Demonstratie “Free Tommy Robinson”, Den Haag: OORDEEL NIET, VAN DER GALIËN: JE WAS ER NIET EENS BIJ!

Screenshot_151

(Door: Theresa Geissler)

Ik zeg het wel vaker: Sommige dingen moet je meemaken, wil je ze geloven. Dit bijvoorbeeld: Om ongeveer kwart voor acht gisteravond kwam ik thuis, na die middag in Den Haag aanwezig geweest te zijn bij de “Free Tommy Robinson”- demo, georganiseerd door de nog jonge protestbeweging Rechts In Verzet (R.I.V.), in het leven geroepen door ex-Pegida NL- man Hugo Kuipers. Zoals meestal begon ik met na te kijken of er intussen ergens op Internet al berichten over de manifestatie waren geplaatst, en zo ja, wat die er dan over hadden vermeld. Afgaande op de geringe mate aan belangstelling bij de voorgaande twee manifestaties van R. I. V. – de eerste ‘Free Tommy’ demonstratie op 29 mei jl. en de demo tegen de bouw van de mega-moskee in Amsterdam-Noord op 11 maart jl. – wist ik dat het niet veel zou zijn: R. I. V. doet met haar naam nu eenmaal geen bellen rinkelen, zoals Pegida Nederland, waar altijd wel wat persmuskieten van Powned en de lokale pers op afkomen, al komen ze ergens opdraven met anderhalve man en een paardenhoofd, maar goed: Inderdaad was er over het hele gebeuren maar één ‘avondbericht’ te vinden, en wel op De Dagelijkse Standaard, van de hand van Michael van der Galiën, de Soefi-hoofdredacteur himself!

Een kort, flauw, lacherig wegwerp-berichtje, waarin hij weinig anders deed dan een paar tweets van ene Mascha de Jong, Telegraaf-verslaggeefster, kracht bijzetten met zijn eigen, van dedain doordrenkte vooroordelen: Zo werd het door De Jong getwitterde aantal van 57 aanwezigen bij de start door hem beschreven als “57 eenzame gekkies”, de verwachting dat de Antifa hier niet op af zou komen, omdat het thema geen islam of asielzoekers behelsde, becommentarieerd met de mogelijkheid dat de Antifa zich “niet geroepen” zou voelen om “een demo van 57 eenzame gekkies te verstoren”, vertaalde hij De Hong’s uitdrukking “witte mannen en vrouwen” eigenmachtig maar even met “weinig frisse types” en viel hij, als de eerste de beste keurige-maar-op-historisch-gebied-ondeskundige-burgerman over het grote aantal “Prinsenvlaggen” (wat Penthouse-Pechtold hem niet zou hebben verbeterd). En dat was dat: Geen woord over de feitelijke inhoud van de manifestatie, behalve het vage gegeven dat die de vrijlating van Tommy Robinson eiste (die door hem trouwens ook al even lacherig werd afgedaan als extreem rechts/”gewoon” rechts), geen woord over het aantal sprekers, of wíe er überhaupt spraken, niets. Kón ook niet, want hij was er zelf niet bij! Ik zou thans willen zeggen: Van der Galiën, houd je arrogante, van het vooroordeel druipende flodders even vóór je en lees het relaas van één van die ‘weinig frisse types’ die er wél bij aanwezig waren, anders gezegd: m i j n relaas. Misschien dat dat iets helpt om jou je gespleten tong in bedwang te laten houden – hoewel ik me in dat opzicht weinig illusies maak.

Nu moet ik allereerst eerlijkheidshalve vermelden, dat er eerder binnen het actieve verzetswezen nogal wat speculaties waren geweest rondom deze demonstratie: Hij zou een ‘extremistisch’, vooral antisemitisch karakter in zich dragen, reden waarom een mede-initiatiefnemer, Nody Holkamp, inmiddels zijn medewerking eraan had teruggetrokken en dus ook niet zou spreken, en dat ook Pegida NL, deugdzaam, had laten weten geen acte de présence te zullen geven – volgens R. I. V. vooral, omdat Edwin Wagensveld momenteel krampachtige pogingen doet om uit alle macht het etiket “extreemrechts” kwijt te raken. Tevergeefs, omdat links hem dat nu eenmaal zal blijven opplakken, wat hij ook doet. U, lezers van “E. J. Bron”, kunt overigens uit mijn relaas opmaken in hoeverre dat van dat “antisemitische karakter” al dan niet klopt. Hoe dan ook was nu, als vervanging voor de teruggetreden Nody Holkamp, Raffie Chohan als spreekster gevraagd, een uitnodiging, die zij na zorgvuldige overweging had geaccepteerd. Het zou voor haar een mijlpaal worden: Haar eerste speech in Nederland na die in oktober 2015 bij Pegida, die zulke ingrijpende, juridische gevolgen had gehad!

Zo rond kwart voor twee, vlak na mijn aankomst in Den Haag, trof ik Raf in de Stationshal. Even eerder trouwens al Jack Terrible, die we later op de Koekamp terug zouden vinden. Op dat ogenblik waren er zo’n 30 man aanwezig, waaronder in grote getale de vertrouwde gezichten: Koos, Bertie, Yvette, Peggy, de tweelingbroers, de, als altijd, driekoppige familie Kuiper, initiatiefnemer Hugo en meer van die mensen, waarvan inmiddels vaststaat dat ze in géén geval tot het extreemrechtse kamp behoren, laat staan het antisemitische kamp; dát al om te beginnen. Men was druk bezig met het opzetten van de geluidsinstallatie en het bevestigen van de banners met de op het “Free Tommy” – thema gebaseerde teksten. De politie was aanwezig, maar niet met meer dan één of hooguit twee busjes en twee marechaussées. Wel bevond zich onder hen een flink aantal “bikers’. Het zou echter rustig blijven, met name doordat de Antifa zich metterdaad niet liet zien. Om ca. 14.50 uur arriveerde er nóg een heel gezelschap van mensen, afkomstig uit diverse andere rechtse ‘verzetsgroepjes,’ die een groot deel van de eerder vermelde ‘Prinsenvlaggen’ met zich meedroegen, evenals trouwens enige exemplaren van de Vlaamse patriottische vlag: De Zwarte ‘Leeuw van Vlaanderen’ op gele achtergrond, maar dat waren dan ook de enige duidelijke kenmerken: Andere ´rechtsextremistische´ symbolen, buiten de buttons van DDL en R. I. V., ontbraken geheel en men gedroeg zich de hele demonstratie door keurig netjes en to the point, zonder één enkele wanklank!

Even na drieën zette de geluidsinstallatie de “Free Tommy” – tune in, waarna Hugo het woord nam: Hij heette alle aanwezigen welkom, benadrukte, dat deze demonstratie zuiver bedoeld was als steunbetuiging aan Tommy Robinson, die nu al 7 weken vastzat, dat dit ónze poging was om druk uit te oefenen, teneinde dit schandelijk onrecht ongedaan te maken, en dan vooral dat we dit alléén SAMEN konden doen, onder andere door zo veelvuldig mogelijk naar manifestaties zoals deze te komen. Vervolgens gaf hij het woord aan de eerste spreker:

– SAM VAN ROOY. Dat mocht nog eens een eerste klap heten die een daalder waard was! Met een aller-charmantst Vlaams accent hield deze jonge, prominente Vlaams Belanger een vloeiend betoog, dat voor mijn gevoel direct als het beste van allemaal die middag kon gelden. Hij noemde Tommy Robnson een ‘symboolactivist’ en hekelde de rol van het westerse establishment, dat tot nu toe alleen maar werkeloos had toegekeken bij de praktijken van de islamitische verkrachtingbendes, versluierd ‘grooming gangs’ genoemd, “maar eigenlijk is het seks-jihad”, aldus van Rooy, “waartegen Tommy Robinson zijn stem verheft.” Mensen als Tommy strijden tegen het Orwelliaanse tijdperk, waarin wij zijn beland, waarin het establishment het eigen volk vergeet en onze beschaving verraadt: Een bende collaborateurs met aan het hoofd van de EU een ‘zatlap’, geflankeerd door bijvoorbeeld een leugenaar als de Nederlandse minister-president. Tommy Robinson is een man van het volk, die spréékt namens het volk. Daarom moet hij van het establishment kapot, beklemtoonde Sam nog maar eens. Het establishment, dat tegelijkertijd de Antifa ontziet, om dat ze links is. Intussen wordt Tommy ingerekend, Wilders – ook nu weer – de mond gesnoerd… Alles met een bepaalde bedoeling. De gebieden, die intussen tot no-go area’s verworden zijn, zijn we kwijt. Het enige wat ons te doen staat, is: Uit alle macht de immigratie stoppen, zodat deze ontwikkeling tenmínste een halt toegeroepen wordt. Sam besloot met de enthousiast door de toehoorders overgenomen slogan: “FREE TOMMY ROBINSON!”

– RAFFIE CHOHAN, als tweede spre(e)k(st)er was zo attent om de volledige tekst van haar speech aan “E. J. Bron” te doen toekomen, wat mij de moeite van het samenvatten bespaart. U kunt hem hier in zijn geheel lezen. Het was profaan, Raf, vooral het citaat aan het einde; iets voor ons allemaal om in gedachten te houden!

– VINCENT SCHOERS, die eerder op de demo tegen de megamoskee in Buikslotermeer gesproken had, begon zijn betoog met het refereren aan de ‘angst’ die het de samenleving belet over bepaalde taboes te spreken en diegenen, die deze angst trotseerden en dat nóg steeds doen ‘in de Orwelliaanse tijden, waarin slechts één waarheid geldt, die van het establishment.”Mensen als Janmaat, Fortuyn en Van Gogh hadden al voor dat trotseren moeten betalen, zoals nu ook Jayda Franzen, Paul Golding en Tommy Robinson: Deze laatsten werden immers voor niets anders veroordeeld dan voor het aan de kaak stellen van de praktijken van de ‘grooming gangs’, oftewel, zoals Labour-voorman Jeremy Corbyn al had verordend, men diende te “zwijgen omwille van de diversiteit.” Schoers hekelde vervolgens nog maar eens de werking van de islam en de woorden van Mohammed, benadrukte vervolgens de invloeden van Coudenhove-Kalergi én van de ideeën van de nazi’s, die tezamen al vanaf de tijd ná ’45 de aanzet gegeven hadden tot wat tenslotte de EU werd, schetste de doelstellingen van het establishment, dat de huidige ontwikkelingen probeert te bevorderen door steeds meer controle en besloot met de bevlogen stelling: ZWIJGEN IS GEEN OPTIE.

