UTRECHT, ruimte voor iedereen….?!

Screenshot_154

(Door: Wim Vreeswijk)

Te beginnen met deze titel..hoezo ruimte voor iedereen? Dat is nog maar de vraag. De ervaring van de afgelopen 45 jaar is dat sinds de wet op de gezinshereniging uit 1973 van de VVD´er en architect van deze wet, Hans Wiegel, er indertijd voor gezorgd heeft dat ons zo ooit geliefde Nederland in de afgelopen 45 jaar totaal veranderd is qua samenstelling in een steeds meer onmogelijke en uiterst kostbare multiculturele samenleving. Een samenleving, waarin steeds meer Nederlanders zich ongelukkiger en achtergesteld zijn gaan voelen als buitenstaander in eigen land, in eigen stad en Utrechters zijn daarbij helaas niet uitgezonderd.

Het lijkt erop dat Utrecht steeds harder blijkt te groeien, met steeds meer mensen, met thans 347.574 inwoners op dezelfde 94 km², wat nu neerkomt op 3.695 inwoners per km². Utrecht is hiermee, op 5 gemeentes ná, de meest dichtbevolkte gemeente van Nederland. Moeten we hier blij mee zijn? Ik denk het niet en vele andere Utrechters met mij. Ook de Syrische hoogopgeleide apothekers bleken een mythe en in de praktijk minder vaak hoogopgeleid dan eerder is gesuggereerd: slechts 20% van hen heeft een Syrisch diploma hoger onderwijs en slechts 12% heeft betaald werk. Dat blijkt immers uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de integratie van Syrische vluchtelingen in ons land. Utrecht hoeft m.i. dan ook geen woonruimte voor Syriërs te reserveren uit het inmiddels vrijwel geheel veilige Syrië. En wat is nou nog leuker dan met z’n allen in het kader van vele handjes maken licht werk Syrië weer te herbouwen naar eigen inzicht! Een land overigens met veel meer zonuren dan het uiterst natte Nederland.

7. “Utrecht bruist en met veruit de meeste Utrechters zou het goed gaan….” Dit is echter in tegenspraak met het jaarverslag van De Nederlandse Bank (DNB) van 09-02-2018 (Bron A.D.), waarin men bevestigt dat onze koopkracht sinds 2002 helemaal niet is toegenomen. Wéllicht wél de economie, maar de gewone Utrechter heeft hiervan niet geprofiteerd. Sterker, een steeds groter aantal Utrechtse kinderen groeit op in armoede.

De raadscoalitie is voornemens meer te gaan doen tegen discriminatie. Doch discriminatie ontstaat alleen doordat steeds meer Utrechters tegen hun zin moeten delen, terwijl de koopkracht van diezelfde Utrechters, sinds 2002, zoals eerder gezegd, niet substantieel toeneemt. Dit is een voedingsbodem voor polarisatie, het gevoel van positieve discriminatie en zich achtergesteld voelen door de vele nieuwkomers met van gemeentewege verkregen urgentieverklaringen.

8. ONDERWIJS, JEUGD EN TALENTONTWIKKELING: Er is volgens de bron www.theheartofholland.com in Utrecht een groeiend tekort aan docenten. Dit verbaast me niet, want met 168 verschillende nationaliteiten is het voor de gemiddelde Utrechtse docent vrijwel onbegonnen werk leerlingen wat aan te leren.

Er zou volgens deze raadscoalitie meer ingezet moeten worden op preventie, bijvoorbeeld door een nauwe samenwerking tussen scholen en ‘buurtteams’. Wat onder buurtteams wordt verstaan, wordt echter niet toegelicht. Zijn dit geüniformeerde wijkagenten of buurtvaders? Wat kan ik me daarbij voorstellen?

Zo geeft U onder andere aan dat bibliotheken in de wijken zeer belangrijk zouden zijn. Wij hebben hierover onze twijfels, want de gemeentelijke bibliotheek lijdt al jaren miljoenen verlies, omdat de fysieke belangstelling in het boek afneemt en wordt vervangen door digitale leesmogelijkheden.

9. Ook wil deze raadscoalitie meer in gaan zetten op voldoende betaalbare woningen. Hoewel de woningvoorraad in Utrecht het snelste toenam in heel Nederland met ruim 7.660 woningen, waren hiervan slechts 490 of amper 6% betaalbare (sociale) huurwoningen, zo gaf de Voorjaarsnota 2018 op pagina 13 ook al aan. Ondertussen zijn de Utrechtse woningen in 5 jaar maar liefst 42% duurder geworden.

