LONGREAD: Frankisme als religieuze ruggengraat van het Grootkapitaal

Screenshot_135

(Door: Petra de Geus)

De islamiseringsmachine draait op volle toeren. Messen hier, auto’s daar en Tommy zit nog steeds vast. Hoewel het protest van het volk tegen de massa-immigratie steeds duidelijker wordt in Duitsland, Italië, Oostenrijk, Bulgarije en nog veel meer landen, blijft het islamiseren wat de klok slaat. Maar de islam doet dit niet alleen, hij wordt geholpen door Links en het Grootkapitaal. Voor wat betreft de islam en Links weten we ongeveer wat ze willen: de wereldmacht, hetzij in een islamitische dan wel een communistische (totalitaire) heilstaat. Maar wat wil het Grootkapitaal? Ik hoor deze vraag vaak. Geld en macht wil het, uiteraard, en een NWO, maar zijn er ook ideologische of religieuze drijfveren? Zou het helpen daar iets van te weten om de huidige problematiek van ons continent beter te begrijpen?

In “Waarom Europa gekoloniseerd wordt door moslims” wordt via Alain Wagner beschreven hoe de islamitische wereld werkt aan de islamisering van Europa. Door centrale organisaties zoals de OIC en haar afdeling de ISESCO wordt de islamisering tot in detail voorbereid. In Een korte geschiedenis van de 21e eeuw wordt beschreven dat er een luchtje zit aan de drie belangrijkste gebeurtenissen van deze eeuw: de aanslagen van 9/11, de kredietcrisis en het immigratiebesluit van Merkel. Drie totaal verschillende gebeurtenissen met eenzelfde walm van NWO.

In een eerder artikel “Kunstenaars van de ontwrichting” wordt verwezen naar een artikel van “Henk V.” en een artikel van de historicus Emmet Scott. Beiden wijzen er op dat er drie krachten uit zijn op de vernietiging van onze Joods-christelijk-humanistische beschavingen: het grootkapitaal, de islam en de politiek correcten (Links). De auteurs stellen dat deze drie partijen elkaar in dit samenwerkingsverband hebben gevonden, maar allen een eigen agenda voeren. Het schrijven van dit artikel heeft mij tot het inzicht gebracht dat zij misschien meer dan opportunistische gelegenheidspartners zijn en ook een ideologisch-religieuze grootste gemene deler hebben. De samenhang van deze drie artikelen is dat de islamitische kolonisatie van Europa geen spontaan, maar een gepland proces is, waarin drie partijen, namelijk het Grootkapitaal, Links en de Islam samenwerken. De doelen en ideologische onderbouwing van de islam en Links zijn bekend; zij streven een islamitische dan wel communistische heilstaat na. Maar wat wil het Grootkapitaal dan, behalve macht en geld? Heeft het een ideologisch of religieus fundament? Om een beeld te krijgen van de ideologische, dan wel religieuze motieven van het Grootkapitaal is het zaak om eerst een aantal historische feiten op een rij te zetten.

Via de geschiedenis kun je teruggaan en een opvallend moment is de oprichting van de Illuminati in 1776. De Illuminati werden opgericht door drie personen, te weten Adam Weishaupt, Amsel Rothschild en Jacob Frank. Wie waren zij en wat brachten zij ter tafel? Weishaupt was een wetenschapper; hij had een studie verricht naar macht en een systeem ontworpen dat macht steeds groter zou maken. Omdat zijn aanpak een grote rol voor de banken inhield, was Rothschild hierin geïnteresseerd. De derde aanwezige was Jakub Frank, een curieuze religieuze sekteleider. Ik zal eerst een korte inleiding geven op Weishaupt en Rothschild en dan ingaan op Jacob Frank.

Het werk van Weishaupt zou ik graag lezen, maar ik heb het helaas nooit kunnen vinden (een boekenbon voor degene die het me kan laten vinden). Wel zijn er enige principes van zijn werk bekend. Hij gaat er van uit dat macht geen gezicht mag hebben. Er bestaat altijd een kans dat het volk zich tegen de machtshebbers kan keren en daarom moeten de ware machthebbers onbekend blijven. De organisatie van de macht is volgens hem een piramide met etages, waarbij alleen leden uit de bovenste etage zicht hebben op de ware agenda. Aangezien informatie belangrijk is, heeft men een netwerk van informanten en agenten en probeert men bovendien controle te houden over de informatievoorziening naar het volk. Verder gaat hij er van uit dat je moet liegen en doden om macht te krijgen. En daarna moet je liegen om het doden te verhullen. Voor wat betreft machtsstrijd zal deze elite altijd op beide kampen wedden, dan kan zij namelijk niet verliezen. Er zijn nog wel wat principes bekend, maar dit zijn de belangrijkste en geven een indruk van de mechanismen.

