LONGREAD: De moordintenties van de politiek correcte cultuurbarbaren – De beoogde vernietiging van onze eigen cultuur (en van het blanke ras)

Screenshot_36

(Door: “Henk V.”)

 [A] Over manipulatie van de menselijke geest, cultuur, identiteit en etniciteit…..

Na de val van het communistische bewind in de Sovjet-Unie ten tijde van de vernieuwingsgezinde partijleider en president Michail Gorbatsjov, verklaarde de toenmalige Britse premier, Margaret Thatcher, dat het communisme was verslagen. Zij zag over het hoofd dat in meerdere staten, zoals bijvoorbeeld Cuba, Albanië, Roemenië, China en Noord-Korea, de communistische leiding nog stevig in het zadel zat. Evenmin was zij zich ervan bewust dat – ver voor de val van de communistische Sovjet-Unie – ultralinkse strategen zich hadden verenigd in een denktank, de ‘’Frankfurter Schule’’ genaamd, die – in alle stilte – vérstrekkende plannen hadden uitgewerkt die tot doel hadden de maatschappijstructuur in het ‘’kapitalistische’’ Westen van binnenuit te destabiliseren en op die manier te verzwakken, om die uiteindelijk op te blazen… In de tumultueuze jaren-60 van de vorige eeuw zagen wij voor het eerst de uitwerking van de activiteiten van de ‘’Frankfurters”…

Ik kan de lezers aanraden zoveel mogelijk gegevens over deze denktank te verzamelen via Google, omdat de bedenkers van deze linkse theorieën er voor verantwoordelijk zijn dat de interne samenhang van onze maatschappij door steeds extremer wordende vormen van individualiteit  meer en meer op alle mogelijke manieren wordt  aangetast, omdat men voor de instandhouding van een gezond functionerende maatschappij  een evenwichtig maatschappelijk en persoonlijk normbesef nodig heeft. Een maatschappij zonder regels – waaraan iedereen zich dient houden – verandert in een jungle, waarin het recht van de sterkste gaat gelden.

De Frankfurter Schule gebruikt als speerpunt voor de verwezenlijking van haar doelstellingen ALLE opvoedingssituaties die zich in de maatschappij voordoen. Op die manier kunnen de dragers van zeer linkse gedachten elke leeftijdsgroep die – dag in, dag uit – onderwijs geniet, subtiel met linkse gedachten bewerken, volgens het principe dat herhaling de kracht van de linkse reclame is… Het zaad van het linkse denken moet in ALLE hoofden van diegenen die een opleiding volgen en onderwijs krijgen, ontkiemen. En indien het ONS doel is om de erfenis van de Frankfurter Schule van haar kracht te beroven, dan zullen wij precies hetzelfde moeten doen: ons tegengif tegen de linkse verrotting regelmatig en systematisch aan de lezers  verstrekken.

De Frankfurters geloven dus in de kracht van de voortdurend herhaalde opvattingen, zodat de linkse opvoeding optimaal effect sorteert. Uiteindelijk zul je dan een volk krijgen dat – over het geheel genomen – links denkt.  Die opvatting blijkt te kloppen. Die situatie van linkse gelijkschakeling van de gehersenspoelde mens werd door de Bündnis 90/die Grünen politicus, Jürgen Trittin, treffend omschreven als een ‘’Meinungsführerschaft’’ (“opinieleiderschap”): De echte politieke macht in de maatschappij hangt dan niet zozeer af van de  politieke partijen die toevallig samen de regering vormen, maar berust veeleer bij een heersende politieke opvatting in de maatschappij.

Wanneer wij bijvoorbeeld naar de situatie in Nederland kijken, dan zien wij dat de opvattingen van de links-liberale overheden worden gedeeld door een breed scala van geestelijke en maatschappelijke stromingen en instanties en door de mainstream media. Deze situatie begint aardig te lijken op de zogenaamde ‘’Meinungsführerschaft”. Tientallen jaren van ‘’Frankfurter” hersenspoeling bleken succesvol: Daardoor is ons volk helaas verlinkst, zonder dat de meeste mensen dat door hebben.

