de sfeer was goed en saamhorig geweest en wat daarnaast ook niet mag worden veronachtzaamd, althans voor wie daar oog voor wenst te hebben:

Dit is een samenkomst geweest van Realistische – maar tevens ZELFSTANDIG denkende – Nederlanders. PVV’ers, zónder twijfel, maar wèl PVV’ers met een kritische blik en dat náást de kritische kijk op de islam. PVV’ers, die hebben aangetoond dat onvoorwaardelijk achter iemands gedachtegoed staan níet hoeft te betekenen dat men transformeert tot robots die één leidinggevende figuur niet automatisch door dik en dun blijven verheerlijken en de hemel in prijzen, die de stap kunnen nemen om zich, zodra ze zich echt niet langer met een bepaald beleid kunnen verenigen, los te maken (zoals bij Pegida NL) of die de leider respecteren als mens en als initiatiefnemer, maar oog houden voor het gegeven dat hij géén onfeilbare messias is en, net als iedereen, fouten kan maken, die niet doorlopend met de mantel der liefde bedekt hoeven te worden. Tóch zijn dat PVV-aanhangers. Van het soort dat deze zondag de 11de maart bij déze manifestatie zijn stem had laten horen:

De zelfstándig denkende PVV-aanhangers. Waarmee we, dat is mijn overtuiging, BLIJ kunnen zijn.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Amsterdam, burgermoed, Islamisering, Islamkritiek, Nederland, Verzet. Bookmark de permalink .

150 reacties op LONGREAD: Statement gemaakt… en door zelfstándig denkende islamcritici!

 1. Sjakie Schram zegt:

  Theresa schijnt nog steeds niet van haar complexen (blijven afgeven op haar niet welgevalligen) af te zijn. Zie eerdere emails van mensen die dezelfde complexen bij eerdere artikelen van Theresa hebben geconstateerd. Jammer dat ze zo in elkaar zit.

  Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Complexen? Die heb ik niet. En die hadden alle aanwezigen bij deze demo evenmin, dat is het hem nu juist:
   Dit waren nu eens het soort PVV’ers, die zichzèlf wensen te blijven en weigeren, slaafs en sektarisch overal achteraan te lopen. Vandaar.
   Maar desondanks blijven ze wèl PVV stemmen. Dát getuigt uiteindelijk van ware loyaliteit met het et gedachtegoed, voor wie dat kan/wíl begrijpen.
   Moet je wel oog voor willen hebben, natuurlijk….

   Geliked door 1 persoon

   • Sjakie Schram zegt:

    Complexen?, Mevr. Geissler zegt dat ze die niet heeft.
    Ik zal hieronder proberen uit te leggen waarom zij die m.i. wel in hoge mate heeft.

    ==Hoewel de meeste mensen zich over het algemeen aan de maatschappelijke regels, normen en wet houden, is dit bij haar met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis meestal niet het geval. Ze heeft veel moeite met stabiliteit in denken, voelen en gedrag. Daardoor is ze vaak erg impulsief, prikkelbaar of agressief en op zoek naar een snelle behoeftebevrediging. Ze gedraagt zich constant onverantwoordelijk, roekeloos en ze voelt geen spijt wat ze bijv. anderen aandoet. Haar geweten is beperkt ontwikkeld: ze voelt zich niet schuldig.

    Omdat ze m.i. een antisociale-persoonlijkheidsstoornis heeft, zal ze niet zo snel zélf om hulp vragen, al heeft ze wel klachten, zoals ontevredenheid (hoe je vooral door anderen in de weg gezeten wordt en die anderen daarom ook vaak onterecht en onheus bejegend) gespannenheid en/of een depressieve stemming ==

    Het feit dat Hugo Kuiper terecht een handreiking doet op mogelijke samenwerking (waartoe ook behoort elkaar niet bekritiseren, niet rivaliseren etc.) tussen partijen met hetzelfde rechtse gedachtegoed, doet mevr. Geissler er alles aan om deze handreiking om zeep te helpen door haar persoonlijke frustraties en complexen bot te vieren, op personen en groeperingen die hun ziel en zaligheid inzetten voor een betere, liefst Islamvrije (rechtse) westerse samenleving.

    Ik hoop dat mevr. Geissler het bovenstaande inziet, wens haar veel wijsheid toe en vind ik dat als zij zich beperkt tot de inhoud van haar verhaal, zij voor mij een begenadigd schrijfster is, wiens artikelen ik graag lees.

    Drs. Schram

    Like

   • theresageissler zegt:

    Het is duidelijk, Drs. Schram, dat U hier vervalt in een ernstige misstap voor een professional -op welk gebied U dit ook mag zijn- en wel: hier in het openbaar op een publieke site over iemand een diagnose neerzetten, ZONDER de persoon in kwestie ook maar één keer persoonlijk ontmoet, laat staan gespróken te hebben.
    Over verantwoordelijkheid gesproken: Dit is van uw kant wèl zó ’n onverantwoordelijke stap, dat ik mij in gemoede afvraag, in hoeverre de nu door U voor de gelegenheid tevoorschijn gehaalde academische titel hier serieus genomen kan worden: IK kan me nl. niet al te goed voorstellen, dat een gediplomeerd psycholoog, neuroloog whatever, die zijn professie èrnstig neemt, hier na rijp beraad toe zou overgaan.
    Diagnoses horen in de spreekkamer thuis en niet op een site of in welke publieke ruimte dan ook. En zeker niet zonder het “object” ‘live’ te hebben meegemaakt.
    Een vakman op dit gebied, althans, zou beseffen, dat hij zich hiermee al snel op ál te glad ijs begeeft.
    Dus neemt U voor de variatie m i j n goede raad ter harte en oordeelt U liever niet zo uit de losse hand….en zo publiekelijk, zonder de toestemming van het door U uitverkozen “object”: Dat lijkt nl. verdacht veel op amateurisme.
    En wie zijn beroep serieus neemt, wil díe indruk ten koste van alles vermijden….lijkt mij.

    Like

   • Sjakie Schram zegt:

    Laatste reactie:
    Mevrouw Geissler noemt zich zelf in haar reactie van 20.09 een “object”.
    Medisch gezien kan ik dan in haar geval niet anders concluderen dan: “object is uitbehandeld”.

    Sterkte.
    Drs. Schram

    Like

   • theresageissler zegt:

    Object is uitbehandeld, en Ú bent uitgelúld, zoveel is wel duidelijk.
    Succes en vooral WIJSHEID gewenst met uw toekomstige…eh…analyses, Drs. Schram! (proest!)

    Like

   • Harry zegt:

    Ongeneselijk , onbehandelbaar , onhandelbaar , ongenuanceerd , ongelikt .
    Trouwens , misschien is dát het wel hoor , die hoge mate van frustratie : ongeliktheid .
    Letterlijk .
    Is die “oh je bedoelt Gérard” , al weer gevlucht ?
    Als niet-psycholoog zie ik toch ook duidelijk dat er iets ernstig mis is .
    Soms komt dat door gruwelijke tekortkomingen in de privé sfeer .
    Daarvoor hoef je de patiënt echt niet persoonlijk te zien .

    Like

   • theresageissler zegt:

    @H.,22.49u.: Daaraan kun je nou zien,wat een zieke inslag jij hebt, H.:
    Jij vindt het kennelijk doodgewoon, dat de eerste de beste reageerder, die zégt, iets van psycholoog of iets dergelijks te zijn (wie controleert dat) zomaar een diagnose over een voor hem verder onbekende persoon op een site plempt.
    Iedereen met een beetje nuchter verstand heeft door, dat een echt gespecialiseerd iemand dat wel uit z’n hoofd laat, omdat het on-ethisch is om dat te doen en daarnaast onprofessioneel, zolang hij de persoon in kwestie niet persoonlijk gesproken heeft -zelfs al heeft hij vermóedens, dan heeft hij zonder dat géén compleet beeld, waaruit hij conclusies kan/mag trekken- en jij slikt het nog voor zoete koek ook!
    Omdat het in je straat je te pas komt, natuurlijk. Als de één of andere charlatan zo’n geintje met jóu zou uithalen, werd het wat anders.
    (Origineel trouwens, een psycholoog, die zich Sjakie Schram noemt: Zou-ie ook een glaasje op gehad hebben?)
    Zielenpoten, jullie!

    Like

  • BertG. zegt:

   Vooral dat laatste stukje. Even afsluiten met een steek onder water.
   Dit is ook de enige reden geweest om iets op te schrijven, want over de demo zelf vind je maar bar weinig terug.
   Het is vooral roddel en achterklap, doorspekt met persoonlijke meninkjes. die totaal niet ter zaken doet.

   Laten we hopen dat de mensen weten wie ze daar tegen kunnen komen, en vooral oppassen met het uitwisselen van persoonlijke info.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Bar weinig? Jij kunt niet lezen!
    Het hele verloop heb ik weergegeven en ALLE gehouden speeches samengevat!
    Kom op, zeg: Je kunt jezelf ook vergalopperen met valse suggesties en dat doe je nú:
    Iedereen kan het tegendeel lezen van wat jij hier beweert, sukkel!

    Like

   • Harry zegt:

    Sukkel , T ?
    Breng die versterker even terug , zeg !
    Als iemand je wat geeft , dan ben je tien minuten dankbaar .
    Daarna kan ie aan het gas als er iets niet helemaal in het emmertje valt !
    En helemaal proberen af te branden is ook usance !

    Ik weet nog wel , toen ik je een kerstpakket gestuurd heb , dat je twee keer niet thuis was toen ze het kwamen bezorgen , maar dat niemand uit de buurt het aan wilde pakken !
    Toeval ???
    Teken aan de wand ???

    Like

 2. Harry zegt:

  Ik vraag me oprecht af of Jack Terrible hier toestemming voor gegeven heeft om zijn ware naam vrij te geven .
  Of gaan we hier voor de derde keer de bietenbrug op ?

  Ook dat verhaal over die mevrouw die ontslagen is wegens “verzetsactiviteiten” en nu DEZE week aan een nieuwe baan begint , maar waarvan wél weer de wijk waar ze woont hier vermeld wordt , doet je toch huiveren ?
  Kwaadwillende linkse idioten kunnen dat toch zó linken , is ze wéér werkeloos !

  Heb je dan een bord voor je kop of wát ?

  En dan wéér dat gedram over de PVV waarvan je maar geen lid kan worden .
  Natuurlijk is dat de schuld van die andere vent die daarover begon .
  Maar wel koren op de rammelende molen .
  Het is maar goed dat ze geen mensen zoals T.G. daar binnen laten .
  jij zou kans zien om binnen drie maanden die hele tent op te blazen .

  Meld je toch aan bij Baudet !
  Die zoeken nog een goede tekstschrijver en speechwonder met een enorm geheugen !
  Stel je voor , jij samen met Annabel op het podium om te speechen !
  Geweldig stel , Annabel met die dikke tieten en jij met je two-tone kapsel .
  Dát zal ze léren !

  En dan die opkomst , van jouw club !
  Twintig man !
  Heb je de politie meegeteld ?
  Wat zal Edwin daar zenuwachtig van geworden zijn zeg !
  Een paar afvalligen en een paar meelopers .
  En een paar meelopers die niet mee liepen .
  Slapeloze nachten voor die Wagensveld !

  Al met al was het weer een geslaagde middag !
  Gaat het weer een beetje mevrouw Dröge ?

  Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   De vrouw die net een nieuwe baan heeft, kan het verder wel schudden.
   De beschrijving over de plaats waar ze precies woont is nauwkeurig genoeg om ‘r te vinden.
   Wat zal de vrouw Trees hier eeuwig dankbaar voor zijn.

   Ze flikt het gewoon dus nog een keer.
   En of Jack hier toestemming voor gegeven heb, dat moeten we maar afwachten.

   2/3 van het artikel ging over wat haar dwars zat i.p.v. over de demo.
   Wat dit verder met de demo te maken heeft, ontgaat mij in ze geheel.
   Maar Trees is haar ei weer kwijt.
   Zo iemand moet je zeker niet in je organisatie hebben zitten, je bent je leven niet meer zeker.

   Like

  • theresageissler zegt:

   Ja hoor,neurotische onderduiker, met mij gaat het bèst!
   Achteraf maar goed, dat je er niet bij was, afgelopen zondag: Je zou een rólberoerte gekregen hebben van de gesprekken, die daar gevoerd werden!
   Want die gedachtewisseling met Marcel Vink was bepaald niet enig in z’n soort. en zelfs uiterst fatsoenlijk geformuleerd: Er dedenbij sommigen uitlatingen de ronde over genoemde thema’s, die jij niet wilt hóren!
   En in Jack Terrible heb jij je duidelijk nooit verdiept, anders zou je weten, dat hij zèlf regelmatig verwijst naar zijn eigen website met zijn schilderwerken, waar hij onder zijn eigen naam in genoemd wordt, dat weet verder iedereen hier allang.
   Hij wil tenslotte naamsbekendheid krijgen, dus dan moet hij wel.
   Eén ding is wel zeker: Bij het soort PVV-aanhangers -want dat zijn ze wel degelijk- dat zich afgelopen zondag dáár verzamelde, hoor jij NIET thuis.
   Houd je vèrre van Rechts in Verzet, Want Wagensveld werd er in alle hoeken tot de grónd toe afgebrand. Vanwege diverse persoonlijke ervaringen.
   Dat zou jouw sektarische brein niet verdragen: Dan zouden de schroefjes en moertjes in je robot-hersens gaan piepen en kraken en….bingo! Kortsluiting!
   Wat Flo Conway en Jim Siegelman – onderzoekers naar het sektarisme van jaren hèr- “knappen” zouden noemen. Dus je bent gewaarschuwd, Man!
   Neem een goede Chardonnay voor mijn part, koester je viervoetige vrienden -die, naar mijn inschatting, beduidend aangenamere wezens zijn, dan jijzelf- en blijf in je eigen sector waar je kritiekloos kunt adoreren, zoveel als je wilt, dat is voor véél mensen beter!
   Succes ermee, D..pl.l ! (zó ingehouden genoeg, hoop ik.)

