WILLEN WIJ LEVEN ONDER PERMANENTE DWANG???

Screenshot_110

(Door: “Henk V.”)

Laf politiek-correct weigert in te zien dat het onmogelijk is om onder dwang harmonie te bewerkstelligen tussen bevolkingsgroepen die er in het leven volstrekt tegenstrijdige uitgangspunten op nahouden. De westerse samenleving is van nature democratisch, individualistisch, tolerant, vrijheidslievend en neigt naar neutraliteit als het om religieuze zaken gaat. De beleving van religiositeit laat men over aan de keuzes die de mens op persoonlijke gronden maakt. De openbare leefsfeer blijft daardoor religieus neutraal. Deze benadering garandeert optimale vrijheid voor ieder individu. De westerse samenleving is van nature vrij van dwang!

De islam is naar zijn aard een theocratie, waarin eeuwigdurende waarheden zijn vastgelegd in de religieuze bronnen. Deze waarheden worden geacht alle  menselijke opvattingen in waarde  te overstijgen. De islamitische opvatting over waarheid  berust in handen van de geestelijkheid, die de opvattingen van Allah en zijn profeet interpreteren en omzetten in onaanvechtbare leefregels van de islamitische samenleving. Zo zien de moslims het ideaalbeeld voor de goed functionerende maatschappij. Op grond hiervan verwerpt de islam de westerse constructie van de samenleving categorisch.

Dat bleek al van meet af aan uit het Verdrag van Straatsburg uit 1975. Dat was zeer eenzijdig in godsdienstig opzicht. De islam dwong deze eenzijdigheid af: er werd van Arabische zijde geen enkele concessie gedaan. De bewegingsvrijheid die met betrekking tot de islam werd geëist, kreeg geen tegen gebaar van de Arabieren. In de moslimwereld zou geen sprake zijn van een vrije intocht van het christelijke gedachtegoed en een westerse manier van denken! De islam wil de vrijheid die men in het Westen kent, NIET terugzien in de islamitische wereld, want die vrijheid zou de gezagspositie van de islam fundamenteel ondermijnen. Deze ideologie wil niet ”verwesteren”, maar wil dat het Westen islamitisch wordt.

Vandaar dus de ingrijpende bepaling in het Verdrag van Straatsburg dat de islam vrije, onbeperkte toegang tot het Westen moest krijgen en zelfs met betrekking tot de manier waarop de intocht van de  islam zou moeten worden begroet, was er geen enkele onduidelijkheid. De islam zou van harte moeten worden welkom geheten en die zou geen belemmering bij de verspreiding ervan mogen ondervinden. In ruil voor olie- en geldstromen accepteerde Europa de invasie van de islam en zij mocht geen enkele tegenstand bieden. De capitulatie van de EU was dus  volkomen. In 1975 verkocht het Avondland zich op een beschamende wijze. Aan deze overeenkomst wordt nog steeds  – naar letter en geest – consequent de hand gehouden door onze overheden.

Nu wij meer en meer allerlei vormen van (zelf) islamisering in actie zien, is het overduidelijk geworden dat het besef bij de bevolkingen moet doorbreken dat het Verdrag van Straatsburg aan een grondige herziening toe is. Daarbij is het eigenlijk niet relevant wat de politiek-correcte overheid denkt. Van doorslaggevend belang zal moeten zijn of het volk in MEERDERHEID vindt dat men af moet van een suïcidale overeenkomst met de Arabische wereld.

De burgers moeten dus haarscherp gaan onderkennen wat de islam beoogt en hoe die zijn doel wil bereiken. Want onze overheden, die zogenaamd voorstanders zijn van vrijheid (!), hebben zich verbonden met een leefwereld die zich kenmerkt door intolerantie, door vormen van ongelijke behandeling op meerdere gebieden en door onderdrukking, wat altijd duidt op een zeer dwingende manier van leven.

