LONGREAD: Mijn pagina gewijze op- en aanmerkingen over het Overdrachtsdossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht

Screenshot_16

(Door: Wim Vreeswyk)

INLEIDING:

De groeiende stad: De Nederlandse bevolking groeit jaarlijks en volgens de nieuwste CBS-prognose door naar 18,4 miljoen inwoners in 2060. Tegelijkertijd veroudert de bevolking; het aandeel 65-plussers neemt toe van 18% in 2017 naar 26% in 2040. De Nederlandse bevolking wordt ook internationaler, of beter gezegd, multicultureler. In 2040 heeft naar verwachting ruim 5 miljoen inwoners een migratieachtergrond. Verder gaat de landelijke prognose uit van een verdergaande trek naar, met name, grote steden zoals Utrecht. Utrecht groeit in een hoog tempo. Afgelopen jaar bedroeg de groei ruim 4.000 inwoners. Halverwege 2018 ontvangt Utrecht volgens de gemeentelijke bevolkingsprognose de 350.000ste inwoner. Naar verwachting passeert Utrecht al in 2025 de grens van 400.000 inwoners en in 2040 is het een stad met ruim 430.000 inwoners. De snelste groei vindt plaats tussen 2022 en 2025.

Ondanks dat Utrecht een relatief jonge stad blijft, groeit de omvang van de groep 65-plussers de komende jaren het sterkst: van 35.000 in 2017 naar 59.000 in 2040. Ook de leeftijdsgroep 12- tot 17-jarigen neemt de komende jaren relatief sterk toe. Interessant is te weten in hoeverre de Utrechtse bevolking nog meer wijzigt van monocultureel naar multicultureel. Over het algemeen lijken Utrechters nog altijd tevreden over de stad waarin ze wonen. Dit blijkt uit een „kwalitatief‟ onderzoek onder slechts 60 (!) inwoners, een belevingsonderzoek door Ferro Explore! Een niet bepaald brede afspiegeling dus van de Utrechtse bevolking.

7. Of de groei van de stad niet ten koste gaat van de leefbaarheid en of de woonruimte in de stad nog wel betaalbaar is, vraag ik me ernstig af, omdat de prijzen van zowel huur- als koopwoning verder sneller stijgen dan de gemiddelde koopkracht van de Utrechter. Het is de bedoeling dat er tot 2040 naar verwachting 40.000 woningen gebouwd gaan worden in Utrecht. Uitgaande van 3 inwoners per woning komt dit neer op 120.000 extra inwoners. Probleem is alleen dat Utrecht op dit moment volgens de Bron Wikipedia al 344.384 inwoners huisvest op slechts 94,2 km², hetgeen neerkomt op 3.651 inwoners per vierkante kilometer. Utrecht staat hiermee landelijk op de 6e plaats van 380 gemeenten qua bevolkingsdichtheid. Al in 2004 werd er reeds met succes actie gevoerd met de leus „geen groen voor poen‟, omdat men toen al vond dat nóg verdere verdichting van bebouwing conflicteert met het groen, dus leefbaar houden van Utrecht. Reeds anno 2018 is men dat al vergeten, zo blijkt uit dit overdrachtsdossier voor de nieuwe gemeenteraad 2018. Circa 30% van de Utrechters is dan ook niet tevreden over het aanbod van parken en groen in hun buurt. Ondertussen groeit het aantal Utrechters sneller dan menigeen verwacht.