   Like

   • J.C.Jans zegt:

    Zich blindstaren op wie wel of niet een “goede”/”juiste” PVV aanhanger is en onderlinge clubjes die het eigen belang boven het landsbelang plaatsen.Verkwanselen de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen,dus gaat u allen vooral door elkaar te bestrijden in plaats van de zaak als eenheid te verdedigen.

    Wie wijs is zal voorbereid dienen te zijn voor als de zaak knapt,en daarmee niet kunnen steunen op onderling elkaar de pan uit “vechtende” gelegenheids bewegingen die trachten een imitatie/voortvloeisel te zijn van een organisatie die zelf de zaken niet op orde heeft.

    Na het laten vallen van de Vlaardingse zaak door de PVV,ben ik klaar met hun,naast het geen lid kunnen worden.Heeft mij dat doen besluiten om over te stappen naar het FvD,lokaal zal ik Daniel steunen in zijn strijd.

    Like

  • BertG. zegt:

   Harry, ze praat weer tegen je.
   Dat heb dan ook niet lang geduurd, dat stilzwijgen, zelfs dat krijgt ze nog niet voor mekaar.

   Like

 3. Klaas zegt:

  Like

 4. kampersrene zegt:

  Mag ik mijn gelijkgestemden vergasten op heel goed en prachtig nieuws Het hoeven niet altijd
  deprimerende berichten te zijn .Heden kon ik lezen in een Vlaamse krant——
  “”””Rellen Duitsland: moskee Berlijn in brand gestoken”””” groetjes uit Thailand !

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Goed nieuws, Kampersrene, Bedankt!
   Dat zijn óók de Duitsers! @: Heb je het gelezen, H.? Dat zijn óók de “Moffen”!
   Zou JIJ nooit aan mee durven doen, hè? Je mochten je eens herkènd worden! Ach en wee!

   Like

   • theresageissler zegt:

    corr.: Je mocht eens….

    Like

   • Harry zegt:

    Het probleem van herkend worden is wel een beetje , dat als je wat bezit en je haalt iets overhoop , dat ze dan meteen je financiele status natrekken en je totaal ruineren .
    In mijn geval ben je dan je huis en je bedrijf , auto’s , bootjes kwijt .
    Als je haast zeventig bent , doe je dat niet zo gemakkelijk , als je je verstand een beetje gebruikt .
    En bij mij slaan de stoppen nooit door !

    En waarvoor doe ik dat dan ? Voor 85% lamlullen die niet eens de moeite nemen om te gaan stemmen ?

    Diegenen die niks bezitten , staan daar nooit bij stil , maar zo werkt het .
    Een huurhuis , een uitkering en geen cent reserve , slechts rooie cijfers .
    En een mislukte poging om het chronische tekort door anderen op te laten hoesten , middels een crowdfundingsactie .
    Tja van een kale kip kun je geen veren plukken he ?
    Nou zie ik jou ook geen Molotov cocktail gooien , want dan moet je na afloop hard weg kunnen rennen , dus dat is geen optie .
    Benieuwd wat je dan wel gaat doen !
    De volgende keer “speechen” voor twintig man ?
    Dat is het ware verzet !

    Ik doe dingen op mijn manier , onzichtbaar !

    Maar proficiat , van de , hoeveel zijn het er , vijftig , zestig miljoen moffen zijn er een stuk of drie goeie bij ?
    Dat gaat helemaal goed komen !
    Leve de moffen !
    Die drie dan ………………

    Like

 5. kampersrene zegt:

  Och die moskee zal er komen Rutte moet luisteren naar de verrenigde rampen van Europa en de Paus heeft ook al een vermanend vingertje opgestoken Het Nederlandse volk is uitgegroeid in twee groepen ….de verwerpelijke racisten…. en de onbaatzuchtigen , de naastenliefhebbers de goeden , die ge kunt zuigen als een suikerstok Maar uiteindelijk zullen ,en niet alleen in Nederland maar in gans Europa de de onbaatzuchtigen , de naastenliefhebbers op hun kl… krijgen .Het is een natuurwet……. Het goede zal steeds het kwade overwinnen… de geschiedenis staat er vol van

  Geliked door 1 persoon

 6. Wachteres zegt:

  “Dit is een samenkomst geweest van Realistische – maar tevens ZELFSTANDIG denkende – Nederlanders. PVV’ers, zónder twijfel, maar wèl PVV’ers met een kritische blik en dat náást de kritische kijk op de islam. PVV’ers, die hebben aangetoond dat onvoorwaardelijk achter iemands gedachtegoed staan níet hoeft te betekenen dat men transformeert tot robots die één leidinggevende figuur niet automatisch door dik en dun blijven verheerlijken en de hemel in prijzen……”.

  Als ik Theresa goed begrijp dan zijn díé PVV-ers die vinden dat er een ledenpartij moet komen – en die het dus met Theresa eens zijn – ZELFSTANDIG denkende mensen met een kritische blik.

  Degenen die het TOEVALLIG met Wilders eens zijn, worden door haar getransformeerd tot robots die de Grote Leider door dik en dun blijven verheerlijken en hem zelfs de hemel inprijzen…toe maar….

  Zou het ook mogelijk kunnen zijn dat je je bij ‘sommigen’ op de site van E.J.Bron niet geliefd maakt omdat zij – koste wat het kost – jouw mening moeten delen….want anders …

  Ik ben bij diverse bijeenkomsten van de PVV geweest, heb daar met verschillende mensen gesproken, maar ik had nooit het idee dat zij Wilders vereerden op de manier zoals jij het beschrijft.

  Net zomin als ik op deze site ‘Wilders-vereerder’ aantref.

  Misschien is het nuttig voor jou om eens naar een reguliere PVV-bijeenkomst te gaan.

  Geliked door 3 people

  • BertG. zegt:

   Dat kun je al die mensen toch niet aandoen die naar zo’n bijeenkomst gaan.
   De mensen moeten dan voortaan 3x om hun heen kijken als ze stap buiten de deur zetten als ze Trees gesproken hebben.
   Levensgevaarlijk zou dat worden dan.

   Like

  • theresageissler zegt:

   Er moet wat mij betreft niets, maar ik mag mijn eigen mening wel hèbben. En ik zál hem hebben.
   Het zou geen kwaad kunnen als het hier eens tot sommigen doordrong, dat het hebben van eigen inzichten niet hetzelfde is als sabotage of verraad.
   En: Een reguliere PVV-bijeenkomst, zei je? Dat is het hem nu net: “Reguliere PVV-Bijeenkomst?” Waar? Waarwaar?
   Nèrgens! Tenminste niet in mijn naaste omgeving: De hele boel hangt als los zand aan mekaar!
   En áls er te hooi en te gras eens één “ergens in Nederland” wordt gehouden, is het óf te ver weg, óf je moet eerst geïntroducéérd worden, dóódsbang als ze zijn dat elke belangstellende een saboteur is!
   Schiet lekker op, zo!En degenen,die zich oprecht wíllen inzetten, worden weggegooid als het spreekwoordelijke kind met het badwater!
   Ze zóuden op die manier redenen hebben om naar Baudet over te lopen, maar dat dóen ze desondanks níet.
   Laat je gedachten er maar eens over gaan, of dát een zuivere proeve van loyaliteit is, of niet. EN wat er al dan niet tegenover gezet wordt.

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    De beste oplossing zou wellicht zijn dat madame G . zélf een politieke partij opricht !
    Een lekker open structuur , waarvan iedereen lid zou kunnen worden .
    T. houdt dan zelf de leiding , natuurlijk , want de anderen kunnen dat niet .
    Een partij moet een beetje sturing hebben , tenslotte .
    Dat dat dan uit zou monden in een dictatoriale opzet lijkt me onontkoombaar , zeker gezien haar opstelling , hier .
    Want al die kikkers springen een andere kant uit .
    Iedereen heeft z’n eigen belangen , niet ?

    Dat Wilders ook de touwtjes in handen houdt , dat is een heel ander verhaal !
    Dat is a-sociaal !
    Zeker tegenover degenen die zich oprecht wíllen inzetten , worden weggegooid als het spreekwoordelijke kind met het badwater !
    Hier komt de aap uit de mouw !!!
    Madame ziet zich als een groot talent !

    Geert heeft al vele gelukszoekers en charlatans meegemaakt , de eerste jaren barstte het er van .
    Hij zou wel gek zijn om figuren die misschien het gedachtegoed wel aanhangen , maar hem niet willen volgen als leider , binnen te halen !
    Die hollen de tent van binnenuit uit .
    Nieuw talent staat ongeduldig te trappelen .
    Ik heb hem al gewaarschuwd !

    Hij heeft al aardig wat gladde jongens moeten laten gaan , Hero Brinkman , om er maar eentje te noemen .
    En die klootzak die moslim werd , die van Doorn .
    En dat stel van die mislukte politieke partij , Bontes en Van Klaveren .
    Geen wonder dat ie voorzichtig is !

    Dus : start zelf wat !
    Even inschrijven en effe een crowdfundingsactie om zo’n vijf ton bij elkaar te harken en je zit op rozen !
    Kun je op kosten van de zaak ook weer eens naar de kapper , representatie kosten , nietwaar ?
    Hoorde dit weekeind dat er zelfs iemand in zo’n positie zich op overheidskosten dikke tieten aan had laten meten , zelfs dát kan !
    Je moet er als partijleider toch een beetje aantrekkelijk uitzien , niet ?

    En die reguliere PVV bijeenkomsten zijn er echt hoor !
    Misschien niet naast de deur , maar jij reist ook naar Amsterdam om negentien mensen te zien !
    Ik ben er ook een aantal malen naar toe geweest , het waren super avonden !
    Ook qua eten en drinken was het buitengewoon goed verzorgd , alles gratis !
    Maar ……….. iemand moet je dan wel voordragen als zijnde een betrouwbaar en loyaal persoon !
    En tja , wie is er zó gek ?

    Like

   • theresageissler zegt:

    “Wie is er zo gek?”
    In ieder geval niet iemand als jij, die kritiekloze aanbidding en in de hoogte steken om allerlei discutabele redenen voor loyaliteit aanziet en een ander direct de grond in boort, zelfs verdácht maakt, wanneer die naar jouw verstarde mening niet aan deze ‘criteria’ voldoet.
    En voor alle duidelijkheid: Ik heb totaal geen ambitie om een eigen partij op te richten: Dat zijn weer uitsluitend jóuw aannames -zoals met álles, trouwens.
    Over “betrouwbaar” gesproken…

    Like

   • Wachteres zegt:

    Het is opmerkelijk en mateloos irritant dat Theresa alle feiten om kan draaien in haar voordeel.

    Een discussie is op deze manier nooit mogelijk.

    Ik herinner me toch echt wel dat we op de site scherpe kritiek op de PVV hebben gehad.

    Maar dat is wat anders en zinvoller dan het per se met iemand eens moeten zijn.

    Geliked door 1 persoon

  • delamontagne zegt:

   Vereren = aanbidden, dat herinner ik me van vroeger in de R.K.-Kerk.
   Maar ik bewonder de Heer Wilders dat hij het volhoudt met zulk een ondankbaar Volk.
   Ieder ander had er het Bijltje al bij neergegooid.
   Nu heb ik .t Artikel hier nog niet gelezen, alleen een paar reacties en dan denk ik:”Nou die Meneer Bron heeft ’t maar moeilijk met die kemphanen.
   Laten we eens een voorbeeld nemen aan de
   “Eensgezindheid” van de F.N. Partij in Fr.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Marine le Pen tijdens de bijeenkomst F.N. te Lille afgelopen weekend

    De onbegeleide minderjarigen van 11 tot 50 jaar kosten 2 Miljard euro.
    De hotelovernachtingen, de Kastelen, de [andere] huisvestingen die gereserveerd zijn voor de “migranten”, de arbeidsplaatsen waar zij voorrang hebben……………
    De immigratie. LEGAAL of ILLEGAAL is niet langer te VERDEDIGEN.

    Geliked door 1 persoon

   • Wolf zegt:

    Like!

    Like

  • Wachteres zegt:

   Wilders-vereerderS één na laaste regel.

   Like

  • theresageissler zegt:

   @Wachteres: En GEEN Wilders-vereerders op deze site? Nou, dan is het dus toch waar, wat jij eerder ooit liet vallen en lees jij de helft van de comments niet!
   Maar goed, daar hoef ik me niet om te bekommeren: Ik moest maar eens wat meer van mijn kouwe kleren laten afglijden, anders, heb ik intussen gemerkt, red je het hier niet.
   Niet gemakkelijk voor mij, maar ik begin de weldadige werking er warempel al van te voelen.

   Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Wachteres, ik sluit me aan bij uw goede analyse want het artikel van Theresa bezorgd me een hele vieze nasmaak.

   Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    Daarbij zult U de enige wel niet zijn, want dat risico had ik alláng ingecalculeerd.
    Maar ja, eenieder zijn eigen zienswijze.

    Like

  • Harry zegt:

   @ Wachteres ,

   zou jij het stokje een tijdje over willen nemen , ik word zo moe van dat mensch !
   Zit ik onder werktijd nog negentig euro per uur te verletten om die dwarse kip te pogen tot bezinning te brengen .
   En allemaal; parels voor de schweinen .
   Maar jij komt uit het onderwijs , dus je bent gewend om tientallen keren dingen te herhalen , voordat ze het snappen .
   Misschien heb je ook ervaring in het “speciaal” onderwijs ?

   Ik heb er de tijd niet voor .
   En na werktijd ben ik bek-af !

   Bij voorbaat hartelijk dank ,
   Harry .

   Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    Dan is er maar één oplossing denkbaar: Houd jij je liever bij èchte kippen.

    Like

   • Wachteres zegt:

    Bij Theresa ligt het altijd aan een ander @Harry, gezien haar reacties, en nooit aan haarzelf. Onbegonnen werk.

    Like

   • Harry zegt:

    Dit weekeind werd ik er op attent gemaakt dat we hier voorheen een zekere “Mirjam” hadden , die heel zinnige reacties plaatste .
    Een prima ontwikkelde vrouw zonder mankementen .
    Die is na de nodige aanvaringen met madame G. gevlucht !
    Jammer hoor !

    Wat zijn wij dan toch voor hardijzers , dat we gewoon blijven ?

    Like

   • theresageissler zegt:

    @H., 19.59u.: Ja, dat is nu toch jammer voor jou, hè, dat je het nu zonder dat neurotische stuk venijn moet stellen!
    Want jij noemt haar nou “een prima ontwikkelde vrouw zonder mankementen”maar dat is alleen, omdat jij in haar éven een perfecte mede-afzeikster vond.
    In werkelijkheid was ze niet zo stabiel.
    Want ik zal je geheugen even opfrissen: Ze is níet op de loop gegaan voor MIJ, hoor:
    Dat kwam uiteindelijk, omdat Hr. Bron op een gegeven moment een deel van een comment van haar aan mijn adres had verwijderd. Dat was nl. zó’n schandalige opmerking, dat het zelfs hem echt te gortig werd.
    Dus hij verwijdert dat betreffende deel…. en dat werd haar te machtig: Kort dáárop was ze verdwenen.
    Kennelijk kon ze dáár niet over uít: Dat er eens een keer paal en perk werd gesteld aan háár arrogante onbeschaamdheid.
    Nou, als jij dat stabiel noemt….
    Maar kijk mij er dus niet op aan: Tegen mij was ze opgewassen, maar niet tegen het feit, dat een comment van haar officieel werd afgekeurd.
    Tja, jammer maar helaas…

    Like

  • Wolf zegt:

   @ Wachteres, Onvoorwaardelijk door dik en dun blijf ik Geert en de PVV tot de dood aan toe TROUW!!! En u hebt gelijk, dat is niet een verheerlijking maar een trouwe belofte die miljoenen PVV’ers vernemen.

   Geliked door 1 persoon

 7. Marcel Vink zegt:

  Ik voel me vereerd nu ik dit allemaal over mezelf lees. Echter de website is http://www.moedigNL.nl. Er is in de media verwarring over de website, “www.moedig.nl” is van een organisatie in Elst die niets met onze partij te maken heeft.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Dan is het goed, dat we het precieze linkadres bij deze vernemen, Marcel; Hartelijk dank!

   Like

  • Harry zegt:

   Vergis je niet , Marcel !
   Ik zou me helemaal niet vereerd voelen als Kuzu reclame voor mij zou maken .
   In dat kader moet je het een beetje zien .

   Zodra je iets doet of zegt wat madame niet aanstaat , dan blijf je levenslang een wandelende schietschijf .
   Het vleesgeworden venijn met uitgroei , zeg maar .

   Ik kon aanvankelijk ook goed met haar door de bocht .
   Maar op een gegeven moment gaan je ogen open .
   Ze staan inmiddels wagenwijd open .

   Eenieder die hier een tijdje meeloopt , heeft dat zien gebeuren , zien groeien en ziet dat haast dagelijks uit de hand lopen .
   Het heeft iets met karakter van doen !

   Mer dergelijke vriendinnen heb je geen vijandinnen meer nodig !

   Like

 8. Marcel Vink zegt:

  Voor alle duidelijkheid hierbij de volledige tekst welke ik heb uitgesproken ALS GASTSPREKER. Dus GEEN van de organisatoren van de demonstratie. (Sorry dat ik vergeten ben deze tekst op papier te geven aan Theresa Geissler)

  Goede middag beste mensen. Mijn naam is Marcel Vink.

  U heeft het misschien al gezien. Ik sta hier met een t-shirt over mijn jas. Dat is om reclame te maken voor de partij waar ik voor spreek. Ik ben dus GEEN deel van deze organisatie, en spreek dus NIET namens de organisatie van deze demonstratie. WEL bedank ik natuurlijk de demonstratie organisatoren.

  Nu ik dan toch aan het bedanken ben… Ik ga een vreemd bedankje uitspreken. MOEDIGNL.NL bedankt namelijk een aantal TEGENSTANDERS van deze demonstratie. Zij hebben namelijk bekend gemaakt waar en wanneer DEZE demonstratie zou zijn. Daarmee hebben zij in feite gratis reclame gemaakt. Bedankt ze voor deze gratis reclame.

  MAAR. Een organisatie die zichzelf ‘Laat ze niet lopen’ noemt. Noemt ons Fascisten, en roept op om “de ruimte zo klein mogelijk te maken”. MOEDIGNL.NL wil precies het tegenover gestelde. VOOR ALLE MENINGEN, zolang je maar niet oproept tot geweld en zo.
  Wij vinden dat IEDEREEN zijn mening moet kunnen uiten. Ook onze tegenstanders. Waarom willen vele linksen het ons onmogelijk maken om onze mening te uiten? Is dat soms omdat vele van die linksen een verbond hebben gesloten met Islamitische organisaties?
  Links, dat zegt voor vrijheid te zijn, dat samen optrekt met een ideologie waar ik namens MOEDIGNL.NL u wat over wil vertellen. Hoe kan dat beter worden gedaan dan door enkele versen uit de koran te citeren?

  IK CITEER.

  Soera 8, vers 65: “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er twintig onder u zijn die stand houden, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd uwer zijn zullen zij duizend der ongelovigen verslaan, omdat zij een volk zijn dat niet wil begrijpen.”

  Soera 9, vers 123: O, jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”

  Soera 69, vers 30: “Grijpt hem en boeit hem.”

  Soera 69, vers 31: “Werpt hem dan in de hel.”

  Soera 69, vers 32: “Bind hem vervolgens met een ketting vast waarvan de lengte zeventig armlengten bedraagt;”

  Ik heb nu een paar teksten uit Islamitische geschriften geciteerd. Ik zal stoppen. Maar ik had nog heel lang kunnen doorgaan. Want er zijn 349 van zulke teksten. 349.

  In de jaren 30 van de vorige eeuw zijn er hier in Nederland mensen door de overheid vervolgd omdat zij waarschuwden tegen het Nationaal-SOCIALISME van Adolf Hitler. Wij weten allemaal tot welke gruwelijkheden deze ideologie mensen heeft aangezet. Dat wil niet natuurlijk niet zeggen dat elke Duitser slecht was. Sterker nog er, waren zelfs mensen als Oskar Schindler. Hij was lid van de nationaal-SOCIALISTISCHE (nazi) partij. Maar deed het tegenovergestelde van wat deze ideologie hem voorschreef. Hij heeft vele joden gered.

  Gelukkig zijn er ook moslims die het tegenovergestelde doen van wat de ideologie Islam hen voorschrijft. Maar laten we niet, zoals vele linksen dit doen, laf de andere kant opkijken nu de ideologie Islam steeds meer aanhangers krijgt. En vele mensen waaronder Frits Bolkestein hebben ons gewaarschuwd dat de Islam niet samengaat met democratie.

  Want is Islam is duidelijk niet alleen een geloof, maar ook een politieke ideologie.

  Gelukkig zijn er ook politieke partijen die via de stembus de huidige elite wil laten inzien welk gevaar steeds verder oprukt. En het is goed dat er daarvan meerdere zijn. Want het kan zijn dat je bij partij 1 het economische programma maar niets vindt. Dan kan je bij partij 2 terecht. MOEDIGNL.NL wil op plaatsen waar geen andere islam kritische partijen zijn, meedoen met de verkiezingen. Waar dan? Ik wil natuurlijk heel graag dat u op onze website kijkt. Dus houd het graag spannend. Het staat op onze website.

  Er zijn ook vele mensen die op andere manieren waarschuwen tegen de oprukkende Islam. Zoals bijvoorbeeld in het wetenschappelijk debat. Een van deze moedige mensen is wijlen arabist Hans Jansen.

  Over hem wil ik graag wat vertellen. Omdat er in zijn wetenschappelijke Carrière iets bijzonders is gebeurd. Want hij was eerst een van de critici van Pim Fortuyn. Hij verweet Fortuyn dat hij niet zag dat politieke uitsluiting de oorzaak van het fundamentalisme zou zijn, en dat in Nederland daarom de voedingsbodem voor radicalisme er NIET ZOU ZIJN.

  Nadat Jansen zag dat steeds meer islamitische ideologen het voeren van jihad niet meer als exclusieve overheidstaak beschouwden, en begonnen te schrijven over HET WESTEN ALS ‘DE VIJAND’ kreeg hij een andere mening. En begon hij ons te waarschuwen voor de gevaren van de Islam.

  En dat Hans Jansen een andere mening kreeg. En dus terug kwam op zijn eerdere mening is goed. Het is goed om bij jezelf na te gaan of het nog wel klopt wat jij denkt. Dit is iets wat vele Linksen ook zouden moeten doen.
  En als dan een Linkse, bijvoorbeeld Anne Fleur Dekker, een andere mening krijgt, dan zal Links daar respect voor moeten hebben. In plaats van scheldpartijen en wat al niet meer.

  Ik heb het al gezegd. MOEDIGNL.NL vindt dat IEDEREEN zonder angst zijn mening moet kunnen uiten. Ook als je net als onze partij de Islam niet ziet zitten.

  Als laatste wil ik nog wat zeggen tegen diegenen die voor onze overheid werken. Toen er een grote stroom mensen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar ons land kwamen, moesten er veel nieuwe asielzoekerscentra bijkomen. In vele plaatsen zagen mensen dat niet zitten, en kwamen hiertegen in opstand.
  Gelukkig meestal vreedzaam.
  Helaas is in Geldermalsen geweld gebruikt. En daar is geen asielzoekerscentrum gekomen. De overheid heeft het geweld beloond.
  En diegenen die vreedzaam en fatsoenlijk zijn gebleven? Naar hun is NIET geluisterd.
  Hiermee werkt de overheid vreedzaam en fatsoenlijk verzet tegen.
  Overheid. Het volk zal reageren op wat jullie doen. Zorg er voor dat de mensen NIET gaan denken dat er geen andere weg is dan geweld.
  Ik herhaal: Overheid zorg er voor dat de mensen NIET gaan denken dat er geen andere weg is dan geweld.
  MOEDIGNL.NL is tegen geweld.

  Beste mensen ik dank u voor uw aandacht.

  Like

 9. g2-91e8a788030faf65537511fb6d208583 zegt:

  waarom toch blijft het doel de vrij-denkenden niet heiligen en dus binden ?
  .
  Jasterke
  .

  Like

 10. Piet Karbiet. zegt:

  Hoi Theresa, Welkom in Noord. In ben in dat deel van Amsterdam opgegroeid. Op dit nu nog lege bouwterrein lagen Sportveld Elzenhagen en het complex van voetbalvereniging DWV van 1912. Hele generaties scholieren en voetballers hebben daar getraind en gesport. Door financiele ramspoed en vergrijzing in Noord is DWV in 2013 enigszins gedwongen gefuseerd met aarstrivaal De Volewijckers van 1920, tot de nieuwe club d.v.c. Buiksloot. Treurig om te zien hoe hier nu met veel Gemeentgeld een buitenlandse Haathut wordt neergezet. De omvolking van Amsterdam kent geen maximumprijs, blijkbaar. D.v.c. Buikloot zal over een paar jaar wel failliet gaan aan intimidatie, heroinehandel, aanslagen, moord en fraude. Zoals eerder gebeurde bij de even exotische amateurclub FC Türkiyemspor in 020. De knuffelclub van de PvdA.

  Like

 11. Henk.V zegt:

  Het is natuurlijk een wonderschoon signaal wanneer zich massa’s zelfstandig denkende PVV sympathisanten , één van geest, in protest verenigen in Amsterdam, Wilders in zijn gedachtegoed ondersteunend, maar daarbij bovenal beseffen dat hij ook maar een feilbaar mens is en daarom niet op een voetstuk dient te worden geplaatst. Degenen die dat wel doen zijn star van geest en men vindt ze ook op deze site, waarbij opvalt dat zij bezwaren zien kleven aan het opzetten van een PVV partij.

