De Twilight-zone van Aboutaleb

Screenshot_123

(Door: Theresa Geissler)

Als Recep Tayyip Erdoğan – Turks dictator en echt zo’n man over wie heel autochtoon Europa, politiek-correct óf -incorrect, het wel eens is dat er weinig aan deugt – ooit iets positiefs heeft gedaan, dan was het wel op het moment dat hij voor één keer de waarheid sprak. En dan bedoel ik uiteraard het moment waarop hij , geheel openlijk voor alle denkbare media, zonder omwegen toegaf: “Er bestaat niet zoiets als een gematigde islam: Islam=islam.” Geen fijne boodschap voor de aanbidders van de multikul, maar je wist in elk geval wat je er aan hád. Wij Realisten althans, islam-kritisch, maar juist daardoor (want je moet toch weten, waar je het over hebt) vaak redelijk goed op de hoogte van alle finesses van de islam, zeiden tevreden tegen elkaar: “Voor één keer spreekt die klootzak te waarheid: géén Taqiyya.” Tegelijkertijd zei politiek-correct Nederland waarschijnlijk tegen elkaar: “Dit is alleen maar haat en tweespalt zaaien om elke toenadering bij voorbaat te bederven; die klootzak líegt!” (Níet: “Wèl Taqiyya”, want dat bestáát eenvoudigweg niet, volgens de ‘policor’.)

Tot zover over Erdoğan. Niet hij speelt een rol van betekenis in de plotselinge ontwikkelingen van de afgelopen dagen, maar de man die op dit ogenblik nog steeds fungeert als hèt rolmodel, het paradepaardje van diezelfde ‘policor’ des te meer: de islamitische PvdA-burgemeester (contradictio in terminus, maar ja….) Ahmed Aboutaleb, de “man met de twee paspoorten.”

Hij zit nogal in de nesten, zo mochten wij vernemen: Na de nodige jaren, waarin hij zich politiek op de kaart wist te zetten, goeddeels door onophoudelijk gekronkel als een paling in een emmer snot, lijkt nu waarachtig het ogenblik aangebroken waarop hij gedoemd is om het lot van zijn aartsopponent, Wilders, te delen: Ook hij moet worden beveiligd! Reden voor ons allen om onze handen in elkaar te slaan van verbazing en ons af te vragen hoe dát nou toch in vredesnaam zo ver heeft kunnen komen?

Voor de ‘policor’ misschien. Voor de Realísten zeer zeker niet.

De ‘policor’, immers, loopt onveranderlijk met de befaamde roze bril op. U weet wel: Islam=vrede en alles wat radicaal is, heeft zogenaamd “met de islam niets te maken.” De vraag hoe dat mogelijk is, als men toch weet dat beide categorieën, de radicale èn de ‘gematigde’ moslims, hun religieuze kennis uit dezelfde bronnen putten, wordt door hen wijselijk niet beantwoord. Eerder zijn zij geneigd te blijven geloven dat het zèlfs met de radicale ‘soort’ vanzelf goed komt naarmate die langer in het Westen verblijft èn zich daar tegelijkertijd zo min mogelijk “gediscrimineerd” voelt (lees: dat ze alles wat er in haar geradicaliseerd brein opkomt kan zeggen en/of flikken met een minimum aan consequenties). Op díe manier, zo redeneert de policor, zullen de radicalen binnen enkele generaties vanzelf dé-radicaliseren en geruisloos integreren met de èchte, ‘vredelievende moslims, waarna al die ‘echte vredelievende’ moslims op hun beurt weer geruisloos opgaan in de westerse maatschappij. Probleem uit zichzelf opgelost, niets aan de hand.