8. De stad heeft immers een aantrekkende werking op mensen met een hoge opleiding, dus hoog inkomen. De gewone Utrechter heeft echter het nakijken. Er is dus sprake van een toenemende tweedeling in onze stad ! Ook blijkt uit cijfers van het CBS dat het aantal woon-forenzen met 2,4% sneller groeide dan de Utrechter die in eigen stad woont en werkt. Dit heeft tot gevolg dat er ´s ochtends en ´s avonds steeds meer files zijn. Bijna 179.000 banen in Utrecht worden immers ingevuld door werknemers buiten Utrecht. Maar de verkeersproblematiek in brede zin is al sinds jaar en dag het meest genoemde buurtprobleem voor 40% van de Utrechters. Zo gaat het vooral om overlast door te hard rijden en zich niet aan de verkeersregels houden. Waarom wordt er niet gehandhaafd door de Utrechtse politie? Het aantal Utrechters met zonnepanelen op de eigen woning ligt inmiddels op 9% en is vorig jaar verder toegenomen. Wellicht is het een idee dat de Utrechtse woningbouwverenigingen massaal overgaan op de aanleg van zonnepanelen. Wellicht kan dit gestimuleerd worden met lokale subsidie. De Europese normen van stikstofdioxide worden gemeentebreed goed nagekomen, met uitzondering op de Graadt van Roggenweg. In hoeverre „Brussel‟ hierover Utrecht inmiddels heeft gesommeerd en heeft gedreigd met boetes, wordt niet vermeld in dit overdrachtsdossier. Dat de overbevolking in Utrecht overlast veroorzaakt blijkt wel uit geluidsmetingen dat 79% dit ervaart als soms/vaak overlast. Ook wordt dit bij 43% van de Utrechters als overlast ervaren.

9. Ook geeft het SCP in haar onderzoek „Staat van Nederland 2017‟ aan dat 5% , ofwel circa 18.000 van de Utrechters, al 27 jaar geen mogelijkheden ziet voor verbetering van de eigen leefsituatie. Ook zijn de verschillen tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen gezonde en ongezonde Utrechters groter geworden en is er ook op dit onderdeel duidelijk sprake van een hardnekkige tweedeling of polarisatie! Daarnaast is door de veranderende bevolkingssamenstelling, met name door migratie, de kans vergroot dat de sociaaleconomische verschillen tussen inwoners zichtbaarder en merkbaarder geworden, mede omdat hogere huren en koopprijzen al jaren geen gelijke tred houden met de koopkracht, zo concludeerde ook ik uit een analyse van De Nederlandsche Bank (Bron: Algemeen Dagblad 9-2-2018) Hoe hoger opgeleid, hoe gezonder en gelukkiger en hoe hoger het maatschappelijk welbevinden geldt helaas voor alleen de Utrechtse elite!

10. Maar liefst 40% ofwel circa 150.000 Utrechters hebben het gevoel dat de leefbaarheid in Utrecht ernstig onder druk staat. Gezonde stad: Naar schatting 62% van de Nederlanders, wellicht ook Utrechters, heeft in 2040 overgewicht en is hierdoor op termijn verminderd arbeidsgeschikt. Het aandeel Utrechters met overgewicht steeg van 33% in 1990 tot 49% in 2015. Zeer ernstig overgewicht – obesitas – nam in die tijd toe van 5,5% naar 16%. Mannen zijn vaker te zwaar. Zo´n 53% kampt met overgewicht, tegenover 45% van de vrouwen. De toename lijkt overigens de laatste jaren wel gestuit. Wellicht een gevolg van een bredere maatschappelijke discussie hierover. Bron: Elseviers Weekblad van 31-3-2015, pagina 11.

11. In Utrecht waren er in 2016 circa 25.000 huishoudens met een minimuminkomen (tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum), wat bij 3 personen per gezin neerkomt op 75.000 Utrechters. 40% of circa 150.000 Utrechters doen vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk voor een ANBI gerelateerde vereniging en stichting is fiscaal aftrekbaar. In hoeverre deze 150.000 Utrechters gebruik maken van deze fiscale aftrekbaarheid ter verbetering van hun koopkracht wordt in dit overdrachtsdossier helaas niet vermeld. In Overvecht is de ervaren discriminatie of zich achtergesteld voelen in een zekere slachtofferrol met 21% het hoogst in Overvecht, terwijl dat in Noordoost slechts 9% is.