In die ultralinkse opvoeding zat één specifiek breekijzer dat aan ALLE tot dan toe  bestaande zekerheden succesvol ging wrikken. Dit vernietigingsmechanisme was de theorie van de relativiteit van alle dingen. ALLES is relatief, leerde de Schule. De opvattingen over de relativiteit zetten alle bestaande vaste factoren in het intermenselijke verkeer op losse schroeven. De aard van de relatievorming  werd op de schop genomen; evenals als de verhoudingen tussen ouders en hun kinderen en daarmee verbonden de gangbare meningen over de rol van de seksualiteit in het persoonlijke leven; de gezagsverhoudingen op de scholen en in de maatschappij; de rol van de politie; maar essentieel in dit alles werd de introductie van de gedachte dat IEDER mens totaal autonoom is en zijn of haar eigen normstelsel kon invullen. De Frankfurter Schule pleegde dus  een aanslag op de begrippen goed en fout, waar en onwaar en daarmee ontnamen  de linkse bedenkers ervan de maatschappij elke mogelijkheid tot effectieve bestuurbaarheid, omdat de maatschappij uiteindelijk zou verworden tot een verzameling autonome egoïsten.

Deze alles verwoestende strategie is daarom zo doortrapt, omdat die – op persoonlijk vlak – de gehersenspoelde mens een belangrijk middel om zich in het leven staande te houden uit de handen slaat: Een goed ontwikkeld inzichtelijk oriëntatievermogen! Het slachtoffer van deze methode komt als het ware in zijn of haar denken stuurloos in het luchtledige te hangen: Niets is meer zeker in het leven en dat leidt ertoe dat linkse manipulators ruim spel krijgen, omdat ieder mens wel degelijk op zoek is naar vastigheden in het leven. De manipulators namen de functies van geestelijke leidslieden over. Zij kunnen een ‘’nieuwe werkelijkheid” creëren, die van nieuwe  begrippen voorzien en die dwingend loslaten op elke burger die het zicht op de werkelijkheid heeft verloren en dus te weinig middelen tot verweer heeft. De mensen beroven van vaste zekerheden, die als richtpunten voor het denken, doen en laten kunnen dienen, staat gelijk aan het verwijderen van richtingborden langs de weg des levens, of aan het kapot slaan van een richtingbepalend kompas. Gemanipuleerde mensen raken hun richtinggevoel en dus hun greep op de dingen kwijt. Aan ons de taak om het richting gevoel van de mensen te herstellen!

Inmiddels heeft de EU zich tot een totalitair machtsblok in Europa  ontwikkeld, dat wordt geleid door zelfbenoemde lieden die , nuchter beschouwd, niet echt uitblinken in logica en intelligentie en – naar het zich laat aanzien – totaal zijn verstoken van elk vermogen tot emotionele betrokkenheid bij de eigen burgers. Maar deze levensgevaarlijke EU-leiders voeren niettemin  irreële, “paradijselijke” plannen uit die zij opleggen aan het hele Europese continent en uiteindelijk ook aan gebieden in het Midden-Oosten en in Afrika. Zij presenteren deze plannen als een verrijking voor alle Europeanen, maar de uitwerking van hun beleid is daarmee totaal in strijd: Wij zien chaos, vernietiging van elke nationale identiteit en de daarbij behorende cultuur. We zien moord en geweld (vooral tegen vrouwen en meisjes), economische neergang en ontmanteling van de verworven welvaart, en bovenal  een grootschalige vorm van sluipende genocide op de gezeten, blanke burgerij, vernietiging van de cultuur, noem maar op. Dit alles mede dankzij de meest gigantische GEPLANDE en GEORGANISEERDE immigratiegolven die ons continent ooit heeft meegemaakt.

En dan zou je denken: wat wij zien, kan iedereen toch zien? Vanuit de grote massa krijgen wij (nog) geen signalen dat dit het geval is. Zo te zien dringt de werkelijkheid bij veel mensen nog niet door.

In die onwenselijke situaties kan men een paar vuistregels hanteren:

– Zij die de waarheid eenmaal hebben ingezien, laten zich gewoonlijk niet gemakkelijk weer misleiden.

– De mensen moeten zich eens gaan afvragen of hij of zij de waarheid WIL zien, ook wanneer die waarheid niet bepaald aangenaam is.

– Voor degenen die wakker willen worden, gaat een Bijbelse uitdrukking op: “Wie zoekt zal vinden”!

– Het omgekeerde van de regel gaat ook op: “Wie NIET WIL zoeken, vindt NIETS”.

