LONGREAD: Alle mensen worden slaven – Globalisering of de dood

Screenshot_46

(Door: Barbara Köster – Vertaling: E.J. Bron)

In de uitzending van Anne Will op 7 oktober 2015 zei Angela Merkel: “Ja, ik heb een plan.” Ze betwistte echter energiek dat dit plan een plan van open grenzen zou zijn, zoals destijds al enkele mensen vermoedden. Er zijn nu bijna drie jaar voorbijgegaan. De grenzen zijn nog altijd open. Het aantal migranten dat sindsdien het land is binnengekomen, is onbekend, maar aanzienlijk. Duitsland krijgt door hen een ander gezicht. Er is nog meer immigratie op komst. Blijkbaar wordt het plan van de geostrateeg Thomas P. Barnett, dat in zijn boeken “The Pentagon´s New Map” – 2004) en “Blueprint for Action” – 2005) werd uitgelegd, uitgevoerd. Barnett was adviseur van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Donald Rumsfeld, wiens minachting voor “Oud Europa” hij deelt.

philosophia perennis

“En als ze dreigen met geweld tegen de globale orde, zeg ik: dood ze.”

Wat betreft Barnett is Europa dood en alleen weer tot leven te wekken door constante immigratie van mensen uit andere regio´s. Deze immigratie mag niet belemmerd worden, noch door de regering noch door de oorspronkelijke bevolking. Wie verzet biedt, behoort tot de “irrationele mensen”. Citaat: “Ja, ik ga in mijn kijk op de wereld ook op de irrationele spelers in. En als ze dreigen met geweld tegen de globale orden, dan zeg ik: dood ze.” Hun vernietiging zou echter ook al door de geschiedenis voorbestemd zijn. Met deze voorspellingstheorie laat Barnett zich uit als politiek-religieus ideoloog.

Hij dweept met een toekomstig lichtbruin type mens: “En bovendien houd ik ook, eerlijk gezegd, als vader van familie van gemengd ras gewoon van het idee dat de mensheid in het begin ooit lichtbruin geweest is en zich daarna in een grote verscheidenheid aan schakeringen heeft opgesplitst, om op zekere dag naar deze lichtbruine huidskleur terug te keren. De symmetrie van deze reis spreekt me gewoon aan, temeer daar ik weet dat de stichter van mijn religie, Jezus Christus, vast en zeker met deze huidskleur op aarde wandelde. Als ik dus in de bruine ogen van mijn dochter kijk, dan zie ik geen vreemd ras, maar de toekomst van het menselijk gelaat – en dat vind ik heel mooi.”

Lichtbruine Jezus als model voor de toekomstige mens

Barnett en zijn vrouw hebben, zoals gezegd, bovenop hun eigen drie kinderen, een klein Chinees meisje en twee zusjes uit Ethiopië geadopteerd. De zaak was riskant, en is goed afgelopen, was een verrijking voor hen. Hij noemt dit private familieproject een “instemming met de globalisering” en beweert serieus dat het ook in grote omvang opgelegd zou kunnen worden en dan net zo goed aflopen.

Zo naïef en argeloos als met dit verhaal en dat van de lichtbruine Jezus als model voor de mens van de toekomst komt Barnett vaker over. Daar zit niets anders achter dan een eugenetisch plan om de blanken te elimineren. De teneur van zijn programma luidt: globalisering of de dood.

Dit alles vindt, zoals zo vaak, plaats in de naam van de liefde. “Bij al deze uitdagingen gemengde, interreligieuze en interculturele betrekkingen kiest niemand deze weg uit andere motieven dan oprechte en innige liefde tot andere betrokkenen, en een strijd tegen de liefde is, zoals ontelbare generaties van de menselijke evolutie bewezen hebben, veel zinlozer dan een strijd tegen haat en racisme.” Verzet tegen dit globale integratieproces zou zowel immoreel als ook zinloos zijn.

Verruwing maakt deel uit van het plan

De taal van geweld behoort tot de ideologie van de Nieuwe Wereldorde, wiens vertegenwoordiger Barnett is. De opdracht om te doden is geen slag in de lucht. Hij wordt al opgepakt en ook door andere protagonisten in de openbaarheid getransporteerd, soms heel achterbaks als satire verpakt. Terwijl de ontwikkeling tot geweld in Duitsland nog niet zo ver is voortgeschreden als in de VS. “The Big Sort” (Bill Bishop, 2009), de zelf-afscheiding van politieke en alledaagse culturele levenswerelden, omdat bijvoorbeeld Democraten het niet z\ouden verdragen Republikeinen als buren te hebben, is geen nieuw fenomeen, maar sinds de verkiezing van Trump een harde klap heeft uitgedeeld aan de globalisten, is de kloof definitief. Trump-tegenstanders vinden dat zij in hun het recht staan om de Trump-voorstanders, die allemaal nazi´s genoemd worden, openlijk aan te vallen. Dit zijn weliswaar signalen van verruwing, maar verruwing maakt deel uit van het plan.

Op het eerste gezicht wordt een verrassende overeenkomst met een veel ouder boek uit een vroegere tijd zichtbaar: de koran met zijn veelvuldige dodingsbevelen. Bij nadere beschouwing is het helemaal niet zo verrassend. Hier zowel als daar is de ideologie vehikel en aansporing tot het uitleven van vernietigingswensen, die schijnbaar een antropologische constante zijn en de tijden doorstaan. Hier zowel als daar worden heerschappij en knechtschap tot liefde herduid en de liefde zodoende geperverteerd.

De vertegenwoordigers van de Nieuwe Wereldorde bouwen op het islamitische jihadisme

De islam wil en moet Europa veroveren. Het centrale doel is Duitsland. De door Merkel en de Duitse regering al van tevoren verzwakte aanvalspunten zijn de economie, de munteenheid, het sociale stelsel en het defensievermogen. Het Duitse parlement is door Merkel van een wetgevende macht verworden tot een soort shura. De shura is een adviserende vergadering in Arabische landen, bijvoorbeeld in de Emiraten. De beslissingen liggen echter alleen bij de heerser.

Op de gebieden van de rechtspraak, de onderwijsinstellingen en de binnenlandse veiligheid wordt toegewerkt naar de verovering. De vernietiging komt ook van binnenuit. De onderwerping komt van binnenuit. Het waardeverlies komt van binnenuit. De zelf-opgave komt van binnenuit.

Het is het doel om van de Duitsers een minderheid in hun voormalige eigen land te maken

Het onophoudelijke binnensluizen van mensen uit de Oriënt en de landen van de sub-Sahara dient dit doel. Evenals de islamitische infiltratie van instellingen en organisaties, gedeclareerd als “deelname”, milde bestraffing van migrantencriminaliteit door de rechtbanken, bagatelliseren van terreur door politiek en media, verdringen van de oorspronkelijke bevolking uit hun traditionele woongebieden en de openbare ruimte door de uitbreiding van islamitische zones en de verzwakking van de welvaartsstaat tot diens ineenstorting. Sociale uitkeringen uit publieke kassen voor de immigranten, van Hartz-IV tot gratis wonen is boor hen nieuw gebouwde huizen, zijn subsidies (ondersteunende uitkeringen) voor bondgenoten in de nog verdekte oorlog tegen de autochtone inwoners. Als die uitgeput zijn, zal de openlijke strijd om de zich in privé-handen bevindende vermogens ontbranden.

Merkel zal hier niets tegen ondernemen. Merkel-politiek is pseudo-crisismanagement, erop gericht om crises te verergeren in plaats van ze uit de wereld te helpen. De energietransitie lukt niet. Het leger kan niets meer verdedigen. De vluchtelingen zijn er nu, dat maakt niets uit. Hoeveel er nog komen, maakt ook niets uit. Crisismanagement à la Merkel betekent geen oplossing van crises, maar politiek door crises. Het resultaat is chaos, anomie, politiek geïnduceerde entropie als voorwaarde voor de heerschappij van de elite. Deze zal door haar islamitische bondgenoten (en links, dat kennelijk niet meer weet waar de klassenvijand staat) net zolang worden begunstigd totdat zij deze elite niet meer nodig hebben.