En tot het zover is, sust de policor zichzelf effectief in slaap bij de aanblik van “geïntegreerde” moslims als Aboutaleb, het meest schitterende voorbeeld, het ideáál van hoe ‘ze’ met de góede aanpak binnen luttele generaties állemaal kúnnen zijn. Denkt de policor. Dus, met deze wonderschone utopie voor ogen is het voor diezelfde policor nogal een koude douche, een pijnlijk ontwaken (waarbij ze dan ook telkens niet wéten hoe snel ze het laken weer over hun kóp moeten trekken) om te constateren dat de momenteel-nog-steeds-radicale-moslims daar éven anders in blijken te staan.

Voor de Realisten daarentegen is dit geenszins een verrassing: Doordat zij, bij het beschouwen van de actuele situatie, een beter beeld hebben van hoe die nu eenmaal IS in plaats van hoe zij zouden WILLEN dat die zou ZIJN, zien zij doorgaans maar al te duidelijk: 1. de gevolgen van de massa-immigratie, 2. het werkelijke karakter van de islam (waarvoor letterlijke kennis van de koran niet eens nodig is om die te doorgronden) en 3. de onmogelijkheid om met een dergelijk karakter te integreren in de westerse samenleving. Als moslims, die zich metterdaad als móslims beschouwen, dit voor het oog al dóen, schuilt er een extra bedoeling achter: Want, weet de realist, die dan misschien niet de koran letterlijk uit zijn hoofd kent, maar meestal wèl kennis heeft genomen van de cruciale passages die daar uitgelicht en besproken zijn door deskundigen op dit gebied: Iedere moslim heeft bij zijn geboorte de opdracht meegekregen om het zijne bij te dragen aan de verbreiding van de islam over de hele wereld. Dat ligt vast en daar komt hij niet onderuit. Profileert hij zichzelf derhalve als een “geïntegreerde, maar tegelijkertijd gelóvige moslim”, dan weet men automatisch dat dit “geïntegreerd zijn” niet op zichzelf staat; dat daar hoe dan ook die opdracht bij komt kijken. Hoewel het verschil aan de buitenkant vaak niet te zien is, bestaan er, naast deze “geïntegreerde moslims”, wel degelijk nog categorieën als “vrijzinnige moslims,” die in wezen niets meer aan de islam doen, maar dat alleen niet als zodanig durven te benoemen vanwege reëel aanwezige risico’s, en “afvallige” moslims, die zo dapper, of, zo men wil, zo roekeloos zijn geweest om zelfs van dat laatste restje “schone schijn” af te zien.

Aan de andere kant heb je dan de uitgesproken moslims, de salafisten, die er geen twijfel over laten bestaan niet eens aan integratie te willen dènken en dit dan ook openlijk uitdragen, hetzij door middel van de volledige traditionele uitdossing, hetzij toch minstens door het principiële dragen van, bijvoorbeeld, een baard. Dat zij niet aan compromissen doen, noch ze erkènnen, weet men als – realistische – buitenstaander al zónder er naar te vragen – anders dan, alweer, de policor,die zich veelal hardnekkig in het hoofd blijft zetten dat met de “juiste aanpak” de meest fanatieke, haat predikende salafistische imam op den duur toch tot rede te brengen is.

De Realist beseft dat er met de zichtbaar niet-geïntegreerde moslim in ieder geval geen land te bezeilen valt. Maar hij beseft daarnaast méér: Hij beseft dat van de drie genoemde, overige categorieën die van de uiterlijk geïntegreerde, maar wèl gelovige moslim innerlijk de sterkste band heeft met het salafisme – al was het maar vanwege zijn serieuze streven, om aan de opdracht van “de profeet” tenslotte tóch te voldóen: De ‘vrijzinnige’ kán (zeker weet men dit nooit) dit streven in feite hebben losgelaten; de openlijk afvallige hééft het naar alle waarschijnlijkheid losgelaten, maar de ‘geïntegreerde gelovige’, dat weten wij in elk geval zeker, heeft het níet losgelaten. Dat maakt hem in zekere zin, evenals de salafist, een risicofactor en daarenboven een wolf in schaapskleren.