Het leven en werk van de Rothschild-dynastie is grotendeels bekend en kan gemakkelijk op internet worden gevonden. Amsel positioneerde zijn vijf zonen naar de toen vijf belangrijkste landen en van daaruit hebben zij een duizelingwekkend imperium, dat loopt van de FED en bijna alle centrale banken in de wereld (gecoördineerd door de BIS in Basel), tot de Shell, de bank van het Vaticaan en een grote vinger in de pap van de multinationals.

En dan komen we bij de derde persoon van het gezelschap. Jakob Frank was een religieuze sekteleider en een ambigu figuur. De wortels waarop hij teruggrijpt, gaan verder terug in de tijd en zijn met name geënt op Shabattai Zevi, een 16e eeuwse religieus leider uit Thessaloniki, dat toen in het Ottomaanse Rijk lag. Shabattai Zevi werd door een groot deel van het toenmalige Jodendom gezien als de Messias. Zijn verschijnen had een grote impact en over de hele Joodse wereld waren er mensen die hun bezittingen verkochten en naar hem toekwamen om hem te volgen. Frank ziet zich als de incarnatie van Shabbatai en als derde van een Joodse Messiaanse drie-eenheid, bestaande uit Shabbatai Zevi, Rebbe Berechiah en hemzelf.

Er wordt gesproken over zijn shockerende gedrag in Thessaloniki, maar ik heb niet gevonden wat dat precies was. Frank was opperhoofd van een Shabbateanische “Kompanie“, de “Zohariten“. Het symbool van de Frankische leer is de Jacobsladder, die als een “V” is opgebouwd. Zijn leer is een anarchistische utopie van de verlossende kracht van de vernietiging, die via de weg van de afgrond naar het leven zal leiden.

Want de wereld is voor Frank de schepping van het kwaad – de ware God is volledig verborgen. Alleen de gelovigen kunnen zijn werelden binnendringen. Tussen deze ware, goede God en de mensen zijn de slechte wereldleiders. Alle wetten, regels en voorschriften van onze wereld zijn doodswetten die voorkomen dat de mens de goede God bereikt. Daarom moet je alle wetten van de wereld opheffen om tot leven te komen.

Het pad van Frank gaat gepaard met het idee van de militaire discipline, die hem paradoxaal genoeg vergezelt. De soldaat die blindelings gehoorzaamt aan zijn generaal werd door Frank geïdealiseerd. Het doel van Frank was om de weg te vinden naar de grote broer Ezau, een mystieke Ezau, die zich op een plaats voor God bevindt, een plaats waar er geen wetten zijn, alleen leven. De Frankist kan schijnbaar alle kledingstukken van de wereld accepteren. Zijn weg leidt hem door de religie van Edom (katholicisme) en ook door de islam.

Jacob’s leer is antinomianistisch, dat wil zeggen, zij wijst wetten, normen en moraal af, want zij gelooft niet dat redding daar vandaan komt. Ze wordt ook wel benoemd als nihilistisch en ze heeft een geperverteerde seksuele praktijk. Frank claimde dat alle wetten en leringen zullen vallen en dat de belangrijkste opdracht van iedereen de “transgressie van alle grenzen” is. Voor Frank werd het bestaan van de ware God verborgen door een valse God. De ware God kan enkel onthuld worden door de totale afbraak van de sociale en religieuze structuren die door de valse God zijn gecreëerd. Ook het onderscheid tussen goed en kwaad is een product van de wereldse praktijken van de valse God. De wereld is de schepping van het Kwaad en daarom moeten alle wetten van de wereld worden afgebroken. De ware God is absoluut verborgen en alleen de gelovigen kunnen daarin door dringen. Tussen de goede God en en de mensen staan wetten, regels, afspraken en dat zijn allemaal wetten van de dood, die de mens er van af houden de goede God te zoeken. Daarom predikt hij verlossing door vernietiging.

Frank noemde zich een anti-Talmudist, kondigde een Hogere Thora aan en stelde dat sommige uitverkoren individuen boven de conventionele morele codes staan. Zijn leer was sterk gefocust op het verkrijgen van macht en rijkdom, zelfs als dit op de meest frauduleuze wijze gebeurde. Volgens Scholem (essay: Redemption Through Sin), die Frank de meest diabolische persoon uit de Joodse geschiedenis noemde, is het Frankisme een radicale ontwikkeling vanuit het Shabbateanisme.