Hierna was het tijd voor de mars, waaraan, ondanks het bescheiden aantal deelnemers, de aanwezige vlaggen toch maar mooi een zeker cachet gaven! Met een politiebusje voorop en geflankeerd door onder meer leden van de bereden politie, als altijd indrukwekkend op hun edele viervoeters, liepen we een aardig uitgebreide route, die onder meer langs de ambassades voerde en een tussenstop had op het ‘Plein 1813’ bij het monument van Prins Willem Frederik van Nassau: Aldaar stak namelijk organisator Hugo zijn speech af, met dit maal een hommage aan Jayda Franzen en Paul Golding. “Want zó reageert de elite op het vechten voor de vrijheid van meningsuiting,” aldus Hugo, die op treffende wijze het lot van Jayda schetste, door de onmenselijke vrijheidsrestricties,waaraan ze momenteel gebonden was. “Niemand wil deze strijd alleen voeren,” benadrukte hij vervolgens, “maar jullie zijn hier vandaag SAMEN!” Ook refereerde Hugo aan landen als Oostenrijk en Italië, waar de politiek nú de goede kant op scheen te gaan en sprak hij de hoop uit dat het volk ook híer in de toekomst SAMEN iets dergelijks tot stand zou kunnen brengen. Besloten werd deze speech met de gezamenlijk gescandeerde slogans: WIJ ZIJN HET VOLK! en UK SHAME ON YOU! Wij verlieten hierop het monument en vervolgden de vastgestelde route terug naar de Koekamp onder het scanderen van genoemde leuzen, aangevuld met “TOMMY OUT OF JAIL”, “FREEDOM OF SPEECH” en, natuurlijk: “FREE TOMMY ROBINSON.” Op de vele open caféterrasjes zág je de klanten het schouwspel volgen, maar het kwam tot geen enkele vorm van onlust (geen Antifa, geen…vul maar in.)

Terug op de Koekamp tenslotte was MARCEL VINK de laatste spreker voor die middag. Hij begon met te refereren aan zijn nieuw gevormde partij Moedig.nl, digitaal te vinden onder www.moedignl.nl, die de intentie heeft bij verkiezingen mee te doen in plaatsen waar de PVV en het FvD níet meedoen. Vervolgens ging hij weer over op de persoon, om wie het hier tenslotte ging: Tommy, met gebruikmaking van het gezegde “Don’t shoot the messenger.” “Tommy is de boodschapper, zo benadrukte Marcel, “en de elite is in paniek, zodat ze zich van de boodschapper wil ontdoen, koste wat het kost. Wij staan hier voor de moedige Tommy Robinson.” Hierna haalde ook hij het voorbeeld aan van Hans Janmaat, die níet radicaal geweest was, maar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de immigratie, dezelfde immigratie die zowel de linkse als de rechtse elite zo goed was uitgekomen. Janmaat had geprobeerd zijn boodschap te verspreiden via democratische weg, maar hij was stelselmatig van alle kanten kapot gemaakt, met de aanslag in Kedichem als triest dieptepunt. Reden: Hij was een gevaar geweest voor de plannen van de elite, nergens anders om. Toch hád en heeft hij nog steeds gelijk, aldus Marcel Vink. Zijn toespraak besloot hij met de 349 koranteksten, waar moedignl.nl aandacht aan besteedt en die oproepen tot het vermoorden van álle “ongelovigen”, waarna hij gulhartig setjes van gratis stickers liet ronddelen als dank aan iedere deelnemer voor zijn aanwezigheid die middag.

Hiermee was alles gezegd en Hugo besloot officieel de demonstratie met enkele inlichtingen voor volgende geplande evenementen, te bekijken op R. I. V. op Facebook. De één na de ander toog huiswaarts, ook ik. Tenslotte lag het station letterlijk op een steenworp afstand.

Nu zou ik tot slot U, trouwe lezers van E. J. Bron, de vraag willen stellen: Hoe U ook tegen dit alles aankijkt, of U het hele gebeuren nu zinvol vindt of niet, kunt U zich althans een beetje mijn verontwaardiging voorstellen over de allersmerigste draai die Soefi Van der Galiën aan dit gebeuren heeft geprobeerd te geven, in weerwil van het feit dat deze hele demonstratie op geen spránkje antisemitisme te betrappen is geweest, maar daarentegen slechts voor de volle honderd procent in het teken heeft gestaan van de vrijheid van meningsuiting en gerechtigheid voor de boodschappers van die vrijheid? We maakten daarbij gebruik van de historische patriottische vlaggen, die van Nederland en die van België; wel, so what? Het wordt hoog tijd dat met de leugen dat patriottisme iets met nazidom te maken zou hebben voorgoed wordt afgerekend, dat men voor die associaties met het nazidom eens in ándere richtingen gaat speuren, richtingen, die niets met het Realisme, maar veel meer juist met LINKS te maken hebben! Daarom besluit ik dit relaas zoals ik het begonnen ben met MIJN boodschap aan de dubbelzinnige baas van DDS: OORDEEL NIET, VAN DER GALIËN: JE WAS ER NIET EENS BIJ!

Leve het patriottisme, leve Tommy Robinson!!!

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

150 reacties op Demonstratie “Free Tommy Robinson”, Den Haag: OORDEEL NIET, VAN DER GALIËN: JE WAS ER NIET EENS BIJ!

 1. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Theres ik begrijp je volkomen. Ik Marijn artikel gelezen en me er behoorlijk aan geërgerd. Het is m.i. bijzonder ongepast om de demonstranten die de moeite genomen hebben op zo’n prachtige zaterdag naar Den-Haag te gaan om te demonstreren voor een wel hele goede zaak ‘eenzame gekkies’ te noemen. Belachelijk, eigenlijk hadden er duizenden mensen moeten zijn. Maar ik ben niet in de positie om daar iets over te zeggen. Ik was er namelijk ook niet omdat ik andere plannen had, eigenlijk is dat geen rechtvaardiging voor afwezigheid.

  Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Och, als die plannen samenhingen met AFSPRAKEN, die daarvoor al waren gemaakt, kan ik me er best iets bij voorstellen, Spoor’!

   Like

 2. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Jeetje wat maakt hij er weer andere worden van . In jouw naam is de a weggevallen, excuus. Marijn? Dat moet zijn: ik heb zijn artikel gelezen

  Like

 3. Jan zegt:

  Sargon of Akkad wil een paar Tommy-hater interviewen, maar dat loopt niet goed af. Linksvolk heeft immers geen argumenten

  Op de Britse politie zou ik graag een mitrailleur zetten. Vreselijk uitschot

  Geliked door 3 people

 4. Sabeltant zegt:

  Mooi (lang) verhaal.
  Soefi Van der Galiën lift met zijn zogenaamde “rechtse” website vrolijk mee op de deining van medialand met zijn “tegen de draad website”.
  Al onthoud Soefi Van der Galiën zich meestal van politiek correct geleuter de zeer kleine stukjes die nauwelijks inhoud hebben lijken als enig doel te hebben Google-clicks genereren.
  Ik zou mij er niet druk om maken. De tweets van Geert Wilders, Arnold Karskens of Wierd Duk hebben vaak meer inhoud.

  Geliked door 1 persoon

  • Thom zegt:

   @Sabeltant. Dat vind ik een zeer juiste analyse. Hij is enorm sluw om met flutartikelen en in te spelen op wat het meest gelezen wordt publiek te genereren voor zijn site met zijn flutredacteuren zoals Tim Engelbart. Hij is een meester om inkomsten te generen door clicks door in feite niks te melden dan af een toe een opwindende zin zonder echte inhoud.
   Het sop van de man is de kool niet waard. Maak je niet druk om wat het figuur te melden heeft.

   Geliked door 1 persoon

 5. Kanaloa01 zegt:

  Van een moslim die van der Galien is kan je verwachten dat hij de waarheid geweld aan doet.
  Jammer dat het overgrote deel van de domme Nederlanders niet willen erkennen dat het overgrote deel van de moslims niet te vertrouwen is, helaas is dat ook met Rutte en zijn misdadige trawanten het geval.

  Geliked door 1 persoon

  • dutchdl zegt:

   Dank je Theresa voor je komst en zoals altijd heb je hier weer heel duidelijk de situatie weergegeven. Wat kan jij prachtig schrijven. Groet, Raffie.

   Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    En jij hebt eersteklas gespeecht Raf! Bij the way: Ik heb je in vertrouwen verteld, voor wie ik mijn beste beentje wel moest voorzetten, nietwaar?

    Like

  • rob meyer zegt:

   Taqiyya is het antwoord. Dat maakt het buitengewoon lastig om een zichzelf als ‘gematigde moslim’ profilerende Islamvolgeling te kunnen geloven op diens woord. Jammer, want er zijn absoluut veel moslims die, net als wij, gewoon willen wonen, werken en leven, zonder al die gewelddadige onzin die in dat boek ‘zou zijn vermeld’. Deze gematigden hebben tevens respect voor onze normen en waarden. Voor de lezer die niet zo op de hoogte is van dit in deze Koran geboden ‘plicht’: taqiyya is de plicht van elke gelovige moslim om te liegen als dat de islam uitkomt. Dus weet je bij een moslim, ook als die zegt dat hij/zij een moderate muslim is, nooit of deze de waarheid spreekt. In mijn opinie een regel die alles wat Islam behelst, waterdicht maakt in het voortbestaan en uitbreiding. Ongelooflijk lastig vraagstuk.

   Geliked door 1 persoon

 6. Marc zegt:

  Inderdaad Theresa. De wereld heeft Hitler leren kennen als een pathologische leugenaar. Maar als het om al zijn referenties aan nationalisme gaat geloven internationalisten van allerlei snit zomaar dat A.H. inderdaad een Duitse nationalist zou zijn geweest. Geen van hen houdt zich bezig met het feit dat hij meermaals tijdens de oorlog heeft uitgesproken dat hij ‘voor het Duitse volk geen traan zou laten’, wanneer het de oorlog zou verliezen, dat hij het Nero-bevel uitvaardigde (wat een overleven van het Duitse volk na het verlies van de oorlog zo niet onmogelijk, dan toch wel ernstig bemoeilijkt zou hebben), maar vooral dat hij, zonder enige voordeel voor het Duitse volk, besloot tot het opofferen van 6,5 miljoen Duitse soldatenlevens! Hoe zijn al deze feiten uit te leggen als ook maar de geringste vorm van nationalisme? Gewoon helemaal niet!

  Rest nog te wijzen op in opbouw zijnde Duitse politiek, zowel voor wat betreft de opbouw van de Europese bevolking na de oorlog, als ook de economische componenten daarin, maar vooral het gegeven van de verovering van nagenoeg geheel Europa, en men kan niets anders concluderen dan dat het nazisme een vorm van puur internationalisme aanhing.

  Dus: Hitler was het precieze tegendeel van een nationalist.

  En daarmee verkeerd hij in hetzelfde kamp als allen die de EU onderschrijven en door middel van massale illegale mensensmokkel het nationalisme voor altijd historie willen maken door de dragers van dit nationalisme, namelijk de respectieve volken zélf, te vernietigen. Daar is niets ‘homeopathisch’ aan: de grooming gangs waartegen Robinson strijdt zijn een de facto goedkeuring van dit ‘internationalisme’ door fysieke vernietiging van juist de kwetsbaarste groep binnen een volk, namelijk jonge meisjes en vrouwen! Precies die groepen die een gezond volk onder een gezond nationaal bewustzijn zouden moeten beschermen!