Screenshot_111

De beroemde bioloog Charles Darwin stelde na lang onderzoek van de bestaande diersoorten vast dat de mens en de primaten een gezamenlijke voorouder moeten hebben gehad. De precieze invulling van die gedachte is nog (!) niet compleet, want telkens vindt men nieuwe mensenresten die de theorie minder nauwkeurig doen lijken dan de aanhangers ervan vaak stellen.

Kijk ik echter naar de pogingen tot intelligent gepraat vanuit de politiek-correcte hoek, dan bekruipt mij soms het gevoel dat er ook sprake lijkt te zijn van struisvogelgedrag en een neiging tot elkaar klakkeloos napraten, zoals je bij papegaaien ziet. Typerend is dat politiek-correct – bij ieder incident dat zich in onze samenleving voordoet waarbij aanhangers van de islam zijn betrokken – steevast dezelfde reflex vertoont! Telkens hoor je een soort bezweringsformule, die ieder mens die zichzelf als moreel zeer hoogstaand ziet, graag herhaalt! “De islam is vrede!”, of: “Deze aanslag heeft NIETS met de islam te maken!”.  Het lijkt erop dat de goedmenschen zichzelf willen geruststellen en Hitler’ s minister van Propaganda, Joseph Goebbels, zei het al: “Wanneer je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, dan gaan de mensen er vanzelf in geloven”. De grens tussen leugen en waarheid kan dus kennelijk worden uitgewist.

Van onze huidige overheden hebben wij helaas niet veel hulp te verwachten: Die hebben zich al bij voorbaat bij een nederlaag tegen de islam neergelegd en hebben inmiddels een overlevingsstrategie in werking gesteld om hun gezagspositie min of meer veilig te stellen en de grote schade, die de westerse maatschappij ongetwijfeld zal oplopen, te beperken. Cru gezegd: De overheid probeert de algehele vernietiging van onze verworvenheden af te wenden! Zij houdt zich bezig met proactieve politiek: Zij is de islam buitengewoon ter wille op allerlei gebied. Zij legt de aanhangers van deze ideologie graag in de watten, daarbij vergetend dat elke vorm van overdreven paaien eigenlijk een belediging van de moslims inhoudt, maar dit terzijde. Opvallend is dat de overheid haar beleid afstemt op de opvattingen die in de zeer orthodoxe sector van de islam heersen!

Als een paal boven water staat dat de islam zijn gezagspositie verovert door vormen van onderwerping op te leggen. Het woord islam betekent immers ONDERWERPING!  Er is sprake van een zachte, overredende methode, om een mens onder het gezag van de islam te brengen, door prediking (Dawa). Maar met de botte bijl kan ook veel worden bereikt; door middel van extreme geweldpleging (jihadisme). Onderwerpen is de opdracht die de islam van zijn stichter heeft meegekregen. Is de heerschappij van de islam eenmaal optimaal geworden in een gebied, dan wordt die bestendigd door niet ophoudende controle en dwang, waarbij de gelovigen en ongelovigen geen keuzemogelijkheid meer wordt gelaten.

De Arabieren stond – in het overleg met “Europa” in Straatsburg – dit veroveringsscenario voor ogen. Door hun voorwaarden voor de levering van olie- en geldstromen te accepteren, hebben de Europese onderhandelaars in Straatsburg ons opgezadeld met een proces waarbij al onze vrijheden er één voor één zullen aangaan. Opgeven van je vrijheid in ruil voor olie en geld… Wat een transactie!