Het middelpunt van de Frankistische doctrine is de nieuwe versie van de Shechina, die Frank beschreef als een maagd. Volgens Frank hadden alle grote voorvaderen, zoals Abraham, Isaäc, Jacob en Mozes, de maagd al gezocht die zich in verschillende personen manifesteerde, zoals in Rachel. Frank beweert dat Shabbatai Zevi en David feitelijk vrouwen waren. Aangezien de Messias-ziel in hen was, betekent dat dan dat zij ook incarnaties van de Shechina waren? Frank zegt nee. Ze wilden hen leiden, de Shechina, maar zij faalden, net als alle andere voorouders. Mozes´ “bevrijding” uit Egypte kon evenmin compleet zijn, omdat de basis van de zaligheid de maagd was. Shabbatai’s vrouwelijkheid was geheim, dus hij kon niets bereiken. Maar nu, door de Maagd, zou er een vrouwelijke Messias zichtbaar zijn voor alle mensen. Net als koning David zou Shabbatai Zevi alleen de weg naar haar hebben getoond, maar niemand had de zaak afgemaakt.

In de beschrijving van de Maagd betrekt Frank elementen uit de Esther-verhalen. Hij was sterk beïnvloed door de Maria-cultus rond de zwarte Madonna van het Częstochowa-klooster (in Polen). De zwarte Madonna leidt naar de andere “maagd”, naar de Shechina. Nog in het klooster heeft hij in overeenstemming met de Mariaverering kleine portretten laten maken van Eva, die zich nu in de Nationale Bibliotheek in Jeruzalem bevinden. Eva als de belichaming van de Shechina was echter een element dat niet in Frank´s leven verscheen. De maagd was nog steeds verborgen voor Frank en zijn taak was om haar te bevrijden. De zwarte Madonna verwijst naar de ware maagd, wier manifestatie voorafgaat aan de uiteindelijke redding. Uniek voor de Frankisten was een doctrine van redding door seksuele extase. De Zoharisten anticipeerden op de seksuele magie die later ontstond onder de invloed van voorgangers als P.B. Randolph, Max Theon en Aleister Crowley.

Omstreeks 1751 riep Frank zichzelf uit tot de Messias en verkondigde een Hogere Thora, gebaseerd op de middeleeuwse kabbalistische geschriften van de Sefer Zohar (Boek der Pracht). Hij ging zelfs zover dat hij de verzegelde Rabbijnse gemeenschap van die tijd in een debat over de waarde van de extatische beginselen die in de Zohar waren uitgevaardigd, in tegenstelling tot het legalisme van de Talmud die de Zoharisten godslasterlijk vonden, in discussie bracht. Binnen vijf jaar had het rabbijnse Jodendom de Zoharisten aangeklaagd als ketters. Om zich te redden liet hij zich dopen. Hij werd zelf gedoopt in Warschau waar de Poolse koning Augustus III optrad als zijn peetvader. Enkele honderden en misschien zelfs duizenden volgelingen volgden zijn voorbeeld.

Later introduceerde hij nieuwe rituelen en maakte hij meer gebruik van de christelijke terminologie. Hij benoemde twaalf apostelen en twaalf vrouwelijke bijvrouwen om hem te dienen. Er kwam een bericht dat sommige Frankisten Frank als God zagen. Hij verklaarde zijn dochter later als De Maagd.

Het is tenslotte misschien nog interessant op te merken dat de Shabbateanisten in Thessaloniki in een apart wijk woonden. Hoewel het Joden waren, werden zij door de Joden als “verturkst” gezien. Door de Turken werden zij echter als Joden gezien. Na de bevolkinguitruil tussen Turkije en Griekenland in de jaren-20 van de vorige eeuw raakten zij verspreid over Turkije en zijn ze niet langer als geografische groepen herkenbaar. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de Shabbateanisten in het Turks Dönme werden genoemd (bekeerlingen). Deze groep heeft in het Ottomaanse Rijk veel invloed verkregen, zelfs Atatürk kreeg bij hen zijn opleiding.

NABESPREKING

Het was niet eenvoudig deze informatie te vinden en enigzins overzichtelijke te presenteren. Ik heb deze informatie uit diverse boeken en van websites en heb het enkel kunnen duiden, omdat ik lang religieuze studies heb gedaan. Ik heb deze exercitie gevoerd, omdat ik benieuwd was naar de religieus-ideologische achtergrond van het Grootkapitaal.

Het beeld dat van het Frankisme opdoemt, is als volgt: Men gelooft in een slechte God en een goede God. De God van deze wereld is de slechte God en daarom moet deze wereld vernietigd worden. De wereld van de goede God is enkel toegankelijk voor de ware gelovigen. Hier poneert Frank dus een aantal onbewijsbare stellingen die hem in staat stellen zich opportunistisch tegenover de wereld te gedragen en zijn volgelingen naar zijn hand te zetten.