  Ook ik behoor helaas tot die voorzichtige lieden die star van geest zijn. Het is niet mijn gewoonte om mensen op een voetstuk te plaatsen, dus ook Wilders niet. Wel vind ik hem de politicus met het scherpste inzicht in de problemen van vandaag.Degenen die hem in zijn koers willen corrigeren moeten er zeker van zijn dat zij over hoger strategisch inzicht beschikken dan Wilders zelf.Enige terughoudendheid in de oordelen die men over anderen uitspreekt is misschien niet verkeerd, denk ik..
  Natuurlijk zou het mooi zijn wanneer zich overal in het land gezonde PVV afdelingen bevonden, tot wie mensen zich kunnen wenden, mensen die op zoek zijn naar wegen om zich te ontdoen van het schandelijke juk waarmee de politiek correcte elites in het land ons opzadelen. (Moge onheil hun deel zijn)

  Wilders is het contact met de werkelijkheid verloren, lees ik, omdat hij helaas vier en twintig uur per dag in bescherming moet worden genomen tegen aanhangers van de religie die ”vrede ” brengt. Maar Wilders wisselt dagelijks aan de lopende band van gedachten met veel mensen via Twitter.Ook kan men hem bereiken via e-mail. En wanneer ik de man die in afzondering leeft zijn mening hoor geven, overal waar hem de kans wordt geboden om iets zinnigs te zeggen, dan geeft hij blijk van scherp inzicht in de actualiteit, inzicht dat ik hoger aansla dan dat van sommigen die al zwaaiend met een bestraffend vingertje mensen, die star van geest zijn, de les lezen..
  Wat mij bij Wilders opvalt is dat hij werkelijk een bescheiden mens is, vriendelijk , rustig en zeer beleefd.HIJ IS TOTAAL VERSTOKEN VAN ONGEZONDE GELDINGSDRANG..
  Het is werkelijk een verademing om de man persoonlijk mee te maken.

  En nu ik het over geldingsdrang heb dan is dat juist een van de redenen voor de terughoudendheid bij Wilders als het gaat om het opzetten van een partijstructuur.
  OVERAL, in elke partij: zelfs al in de FvD en zeker destijds ook zeer zichtbaar in de Lijst Fortuyn traden er mensen met een sterke geldingsdrang op. Zij MOESTEN gehoord en gezien worden, spreken vanuit een positie van gezag. En als zij dat gezag hadden bereikt dan ontaardde de geldingsdrang in iets anders: een toenemende vorm van dictatuur.

  Om een klassiek voorbeeld uit de Vietnamese oorlog aan te halen, uit de mond van wijlen mevrouw Ngo Dinh Tuc: ” Macht is heerlijk, overmacht is overheerlijk!” Alle partijen raakten uit hun oorspronkelijke koers door lieden met een ongezonde geldingsdrang. DeLijst Fortuyn in de Tweede Kamer veranderde door hun toedoen in een ongeordende bende die uiteindelijk het spoor totaal bijster was.
  Het is waar: de boodschap van de PVV lijkt aan kracht te verliezen, maar belangrijker dan de uitslagen van de laatste verkiezingspeilingen lijkt mij de kracht van de boodschap die de PVV onverkort uitdraagt.
  Die boodschap zal steeds sterker worden.

  Geliked door 3 people

  • Petra DeBoer zegt:

   Henk V., mooie reactie en vooral die geldingsdrang van mensen is misselijkmakend. Daarmee slaat u de “spijker op zijn kop”.

   Ik ben het boek “Schijn-elite van de valse munters” van Martin Bosma aan het lezen en daarin staat precies omschreven waarom de PVV geen ledenpartij is. Wilders en Martin Bosma hebben destijds heel goed ingeschat waarom het geen ledenpartij moest worden.

   Ik vind niet dat de PVV aan kracht verliest als je de verschillende kamerleden volgt tijdens bijvoorbeeld debatten. Verder vind ik het goed dat Wilders ook vele contacten in het buitenland heeft om samen op te trekken tegen de islam. Dat doet hij goed.

   Er zullen helaas altijd domme mensen blijven en de ellende is dat ze het zelf niet door hebben, juist omdat ze zo dom zijn. Gelukkig zijn er intelligente mensen zoals Wilders en Martin Bosma.

   Like

  • Wolf zegt:

   Hear,hear!!!

   Like

 12. Ha Theresa… subliem stukje heb je geschreven. Dat je naast Jack Terrible mij ook bij mijn echte naam noemt is geen enkel probleem. Lee Towers en George Baker hebben ook echte namen. Zo heeft Jack Terrible ook een echte naam… Hans van Tamelen. Tina Turner heet Ann Bulock, Bob Dylan heet Robert Zimmerman en David Bowie heet David Jones. Artiestennamen bekken lekkerder!!! Ik heb nog een foto van dat ene spandoek over die megamoskee en een foto van mijzelf in het midden en Marcel Vink aan de ene kant en Theresa Geissler aan de andere kant. https://plus.google.com/105792476709984401449/posts/dQxzd2Fbg4d Ook waren er aardig wat journalisten zoals het Parool en AT5!!!

  Like

 13. Weet je wat veel mensen bij Rechts In Verzet zeggen over jou Theresa… dat je een geweldige schrijfster bent! En als je ergens goed in bent krijg je ook kritiek. Hoeveel kritiek krijgt Geert Wilders niet? Ik heb je al bij heel veel demonstraties in Nederland gezien. Je bent er steeds maar! Op 6 mei weer in Rotterdam bij de Pim Fortuyn Herdenking? Laat ze maar lullen vanachter hun toetsenbord… Theresa!!!

  Like

  • theresageissler zegt:

   Tuurlijk, joh! Bovendien ís het grotendeel niet eens geldige kritiek:
   Ze spelen op de vróuw omdat ik ze niet kunnen hebben, dat ik hun sektarisch-aandoende Euforie doorprik! Dat hebben ze tot nu toe niet vaak meegemaakt.
   Nou, een keer moet de eerste zijn! Om met BertG. te spreken: Daar word je hard van!
   IK ben niet van plan om de PVV te laten vallen, hoor; evenmin als jij of wie er dan ook op déze demonstratie waren:
   Het enige, wat we willen is eens een beetje lucht in de tent laten, vóór het tot een implosie komt; de kern blijft verder gewoon overeind!
   Ik hoop op nog méér demo’s van R.I.V. in de toekomst: Zo zie je maar, dat een paar afsplitsinkjes af en toe geen kwaad kan: Dan vindt men zijn eigen soort mensen en dat voorkomt juist afhaken van de kern, het PVV-gedachtegoed!
   “Ik denk wat ik zeg en ik zeg, wat ik denk. Wen er maar aan!” (Eh…wie zei dat ook weer?)

   Like

   • “Ik denk wat ik zeg en ik zeg wat ik denk. Wen er maar aan!”, volgens mij was dat Pim Fortuyn… of Theo van Gogh. Ze kunnen het alle twee wel gezegd hebben omdat ze alle twee zo waren!!!

    Like

   • Wachteres zegt:

    Natuurlijk mag jij zeggen wat je denkt en denken wat je zegt, @Theresa.

    Het vervelende voor ons is dat wij hetzelfde moeten denken en zeggen, anders deugen we volgens jou niet.

    Eh …wie denken ook maar weer op dezelfde manier?

    Dit is de laatste druppel energie die ik aan jou heb besteed.

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @Wachteres, precies zo denken als Theresa, is ook zoals de linkse kerk werkt.

    Ben je het niet eens met de linkse kerk, dan ben je ik weet niet wat. Allemaal mensen die niet realistisch kunnen denken en dus geestelijk de zaken niet op een rij hebben.

    Like

   • theresageissler zegt:

    Mis: The one and only ….Geert Wilders!

    Like

   • theresageissler zegt:

    Sorry, Dames, dat was dus tegen Jack Terrible.

    Like

 14. kampersrene zegt:

  Allee ambras in’t kot Maar onze gemeenschappelijk vijand zijn de moslims en hun atributen NIET de reactieschrijvers . Vrienden mogen kijven maar moeten vrienden blijven

  Like

 15. Marcel Vink zegt:

  Ik wil niet dat de organisatie achter de per vergissing vermelde website http://www.moedig.nl gedoe krijgt. Dus graag dit in het artikel veranderen door de juiste website http://www.moedigNL.nl

  Like

 16. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @ drs Sjakie Schram. Wat ik me nou afvraag is waarom u meent Theresa haar karakter uitgebreid te moeten analyseren en wie u denkt daar een plezier mee te doen? Mij in ieder geval absoluut niet. Eerlijk gezegd als ik zo’n betoog lees rijst bij mij de vraag of het met u wel helemaal lekker gaat.

  Like

 17. tinekevanschagen zegt:

  @theresageissler 13 maart 21.37 op Harry
  Ja,dat is nu jammer voor jou he,dat je het nu zonder dat “neurotische stuk venijn”moet stellen.
  Dat zeg je over een mede reageerster die afgehaakt is.
  Die trap je achter haar rug nog ff de grond in!
  Mirjam was zeker waardevol met altijd inhoudelijke reacties.
  Hoe zal dit voelen voor Mirjam als zij dit leest.
  Houd jij dan helemaal met niemand rekening….?
  Er staat 1 positieve reactie naar jou toe van Piet Karbiet hier,die krijgt geen respons van jou, Behalve als het negatief is reageer je……het lijkt wel of jij daar je energie uit haalt.
  @ Wachteres heeft het bij het rechte eind…Je draait alles in je eigen voordeel.
  Blijkbaar moet en zal je het laatste woord hebben altijd,…waarom toch?
  Zeg eens eerlijk theresa….als je al deze reacties terug leest,wordt je dan blij van jezelf?
  …..dat kan ik namelijk niet geloven…..!

  Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Nu ga je een hele lijst met herhalingen krijgen waarom het nooit aan haar kan liggen, maar aan al die vervelende mensen die haar plagen, zomaar zonder aanleiding.
   Ze snap er dan ook niets van. Waarom zou je iemands privé niet op straat mogen gooien, want zelf heeft ze daar geen probleem mee.
   Want aan haar kan het eenvoudigweg nooit liggen, ze heeft de waarheid.
   Iets waar ze trouwens zelf een hekel aan heeft wanneer mensen dat gaan beweren.
   Maar uiteindelijk komt het wel op hetzelfde neer.
   Ze zal altijd het laatste woord blijven voeren.

   Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Dan lees jij nogal selectief, want je slaat geen acht op de reacties van Marcel Vink en Jack Terrible.
   Die zijn positief en daar reageer ik óók op. Dat ten eerste.
   Verder kan ik je verzekeren, dat er geen enkele reden is om je op dit punt zorgen te maken over mijn gemoedstoestand: Ik ben langzamerhand oud genoeg om dat zelf te bepalen.
   Houd het er maar op, dat ik er hoe dan ook niet blij van zou worden, deemoedig te zwijgen, als deze of gene me een hatelijkheid meent te moeten toevoegen, dát in elk geval niet.
   En om Mirjam hoef ik me niet te bekommeren: Dat deed zij evenmin bij alles, wat ze over mij uitbraakte. -Ik pikte dat aanmatigende toontje van haar nu eenmaal niet altijd, hoewel ze dat wèl verwachtte.
   En onware dingen over me laten suggereren -wat ze uit puur venijn óók begon te doe-, pik ik evenmin. Daar kun je hopelijk inkomen?
   Als je de moeite neemt, een en ander eens góed na te gaan, kún je tot de conclusie komen, dat dat juist het soort dingen zijn, die ík een ander nu eens níet flik. Maar het is allang duidelijk, dat jij daar niet te veel oog voor.
   Nou ja, daar kan ik je tenslotte niet toe dwingen: Ieder zijn voorkeuren.

   Like

   • BertG. zegt:

    Trees, aan jouw ligt het nooit, dat weten we nou zo langzamerhand wel.
    Jij flikt helemaal niemand iets, dat lokken ze zelf uit.
    Dus aan jou kan het gewoon niet liggen wat er nu voor gezeik hier is.
    Maar dat snappen al die andere maar niet.
    Ze verdomme het gewoon om te luisteren naar jou, dan was het allang opgelost.

    zo iets Trees.

    Like

   • BertG. zegt:

    Spijt me @Bert comment verwijderd wegens blogregel 4

    E.J.

    Like

   • Rapunzel zegt:

    Wat een flauwekul over Mirjam.
    De waarheid is dat Mirjam een leuke gewaardeerde reaguurster was die het veld heeft geruimd omdat ze niet langer te maken wilde hebben met de dubbele standaard die onze veelbeproefde webmaster er nu eenmaal op na houdt voor wat betreft heilige Moeder Theresa, bid voor de kippen dat zij niet van hun stokje wippen.

    Theresa is “zielig” en daarom mag zij veel zo niet alles en wij niet. Zo simpel is het, moeilijker moeten we het niet maken.