Ahmed Aboutaleb heeft inmiddels dan ook al niet meer kunnen verbergen dat hij béide ís: Hij vond zijn achterdeurtje, tevens zijn dekmantel om te kunnen infiltreren binnen de Nederlandse politiek, in de PvdA, maar talloze kleine versprekingen door de jaren heen bij alle denkbare interviews verraadden telkens weer, dat het streven de islam aanvaard te krijgen in de Nederlandse samenleving voor hem zwaarder woog – en weegt – dan het westerse sociaaldemocratisch gedachtegoed. Volgens eigen zeggen leeft hij óp bij het vooruitzicht van een islamitische premier voor Nederland – niet van een sociaaldemocratische. Zijn uitspraak over zijn wens inzake de partnerkeuze van zijn dochters sprak evenzeer boekdelen als die over wijlen Pim Fortuyn. Tijdens een meer recente toespraak ontviel hem tevens de bekentenis “een beetje salafist” te zijn, weliswaar gevolgd door een gedetailleerde uitleg over hoe men het begrip salafisme dan ook voorál diende op te vatten, maar de ontboezeming was niettemin tekenend: Bij hem geen sprake van een resolute afwijzing van het salafisme; daarvoor stond hij er, als belijdend moslim, nu eenmaal nog steeds íets te dichtbij. Niet verwonderlijk trouwens, voor wie de stelling “Islam=islam” in het achterhoofd houdt en er aldus van uitgaat dat alle praktisérende moslims, zichtbaar fundamentalistisch of niet, in beginsel dezelfde opdracht hebben met betrekking tot de verovering van westers terrein en uitbreiding van islamitische invloeden over de hele westerse wereld, ook al bewerkstelligt een ieder dat dan op het eerste gezicht op zijn eigen, specifieke wijze….

Ja, wacht even! Dat laatste is een denkfout. Een denkfout, die veelvuldig gemaakt wordt door de individualistisch ingestelde westerse mens, de policor met haar uiterst gebrekkige inzicht in de islam voorop. Een denkfout, die misschien ook Aboutaleb zelf heeft gemaakt, beïnvloed als hij mogelijk is door de comfortabele kanten van de westerse levensstijl: Hoe dan ook, een “eigen, specifieke wijze” is niet iets wat binnen de islam enig bestaansrecht heeft. En in de praktijk betekent dat voor de twee vuren, waar de man zich tussen heeft gemanoeuvreerd, het volgende: Enerzijds haalt de Nederlandse Realist zijn schouders op en zegt: “Je kunt toneelspelen wat je wilt, we hebben jou en je intenties dóór. Je bent een infiltrant en wat ons betreft zul jij,zodra de tijd rijp is, je gerechte straf niet ontgaan!” Anderzijds klinkt uit salafistische hoek de woedende kreet: “Het is niet alleen niet genoeg, het is niets! Deze man verzaakt zijn plicht als vroom moslim en dit maakt hem tot een afvallige! Laat hem zijn grechte straf niet ontgaan!” (Niet: ‘zodra de tijd rijp is,’ want dat is hij volgens de islam altijd. Tevens betekent hier de “gerechte straf” – voor afvalligheid – standaard: de dood.)