Merkel staat voor de vernietiging van de Duitse natie

Zo af en toe wordt er gezegd dat men niet zou weten waar Merkel eigenlijk voor zou staan. Terwijl het heel duidelijk is: Merkel staat voor de vernietiging van de Duitse natie. Ze richt de focus op de haat en verbiedt deze schijnheilig, maar zoals we weten: “It´s not hatred that is important, it´s the desire to annihilate.” Terwijl “hatespeech” vervolg wordt, kan Merkel des te ongestoorder handelen. “Laat u mij m´n werk doen”, eist ze, en de Duitsers laten haar.

Haar tot nu toe laatste daad was om het “globale akkoord voor veilige, geordende en reguliere migratie” van de VN door Heiko Mas te laten ondertekenen. Het zal in december officieel ondertekend worden in Marokko. Daar zullen de VS en Hongarije niet bij zijn.

Migratie moet normaliteit worden

Dit verdrag is een programma om migratie te bevorderen. Migratie moet normaliteit worden. Ter communicatie van deze bedoeling is men van plan “objectieve” (in duidelijke taal: migratievriendelijke) verslaggeving te stimuleren, ook door “sensibilisatie” (in duidelijke taal: indoctrinatie) van journalisten. Daarentegen dienen al die media geen financiële ondersteuning meer te krijgen, die “intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van discriminatie tegen migranten bevorderen.” Op klassieke Double-mind-manier komt daarna de verzekering van het volle respect voor de persvrijheid.

De passage, waarin het verdrag ingaat op de “zorgen van de bevolking”, om deze direct als fout te ontmaskeren, ziet eruit alsof het van Barnett is overgeschreven.

Gewetenloos en onverstoorbaar

Merkel heeft het plan niet bedacht, maar ze heeft het zich wel eigen gemaakt. In de uitvoering is ze gewetenloos en onverstoorbaar. De zogenaamd zo bezonnen en verstandige politica krijgt steeds meer het profiel van een fanaticus.

Merkel bepaalt de omgang met de islam en zorgt ervoor dat de Duitsers onder zijn knoet terechtkomen. Om migratie en islamisering te stoppen, moet eerst het systeem Merkel gestopt worden. Zonder de macht uit de Bondskanselarij zouden islamverenigingen islamisering-gevolmachtigden en de islamofielen in de kerk en de media niet zo gemakkelijk spel hebben.

De moslims zijn zelf alleen maar nuttige idioten

Men kan er van uitgaan dat de verstandhouding van de globalisten met de islam een geforceerd bondgenootschap is, dat erop doelt diens inwonende geweldpotentieel te gebruiken. Men kan er eveneens van uitgaan dat de elite de Nieuwe Wereldorde mensen, die daadwerkelijk denken dat de koran het directe woord van Allah is, als dom beschouwt. (uitzondering zouden enkele steenrijke moslims kunnen zijn, die zij als haar gelijke erkent – misschien).

Deze aangenomen domheid is het wapen om mensen, die eigenlijk te slim zouden moeten zijn om zich te laten manipuleren, voor de gek te houden. De dommen ruimen naar wens de voor de elite te ongemakkelijke slimmen op, wier fout het is zich niet te kunnen voorstellen door domheid overwonnen te worden.

Daarna worden de dommen zelf onschadelijk gemaakt. Zoals moslims nuttige idioten houden, zijn zij die ook zelf.

De volledige verzorging van de immigranten is slechts een tussenspel, waarvan de duur echter niet is af te zien, net zomin als de aan de horizon dreigende burgeroorlog en een mogelijk islamitisch regentschap.

Wat de moslims betreft zou met de overwinning de geschiedenis voltooid zijn. De enige dynamiek die de islam kent, is de islamisering. Het ideale type moslim wil voor de toekomst de omvattende heerschappij van de islam en zodoende toekomstige stagnatie.

Een innovatieve vooruitziende blik beschouwt hij niet als zijn, maar alleen als Allah´s taak. Dit denken komt de elite van de Nieuwe Wereldorde gelegen, zij neemt er echter geen genoegen mee, maar plant verder – voor haar bestaat er echter eveneens een metafysisch vastgelegd eindstadium.

Dat is de “gelijkwaardigheid van de culturen”: alle mensen worden slaven

De Nieuwe Wereldorde zal een krasse ongelijkheid van elite en massa zijn. De elite wil niets liever dan deze ongelijkheid. De wil is doordrenkt van diepe mensverachting. Het huidige woord voor massa is “de mensen”, die zich in het vervolg als nuttige dieren behandeld zullen zien worden, zowel migranten als niet migranten. De mensenrechten worden opgevoerd, terwijl het er in werkelijkheid om gaat hen af te schaffen.

“De mensen” in de Nieuwe Wereldorde zijn alleen nog maar van al hun rechten ontdane biologische eenheden, wier culturele behoefte worden teruggesnoeid tot “Tittytainment”. Dat is de “gelijkwaardigheid van de culturen”: alle mensen worden slaven. Het mantra-achtige gepraat over de gelijkwaardigheid camoufleert de daadwerkelijke bedoeling om een extreme ongelijkheid van de levensomstandigheden tot stand te brengen. Niet is voor allen, alles is voor slechts heel weinigen.

Voor Merkel´s kanselierschap geldt: “In de geschiedenis bestaat het begrip waardeloze grootsheid. Die drukt vaak diepe sporen in de mensheid, maar het zijn geen voren waaruit het zaad op kiemt.”

En voor haar kiezers, aanhangers en ondersteuners geldt: “… hoe een wereld ten onder ging, omdat hij de eigen kracht niet meer vertrouwde, niet geloofde in de volle laagheid van de tegenstander, verdragen sloot met de trouweloosheid en met de vernietiging van de vrede.”

Bron:
https://philosophia-perennis.com
Door: Barbara Köster

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, Derde Wereld, Dhimmitude, dictatuur, discriminatie, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Genocide, Globalisering, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Mensenrechten, Merkel, moralisme, Moslims, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, propaganda, Racisme, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

115 reacties op LONGREAD: Alle mensen worden slaven – Globalisering of de dood

 1. koosv8 zegt:

  Snappen de Duitsertjes,en zei niet alleen, het nou nog niet. EN TOCH BLIJF IK MET HET IDEE ROND LOPEN DAT ER EEN TIJD KOMT, DAT ALLE ISLAMIETEN WEG VLUCHTEN, OF…………

  Geliked door 2 people

  • paulzwueste zegt:

   Natuurlijk zal dat ook gebeuren Koosv8.
   Al dat doemdenken is ergerlijk, maar je moet het gewoon negeren.
   Duitsers ’n minderheid in eigen land…?
   Dan moet ik toch altijd weer terug denken aan al die slagen die de Christenen tegen de islam hebben gewonnen, waarbij zij vaak met 50 tot 60% minder manschappen slag moesten leveren en de islam vernietigden.
   Waardoor?
   Wij vochten in die tijden net als in de toekomst voor onze eigen landen.
   Het islamitische ongedierte dat hier gewelddadig huishoudt en ons onderdrukt stelt niets voor.
   Wij vechten voor ons zelf en onze kinderen niet voor ’n nooit bestaande allah en zijn evenmin bestaande onderontwikkelde mohammed.

   Like

   • scherpschutter1943 zegt:

    Paulzwueste. In de tijd die u beschrijft hadden de christenen leiders die in hun missie geloofden en dat ook lieten zien aan de manschappen. De leiders/aanvoerders gingen voor in de strijd. De huidige leiders zijn landverraders/lafaards, die al in het stof knielen voor de islam ( zie politieman op de knieën tijdens iftar. Schande) en een geheime agenda hebben tot omvolking van nederland ( of wat daarvoor doorgaat). Echte leiders hebben wij niet in dit nepland en nepparlement. Wim Kan zei het al in een conference heel lang geleden: “Fractielijers lijen nog geen fractie van wat die andere lijers lijen”. Ontsnapt mij plotseling de opmerking “regeringslijers in nederland zijn klerelijers”. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

    Geliked door 3 people

   • Republikein zegt:

    Binnenkort vormen christenen in Duitsland een minderheid, en nog wat later is er aan alles een tekort en dat betekent einde homo sapiens.