  Geliked door 1 persoon

 7. Jack Terrible zegt:

  Van de Galien schrijft dat het een demonstratie van “witte mensen” was. Dat klopt niet… ik heb bij de demonstranten ook bruine mensen gezien die demonstreerden voor Tommy Robinson. Ik vind dat je weer een mooi stuk hebt geschreven Theresa. Je kent een schat aan mooie woorden. Ik doe het je niet na!!!

  Geliked door 2 people

 8. BertG. zegt:

  Bijna alle reacties gaan over van der galien, op Jan na.
  Dit verslag had over elk onderwerp kunnen gaan, op elke denkbare demo, waar dan ook.
  Maar we zijn weer helemaal op hoogte wat de rest allemaal van plan is.
  Niet dat het ook maar iets met een demo te maken heeft i.v.m. Tommy.
  Maar jij was er bij…………………………

  Geliked door 3 people

  • theresageissler zegt:

   Wát nou weer? Voor de zoveelste keer, het is een VERSLAG, hoor!
   Heb ik mijn best gedaan om de toespraken zo juist mogelijk weer te geven, of niet?
   En Tommy wordt daarin voortdurend genoemd!
   Ik snap eerlijk gezegd niet goed, wat jij nú weer mist.

   Geliked door 3 people

  • José zegt:

   Als U had willen weten wat er precies gezegd en gedaan is gisteren, dan had U vooraan moeten staan en vooraan mee moeten lopen bij de mars, dan had U niets gemist!
   Een ‘vriendelijk woord’ gaat er trouwens altijd in!
   Het was een zeer geslaagde demo, complimenten aan de organisator!

   Geliked door 2 people

   • theresageissler zegt:

    “Ach, hij wil helemaal niet weten, wat er precies gedaan en gezegd is, gisteren; hij wil zéuren!” (Vrij naar wijlen Wim Sonnevelt.)

    Geliked door 3 people

 9. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogd.

  Geliked door 1 persoon

 10. Jan Unkel zegt:

  Theresa, geweldig verslag ! Eerdere artikelen van jou heb ik altijd met plezier gelezen, je hebt de gave van het woord. Je bent een energiek aanhanger van de anti-weg met ons, anti-multicul, ant-iislambeweging. Op mijn lijf geschreven ! Ik vind ook dat het de hoogste tijd is voor verandering in ons politiekcorrecte landje.

  Daarom vraag ik me af of je je energie wel op de goeie wijze inzet. Want energie heb je volop om zulke lappen tekst te schrijven. Maar zetten deze schrijfsels zoden aan de dijk ? Brengen ze je dichter bi je doel ? Zou het niet beter zijn om je talenten in te zetten, bijvoorbeeld bij politieke partijen die vooral wat betreft de drie I’s meer op jouw lijn zitten ? Of meer in het actievoerende veld en minder breedsprakig op internetfora ? Ellenlange verslagen van anti-establishmentbijeenkomsten worden nauwelijks voor 100% gelezen, laat staan dat er iets mee gebeurt Zonde van alle energie die je erin hebt gestopt !!

  Met alle respect lieve Theresa, vat dit alsjeblieft niet op als een afzeikerd. Ik vind je geweldig en heb bewondering voor je inzet.

  Mijn advies: probeer in volgende schrijfsels de kernen van de zaak waarover je schrijft eruit te lichten en die te highlighten. En vraag jezelf af of de energie waarover je beschikt niet veel effectiever kan worden ingezet in samenspraak met gelijkgezinde voorvechters als PVV en FdV.

  Het is doodzonde als de ideeën van een bevlogen iemand als jij verzanden in testbrij.

  Met de meeste respect,
  Hartelijke groet,
  Een gepensioneerde

  Geliked door 2 people

  • theresageissler zegt:

   Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed, wat U in deze van me wilt, al bedoelt U het ongetwijfeld goed.
   Ik zou aan één kant best de kansen willen hebben van een Umar, of een Nanninga, maar bedenk wel, dat die die kansen minstens enerzijds te danken hebben aan het feit, dat qua ‘radicalisering’ juist op tijd pas op de plaats hebben gemaakt.
   Zij passen op één of andere manier nog net in het ‘systeem’; ik waarschijnlijk niet.
   En met mijn 63 jaar ben ik waarschijnlijk te oud om dat nog te veranderen, niettegenstaande mijn ‘meisjesachtigheid’ op sommige punten.
   Trouwens, vooral dat van die politieke partijEN vat ik niet helemaal: Volgens mij kun je uiteindelijk maar achter één partij staan:
   We hebben het niet over schoenen of kledingstukken, dacht ik zo…?

   Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    In de “Tina” of een soortgelijk blad, zouden jou verhalen inderdaad niet misstaan, kan je het lekker ‘meisjesachtig” houden voor een 12-14 jarig publiek.
    Of kasteel romannetjes, dan kan je je zinnen ook net zolang rekken met overbodige woorden en aanvullingen, zonder dat iemand het door heeft of zich gaat vervelen.
    Zolang het maar goed afloopt.
    En met jouw geschiedenis kennis lijkt mij dat heel goed te doen om er een draai aan te geven.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ BertG. 16 juli 2018 om 10:37

    Hoe kóm je erop! 😆

    Geliked door 1 persoon

  • spoorinmiddelsbijster zegt:

   Ik vind dat u absoluut gelijk heeft. Ik lees regelmatig artikelen van Theresa waar ik van denk jammer dan alleen wij Bron lezers deze lezen.

   Geliked door 1 persoon

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Sorry, sorry dan moet dat zijn

    Like

   • theresageissler zegt:

    Tja, Spoor’, maar wie anders zou ze willen lezen?
    En dan heb ik het nog niet eens zo zeer over de lézers, maar over de redácties, als je begrijpt, wat ik bedoel.
    Martien Pennings is in zijn genre óók steengoed, maar ik vraag me af, hoeveel lezers hij op zijn eigen blog heeft, sinds hij hier, bij E. J. Bron is afgehaakt.
    Je houdt ervan, of niet, en mensen vinden iets gauw te ‘heftig’.

    Like

   • Republikein zegt:

    Mierenneuken?

    Like

   • BertG. zegt:

    Nou gaat ze het ook nog hoog in d’er bol krijgen.
    “Martien Pennings is in zijn genre óók steengoed,”

    De naam Martien, kent iedereen, van Theresa heeft nog nooit iemand gehoord.
    Dat niveau haal je bij lange nog niet.
    En dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    @BertG., 6.57u.: Martien Pennings waardeerde m i j anders wèl erg.
    En dat komt niet uit mijn koker, maar uit die van hemzelf.
    Jammer, hè?
    En zou je nu langzamerhand niet eens ophouden met je haat-spuien-om-niets? Geef liever eens steekhoudend aan, wát er aan dit verslag mist – volgens jou dan.
    Want ik snap nog steeds niet, wat je nu precies wílt.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    De vraag naar aandacht en/ of een complimentje, druipt er van af.
    Zo iets moet je ten alle tijden nog steeds eerst verdienen.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @BertG., 12.26u.: Oh juist: Ik denk met m’n stomme kop een bijdrage te leveren aan de site door iedereen hier te laten delen in het verloop van een demo, waar ik heen ben gegaan, omdat ik simpelweg in de doelstelling geloof, en dan doe ik dat omdat ik volgens jou ‘hengel naar aandacht’ of iets dergelijks…
    Nou joh, mooi dan toch: Ik de aandacht en alle anderen de informatie; Iedereen gelukkig!

    Geliked door 4 people

   • BertG. zegt:

    Er zijn echt wel meer lezers dan alleen Bron lezers.
    En als ze het zo boeiend en interessant hadden gevonden, dan hadden ze het vanzelf wel over genomen op een nadere site.
    Zo als wel meer artikels over genomen worden.
    Daar zou niemand een probleem mee hebben verder.
    Ik ben het nog nergens tegen gekomen.

    Like

   • theresageissler zegt:

    DutchDL in dit geval wel. Scroll een eindje naar boven, dan zie je het.
    Andere keren Jowitteroos, Toodles of Jasterke….
    Niet dat het er wat toe doet, maar jij ziet weer alleen, wat je wílt zien.
    Je moet er trouwens maar net zin in hebben om hier zo’n punt van te maken.

    Like

  • BertG. zegt:

   Het is duidelijk dat jij het een stuk diplomatieker kan brengen dan ik zelf om ongeveer hetzelfde te vertellen.
   “verzanden in een testbrij” Dat ik dat nou weer niet bedacht heb.
   Maar diplomatiek is dan ook nooit mijn sterkste punt geweest.

   Geliked door 2 people

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Serieus, diplomatie niet uw sterkste kant?

    Like

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Het is misschien wel erg nieuwsgierig maar wat is wel uw sterkste punt?

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ spoorinmiddelsbijster 16 juli 2018 om 09:49

    Het is misschien wel erg nieuwsgierig maar wat is wel uw sterkste punt?

    Zijn zwartgallige humor. 😆
    Je moet er even aan wennen om die te kunnen waarderen.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Nee hoor, humor is er maar 1 van de vele sterke punten.
    Er zijn er teveel om hier op te noemen.
    Eigenlijk blink ik in alles wel uit.

    Like

   • BertG. zegt:

    Maar ik geef het toe, het soms dan ook moeilijk om bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Dat had ik vanmiddag al willen zeggen, maar “bescheidenheid” ! weerhield me.
    Dat van die diplomatieke kant van jou !
    Wel heel eerlijk van je maar dan ben je niet zo geschikt om in ander land te wonen.
    NL-ers zijn nogal “flap-uit” en in andere landen draaien zo om de boel heen, “diplomatique” noemen ze dat, maar wij krijgen ook weleens ’t verwijt niet genoeg “d” te zijn.
    Maar iets anders, een “Verslag” versla je.
    d.w.z. je probeert het te beschrijven wat er gbeurd is…………………

    Like

   • BertG. zegt:

    En trouwens, ondanks dat vele in mijn omgeving mij niet anders kennen als niet bepaald diplomatiek, vragen ze mij wel regelmatig of ik iets voor ze wil oplossen.
    Dat kan zijn een brief of een telefoontje.
    En mooi dat het probleem dan 9 van de 10x keer is opgelost.
    Zonder grof of beledigend te worden tegen de instantie, waar ik eigenlijk niet meer ben dan een woordvoerder voor iemand.
    Dat is dan toch wel raar.

    Like

   • Harry zegt:

    Er was een tijd , toen ik nog jonger was , dat ik de indruk had dat alle vrouwen ,
    rustig , bedachtzaam en verstandig reageerden .
    Ik kwam uit zo’n omgeving .
    Had altijd het gevoel dat ze op een bepaalde manier slimmer waren .
    Nooit eens door gewoon domheid uit de bocht vlogen .