    Willen wij dezelfde bescherming genieten die Theresa heeft moeten we al onze bezittingen weggeven, zorgen dat we een handicap krijgen, eventuele lekkere kontjes en pronte tietjes laten vermaken tot rimpelbillen en hangmemmen, werk opzeggen en bedrijven wegdoen, van een uitkering gaan leven en een zooi katten aanschaffen.
    Dan zijn ook wij gecertificeerd zielig, krijgt Onze Bert ook medelijden met ons en mogen we, desnoods met een liter jenever achter de kiezen, 24-7 los hier.

    Maar ja. WIE HEEFT DAT ER NU VOOR OVER?

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Ik heb NIETS met katten!

    Like

   • BertG. zegt:

    Rapunzel , Trees kan hier een behoorlijk potje breken omdat ze soms leuke stukjes opstuurt.
    En alle onhebbelijkheden, die nemen we we op de koop toe.
    Wij genieten nou eenmaal niet dezelfde zieligheid factor hier.
    Dat heb je mooi gezegd.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @Rapunzel, 20.03:Pardon, “Repelsteeltje”:
    Je zit de boel weer eens te verdraaien, zoals j i j het wilt zien:
    Ik zie mezelf niet als “zielig” en ik vraag niemand om bescherming, ook Hr. Bron niet. En van die dubbele standaard is in het geheel geen sprake, getuige bijvoorbeeld de manier, waarop jij nu weer op dit ogenblik over me spreekt -denigrerend- zoals bv. Harry ook doet, maar ik daarentegen tot nu toe nooit over een van jullie heb gedaan en ook nooit zal doen. Dit overigens terzijde.
    Je waardering voor Mirjam begrijp ik trouwens opperbest: In zekere zin vertoont jullie manier van benaderen aardig wat overeenkomsten.
    Als ik het zou wagen, iemand te benaderen op de manier, zoals jij of sommige anderen doen, dan zou ik evengoed op mijn nummer gezet worden èn terecht, omdat je bepaalde dingen nu eenmaal niet zègt. Van een ‘speciale bescherming’ is echter geen sprake.
    In het verleden zijn er ook heus wel eens comments van mij verwijderd. Dan kijk je éven gek, maar dat accepteer je tenslotte wèl. want je wilt hier blijven. Ik tenminste wel.
    Dus ga er niet iets van maken, wat het niet is.

    Like

 18. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @ Harry. Ook bij jou valt me op dat, laten we het netjes zeggen, Theresa bepaald niet uw vriendin is. Prima verder, uw goed recht om dat te vinden. Ik ken Theresa niet. Maar mijn verzoek aan u is eigenlijk hetzelfde als aan drs Schram gebruik deze site niet om Theresa aan te vallen, af te kraken en voor schut te zetten, volgens mij is de site daar niet voor bedoeld. In ieder geval meen ik mij ook te herinneren dat we hadden afgesproken niet meer op de man te spelen dat is een recht dat alleen mijnheer Bron heeft.

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Tja , Spoor ,

   Je hebt waarschijnlijk een behoorlijk lange voorgeschiedenis gemist .
   Maar als je goed oplet dan zul je zien dat ook de nodige prominenten zich kapot ergeren aan TG .

   Je kunt niet blijven z**ken over iets , op een gegeven moment moet je ook gewoon de boel maar laten zoals die is . Zand er over en klaar .
   Maar als er lieden zijn die nog járenlang je steeds blijven achtervolgen met een uitspraak die je ooit gedaan hebt en iedere keer maar weer van alles oprakelen en dat maar niet kunnen laten rusten , dan wordt het een soort vicieuze cirkel .

   Ik heb geen zin om alles weer door te ploegen , maar let maar zelf eens goed op .
   Denk dat je het zelf ook wel gaat zien .

   Like

   • Harry zegt:

    Lees hierboven dat Theresa zegt over denigrerend woordgebruik :
    ” ik daarentegen tot nu toe over een van jullie nooit heb gedaan en ook nooit zal doen” !
    Las ik hier onlangs niet iets over GLUIPZAKKEN ?
    Wie zei dat ook weer precies ?
    Is dat niet denigrerend dan ?

    Nou , ja , nee , daar hadden ze het naar gemaakt !
    Niet mijn schuld .
    Zoals iemand al zei : een chronisch gebrek aan zelfkennis !
    En misschien nog erger ……………

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    En op mijn reactie van 23.00 : “neurotisch stuk venijn” , dat is nou ook niet echt , dat je zegt dat dat NIET denigrerend is !
    Het begint onderhand op een klucht te lijken !
    Onwaarheden , beledigingen , aantijgingen , het houdt maar niet op .
    Waarom ?
    Totaal gefrustreerd ?

    Geliked door 1 persoon

 19. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Ik lees meer reacties die allemaal erg negatief over Theresa zijn, zal aan mij liggen maar is dit nu echt nodig? Kan dat niet anders? Leuk en interessant vind ik al die hatelijkheden niet. Ik weet het gewoon stoppen met lezen maar het blijft m.i. toch bijzonder hoe hier iemand afgebrand wordt

  Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Heb ze aan haar zelf te danken.
   In bijna elke reactie van haar weet ze wel iets te moeten beweren over iemand.
   En dat gaat nu al maanden zo door, misschien is dat jouw niet opgevallen.
   Een elke actie levert altijd een tegen reactie op.
   Maar ja, wie heeft het laatste woord daarin…………………..
   En zo gaan we maar door, een fout toegeven hoef je van haar niet te verwachten, want die maakt zij niet.
   Het ligt altijd aan die andere, nooit aan haar.

   Like

   • BertG. zegt:

    Ik ken mensen die zo goed als doof zijn, en met een defect hoorapparaat rond lopen.
    Geven ze nog toe ook, dat er een storing in zit.
    Maar het dan wel blijven volhouden dat andere niet hun best doen om duidelijk te praten.
    Dus dan ligt het altijd aan die andere, dat ze hun best niet willen doen.
    Nooit aan jezelf omdat je hoor apparaat defect is, die andere moeten gewoon wat meer hun best doen.

    Like

  • Sjakie Schram zegt:

   @tinekevanschagen: niet alleen Piet Karbiet is deels positief over mevr. Geissler.
   Ik heb n.l. ook aangegeven dat indien zij zich beperkt tot de inhoud van haar verhalen en niet continue personen die haar niet welgevallig zijn, met naam en toenaam noemt en beschadigd, al jarenlang in diskrediet brengt, zij een begenadigd schrijfster is.

   Mensen die nu op haar bovenstaand artikel reageren kennen haar, volgens mij, door en door en hebben meermaals ook bij demonstraties met mevr. Geissler te doen gehad en weten hoe zij is. Zij hebben, zo lees ik in veel eerdere reacties, in woord en gebaar geprobeerd haar te vertellen dat zij in haar artikelen geen mensen moet beschadigen. Ze blijft echter, vaak na jaren, deze mensen nog volkomen ten onrechte te schande zetten.
   Zo las ik lang geleden een keer een artikel waarin zij aangaf op een demonstratie niet te mogen spreken omdat er belangrijkere sprekers zich hadden aangemeld en zij ook nog eens niet aan de beurt was. Tot op de dag van vandaag wordt deze voorman van een burgerbeweging in 95% van haar verhalen er nog steeds met naam en toenaam negatief neergezet. Zo ook, BertG. en Harry, die al jaren in woord, gebaar, duits, esperanto, braille, lettergrepen, russisch, chinees, knipogen, etc. proberen haar er van te overtuigen dat ze hiermee moet stoppen. Helaas (nog) zonder resultaat. In tegendeel zij kregen eveneens de volle laag.
   Wel goed voor haar kijkcijfers.
   Nederland lacht zich rot.

   @Mevr. Geissler: U doet er goed aan om eens op EJ Bron uit te spreken dat u niet langer mensen met naam en toenaam etc. zult beschadigen en u slechts zal beperken tot hetgeen u goed in bent: de inhoud.
   Zolang dit uitblijft zal er helaas gekaatst moeten blijven worden om u tot inkeer te brengen. Probeer net zoals de heer Kuiper, in uw verslag doet, de verbinding en samenwerking te zoeken ipv goedwillende, gelijkgestemde mensen (jarenlang) te blijven beschadigen.
   Dit zal u veel goeds brengen.
   Met vriendelijke groet,
   Drs. Schram

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Trees kan ook geen speech houden, wel de tekst er voor schrijven.
    Daar is ze goed in.
    Maar omdat toe te even, dat duurt nog wel een tijdje.
    Trees is praktisch onverstaanbaar, kan ze niks aan doen verder.
    Maar mensen gaan daar niet naar luisteren.
    Harry heeft haar dat al een keer duidelijk proberen te maken, en toen begon al ellende.
    Zelf is ze namelijk wel daar van overtuigd dat dat kan.

    Like

   • theresageissler zegt:

    E, Drs. Schram: IK dacht, dat u zelf had aangekondigd, dat het uw laatste woord zou zijn….?
    Om tóch even op twee details in te gaan:
    1.Die “voorman van een burgerbeweging” heeft mij bepaald niet nodig om op een ongunstige manier in het licht te komen: Steeds meer mensen komen op eigen kracht tot die conclusie, en wel door zijn eigen toedoen!
    2. Zie mijn antwoord aan spoorinmiddelsbijster om 19.19u.: De manier, waarop Harry (BertG. heeft pas onlangs besloten, er aan mee te gaan doen) mij “al jaren probeert te overtuigen, ermee te stoppen”, te weten: Met denigrerende pesterijen en complete verdachtmakingen, is een pertinent verkeerde manier, die bij mij alleen maar AVERECHTS werkt.
    Ik laat me al niet dwingen en op deze wijze zéker niet.
    Hopelijk dringt het eens door, zowel tot U als tot hem, dat dit een zinloze manier van doen is.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @BertG., 19.35u: Inderdaad, spijker op de kop: Daar begon de ellende:
    En wel, omdat dát al op een denigrerende, pesterige manier ging, expres uitgebreid in een openbaar topic uiteengezet; van alles werd er bij gehaald, onder andere, dat ik me niet kon meten met die-en-die en dat ik het nooit meer moest/mocht proberen, met als klap op de vuurpijl het dictaat: “IEMAND MET EEN BEPERKING MOET ZIJN GRENZEN GOED KENNEN.”
    Dat heeft hij NIET voor een ander te bepalen en tot op de dag van vandaag wil hij nóg niet snappen, wat het voor mij betekende, dat zoiets zomaar op een openbaar topic werd geplempt!
    Hij bleef maar vinden, dat dat een terechte manier van doen was en tot op de dag van vandaag probeert hij me nog steeds “tot rede” te brengen op precies díe manier: zelfs telkens nóg wat meer denigrerend!
    En zolang hij die mening toegedaan blijft, Vergeef ik het hem niet! Kán ik niet, wíl ik niet!
    Ik kan er niet over uit, dat je iemand zó iets flikt! Ongelofelijk!

    Like

  • theresageissler zegt:

   Welnu, spoorinmiddelsbijster, ik denk, dat ik het zelf inmiddels wel een beetje doorgrond:
   Het punt is in feite: Ik ben ze te kritisch.
   Te kritisch vooral naar het interne beleid van de PVV toe – waarvan verschillenden hier onwillekeurig vinden, dat het alleen maar de hemel ingeprezen mag worden.
   Daar denk ik zelf voor een deel ook wel zo over: Waar het het gedachtegoed betreft. Maar wat het beléid betreft.
   Aanvankelijk zag ook ik dat nog niet zó maar langzamerhand steeds duidelijker.
   Ik kan nu wel uitgebreid uiteen gaan zetten, hoe dat besef zo gegroeid is, maar dat maakt het te lang en te ingewikkeld. Essentieel is, dat ik weliswaar de PVV nooit zou laten vallen -ook al omdat we geen alternatief hebben- maar over bepaalde dingen niet bepaald sta te juichen.
   En dát, vinden sommigen hier, zou je eigenlijk níet mogen zeggen. Daar moet je op een gegeven moment “over ophouden.”
   En dát denken een paar dan weer te bereiken door de grote vergissing, die wel vaker wordt gemaakt: Overtuigen door te beledigen.
   Vooral degene, die U al noemde, blijft die vergissing hardnekkig maken. Noemt hij zelf “eerlijkheid.”
   Maar het werkt niet. Alleen wil dat kwartje maar niet vallen.
   Want behalve in principe onze webmaster kan, helaas voor die paar, niemand me tegen mijn zin wegkrijgen, en me op andere gedachten brengen lukt op deze manier al evenmin.
   Zo zit het ongeveer.
   (Maar zo zijn ze zeker niet allemaal, hoor.)

   Like

   • BertG. zegt:

    Klopt helemaal, dat kwartje wil maar niet vallen bij jou.
    En daarom blijf je op andere afgeven, in elke reactie.
    Omdat het aan jou nooit kan liggen, het zijn altijd die andere die het uitlokken.

    Like

   • Harry zegt:

    Denk dat alles wat mevrouw G. betreft,
    terug te koppelen is naar een absoluut gebrek aan zelfkennis .
    Niemand zal betwisten dat ze best een goed verhaal kan schrijven .
    Maar als ze zelf niet snapt dat je met een spraakgebrek , hoe triest ook , NIET moet willen speechen , dan is het soms aan derden om dat duidelijk te maken .