Redenen om niet op zoek te gaan naar inzicht in de aard van de realiteit waarin wij verkeren, kunnen gemakzucht en angst zijn. Zo kan men weigeren om over deze zaak van leven en dood na te denken, omdat men liever aan iets prettigs denkt. Dat leeft veel gemakkelijker en bovendien kan men zichzelf daarbij voor de gek houden met de gedachte dat er “toch niets meer aan te doen is”. En dat je continu moet op botsen tegen krachten die van kwade wil zijn, is niet iets dat ieder mens zal aantrekken.

Het is heel opmerkelijk dat in een gehersenspoelde samenleving bij slachtoffers van het linkse denken opeens de gedachte post vat dat hun land “eigenlijk geen eigen identiteit heeft, en geen eigen cultuur bezit”. Zo’n gedachte is ronduit alarmerend, want daarmee zegt iemand dat het eigen land niets meer voorstelt. Vaak gaat zo’n mening samen met de vreemde opvatting dat de massaal binnenstromende nieuwe inwoners nog WEL een eigen identiteit en cultuur hebben. Alleen die overweging al is totaal ABSURD.

Wat is namelijk cultuur???

Cultuur is ALLES wat zich in de loop der eeuwen binnen een samenleving heeft ontwikkeld: De eigen taal, onze tradities,  onze handel en nijverheid, onze omgangsvormen die bezoekers aan ons land direct opvallen als “typisch Nederlands”. Onze benadering van vreemdelingen is ook iets wat buitenlanders die ons land goed kennen erg opvalt: Nederlands zijn van nature buitengewoon nieuwsgierig naar leefgewoonten van anderen en NIET bepaald racistisch van aard. Onze tolerantie is bekend tot ver buiten de grenzen! Net als onze buitengewone vrijheidsdrang.

Deze karaktertrekken zijn verklaarbaar. In tegenstelling tot wat onnozele halzen in de politiek over ons beweren (‘’wij moeten over de dijken leren zien’’) richtten onze voorouders als zeevaarders en handelaars EEUWENLANG hun blikken al op de wereld rondom ons heen. Nederlanders hadden  intensief contact met de buitenwereld. Zij trokken letterlijk overal naar toe en dreven handel met iedereen die zij tegen kwamen en zij bestudeerden de mensen die zij ontmoetten. Onze kennis van de wereld BUITEN de dijken was nauwelijks te overtreffen. In dit opzicht was alleen Engeland onze gelijke.

Ook de uitingen van onze kunst en wetenschap (Nederland staat bekend als een zeer creatief en hoogontwikkeld land!) zijn onderdeel van onze cultuur; evenals het besef van onze eigen geschiedenis en afkomst dat wij hadden; onze godsdienstige uitingen en de invloed daarvan op de samenlevingen vormen een onderdeel van onze cultuur en ons rechtsstelsel dat voor iedere inwoner behoort te gelden; onze  vrijheden, onze persoonlijke gevoelens van verbondenheid met elkaar en met degenen die voor jou leefden.

Onze cultuur is dus het eeuwenoude product van een samenleving binnen een door landsgrenzen afgebakend gebied. Cultuur is geen fictie, maar een feitelijk, verifieerbaar gegeven.

Dit alles maakt duidelijk dat wij deel zijn van een sterke cultuur die ons – als klein land – in staat heeft gesteld wereldwijd uitstekend te presteren. Van die cultuur ben ik een onderdeel. Mijn persoonlijkheid is er een onderdeel van! Ik ben NIET bereid afstand te doen van wat ik wezenlijk ben: een NEDERLANDER die tevreden is met zijn cultuur..

Ook de etnische achtergrond van een volk maakt deel uit van de cultuur.

Dit laatste zeg ik niet zonder reden, omdat wij nu de etnische samenstellingen van de Nederlanders versneld zien veranderen. Hier is allang geen sprake meer van een natuurlijk proces, maar van een beoogde ontwikkeling waarin de politiek een zeer actieve rol speelt. Het initiatief ging van de politiek uit en ook de uitvoering ervan vindt plaats onder de regie van de politiek. En wie aandachtig naar de veranderingen in de tv-reclames kijkt, die zal kunnen zien dat steeds systematischer aan de kijkers het beeld van een raciaal vermengde samenleving wordt opgedrongen. En daarbij  gebruiken de elites de dooddoener dat die instroom ons is overkomen. We moeten ons daarbij neerleggen.

Maar waren wij altijd al een raciaal gemengde samenleving, zoals links zo graag beweert??