Het gaat bij Frank om een man die Joods geboren was, zich tot de islam en daarna tot het christendom bekeerde, leider was van een Shabatteanistische sekte en ondertussen zijn eigen agenda voerde. Fraude en wetsovertredingen doen hem niets, aangezien deze wereld van de slechte God is. Verder valt de geperverteerde seksuele oriëntatie op. Hoewel diverse malen vervolgd, werd Frank heel rijk en ook werd hij in de adelstand verheven.

De keerzijde van de opvatting van Frank, een opmerking die ik nergens gemaakt heb zien worden, is dat als de wereld van de slechte God is en vernietigd moet worden, wat er dan voor in de plaats moet komen en of dat dan wel blijvend is, of ook weer vernietigd moet worden.

Wat Frank bij de oprichting ter tafel bracht, was dus een curieuze sekte die het verkrijgen van macht en welvaart voorstond, ook als dit op frauduleuze wijze gebeurde. Hij zag zichzelf als reïncarnatie van Shabbatai Zevi, die door velen werd gezien als de Messias, en hij zag zichzelf ook als Messias. Met Frank heb je dus niets minder dan de Messias aan tafel. De oprichters Weishaupt, Rothschild en Frank leverden dus respectievelijk wetenschap over macht, geld en de Messias.

Nu is het natuurlijk de vraag in welke mate deze uitgangspunten door andere leden van de Illuminati, zoals de Rothschild’s en het Grootkapitaal, min het algemeen zijn overgenomen. Maar een Messias aan tafel is een opvallend gegeven, temeer daar deze frauduleus handelen legitimeert.

Zoals in de inleiding al werd vermeld, is de islamisering van Europa niet enkel het product van de islam zelf, maar wordt hij in zijn streven ondersteund door Links en het Grootkapitaal. Wat de Islam en Links willen, weten we: de wereldmacht, hetzij in een islamitische dan wel een communistische heilstaat. Weten we nu ook wat het Grootkapitaal wil? Indien (belangrijke leden van) het Grootkapitaal het Frankisme volgt, en daar zijn aanwijzingen voor, dan is er meer aan de hand dan het verwerven van geld en (de wereld)macht, de zogenaamde Nieuwe Wereld Orde. Dan zijn er ook ideologische, dan wel religieuze, drijfveren, die samengevat kunnen worden als de vernietiging van alle wereldse structuren. Frank bekeerde zich vanuit het Jodendom eerst tot de islam en later tot het christendom. Islamisering is in deze gedachtengang dus nauwelijks een issue. En niet alleen dat, ook de westerse cultuur moet kapot, want zij staat verlossing in de weg. De onheilige alliantie van Islam, Links en Grootkapitaal is blijkbaar meer dan louter opportunisme. Alle drie willen ze de wereldmacht, maar ook alle drie willen ze actief het christendom en de westerse cultuur uitroeien.

Voor wat betreft dit gedachtegoed; ik denk dat ieder land zo verstandig zou moeten zijn om ideologieën en religies die het willen vernietigen, te verbieden. Over de mate van toelaatbaarheid van het gedachtegoed zelf kun je debatteren, tot hoever dat is toegestaan. Maar daadwerkelijke activiteiten die gericht zijn op het realiseren van dat gedachtegoed moeten streng worden verboden en zo snel mogelijk worden aangepakt. Het tolereren van degene die jou wil vernietigen is geen tolerantie, maar zelfmoord.

Leve een Vrij Nederland!

Door:
Petra de Geus (juni 2018)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in New World Order. Bookmark de permalink .

24 reacties op LONGREAD: Frankisme als religieuze ruggengraat van het Grootkapitaal

 1. Republikein zegt:

  Leve een Vrij Nederland?
  Elke dag een bevestiging dat dat niet mogelijk is, we worden geleefd want hier staat het hoofdkantoor, en daarom twee berichtjes die dat bevestigen.[ik kan er ontelbare opnoemen, u ook!]
  Homobelangenorganisatie COC wil dat staatssecretaris Harbers het asielbeleid voor lhbti’s ingrijpend verandert.

  Volgens het COC baseert de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich op ondeugdelijke stereotypen om te beoordelen of mensen homo zijn.

  Curaçao heeft een probleem met een
  groep vluchtelingen uit Venezuela.De
  180 migranten zijn volgens de regels
  op Curaçao illegaal,maar ze mogen niet
  worden uitgezet,omdat ze via de UNHCR,
  de VN-vluchtelingenorganisatie,asiel
  hebben gekregen.

  Het eiland staat vanwege een ernstig
  begrotingstekort onder toezicht van het
  Rijk en heeft daardoor geen geld om de
  Venezolanen te helpen.

  De eilandsregering hoopt op hulp vanuit
  Den Haag.Die is vooralsnog beperkt tot
  de inzet van extra mensen voor de
  vreemdelingendienst.Voor de migranten
  is nog geen zicht op een oplossing.
  Te lezen op NOS, teletext resp, nieuws.