Haatprediker Fawaz Jneid, die de aftrap heeft gegeven voor deze permanente doodsbedreiging van Aboutaleb, in zekere zin vergelijkbaar met het lot van Geert Wilders, heeft vanuit zijn standpunt bezien gelijk: De opdracht van de profeet is ondubbelzinnig en als gelovig moslim streef je op ‘ongelovige bodem’ geen bestuurlijke positie na voor jezelf of voor de grap: Dat doe je omwille van die ópdracht en het resultaat dient het liefst binnen de kortste keren zichtbaar te worden (waarschijnlijk bijvoorbeeld op de manier zoals in Londen Sadiq Khan de islamisering doorzet, één jaar na zijn verkiezing) Maar in de ogen van ons, Realisten, heeft hij ook weer géén gelijk: Hij beschuldigt Aboutaleb ervan tegen moskeeën te zijn en islamitische scholen te verbieden – wat ons, Realisten tot op heden nergens uit is gebleken, anders hadden we dát zelfs nog wel enigszins hoopvol gevonden. Hij beschuldigt hem ervan de Mohammed-cartoons niet openlijk te hebben veroordeeld – had hij dat wèl openlijk gedaan, dan had hij zich als burgemeester van een grote, westerse stad in het kader van de vrijheid van meningsuiting zó onmogelijk gemaakt, dat we in dát geval misschien al van hem verlost waren geweest. Iets, wat Jneid in de verste verte niet beseft.  Hij beschuldigt hem ervan de islam te haten en te bestrijden – Aboutaleb ijvert helaas juist voor méér islam in het straatbeeld, onder andere door het toestaan van hoofddoekjes voor politieagentes. En hij profiléért zich juist als een gelovig moslim, die openlijk hoopt op een islamitische premier in de toekomst, geheel voorbijgaand aan het feit dat de islam in Nederland geen traditie hééft – en deze, als het aan ons, Realisten ligt, ook nooit zal krijgen.

Het is om al deze dingen dat hij voor óns juist een óngewenst persoon is, die niet op de plaats hoort te zitten waar hij thans zit, maar dat is in de ogen van Fawaz Jneid duidelijk een probleem van de ‘kafirs’ waarvoor hij, evenmin als zijn collega’s, die zich inmiddels achter hem geschaard hebben, totaal geen oog heeft. Mogelijk heeft hij, paradoxaal genoeg, wèl oog voor de euforie die de “nuttige idioten”, de policor, voor Aboutaleb aan de dag leggen en is dat voor hem misschien nog een extra reden om van hem af te willen: Wat die onnozele christenhonden, die óók alleen maar gespaard worden zolang hun aanwezigheid “van nut” is, adoreren, kán immers niet deugen!

Zo blikt alles en iedereen langs elkaar heen, raakvlakken ontbreken en een gemeenschappelijk belang lijkt er niet te zijn, behalve….misschien júist bij de twee grootste opponenten in dit verband – omdat beiden van Aboutaleb verlost zouden willen worden.

En Aboutaleb-zelf? Die plukt momenteel de vruchten van zijn eigen handelwijze, te weten: Jarenlang politiek gekonkel en gekuip, enerzijds tóch geraakt door de geneugten van het westerse vrije gedachtegoed, anderzijds onwillig om “de opdracht van de profeet” metterdaad lós te laten en zoekend naar een methode om de islamitische vlag op dit stukje westerse bodem tóch geplant te krijgen, daarvoor een goedgelovig volksdeel, alsmede een goedgelovige linkse partij misbruikend. Kronkelend in alle hoeken en gaten en dan weer met de éne, dan weer met de ándere kant flirtend, tót hij zich in zijn eigen gekronkel verstrikte en thans aan den lijve mag ondervinden hoe zijn meest uitgesproken tegenstander,Wilders, noodgedwongen al die jaren heeft moeten leven.

Het kon tenslotte niet uitblijven, zeg je achteraf, maar tóch kwam het nog onverwacht. Dat de salafisten, diegenen waartoe hij zichzelf “een beetje” zegt te rekenen, het karwei maar op gepaste wijze weten af te maken: Realistisch Nederland zal er geen traan om laten!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, establishment, Eurabië, fatwa, gezond realisme, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, political correctness, Rotterdam, Rotzakken, Salafisten, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

34 reacties op De Twilight-zone van Aboutaleb

 1. Wouter Eenhoorn zegt:

  Ik denk dat die twee een spelletje spelen. Als ze straks de macht hebbenzijn ze wellicht weer openlijk de beste vrienden.

  Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Theresa, geef je tegenstanders geen gereedschap jou ook uit de roulatie te halen, verander die laatste zin anders zit je nog eerder in de bak dan Fawas Njeid.