Gelukkig beschikken wij over betrouwbaar vergelijkingsmateriaal op dit gebied: beeld- en geluidsmateriaal dat ons in staat stelt ons oorspronkelijke volk te zien en te horen. Wij zien beelden van een Joods-christelijk land, wanneer wij de oude Polygoon-opnames van Nederland bekijken, en dan moeten wij constateren dat tot aan het begin van de jaren-50 van de vorige eeuw ons land  IN HOGE MATE raciaal homogeen was: overwegend BLANK en bepaald NIET (al eeuwenlang) divers! En wie aan Polygoon niet genoeg heeft, die moet maar eens schilderijen gaan bekijken uit vroegere tijden.

Natuurlijk is geen enkele samenleving onveranderlijk. Een samenleving evolueert steeds.

Zo was er in onze geschiedenis – op beperkte schaal – zeker sprake van een kleinschalige instroom van mensen die  uit veiligheidsoverwegingen naar Nederland vluchtten. Kleine groepen vluchtelingen die in de loop der eeuwen veiligheid en onderkomen vonden in ons land. Zij kwamen allen uit Europese landen met blanke bevolkingen. Onder de vluchtelingen bevonden zich Protestantse inwoners van Frankrijk (de zogenaamde Hugenoten), die niet meer veilig konden wonen in dat land, maar voor het merendeel waren de vluchtelingen Joden die aan pogroms probeerden te ontkomen. Zij waren gewoonlijk hoog opgeleid en uitstekende vaklui  en ook waren er academici onder hen, maar zelfs in dat geval  van instroom van zeer bruikbare mensen waren de steden die hen onderdak verleenden niet bepaald erg ruimhartig wanneer het om hun huisvesting ging en om lokaliteiten waar zij hun beroep weer konden uitoefenen. Zij moesten kunnen aantonen dat zij een aanwinst voor de samenleving vormden.  Onze voorouders waren erop gebrand om hun eigen nijverheid te beschermen… Op deze manier importeerde Nederland veel intellect en hoog gekwalificeerd vakmanschap. Al deze immigranten assimileerden VOLLEDIG.

De eerste groep naoorlogse immigranten die voor meer kleur in de straat zorgden, kwamen uit het zelfstandig geworden Indonesië, waar hun veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, omdat zij hun Nederlands staatsburgerschap niet wilden inruilen voor een Indonesisch. Zij hadden als Indische Nederlanders uiteraard recht op toegang tot het land en ook deze groep beschaafde, goedopgeleide Nederlanders vonden hier terecht hun plek. Tegelijk met deze “Indo’s” kwamen Ambonese oud-KNIL-militairen met hun families naar ons land. De Ambonezen vormden destijds een elite-eenheid in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, zij hadden zich zeer onderscheiden in de strijd tegen de Japanse invasiemacht en – na de oorlog – streden zij tegen de troepen van de Indonesische nationalisten, de Tentara Nasional Indonesia (T.N.I). De Ambonezen werden door de nieuwe machthebbers in Jakarta als vijanden gezien. Zij werden met hun families – als oud-militairen – eerst ondergebracht in barakkenkampen, vervuld van de verwachting dat er een zelfstandige Republiek van de Zuid-Molukken (Republik Maluku Selatan) zou komen, waar ze naar konden terugkeren.

De stichting van deze republiek was in de overeenkomsten die Nederland met de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten van Indonesië had gesloten, officieel vastgelegd.

Die Verenigde Staten kwamen er echter niet. Indonesië werd een eenheidsstaat, gedomineerd door het grootste eiland Java. En wat Nederland betreft: Dat kwam haar belofte aan de Ambonezen niet na! Men zette Indonesië niet onder druk en de Ambonezen voelden zich terecht in de steek gelaten. Zij belandden in woonwijken en bleven lange tijd bij elkaar in de buurt wonen. Nu zijn zij in de Nederlandse gemeenschap opgenomen, maar het verraad van Nederland zal lang een onderdeel van de Ambonese collectieve herinnering blijven.

Zie daar de eerste twee groepen die voor wat kleur in Nederland zorgden.