10. ECONOMIE, VESTIGINGSKLIMAAT EN ARBEIDSMARKT: Ook wil de raadscoalitie veel meer gaan inzetten op (internationale) bedrijven die met name ‘groen’ zijn. Dit is echter niet te rijmen met de enorme bouwambities van 44.000 woningen vóór 2030, hetgeen neerkomt op minstens 140.000 extra inwoners en vanwege de veel duurdere lokale huizenmarkt en het hierdoor noodzakelijke twee verdienen voor echtparen, ook nog eens 80.000 auto’s erbij. Daar komt nog eens bij dat Utrecht op dezelfde 94 km² ongetwijfeld veel verlies heeft aan natuurschoon en groenstroken waardoor de meest ambitieuze GL-partij in onze raadscoalitie letterlijk begraven dreigt te worden in haar eigen wensdromen van steeds meer beton en verstening in Utrecht.

11. De raadscoalitie zou aandacht hebben voor de toekomst van onze winkelcentra? Dat wordt tijd, want de winkels hebben al jaren last van inkomstenderving vanwege het digitale winkelen en toenemende parkeerproblemen in onze stad.

12. CULTUUR EN EVENEMENTEN: Onze culturele ’trekkers’ zouden zichzelf moeten kunnen bedruipen. Er is kennelijk te weinig publieke behoefte, want al jaren draait de Utrechtse cultuur in de rode cijfers. Ook telt Utrecht, volgens onze voorjaarsnota, maar liefst 2527 gesubsidieerde instellingen die gezamenlijk onze jaarlijkse begroting voor 214,7 miljoen leegeten. Het is wellicht geen overbodige luxe als eens serieus gekeken gaat worden naar de meerwaarde voor de Utrechters zélf en of de betreffende instellingen überhaupt wel beschikken over een licentie als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) waarmee vrijwilligerswerk ook nog eens fiscaal aftrekbaar wordt en de bewuste stichting en vereniging zichzelf beter kan bedruipen, wellicht zonder subsidie en minder ten laste komt van de Utrechtse belastingbetaler.

Op basis van de Visie ‘religieus erfgoed’ wil men initiatieven in de stad stimuleren om de komende jaren hierin te investeren. Onze fractie is zeer benieuwd hoe men dat denkt in te vullen bij steeds minder kerkgang.

13. ACTIVERING, INKOMEN EN AANPAK VAN ARMOEDE: Dat het met de Utrechters qua koopkracht niet beter gaat, blijkt wel uit het feit dat er in 9 van de 10 Utrechtse wijken een voedselbank gesitueerd is. Opmerkelijk hierbij is dat Utrecht Noordoost geen voedselbank (nodig) heeft.

14. Ook is het opmerkelijk dat er al 42.000 Utrechters zijn, die feitelijk op of onder de armoedegrens leven, en dankzij de U-pas toch kunnen meedoen in bepaalde voorzieningen. Van gemeentewege kost dit 2,5 miljoen per jaar.

Deze raadscoalitie streeft naar een zogeheten ‘regelarme’ bijstand. Een dergelijk regelarm karakter nodigt o.i. veel te snel uit tot misbruik en fraude, dus onnodige stigmatisering van de echt behoevende Utrechters.

15. IEDEREEN KAN MEEDOEN: De raadscoalitie is van mening dat Utrecht zoveel ‘rijkdom’ zou hebben aan vanwege diversiteit en culturen. M.i. is er echter geen sprake van een ‘rijke’ gemeente als er sprake is van 42.000 Utrechters met een U-pas en de rest van de Utrechters heeft sinds 2002 geen fysieke koopkrachttoename meer ondervonden sinds 2002. (pagina 7 van deze nota) Deze stelling lijkt op demagogie van de nieuwe gemeenteraadscoalitie. Deze stelling geldt ook voor de zeer geringe kansen op een betaalbare woning in Utrecht met een wachttijd van 9,4 jaar.

16. De raadscoalitie blijft van mening dat er opvang moet blijven voor ongedocumenteerden of in gewoon Utrechts ‘uitgeprocedeerde illegalen’. Wij zijn echter van mening dat iedereen, en zeker uitgeprocedeerden, géén recht hebben op opvang en de Nederlandse wet ter zake onverkort gehandhaafd moet blijven.

17. Utrecht is niet alleen een relatief jonge stad met veel (internationale) studenten, maar ook het aantal ouderen stijgt de komende jaren aanzienlijk. Het is daarom zaak om naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam alle 75+ ers in kaart te brengen en van ambtswege te registreren in hoeverre zij zorg behoeven, minder valide geraken of vereenzamen.