    Snap je het dan NOG niet , dan moet je niet raar opkijken dat mensen wat krachtiger termen gaan gebruiken om de ogen te openen .
    En als “het slachtoffer” ondanks alle goede bedoelingen het dan nóg niet wil accepteren , wat moet je dan nog ?
    Het wordt nóg erger als “het slachtoffer” vervolgens in de tegenaanval gaat , terwijl wij hier met een groot aantal mensen precies weten hoe de vork in de steel zit .

    Het aantal weggetreiterden op de site is inmiddels fors !
    Sommigen hebben de eer aan zichzelf gehouden ,
    anderen werden van een ban voorzien .
    Zoals Joop Klepzeiker en Vladimir , de 2 Martha’s en Mirjam .
    EN HET WAS IN ALLE GEVALLEN DE SCHULD VAN DIE ANDER !
    Bert G en ik zwalken ook op het scherp van het zwaard , ben ik bang .

    En dat allemaal vanwege iemand die geen discipline geleerd heeft , nooit geleerd heeft naar anderen te luisteren en zichzelf schromelijk overschat .
    ” Ik wíl het dus ik kán het ” , ja , ja ! Dank je de koekoek .

    Ik wil ook wel een Boeing 747 besturen , maar zonder kennis stort dat ding dan wel neer !

    ( Ik heb zeker al tien stagiéres gehad die het wel wilden , maar er geen donder van terecht brachten . Allemaal goed opgeleid , HTS-ers en zo ).
    Willen is maar een deel van het verhaal !

    Bij Pegida wilden ze haar niet meer laten speechen omdat het niet om aan te horen was , onvoorstelbaar langdradig , niet te verstaan en eindeloos saai .
    Iedereen wilde weg om ergens een bak koffie te gaan halen .
    Velen deden dat dan ook . Sommigen bleven uit fatsoen staan .
    Heb je dan een bord voor je hoofd of wát ?
    Bij Pegida Mofrika krijgt ze ook de kans niet .
    Waarom die niet afgebrand worden is me een raadsel .

    Maar Edwin moet het bij IEDERE gelegenheid ontgelden .
    Zelfs twintig overlopers zijn genoeg om er een heel verhaal aan te wijden .
    Heb je dan een of andere aandoening of niet ?

    Weet niet of jullie wel eens naar het nieuws voor doven en slechthorenden kijken ?
    Maar voor iemand die niet doof is , is dat niet om aan te zien !
    Wat een ergernis .
    Ik vind het niet te harden !

    Een speech moet duidelijk , snel en interessant zijn .

    Maar ook dit kwartje zal wel weer ergens blijven hangen , ben ik bang .

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Waarom ze over pegida duitsland geen commentaar heeft, is omdat het Duitsers zijn.
    Dat zijn zo’n beetje de aardigste mensen in de hele wereld.
    Die zijn niet zo onbeschoft zoals die Nederlanders.
    En over Duitsers maak je geen grappen, dat snappen ze toch niet.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @H., 14.3maart, 22.30u.:
    “Maar als ze zelf niet snapt dat je met een spraakgebrek , hoe triest ook , NIET moet willen speechen , dan is het soms aan derden om dat duidelijk te maken .”

    Daar hebben we het nu precies, waar ‘m de schoen wringt: Dat is dus NIET aan die derden.
    Dat was, met enige objectiviteit bezien -want leuk is zo’n boodschap nooit- aan WAGENSVELD geweest.. Maar uitgerekend HIJ heeft dat nooit naar voren gebracht. Tot op de dag van vandaag niet; NOOIT.
    En ik kan ook wel beredeneren, waaróm niet -zeker niet uit piëteit- maar daar hebben we het nu niet over.
    Waar we het over hebben, is, dat jij in deze kwestie nèt doet, of je de verantwoording draagt voor dat hele Pegida NL, of, pak ‘m beet, voor mij, en dat jij jezelf verbeeldt, hier even de lakens te moeten uitdelen, hoe dan ook.
    Nou, dan zal ik je meteen even uit de droom helpen: Die verantwoording draag jij NIET.
    Als je het goed nagaat, treed jij hier niet alleen mijn grenzen, maar in zekere zin ook die van Pegida NL. met vóeten. Om nog maar te zwijgen over de manier-waarop:
    Jij gebruikt het blog van E. J. Bron en passant om JOUW mening hierover te decreteren, dus treed je automatisch díe grens met voeten. Dat is al de derde grens.
    In het algemeen heb ik er het land aan om met “iemands plaats” te gaan schermen, maar hier kan ik er niet onderuit: Als er één is, die in deze kwestie zijn plaats niet kent, dan ben jij het.
    En zoals gezegd: Om nog maar te zwijgen van de manier- waarop: Mij uitgebreid en pontificaal hier op de site compleet naar beneden halen, afbranden, en me in -wat volgens jouw mijn eigen hoekje is- duwen en me expliciet zowat bevélen, daar te blijven, het is ongelofelijk!
    Ik kan nu wel ronduit zeggen, hoe ik het zie: Dat is niet jouw verantwoording, dus niet jouw taak, reden, waarom jij in deze doodgewoon even je mónd had moeten houden.
    Verder verviel je óók nog in een fout, die alleen gemaakt kan worden door iemand met een bórd voor z’n kop: In de daaropvolgende tijd heb je inderdaad regelmatig nieuwe pogingen gedaan, om mij “tot rede te brengen”…steeds op dezelfde manier:
    De eerste poging had niet het gewenste effect, dus blééf jij, uiterst stompzinnig, nieuwe pogingen ondernemen op exact dezelfde wijze, die je daarenboven nog dacht, te moeten aanscherpen, teneinde het uiteindelijk te laten inslaan: De valse suggesties, aannames en zelfs verdachtmakingen ontbraken er op laatst niet aan!
    “Beledigen om te overtuigen.” Wie heeft er nu in Godsnaam níet door, dat dat alleen maar averechts werkt?!
    Nu ja, j i j niet dus.
    Het is ergens goed, dat je er over begon: Dat gaf mij tenminste de kans om haarfijn de vinger op de zere plek te leggen.
    Jij vindt, dat je in je recht staat met wát, en hoe je het aangepakt hebt en ik vind dat dus niet: Je had dat doodeenvoudig moeten overlaten aan bevoegde personen. Dat die het, om welke reden dan ook, niet gedaan hebben: Nou ja, pech gehad dan. Daar had JIJ je nu eens bij moeten neerleggen.
    Maar dat bescheidenheid nog minder jouw sterkste kant is, dan de mijne, weten we allang. Daarom wijs ik je er nu maar even op.

    Like

 20. Wachteres zegt:

  “Het punt is in feite: Ik ben ze te kritisch.
  Te kritisch vooral naar het interne beleid van de PVV toe – waarvan verschillenden hier onwillekeurig vinden, dat het alleen maar de hemel ingeprezen mag worden”

  Ik heb goddomme uitgelegd dat en waarom je uit je nek kletst als je dat beweert en ondertussen blijf je doorgaan, omdat je op die manier een excuus voor jezelf hebt gevonden om anderen af te zeiken. Je blijft maar doorzagen.

  In feite zet je mij – en anderen – voor leugenaar en ik heb er HELEMAAL GEEN zin in om door een zeer gefrustreerd en gemankeerd persoon voor joker te worden gezet.

  Degenen die hier kritisch hebben gereageerd kunnen jouw stukjes toch in geen enkel opzicht meer serieus nemen, als jij hen niet serieus neemt.

  Ik heb het in elk geval helemaal gehad.

  En Bert weet dat ik in al die jaren nooit met iemand problemen heb gehad .

  Theresa breekt de site af en bouwt hem niet op. Zij is echt gestoord bezig.

  Geliked door 4 people

  • theresageissler zegt:

   Ik geef hier geen commentaar op, Wachteres.
   Alleen dit: Het is allang duidelijk, dat je van jullie bepaalde dingen gewoon niet naar voren mag brengen: Daarom “breek ik volgens jou de site af.”
   Een type als H. vind je alleen maar geestig, je lacht er hartelijk om en het doet je totaal niets, wat hij naar anderen toe uitbraakt. Maar ík breek de site af….
   Ja, hij zal nooit beweren, dat de PVV op den duur toch democratischer zal moeten worden, wil ze het redden, en zolang je dát maar niet doet, is alles góed, hè?
   Ik weet genoeg, geloof ik.

   Like

   • Harry zegt:

    Heb je nou ook al verstand van bedrijfsvoering , T ?
    Van een hele politieke partij besturen ?
    Ga eens in het klein beginnen en probeer je eigen toko gezond te runnen .
    Dat houdt ook in dat je je kasboekje goed beheert .

    En je mag hier blijkbaar van alles naar voren brengen , maar als je tientallen keren over hetzelfde begint te z**ken , iedere dag maar weer , bij wijze van spreken , wees dan niet verbaasd dat je op den duur uitgekotst wordt .
    Zodra iemand ergens wat tegenin brengt staat ie meteen op de lijst om gebombardeerd te worden .

    Volslagen vriendelijke, redelijke, verstandige mensen, waar je het nooit van zou verwachten, schieten nu soms ook uit hun slof, ook mensen die wellicht vaak meelezen maar niet zelf reageren, voelen zich geroepen om nu ook maar eens een duit in het zakje te doen .
    Zelfs van die onderkoelde types uit het Noorden , die nergens zenuwachtig van worden ……..

    Maar het ligt aan AL DIE ANDEREN !
    AL die mensen die vertrokken zijn en AL die mensen die nu boos tegen je doen .
    Stom toeval ! Hoe bestaat het ?
    Jammer genoeg ben jij het willekeurige slachtoffer van al die houwdegens .

    Zelfs een type als H, die in zijn omgeving toch echt bekend staat als een heel aardige lieve man die altijd klaar staat om te helpen, alle buurvrouwen een beetje verwent, die zou jij nog gewoon af durven te branden !
    Er zijn er zelfs een aantal die deze gluipzak wat lekkers komen brengen als ze iets heerlijks gekookt of gebakken hebben .
    Of hem uitnodigen om mee te komen eten .
    Soms krijg ik als toetje nog een tietje toegestopt .
    Kreeg zaterdag nog een vlaai en zondag een hele taart cadeau !
    Hoe komt dat toch ?

    Gelukkig zijn niet alle vrouwen hetzelfde !

    En nu weer aan het werk !
    Eh, ik dan .
    Blijf jij maar lekker zitten .

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Harry, denk je wel om je gewicht? Met al die vlaaien en taarten. 🙂

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 15 maart 2018 om 09:53

    Soms krijg ik als toetje nog een tietje toegestopt .

    Je bedoelt natuurlijk een tie N tje.
    Een beetje oppassen, hoor, Harry.
    Voor je het weet, denken sommigen hier dat je een ranzig seksistisch mannetje bent. 😛

    Like

   • Harry zegt:

    @ Tistochwat 09.53,
    Nee die N hoort er niet bij , ik neem nooit geld aan voor bewezen diensten .
    Behalve voor mijn reguliere werk , natuurlijk !
    Vanavond nog een heerlijke lasagne gegeten met een malse buurvrouw .
    Tjonge , wat kunnen sommige vrouwen toch lekkere dingen doen .
    Ach , wie goed doet , die goed ontmoet , zeg maar .
    Vrouwen zijn heus niet allemaal hetzelfde hoor !
    Op een enkeling na , zijn ze haast allemaal wel aardig op één of andere manier .

    Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Nee, het klopt: Jij hebt door de jaren heen nooit met iemand een probleem gehad:
   Een Bobzelf, die enige jaren terug na een periode van afwezigheid weer hier de site op kwam stormen, meteen naar drie, vier kanten toe beledigingen begon uit te delen en mij zelfs rechtstreeks bedreigde -“Hij zou ‘Eucalypta’ binnenkort wel eens in Alkmaar komen opzoeken etc., etc.-” kon daarop van jou niets anders dan een vrolijk-neutrale groet terugkrijgen( “Hallo, Bob! Lang niets gehoord” of zoiets ) Je had intussen gelezen, wat hij allemaal alweer had uitgebraakt, onder meer naar Vederso toe, herinner ik me nog, maar dat gaf allemaal niets, kennelijk.
   En toen later “Maria” nog weer eens eenmalig acte de présence gaf in wat hier definitief haar laatste comments zouden worden, drúipend van het dédain en snérend naar alles en iedereen toe, ook naar webmaster Bert (wat dan ook de reden was, dat het voor haar voor het laatst zou zijn) waren Henk en jij wederom degenen, die alleen maar serieus en vriendelijk reageerden op al haar minachtende sneren (“Ik ben bang, dat je gelijk hebt, Maria…..enz”.) Op dergelijke aanmatigende, onbeschofte uitlatingen kunnen jullie kennelijk kalm en vriendelijk blijven reageren wie er ook anders door geraakt wordt, maar ík breek nu de site af….?
   Dat vind ik wèl kras, héél kras.
   Nee, inderdaad: Jij hebt in al die jaren met de onmogelijkste figuren geen probleem gehad… zolang ze maar niet kritisch zijn over de PVV, al is het maar over het interne beleid. Verder mag iedereen alles tegen elkaar uitbraken en elkaar van alles toewensen; oudere dames mogen van jou volwassen medereageerders toespreken op een toon alsof ze het tegen kwajongens/ kwaaie meiden hebben (de Martha’s), een aanmatigend type, dat zichzelf psychologe/juriste noemt, mag in haar razernij met eenzelfde onethisch, onverantwoord comment aan komen zetten als “Sjakie Schram” hierboven en wordt door jou dan nog geprézen, óók (“Lijkt me een goede analyse, Mirjam”) Het mag allemaal van jou en niets is een probleem, maar ík breek nu de site af. ….
   Werkelijk: ik sta hier versteld van.
   Ik voel niet eens boosheid: Ik ben, ongelogen, sprákeloos. (Niet letterlijk trouwens, zoals je kunt lezen. Maar je begrijpt me heus wel.)
   Nou….dat weten we dan.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Ik weet nu zeker dat je zwaar gestoord bent,Theresa en levensgevaarlijk voor anderen, want je bent verbijsterend rancuneus. Je laatste artikel geeft dat alleen al duidelijk weer.