  Like

 3. hendrikush zegt:

  Boontje komt om zijn loontje.
  Het is hem van harte gegund.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Opvallend, de Marokkaan, -ISLAMITISCHE burgemeester van ARNHEM, MARCOUCH! , houdt zich voorlopig? …….muisstil?

  Like

 5. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat burgermeester Aboutaleb naar eer en geweten zijn taak als burgermeester zo goed mogelijk uitvoert. Echter; als moslim hangt men altijd in spagaat tussen 2 tegenpolen. Te westers of gematigd en er hangt een afranseling of kromzwaard boven het hoofd. Te radicaal Islamitisch en er is geen functie binnen de politiek of binnen het bedrijfsleven (dan moeten zetels door stem- en zetelfraude gestolen worden. Het 2 paspoorten verhaal is de grootste fout die Nederland ooit heeft kunnen maken. Dàt heeft men in Amerika i.i.g. wèl perfect geregeld! JUIST politici zouden voor de keuze gesteld moeten worden: U leeft in Nederland en u vertegenwoordigd een politieke functie? Dan levert u het andere paspoort in. Dat heeft u namelijk niet nodig als u ècht zegt Nederlander te zijn en Nederland te vertegenwoordigen. Maar ook dàt gaat gepaard met doodsbedreigingen als ‘afvallige’. Ebru Umar is daar o.a. hèt voorbeeld van en politieke partijen als DENK en NIDA maken zich openlijk schuldig aan dezelfde etnische druk door de Islam/afkomst als verplichting te misbruiken voor een door hen opgelegde mening en stemmen. De oorzaak ligt in de altijd aanwezige groepsdruk c.q. Gestapo- en NSB waardige ‘sociale controle’ van een ‘geloof’, in dit geval de Islam. Een doctrine die zó dominant, overheersend en levensbedreigend is dat zelfs moslims die zich in Nederland thuis voelen en zich als Nederlander beschouwen, niet openlijk uit de Islamitische kast kunnen/durven komen op straffe van de dood. Opgelegd door de ‘traditionele’ radicale Islam die steeds groter wordt en steeds meer dwang en druk uitoefent. Drs.E.N.Schilder

  Like

 6. Klaas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 7. Helena zegt:

  Briljant en helder geschreven! Complimenten, ook voor de foto trouwens 🙂

  Like

 8. ReaGluurder zegt:

  Met respect voor je ‘longread’! Zelf zie ik graag nog wat meer van die zgn. Haatpredikers hier rondorakelen. Brengen reuring in het ingedutte Kikkerlandje. Kan er niet genoeg van krijgen, Taqiyya of niet! Ya’Allah!

  Like

 9. Thomasson zegt:

  Theresa Geissler: hartelijk dank. Uw artikel slaat spijkers met koppen. Het is inderdaad zo, dat Recep Tayyip Erdogan geeft een eerlijke beschouwing van de islam. Er bestaat geen gematigde islam. islam = islam!. Eigenlijk vertelt Erdogan de waarheid over de islam op de wijze waarop Adolf Hitler schreef zijn waarheid over het Nazisme in Mein Kampf. De weigering van de huidige linkse en liberale Gutmenschen de waarheid te accepteren, staat gelijk aan die van de mensen in de Weimar Republiek en de vrije wereld van de jaren ’20 en ’30. Als wij niet oppassen zal de realiteit ons als een donderslag verrassen. De nazi’s hadden een agenda de wereld te veroveren en zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Maar de nazi’s hadden gelukkig niet meer dan 13 jaar de tijd gehad hen agenda uit te voeren. Ook tijdens hun regime waren er in Duitsland mensen die Hitler niet als god hadden geaccepteerd. Ze probeerden het schrikbewind te overleven. De moslims ambiëren precies dezelfde agenda al meer dan 1400 jaar. Moslims met afwijkende mening hebben niet de luxe hun zwaar criminele god Allah en zijn mattie, de moordenaar, verkrachter en pedofiele profeet Mohammed, af te wijzen. Mensen die niet van Allah en Mohammed houden worden afgemaakt. Moord en beestachtige afslachting van andersdenkenden zitten in de genen van de islam.
  DEEL 2