  En ook dat nog:

  Mensen met vervalste zorgdiploma’s
  komen te gemakkelijk aan het werk in de
  wijkverpleging.Zorgbureaus plaatsen
  nietsvermoedend onbekwame mensen die
  zich voordoen als verpleegkundige of
  verzorgende bij patiënten.Zorgbureau
  Allerzorg trekt hierover aan de bel in
  het tv-programma Nieuwsuur.

  Allerzorg heeft vier keer aangifte
  gedaan van zorg door krachten die niet
  gediplomeerd zijn.Die werkten onder
  meer bij mensen die op sterven lagen en
  dienden ook medicijnen als morfine toe.

  Met de aangiften is tot nu toe niets
  gedaan,zegt Allerzorg.Ook de inspectie
  heeft enkele meldingen gekregen.

  Ga lekker allemaal dood, jullie, ratten met dassen.
  Oef, het gaat natuurlijk over geld, ook mijn geld.

  Geliked door 3 people

 2. Petra DeBoer zegt:

  @Petra de Geus, zie hier voor boeken van Adam Weishaupt

  https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/autor=Adam+Weishaupt

  Like

  • Nemesis zegt:

   Op Google vind je een hele reeks boeken en geschriften onde “Studien von Adam Weishaupt”. Echter onder aan de blz. werd ook de opmerking geplaatst, dat diverse boeken etc. verwijders zijn. Misschien kun je daar vinden wat je zoekt.

   Betr. Rothschilds, die woonden in het Jodengetto van Frankfurt en waren arm. Ze heten gewoon Mayer. Maar aan hun huis hing een rood bord en in de volksmond werden ze daardoor de Rothschilds genoemd. In die tijd wist men dat daarmee de fam. Mayer met de 5 zonen bedoeld werden die “im Haus mit dem roten Schild” woonden.

   Like

  • Petra de Geus zegt:

   @ Petra
   Hartelijk dank.
   Ik heb de webmaster gevraagd hoe ik jou de boekenbon kan doen toekomen.

   Like

 3. Mario Schettini zegt:

  het zal wel aan mijn intelligentie te wijten zijn, maar ik lees niets dat er op wijst dat het ‘Frankisme’ de ruggengraat zou zijn van het grootkapitaal. hoewel ik vermoed dat een ieder die zich verdiept heeft in geschiedenis, dit wel weet want de figuur Sabbati Zvi was kenmerkend voor een zeer beschamende geschiedenis in het Jodendom.

  Like

 4. guusvelraeds zegt:

  Het werk van Weishaupt zou ik graag lezen, maar ik heb het helaas nooit kunnen vinden (een boekenbon voor degene die het me kan laten vinden).

  Praktisch alles van Adam Weishaupt gewoon bij onze ordinaire Bol.com

  Boekenbon hoeft niet. Geef dat geld maar uit voor het eerste boek(je) van Adam Weishaupt.

  https://www.bol.com/nl/c/adam-weishaupt/3623258/

  Geliked door 1 persoon

 5. Taljaard zegt:

  Nu wordt het interessant, want Gregori Rasputin was verbonden met een mystieke, clandestiene Russische semi orthodoxe sectie, die zich de ”Klysthi” noemden. Ook zij propageerden herschepping door vernietiging en seksuele extase en zonde als een middel om in mystieke vervoering te kunnen raken, en daardoor dichter bij de waarheid van God te kunnen geraken.

  Zelf beweerde Rasputin dat zijn helende kracht van ”de Maagd”, of ”de Heilige Moeder” kwam en ook hij was gefixeerd op de Maria cultus, die in historisch perspectief in feite niets anders is dan een gechristianiseerde Isis-verering. Het is mij niet bekend, of er een historisch verband bestaat tussen de Klysthi en het Frankisme.
  Maar beiden dragen in ieder geval wel duidelijke gnostische elementen in zich mee. Want ook in de gnostiek worden de schepping en de mozaïsche wetten beschouwd als het werk van de kwade God, terwijl kennis van de echte en goede God slechts is voorbehouden aan de ingewijden in hun mystiek.

  Het zou veel verklaren wanneer er een verband zou zijn geweest tussen de Frankisten en de Klysthi. Want het is bekend dat de Romanows sinds Nicolaas I en het dekabristenoproer van 1825 verklaarde tegenstanders van de Illuminati en de Rothschilds waren. Dat was ook de echte aanleiding voor de Krimoorlog van 1853-1856. Rusland en Nicolaas I werden daarin wel militair verslagen, maar men slaagde er toen niet in om de Romanows te onttronen, hetgeen de bedoeling was.
  Rasputin zou in dit verband een agent van de Illuminati kunnen zijn geweest, nadat het hen bekend was geworden dat de kroonprins aan hemofilie leed, die de opdracht kreeg zich in een vertrouwenspositie te manouvreren en daarna zoveel mogelijk tweedracht, wantrouwen en intriges te zaaien.