    Like

   • Jade zegt:

    @Republikein om 00:47
    Schiet me ineens te binnen…
    Je hebt Homo Sapiens en Homo Mohammed…
    Twee totaal verschillende soorten.

    Geliked door 1 persoon

   • Republikein zegt:

    @Jade.
    Doet me aan Erectus denken.
    Ik heb een toeter op mijn motorscooter en daarmee toeter ik naar jou.
    In een reactie op het aangehaalde stukkie van Bok, over de oneindigheid van het mensdom, werd Leverman genoemd.
    Wij kennen hem als Robert Long.
    Zong in de band Unit Gloria the last 7 days.
    Niet slecht.

    Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   wensdenken koos. Alleen machinegeweren kunnen de islam keren maar dan moeten ze wel bediend worden door mensen die geloven in hun missie. Dat is nou net waar het de legerleiding en de rest van de manschappen aan ontbreekt. Die doen “Fijn erop uit met het reisbesluit en met tante Alie naar Malie”. Daarna vol trots met een borst vol blikjes meemarcheren in de veteranenmars in den Haag. En de koning zegt “Nederland, het vaderland, is trots op u. U heeft onze nationale trots dapper verdedigd in de buitenlanden”. (binnenskamers zegt hij: “tjonge jonge, wat een gelul zeg, ik had zeren voeten en stramme knieën en elleboog van het in de houding staan en slaueren. Gelul allemaal, enfin we hebben het weer voor jaar gehad. Het is net de vierdaagse maar dan anders”.

   Geliked door 3 people

 2. Pingback: LONGREAD: Alle mensen worden slaven – Globalisering of de dood | toodlessss

 3. Marlies zegt:

  Formidabel artikel!!! Tegen beter weten in, stuur ik het door aan alle ontkenners die mijn vrienden niet meer zijn. Al is er maar één, wiens lampje gaat flikkeren.

  Geliked door 1 persoon

 4. Thom zegt:

  Links is uit zichzelf gek genoeg om de Westerse wereld naar de donder te helpen. Lang voor deze Barnett zijn verhaal schreef waren ze daar al mee bezig.
  Dat voelden de mensen 60 jaar geleden al aan. Mijn vader die niet aan politiek deed werd altijd heel kwaad als hij Den Uyl op de t.v. zag. Dan zei hij: “Daar heb je die sauwelaar ook weer”.
  Hij had gelijk, want den Uyl gaf heel Suriname een Nederlands paspoort en in die tijd werden de gezinnen van de gastarbeiders herenigd en op die manier werd de islam deel van Europa. Het was al jaren aan de gang voor deze Barnett et zijn theorie kwam. Die borduurde alleen voort op een al bestaand proces, maar uitgevonden heeft die de nieuwe wereldoorde zeker niet.

  Geliked door 4 people

  • Steven zegt:

   …En nu hebben we er alleen maar LAST van wat den Uyl hierheen heeft laten komen. En zo zal het wederom wéér gaan met al die Afrikaantjes..maar dan een beetje ERGER!

   Geliked door 4 people

 5. scherpschutter1943 zegt:

  De duitsers zullen het nooit begrijpen. Ze lopen nu zo achter Merkel aan zoals ze vroeger achter Hitler aanliepen. Tegen de tijd dat ze enigszins door gaan krijgen dat ze op grote schaal bedonderd zijn door hun eigen regering en politici, zijn ze te laat. Dan gaat het vrijheidslicht uit en de islamverlichting wordt ingeschakeld. Dat zelfde verhaal geldt ook voor nederland, of hoe deze aangeplakte provincie van erdogan ook gaat heten in de toekomst.

  Geliked door 4 people

 6. Benesha zegt:

  Werkelijk een meer dan plausibele analyse.

  Like

 7. droevige mof zegt:

  Een reis naar de nabije toekomst.
  Paris, Saint Denise
  https://www.journalistenwatch.com/2018/07/29/scharia-bezirk-saint/

  Geliked door 1 persoon

 8. Tistochwat zegt:

  De symmetrie van deze reis spreekt me gewoon aan, temeer daar ik weet dat de stichter van mijn religie, Jezus Christus, vast en zeker met deze huidskleur op aarde wandelde.

  En dát durft zich ‘christen’ te noemen?

  Geliked door 4 people

  • BertG. zegt:

   Helemaal blank zal ie ook niet geweest zijn wanneer je uit Israël komt, of ergens daar uit de buurt.
   Dat jezus een blanke zou zijn, dan hebben ze er hier van gemaakt omdat wij hier blank zijn.
   Een beetje getint zou dus best kunnen.
   Als wij hier zwart waren, dan hadden ze er vast een zwarte van gemaakt 2000 jaar terug.

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ BertG. 30 juli 2018 om 14:40

    In de Bijbel wordt niet gesproken over de huidskleur van Jezus.
    Zijn kleur maakt me verder ook niet uit.

    Ik erger me alleen aan de arrogantie en de gevaarlijke ‘denk’wijze van die Thomas P. Barnett.

    Ik vraag me af of hij het ook een goed idee vindt om alle hondenrassen met elkaar te kruisen.
    Dan krijg je uiteindelijk ook een eenheidsworst.

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Honden zullen sowieso niet meer toegestaan zijn i.v.m. … 😦

    Geliked door 4 people

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 30 juli 2018 om 17:52

    … de eisen van de mohammedaanse indringer.

    Inderdaad, het is dieptriest.

    Geliked door 1 persoon

   • Petra DeBoer zegt:

    @Tistochwat, er bestaan geen verschillende menselijke rassen en die Barnett houd zich net als Hitler bezig met de walgelijke rassenleer. Mensen hebben verschillende uiterlijke kenmerken maar iedereen word blank geboren en na dagen, weken, maanden of jaren komt de uiteindelijke kleur door het pigment maar de binnenkant van de handen en de onderkant van de voeten blijven blank want daar schijnt geen zon op en hoeft geen bescherming middels pigment.

    Al die Afrikanen in Europa zullen gezondheidsklachten krijgen want ze kunnen niet voldoende vitamine D opnemen.

    Like

   • Harry zegt:

    Een beetje een rare opmerking , ER BESTAAN GEEN RASSEN !
    Hoezo niet ?
    Als er puppies geboren worden kun je prima zien of het een Beagle wordt of een Deense dog , een Labrador of een Whippet .

    Als een baby geboren wordt zie je meteen of het een negroide type is of een chinees of een blanke !
    Ook al is de kleur nog niet helemaal ingedaald .

    Maar dit idee komt zeker weer voort uit de bijbel ?

    Allemaal producten van god , dus een eenheidsworst !

    Waarom heeft ie dan duizenden verschillende bomen gemaakt en tienduizenden verschillende dieren ?
    En maar één soort mens die allemaal op hun eigen manier ontsporen ?
    Sommigen besluiten wit te worden , andere geel of roetkleurig .
    En die kutmoslims , dan , ook zijn product ?
    Wat een onzin !

    Geliked door 3 people

   • Harry zegt:

    Ik denk dat ie helemaal nooit heeft bestaan .
    Dat boek staat toch vol met onzin ?

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 30 juli 2018 om 19:25

    er bestaan geen verschillende menselijke rassen

    Is dat een soort stokpaardje van jou? Wat een kletskoek.
    Je blijft ermee bezig, hè?

    Er zijn wel degelijk verschillende raskenmerken en daar is niets mis mee (denk bijv. aan de zogenaamde mongolenplooi en het kroeshaar).
    Het interesseert me niet wat iemands huidskleur is; het gaat erom wat hij of zij uitvreet!
    Voor mijn part is iemand pimpelpaars, áls hij of zij zich maar keurig en fatsoenlijk gedraagt en niet op mij parasiteert!

    Geliked door 3 people

   • delamontagne zegt:


    Het is wel m’n grote broertje, maar we hebben niet dezelfde moeder……….