    Maar er zitten toch ook een stel hardleerse koeien tussen , tegenwoordig !
    Er zijn er zelfs die verwachten dat er midden in de nacht nog gemodereerd wordt ,
    Alsof er een hele kudde webmasters 24 uur per dag in touw zijn , in ploegendienst om de reacties van een of andere muts die s’nachts niet slaapt , maar waarschijnlijk s’middags tot half twee in haar nest ligt , te modereren !
    Godsklere , waar zijn die andere vrouwen gebleven ?

    Like

   • delamontagne zegt:

    Jij moet met je “vrouwen-kennis” toch weten dat een-en-ander wat genuanceerder ligt.?
    Vrouwen redeneren anders dan mannen
    Dat maak ik hier ook weleens mee.
    Na een ellenlang uitleg over iets wat in 2 woorden gezegd kan worden, zeg ik dan:”Oh, dat hadden we een kwartier eerder al kunnen weten”.
    Maar om een opkomende …%^$ $& …te vermijden, probeer ik de juiste “wissel” te vinden.

    Like

   • Elisah zegt:

    Nou Delamontagne, dat is bij ons thuis andersom…ik ben meer de beknopte droogkloot.

    Geliked door 1 persoon

 11. Jack Terrible zegt:

  Alsjeblieft mensen… nog zeven foto’s van de demonstratie; https://plus.google.com/u/0/105792476709984401449/posts/Gnkpt6WH67m

  Like

 12. Roeland zegt:

  Den Haag is geen goede plek om te demonstreren. De meeste mensen daar hebben een baan of zitten in de banen slavernij. Bovendien ligt Den haag heel erg ongunstig voor rest Nederland. Vanuit het westen kan niemand komen (zee) en vanuit de rest van Nederland is de verbinding miserabel. Over de overbevolkte weg of via het overbevolkte spoor moeilijk te bereiken. Randstad mensen zijn kritiekloze (meest) arrogante loonslaven, daarom wonen ze er ook. Natuurlijk wil ik niet iedereen over 1 kam scheren aldaar, doch wie de schoen past trekke hem aan.
  Volgende keer een gemeente kiezen waar wel meer dan 67 mensen komen demonstreren. Jullie zaak leeft in Nederland. Laat die randstad maar in zijn sop gaarkoken. die is toch al verloren.
  Hulde voor jullie moeite , maar Den Haag is allang verloren.

  .

  Like

 13. Wolf zegt:

  Theresa, een prachtig verslag wederom van uw hand met plezier gelezen. Die islamofiel v d Gallien is een gevaarlijke charlatan en U geeft exact de enige JUISTE benaming ” de soeftie redacteur” . Het is een stro-pop volger van Livestro ,dat hele DDS van hem.HIJ was er niet eens bij! Nee, hij zit en woont in turkenland bij Erdogan op de schoot. DDS verdient niet 1 lezer meer. Berlijn waar we net [vacantie] vandaan zijn gekomen is afschuwelijk verpauperd trouwens door de Merkel dobbernegers die denken dat ze daar de baas zijn. De politie staan aan de zijde der linkse jankers en islamieten en dobber nikkers.

  Geliked door 3 people

 14. Wolf zegt:

  Heel hartelijk dank voor uw bijdrage met dit geweldige prachtige kleurrijke schrijven van u Theresa! Soefti redacteur…… subliem gewoon! Voor al diegenen [ wij o.a. vacantie maar dus geen excuus] die er niet bij waren en u als doorzetter voor ONS alllen WEL! RESPECT!!!!!!!!

  Geliked door 3 people

 15. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @ Tistochwat 15.11 zwarte humor: op zijn tijd geweldig, ik like ook regelmatig commentaren van BertG. Echter ik lees nu alleen maar allerlei hatelijkheden richting Theresa en het ontgaat mij compleet waarom dat nu nodig is. Hoe kan haar verslag aanleiding geven tot zulke hatelijkheden? Ik kan die reacties dus ook niet als humor zien maar zie het meer als (sorry) afzeiken. Ik weet dat hij, jij en nog een paar mensen om het netjes te zeggen Theresa niet bepaald hoog hebben zitten (en dat is overigens jullie goed recht!) maar om dan nu in elke letter van Theresa een legitieme aanleiding te zien om haar hier te kleineren….niet mijn idee van (zwarte) humor. Het gaat er nu op lijken dat we weer net zo ver zijn als enige tijd geleden toen BertG afscheid nam van deze site. Ik vind het de site ook niet ten goede komen dat geruzie!

  Geliked door 4 people

  • theresageissler zegt:

   Hoewel ik me momenteel heb voorgenomen om me -in zekere mate- op de vlakte te houden, teneinde geen olie op het vuur te gooien: Tóch bedankt, Spoor’!
   Ik heb al eerder laten weten, dat ik het -zonder te willen slijmen, overigens- waardeer, dat jij tenminste niet schroomt om dergelijke dingen gewoon uit te spreken als je ze waarneemt en niet te doen alsof je neus bloedt.
   En dat helemaal niet, omdat het nu toevallig mij betreft: In het verleden heb ik wel hetzelfde gedaan met betrekking tot ánderen, als ik iets dergelijks in de gaten had.
   Zulke verhoudingen ontstáán van tijd tot tijd, moeilijk te zeggen, waarom. Maar zij, die er rustig, redelijk gewag van durven maken, hebben de goede intentie. Dus: Bedankt.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ spoorinmiddelsbijster 16 juli 2018 om 17:06

   Het is jammer dat ik het moet zeggen, maar Theresa Geissler is zeker ook geen heilige.
   Er zit meer achter dan alleen maar dit verslag en ik ben niet de enige die er zo over denkt.
   Aan ruzie heb ik een grote hekel en ik zal die dan ook nooit veroorzaken.
   Ik laat me echter niet ‘steken onder water’. Een goed verstaander heeft in dit kader aan een half woord genoeg.

   Geliked door 3 people

   • Harry zegt:

    Het heeft niet veel zin om s.i.b. wat wijzer te maken , Tistochwat !
    Ik heb het ook al eens geprobeerd , het is iemand die gewoon achter de kar aan blijft lopen , met weinig kans op verlichting . Zelfs al is het een strontkar .
    Bij sommigen gaat het snappen maar tot halverwege .
    Niet zo vreemd ook als je voor een runderavatar kiest , toch ?

    Like

   • delamontagne zegt:

    “Heiligen” zijn we geen van allen !
    Maar het komt voor dat er zijn die dat van zichzelf vinden en dat ook min-of-meer zeggen……….
    Zo maakten wij van een Engelsman , die hier zo nu en dan in z’n 2e huis zit mee, dat hij tegen m’n vrouw zei: “I’m a good man”.
    Dat was nadat hij weer probeerde aan te pappen nadat hij door een andere Engelsman was bedonderd en bestolen en wij hem van te voren hadden gewaarschuwd.
    En wij ook door hem in moeilijkheden kwamen.
    Het was voor ’t eerst dat hij toe had gegeven iets “doms” te hebben gedaan.
    Het is zo’n “bla-bla-bla” figuur die daar ook z’n geld mee verdient.
    Geen techneut, die zijn [meestal] eerlijk en oprecht…………..

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 16 juli 2018 om 20:30

    Niet om het een of ander en ik bedoel er niks mee, maar sinds de mohammedanen zo ‘in the picture’ zijn, horen we weinig meer over ‘heilige koeien’.
    Dit schoot mij ineens te binnen.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Zover ik weet hebben Mohammedanen niks met ‘heilige koeien’, dat is meer in India.
    Daar gaan ze desnoods voor je taxi op straat zitten schijten(scheiten ? ), en de chauffeur wacht geduldig.
    Maar dat zijn Hindoes daarginder, doen geen vlieg kwaad……………..

    Like

  • mahoog zegt:

   Valt mij òòk op ,dat hatelijk gedrag van Bertje .Zou hij niets meer te doppen hebben of een alcoholverbod hebben van zijn begeleider?Overigens vind ik het droevig dat men in nederigland niet meer opkomt voor een KEREL die de moslim smeerlapperij durft aan te pakken,en de verstandelijk beperkten die deze man daarom een rassist noemen.Er stinkt iets in Europa.

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Wanneer ben jij voor het laatst in Nederland geweest?
    In het zonnige brasil waar jij woont kan je zelf niet eens veilig over straat vanwege de vele bendes die daar de dienst uitmaken., maar praatjes.
    Weet precies te vertellen waar het allemaal aan ligt.
    Er stinkt iets in Zuid Amerika.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Nu moet Z-Am. het weer ontgelden !
    Echt veilig in sonnig Brasil ?
    Is het dan in A’dam Kolenkit/West dan zo veilig ?
    Die meneer Mahoog, voormalig “zeevarende” heeft wel ’t voordeel niks met islam te maken te hebben, in sonnig Brasil.
    En hij heeft voor 100% gelijk dat het schandalig is dan er niet meer mensen in NL voor de Heer Wilders opkomen.
    En als je niet meer in NL woont kun je toch nog voor je voormalig land opkomen door op Hem te stemmen.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Er zijn nogal wat mensen ,
    die vanuit de halve wereld hier zitten te reageren , mahoog .
    Lekker makkelijk !
    Helemaal niet erg , maar laat ons dan wél in onze waarde , graag .
    Alcoholverbod ? Bert is echt geen verslaafde junk , hoor !
    Wij zitten elke dag met die islamitische en andere lokale shit opgescheept .
    ” Niks meer te doppen ” ?
    Het is hier geen land waar de helft van de vrouwen uit hoeren en snollen bestaat , hoor !
    Ik heb ook vier vriendinnen uit zuid-Amerika gehad .
    ( Argentijns , Guatemalees , Cubaans , Braziliaans ) .
    Je hoeft me niks te vertellen !

    Beetje vergeten hoe de mensen hier zijn ?

    Like

   • delamontagne zegt:

    Nu wordt die Mevr. Theresa verweten “steken-onder-water” te geven, maar als jij schrijft:”……..Er zijn nogal wat mensen ,
    die vanuit de halve wereld hier zitten te reageren …..etc”, zou je dat ook een klein speldeprikje kunnen noemen !.
    En niet alle Zuid-Amerikanen zijn “putas” of “higos-de-putas”, die heb je tenslotte ook in NL/EU.
    Ik ken[de] ook een aantal gewone, heel gewone onder hen, ik bedoel Zuid-Amerikanen.

    Geliked door 2 people

   • mahoog zegt:

    Zo te lezen kwam je niet verder dan de red districts daar in Zuid America.Maar je hebt wèl een beetje gelijk,ik zit ver van die import ellende vandaan,maar verbaas me des te meer dat het zo ver kon komen.Hier roofd de elite en iedereen die de kans krijgt…maar het is meestal ”eigen volk”.