En wij zien dan ook dat er – door de komst van de islam in de maatschappij – toenemende symptomen van dwang op de zittende burgerij optreden. Ik herhaal het nog maar eens: Deze ideologie erkent het persoonlijk recht op vrije keuzes NIET! Zeker als het om vrijheid van religie gaat. Overal waar de islam heerst, sterft de invloed van andere godsdiensten geleidelijk uit. Turkije en Egypte waren bijvoorbeeld ooit christelijke landen…

In een islamitisch geworden wereld ligt, vanaf het allereerste levensbegin, de pasgeboren burger onder de claim van de islam. Hij of zij wordt automatisch als moslim/moslima geregistreerd en bij de opgroeiende jonge mensen wordt dit besef er dan ook steeds in gehamerd. Dat gebeurt ook bij ons in  moslimgemeenschappen in het  Westen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gedrag van schoolkinderen in scholen waar de meerderheid van de kinderen uit islamitische gezinnen komt. Gewoonlijk interesseert het schoolkinderen niet welke geloofsopvattingen hun klasgenootjes hebben. Je gaat gewoon met elkaar om. Maar wij zien meer en meer gevallen waarin niet-islamitische kinderen het heel moeilijk krijgen wanneer zij op school in de minderheid zijn. Dit verschijnsel zou iedere burger eens goed in zich moeten opnemen! Nog steeds vallen de moslimgemeenschappen in het Westen onder de noemer minderheden. Maar wat zal er gebeuren wanneer zij de dienst uitmaken, zoals wij zien op zwarte scholen met “ongelovige” leerlingetjes in hun midden? Dat is hoe de toekomstige maatschappij eruit zal zien.

Screenshot_112

Natuurlijk zijn er ook in de islamitische wereld mensen die zich heel erg van deze dwang bewust worden en die niet meer kunnen verdragen. Volgens de statistieken die men heeft opgesteld na diverse onderzoeken naar het religieuze besef onder de moslims, heet het dat zo’n 20% van de “gelovigen” de islam als een dwangbuis ervaart, waaraan men graag zou willen ontsnappen. Het vermoeden bestaat dat het toenemende internetverkeer een van de oorzaken is waardoor moslims van de islam vervreemden.

Deze groep potentiële “afvalligen” beseft heel goed dat het wel bijzonder riskant is om de twijfels over het nut van een verblijf onder een islamitisch juk openlijk uit te spreken. Op geloofsafval staat volgens de islamitische sharia de doodstraf. Dus houden velen hun mening voor zich, hopend op betere tijden. Wie zo “onverstandig” is toch zijn of haar reserves met betrekking tot de ware godsdienst voorzichtig te laten doorschemeren, die moet hopen dat die gedachten gehoord worden in een ruimdenkend klimaat van familieleden of vrienden. Valt de mededeling toch verkeerd, dan is uitsluiting uit die gemeenschap wel het minst kwade dat kan gebeuren. Ziedaar het diepste wezen van een religie/ideologie die absoluut het Westen wil onderwerpen en die in 1975 door ‘’Europa’’ is GEMACHTIGD om dat plan uit te voeren.

Is dit verraad aan de eigen burgers of niet?

Wat wij nu in Europa te zien krijgen, is een botsing van twee werelden die van nature elkaar volkomen zouden moeten uitsluiten. De ene partij staat een gezond makende vrijheid voor, de andere wil die drang tot vrijheid vernietigen. Niet samen kunnen optrekken, is een verdedigbare conclusie. Men kan water en olie toch ook niet echt goed mengen, wel? Zo kan men evenmin grote vrijheidsliefde en totale neiging tot dwang  vermengen. Maar niettemin willen de voorstanders van die onmogelijke vermenging, de politiek-correcte elites, hoe dan ook de komst van de EU-heilstaat willen bewerkstelligen. Zij willen dat wij, vrije mensen, ons aan die destructieve afspraken uit 1975 houden en in één maatschappij moeten samenleven met de vertegenwoordigers van een uitermate dwangmatige ideologie!

De politiek-correcte beleidsmakers lijkt het aan de wil te ontbreken om de consequenties van zo’n opgelegde samenleving in volle scherpte te zien. En nog ernstiger wordt het wanneer zij de gevolgen van de voorgestane politiek wel degelijk heel goed zien en volledig begrijpen wat er op ons afkomt. Dat zou betekenen dat de overheid – die de mensen hebben gekozen – ons willens en wetens uitlevert aan een groot conflict, waarin de inwoners van het land in onmetelijke ellende zullen belanden.