    Geliked door 4 people

   • tinekevanschagen zegt:

    Of God nu wel of niet bestaat…..daar gaan wij met zijn allen nooit uitkomen.
    Ook niet of ie getint,blank of pimpelpaars is.

    Maar….wat ik wel bijzonder vind……..
    om voor iemand,die “mogelijk” niet bestaat,wereldwijd de bestsellerlijsten te domineren.
    van de meest verkochte boeken ooit.

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, ja ik blijf dat steeds weer zeggen dat er geen menselijke rassen zijn en dat is wetenschappelijk allang bewezen. Ik moet niks hebben van mensen die de rassenleer van Hitler aanhangen waardoor Geert Wilders veroordeeld is voor racisme ten opzichte van Marokkanen. Alle mensen zijn voor 99,9% gelijk qua DNA en die 0,1% zijn de genen die voor uiterlijke kenmerken zorgen maar ook afwijkingen zoals bepaalde ziektes.

    Maar goed hou u vast aan de rassenleer zoals het cultureel marxisme predikt want dan hebben ze een excuus om de blanken uit te roeien.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tinekevanschagen, het is wetenschappelijk bewezen dat Jezus Christus heeft bestaan.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @Petra DeBoer 30 juli 2018 om 22:57

    Je slaat wartaal uit.
    Als ik zeg dat er wel degelijk verschillende rassen bestaan, heeft dat niets te maken met ‘racisme’. Het is gewoon een feit. Jij vergelijkt bananen met aardappelen.
    Uiteraard worden negerbaby’s wat lichter getint geboren en worden ze later donkerder.
    Uiteindelijk zie je echter wel degelijk duidelijke verschillen tussen een neger, een chinees en een blanke.
    Of zien die er volgens jou allemaal hetzelfde uit? Dan moet je toch eens een (sterker) brilletje aanschaffen.

    Eigenlijk moet ik gewoon niet meer reageren op simpele zielen; ik heb wel wat beters te doen.

    Geliked door 3 people

   • Republikein zegt:

    Als je neus maar naar dezelfde richting wijst, dan komt het goed, maakt niet uit joh, appel of perenvorm.
    Ik was als kind keigoed in tollen, meestal met appeltaas.
    Hele schoenendozen vol.
    Tollen heb ik niet meer, wel nog die dozen, voor het geld.

    Like

   • BertG. zegt:

    Al wordt je geboren als albino neger, er zal niemand zijn die dan gaat beweren dat het een blanke is.
    Je blijft er een neger in herkennen.
    En dat komt echt door die ene 0.1% aan door gegeven genen.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    En dat komt echt NIET door die ene ……..

    Like

   • BertG. zegt:

    Tis, die filmpjes van haar raken ook kant nog wal als bewijs.
    Je zet dus een streng gelovige op een podium, die dan vervolgens gaat uitleggen of jezus nou wel of niet bestaan heeft.
    Is er nou echt iemand die dan denkt dat ie vent wat anders gaat beweren.
    De eind conclusie van zijn verhaaltjes stond al klaar voordat hij er aan begon.
    Dat is een beetje vragen naar de bekende weg als je dat laat uitleggen door een gelovige.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Nog een leuke uit zwart-wit land .
    Zag op TV een documentaire met een enorme verrassing .
    Een aanstaand moedertje was aan het bevallen van een tweeling .
    De eerste was er uit , blank met rooie vlekken en onder de smurrie , kortom ondanks dat ie blank was , zag het er niet uit !
    Toen kwam de tweede , maar die was donker !
    Nog maar net uit het geboortekanaal en al fors getint en die rare negertrekken zaten er meteen al in ! Meteen ook een grote bek .
    Pa hoogst verrast , ma zal het wel eerder gesnapt hebben , want die was met een neger vreemd geweest , de viespeuk !
    Ook de verpleegsters en de arts waren totaal uit hun evenwicht !
    De nieuwe vader donderde gelijk op , die was er ineens helemaal klaar mee .
    Kwam ook nooit meer terug .

    Kortom , je ziet het verschil meteen !
    Tenzij je stekeblind bent of een christelijk-ongeneselijke waas voor je ogen hebt !

    Geliked door 2 people

   • Republikein zegt:

    Dat Jezus er anders uitzag dan wij is hier al langs geweest.

    Like

   • Republikein zegt:

    Schrijffouten maak ik niet, dat doet het toetsenbord, een vergissing is zeldzaam.

    Like

   • Wachteres zegt:

    Toch kan er ook een andere reden zijn, Harry:
    Ik beb ook een TV- programma gezien waar een blanke vrouw een getint kind kreeg, tot stomme verbazing van haarzelf en haar blanke man.

    De vrouw ontkende meteen met een donker figuur naar bed te zijn geweest.

    Enfin, het kind werd DNA getest en het bleek inderdaad van haar man te zijn.

    In de voorgeslachten was eens een donker kind geboren en dat wreekte zich nu.

    Geliked door 3 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @Wachteres, dat klopt wat u schrijft en er zijn ook tweelingen met verschillende huidskleuren.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    Zie de foto van Jeanet Jackson met haar baby die nog niet donker gekleurd is maar blank. De vader van de baby is een moslim en getint.

    https://www.ad.nl/show/janet-jackson-toont-eindelijk-zoontje-aan-de-wereld~a525d821/

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, een chinees of een neger heeft voor 99,9% hetzelfde DNA als u en alleen de 0,1% zorgt er voor dat er verschil is tussen uw oogleden en de oogleden van de chinees.
    Die 0,1% verschil zorgt er ook voor dat een neger meer pigment heeft als u maar ook waarom een kind met het syndroom van down word geboren of een andere erfelijke aandoening heeft.
    Ik vergelijk geen appels met peren of zoals u het schrijft bananen met aardappelen maar heb kennis van erfelijkheid en de stand van de wetenschap. Elk mens heeft zijn eigen unieke dna profiel en daardoor kunnen mensen ook opgepakt worden als ze een strafbaar feit hebben gepleegd en er een match is. U hebt erfelijke componenten in uw dna profiel wat door uw ouders en voorouders is doorgegeven en die heb ik niet. Ben ik dan een ander ras? Is Geert Wilders dan een ander ras omdat hij oogleden heeft die vergelijkbaar zijn met chinezen? Een Chinees is geen ander ras en negers ook niet en dus heeft het woord racisme geen enkele betekenis ook al willen velen daar nog altijd in geloven omdat hun dat politiek beter uit komt.

    Ieder mens stamt af van Adam en Eva en dat betekent dat er geen verschillende menselijke rassen zijn en dat is wetenschappelijk in de vorige eeuw ook bewezen door de ontdekking van het DNA.

    Het spijt me maar u bent zelf de simpele ziel en hebt geen verstand van erfelijkheid en de wetenschap rondom dna.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Helemaal blank ?, nee natuurlijk niet, Dat kan niet.
    Hij zal eerder, zoals jullie dat in NL noemen van die Marokanen, “een tikkeltje-getint” zijn geweest.
    Die mensen in M.O. en N-Afrika zien er echt niet zo uit als blanken uit b.v. Noorwegen.
    Zo werd Jesus vroeger [ en nu nog ? ] altijd afgebeeld als een witte blanke, soms zelfs erg overdreven blank.
    Kan natuurlijk niet voor iemand uit het M.O.
    Hij zal er eerder zo hebben uitgezien.
    ( ik wil niemand verder beledigen wat Jesus betreft, maar om hem als een Noorse Noordeling af te beelden is absurd……….. )
    Zo kan hij er hebben uitgezien.

    Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 31 juli 2018 om 17:21

    Denk je nou écht dat je mij kan overtuigen met dat semiwetenschappelijke geleuter van je?

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, dat hoopte ik wel maar u bent gewoon te simpel om wetenschap te kunnen begrijpen. Jammer maar het is niet anders net zoals diegenen die niet weten dat hondenrassen allemaal afstammen van de wolf en door de mens gefokt zijn. Of alle verschillende aardappelrassen die door de mens veredelt zijn maar in oorsprong van één aardappel afstammen.