    Like

   • Harry zegt:

    Weet je Delamontagne ,

    Bij mijn opmerkingen denk ik dan niet aan jou , die als gepensioneerde nog een beetje van het leven probeert te genieten op een lekker plekje .
    Naar mijn mening heb je dat hardstikke verdiend .
    De zee is ook niet altijd een lolletje immers .
    Include yourself out , zeg maar .

    Wij worden nogal eens verweten toetsenbordridders te zijn , dat is ook een beetje zo , maar een ” toetsenbordridder ” uit het buitenland zit wel in een érg comfortabele situatie .
    Zelf ga ik nog wel eens naar een demonstratie , wat lichamelijk al een behoorlijke opgave is .
    Maar dat geeft tenminste nog het gevoel dat ik iéts doe .
    Naast mijn digitale gemopper .😏

    Geliked door 2 people

   • delamontagne zegt:

    Onze achtergronden zijn misschien wel een beetje gelijk, wat betreft verblijf in buitenland voor werk.
    Ik lees dit blog om te weten hoe [gewone] mensen in NL de, om het eufemistisch te zeggen, “VERANDERINGEN” ondergaan.
    Daar zit ik me niet aan te verlekkeren, maar erger me dat de gewone mens onder die import moet lijden.
    We weten allebei hoe je als vreemdeling in die diverse landen waar die z.g.n. Migranten vandaan komen, zou worden behandeld, zou je doen zoals veel van hen zich in EU gedragen.
    Maar wat Bert G a.h.w. stelt, je zou hier niets mogen zeggen omdat je in buitenland woont ?
    Zo’n soort verwijt maakte Paul Z me ook min of meer.
    Ik ben NL niet ONTVLUCHT voor islam of ander daar in verband mee ander soortig tuig, maar alleen omdat we de drukte in NL zat waren en rustig wilden leven.
    En zoals ik hier leef kan dat niet in NL, ook financieël gezien.
    Maar meer dan zo-nu-en-dan iets te schrijven over hier Fr. ( ” toetsenbordridder ” ! ), wat zou ik moeten ?
    Met een demonstratie meelopen ?
    Als er een aktie is voor iemand die geldelijk in moeilijkheden kwam
    door islamkritiek, maak ik ook wat geld over.
    Waar die “meneer” Mahoog in Brasil woont, woont ook een [schoon]broer van mij in Sao Vincente bij Santos.
    Heb trouwens meer familie in Z-Amerika.
    groeten

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Ik heb het al vaker gezegd, het gaat niet over iemand die in Europa woont, die bedoel ik daar ook niet mee.
    Maar over reageerders die hier 10.000Km vandaan woont, en hier al al jaren niet meer is geweest.
    Maar precies weet te vertellen wat WIJ fout doen.

    Like

   • BertG. zegt:

    Waarom verplaatsen mensen zich naar Thailand?
    Misschien wel om wat Harry al aangeeft.
    “Het is hier geen land waar de helft van de vrouwen uit hoeren en snollen bestaat , hoor !”
    Ik had 2 ooms die zo’n postorder bruid hadden geregeld, het heeft ze beide klauwen aan geld gekost.
    En nog steeds snappen ze het niet.

    Geliked door 2 people

 16. Je zult maar een positie als zeiker aan de zijlijn ambiëren om je strooks te sprokkelen.

  Geliked door 1 persoon

  • theresageissler zegt:

   Nou, zeg dat wel!

   Like

   • BertG. zegt:

    Als je er maar rekening mee houd, daar gaat het om.
    We houden je in de gaten.

    Geliked door 1 persoon

   • theresageissler zegt:

    Ten eerste is het me niet duidelijk, wáár het om gaat (schelden vanaf de zijlijn zeker?) en ten tweede doen “we” er beter aan om niet op de stoel van de webmaster te gaan zitten.
    Je geeft de intenties van jullie kliekje aardig weer, moet ik zeggen.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ theresageissler 17 juli 2018 om 07:16

    Je geeft de intenties van jullie kliekje aardig weer

    En ja hoor, je kon erop wachten. Daar is-ie weer: de steek onder water.
    Onder dat “kliekje” – wat een denigrerende opmerking! – versta je kennelijk o.a.:
    – Wachteres
    – Henk V.
    – BertG.
    – tinekevanschagen
    – Harry
    – en ondergetekende?

    En kom nou niet aan met de gemeenplaats: wie de schoen past, trekke hem aan’, want dat is gelul.

    Dit is helemaal het toppunt: ‘doen “we” er beter aan om niet op de stoel van de webmaster te gaan zitten.’
    Wát een arrogantie! Dat doe jij als geen ander, maar je ziet het niet eens.
    Jouw op-de-vingers-tikkerij, weet je nog?
    Je likt naar boven en trapt naar onderen.

    Het veroordelen van de mening en gevoelens van degenen die niet net zo ‘positief’ denken als jij; snap je niet hoe dwingend en onsympathiek dat overkomt?
    Nee, hè? Daar móét je wat over zeggen en doe je dat niet, zit je jezelf en je toetsenbord op te vreten.

    Ik citeer je nog maar eens:

    Ik vertrek hier níet, blijf mij bezighouden met vertalingen en, zo mogelijk, eigen bijdragen, maar onthoud mij verder van het geven van comments.

    Voor iedereen is dat waarschijnlijk het beste: ik ben er nu eenmaal zo één die over bepaalde zaken haar eigen mening heeft en die mening niet graag (zachtjes uitgedrukt) bijstelt, omdat anderen dat anders zien. (…)

    Men zal van mijn opvliegendheid op die manier geen last meer hebben

    Van mij mag je zo opvliegend zijn als een bos vlooien, maar je dient anderen niet de les te lezen en niet op de vingers te tikken!

    En nu krijg je van mij wat kritiek:
    – Je teksten lezen niet prettig.
    – ‘Hak’ de lange zinnen in kortere zinnen.
    – Bedien je iets minder van archaïsch taalgebruik.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    En nu krijg je van mij wat kritiek:
    – Je teksten lezen niet prettig.
    – ‘Hak’ de lange zinnen in kortere zinnen.
    – Bedien je iets minder van archaïsch taalgebruik.

    Het komt op hetzelfde neer wat ik al de tijd vermeld.
    Maar dan in een iets andere bewoording, maar in grote lijnen gelijk.
    Er is niet door heen te komen en zeer vermoeiend, en dan gaat het ook nog eens nergens over.
    Maar als ik het zeg, zijn er mensen die beweren dat het hatelijk is.
    De waarheid kan nou eenmaal keihard zijn.

    Like

   • BertG. zegt:

    Trees, met 1 zinnetje laat jij je al je tent lokken.
    Keer op keer.
    Schitterend vind ik dat, dat soort mensen.
    En het mooie is, je geeft altijd zelf de aanleiding.
    Zo valt er nauwelijks meer lol aan te beleven, het is veel te makkelijk.

    Like

 17. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @ Harry 20.30 uur de vorige keer dat u probeerde mij wijzer te maken deed u dit op dezelfde manier als nu. Geen enkel argument alleen wat grove opmerkingen. En jammer nu weer zo’n beetje dezelfde als vorige keer. En weet u wat, ze maken geen indruk op me, u maakt me er niet wijzer mee u laat u alleen maar kennen als een redelijk sneu figuur.

  Like

  • theresageissler zegt:

   Ik zóu een ‘like’ kunnen plaatsen, hier, maar dat herinnert me te veel aan bepaalde besmuikte werkwijzen en dat wil ik even niet.
   Daarom maar even met open vizier gestreden: Chapeau!

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Ze kan het niet laten om weer even een sneer uit te delen.
    Geeft niks hoor, we hadden ook niks anders van je verwacht.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ theresageissler 16 juli 2018 om 22:34

    maar dat herinnert me te veel aan bepaalde besmuikte werkwijzen

    En verdomd: hier flik je het nóg een keer.
    Je bedoelt: het geven van ‘likes’ aan Harry?

    Dit doet voor mij de deur dicht. Ik heb er genoeg van.

    Geliked door 2 people

   • theresageissler zegt:

    @Tistochwat, 09.45u: Als je het dan zo rechtuit vraagt: Toevallig bedoelde ik die níet, nee:
    Simpelweg omdat die op het moment van dit comment éven niet in mijn gedachten waren.
    Ik had andere in gedachten, die overigens net zo ‘gniffelig’ overkwamen. Hèb me dan ook al vaker voorgenomen, om dat voorbeeld niet meer na te volgen.
    Als ik er dan tóch weer telkens in verval: Ook ik ben niet perfect, uiteraard niet, en jij bent nu eenmaal niet de enige bij wie ‘het bloed onder de nagels vandaan gehaald kan worden.’
    Maar in principe blijf ik wel vinden: “Like” geven omdat iemand een algemene reactie geeft, die je bevalt: Oké, uiteraard, ook al ligt een ander met die iemand overhoop; dat is verder jouw zaak niet.
    “Like” geven omdat een ander afgekraakt wordt en jij het met dat afkraken eens bent: Minder oké – vind ik tenminste. Zeg het dan nóg liever zelf.
    Maar zoals gezegd: Ik heb me er ook door laten besmetten; dat wil ik mezelf proberen af te leren.

    Like

  • Harry zegt:

   Spoorbijster ,

   Normaliter probeer je eerst met humor of ironie iemand tot nadenken aan te zetten .
   Als dat niks oplevert gaat het geleidelijk over tot een milde vorm van sarcasme .
   Werkt ook dát niet dan kan grof worden nog wel eens helpen .
   Als ook dát niet doordringt , ben je hopeloos !

   Dat gezeur over ” argumenten ” heb ik nou ook wel gehad !
   Als je geen argumenten herkent , ben je toch niet zo heel erg nozel ?
   ( Onnozel , voor de niet-verstaander ) .

   Bij sommigen moet je de spreekwoordelijke bom laten ploffen , voordat ze iets snappen .
   ( Zoals bij het linkse koor bijvoorbeeld , die zijn ook ziende blind en horende doof ) .
   Daar wil je toch niet bij horen ?

   Geliked door 1 persoon

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Ik ben blij met uw reaktie, ik vind het eigenlijk geweldig daarom ook een like van mij. Met uw reaktie bewijst u namelijk mijn gelijk. Bij mij werkt het niet om me met grove nergens opslaande opmerkingen ‘wijzer’ te maken. Neem de moeite lees uw eigen commentaar nog eens. En inderdaad ik wil zeker niet bij het linkse koor horen maar heeft u nu echt niet in de gaten dat u dezelfde tactieken gebruikt als dat linkse koor? Sneu.