Na de eerste  “bijkleuring” meldden zich in versnellend tempo de Antillianen, de Surinamers en de Mediterrane en  Noord-Afrikaanse  gastarbeiders… Maar verhoudingsgewijs zorgden ook zij nog niet voor kolossale veranderingen in het uiterlijk van de Nederlanders. De grove, zeg maar misdadig van omvang zijnde, vernietiging van ons etnische landschap komt uit de koker van linkse, politiek correcte idealisten, die uit liefde voor ons werelddeel de landen van de Europese Unie willen OMVOLKEN door middel van JARENLANG durende migratiegolven. Er komen vele, vele miljoenen donker gekleurde “verrijkers” uit Afrika op ons af. Bovendien zijn zij overwegend islamitisch. Zij leven al veertien eeuwen onder de controle van een ideologie  die inhoudelijk niet van karakter is veranderd. Er komen dus zeer vooruitstrevende, ruimdenkende, vreedzame lieden in grote golven op ons af. De linkse welkomstkoortjes moeten alvast maar weer flink gaan oefenen

En nu we het toch over verrijking hebben, stel ik u voor aan de leider van een partij die bij haar stichting de inspraak van het Nederlandse volk wilde bevorderen en de democratie versterken, maar niets is meer wat het was bij de partij D’66. De man die nu aan het roer staat van een partij die van toon veranderde en nu naar dictatuur neigt, ziet  het liefst dat er helemaal geen grenzen meer zouden bestaan. Dan zou er ook geen immigratieprobleem ontstaan en wat het volk daarvan vindt? Ach, wie maalt daar om? Een moderne politicus gaat met zijn tijd mee, keert zich af van het eigen volk, terwijl hij over de dijken staart naar verlokkende einders. Ziehier dus de grootste supporter van de EU: ALEXANDER PECHTOLD! Ik word altijd enthousiast van die inspirerende man.

En wanneer de D’66 politicus Pechtold benadrukt dat hij “nooit weer terug wil naar de jaren-50”,  waar wij een totaal ander volk zagen (zeer homogeen), dan kunnen wij nagaan wat deze man voor ogen staat en waarom hij zo pro-EU is. Pechtold wil GEEN homogene groep inwoners meer zien. Hij is voor grenzeloze import van heel veel kleur en heel veel islam… Maar men moet altijd voorzichtig zijn met wat men wenst. Men kan ook weggevaagd worden door een enorme tsunami van gekleurde islamitische mensen.

Maar wat is Alexander P. vergeleken met de “ware groten in het kwaad”?

[B] De moordenaars zijn onder ons 

Wat is Pechtold vergeleken met Angela Merkel die haar land in het verderf stort? Wat is hij in vergelijking met manneke Mark R. die hoopt aan de hand van Mutti Merkel tot de kern van de EU te mogen doordringen ? Wie het door E.J. Bron vertaalde stuk van Barbara Köster over de plannen van Thomas P. Barnett aandachtig leest, moet wel tot de conclusie komen dat de gevolgde redenering over manipulatie met migrerende mensenmassa’s en bestaande autochtone volkeren, die ‘’voor hun eigen bestwil’’ door hen onder de voet moeten worden gelopen, heel leesbaar en inzichtelijk, maar op de een of andere manier niet helemaal compleet is. Ik zal het stuk later nog eens lezen en wanneer mij aanvullingen te binnen schieten, dan zal ik die hier gaan plaatsen. Is hier sprake van een hersenspinsel van één gestoorde “idealist”, de ( militaire) geostrateeg Thomas P.Barnett, of is hij inderdaad een woordvoerder van – en een centrale figuur in – de elitaire groep die de macht over de wereld wil overnemen, de zogenaamde Nieuwe Wereldorde?

In elk geval is hij iemand die zich in zijn geschriften laat kennen als een doortastende, maar onvoorstelbaar aanmatigend figuur, die naar macht streeft, macht over leven en dood. Bovendien beschouwt hij degenen die in de wereld de dienst gaan uitmaken en namens wie hij spreekt – hij rekent zichzelf daar zeker ook toe – als geestelijk superieur. Zo superieur dat hij denkt dictaten te kunnen uitvaardigen aan het volk dat te stom is om de grootsheid van zijn plannen te zien. Het vreemde in zijn verhaal is dat in zijn afkeer van het blanke ras, hij (zelf een linkse blanke) het speerpunt van zijn drang om de blanken onder te dompelen in zeeën van zwarte mensen op de bakermat van de blanken richt, op Europa.