    U begrijpt niet dat een uiterlijk kenmerk van een mens niks te maken heeft met een ander soort ras. Aardbeien stammen allemaal af van de wilde aardbei en ook al noemen ze de aardbei een ras zoals een corona of een lambada, ze stammen allemaal af van de wilde aardbei.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @delamontage, dat zou zomaar kunnen dat Jezus getint was omdat hij in het M-O geboren is. We weten het gewoon niet en de huidskleur doet er ook niet toe en het maakt me ook niet uit dat zwarten Jezus als zwart afbeelden en blanken hem als blank afbeelden.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Ik denk niet alleen dat het zomaar zou kunnen, ik denk dat het wel zo geweest moet zijn.
    Jesus werd geboren en leefde in wat nu Israël is. Een deel van M.O.
    De mensen zien er daar ( niet allemaal ! ) donkerder uit dan Europeanen.
    Dat moet toen eerder het geval zijn geweest dan nu, nu de mensen veel meer (over grotere afstanden ) reizen.
    In Israel kon je ook wel het verschil zien tussen de Joden die uit de M.O-landen in 1948 werden verdreven en de Joden die uit Westerse landen kwamen.
    Maar daar wil ik niet teveel over zeggen, ik ben geen antropoloog…………..

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 31 juli 2018 om 18:57

    @tistochwat, dat hoopte ik wel maar u bent gewoon te simpel om wetenschap te kunnen begrijpen.

    HAHAHAHAHAAA!
    Mens, je haalt alles door elkaar.
    Ik glijd haast van mijn stoel van het lachen!

    Geliked door 1 persoon

   • Elisah zegt:

    Uiterlijk Jezus
    https://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/101998882

    In een dertiende-eeuwse tekst, zogenaamd een brief van een zekere Publius Lentulus aan de Romeinse senaat, wordt in een beschrijving van het uiterlijk van Jezus gezegd dat hij haar had „in de tint van een onrijpe hazelnoot [lichtbruin] en glad bijna tot op zijn oren, maar vanaf de oren in wat donkerder en glanzender krullende lokken, golvend over (vanaf) zijn schouders; met een scheiding in het midden . . ., een volle baard in de kleur van zijn haar, niet lang maar enigszins gevorkt bij de kin; . . . de ogen grijs . . . en helder.” Dit niet-authentieke portret heeft daarna veel kunstenaars beïnvloed. „Elke periode”, aldus de New Catholic Encyclopedia, „schiep het type Christus dat ze wenste.”

    Geliked door 1 persoon

  • Elisah zegt:

   Uitelijk Christus

   https://en.m.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Lentulus

   Lentulus, the Governor of the Jerusalemites to the Roman Senate and People, greetings. There has appeared in our times, and there still lives, a man of great power (virtue), called Jesus Christ. The people call him prophet of truth; his disciples, son of God. He raises the dead, and heals infirmities. He is a man of medium size (statura procerus, mediocris et spectabilis); he has a venerable aspect, and his beholders can both fear and love him. His hair is of the colour of the ripe hazel-nut, straight down to the ears, but below the ears wavy and curled, with a bluish and bright reflection, flowing over his shoulders. It is parted in two on the top of the head, after the pattern of the Nazarenes. His brow is smooth and very cheerful with a face without wrinkle or spot, embellished by a slightly reddish complexion. His nose and mouth are faultless. His beard is abundant, of the colour of his hair, not long, but divided at the chin. His aspect is simple and mature, his eyes are changeable and bright. He is terrible in his reprimands, sweet and amiable in his admonitions, cheerful without loss of gravity. He was never known to laugh, but often to weep. His stature is straight, his hands and arms beautiful to behold. His conversation is grave, infrequent, and modest. He is the most beautiful among the children of men.

   Like

 9. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogd.

  Like

 10. Lot zegt:

  Dat was wel even een nadenkertje voor mij: … in de naam van de liefde. “Bij al deze uitdagingen gemengde, interreligieuze en interculturele betrekkingen kiest niemand deze weg uit andere motieven dan oprechte en innige liefde tot andere betrokkenen, en een strijd tegen de liefde is, zoals ontelbare generaties van de menselijke evolutie bewezen hebben, veel zinlozer dan een strijd tegen haat en racisme.”
  Dat is wat zij de linksen internazo’s leren aan hun volgers. Wat moeten wij daar tegeninbrengen?
  Dat haat/boos van onze kant tegen hun haat gericht is, hun totalisme die ons verteld wat wij moeten doen en vinden, zoals wij moeten trouwen met onze donkere buurman. alsof zij dat zelf zouden doen. En dat hun liefde voor de betrokkenen, de buitenlanders asielzoekers zijn en geen liefde voor mij. Dat wij uiteindelijk in een totalitaire staat gaan leven is ook voor buitenlanders het gevolg.
  Wat zij kiezen is een andere groep, dus liefde voor en haat tegen de andere groep, de buitenlanders. Het is dus niet universeel. Ze draaien het zelfs om voor onze groep, waar liefde eigenlijk haat is van onze groep en haat tegen hun moet worden omgezet in liefde door onze groep.
  Of mis ik nu de kern?

  Like

 11. tinekevanschagen zegt:

  @Harry 21.19

  Soms moet je de dingen ZWART/WIT stellen,
  om het ”GRIJS” daarin te ontdekken.

  Like

  • Harry zegt:

   Ik ben eigenlijk meer van de zwart-wit wereld , Tineke .
   Lekker duidelijk en zo .
   Vind het al erg genoeg dat mijn haar zo grijs wordt .
   Meer vergrijzen is niet gewenst .
   En zwart vind ik een rotkleur .
   Nou vooruit , voor een hond gaat het wel .
   Maar zwarte honden blijven wel het langst in een asiel zitten , dus er zijn er meer zoals ik .

   Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Dat noemen ze “Positieve”-diskremenazie en dat mag………

   Like

 12. Republikein zegt:

  Matthijs van Boxsel (1957) studeerde (cum laude) af op de domheid (morologie) aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren tachtig verschenen drie delen van De Encyclopedie van de Domheid, die stormachtig werden onthaald door de pers. De boekjes waren al snel uitverkocht. Daarna was het lange tijd stil. Van Boxsel werkte in die periode aan een definitieve theorie van de domheid. Om de ideeën voor zijn nieuwe boek uit te proberen, gaf hij meer dan honderd lezingen in het hele land voor literaire verenigingen, managers, scholieren, huisartsen enzovoort. Ook verzorgde hij een Cursus Domheid aan de Rietveld Academie in Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten zijn overal merkbaar.

  Geliked door 2 people

 13. scherpschutter1943 zegt:

  Positief in de islam vind ik dat de islam ook verscheidenheid kent .Er zijn soennieten en sjiieten om maar eens een zijnstraatr te noemen en ze staan elkaar allemaal naar het leven. Ga zo door, zou ik zeggen. We moeten voor beide religies stemmen dan weten we zeker wat het einde wordt. Allemaal naar Allah

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Terwijl ze bezig zijn elkaar uit te roeien produceren ze zoveel broedsel dat die islam nooit uitgeroeid kan worden.
   De natuur compenseert het verlies door overproductie.
   Dat zie je bij de negers ook.
   Ze moorden elkaar met hele volkeren tegelijk uit, maar het helpt helemaal niet.
   Nu komen ze ook al naar Europa om ons te verstikken.
   Het enige dat zal helpen is een rationeel georganiseerde massale deportatie, en ze daarna massaal verdampen.

   Like

 14. kampersrene zegt:

  Ik durf er niet aan denken ….de volgende stap van Merkel….om haar getaande .. oogappels gelukkig te maken …Heropening van Dachau en Auschwitz

  Like

 15. Republikein zegt:

  Thunderstarssss…..