    Like

 18. spoorinmiddelsbijster zegt:

  @ BertG 7.04 uur. Een sneer uit te delen is dat uw privilege? Of hebben Theresa en wij, de rest van de lezers, dat ook?! Als een verslag van Theresa zulke commentaren te weeg brengt denk ik dat u niet kunt verwachten dat zij helemaal niets terug zegt. En als u dat wel van haar verwacht dan zou ik zeggen kom op geef het goede voorbeeld en begin er eens mee om alleen sneren uit te delen als Theresa werkelijk hier iets schrijft dat er op gericht is u of een andere lezer te beledigen c.q te kleineren. En zoals ik eerder zei werkelijk het ontgaat mij volkomen hoe een verslag van een demonstratie zelfs bij u op voorhand al aanleiding kan zijn zulke hatelijke commentaren te schrijven.

  Like

  • BertG. zegt:

   Zie je wel dat Harry gelijk heeft, je hebt het niet eens door wat je leest.

   Like

  • tinekevanschagen zegt:

   @spoorinmiddelsbijster

   Het gaat niet alleen om dit verslag.
   Hier is heel veel aan voorafgegaan.Dat is het punt.
   u schrijft vaak dat u het een goed recht vindt om het niet eens te zijn.
   U heeft laten weten het redelijk gevolgd te hebben,dan zou u het toch ook onderhand moeten/kunnen begrijpen.
   Dat U het in deze voor mevrouw Geisslert opneemt is Uw goed recht.
   Maar realiseert u zich ook, door steeds maar te reageren,er ook steeds weer olie op het vuur gegooid word?

   Like

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Nee dat het niet alleen om dit verslag gaat is duidelijk. En ik denk nu juist dat de commentaren wel alleen over dit verlag zouden moeten gaan. Ik kan mij overigens niet herinneren dat ik ooit gezegd heb dat ik het redelijk gevolgd heb. Ik weet alleen dat bij een vorige escalatie het werkelijk beneden alle peil was wat er voor privé zaken, waar wij allemaal niets mee te maken hebben, over Theresa op dit blog geschreven werden. Als u mijn commentaren leest, het gaat er mij niet om wie er in het verleden gelijk had. Het is wat mijnheer Bron zegt waar er twee vechten hebben er meestal ook wel 2 schuld. Alleen het is wel heel opvallend dat Theresa een verslag schrijft waar, het kan aan mij liggen, ik niets hatelijks naar ons Bron lezers in vind. En toch wordt dat verslag gelijk weer gebruikt om Theresa weer eens flink de les te lezen. Dat vindt u misschien terecht ik vind dat niet. Ik ben het met u eens dat ik mogelijk door elke keer te reageren ook weer olie op het vuur gooi. Wat ik dan weer wel bijzonder jammer vind is dat u dat wel tegen mij zegt maar niet tegen anderen die elke keer reageren. Heeft dat mogelijk iets te maken met het feit dat de anderen in hun commentaren Theresa zwart maken en dat ik dat juist niet doe….?

    Geliked door 1 persoon

   • tinekevanschagen zegt:

    Ik dacht dat u het begrijpen zou.
    Moet ik dan,die in het rijtje genoemd wordt van TTW,hen erop aanspreken als mevrouw Geisslert, notabene,
    hen uit de tent aan het lokken is en daarop aanspreken? …….serieus?
    Denkt U eens even na a.u.b

    Inmiddels vind ik dat u zich er ook behoorlijk mee bemoeit.

    Ik heb me juist afzijdig gehouden steeds,uit respect naar heer bronmaster.
    Dat had u misschien ook beter kunnen doen.

    Like

   • theresageissler zegt:

    @Spoor’, louter omdat je hier nu mee komt:
    Néé, dat was het ‘m dan ook juist! Ik had geen enkele intentie om met dit verslag iets hatelijks toe te voegen aan wie dan ook hier!
    Ik was integendeel blij, dat ik er bij had kunnen zijn en dat wou ik graag met iedereen hier délen!
    Maar dan gaat BertG. er vanuit het niets weer negatieve bedoelingen aan verbinden, en blijft hij daarmee bezig, en ik zie hier en daar alweer die “tevreden” likes aan zijn adres verschijnen en dan weet ik alweer, hoe laat het is!
    En dan mengt weer een ander, die op zijn hand is, zich er ook in, zodat je het helemáál weet.
    Dan vraag ik me óók af, waaróm, in vredesnaam,waarom uitgerekend nú weer? Ik zal het maar ronduit zeggen: Ik begrijp daar totaal niets van!
    Ik had er ook niet op gerekend, dat zeg ik hierbij eerlijk

    Like

 19. dutchess zegt:

  Tot mijn stomme verbazing is het afzeiken van Theresa weer begonnen, en alleen omdat zij een verslag geschreven heeft?
  Beste Bronlezers, we zitten toch alleen maar op dit blog omdat we dezelfde intenties en waarden hebben?
  Laten we dan niet op de man/ vrouw spelen met besmuikte insinuaties, maar reageren op het artikel dat beschreven wordt.

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   In dit geval oneens met uw conclusie! Theresa gaat hier niet vrijuit! Ook zij maakte zich in haar laatste comments wel degelijk schuldig aan insinuaties en balanceert nu echt op het randje na haar gedane beloftes.
   Ik heb altijd geleerd: belofte maakt schuld!

   Webmaster

   Geliked door 3 people

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Mijnheer Bron u heeft gelijk belofte maakt schuld en dat geldt natuurlijk voor ons allemaal! Ik vind en dat stoort mij gigantisch dat er nu bij dit artikel uit het niets en soms al op voorhand hatelijke opmerkingen geplaatst worden aan Theresa haar adres. Dat is het vuurtje opstoken en ik denk dat iedereen dan zou reageren. Dat dit dan op een manier gebeurt die niet is zoals zou moeten? Zeker niet goed te praten maar ik vind het wel begrijpelijk. Ik vind het heel erg spijtig want het verziekt de sfeer op uw verder hele goede blog waar u overduidelijk heel veel energie en tijd in steekt. Waarvoor dank.

    Geliked door 1 persoon

   • dutchess zegt:

    Belofte maakt inderdaad schuld Webmaster.
    Maar als ik zou worden aangevallen zou ik toch ook mijn best doen me te verdedigen?

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Waar twee vechten hebben twee schuld!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 17 juli 2018 om 12:23

    Ik zal het nu maar recht voor zijn raap zeggen: óf Theresa Geissler eruit, óf ik.
    Ik ben het meer dan beu. T.G. heeft een ‘karakerdingetje’ dat NOOIT zal verdwijnen.
    Ze zal ALTIJD voor wrijvingen blijven zorgen.
    Voor wie je ook kiest, Bert, even goede vrienden en natuurlijk blijf je bij ons van harte welkom!

    Like

   • BertG. zegt:

    Hey Tis, we hebben het hier over een openbare site, voor iedereen zichtbaar.
    Zou je daar nou echt zoi’n punt van willen maken door te verdwijnen.
    Dat kan je ons niet aandoen, om 1 ******wijf.
    GUN HET HAAR NIET.

    Like

 20. Wachteres zegt:

  @Theresa noemt een aantal reaguurders op de site een ‘kliekje’. Zegt dat niet genoeg?

  Dat zijn dus degenen die het weleens niet met haar opvattingen eens zijn en dan de pin op de neus krijgen.

  “.. ik ben er nu eenmaal zo één die over bepaalde zaken haar eigen mening heeft en die mening niet graag (zachtjes uitgedrukt) bijstelt, omdat anderen dat anders zien. (…)”.

  Het probleem met jou is inderdaad dat je niet kunt hebben dat er mensen zijn met een andere mening dan die van jou, dan wordt er net zo lang gedramd tot men de mening bijstelt.

  Gebeurt dat niet, dan maakt men blijkbaar deel uit van een negatief bedoeld “kliekje”.

  Geliked door 1 persoon

 21. theresageissler zegt:

  Allereerst: Webmaster Bert heeft hier gelijk:
  Ik heb inderdaad bepaalde toezeggingen gedaan, en daar heb ik me wederom niet aan kunnen houden.
  Ik ga mezelf wat dat betreft niet verdedigen. Het komt doodgewoon, doordat ik hier de vijandigheid van een bepaald groepje mensen – inderdaad, Tistochwat, je hebt ze perfect opgesomd – doorlopend vóel.
  Dat groepje mensen zal wel niet samengespannen hebben in de gebruikelijke zin van het woord – dat kan tenslotte technisch gesproken al niet – maar ze hebben waarschijnlijk van elkaar aangevoeld, dat ze één wens gemeen hadden: Ik moest er uit.
  Dat is ze niet gelukt en de onvrede daarover is tot op heden vóelbaar.
  Zoals dat in het verleden ook ten opzichte van anderen voelbaar was. Maar het is waar: De één irriteert je meer dan de ander.
  Ik heb in het verleden op mijn beurt vaak genoeg te maken gehad met mensen, die MIJ dood-ergerden en die zich voor mijn gevoel schuldig maakten aan precies die dingen, die mij nu door een paar mensen worden verweten. Maar curieus genoeg vonden een paar van jullie die dingen vaak dood-normaal! En dat vond ík dan weer niet.
  Ik ga daar niet over uitwijden, ik zal geen voorbeelden noemen; daar is dit niet de plek voor.
  Ik geef toe, zei ik al, dat ik hier weer in de fout ben gegaan, zoals sommigen van jullie, naar ik vermoed, hoopten, dat ik zou doen.
  Ik balancéérde hier op het randje en het enige, wat ik nu kan doen, is: hopen, dat Bert me nog een laatste kans geeft, zodat ik het nog recht kan trekken.
  Ik wil echter bij deze ook kwijt, wat ikzelf van dit alles in de laatste tijd definitief heb geleerd, of je kunt beter zeggen: waarvan ik me bewuster ben geworden, want beseffen deed ik het altijd al:
  Hoezeer iemand me ook irriteert, hoezeer ik ook wens, dat er ingegrepen wordt, Ik zal er NOOIT op aansturen, dat iemand hier definitief wordt verwijderd of op een andere manier geïsoleerd:
  Ik voelde altijd al, wat dat voor iemand moest betekenen, en nu weet ik het zeker!
  En verder, daar ben ik van overtuigd, zou hier ook niemand in de verleiding komen om over de schreef te gaan, als we ALLEMAAL, ieder voor zich, ons zoveel mogelijk zouden bepalen tot de ónderwerpen en zo min mogelijk persoonlijk zouden worden naar elkaar toe, ook wat betreft elkaar bekritiseren en/of elkaar “goede raad” geven.
  Het lijkt leuk, een persoonlijke noot, maar bepaalde dingen als mimiek ontbreken nu eenmaal, waardoor…maar dat kan iedereen begrijpen.
  Ik zóek niet bewust ruzie; ik néém mij van alles voor, maar ik geef toe, dat het me moeite kost, zoals het hier af en toe aangepakt wordt:. En dan ga ík vervolgens weer in de fout.
  Met toestemming van Bert wil ik het nóg eens proberen, Weggaan doe ik niet uit mezelf, dat is mijn principe, zoals ik -als reeds gezegd- bewust nóóit zal meewerken aan de verwijdering van iemand anders hier, wie dan ook, om wat voor reden dan ook.
  Dat meen ik oprecht. En het staat ieder vrij, dat te geloven of niet.