12. Het aantal geregistreerde misdrijven zou in Utrecht afgenomen zijn? In de praktijk blijkt echter dat er aanzienlijk minder aangiftebereidheid is vanwege het feit dat aangiftes meestal toch niets uithalen en vaak op de plank blijven liggen. Het zou goed gaan met het Utrechtse onderwijs. Utrecht is echter nog steeds de enige „G4-stad‟ waar alle scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit zijn. Hoe het met de kwaliteit zit bij de 379 andere steden wordt echter niet vermeld! Op langere termijn, dus tot 2040, verwacht het CPB een gemiddelde jaarlijkse groei van de Nederlandse economie tussen de 1 en 2%. Waarop ze deze voorspelling baseren, wordt echter niet toegelicht..

13. De komende jaren zorgen verdergaande automatisering en robotisering voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van sector en opleidingsniveau zullen er ongetwijfeld banen verdwijnen. Teneinde een verdere tweedeling in de samenleving te voorkomen, lijkt een herziening van het open grenzen verdrag van Schengen een noodzakelijke discussie over kwantitatieve migratie in Brussel actueel. In sommige wijken zoals Lombok en Ondiep leidt de toestroom van hoog opgeleiden tot „gentrificatie‟ of in gewoon Utrechts tot „verjupping‟. Tegelijkertijd is er sprake van ruimtelijke segregatie van lage inkomens die steeds meer clusteren aan de randen van Utrecht. In Overvecht leeft inmiddels zelfs 22,7% van de huishoudens beneden 105% van het wettelijk sociaal minimum.

14. De gemeentelijke begroting bedraagt 1,4 miljard in 2018, waarvan Utrecht 857 miljoen van het rijk ontvangt in de vorm van o.a. de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Utrecht is dus voor 63% afhankelijk van het subsidie-infuus uit Den Haag, dus ook kwetsbaar ingeval van bestuurlijke ongehoorzaamheid indien Utrecht zich bijvoorbeeld niet houdt aan het wettelijk uitzetten van illegalen of uitgeprocedeerde krakers, zoals in Amsterdam.

16. Langdurig werklozen met een allochtone achtergrond hebben in 2017 meegedaan aan een proef met anoniem solliciteren, maar deze mislukte, omdat werkgevers al snel begrepen dat ze beduveld werden. Hebben deze langdurig werklozen ook wel eens gewerkt via een uitzendbureau om werkervaring op te doen? De huidige formatie van de ambtelijke organisatie bedraagt ongeveer 3.825 medewerkers. Begin 2014 waren dit er zo´n 4.095. Dit betekent dat er nu 1 ambtenaar per 91 inwoners is, tegenover 1 ambtenaar op 80 inwoners in 2014. Wellicht gaat het aantal ambtenaren per 2020 nog verder omlaag vanwege het feit dat de rechtspositie van ambtenaren, vergeleken met die in het bedrijfsleven, niet alleen genormaliseerd wordt, maar ook de levenslange onschendbaarheid van ambtenaren opgeheven wordt. In de voorjaarsnota 2017 van de gemeente Rotterdam werd gemeld dat er 2.500 ambtenaren konden afvloeien zonder dat er kwaliteitsverlies van de ambtelijke dienstverlening geconstateerd werd. Jaarlijkse opbrengst voor de gemeentebegroting en belastingbetaler: 153 miljoen. Vergeleken met Amsterdam doet Utrecht het qua ambtelijke organisatie verhoudingsgewijs overigens veel beter.

18. Volgens CBS/PBL zijn er tussen 2017 en 2040 45.000 extra woningen voor 140.000 nieuwe inwoners nodig in Utrecht. Waar ze deze kunnen bouwen is mij vooralsnog een groot raadsel, want Utrecht is nu al, zoals eerder is gememoreerd op pagina 7, met 3.651 inwoners per vierkante kilometer op 5 gemeentes ná de meest overbevolkte gemeente is van Nederland. Wellicht wordt er op termijn een buurgemeente, zoals De Bilt, samengevoegd met Utrecht? De a.s. extreemlinkse coalitie, w.o. met name GroenLinks in Utrecht, zal hier vanwege het feit dat de fractiesubsidie inwonertal gerelateerd is, geen bezwaar tegen hebben. Ik heb het dan nog niet over het feit dat het toerisme in de gemeente Utrecht in dezelfde periode zal gaan toenemen van 30 naar 50 miljoen per jaar. Gelukkig zijn toeristen zeer tijdelijke inwoners van onze stad, maar drukte met alle bekende overlast van dien lijkt gegarandeerd!