  Like

  • Henk der Niederlànder zegt:

   Iets dergelijks heb Ik jaren geleden ook op Amsterdampost al geponeerd in de toealige Irandraad.
   Dsar stelde Ik ook dat de koran vergeleken kan worden met het boek Mein kampf met het verschil dat Hitler uit ging dat ”minderwaardige” rassen uitgeroeid moesten worden en in het kladschrift van Mohammet de andersgelovigen gedood dan wel de status van dhimmy moeten krijgen om het lamlendig moslimvolk toch aan een inkomen te helpen.

   Like

 10. Jean zegt:

  De strijd tegen die islam-zwijnerij zal onverminderd verder gezet worden tot die rotzooi totaal verboden en verbannen is, de grenzen moeten gesloten worden zodat géén enkele islamiet nog binnenraakt en de aanwezige troep moet verwijderd worden zodat ons land, ons Europa terug veilig en leefbaar wordt en dat “zonder” die EU dictatuur want daar verzamelen de misdadigers die Europa in een dictatuur willen veranderen.

  Like

 11. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Profileert hij zichzelf derhalve als een “geïntegreerde, maar tegelijkertijd gelóvige moslim”, dan weet men automatisch dat dit “geïntegreerd zijn” niet op zichzelf staat…”

  Er kan dus eerder gesproken worden van geïnfiltreerd dan geïntegreerd. Maar maak dat de policor maar eens wijs.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 12. Peter zegt:

  Erdoğan is geen klootzak !
  Turken zijn mijn vrienden en zij houden van hem.
  Niets mis mee want Turken mogen kiezen wie ZIJ willen.
  Wij ( Nederlanders ) hoeven en moeten het niet met hem eens zijn.
  De Turken die hier wonen houden van hun leider en dat is hun goed recht.
  Kun je het voorstellen dat duizenden Nederlanders de straat opgaan en met vlaggen Rutte of Willem-Alexander verwelkomen ?? Deze heren kunnen jaloers op de vaderlandsliefde van de Turken zijn.
  Nederland heeft het zichzelf te verwijten dat de alhier wonende Turken zo patriottisch zijn!!!
  Hoe komt dit ?
  Turkse kindertjes krijgen hier les in eigen taal en cultuur met leermateriaal uit Turkije.
  In een rekenboekje leren ze dat 1 tank + 1 tank = 2 tanken zijn.
  Nederland weet al jaren dat dit lesmateriaal HIER op scholen wordt gebruikt.
  Je moet dan niet gek staan te kijken als hier de kleine kindertjes die patriottistisch lesmateriaal hebben gekregen volwassenen worden die denken en handelen als de Turken in hun land van herkomst !!!

  Like

  • ReaGluurder zegt:

   Klopt als een zwerende vinger van een Ingedutte Kaaskop!

   Like

  • theresageissler zegt:

   Vaderlandsliefde, allemaal leuk en aardig, maar dan NIET provocerend op nota bene Nederlandse bodem – zoals toen met de Erasmusbrug!
   Opdonderen naar Turkije voor dat soort grappen!

   Like

  • Nemesis zegt:

   Op dat ogenblik dat die Turken het Nederlandse paspoort accepteren en zodoende de Nederlandse nationaliteit aannemen is Nederland hun vaderland en niet Turkije en Erdogan niet hun leider, wel de Nederlandse regering en de Nederlandse wetgeving, normen. waarden en gebruiken.