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   @Theresa

   Echt de laatste kans . . . Ik wíl geen tijd en energie steken in gehak en gevit tussen reaguurders onderling.
   De volgende keer volgt onverbiddelijk, zonder verdere opgave van redenen, een permaban. (dat neemt niet weg dat ik heus wel in de gaten heb dat en wanneer andere reaguurders je uit de tent lokken).
   Maar toch geldt dan: houd je in en blijf on topic!

   Webmaster

   Geliked door 1 persoon

 22. Wachteres zegt:

  `” ..maar ze hebben waarschijnlijk van elkaar aangevoeld, dat ze één wens gemeen hadden: Ik moest er uit.
  Dat is ze niet gelukt en de onvrede daarover is tot op heden vóelbaar”.

  “Ik geef toe, zei ik al, dat ik hier weer in de fout ben gegaan, zoals sommigen van jullie, naar ik vermoed, hoopten, dat ik zou doen”.

  Dat zijn conclusies die nergens op slaan. Met de meesten hebben wij geen persoonlijk contact en als we al eens contact hebben met ‘Tistochwat’ dan gaat het – jammer voor jou – niet over Theresa.

  Dat wij er met elkaar op uit zouden zijn haar eruit te werken en daar nu onvrede over hebben, omdat dit ons niet is gelukt, zegt meer over de wijze waarop Theresa denkt, dan over ons.

  Ik vat dit wel op als een persoonlijke belediging.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Hoe meer ik er over nadenk , hoe meer ik overtuigd raak van de genialiteit van de opmerking van mijn vriendin, wat betreft Geisslert , t.w. : ” karakterdingetje ” !
   Het omschrijft het probleem op de meest subtiele wijze .
   Niet grof , niet beledigend , gewoon de juiste conclusie .
   Het zal ook nooit overgaan . Het is chronisch .

   Vraag me dan ook af waarom T.G. opnieuw de kans gekregen heeft .

   Geliked door 1 persoon

 23. Republikein zegt:

  Willen we nou stoppen met elkaar de hersens inslaan?
  Godver, gewoon negeren.

  Geliked door 2 people

  • spoorinmiddelsbijster zegt:

   Dit vind ik nou nog eens een goede opmerking👍

   Like

  • Harry zegt:

   Kun jij die fanatiekelingen van de islam ook gewoon negeren dan, Republikein ?
   Er zijn er die je ergernis tot het uiterste triggeren .
   Dat tuig geeft gewoon nooit op , vanwege een defect in hun schedel .
   Negeer je dat dan ook ?

   Zie je de overeenkomsten met sommige Nederlanders niet ?

   Like

 24. Republikein zegt:

  Mijn weerwoord is summier, kan veel langer.
  Luiheid is des duivels oorteken.
  Of wat er op lijkt.

  Like

  • Republikein zegt:

   De smartphone helpt je vaak met het zoeken van het juiste woordje en voordat je het beseft druk je dan.
   Natuurlijk is het oorkussen.
   Foutje bedankt.

   Like

 25. Henk.V zegt:

  Samen met Wachteres heb ik in een sekte- achtige, godsdienstige stroming vertoefd en laat ik dit maar zeggen: ik herken de aard van sektes heel goed, de benauwende sfeer die daar van uitgaat OGENBLIKKELIJK en die verafschuw ik, omdat die mij bijkans de adem beneemt.
  Ik kan sektes niet meer uitstaan, want ik denk, handel en beoordeel situaties op persoonlijke, onafhankelijke basis. Niemand krijgt het ooit nog voor elkaar dat ik mij aan sektarisch gedrag onderwerp. Ik ben allergisch voor vormen van dwang(matigheid). Die herken ik ogenblikkelijk en ik zal mij daar altijd tegen verzetten.
  Wanneer ik sektarisch gedrag waarneem open ik allereerst mijn mond en geef ik duidelijk mijn mening en wanneer men niet luistert ben ik vertrokken..

  In sektes wordt onder meer de rol van personen uitvergroot die bepaalde opvattingen uitdragen. De denkrichting bepalende personen hadden met elkaar gemeen dat zij een bepaalde onaantastbare status innamen, of wensten in te nemen.
  Zij waren -bewust of onbewust- uit op gezag over anderen..
  Deze mensen waren zeer sfeer bepalend.
  Zij floreerden naarmate de verering van hun persoon en boodschap toenam.

  In deze groep reageerders zit zeker een persoon die -in de manier waarop zij schrijft en op anderen reageert – buitengewoon sfeerbepalend is. Precies wat Wachteres en ik bij andere gelegenheden ook hebben meegemaakt.

  Onze reacties waren hier dan ook verwant aan onze reacties van destijds.
  Wij wezen op bepaalde verbale interacties en de houding die daar achter schuil gaat.

  In reactie daarop worden wij nu ondergebracht in een ”kliekje”
  De gedachten die daarachter schuil gaan zal ik hier maar verder niet op papier zetten.
  Voor dit soort geleuter voel ik mij te goed.
  Jaren hebben wij ons ingezet voor een buitengewoon belangrijke zaak, waarvoor wij ons allemaal onverdeeld en één van geest zouden moeten willen inzetten.

  Maar helaas, Wachteres en ik zijn terug in een sekte.
  Daar wil ik onder geen beding verder in blijven.
  Dit is mijn laatste bijdrage geweest aan de site van Bert.

  Like

 26. BertG. zegt:

  Nou, lekker dan.
  Tistochwat weg.
  Henk V. en Wachteres weg.
  En waarom………………………………..
  De lijst wordt steeds langer die verdwijnen door slechts 1 persoon.

  Like

  • Harry zegt:

   Wat een ellende !
   Laten we hopen dat ze , ( Henk , Wachteres , Tistochwat , in willekeurige volgorde ) na een rustgevende vakantie weer de behoefte voelen om tussen de meer “vrijdenkers” terug te keren .
   Zo niet , dan is de hele kern wég .

   En dat alles door een gemankeerde dame , die haar problemen categorisch ontkent en het maar niet op kan brengen om in te binden .
   Zij ziet kans in haar eentje de hele boel te verzieken .
   Niemand twijfelt aan haar schrijfkunst en haar geheugen .
   Maar er valt niet mee te leven .
   Alles draait bij haar om háár , al beseft ze dat zelf niet eens .
   En haar afkeer van de vrouwelijke aanwezigen leidt n.m.m. tot de uitvallen en de denigrerende opmerkingen aan het adres van Tistochwat .
   Jaloezie en afgunst !

   Persoonlijk vind ik haar verslagen bloedstollend saai , ik lees ze niet eens meer .
   Het is de Theresa-show .
   Ze probeert zich “in the picture” te plaatsen , maar met de nodige handicaps ga je dat echt niet redden .
   Moedeloos word je van mensen zonder zelfkennis .

   Als ik de afgelopen jaren analyseer hebben haar ouders geen vat op haar kunnen krijgen om haar enige gewenste eigenschappen bij te brengen .
   En met dat probleem zitten wij nu opgescheept !
   Het “karakterdingetje” is een probleem dat zichzelf tot de tiende macht heeft verheven .
   Persoonlijk noem ik het een tyfuskarakter .
   Je zal zoiets in je familie hebben , zeg !

   Maar kom op , mensen .
   Er is maar één Bron !
   Die moet behouden blijven en niet zoals sommige andere sites ( zoals DDS ) dégenereren en naar de gallemiezen gaan !
   We kunnen elkaar soms best te lijf gaan , soms ook met humor , maar het komt altijd wel weer goed .

   Zolang Theresa hier een ban had , begon het weer gezellig te worden .
   Beetje lol , beetje plagen .

   Nu is ze terug , ik vraag me af , wáárom .
   Één persoon die het hele feestje bederft ?
   Eerlijk gezegd snap ik het niet zo .

   Die charade , dat ze zelf een stap terug wou doen , lijkt me dan ook niet te rijmen met de feiten .
   Waarom is ze nu ineens terug dan ?
   Haar afwezigheid kan toch niet als een gemis gezien worden ?

   Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    @Harry

    Theresa Geissler heeft sinds ongeveer een half uur een permaban!

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Bert, dat mag je wel dan in een mail door geven aan Tis, Henk en Wachteres van mij.
    Misschien veranderen ze dan nog van gedachte.

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    “Tistochwat” blijft sowieso. “Wachteres” en “Henk V.” ga ik van uit dat ook die blijven.

    E.J.

    Geliked door 2 people

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    @ Harry kijkt u aub eens bij informatie onder punt 4! Als iedereen zich daar nu eens aan zou houden dan zouden we ALLEMAAL kunnen blijven genieten van het werkelijk uitstekende blog van mijnheer Bron. Zoals u (bent u psycholoog?) hier in het openbaar Theresa haar karakter aan het analyseren bent. Stuitend vind ik dat.
    Maar het is diep en diep triest dat Tistochwat, Wachteres en Henk V vertrokken zijn en Theresa een ban heeft. Dat dit allemaal nodig blijkt te zijn daar word ik wel treurig van.

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Theresa Geissler heeft nu een permaban. “Tistochwat” blijft gewoon. Ik ga er van uit dat ook “Wachteres” en “Henk V.” gewoon zullen blijven.

    Webmaster

    Geliked door 2 people

 27. Martha zegt:

  E.J.
  Heb je dat schuurtje nog?

  Like

 28. Martha zegt:

  Ja…dat schuurtje waar je altijd naar toe ging om een sigaret te roken
  als ’t op je site niet helemaal naar behoren ging.
  Weet je nog?
  Toen ik hier nog een trouwe reageerster was. 🙂

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   Oh, dat schuurtje. Ja! Daar zit ik nog steeds te roken! 😆

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Nee hoor, hij rookt niet meer, @Martha. 😛

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    En ook niet minder . . . 😦 😆

    Geliked door 1 persoon

   • tinekevanschagen zegt:

    Morgenochtend maak ik de gang naar het ziekenhuis heer bronmaster,na drie weken van onderzoek kweek,ct-scan-longfuntietest etc.
    na drie weken van stress hangt morgen het zwaard van Damocles boven mijn hoofd.

    Het kan twee kanten op.maar deze weken zijn moordend geweest.
    Ik ben ook verslaafd,en na vele stoppogingen kan ik het maar niet laten.

    Ik had er een knappe bungalow voor neer kunnen zetten.

    Het ergste is nog ,dat ik zoveel geld uitgegeven heb voor mijn eigen vernietiging!

    Laten we hopen for the best!!

    Tineke

    Geliked door 3 people

   • E.J. Bron zegt:

    Heel veel sterkte Tineke!

    Webmaster

    Geliked door 5 people

   • delamontagne zegt:

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Sterkte, Tineke en good luck!