  Geliked door 1 persoon

 16. Nemesis zegt:

  Hier nog even een nakomertje 😀
  Ene Petra de Boer beweert, dat het wetenschappelijk bewezen is, dat er geen verschillende menselijke rassen bestaan.
  Ik weet wel niet welke geschifte wetenschappers mevrouw de Boer heeft geraadpleegd. Zou interessant zijn hier eens met namen over de brug te komen. Verder zou ik zeggen dat mevrouw Petra de Boer verschrikkelijk uit haar nek kletst. Er zijn wel degelijk verschillende menselijke rassen. Het enige feit is, dat al deze rassen samen onder de noemer mens vallen-.

  Dat alle mensen blank of zoals je wit zonder de rastypische kleur geboren worden is eveneens uit de duim gezogen. Ook hebben ze bij de geboorte al de rastypische merkmalen. Het feit, dat bij negroiden de voetzolen en de handbinnenkant wit zouden zijn is ook maar gedeeltelijk zo. Ze zijn inderdaad vaak lichter van kleur grijzig.maar niet blankof rose, maar dat trekt heel snel bij tot gewoon de donkere kleur. Je hebt ook negroiden die zonder pigment zijn geboren, dat zijn albino’s, maar hebben wel de rastypische trekken van het negroide ras. Bij alle rassen komen albino’s voor.
  Niet alleen bij de mensen maar ook in de dierenwereld, denk maar aan de witte tijgers.

  Ik zou zeggen Petra de Boer, ga eens een tijd, bijvoorbeeld in Afrika wonen en werken, ergens waar hulp in de plattelands ziekenhuisjes dringend nodig is en waar er in recordtempo babies geboren worden en vertel me dan maar wat je hebt gezien en meegemaakt. Maar hou op met dit onzindelijke gekwaak van er bestaan geen verschillende rassen. Overigens voor jou informATIE; Wij, blanken hier vallen onder het Kaukasische ras.
  .

  Geliked door 4 people

  • Harry zegt:

   Het probleem van Petra Deboer is , naar mijn mening ,
   dat ze denkt dat er een of andere god de mens geschapen heeft .
   DE MENS , dus dat kan maar één soort zijn .
   Ze weet het zeker .
   Haar ouders waren ook al protestant , dus die wisten het écht wel .
   Die hebben haar prima gebrainwashed , ze weet zeker dat ze gelijk heeft .
   Ze heeft ook overal bewijs van , ze stuurt gewoon een filmpje in van een of andere kletsmajoor en wat dié zegt , is de waarheid .
   Onweerlegbaar bewijs geleverd !
   Alles wat je er tegenin brengt is `niet inhoudelijk ` .

   Opgravingen doen haar niks .
   Al dat gelul over homo sapiens en de Neanderthalers , allemaal verzonnen !
   En de wetenschappers die er aan meewerken om de leeftijd te bepalen zijn allemaal leugenaars en charlatans .
   Communisten en levensgevaarlijke atheïsten .

   De evolutie heeft nog een lange weg te gaan , voordat er een wijdverbreid bewustzijn ontstaat .

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 31 juli 2018 om 17:26

    Petra rekent ook mij al in bedekte termen tot de marxisten: 😆

    Maar goed hou u vast aan de rassenleer zoals het cultureel marxisme predikt

    Like

   • BertG. zegt:

    Nou Tis, dat scheelt toch weer in jouw geval.
    Als je ook nog atheïst zou zijn, dan had je zelf niet eens een geweten gehad, volgens Petra.

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, de cultureel marxisten willen dat de blanken uitgeroeid worden en dat doen ze op basis van een rassenleer wat niet bestaat. De domme mensen die in rassenwaan ideeën geloven zijn wat mij betreft net zo slecht als de cultureel marxisten en zeer gevaarlijk. Volgens onderstaande professor verslaafden aan een ideologie.

    Ook voor u het artikel van: prof. dr. H.A. Verbrugh,
    hoogleraar medische microbiologie, hoofd afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rotterdam

    https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/verslaafd-aan-een-ideologie-1.htm

    Like

   • Harry zegt:

    En dan nog even wat , mannen en vrouwen zijn ook van verschillende rassen , hoor .
    Het is dan ook altijd dat ene ras , dat altijd uit de bocht vliegt .
    Mannen daarentegen zijn vaak wat bedachtzamer en kunnen beter logisch nadenken .
    Zijn vergevingsgezinder en zo .
    Maar ik wil niet eindigen met wat negatiefs , daarom dit compliment :
    Je kunt wel lekker met ze vrijen , met die andere soort .
    Maar lang niet met alle exemplaren .

    Geliked door 4 people

   • Republikein zegt:

    Ouwe snoeper, ben jij een borstenman, ikzelf van billen, soms te gebruiken als onderzetter of bijzettafeltje, ook tepels zijn belangrijk,
    God had in het prille begin besloten om ons maar allemaal tepeltjes te geven voordat het geslacht bedacht was.
    Voor de goede orde, ik ben geen billenmaat.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 31 juli 2018 om 22:48

    Ik ben nog steeds niet onder de indruk van je gezwam.
    En dit waren de laatste woorden die ik aan je heb verspild.

    Geliked door 2 people

   • Nemesis zegt:

    LOL, ja de evolutie heeft haar wel overgeslagen, arme meid.

    Geliked door 1 persoon

  • Petra DeBoer zegt:

   @Nemesis, nog zo’n simpel mens wat last heeft van rassenwaan ideeën.

   Onderstaand artikel is geschreven door prof. dr. H.A. Verbrugh,
   hoogleraar medische microbiologie, hoofd afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus Universitair Medisch Centrum, Rotterdam

   https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/verslaafd-aan-een-ideologie-1.htm

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    @Petra de Boer

    Wilt u zo vriendelijk zijn onmiddellijk te stoppen met het betichten van andere reaguurders van domheid, gewoon omdat u zelf denkt de wijsheid in pacht te hebben!? Ik laat mijn trouwe reaguurders (in dit geval “Tistochwat” en “Nemesis”, die ik overigens beide persoonlijk ken en als vriendinnen beschouw en van wie ik weet dat het beide zeer intelligente dames zijn!, niet zomaar beledigen en in de hoek zetten – hoewel ik weet dat beide dusdanig van de tongriem gesneden zijn dat ze u zouden kunnen fileren). Daarom maar even mijn interventie om meer onrust en trammelant te voorkomen!

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    Meneer Bron mag tistochwat mij wel beschuldigen dat ik wartaal uitsla? En mag zij schrijven, ik citeer tistochwat op 30 juli 2018 om 22:57: Eigenlijk moet ik gewoon niet meer reageren op simpele zielen; ik heb wel wat beters te doen.
    En mag Nemisis schrijven, ik citeer: Verder zou ik zeggen dat mevrouw Petra de Boer verschrikkelijk uit haar nek kletst.

    Ik neem aan dat u het artikel van prof dr. H.A. Verbrugh gelezen hebt en ik de wijsheid niet in pacht heb maar dat hij in Nederland wetenschappelijk bewezen heeft dat er geen verschillende menselijke rassen bestaan. Ik neem niet aan dat u zijn wetenschappelijk onderzoek in twijfel trekt. Zo, ja dan wil ik dat graag weten.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ik ben niet zo “racistisch” georiënteerd. Ik bestrijd ideologieën, vooral één specifieke. En die ideologie vernietigt geestelijk, spiritueel, cultureel het hele menselijke ras/rassen.

    Geliked door 3 people

   • Petra DeBoer zegt:

    Meneer Bron, waar heb ik andere reaguurders van domheid beticht?

    Like

   • BertG. zegt:

    En daar hebben we ‘m weer, de Petra tactiek.
    Alles glashard ontkennen.
    Met zo iemand krijgt toch iedereen uiteindelijk vanzelf wel ruzie.

    Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Dit simpele mens heeft het wel heel simpele

    Like

   • Nemesis zegt:

    Dit simpele mens, heeft het wel heel simpele verhaaltje van een prof. die aandacht nodig heeft zo te zien eventjes gelezen. Alleen al het feit dat deze prof. de racismekaart speelt is al te gek voor woorden. Raakt kant nog wal.
    Nee webmaster ik ga dat mens niet fileren, die is te dom en te geborneerd te begrijpen wat ik zou willen schrijven. Ik heb daar eenvoudigweg het geduld niet voor en ook geen trek in omdat het tevergeefse moeite is.
    Pim zou zeggen, mens ga toch koken 😀

    Geliked door 1 persoon

   • Petra DeBoer zegt:

    @meneer Bron, bedankt voor de reactie en dan zijn we het eens om ideologieën te bestrijden. De ene ideologie, het cultureel marxisme, faciliteert de ideologie van de islam middels o.a. de ideologie van de rassenwaan ideeën.