    Ik heb Martha jaren gekend en jij kunt niet in haar schaduw staan, maar wel weer sneren uitdelen.

    Verder zal ik je beledigende opmerkingen naar Henk en mij maar laten voor wat ze zijn; de uitingen van iemand die, laten we hopen, ontoerekeningsvatbaar is.

    Zelfs tussen Bert Bron en ons probeer je te stoken. Hoe gestoord kan iemand zijn.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Best wel grappig eigenlijk, ik geef hier geen commentaar meer op.
    Dus schrijf ik er maar 2 achter mekaar.
    En dan ook nog, ongelogen sprakeloos, maar toch ook weer niet.

    Wat is het nou, neem nou eens een besluit.
    Maar ik zeg niks meer, maar daar kom ik later wel weer op terug.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @Wachteres: Blaas het niet zo op: Als ik ga beledigen, zeg ik ándere dingen.
    Ik doe hier niets anders dan waarheidsgetrouw weergeven, hoe jullie al die jaren metterdaad hebben gereageerd op personen, die ècht beledigend waren : neutraal blijven, pappen, nathouden en de andere kant opkijken: Dat laatste met name als die beledigende personen ánderen te pakken namen!
    Kapót heb ik me er af en toe aan geërgerd, maar nooit iets over gezegd.
    Alleen: Met je morele steun aan die on-ethische manoeuvre van M. ging jij nog een stapje verder: Daar ging jij nota bene je stéun aan betuigen!
    En dat jouw voortreffelijke Martha haar boekje te buiten ging door volwassen mensen op deze site als ondeugende schoolkinderen te gaan kapittelen (Martha N. had daar trouwens eveneens een handje van) daarvoor had jij evenmin oog. Goed, je kent haar persoonlijk; dat kan meespelen. Maar voor mij en wie weet voor hoeveel anderen was het de eerste en enige indruk, die ik ooit van haar kreeg en bepaald geen gelukkige, jammer maar helaas.
    Jarenlang heb ik al deze waarnemingen opgekropt en gezwegen, zoals jullie de meeste tijd over alles zwijgen. En nu het er dan eindelijk uitkomt, noem jij dat beledigen.
    Dat is het niet; het is wèl aanvallen, dat geef ik toe. Ik heb het niet voor niets al die tijd verzwegen. Maar dat jij nu durft te stellen, dat ík de site afbreek, terwijl je jóu over die schadelijke tendensen nooit ook maar hebt gehóórd, zelfs, dát is inderdaad de spreekwoordelijke druppel!
    Misschien maar goed, dat het er eens uit komt.

    Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Wachteres 14 maart 2018 om 21:32

   Waar ik me o.a. aan stoor, is dat ik nog niet zolang geleden door Theresa verbaal naar de 14e eeuw ben teruggestuurd omdat ik er helemaal geen bezwaar tegen heb dat landverraders publiekelijk aan de schandpaal worden genageld, zodat wij hen kunnen bekogelen en insmeren met passende producten.
   Theresa:

   Gauw terug naar de 14de Eeuw, jij: Daar ben je beter op je plaats, ook qua mentaliteit.

   Men moet verdorie altijd haar mening delen, anders lig je er bij haar uit. Ik vind het heel knap van Theresa dat ze geweldig kan ‘debatteren’ en dat ze elk aangedragen argument weet te weerleggen in haar voordeel.
   Ik richt me nu met opzet niet tot haar omdat je het van haar doodeenvoudig niet kan winnen. Ik word het een beetje beu. Soms heb ik niet eens meer zin om hier te reageren.

   Ik mag Harry niet eens een ‘like’ geven, terwijl ik hem bewonder om zijn schrijfstijl.
   Soms is het pijnlijk wat hij schrijft, maar hij heeft wel een beetje gelijk.
   Ik bewonder Theresa om haar intelligentie, schrijftalent, strijdlust en doorzettingsvermogen maar ze kan echt beter geen speech houden. Ik heb haar dat nooit durven zeggen uit een soort plaatsvervangende schaamte, maar nu kan ik het niet langer voor me houden. Zeker niet gezien de vijandigheid die ze jegens mij heeft tentoongespreid met haar opmerking over die ’14e eeuw’. Waar haalt ze het lef vandaan om mij zoiets toe te voegen omdat ik een andere mening over een schandpaal heb dan zij?

   Theresa komt op mij over als een bazige, belerende vrouw die altijd gelijk moet hebben. Ik krijg er kippenvel van.

   Ook dit schreef ze onlangs over mij:

   Mijn oordeel over jouw inslag is bij deze definitief gevormd; wat je er verder aan wenst te benadrukken, is helemaal aan jou; daar neem ik geen verantwoording voor. (Hoeft bij lijders aan het Gilles de la Tourette-syndroom -ik zeg maar wat- tenslotte evenmin.)

   Mijn ‘inslag’ deugt kennelijk niet.

   Like

   • theresageissler zegt:

    Je richtte je tot Wachteres, Tis’, maar als ik toch even gauw mag reageren:
    Dat was inderdaad wat te scherp gezegd. Maar dat kwam door mijn oprèchte, grondige afkeer van alles, wat met volksgerichten te maken heeft en wat kennelijk aan veel mensen niet uit te leggen valt.
    En belerend…Tja, ik kan me voorstellen, dat je je daar aan ergert, als dat bij jou zo overkomt:Om diezelfde reden erger(de) ik me bijvoorbeeld groen en geel, zowel aan de Martha’s als aan…nou, aan H.
    Sommige dingen moet je niet willen bijstellen, bedoel je toch te zeggen? Nou, dat vind ik dus ook. Zij het dan misschien van ándere dingen, dan die voor jou spelen.

    Like

   • Harry zegt:

    Het wordt met het uur gekker !
    Ergens zit een enorm manco , T, snapt het echt niet,
    ze vindt dat als een ander wat zegt dat dat dan kwetsend en denigrerend , gemeen en beledigend is voor haar,
    maar als zij iets vergelijkbaars doet , dan is het ineens niet van hetzelfde kaliber .
    Dan is het zelfverdediging of zo . En je hebt het er zelf naar gemaakt .
    Had je je mond maar moeten houden !
    Dus : eigen schuld .

    Ze meet dus duidelijk met twee maten .
    Daar zal wel een medische benaming voor zijn , maar ik ben gezegend , ik kom uit een familie waar ze allemaal wel prima sporen , dus ik ken dat soort termen niet .

    Ik heb haar persoonlijk bij een eerste ontmoeting al eens gezegd , dat ze wat moest dimmen met haar ruzie op deze site toentertijd .
    Gewoon onder vier ogen .
    Dat was met een andere reageerster. Misschien een van de Martha’s of Maria , (vergeten) .
    Ze gaf daar geen antwoord op , maar de volgende dag ging het meteen weer los !
    Dat verbaasde me .
    Maar inmiddels totaal niet meer !

    Normaal luisteren vrouwen heel goed als ik wat zeg .
    Aangeboren autoriteit , zeg maar .
    Ik ben bang dat dit geval niet meer te redden is !

    En dat Gilles de la Tourette syndroom , dat ken ik wel .
    Die mensen geven soms een rare schreeuw als ze wat willen gaan zeggen .
    Effe denken , waar heb ik dat eerder meegemaakt ……………………………….?
    Dat was een bijeenkomst van iets . Geloof ik .
    Bij een besloten cluppie waar je geen lid van kunt worden …………………….
    Iets met een P………………….
    Dat geheime genootschap .
    Nou, morgen schiet het me wel te binnen .

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Dit is schunnig ten opzichte van jou @Tistochwat en het bevestigt mij alleen maar in wat ik over haar schreef. Ik had dit niet gepikt, Gilles de laTourette, toemaar.

    Zij schijnt alles te mogen zeggen en wij moeten onze mond houden Wat een arrogantie: “Mijn oordeel over jouw inslag is definitief gevormd’ ..Poeh poeh…

    En je hebt gelijk, het vergalt mijn plezier ook. Je kunt haar ook moeilijk ontwijken.

    Trek je het verder maar niet aan.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Wat die 14e Eeuw betreft. Ik weet niet je leest Engels ?, maar dit is een PRACHTBOEK over die verschrikkelijke Middeleeuwen.
    * * *
    Barbara Tuchman, “A distant Mirror” ( De waanzinnige veertiende eeuw ),

    * *
    Wat al dat andere betreft, “wat een gekissebis allemaal”.
    Laten we hopen dat het nu niet verder gaat tussen vrouwen alleen, want dan…………….

    Het is altjd goed zelf je eigen beperkingen te kennen en aan anderen over-te-laten te zeggen wat je goede eigenchappen zijn, want die wist je dan waarschijnlijk toch wel.
    Maar het is voor NIEMAND erg leuk om publiekelijk op die beperkingen gewezen te worden door anderen, maar soms ontkom je er niet aan door alle “door-dram-merijen”.
    Waar halen die mensen de tijd vandaan ???????????????

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ delamontagne 15 maart 2018 om 23:24

    Ik zou u onder vier ogen heel wat kunnen vertellen over wat ik allemaal heb meegemaakt m.b.t. de middeleeuwen, kastelen, valkeniers en nog veel, veel meer. 😉

    Geliked door 1 persoon

 21. Rapunzel zegt:

  Ik lees net op twitter Mirjam, “Australië gaat blanke Zuid-Afrikaanse boeren toelaten om humanitaire redenen. Ik hoop dat ze niet de laatste zijn en dat dit een ommekeer is.”
  https://www.theguardian.com/australia-news/2018/mar/14/dutton-considers-fast-track-visas-for-white-south-african-farmers?CMP=share_btn_fb

  Geliked door 2 people

 22. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @Rapunzel en BertG. Ik weet niet of jullie het zelf in de gaten hebben en of dit ook werkelijk jullie bedoeling is maar behalve Theresa moet dus nu ook mijnheer Bron eraan geloven! Het is mijnheer Bron zijn site als jullie vinden dat hij het niet goed doet is het misschien een ideetje om hem dit in een persoonlijk mailtje te melden en hem niet op zijn eigen site zo aan te vallen, niet erg netjes vind ik.

  Like

 23. Marcel Vink zegt:

  Helaas werkt de e-mail van http://www.moedignl.nl nu niet. Er wordt hard aan gewerkt. Reageren is wel mogelijk via Facebook: https://www.facebook.com/Moedignlnl-233367913874886/?ref=bookmarks

  Like

 24. Rapunzel zegt:

  @Rapunzel, 20.03:Pardon, “Repelsteeltje”:
  Je zit de boel weer eens te verdraaien, zoals j i j het wilt zien:
  Ik zie mezelf niet als “zielig” en ik vraag niemand om bescherming, ook Hr. Bron niet. En van die dubbele standaard is in het geheel geen sprake, getuige bijvoorbeeld de manier, waarop jij nu weer op dit ogenblik over me spreekt -denigrerend-

  Zo, dus ik zit de boel te verdraaien? Nou ik denk van niet. Ik denk eerder dat hier iemand die een flinke schop onder haar reet zou moeten krijgen aangepakt wordt met fluwelen handschoentjes.
  En dat helpt niet, integendeel, ze wordt met de dag brutaler.
  Omdat ze overal mee wegkomt en nooit wordt gecorrigeerd. Want zielug.

  Like

 25. Henk.V zegt:

  Misschien kunnen wij na al deze opbeurende, positieve uitwisselingen van opvattingen en gevoelens de gesprekken nu gewoon afronden met een conclusie waarin iedereen zich kan vinden? ?
  Ik zou willen stellen dat de schrijfster van het bescheiden artikel en de ingetogen, respectvolle en positieve manier waarop zij iedere reageerder te woord heeft gestaan ALLE LOF verdient !!!
  Zij bleek in ons gezelschap van warhoofden en bekrompen geesten een grote SAMENBINDENDE kracht en wierp ons onbekommerd pareltjes van wijsheden toe..
  Wij kunnen nu verlicht van geest en met vaste tred de toekomst tegemoet gaan.
  Eigenlijk zouden wij nu samen een lied moeten zingen, maar oud als ik ben wil mij niets passends te binnen schieten.

  Geliked door 3 people

  • Harry zegt:

   Er bestaat gewoon geen lied om de gepasseerde waanzin te bezingen !
   Het is allemaal te achterlijk voor woorden .
   Ik heb na een heel leven van over de hele wereld gezworven te hebben al veel idioterie meegemaakt , met negers , met moslims , met krokodillen , schorpioenen en dergelijke , maar madame T. slaat alles !
   Ik heb alle beledigingen door haar op dit item eens opgeschreven en als je dan een zin leest over het beledigen van derden , als : “maar ik daarentegen nooit over jullie gedaan heb en ook nooit zal doen” , dan is de conclusie van @ Wachteres wel heel toepasselijk ,
   “ZWAAR GESTOORD” .