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ tinekevanschagen 19 juli 2018 om 12:34

    Wat een narigheid, Tineke.
    Ik hoop voor je dat het helemaal in orde komt.

    Het valt mij overigens steeds vaker op dat de ‘beste’ mensen altijd het eerst worden getroffen door ellende.
    Gisteren een goede vriend van mij. Een ‘grote geest’ weg…

    Geliked door 1 persoon

  • Elisah zegt:

   Ook van mij heel veel sterkte gewenst, ik hoop voor je dat alles goed komt.

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   @ Wachteres 18 juli 2018 om 22:54

   Nee hoor, hij rookt niet meer, @Martha.

   Jawel, hij rookt als een ketter.
   Maar daar hebben wij hier een oplossing op gevonden.
   Heer Bron ligt bij ons altijd op een berenvel voor de open haard te paffen met zijn hoofd precies onder de schoorsteenpijp.

   Geliked door 1 persoon

 29. Martha zegt:

  Vroeger vluchtte je naar je schuurtje om een peuk op te steken als de omstandigheden je daartoe dwongen. En, neem ik aan, ook nu, na al de commotie hier.
  Je hebt naar mijn mening een verstandig besluit genomen, EJ.
  Voor wat mij betreft had je dat jaren geleden mogen doen, toen TG haar giftige pijlen
  op mij persoonlijk richtte en ik mij genoodzaakt voelde af te haken.
  Hoop dat Henk en Wachteres op hun besluit terugkomen.
  All the best!

  Geliked door 2 people

 30. Wachteres zegt:

  Ik dacht al dat jij het was, @Martha. [Op een gegeven ogenblik waren er twee Martha’s]

  Fijn dat je weer iets van je hebt laten horen..Ik was je mail kwijt.

  Geliked door 2 people

 31. Martha zegt:

  Ha Wachteres, nee hoor…..ik ben de enige echte 🙂
  Martha N. was de andere, die in het verleden hier goede stukken plaatste.

  Geen wonder dat je die mail kwijt bent, was lang geleden.
  Hoop dat ’t goed gaat met jullie!

  Like

 32. Martha zegt:

  Heel veel sterkte Tineke, we denken aan je!

  Geliked door 1 persoon

 33. Taljaard zegt:

  Zucht……:(
  Ik ben toevallig wel een psycholoog, zij het in een specialistisch veld. (pastorale psychologie)
  Maar ga mij niet te buiten aan diagnostiek wanneer ik mensen alleen maar kan beoordelen aan de hand van commentaren en artikelen op een blog en verder niets van hen afweet.
  Het ziet er echter wel naar uit dat verschillende personen hier onvoldoende beseffen dat de digitale wereld, en het daaraan deelnemen middels het schrijven van artikelen en commentaren op een blog, slechts een beperkt onderdeel vormt van het totale spectrum van de menselijke leefwereld en de daarmee verbonden realiteit.

  Je ziet hetzelfde verschijnsel, wat ik als ”digitale oogkleppen” definieer, op vrijwel alle andere social media. Daarin presenteren mensen een veel te rooskleurig beeld van zichzelf. En het gevolg daarvan is dat zij ook veel te hoge verwachtingen van anderen gaan koesteren. En wanneer je dan je hele ziel en zaligheid erin gaat leggen raak je onvermijdelijk in elkaar teleurgesteld, loop je tegen je eigen grenzen en die van anderen aan en kom je zo op den duur in onoverkomelijke conflictsituaties terecht.

  Wie in een dergelijke situatie een blog moet beheren kan zulke conflicten nooit oplossen en loopt zelfs het risico om tussen twee molenstenen te worden gekraakt. Want het is soms al ondoenlijk om binnen een groep van mensen die elkaar werkelijk en persoonlijk kennen de rust te bewaren zonder dat iedereen zich dan tegen je gaat keren. Laat staan in de digitale sfeer, die dus slechts een onderdeel van de intermenselijke werkelijkheid vormt. En waarbinnen de communicatie ook nog eens wordt gestempeld door een beperkt en buitengewoon selectief karakter.

  Wat er hier met Theresa is gebeurd kan dus ook net zo goed met anderen gebeuren wanneer men zich onvoldoende realiseert dat de communicatie via internet en social media slechts kan plaatsvinden met het manco van deze zogenaamde ”digitale oogkleppen”.
  En dat het daarom noodzakelijk is om binnen dit beperkte communicatieve speelveld een objectiverende en relativerende afstand te bewaren, waarin je rekening houdt met zowel de beperkingen van de digitale wereld, je eigen beperkingen daarin en die van anderen.

  Doe je dat niet dan krijgen we dit gesteggel op den duur weer.
  En daar moeten wij Bert niet mee opzadelen.

  Geliked door 3 people

  • BertG. zegt:

   Pastorale psychologie, kan je daarvoor leren of ben je dan een handige prater in kerk verband tussen mensen.
   Of een soort van zelf benoemde functie/ afspraak tussen jouw en de dominee/ pastoor.
   Een soort van bemiddelaar dus,

   Like

   • Taljaard zegt:

    @BertG
    Sterker nog, daar kun je zelfs op promoveren; als onderdeel van het academische vakgebied van de praktische theologie. Heb dat in 2001 ook gedaan, met een lijvig proefschrift van 883 pp. en 557 noten.

    Pleitte daarin (o gruwel, o verschrikking!) voor een afwaardering van de seculiere (lees cultureel marxistische) psychologie en menswetenschappen. En een terugkeer naar een relationeel. existentieel en op Bijbelse fundamenten gebaseerd pastoraat. Omdat dit als pastores onze kerncompetentie is, waarbinnen wij onze autonomie kunnen bewaren. (En die wij dus NIET hebben te onderwerpen aan het oordeel van linkse geitenwollensokken)
    Om het helemaal leuk te maken brak ik Freud (een heilige van de linkse kerk) af, door hem als volslagen ongeschikt voor psychologie binnen een pastorale context te kwalificeren. En haalde ik in plaats daarvan (wederom o gruwel, o verschrikking!) Jung aan, waarbij ik een lans brak voor zijn symboliek en zijn dieptepsychologie, die veel beter te verbinden valt met religieus bewustzijn. Als finale uitsmijter en afmaker verbond ik Jung met Heidegger (FOUT!, FOUT!, want tussen 1933-1937 lid geweest van de NSDAP).

    Mijn promotor waarschuwde mij al, dat het helemaal verkeerd zou vallen binnen het links gepolitiseerde academische wereldje van de Nederlandse theologie.
    Dat heb ik geweten……..
    Maar dat is een lang verhaal wat ik hier niet ga vertellen.
    Hou het er maar op dat ik hierdoor voorgoed ben genezen van iedere vorm van linkse koprot.
    Was ik maar gewoon in de mast gebleven!

    Geliked door 3 people

   • BertG. zegt:

    Ok, bedankt voor de uitleg.
    Het was een serieuze vraag, ik heb er nog nooit van gehoord dat die bestaan.
    Dus ik dacht een soort van handige bemiddelaar tussen kerk mensen en problemen.
    Maar wat je er nou aan heb of mee kan ontgaat mij nog een beetje.
    Kan je daar b.v. je werk van maken, en waar werk je dan.
    In een kerk of zo.
    Een ziekenhuis zit hier niet op te wachten denk, of gaat het dan om mensen met een godsdienstwaanzin die daardoor door helemaal gedraaid zijn.
    En om daar dan gesprekken mee te voeren.

    Geliked door 1 persoon

   • spoorinmiddelsbijster zegt:

    Ik ken mensen die ook ontzettend anti godsdienst zijn maar in moeilijke tijden in het ziekenhuis heel veel gehad hebben aan dit soort hulpverleners. Als zij weten dat jij niet “gelooft” kunnen zij vaak toch heel voor je betekenen en zullen je dan absoluut niet doorzagen over het geloof. Vaak zijn het wijze mensen die heel goed kunnen luisteren en je (heel subtiel) helpen zaken ook iets anders te zien en je helpen te leren accepteren. Overigens ik ben ook bloedserieus.

    Geliked door 2 people

  • Republikein zegt:

   Helder.

   Like

 34. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Tineke van Schagen 12.34 uur. Je richt je bericht dan wel aan mijnheer Bron maar ik wil je ook heel veel sterkte wensen en hoop van harte dat de uitslag een dikke meevaller zal zijn. Mocht dat niet zo zijn probeer dan (heeeel erg moeilijk, ik weet het is bijna niet te doen) toch nog niet meteen te wanhopen. Ik weet uit mijn directe omgeving dat ze tegenwoordig echt heel veel kunnen doen! Nogmaals sterkte want ook al valt de uitslag mee, die tijd tot je de uitslag krijgt is werkelijk gekmakend, sterkte.

  Geliked door 1 persoon

 35. Tistochwat zegt:

  Hallo mensen, ik zal jullie maar even verklappen waarom ik hier weer terug ben.
  Dat komt omdat Harry me een mailtje stuurde met de belofte dat hij mijn hele tuin komt ontdoen van wilde bramen en andere zooi, áls ik maar weer reacties ging plaatsen op de site van heer Bronmaster.
  Nou, zo’n aanbod sla je natuurlijk niet af, als iemand met een verwaarloosd landgoed. 😛

  Geliked door 4 people

  • Wachteres zegt:

   Getver, trekt Harry jou weer voor? Wat moet er worden van onze tuin?

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Wachteres 20 juli 2018 om 22:18

    Als hij hier klaar is, stuur ik hem wel naar jullie toe.
    En als hij dat niet wil, verleid ik hem gewoon met een extra glaasje lekkere ranja.
    Daarmee krijg ik bij Harry alles gedaan. Hij roept hier nou wel stoer dat hij ranja vies vindt, maar je zou hem eens moeten zien lurken, ik krijg het spul niet aangesleept.

    Misschien maak ik wel een keer haggis voor hem.
    Wedden dat hij hier dan nog vaker komt helpen?

    Like

 36. Aegolius cs zegt:

  Ben ik even een paar dagen afwezig en lees onprettige passages van EJ versus schrijvers/reaguurders.
  Ik ben blij geen vriendjes te hebben op enig site.
  De dagen blijven nog lang boven de 30 graden en daarna zie ik wel verder.
  Groetjes lui.

  Like

 37. spoorinmiddelsbijster zegt:

  Tineke van Schagen 12.34 uur. Je richt je bericht dan wel aan mijnheer Bron maar ik wil je graag ook heel veel sterkte wensen en hoop van harte dat de uitslag mee zal vallen. Mocht het niet meevallen probeer dan (heeeel erg moeilijk, ik weet het is bijna niet te doen) toch nog niet meteen te wanhopen. Ik weet uit mijn directe omgeving dat ze tegenwoordig echt heel veel kunnen doen! Nogmaals sterkte want ook al valt de uitslag mee, die tijd tot je de uitslag krijgt is werkelijk gekmakend, sterkte.

  Like

 38. Republikein zegt:

  Zware tijd Tineke, veel sterkte.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s