19. Deze ambities en investeringen zijn echter niet kosteloos. Zij vergen volgens een berekening van het RSU tot 2030 zo´n 950 miljoen tot 1,1 miljard euro van de belastingbetaler, afgezien dat er met het prioritair „verdichten‟ van de Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Leidsche Rijn gegarandeerd veel groen en natuurschoon verloren zal gaan.

21. Ik citeer uit een Bron: Belevingsonderzoek Ferro Explore: “Mijn hoop is dat je binnenkort wat makkelijker een huis kan krijgen. Dat schijnt wel heel moeilijk te zijn in Utrecht. Want ik wil mijn kinderen straks inschrijven voor een woning, maar je hebt echt 12 jaar nodig wil je een leuk huisje kunnen krijgen. Dat vind ik wel een beetje moeilijk of zo voor mijn kinderen” (einde citaat). De huidige situatie leidt alleen maar tot stijgende prijzen en langere wachttijden, maar toenemende koopkracht was er niet sinds 2002 volgens het eerdergenoemde jaarverslag van De Nederlandsche Bank. (zie ook pagina 9) De megalomane ambities van bouwend Utrecht blijven echter onverminderd groot. Utrecht zou, op dit moment, zelfs de meeste nieuwe woningen van alle 380 Nederlandse gemeenten bouwen!

23. De groei van Utrecht leidt ook tot steeds meer gebruikers die de openbare ruimte in en rond de stad intensiever gaan gebruiken. Door een hogere bebouwingsdichtheid en minder privéruimte ontstaat grotere concurrentie in het gebruik van de openbare ruimte. Er is zelfs sprake van meervoudig gebruik van dezelfde ruimte.

24. Ondertussen bedreigt de essentaksterfte ongeveer 24.000 essen, wat 15% van het totale aantal van 160.000 bomen in onze stad is. Ik heb het dan nog niet over het aantal bomen dat in particulier beheer bedreigd wordt, mede door het toenemend aantal stormen.

25. Ten aanzien van „Groen in de stad‟ is uit regionaal onderzoek gebleken dat er kwalitatief en kwantitatief een ernstig tekort is aan recreatief aanbod van wandelpaden, fietspaden en recreatiegebieden. Dit klemt des te meer, omdat de groei van de regio opgevangen moet worden.

27. Incidenteel gebeurt er nog wel iets positiefs in onze stad en dan citeer ik uit een Bron: Belevingsonderzoek Ferro Explore!: “Je hebt ook wel een mooi project in Overvecht waarbij ze met golfkarretjes ouderen helpen om hun boodschappen nog te doen. Elektrische golfkarretjes. Dus het is én duurzaam en je helpt die ouderen. Dat zou mooi zijn als dat stadsbreed wordt gerealiseerd” (einde citaat). Niet alleen blijft de luchtkwaliteit een hardnekkig probleem waarvoor de dekkingsmiddelen inmiddels zijn uitgeput, ook de geluidsoverlast wordt in toenemende mate als één van de grootste leefbaarheidsproblemen ervaren door bewoners. Zo zou men de geluidsoverlast kunnen beperken met de aanleg van stiller asfalt. Dit kost 0,40 euro per m² per jaar. Het betreft hier in Utrecht circa 500.000 m², dus een jaarlijkse 2 ton.

28. Klimaatadaptatie of in gewoon Utrechts: wateroverlast. Men beweert weliswaar dat dit komt door de klimaatverandering, maar na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de wijken Lombok en Zeeheldenbuurt niet alleen de laagst gelegen wijken van Utrecht zijn, maar ook nog eens het meest „versteend‟ zijn, waardoor regenwater op grote schaal de souterrains in deze wijken in augustus 2016 onder water zette. Dit probleem zal in de toekomst wellicht voor héél Utrecht gaan tellen als men steeds meer gaat verdichten en verstenen vanwege het inwonertal en de respectievelijke massale woningbouw op 96,4 km².