   Helaas , ik kan er niks anders van maken !

   Like

 26. Guardiacivil zegt:

  Ik ging héél snel door alle comments hier, en ik heb terug komende op het oorspronkelijke artikel maar een opmerking omdat ik las over de opkomst van maar 20 man, ondanks de inzet van de organisatie. Daarom plaats ik nogmaals een stuk die ik een paar weken geleden geschreven had.

  Ik moet dit schrijven want na wat overpeinzingen de afgelopen week, kwam ik tot een conclusie.
  In de jaren ´60 om precies te zijn in 1969, werd er door vier organisators bij Betlem in Amerika een heel groot popfestival gehouden met het thema, peace, love, freedom.
  Over de hele wereld werd onder gelijk gestemde jonge mensen het zelfde gedacht en beleefd.
  Het protest richtte zich tegen de Vietnam oorlog en andere oorlogen die werden gevoerd.
  Muziek was de belangrijkste beleving om dit protest te ondersteunen met een reeks van artiesten en bands.
  De plek was “Woodstock” gelijk “the place to be” waar het protestfestival gehouden zou worden, op een afgehuurd groot stuk landerij van een plaatselijke veeboer.
  Niemand kon zich er bij voorstellen wat dit teweeg zou brengen, maar alle toegangswegen en hoofdwegen hier naar toe waren dicht geslipt met kilometers lange files.
  Liefst meer als 400.000 en misschien wel meer dan een half miljoen mensen kwamen met auto´s, bussen, liftend, lopend, vliegend van over de hele wereld er op af. Het festijn zou drie dagen gaan duren.
  En dit zette meteen de toenmalige Amerikaanse regering op scherp, op zijn kop, het land schudde onder de protesten, het beleefde een aardbeving onder de voor en tegenstanders.
  Ik ga het hier niet hebben over de groepen artiesten die deze drie dagen optraden, maar over het effect wat die “mijn generatie” teweeg bracht.
  De protesten werden groter en groter en over de hele wereld sloten zich mensen er bij aan, met het gevolg dat de Vietnam oorlog uiteindelijk moest worden beëindigd met een lange periode van ellende voor iedere betrokkene.
  Mijn generatie is ouder geworden, waarvan een aantal al halverwege de zeventig zijn gepasseerd, we hebben al vele conflicten voorbij zien komen, oorlogen zijn opnieuw gestart, genocides worden gepleegd op andere bevolkingsgroepen en Europa………….
  Er zijn gevaarlijke figuren zoals Soros, die uit zijn op chaos scheppen en daarna macht en overname.
  Macht krijgen over systemen en het geld, meer andere zaken of de bevolking is voor hen niet belangrijk.
  We zien dat Europa langzaam in een oorlogstrijd verandert. Het is begonnen van binnen uit en in Brussel waar de Europese zetels van de landen vertegenwoordigd zijn, laten ook van buitenaf hele volksstammen toe, die de strijd aangaan om de oorspronkelijke Europese bewoners te ontdoen van hun bezit en goederen door het op te eisen of door middel van berovingen.
  Daarnaast hun eisen aan ons opdringen en opleggen. Ze willen zelfs dat onze wetten verandert in hun wetten, de Sharia-wetten. In Engeland wordt deze wet al toegepast, zonder dat de overheid hier op hard ingrijpt.
  Het is het begin van chaos en de overname zal niet lang meer duren. Over twintig jaar is Europa niet meer, dan is de bevolking verdreven of nog erger, uitgemoord.
  Het proces is al begonnen.
  Met de talrijke gepleegde aanslagen binnen de Europese steden is het duidelijk geworden dat we in een Europees slagveld zijn beland, ze zijn niet zo maar een aanslag, nee het gaat om zeer bloedige uiteen gereten onschuldige Europese burgers in talrijke grote Europese steden.
  Al die slachtoffers zijn op onverwachte momenten omgebracht door bommen, automatisch geweervuur, bomgordels van zelfmoord terroristen, en ingezette zware vrachtwagens die als projectielen op onschuldige voetgangers zijn ingereden met alle verschrikkelijke gevolgen.
  Tot nu toe is er geen nieuwe generatie opgestaan om massaal te protesteren, de maatschappij lam te leggen, de regeringen en Brussel ter verantwoording te roepen. Nee, het is stil.
  Het is angstig doodstil met protesten, en de protesten die er zijn worden de mond gesnoerd en stil gezwegen.
  Er is geen groot protest meer, niet van een half miljoen, zelfs niet van 100.000 mensen, zelfs niet van 10.000 mensen.
  Het gaat om Europa, om een strijd die van buitenaf met geld wordt gesteund en vanuit binnen gevoerd wordt, een strijd die ons allen aangaat. Een strijd die ook via de baarmoeder gaat, een strijd die soms onzichtbaar is maar wel met alle gevolgen voor iedere burger en dat is de strijd van infiltreren en overnemen.
  Systemen als politie en leger kennen deze infiltraties, met alle gevolgen, maar het wordt niet gestopt. De politiek kent deze infiltraties ook en langzaam worden wetten onder druk aangepast.
  Ziet u wat er gebeurt?
  Soldaten van het IS komen stiekem mee met zogenaamde bootvluchtelingen om met valse paspoort onder te duiken. Het doel kan u al raden, dat zijn wij, christenen, anders gelovigen, ongelovigen. De koran schrijft het voor, het staat in hun teksten. Neem het land over, roei elke niet Islam gelovige uit en neem hun bezit.
  U wilt het niet, evenmin ik, maar we zijn ongewild in een strijd beland.
  De elite die dit veroorzaakt kijkt weg, want het dient een doel………
  Vervanging van de oorspronkelijke Europese burgers.
  Don Tessers.

  Nederland schaamt u. dat bij aankondiging van zulke acties er maar 20 actievoerders komen opdagen. Terwijl dit u allen aangaat. Schaamt u zich diep!

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @Guardiacivil, uit die studenten die ook in Nederland tegen de Vietnamoorlog demonstreerden is Nieuw Links ontstaan en daar hebben we vandaag de dag alle ellende aan te danken zoals de vele moslims, de infiltratie in universiteiten, media, onderwijs e.d.
   met cultuur marxistische gedachtegoed.
   Lees het boek “De schijn-elite van de valse munters” maar van Martin Bosma waar dit allemaal in beschreven is. Het ophemelen van deze demonstraties van deze studenten is walgelijk.

   Like

  • theresageissler zegt:

   @Guardiacivil, 15 maart 2018, 22.36u: Hartelijk dank voor deze inhoudelijke, goed doordachte en bovenal: to the point reactie: U bent daarmee één van de weinige relevante reageerders en een voorbeeld voor het grootste deel van de overigen hier! -waaraan ik ten overvloede nadrukkelijk toevoeg: De goeden, wier comments hier tegelijkertijd te lezen waren, uiteraard niet te na gesproken.
   @Dat grootste deel van die overigen: Een welgemeende raad: Lees dit hele scala aan verwensingen, verwijten, scheldpartijen en verdachtmakingen nog eens rustig over en vraag U nog eens in gemoede af, of het sop wel de kool waard is:
   Dat dit onderwerp een aantal onder U, wier voorkeuren elders liggen, tegen de haren zou instrijken, had ik wel voorzien; dat het echter aanleiding zou vormen voor verschillenden om qua persoonlijke toer (voor de zoveelste keer) vol op het orgel te gaan, kwam echter als een “verrassing.”
   In tegenstelling tot hoe Ú het wenst te zien, is dit niet bedoeld als provocatie: Het is een mening. Mijn mening. Een kritische mening, maar oprecht van intentie. Niet eenieder welgevallig, maar daarom nog wel met bestaansrecht.
   Geen van U zal in ernst kunnen beweren, dat de kern van het PVV-beginsel, de strijd tegen de islam, in dit artikel wordt verloochend: Noch door het organiseren van deze demonstratie, noch door de inhoud van de gehouden speeches. Mijns inziens hóeven de gevoelens van antipathie, die sommigen om welke reden dan ook tegen mij hebben ontwikkeld, dit inzicht níet in de weg te staan.
   Diegenen onder U, die op gezette tijden klaarstaan met met het argument, dat “men tegen kritiek moet kunnen,” zou ik hierbij willen uitnodigen:Geef bij deze dan zelf eens het goede voorbeeld, ook al betreft die kritiek in dit geval niet uzelf, maar enige gevallen van intern beleid, en laat het op de man/vrouw spelen voor één keer níet uw prioriteit hebben.
   Metterdaad deed Hugo Kuijpers een handreiking richting Pegida NL; ik doe het -zij het principieel zónder een knieval te maken- richting U allen.
   Aan U, of U hier op in wenst te gaan.

   Like

   • BertG. zegt:

    Blijf je nou aan de gang?

    Like

   • theresageissler zegt:

    Ja.

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik vind het best, maar dan ook niet gaan lopen piepen als ze je weer plagen.
    Begin nou toch echt het idee te krijgen dat je er nog stiekem van zit te genieten ook.
    Dus op naar de volgende ronde, wij zijn er klaar voor.
    Want lang kan dat niet meer duren met zo’n instelling als dat jij er op na houd.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    DE WEBMASTER IS ER EVENEENS KLAAR VOOR EN KLAAR MEE! ALS HET GEDONDER VANAF NU DOORGAAT, WORDT BLOGREGEL 4 VOOR DE VOLLE 100% TOEGEPAST!

    Dat geldt voor IEDEREEN! Comments zullen onverbiddelijk verwijderd worden. Bij herhaling volgt een PERMANENTE BAN. Ook deze geldt voor echt IEDEREEN! Dus OOK voor mensen die al jarenlang op de site schrijven, vertalen, becommentariëren! Laat IEDEREEN (!) nu dus voor het laatst gewaarschuwd zijn.

    We hebben een gemeenschappelijk doel. DAT MAG NIET VERTROEBELD WORDEN DOOR PERSOONLIJKE RANCUNES! Discussie is prima, maar “bestrijdt” elkaar met argumenten en SPEEL NIET MEER OP DE PERSOON!

    Webmaster E.J. Bron

    Geliked door 4 people

   • BertG. zegt:

    Of bedoel je nou dat iedereen die niets kan weerleggen in de schitterende argumentatie van Theresa, is de lul.
    Of dat degene die ze taal het beste kan verbloemen bij voorbaat gelijk heeft.
    Zolang je er maar om heen blijft draaien wie en wat je nou precies bedoeld.

    Like

   • tinekevanschagen zegt:

    Godsallemachtig,Theresa,Je nodigt ons uit om het goede voorbeeld te geven?
    Het is bij de konijnen af,je moet maar lef hebben!
    Een stukje schrijven alleen,(waar je echt goed in ben) maakt iemand niet per definitie intelligent.Intelligentie omvat veel meer dan dat.
    Dit is mijn laatste reactie op dit topic,als de webmaster me dit toestaat.
    Ik wens je heel veel succes en wijsheid in je verdere leven.
    Tineke

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Ja, deze sta ik nog toe. De volgende gaat het mes in en er volgt een ban!

    Webmaster

    Like

   • BertG. zegt:

    De vrees voor Trees dus.

    Of heb ik het nou helemaal verbeurt.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Nee Bert. Datgene dat ik hierboven in mijn comment heb genoemd, geldt voor IEDEREEN!
    Ik dacht dat ik toch duidelijk genoeg was . . .

    Webmaster

    Like

 27. Wachteres zegt:

  @Theresa, je bevestigt mij met je waanzinnig geklets alleen maar in mijn mening dat je behoorlijk gestoord bent.

  Ik had gehoopt dat we je duidelijk hadden kunnen maken dat onze kritiek op jou ABSOLUUT NIETS te maken heeft met jouw opvatting dat Wilders een ledenpartij moet worden.

  Wat ons betreft mag iedereen daar zijn eigen mening over hebben. Maar dat begrijp jij niet, omdat voor jou maar één opvatting mogelijk is.

  Op een onverdraaglijk arrogant, pedant toontje wil je ons nu duidelijk maken dat wij jouw opvatting hierover moeten leren accepteren. Waarmee je meteen laat zien dat je HELEMAAL NIETS hebt begrepen van wat wij hierboven hebben geschreven. Elke reactie van ons was voor jou abracadabra omdat die meteen in een bepaalde groef viel. De groef van; “Ze accepteren mijn opvattingen over de PVV niet” en daar blijft elk schrijven in hangen.

  Dom ben je niet, dus MOET hier iets anders achter zitten: De onmogelijkheid voor jou om je te verdiepen in de opvattingen van anderen, als jij bij voorbaat je eigen mening over die opvattingen al hebt gevormd..Daar kan dan niks meer tussen komen.

  Wat mij betreft, ik heb geen zin meer om mij door jou in een bepaald hoekje te laten duwen waar ik absoluut niet in pas. En dan ook nog op zo’n walgelijke, zelfvoldane manier.

  Enfin, succes verder, wij regelen dit wel met Bert.

  Geliked door 3 people

 28. Pingback: Demonstratie “Free Tommy Robinson”, Den Haag: OORDEEL NIET, VAN DER GALIËN: JE WAS ER NIET EENS BIJ! | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s