  Like

  • Petra de Geus zegt:

   @ Taljaard,
   Dank voor je interessante reactie. Ik ben met het doorzoeken van de documenten niet op passages gestuit waarbij Frank naar Rusland ging. Wel dat hij vanuit Polen steeds naar het Ottomaanse Rijk ging. In het begin was hij trouwens pelshandelaar, las ik ook ergens.
   Herschepping door vernietiging, seksuele extase en een belangrijke rol voor de Maagd delen zij blijkbaar. Het begaan van zonden had bij Frank en de Shabbateanisten de rol van het bespoedigen van de komst van de Messias. Ergens is er een passage waaruit zij hebben afgeleid dat er een vastgestelde hoeveelheid zonde is waarna de Messias zou komen. Door zonden te begaan zou je zijn of haar komst dus bespoedigen. Dus dat is wel een verwschil.
   Via andere bronnen ben ik ook herhaaldelijk tegen gekomen dat de Romanovs tegen de Illuminati / Rothschild bankiers waren. Sommigen wijten daar de Russische revolutie aan.

   Like

 6. tinekevanschagen zegt:

  @ Petra de Geus
  Heel erg bedankt voor deze uiteenzetting!

  Like

 7. Jo zegt:

  Beste Petra Geus, misschien heb jij wel eens gehoord dat Markt Rutte de islam tot godsdienst van Nederland heeft gekroond !
  Dat merk je in alles, overal wordt de islam, welke een vijandige ideologie aanhangt van haat wraak moord en doodslag, en een denkwijze heeft loodrecht tegengesteld aan de onze, door de overheid gefaciliteerd op allerlei terreinen van ónze samenleving – anders gezegd: ‘De islam wil ónze maatschappij vernietigen en veranderen in een islamitische maatschappij met hun waarden en normen die op alle gebied in strijd is met de ónze.
  Één van de ergste dingen is wel het gedwongen bezoek van moskeeën door kinderen van de basisschool en die daar leren om allah te aanbidden door op hun knieën te buigen voor hem.
  Omdat jij zegt lange religieuze studies hebt gedaan zou ik willen reageren op onderstaande manier.
  Wat is de drijfveer van duivel = tegenstander van God, om mensen te inspireren om andere mensen te vermoorden ?
  Er zijn twee machten in onze wereld die de mens kunnen inspireren en dat is de Heilige Geest van God die Het Goede is en het goede met de mens voorheeft, en de geest van satan die het kwade is en het kwade voorheeft met de mens – welke de kroning is op de schepping van God – en die de mensheid wil uitmoorden.
  Dáár draait alles om – geen moeilijke theologische verhandelingen !
  Waar satan het Christendom heeft vernietigd, heeft hij vrij spel tot op zekere hoogte, omdat daar de tegenkracht in de vorm van de Heilige Geest die woont in ware Christenen, niet meer aanwezig is.
  Pas als het Christendom van de hele aarde weggevaagd is ook de Heilige Geest er niet meer, ook wel de Geest van De Liefde, de Goddelijke liefde genoemd, agapè, en dan haten de mensen elkaar alleen maar, zelfs hun kinderen – voor ons onvoorstelbaar, maar het is wel zo. Ook dat er geen waarheid in satan is, is ook zo iets onvoorstelbaars voor ons mensen, maar het is wel zo, omdat God het zegt in Zijn Woord !
  Het systeem waar de mensheid zich nu in bevindt is de aarde aan het vernietigen !
  Was dit systeem van uitbuiting van de aarde er al duizenden jaren geleden dan was de aarde al vernietigt en zouden wij niet eens geboren zijn.

  Like

 8. Bedankt voor de precieze uiteenzetting hoe de macht achter de meeste schermen van de regeringen werkt, het is alleen jammer dat het leeuwendeel van het publiek hiervan niet op de hoogte is. Dus ik voorzie dat het eenmaal afgestemde beleid en internationale verdragen gewoon doorgang vinden.

  Verwacht a.u.b. niets van de komende minitop die de crypto-communistische vrijmetselaar Angela Merkel op haar verzoek komen vandaag de regeringsleiders bijeen met uitzondering van een paar renegaat regeringsleiders.

  Rutte kennende schurkt zich heel gemoedelijke en familiair tegen Frau Merkel en de proxy Europa baas Juncker aan. Herinner de EU is op Nazi-roots gebaseerd en echt de krachten achter het beleid van Merkel zullen zich met hand en tand verdedigen tegen grote veranderingen in het EU asiel en immigratiebeleid.