    Dat ik niet kan stoppen met iets wat ik niet gedaan heb mag wel duidelijk zijn.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Nemesis, prof. dr. H.A. Verbrugh is een vooraanstaand medicus en het zou u sieren om hoge waardering voor zijn werk te hebben want hij heeft hele belangrijke bijdragen geleverd in de medische wereld waar vele patiënten hun voordeel mee doen. U wellicht ook zonder het te weten.

    Een overzicht van zijn 156 publicaties over wetenschappelijke onderzoeken vind u op onderstaande link.

    https://www.narcis.nl/personpub/RecordID/PRS1237868/Language/nl

    Naast prof. dr. H.A. Verbrugh zijn er ook buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken gedaan en die bevestigen dat er geen verschillende menselijke rassen zijn.

    Het belachelijk maken van prof. dr. H.A. Verburgh spreekt boekdelen. Zijn artikel waar ik naar verwees staat op medisch contact en is een website voor medici.

    Duidelijk is dat u zichzelf belachelijk maakt en u niks van het artikel van prof. dr. H.A. Verburgh hebt begrepen als ik uw reactie zo lees.

    Like

  • delamontagne zegt:

   Wat dat in Afrika werken betreft ?
   Je bedoelt misschien wel zoiets als vroeger
   Dr Schweitzer in Lambarene, Gabon deed.
   Die man deed goed werk in z’n Hospital maar was ook erg “Paternalistisch” naar de zwarten toe.
   Zou dat Hospital nog bestaan, of is het zonder blanke leiding helemaal verloederd.

   Vroeger kon men nog gewoon de dingen bij de naam noemen zonder dat ze je racistisch zouden noemen.
   Praktijkervaring van een “Heeroom” uit Afrika, jaren 30.
   (Heeroom was een missionaris die bij terugkomst uit Afrika van z’n ervaringen vertelde…………) :
   / * /

   Like

   • delamontagne zegt:

    IN 1936 MAAKTE de overste van een Nederlandse katholieke missiecongregatie een rondreis door een deel van het huidige Tanzania. Bij thuiskomst schreef hij: ‘De Afrikaan is nog een kind dat de waarde van geld en goederen niet kent. Hij koopt Europese spullen die hij op een oneigenlijke manier gebruikt. Daardoor maakt hij zich belachelijk en slaat een potsierlijk figuur. Bovendien kennen de Afrikanen geen geheimen voor elkaar. Ook in deze karaktertrek zijn ze gelijk aan kinderen. Velen hebben goede eigenschappen waarvan de goedhartigheid wel de mooiste is, maar tonen tegelijk een zekere zwakheid en onbestendigheid van karakter. Ze leven van dag tot dag en hebben geen spaarzin. Niet weinigen onder hen hebben nog vele en grote gebreken. Vaak zijn ze ook lui en komen hun belofte niet na.’

    https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/missionarissen-preekten-alleen-voor-eigen-kerk~b1057a80/

    Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Zou het niet weten delamontagne, maar ik vermoed dat het niet meer bestaat. Ik zal proberen het eens op te zoeken. En overigens, zonder blanke leiding of hulp gaat daar op dat continent toch zo goed als alles naar de filistijnen.
    Om bij alles wat men niet zint direct racisme te krijsen is momenteel helemaal “in”.
    Heb zo het idee, dat dat wel overgaat als de woeste hordes die onderweg zijn hier hun “kunsten” vertonen. Zie o.a. Parijs en lees wat men in de MSM niet kon lezen. Buiten de vernielingen, waren de verkrachtingen vele malen erger als toentertijd in Köln. En de gendarmerie stond erbij en keek er naar. Vrouwen en meisjes die om hulp kwamen vragen werden gewoon op bijzonder onvriendelijke manier weg gestuurd.

    Geliked door 3 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @delamontagne, mensen die een ander racistisch noemen geloven nog altijd in de rassenwaan ideologie en worden door de deep state met het cultureel marxisme misbruikt om de “witten” en “christenen” uit te roeien. Vooral Obama heeft in de U.S.A. gezorgd voor een tweedeling tussen zwarten en blanken. Ook de door Soros gefinancierde “Black lives matter” doen dit veelvuldig en volgens hun kunnen alleen blanken racistisch zijn. Het slaat echt nergens op en die invloeden zien we in Nederland terug bij o.a. Sylvana Simons maar ook bij de anti zwarte Piet activisten.

    In het socialistische Zuid-Afrika zien we de uitwassen van de rassenwaan ideologie.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Naar aanleiding van de grote vechtpartij vanmiddag op het vliegveld van Orly, Parijs, schreef een “reageerder” op /het artikel “Le Point”:
    * / *
    Wilden, dat zijn het. En dat is ook wat Dr albert Schweitzer hen noemde.
    Ïk heb m’n leven gegeven om de Afrikanen de voordelen van onze beschaving aan te bieden.
    Maar uiteindelijk ben ik gaan begrijpen dat hun levenswijze niet zal veranderen.
    Blanken zijn de meerderen, zwarten de minderen.
    Als een blanke met hen als gelijke wil leven, zullen ze hem vernietigen of hem in wezen verzwelgen en al zijn werk vernietigen.
    Nooit moet men vergeten dat U de meester bent en zij de kinderen.
    Ga nooit met hen om als gelijken, accepteer ze nooit en te nimmer als Uw sociale gelijken, zij zullen U verslinden, vernietigen.
    / / /
    Dit zijn fragmenten uit “My African Notebook, Albert Schweitzer, 1961”

    De eerste vertaling van Schweitzer’s boek gebruikte nog de term “savages”, ( Wilden ), maar het werd gecensureerd en veranderd in “Afrikanen”.

    Dr albert Schweitzer was een gelovig Christen en dokter die de Afrikanen 10-tallen jaren heeft geholpen in zijn Hospital in Lambarene……………..

    Geliked door 2 people

 17. delamontagne zegt:

  Er wordt weer zwaar “getafeld” hier over een moeilijk onderwerp.
  Even iets luchtigers………….

  Geliked door 4 people

 18. Republikein zegt:

  Koperdraad werd dan weer wel door 2 Nederlanders uitgevonden, ze trokken beiden aan een cent.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Republikein.
   Zo kan hij weer.
   Nederlanders hebben het koperdraad helemaal niet uitgevonden.
   Ze trokken niet samen aan een cent.
   Dat is een hele ouwe mop die is uitgevonden door de allereerste ultra-linkse collaborateur van het communisme… die in hart en nieren al groen en links was.
   Laat dat u gezegd zijn…!
   Tegenwoordig worden de Vlamingen ook al goedgeefs.
   Goedgeefs zijn is een gevolg van wonen in een stabiel land waar het economisch goed gaat.
   Meer niet.
   En dat koperdraad staat er helemaal buiten.
   .

   Like

   • Republikein zegt:

    Ik geloof je direct Paul.
    Maar in Nederland werd het 2 cents muntje afgeschaft omdat de productie 3 cent kostte.
    Slimme rekenmeesters.

    Like

 19. Republikein zegt:

  Vroeger hebben alle volkeren hun eigen scheppingsmythe ontwikkeld, en het Genesis-verhaal is precies dat verhaal dat toevallig is aangenomen door een bepaalde stam van Midden-Oosterse herders. Het heeft niet meer speciale status dan het geloof van een bepaalde West-Afrikaanse stam dat de wereld is ontstaan uit de uitwerpselen van mieren. Al deze mythen hebben gemeen dat ze afhankelijk zijn van de bewuste intenties van een soort bovennatuurlijk wezen.

  ~ Richard Dawkins

  Even olie op het vuur gooien.