32. Parkeren. De politiek overweegt een vereenvoudiging en versnelling van de procedure invoering betaald parkeren wanneer de parkeerdruk op straat te hoog wordt, alsmede een grotere inzet op inpandig parkeren voor de auto wanneer de parkeerdruk op straat te hoog wordt. In dit laatste idee geloof ik het meest, namelijk de herinvoering van de zogeheten drive in woningen waardoor men als eigenaar-bewoner altijd verzekerd is van een eigen parkeerplek en wel „onder de woning‟. Uiteraard moet er natuurlijk wel een „uitrij mogelijkheid‟ blijven voor de desbetreffende bewoner.

34. Ontwikkelingen tot nu toe: De rijksoverheid heeft de ambitie voor een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Men stelt dan energie-neutraal te zijn. Vanwege het Verdrag van Schengen en zijn open grenzen beleid voor steeds meer migranten uit Afrika geloof ik hier niks van, want steeds meer mensen betekent ook een steeds grotere aanslag op natuur, milieu en leefbaarheid en blijft alles „dweilen met de kraan open‟, ook al wil de Rijksoverheid dat huiseigenaren, corporaties, energiemaatschappijen, netbeheerders, projectontwikkelaars en investeerders bijna 3 tot 9 miljard moeten gaan investeren om „energie-neutraal‟ te worden.

35. Men zou eerst eens kunnen beginnen met de verduurzaming van het eigen gemeentelijke vastgoed van maar liefst 340 panden, waarbij de prioriteit ligt op niet-monumentale panden van vóór 1992, waar wellicht de meeste energiewinst is te behalen.

38. Digitale veiligheid: Traditionele vormen van veiligheid worden door de digitalisering en de toename van het aantal „nerds‟ steeds meer de dupe van digitale criminaliteit. In de praktijk blijkt echter dat de maatschappelijke weerbaarheid achterblijft bij de groeiende dreiging van cybercriminaliteit. Je kunt je natuurlijk steeds meer en steeds duurder beveiligen tegen deze excessen, maar men zou ook eens kunnen gaan nadenken over een effectief traceren van dit soort criminelen?

39. Ontwikkelingen tot nu toe: – Ruim 20% van de Utrechtse kinderen begint zijn of haar schoolloopbaan met een onderwijs achterstand. – Tussen de 14.000 en 35.000 Utrechtse huishoudens hebben problematische schulden. – Ruim 25.000 Utrechtse huishoudens hebben een laag inkomen, tot 125% van het wettelijk sociaal minimum. – Ruim 10.000 kinderen groeien op in armoede. – Naar schatting 28.000 volwassen Utrechters beheersen de Nederlandse taal onvoldoende. – Ruim 75.000 Utrechters missen elementaire computervaardigheden. – 11% van de Utrechters voelt zich zeer eenzaam. – 10% van de Utrechters vindt dat hij of zij onvoldoende „regie‟ heeft over het eigen leven, – 39% van de Utrechters beweegt onvoldoende en 40% sport niet. Kortom, er zijn zat andere zaken die veel meer prioriteit behoeven dan allerlei megalomane en grootschalige projecten die uiteindelijk het milieu en de leefbaarheid van onze stad verwoesten! Ik heb het dan nog niet over het feit dat bewoners in Overvecht 12 jaar korter leven dan in Tuindorp!

40. Opvang en inburgering: Op dit moment worden 1.000 asielzoekers opgevangen op 2 locaties, te weten AZC Haydnlaan en de Einsteindreef. Op basis van de wettelijke taakstelling vanuit Brussel worden er in 2018 nog eens 500 nieuwe statushouders gehuisvest en begeleid naar werk. Er wordt echter met geen woord gerept in hoeverre er onder de huidige 1.000 asielzoekers nog Jihadisten vertoeven. Dat lijkt mij vanwege het voortdurende dreigingsniveau zeer relevant! Ook is het college voornemens om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen en hun verblijf te legaliseren. Dit soort opvang is m.i. een regelrechte ondermijning van onze rechtsstaat en geloofwaardigheid van het gemeentebestuur. Dat moeten we dus niet doen!