  Like

 9. Stef zegt:

  Na alle zeer boeiende reacties te hebben gelezen rest voor mij nog steeds de simpele vraag.
  En ik vind het zo vreemd dit nog niet te hebben gehoord.
  Wat is overwegend de religie van alle hier naar toe dobberende zgn. Vluchtelingen?

  Like

 10. vincent meijer zegt:

  Met alle respect maar dat is een veel te ingewikkelde materie om eventjes in een hak op tak essaytje af te doen. Zo is de gilgul van Esau ( reïncarnatie: letterlijk gilgul ha neshamot, de rondgang der zielen zoals in Tibet (!) niemand minder dan Trump, volgens mensen die er echt verstand van hebben. Esau moest niet zozeer niet G’d dienen, maar het kwaad verslaan, maar kwam zelf onder invloed van het kwaad te staan. (Satan) Nu is hij terug om het goed te maken, en Israël te helpen. Van die Frank heb ik nog nooit gehoord. De gesuggereerde verbanden gaan mij wat boven de pet. Het kan zijn maar dat waren dan (afstammelingen van) erev rav. Bijeengeraapt zooitje hofdienaren, bobo’s, magiërs uit Egypte die Moses meenam. Het was de kaf van zijn ziel. ( lege vaten, aangekoekte meuk, residu, admixture, denk ook aan huid van slang, lege schil voor balletje balletje, en de tip van de sluier bijvoorbeeld) Had hij ze niet meegenomen om uiteindelijk ook te verlossen, hij had zichzelf dan niet meegenomen. Dus het omhulsel/aanhangsel van Israël dat ook b.v. het gouden kalf maakte ,( magiërs) en ismes uitvond in deze wereld, wat dan weer snel dankbaar door andere kwade krachten opgepakt werd. Denk aan feminisme binnen D66 bijvoorbeeld ! (lol) (?)

  Like

 11. Henk.V zegt:

  Allereerst mijn complimenten voor de kolossale inspanning die je hebt geleverd om dit betoog op papier te krijgen, Petra. De lijn die je in je verhaal volgt is helder genoeg,voor mij, totdat je met de problematische persoon Jakub Frank kwam aanzetten. Over de man zelf bestaat helaas geen compact overzicht in de Nederlandse taal, dus verdiepte ik mij in jouw samenvatting van zijn theorieën. De man stond vernietiging voor van alle structuren, waarna er volgens zijn opvatting iets moois zou ontstaan. Het thema van grensoverschrijdend vernietigend bezig te zijn is natuurlijk een verschijnsel dat ook door de Frankfurter Schule werd gepropageerd.
  Mensen die graag grenzen willen overschrijden moet men altijd in de gaten houden, omdat zij -als de bedenkers van die ”bevrijdende” opvatting als eersten onbeperkte gebruik kunnen maken van de ruimte die zij zelf hebben geschapen. Hun nieuwe ”bevrijding” mag men samenvatten als ongelimiteerd misbruik maken van mensen (vooral jonge mensen) en schending van allerlei beschermende rechten die beveiliging boden. De ”bevrijding” die Frankfurter Schule en Jakub Frank voorstaan behelsden dus totale wetteloosheid, waardoor een samenleving in elkaar stort.

  Ik betwijfel of dat de inspiratiebron achter de NWO is, eerlijk gezegd. Daar kan men geen chaos in het denken gebruiken in het denken en de wereld in een totale maatschappelijke puinhoop veranderen zou bepaald contraproductief zijn. Ik vrees dat de voorstanders van de nieuwe wereld zeer kille afwegingen maken, in termen van vrijheidsbeperkingen, eliminaties van onwilligen en/of totale isolering van tegenstanders
  Wat hebben nagenoeg ALLE voorstanders van deze wonderbaarlijke wereldorde met elkaar gemeen? Uit welke inspiratiebron drinken bijna alle hooggeplaatsten wanneer ze weer eens samenrotten in uiterst selectieve en.geheime vergaderingen, waar niemand het fijne van mag weten? Bijna al deze verheven lieden zijn vrijmetselaars

  Vrijmetselaars putten uit verschillende geestelijke en filosofische bronnen en sporen daarvan zijn terug te vinden in hun doelstellingen en de gebruiken die zij in hun samenkomsten toepassen.

  Er is wel eens opgemerkte dat de inspiratie bronnen van de wereld zich zullen vermengen tot wat men syncretisme noemt https://nl.wikipedia.org/wiki/Syncretisme_(religie)

  Ik vermoed dat politiek correct en de NWO daar uiteindelijk willen belanden, daarbij de enorme botsingen tussen godsdiensten en etnische groepen die men onder dwang samenvoegt voor lief nemend. De NWO gaat over bergen lijken.
  Van de drijvende krachten , de Joods-christelijke cultuur, die samen met het humanisme het specifiek Europese karakter bepaalde, wil de EU in elk geval af.