Helaas is het, psychologisch bezien, voorspelbaar wie in zo’n “idealistische samenleving” het onderspit delven: zij die hun drang tot dominantie nooit willen loslaten, zullen zegevieren over de mensen die relaxed hun vrijheid willen beleven, die hun fysiek en psychisch vermogen tot verweer hebben verwaarloosd en daardoor zwak zijn geworden. Nog steeds zijn de moslims verre in de minderheid. Maar de slappe, vervrouwelijkte  uitingen van mentale en fysieke zwakte die wij nu geplaatst zien tegenover uitingen van agressie, zouden ons het ergste moeten doen vrezen!

Midden in  die ideologische  strijd om de macht zitten wij nu. En ik heb dit ondertussen geleerd in het leven: Wie vrijheid en dwang onder één noemer wil brengen, kweekt gegarandeerd waanzin, stompzinnigheid en een misselijkmakende vorm van wegkijkerij van de problemen die het gevolg zijn van de “verrijking van onze maatschappij”. In alle politieke partijen die voorstander zijn van de nieuwe orde en die van harte islamitische elementen in hun denken opnemen, gaat niet alleen het besef van waar of niet waar, van goed of fout verloren, maar ook de perceptie van vrijheid!  Men kan in vrijheid namelijk geen dwangmatigheid incorporeren, want dan gaat die vrijheid er aan! Alle vormen van zichtbaar toegenomen inbreuk op onze vrijheidsbeleving hebben te maken met de toegenomen invloed van de islam. ALLEMAAL!

Screenshot_114

Alle wartaal die de overheden uitslaan als het gaat om oplossingen van problemen of om manieren om de orde te handhaven en om voorstellen om de samenleving harmonischer te maken, vinden hun voedingsbodem in het vasthouden aan onverenigbare uitgangspunten. Wie er onverenigbare opvattingen op nahoudt, kan zich nooit focussen op de kern van de problemen.

Een triest voorbeeld zag ik onlangs op de televisie in het praatprogramma van Jeroen Pauw, vlak na de 4 en 5 mei vieringen, waar het thema antisemitisme ter sprake kwam. Daar werd de conclusie getrokken dat het antisemitisme in ons land weer toenam. Hoe dat wel kwam, bleef in het politiek-correcte gezelschap onduidelijk. Zij hadden allen de aanwezigheid van de islam in ons land als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dus niemand kwam op de gedachte dat de islam de Jodenhaat zeer bevordert. De blinde vlek in het denken bleek onthutsend groot.

Uit de linkse Doos van Pandora komt nu de suggestie om alle schoolkinderen een moskee te laten bezoeken. Dat is een voorbeeld van mallotig denken, want de voorstanders ervan geloven dat de kinderen op deze manier van hun vooroordelen af zullen komen. Welnu, gezond denkende schoolkindertjes lopen niet met veel specifieke vooroordelen rond! Welke kinderen heeft men op het oog? Wie moeten van vooroordelen verlost worden?? ACH, NATUURLIJK! De kinderen uit niet-islamitische gezinnen. ALLICHT. Alle autochtone, Nederlandse kindertjes zijn UITERAARD bevooroordeeld. Daar worden de moslimkindertjes allemaal de dupe van en dat is heel zielig. Zelf zijn de kleine moslims in het geheel niet vooringenomen. Dat zie je vooral in die scholen waar zij de meerderheid uitmaken. Je ziet dan dat ze liefdevol met de ongelovige kinderen omgaan (toch?). Het lijkt mij toe dat dit “idealistische voorstel” nogal discriminerend is.

Is er ooit voorgesteld dat ALLE schoolkinderen (ook de islamitische, dus!) best wel eens een keertje een synagoge zouden kunnen bezoeken, een kerk of bijvoorbeeld een Hindoeïstische tempel om daar uitleg over de inhoud van de godsdienst te ontvangen? En zal dat ooit gebeuren? Ik denk het niet, want veel moslims zullen daar nooit mee instemmen, maar zoals  ALTIJD zijn alle besluiten tot aanpassing aan of kennismaking met er alleen maar op gericht om de islam “salonfähig” te maken.