18. Utrecht beweert in 2018 een ‘dementievriendelijke gemeente´ geworden te zijn. Utrecht heeft een enorm potentieel van maar liefst 100.000 vrijwilligers. Wellicht ligt hierin een fraaie taak voor een substantieel deel van de 2527 stichtingen en verenigingen die nu met 214,7 miljoen onze begroting ‘leegeten’ via ANBI gerelateerde vrijwilligers in te zetten voor onze Utrechtse ouderen, waarvan velen Utrecht hebben geholpen met de wederopbouw ná WO-II.

20. Utrecht wil gaan experimenteren met gereguleerde wietteelt. Dit om kweek en verkoop in eigen beheer te krijgen, hiermee meer eigen inkomsten te realiseren en tegelijkertijd de drugscriminaliteit in Utrecht effectief te gaan bestrijden, zodat dit niet meer ten koste gaat van de eigen politie en de politie zich op andere (wijk) taken kan richten. Men dient er echter wel voor te waken dat er geen substantieel drugstoerisme uit andere West-Europese landen ontstaat.

VEILIGHEID: Hoewel de (papieren) criminaliteitscijfers, vanwege minder aangiftebereidheid en onderbezetting bij de politie, op een aantal terreinen een dalende trend laten zien, neemt het gevoel van onveiligheid echter niet af. Wellicht is het een idee om naast het (beperkte) aantal camera’s op flexibele wijze drones als extra ogen voor de dienders in te zetten. Ook is het van belang dat er in alle 10 Utrechtse wijken 24/7 een politiebureau gevestigd gaat worden.

23. INLEIDING: In 2025 passeert Utrecht de grens van 400.000 inwoners op dezelfde 94 km² dan nu het geval is. Deze groei geeft m.i. geen extra energie, zoals deze raadscoalitie verwacht, maar veroorzaakt juist allerlei extra irritaties, gelet op de vele verkeerstechnische blunders, zoals geconstateerd met de wegversmallingen aan de Tolsteegsingel, Maliesingel, waarbij kwetsbaar (fiets) verkeer zonder veiligheidsdrempels het moet opnemen tegen sneller autoverkeer. Een dergelijk beleid vergt onnodig veel extra ongelukken en ongemak. Meer verkeer veroorzaakt overigens ook meer CO2 uitstoot en geluidsoverlast voor 27% van de Utrechters.

Deze raadscoalitie wil van Utrecht ‘de fietsstad van de wereld’ maken, terwijl het OV en de fiets al topzwaar gesubsidieerd zijn met jaarlijks 200 miljoen blijkens de voorjaarsnota van 2018. Vergeleken met de vrijwel ongesubsidieerde automobilist die hiervan slechts een fractie verkrijgt.

De raadscoalitie wil ook het hergebruik van grondstoffen stimuleren en de gescheiden inzameling van afval verbeteren. Probleem is alleen dat het met de hoogbouw in Utrecht niet wil lukken en het met de dichte laagbouw in Noordoost ook niet wil vlotten. Ook voor invaliden en 65+ers is het vaak een (te) grote opgave om volle vuilniszakken over grote afstanden naar de ondergrondse containers te sleuren. Voor deze groep zou ik als gemeente de afvalstoffenheffing, als tegemoetkoming voor de verdwenen ophaaltaken van de gemeentereiniging, vrijstellen.

RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN: Uitgangspunt bij alle nieuwbouw in de wijken is dat deze gasloos wordt en nul op de meter. Hierbij zou men kunnen denken aan zongericht bouwen, waardoor een besparing ontstaat van 350 m³ op de gasmeter, gecombineerd met de aanleg van goedkope (Chinese) zonnepanelen zonder importheffing. Over ‘groene gevels’ worden wij niet enthousiast, omdat aangroei het voegwerk in de gevels kan aantasten en onderhoudswerk aan gevel en kozijnen kan belemmeren.

27. De raadscoalitie wil doorgaan met ‘huisjesmelkers vervolgen’. Dit lijkt mij symboolpolitiek. Het huisjes melken in Utrecht krijgt minder kans bij meer woningaanbod en minder migratie.

MOBILITEIT: De nieuwe raadscoalitie blijft onverminderd kiezen voor groei binnen de bestaande stad op dezelfde 94 km², hetgeen een versnelde afbraak betekent van de leefbaarheid qua woningaanbod, verkeerscongestie, CO2 uitstoot en geluidsoverlast.