   Like

 13. Thomasson zegt:

  DEEL 2
  Toch kunnen wij de islam niet voor alles de schuld geven. Helaas gaan de beleidsmakers en politici van de laatste 45 jaar bijzonder roekeloos met de veiligheid, leven en welzijn van de burgers in alle west- en noord Europese landen. De Europese beleidsmakers in de jaren 1933 – 1940 hadden veel meer verantwoordelijkheidsgevoel voor hen land. De nazi’s moesten enorm veel moeite, inspanning en grote bedragen geven om mensen in sleutelposities bij de overheid, sub-overheid en nutsbedrijven om te kopen. De politieke VULLIS VAN ALLE TRADITIONELE PARTIJEN er alles aan, het land om zeep te helpen. Hun zieke brein, werd tijdens hun jeugd vergiftigd door hersenspoeling waarin de Frankfurter Schule de hoofdrol speelde. Natuurlijk kwamen er ook drank en alle mogelijke drugs erbij. De oudjes onder de Gutmenschen hadden nog relatie met de Rote Armee Fraction, Ra Ra en andere ‘revolutionaire tyfus’ . Toen de ‘Gematigde Psychopaten’ (vooral van de linkse zijde) kwamen de politiek in – via ‘de‘lange tocht door de instituten van de macht’ – begon het Count Down. Deze geesteszieke mensen hebben alle deuren van de macht voor de islam opengezet. Zij deden het zonder enig besef WAT DE ISLAM INHOUDT EN HOE GEVAARLIJK HET IS VOOR HET BESTAAN VAN NEDERLAND.
  Al in de jaren ’70 leefde een groot deel van de moslims in Nederland als parasieten (m.n. Marokkanen). Toch mochten ze in het kader van ‘familiehereniging’ de rest van de familie uit de zandbak overkomen. Lubbers en Van Agt vonden het geen probleem. Later mochten ze – met hun dubbele nationaliteit – aan gemeenteraad verkiezingen deel te nemen. Sinds 1 oktober 1997 mogen mensen met dubbele nationaliteit en drievoudige loyaliteit (Islam, Marokko of Turkije en een beetje Nederland) stemmen voor de TK en worden gekozen. Op deze wijze infiltreerden Kuzu en ‘zijn bende van Erdogan handlangers’ de Kamer in en zo kwamen ook Aboetaleb, Marcouch ; een andere islamitische bezitters van dubbele nationaliteit binnen. De Paarse coalitie PvdA, VVD en D66 gaven ze de mogelijkheid om geleidelijk een graf voor Nederland te graven. Zij zijn een beetje salafisten en plegen iedere dag een Jihad voor een goed doel.

  Like

 14. Bob Fleumer zegt:

  Wat mij verbaasd is dat een man van het kaliber als Aboutaleb niet inziet dat het land wat hem heeft grootgemaakt het verdient voor gekozen te worden en dat houdt in dat hij zijn Marokkaans paspoort inlevert en kiest voor Nederland, je kunt geen twee heren dienen zeker niet als je levenshandboek de koran is.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Ziet Marcouch dat dan in? Arib? Legio van die grappenmakers?
   Hun Marokkaanse (islamitische) superioriteitsgevoel is bij hen immers een tweede natuur!
   Juist daarom kun je dat soort mensen niet de vrije keuze laten maken: Je moet ze als land keihard voor het blok zetten!
   Daarom kan ik -in zekere zin dus- al die vergelijkingen ‘hier van Rutte met Hitler niet meevoelen: Het fatale heeft hij wel, maar niet op een met elkaar te vergelijken manier:
   Rutte’s ‘evil’ is niet zijn Rücksichtlosigkeit, maar juist zijn erbarmelijke slápheid – tenminste naar de EU en naar de immigranten toe!
   En dit is daar een voorbeeld van.

   Like

 15. J. C. Th. Köhler zegt:

  “…onder andere door het toestaan van hoofddoekjes voor politieagentes.”