En nog zoiets:

Wie heeft men ECHT op het oog wanneer er wordt gesproken over het niet mogen kwetsen van iemands religieuze gevoelens? Religieuze gevoelens van iedereen die een religie belijdt? NEE, we hebben maar één ideologie op het oog, een  ideologie die kan doen en laten wat die wil. Die ONAANTASTBAAR is volgens het Verdrag van Straatsburg. En dan maar doen of men het belang van IEDEREEN op het oog heeft. Ik ga over mijn nek bij de huichelarij die de goedmenschen ten toon spreiden.

Screenshot_113

Wijs op bepaalde aspecten van de islam die je afwijst en je krijgt al gauw te horen dat je aan vreemdelingenhaat lijdt, een racist bent, of een islamofoob en een haatzaaier, uitingen om de kritische mensen tot zwijgen te brengen. Deze termen zijn geïntroduceerd met het oog op de bescherming van één religie, of – om heel precies te zijn – de bescherming van de orthodoxe onderlaag van de moslims, zij die hun geloofsgenoten opjutten, onze maatschappij afwijzen en die willen veranderen. Het is heel opmerkelijk dat er van overheidswege, of vanuit de kringen van bijvoorbeeld de kerken, nauwelijks initiatieven worden ontplooid om moslims die werkelijk afstand willen nemen van hun geloof bij te staan, te beschermen en te begeleiden! Onze elites wekken inderdaad de indruk dat zij zich in eerste instantie richten op de wensen vanuit de fundamentalistische hoek. Dat is de hoek waarin de neiging om onze maatschappij onder het gezag van de islam te plaatsen het grootst is.

Het is de wereld op zijn kop. Dus moet iedere lezer zich maar afvragen of hij of zij genegen is om onder een soort dwang te belanden waaraan geen einde zal komen. Al degenen die begrijpen wat er op het spel staat, hebben de plicht om op te komen voor een maatschappij die de overheid in Straatsburg heeft verkwanseld. De strijd voor de vrijheid begint altijd met de intentie om ons met alle middelen te ontdoen van een juk waar wij niet om hebben gevraagd.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Arabieren, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Brussel, cultuurrelativisme, Demografie, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Europese Commissie, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, propaganda, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

36 reacties op WILLEN WIJ LEVEN ONDER PERMANENTE DWANG???

 1. Klaas zegt:

  Like

 2. Elisah zegt:

  Zojuist gelezen,
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/mogelijke-aanslag-treinstation-brussel/
  Het Belgische treinstation op Brussel-Zuid is mogelijk een plaats delict. Er zou een harde knal te horen zijn geweest en omstanders spraken van een gewapende man. Het treinstation is geëvacueerd maar verdere informatie ontbreekt nog. Zo meldt de Telegraaf.

  Like

 3. Wakeupkitty zegt:

  Botsing van werelden bestaat al eeuwen. Ik ben zelf een kind van ouders met 2 verschillende nationaliteiten en zelfs mijn kleinkind onder vindt hiervan de gevolgen.
  Laten we het heft in eigen hand nemen. Minder olie (en alles wat hieruit gemaakt wordt) gebruiken. Zelfvoorzienend leven, consuminderen, ruilen… eens zien wat er dan met de olieprijs gebeurt en het manipuleren.

  Geliked door 1 persoon

 4. Cathja zegt:

  Wat een zeer duidelijk geschreven artikel, “Henk V.”, met een indringende boodschap! Dit artikel zou in elk huis gelezen moeten worden. Maar of er dan iets ten goede zou veranderen?
  De meerderheid lijkt doof en blind, en wij praten vaak tegen een muur als het over dit onderwerp gaat.
  Ik heb het helaas zelf ondervonden.