  Wie dan niet door heeft moet maar blijven suffen en het lege hoofd vullen met inhoudsloos vermaak op de televisie. Wie het gevaar maar al te scherp ziet, die moet maar één ding BLIJVEN NASTREVEN.: het afstoppen van de politie correcte idioterie. Weg met de politiek correcte elites en weg met de EU.en die vervangen door een verbond van zelfstandige, bevriende staten.

  Geliked door 1 persoon

  • Petra de Geus zegt:

   @Henk V
   Frank is inderdaad een problematische persoon, om meerdere redenen. Maar gezien hij aan tafel zat bij de oprichting van de Illuminati wou ik zijn rol bestuderen.
   Het verband met de Frankfurther Schule dat je legt is interessant. Overigens zijn de woorden etymologisch niet verwant. De Frankfurther Schule komt van Frankfurt en de Franken, een Germaanse stam. Frank komt uit het Ladino en betekent eigenlijk, iemand uit Spanje, een term die gebruikt werd na de expulsie van 1492.
   Inderdaad staan beiden de ineenstorting van het westen voor. Maar Frank doet zo veel meer dan de Frankfurter Schule – en, hij is religieus gelegitimeerd. Je zegt dat de NWO geen chaos in het denken kan gebruiken. In hun eigen denken niet natuurlijk, maar hun lijfspreuk is: Orde uit chaos. De chaos creeeren ze ook eerst zelf, waarna ze er de door hen gewenste orde voor in de plaats kunnen stellen. Dat zijn inderdaad kille afwegingen zoals jij ook stelt.
   Inderdaad wil men van de Joods-christelijke cultuur, het humanisme en het specifiek Europese karakter af.

   Like

 12. Hallo Petra de Geus,
  Ik doe ook nog een duit in het zakje.
  Via: http://www.bbc.com/travel/story/20171127-the-birthplace-of-the-illuminati lees ik dat “Several of Weishaupt’s works can be found in Ingolstadt’s archives”.
  Dat is wel een flinke reis maar je kan er ook een rondleiding krijgen gerelateerd aan het ontstaan van de Illuminatie. Gebruik de kosten van de boekenbon maar daarvoor 🙂

  Verder schreef je weer een duidelijk prettig lezend verhaal.
  Wat ik er als hoofdlijn uit haal is dat religie (in welke vorm dan ook, en niet ondersteund door enig aantoonbaar bestaansbewijs) uit de wereld verbannen dient te worden.
  Als er een ‘almachtige’ god zou bestaan zou die dat met mij eens zijn. En als je ziet, zoals ook jij dat zo mooi omschrijft, wat de Homo Sapiens uitspookt door fantasieën over de bedoeling(en) van god(en) te interpreteren als zijnde ‘gods wil’ rijzen je de haren ten berge.
  Van mensenoffers bij de Inca’s via de geperverteerde seksuele praktijk van Frank, de pedofiele Monseigneur Carlo Alberto Capella van het Vaticaan, de 270 miljoen dodelijke slachtoffers van de islam in het algemeen tot de koppensnellers van ISIS in naam van Allah specifiek.
  Allemaal om een fictieve god te behagen, ja-ja.

  Rust en vrede met jezelf en je geliefden krijg je door een half uur per dag te mediteren over de schoonheid van de natuur en je kinderen evenwichtig en met het aanleren van grenzen op te voeden.
  In ons allen zit een stukje Einstein en die deed al zijn unieke werk ook zonder een religie, hoewel dat toendertijd nog niet ‘cool’ was. M.a.w. zonder gewauwel over een imaginaire strijd tussen god en de duivel of buitenaardse invloeden of zo kunnen we het heel ver schoppen als mensheid.

  Onze Westerse beschaving is voortgekomen uit onze Joods-christelijke cultuur, daar ben ik dankbaar voor want uiteraard dragen wij mensen ook een hoop goeds met zich mee. Maar gezien de huidige technologische ontwikkelingen kunnen we de sprookjes-era afsluiten en via echte democratie het kwade van religies uit de wereld bannen waardoor zij overbodig worden.

  Like

  • Petra de Geus zegt:

   @ Peter Rissing
   Hartelijk dank voor je tip. Als ik eens in de gelegenheid ben zou ik dat archief wel op willen zoeken. Maar dat wordt lange termijn werk.
   Een dagelijks half uur mediteren over de schoonheid van de natuur en je kinderen evenwichtig en met grenzen op voeden lijkt me ook te prefereren. Maar daarmee krijg je geen wereldmacht.
   De een gelooft in religie, de wijze betwijfelt het en de machtige doet er zijn voordeel mee.

   Like

 13. Republikein zegt:

  Komt Lou de Palingboer ook nog aan de beurt, want sekte.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s