Men blijft streven naar Utrecht als fietsstad nummer 1 van de wereld. De argumenten zijn dat de fiets relatief weinig ruimte in zou nemen, schoon, goedkoop en gezond zou zijn. Men houdt er echter geen rekening mee dat Nederland jaarlijks slechts 160 zonuren heeft en serieuze werkgevers niet blij zijn met drijfnat personeel.

Men streeft er zelfs naar om fietsers en voetgangers zoveel mogelijk groen licht te gunnen en de ongesubsidieerde automobilist achter te stellen met steeds minder lang groen licht.

28. De raadscoalitie wil peperdure oplossingen zoals ondertunneling bij de 1e Daalsedijk-Spijkerstraat en bij de Nicolaas Beetsstraat. Ook zoekt men naar mogelijkheden voor een fietsbrug naar Lage Weide.

Ook streeft men bij de Merwedekanaalzone naar een zeer lage parkeernorm van naar verwachting van 0,3 of zelfs waardoor men hooguit een (kinder)wagen kan parkeren.

29. Men wil de auto de stad uitwerken en goedkoper laten parkeren in de (thans) leegstaande (thans verliesgevende) parkeergarages rondom Utrecht.

Het idee van een buurtmobiel voor minder valide buurtbewoners is overigens wel een goed middel tegen isolement van ouderen.

Men wil dat de Noordelijke Randweg Utrecht drie (verdiepte) onderdoorgangen krijgt. Dit is een zeer dure oplossing waarbij men het politiek nog niet eens is over de kosten.

30. De gemeente Utrecht is van mening dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet nodig zou zijn. Dit is totaal niet realistisch, omdat 60% van de (ongesubsidieerde) Utrechters automobilist en forens is en gemiddeld 22 kilometer van zijn werk af woont (Bron: CBS en Trouw 10-08-2017). Dus die verbreding moet er gewoon komen! Dat is dan jammer voor de familie Bever die in de nabij gelegen bosrand te Amelisweerd woont.

Het idee van de ontwikkeling van ‘zelfrijdende’ auto’s lijkt mij vanwege steeds meer digitale bomterroristen en jihadisten onverantwoord.

De raadscoalitie wil om de oversteekbaarheid en veiligheid te verbeteren circa 600 straten inrichten als 30 kilometer zone. Dit kost, zonder de feitelijk vereiste handhaving, circa 200 miljoen. Langzaam rijdend verkeer veroorzaakt extra CO2 wat de leefbaarheid in deze straten zal verminderen.

32. Het streven is dat er in 2030 minimaal 40.000 bestaande woningen gasloos zijn. Men zou het bestaande gasnet ook kunnen aansluiten op gas uit Duitsland, Noorwegen of zelfs Rusland, zodat het bestaande leidingennetwerk behouden blijft.

Men heeft het over een ‘unieke kans’ om warmte te realiseren uit de rioolwaterzuivering. In hoeverre dat realistisch is voor een grote stad als Utrecht is zeer de vraag.

34. De geluidsoverlast in Utrecht bedraagt 27% voor de Utrechters. In hoeverre dat kan verminderen via handhaving en geluidsarm asfalt wordt niet toegelicht.

36. In deze collegeperiode 2018-2022 wil men een voorstel voor een verdere vergroting van de milieuzone. In hoeverre dat gerealiseerd wordt is zeer de vraag omdat een dergelijk experiment in Rotterdam reeds is afgefloten.

Ook het idee om de snorfietsen, zonder veiligheidsdrempels, naar de rijbaan voor snel verkeer te sturen, lijkt mij letterlijk een levensgevaarlijke optie.

Door:
Wim Vreeswijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

4 reacties op UTRECHT, ruimte voor iedereen….?!

 1. hslot4 zegt:

  Ja er is ruimte voor iedereen vandaar de wachtlijsten van 15 jaar en langer voor een woning
  Ach je kan als Nederiglander altijd nog in een antikraak of container woning gaan zitten met je gezin toch ?
  https://www.ad.nl/utrecht/studenten-betalen-meer-huur-dan-wettelijk-toegestaan~a5570d0c/

  Like

 2. vreeswyk.wte@ziggo.nl zegt:

  Dank voor de plaatsing !

  Met vriendelijke groet

  Wim Vreeswijk

  Like

 3. Thoth zegt:

  Kanaleneiland, een vergaarbak van alle loslopende Marokkanen die nu ramadan hebben. Op het ogenblik zijn er veel raddraaiers aanwezig, maar s’avonds na zonsondergang, wordt het rustiger.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s