  Geliked door 2 people

 5. In 1973 was er de olieboycot van de kant van de olieproducerende landen met autoloze zondagen. Olie op de bon.
  In 1974 werd de laatste Staatsmijn in Limburg gesloten. Geen kolen meer we gaan over op aardgas. Op 03 juli 1974 maakt de politie een einde aan de bezetting van de zwakzinnigeninrichting Dennendal in het dorp Den Dolder van de Utrechtse gemeente Zeist. De meeste bezetters gaan nu verder als GroenLinks en de rest vindt een liefdevol onthaal bij D66.
  De Mofkes verslaan Oranje met 2-1. Gelukkig wordt Atje Keulen-Deelstra voor de 4e keer wereldkampioen op de schaats.

  Teach In wint in 1975 het Songfestival met Dingedong. Dat was het sein voor de winnaar van Kinderen voor Kinderen de toen 44-jarige Limburger Frenske Timmermans om de politiek in te gaan zoals hij opgewonden en met een nat broekje tegen L1 vertelde. Op dezelfde dag werd er met de olieproducerende landen afgesproken dat we weer olie zouden krijgen maar dat we in ruil daarvoor de muzelmannen en andere helden uit die landen met open armen Welkom zouden heten en van de wieg tot het graf ruimhartig met huizen, hoeren en bankrekeningen zouden verzorgen. Verkrachtingen tot maximaal 400 man op 1 vrouw moesten worden getolereerd. In 1975 regeert het centrumlinkse kabinet-Den Uyl (1973-1977) dat bestond uit ministers van de PvdA (Partij van de Arbeid), de PPR (Politieke Partij Radicalen), D’66 (Democraten ‘66), de KVP (Katholieke Volkspartij), en de ARP (Anti Revolutionaire Partij). Minister-president Joop Den Uyl (1919-1987) kwam uit de PvdA. Dus als jullie de daders zoeken.

  Geliked door 3 people

 6. Elisah zegt:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/schandalig-steeds-meer-jongeren-leven-massaal-op-straat-in-rotterdam/
  Er gaat iets flink mis in Rotterdam. Tussen 2015 en 2017 is het aantal aanvragen door jongeren voor hulp vanuit de gemeente met 40% (!!!) gestegen! Zo meldt EenVandaag.

  Elke wildvreemde illegaal die hier binnen komt rennen wordt gepamperd, maar onze kinderen leven op straat en worden aan hun lot overgelaten.

  Geliked door 1 persoon

 7. tinekevanschagen zegt:

  Geweldig stuk Henk.V.
  En zo ontzettend waar allemaal…..
  Ik doe mijn best,maar stuit tegen betonnen muren op.
  De meesten weten niet eens waar je het over hebt,als je het over de resolutie van Straatsburg hebt.
  Zelfs na aanslagen,verward gedrag etc schieten ze nog in de verdediging,als ik er iets over zeg.
  En eigenlijk zie je ze denken,spoort Tien nog wel…….
  Ik ben hierdoor al verschillende mensen kwijtgeraakt.
  Ik maar klokkenluiden….en de rest zit zich s avonds vol te vreten op de bank,om al kijkend naar het staatsjournaal te denken,Goh,wat leven wij toch in een gaaf land.
  Inderdaad Henk,de eerste stap is dat dat WURGCONTRACT van tafel moet.
  Hoe hebben ze hier toch in kunnen trappen….
  Weet jij of iemand anders hier toevallig ,wie de eerst verantwoordelijke voor was voor deze “afspraak”…..?

  Geliked door 2 people

  • Guardiaangel zegt:

   Dat begon toch al met Lubbers?

   Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Het initiatief om te overleggen met de Arabieren ging beslist van de Europeanen zelf uit, Tineke. De olieboycot duurde niet buitengewoon lang, maar bleek lastig genoeg voor de burgerij ( de autobrandstof kwam op de bon) ,en voor de westerse economie, begon het olietekort ronduit schadelijk te worden . In Nederland begonnen de economen zich al af te vragen hoelang de industrie nog toe kon met de bij Rotterdam opgeslagen olievoorraden….
   Het besef dat de olieboycot ons economisch grote schade kon toebrengen dreef de vertegenwoordigers van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap naar de onderhandelingstafel.
   Dat er door het gesloten verdrag met de Arabieren impliciet een bom werd gelegd onder de hechte vriendschap met Israël mag ook nog wel eens vermeld worden.
   Dit was een van de geheime bijbedoelingen van de Arabische wereld…
   De olieboycot was de Arabische reactie op de hulp die Israël vanuit het Westen had ontvangen tijdens haar onophoudelijke strijd om het voortbestaan. Na de andermaal door hen verloren jom kippoer oorlog besloten de Arabieren de strijd verder met politieke en economisch middelen te voeren.
   Na ”Straatsburg 1975” liet Nederland haar enige vriend in het Midden Oosten meer en meer in de kou staan, helaas.. Dat het Westen niet versneld op zoek is gegaan naar goede alternatieven voor de Arabische olie, mag men de Europeanen wil aanrekenen.

   Geliked door 1 persoon

 8. orelius zegt:

  Henkv wat een geweldig stuk heb je geplaatst.
  Helemaal mijn gedachtegang je hebt het prachtig verwoord. Maar helaas weten heel veel mensen in ons land niets over het verdrag van Straatsburg of over het voorop gezetten plan van de moslim broederschap om Europa over te nemen via de baarmoeder. Mensen worden vaak pas wakker als de ellende onhoudbaar wordt of als ze honger lijden.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank u, Orelius.:-) Zoals u waarschijnlijk al hebt ontdekt kun je hier allerlei informatie opdoen die heel geschikt is om een paar in slaap gevallen mensen mensen wakker te schudden. Ik geloof in de kracht van het zogenaamde een sneeuwbal effect. Artikelen die ons inzicht vergroten kan men gaan delen met anderen.
   We hoeven maar een paar mensen te bereiken.Wanneer die op hun beurt weer anderen bij de les krijgen, neemt het aantal wakker geworden mensen sneller toe dan je denkt.
   Alle revoluties zijn in het klein begonnen….
   Wat wij allereerst moeten zien te bereiken is dat steeds meer mensen bewuster gaan kiezen en zich af keren van partijen die ons letterlijk de das omdoen…..

   Like

   • Henk.V zegt:

    Ik geloof in de kracht van het zogenaamde een sneeuwbal effect=
    Ik geloof in de kracht van het zogenaamde sneeuwbal effect….

    Like

 9. Petra de Geus zegt:

  Uitstekend artikel waarvoor hartelijk dank.
  Ik heb ook wel eens naar de verantwoordelijken lopen zoeken.
  Sommigen zijn nog in leven.
  https://ejbron.wordpress.com/2018/02/10/de-resolutie-van-verraad/

  Like

 10. delamontagne zegt:

  En wanneer kunnen wij dezen overtuigen ?

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Deze mensen zijn niet meer te redden, @delamontagne, want zij kiezen bij hun volle verstand voor de vernietiging van een rijke, eeuwenoude cultuur die ons heeft gemaakt tot wie we zijn.
   Van de EU en ”politiek correct moeten” wij beslist af
   Voor dit kwaadwillende volkje moet uiteindelijk een tribunaal worden ingesteld ,die hen gepast zal straffen.
   Naar mijn mening moet aan deze kliek het recht op leven in vrijheid voorgoed worden ontnomen.

   Like

 11. Guardiaangel zegt:

  Het antwoord is JA voor de blinden, doven, slechtzienden en wegkijkers.
  Maar niet voor mij en mijn familie en de kinderen die nog gaan komen en ook hun en hun kinderen niet.

  Like

 12. hendrikush zegt:

  Er staat ons een nieuw staaltje islamitische onderhandelingsdwang te wachten.