  Geliked door 2 people

  • Petra DeBoer zegt:

   Ach die vent Richard Dawkins van de deep state heeft ook wat gezegd en het simpele linkse en atheïstische volk geloofd hem en dus moeten de christenen uitgeroeid worden en heeft de EU hordes gelukzoekers onder leiding van de VN in Afrika op ons afgevuurd waar ook de blanke atheïst de dupe van is.

   Like

   • Harry zegt:

    Zeg , Petra Deboer ,

    Wil je n het vervolg het atheïstische,
    en simpele linkse volk wel graag gescheiden houden ?
    Die horen echt niet op één hoop .
    Wij vegen jou toch ook niet samen met de moslims bij elkaar , hoewel jullie fanatisme wel aan elkaar linkt .

    Like

  • delamontagne zegt:

   Doe dat nou niet die olie op ’t vuur gooien, het is al zo verdomde warm overal.
   Hier is het nu 26 – 27 gr Buiten ! en dan wil jij ’t vuur opstoken.
   Die theorie je beschrijft heb ik meer van gehoord/gelezen.
   In beeldvorm zou het dit kunnen zijn

   Geliked door 2 people

 20. Republikein zegt:

  Alle Menschen werden Brüder?

  Like

  • Nemesis zegt:

   Dacht ik toch van niet.

   Like

   • Republikein zegt:

    Nee, natuurlijk niet, een natte droom.
    ‘ K hoop niet dat je me nu gaat fileren.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Nee joh, is veel te warm 😀

    Geliked door 1 persoon

   • Republikein zegt:

    BN’ers geven hun kinderen vaak heel bijzondere namen. Zo noemt Fiona Hering haar kinderen India en Zola Zaza River en vindt industrieel vormgever en meubeldesigner Hella Jongerius haar beroep wel heel erg leuk. Ze heeft haar dochter de naam Hamer gegeven.

    Bekijk hier de meest bijzondere namen die BN’ers voor hun kids hebben bedacht:

    Angela Schijf: Bloem, Mensje en Zus
    Bart Chabot: Splinter en Storm
    Beertje van Beers: Tigerlily Bella Grace
    Caro Lenssen: Piet (meisje)
    Fiona Hering: India en Zola Zaza River
    Geert Hoes: Robijn (jongen)
    Gers Pardoel: Goud (jongen), Rocci (meisje)
    Hadewych Minis: Salvador
    Isa Hoes en Antonie Kamerling: Merlijn en Vlinder
    Jan Rot: Elvis, Rover, Wolf en Maantje Piet
    Johnny Heitinga: Jezebel en Lennox
    Joran van der Sloot: Dushi Trudie
    Martijn Krabbé: Bickel en Achilles
    Lucas Verweij en Hella Jongerius: Hamer (meisje)
    Miljuschka Witzenhausen: Rembrandt
    Nicolette van Dam: Lola-Lily en Kiki-Kate
    Patrick Lodiers: Otis Cornelis Brussel en Toots Thaddeus Afrika
    Raffaëla Paton: Beautifull Hope
    Renée Vervoorn: Monroe
    Ruud de Wild: Toy Travis, Johnny Johnny Otto en Teddy Mouna
    Jim Bakkum: Lux (jongen) en Posy (meisje)

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    KNETTERGEK!

    Geliked door 2 people

   • Republikein zegt:

    Aan de BN’ERS hebben wij toch een enorme hekel, uitzonderingen daargelaten.
    In te delen rubriek nuttige idioten, beter nog nutteloze want schande voor de mensheid.

    Geliked door 2 people

   • Nemesis zegt:

    Het zijn hun kinderen die er mee moeten leven, ik zit er niet mee. Bovendien worden die kinderen al helemaal verziekt bij hun, wat ze tegenwoordig opvoeding noemen. Die zullen er dus zelf ook geen probleem mee hebben.

    Geliked door 2 people

   • Elisah zegt:

    Persoonlijk vindt ik Jezebel de ergste naam, vanwege de betekenis (wordt gebruikt voor hoer)
    A female who is seeking attention from and possibly plotting to use someone who is wealthy or otherwise desirable in order to gain status in society.
    She is often beautiful and knows it, she uses her looks to her advantage to “lure in” her next victim.

    Salvador (redder, verlosser, Christus) en Rembrandt zijn beschaafde namen en op zich o.k.

    Like

   • Nemesis zegt:

    Tegenwoordig zullen dat er niet veel meer weten. Het komt uit de bijbel, Zelf ben ik de mening toegedaan, dat een hoer gewoon een hoer is en ook zo genoemd kan worden.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Republikein.
    Dank voor de moeite om al die waanzin uit te zoeken en te bundelen.
    Wat ’n tuig is me dat daar toch in voormalig Amsterdam.
    Binnenkort zijn alle normale blanke Amsterdammers weggetrokken.
    Weg uit Amsterdam.
    De vervloekte landsverraderlijke Grachtengordel is daar 100% schuld aan.
    Ik hoop dat ze allemaal hun verdiende loon krijgen.

    Geliked door 1 persoon

 21. Pingback: LONGREAD: De moordintenties van de politiek correcte cultuurbarbaren – De beoogde vernietiging van onze eigen cultuur (en van het blanke ras) | E.J. Bron

 22. AEO zegt:

  @Petra DeBoer,

  Mijn complimenten voor je uiteenzettingen! Ik zie dat er hier meerdere negatieve reacties zijn op wat je schrijft. En het zijn dezelfde lieden, die ook altijd zeer negatief op mijn betogen hebben gereageerd. Zodoende zal ik niet meer reageren op wat zij op mij zitten af te geven. Ik hoef hier geen namen te noemen, want je weet wel wie ik bedoel, je hebt die reacties zelf ook wel gelezen.
  Dat er een aantal mensen het niet met mij eens zijn, of in dit geval met jou, is nog niet eens zo erg, een ieder moet zelf maar uitmaken wat men gelooft. Maar de denigrerende manier waarop stoort mij. Het toont wel meteen aan van wat een bedenkelijk niveau zulke lieden zijn. En het draait altijd maar weer uit op het spotten met het geloof in God. Ze hebben nog nooit in de Bijbel gelezen, maar kraken het af als onzin en sprookjes. Laat ze maar gaan, ze gaan het ooit zelf tot de ontdekking komen, maar waarschijnlijk dan wel te laat.
  Heb je wel eens gehoord van Amir Tsarfati? Dit is een Israëliër die Christelijk is en regelmatig toespraken houdt over de actuele toestand in en rondom Israël, en dit ook belicht vanuit Bijbels profetisch perspectief. Hij toont aan hoe de profetieën uitgekomen zijn, en behandelt ook de profetieën die binnenkort nog zullen gaan uitkomen. Zijn toespraken zijn via Youtube te volgen, maar er is ook een app die je kan gebruiken, getiteld BEHOLD ISRAEL.
  Zo kom je ook vaak achter dingen die buiten het nieuws worden gehouden, en daar van zal ik je een voorbeeld geven.
  Donald Trump had een zeer goede reden om het nucleaire accoord met Iran op te zeggen, omdat dit accoord gebaseerd was op leugens en omkoperij! We weten inmiddels dat Iran zwaar gelogen heeft, dit bleek overduidelijk uit de geheime ducumenten die de Mossad uit Teheran heeft gehaald.
  Maar is het je opgevallen, hoe de ondertekenaars in Europa zich in allerlei bochten wringen om koste wat het kost dit accoord toch in stand te houden?
  Daar hebben ze een goede reden voor, want het accoord zoals dat het geworden is, was zeer gunstig voor Iran, en om dat zo te houden en het te laten ondertekenen, heeft Iran grote bedragen smeergeld betaald! En nu dreigt Iran om de namen openbaar te maken van degenen die dat geld hebben aangenomen. En dát is de werkelijke reden, waarom men koste wat het kost dit accoord blijft verdedigen!
  Ik laat het hier nu bij, kijk zelf maar eens naar de regelmatige updates van Amir Tsarfati.
  Groeten van AEO.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s