  Een papieren zakdoekje meet plusminus 21×21 cm. Een dingetje van niks en we spreken dus terecht van zakdoekJE.
  Een normale theedoek meet ruim 60×60 cm. We spreken dus niet van theedoekJE, maar van theedoek.
  Een beetje hoofddoek is ongeveer twee tot drie keer zo groot als een theedoek. Er is dus geen enkele reden om te spreken van hoofddoekJE, in plaats van hoofddoek.
  Door het verkleinwoord te gebruiken zou de indruk gewekt kunnen worden dat het hier om een klein, bijkomend en van ondergeschikt belang zijnd probleem gaat. Dat is het niet. Blijkens de uitspraak: Elke hoofddoek is een vlag geplant op vijandelijk terrein.
  De kopvodden waarmee we in het dagelijks verkeer meer en meer worden geconfronteerd zijn bewijzen van de voortgaande infiltratie, uitgevoerd door een ons vijandig invasieleger. Zoiets een hoofddoekJE te noemen is een gotspe, een ontkenning van de ernst van de zaak. We spreken ook niet van een infiltrantJE, een tsunamiTJE of een invasieTJE.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 16. Williaan zegt:

  Als men toch weet dat beide categorieën, de radicale en de ‘gematigde’ moslims hun religieuze kennis uit dezelfde bronnen putten”
  Dat is met alle religieen het geval. Gods geleerden en filosofen zijn gevaarlijke dwazen die denken de waarheid in pacht te hebben. Zij zetten elkaar er voor op de brandstapel of onthoofden de tegenstanders vrolijk. Ja, ook bij het geloof van mededogen van de christelijken. Denk aan eens aan de reformatie en contrareformatie, die vermoorden elkaar om het volgende dispuut; God heeft voor je geboorte/conceptie al bepaald of je naar de hel of hemel gaat (helaas fake!), leuke God he! Bidden helpt daar om ook niet, je aardse lot was al bepaald. Ben blij een Atheïst te zijn bij gebrek aan beter. Geestelijken en religieuzen kun je nooit serieus nemen.

  Like

  • Williaan zegt:

   schrijf foutje :/
   (helaas fake!) Is helaas GEEN fake, sorry sorry
   Hevige stijd tussen de hoogleraren Gomarus en Arminus vond plaats in 1604-1609 tijdens de 80 jarige Oorlog.

   Like

 17. Republikein zegt:

  Nou, spannend, hoe gaat dit aflopen!
  God mag het weten.

  Like

 18. guusvelraeds zegt:

  Aboutaleb is als een dubbelspion. Uiteindelijk zal hij door een van de partijen waarvoor hij zich (grotendeels ook uit eigenbelang) ingezet heeft bij de kladden gegrepen worden. Zoals het nu uitzien zit de islam al te likkebaarden.

  Like

 19. FerdinandK zegt:

  Zie het toch anders.
  Jneid heeft Aboutaleb, vrijgewassen op deze manier, van alle smetten.
  Premier Aboutaleb is niet meer ver weg.

  Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Niet onmogelijk, maar dan zou hij om te beginnen tóch openlijk de stelling moeten herroepen, dat ook hij “een beetje salafist is.”
   En dan weet ik het nóg niet, want het ís nu eenmaal al gezegd.

   Like

 20. leefbarbaar zegt:

  Links Nederland liet voorbij gaan dat Aboutaleb zijn kinderen op te laten groeien als moslims; als broedbak en als strijder. Ze mogen niet eens met een Nederlander thuis komen. Over discriminatie gesproken. Waarmee allee gewauwel over rechten van het kind en feminisme door de plee zijn gespoeld.
  Tot slot; het feit dat linx en de moslims meneer Aboutaleb breed steunen zegt genoeg, ze zien hem als bezetter en grote leider. Niet als Nederlander.

  Like

 21. Daan Kranenburg zegt:

  FerdinandK, was ook mijn gedachte. Die moslims zijn niet gek en hebben alle tijd. Jammer dat 95% van de autochtonen amper weet en of zich realiseert wat er echt in ons land aan het gebeuren is. Dus het kan zo maar zijn dat we Aboutaleb nog eens als premier krijgen.

  Like

 22. Peacepipe zegt:

  Opdracht van de Moslimbroederschap: Neem deel aan de westerse instituties, zodat ze later overgenomen kunnen worden ten dienste van de islam.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s