  “Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei said Tehran will not stay under the 2015 nuclear deal if the European states don’t provide the country with maximum insurances to guarantee Iran’s interests after the US withdrawal from the agreement.”

  Federica Mogherini, onze EU ministeres van buitenlandse zaken, is afgestudeerd op een scriptie over de islam en de westerse cultuur. Die kunnen volgens haar heel goed samengaan. Ze zal dus bekwaam weerstand kunnen bieden aan overmatige eisen van de ayatollahs.

  Iemand die meent dat ze als vrouw zal bezwijken onder druk van mannelijke islamitische chantage, zoals Merkel onder die van Erdogan, verdient een uitbrander. Mannetjesputters als Timmermans en Juncker zullen daar beslist een stokje voor steken.

  Like

 13. Elisah zegt:

  https://fenixx.org/2018/05/09/vorige-week-werd-bij-de-geheime-verklaring-van-marrakesh-nederland-weggegeven-aan-afrika/
  Vorige week werd bij de geheime Verklaring van Marrakesh Nederland weggegeven aan Afrika
  Geheim, want omdat u het niet mocht weten.
  Stiekem, zo stiekem als de VVD.

  Like

 14. Elisah zegt:

  http://www.belga.be/nl/news/details-93189059/
  HONGARIJE ZORGT VOOR OPHEF BIJ GOEDKEURING VERKLARING VAN MARRAKESH
  PROCES VAN RABAT
  MARRAKECH 18:16 02/05/2018 (BELGA)
  Een zestigtal landen en internationale organisaties zijn woensdag naar de Marokkaanse stad Marrakesh afgezakt voor de vijfde Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over Migratie, georganiseerd in het kader van het “Proces van Rabat”. België geeft tijdens die conferentie het voorzitterschap door aan Burkina Faso. Bij de ondertekening van de Verklaring van Marrakesh en het actieplan 2018-2020 zorgde Hongarije voor ophef door kritiek te leveren op migratie en afstand te nemen van de tekst, hoewel het land uitdrukkelijk in de inleiding vermeld wordt.

  Like

 15. Wachteres zegt:

  De EU, het Midden-Oosten en Noord-Afrika moeten één geheel worden.

  Wat de EU betreft helpt daar geen lieve moedertje aan.

  En het ‘klootjesvolk’ [zij verdient geen betere benaming], vindt het blijkbaar prima.

  Europa krijgt waar het om vraagt:

  WIJ GAAN TERUG NAAR DE VOOR-MIDDELEEUWEN.

  :

  Like

 16. Harry zegt:

  Prima verhaal , Henk !
  Je didactische kwaliteiten nog steeds niet verloren .

  Maar als ik nog één ding mag vragen , heb jij een man-cave of zo , waar je je rustig terug kunt trekken om in alle rust dergelijke uitgebreide verhalen te schrijven zónder voortdurend lastig gevallen te worden ?

  Like

 17. Taljaard zegt:

  De naieve socialisten, liberalen en door het eucemenische gedachtegoed van het Tweede Vaticaanse Concilie aangedane christenen hadden destijds in 1975 ook niet het flauwste benul van het enorme gevaar van de islam. En nu nog steeds niet.
  Het eerste is ze niet kwalijk te nemen.
  Het tweede wel.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Mee eens, @Taljaard. Zo naïef kunnen ze niet meer zijn.

   Of ze zijn ongelofelijk dom, of demonisch kwaadaardig. Meer keuzes zijn er niet.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik ben het beslist met die opmerking eens, Taljaard. Volgens mij hadden de Europese onderhandelaars in Straatsburg zich inderdaad niet verdiept in de aard van de islam.Mogelijk dachten ze toen ook al dat alle godsdiensten ”op het zelfde neerkwamen”

   Like

 18. Piebe zegt:

  Wat een gedegen en duidelijke uiteenzetting van onze grootste bedreiging sinds WO2.
  Alle leden van de 2de kamer zouden dit moeten lezen. Bedankt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s