46. Aanpak huisjesmelkers: In de afgelopen collegeperiode is geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van huisjesmelkers. De middelen hiervoor van 527.000 euro lopen in 2018 af. Een dergelijke aanpak lijkt op symptoombestrijding en lost de oorzaken niet op. Bij een geloofwaardige grenscontrole van onze landsgrenzen zal het enorme tekort aan woonruimte en het jarenlange wachten op een huis m.i. aanzienlijk verminderen.

71. Gezond stedelijk leven: Een actievere sturing door de lokale overheid voor een „gezonder stedelijk leven‟ als vertrekpunt voor grondbeleid zou betekenen dat een lokale overheid andermans eigendom ongestraft mag onteigenen of een gebied een bestemming kan geven onder de noemer „voorkeursrecht‟, hetgeen betekent dat de eigenaar geen vrije keuze meer heeft aan wie hij zijn woning mag verkopen, doch alleen aan de lokale overheid, wat natuurlijk een forse waardevermindering betekent. Dergelijke praktijken en wetgeving zijn m.i. een ernstige aantasting van het eigendomsrecht en een fatsoenlijke gemeente als Utrecht volstrekt onwaardig!

72. Regionaal investeringsplatform: Startende en groeiende bedrijven in Utrecht kunnen niet voldoende financiering vinden om door te groeien. Utrecht overweegt hiervoor middelen in een omvangrijk investeringsfonds van 100 miljoen te realiseren. Financieren van ondernemers is echter geen overheidstaak, maar een strikt private aangelegenheid die veel marktkennis en voorspellend vermogen vereist.

73. Vastgoed, ontwikkelingen tot nu toe: De gemeente overweegt eigen vastgoed en grondposities in te zetten als strategisch instrument voor stedelijke ontwikkeling. Het uitgeven van gronduitgiftes is, net zoals het gestelde op pagina 72, een strikt private aangelegenheid, die veel marktkennis en voorspellend vermogen vereist. Dus geen overheidstaak kan en mag zijn.

74. Subsidieverplichtingen, ontwikkelingen tot nu toe: Het indicatieve jaarlijkse bedrag voor de subsidies bedraagt 213 miljoen. Van dit bedrag ligt 133 miljoen voor een langere periode vast in verplichtingen, 63 miljoen wordt verleend met jaarlijkse subsidies. De resterende 18 miljoen ligt veelal beleidsmatig, doch als ik 133 vermeerder met 63, respectievelijk 18 miljoen, dan kom ik op 214 miljoen, dus een overschrijding van 1 miljoen…. Gaarne hiervoor een verklaring!

100. Op pagina 40 wordt nog gesproken over 500 statushouders in 2018. Nu blijkt dat er op 1 januari 2018 sprake is van 2867 statushouders. Ook werd er met geen woord gerept over zogeheten „nareizigers‟? Gaarne hierover een verklaring!

117. Subsidieoverzichten: In dit overzicht zijn alleen de subsidiebedragen groter dan 25.000 euro opgenomen om het geheel „overzichtelijk‟ te houden. Wij vragen ons hierbij af hoeveel subsidie, minder dan 25.000 euro, „buiten beeld‟ is gebleven in dit Overdrachtsdossier?

Door:
Wim Vreeswyk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

3 reacties op LONGREAD: Mijn pagina gewijze op- en aanmerkingen over het Overdrachtsdossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht

  1. Luna Fay zegt:

    Gaat goed zeg. Nog even en dan hebben we hetzelfde leven als plofkippen in een stal……..tegen elkaar aangeplakt, geen ruimte meer om je benen te strekken.

    Like

  2. Dat zal Groen (s)Links een rotzorg zijn want in Utrecht is fractiesubsidie inwonertal gerelateerd en hoe meer Utrecht wordt volgepropt met inwoners, hoe meer fractiesubsidie en hoe minder leefbaarheid !.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s