Daar wil hij zien gebeuren dat de gehate blanken hun lichte huidkleur verliezen en lichtbruin van kleur zouden worden, precies de kleur waar Barnett zo van houdt. Hij associeert deze kleur met zijn drie geadopteerde dochtertjes , waar hij veel van houdt . De sfeer in Barrnett´s gezin is –naar men zegt- harmonieus en de man vermoedt dat door een (afgedwongen) samenvoeging van blanke en gekleurde mensen ook zoiets moois tussen de leden van de nieuw gecreëerde samenlevingen kan ontstaan. Het vreemde is dat hij op de een of andere manier heel ongenuanceerd  denkt en weinig kennis van de Europese regio’s heeft en er zo maar van uitgaat dat zijn voorstellen de migrerende zwarten zullen goeddoen en de tot minderheden geworden blanken ook, wanneer er uiteindelijk een situatie van harmonie is ontstaan tussen de groepen.

De man is typisch Amerikaans en hij gaat op precies dezelfde incompetente wijze te werk als de Amerikanen destijds in Vietnam. Men leze het boek “The Ugly American” van Lederer & Burdock! Dodelijk Amerikaans onbegrip, naïviteit en ernstige inschattingsfouten. Barnett vraagt zich niet af of hij wel het recht heeft zo’n ingrijpend experiment met samenlevingen te bedenken of uit te voeren. Hij vindt gewoon dat hij dat mag, omdat hij zo intelligent is dat hij aan niemand verantwoording schuldig is. Hij houdt zichzelf daarbij voor dat hij uit liefde voor de medemens handelt. Een eigenaardig soort liefde overigens, want mensen die niet willen meewerken, moet je doden.

Hier hoor ik duidelijk dezelfde opvattingen uit de EU die iets soortgelijks zegt: een opgeblazen EU-mannetje beweert dat alle MONOCULTUREN moeten worden uitgeroeid, OVERAL ter wereld. Landen met één gemeenschappelijke cultuur, gedragen door een bevolking met één duidelijk etniciteit. Uit die landen wil de EU vele miljoenen naar het Europese continent halen, voor de broodnodige vermenging à la Barnett. Barnett is een krankzinnige met moordplannen en zijn medestanders in de EU koesteren dezelfde droom. Ook de EU wenst aan geen enkel volk enige uitleg te verschaffen. De arrogantie van Barnett is ook de aanmatiging die de EU zich aanmeet.

Opvallend bij Barnett´s strategie is dat hij de eliminatie van het blanke ras in Europa wil laten beginnen. Dat bevestigt wat wij op deze site altijd zeggen: de cultuur die zich in Europa heeft ontwikkeld, is maatgevend gebleken voor de opvattingen die overal in de hele beschaafde wereld gelden. De Europese beschaving is nog steeds de norm!  En wanneer Barnett zijn eliminatievoornemen in Europa wil laten beginnen, dan geeft hij daarmee impliciet aan dat hij ook de verworvenheden die  Europa groot hebben gemaakt wel erkent, maar er niettemin van af wil, omdat Europa krachteloos is geworden. Die voortbrengselen van de Europese geest kunnen dan ook meteen bij het oud vuil, want de ideeën over gelijkwaardigheid van mensen, over vrijheid en zelfbeschikking zijn zeer ongewenst wanneer je een volk in slavernij wilt laten leven. Barnett, die zichzelf een eigenaardig soort christelijke identiteit heeft toegedicht, moet in werkelijkheid niets hebben van de vruchten van het Jodendom en christendom (en humanisme).

Zijn opvattingen vallen samen met de plannen die de EU-leiding erop nahoudt.

Barnett is onze vijand en iedereen die de ogen nog wijd openhoudt, kan niet anders dan beweren dat deze EU onze vijand is waarvan wij moeten worden verlost. De genadeloze ongeïnteresseerdheid die Angela voor Europa en Duitsland aan de dag legt, laat doorschemeren op welke manier Barnett naar zijn af te slachten blanke proefkonijnen kijkt: niet betrokken, niet met mededogen vervult.

Barnett denkt dat zijn plannen met Europa zullen slagen, en alle politiek correcte regeringen die aan de leiband van de EU willen blijven lopen, geloven het waarschijnlijk ook, maar zullen dat niet gauw toegeven, omdat zo’n onthulling veel stemverlies zal opleveren.

En ook de schatrijke elitaire denktank die zich als de toekomstige leider van de wereld ziet (ik ben er zeker van dat de beruchte “weldoener” George Soros een centrale rol in deze club speelt), denkt dat de weg naar de Nieuwe Wereldorde gemakkelijk begaanbaar is. Zij zouden zich kunnen vergissen, net zoals de moslims, die dromen van een islamitisch wereldrijk. De moslims zijn tot veel geweld in staat en zij kunnen velen onderwerpen, maar de zwakte van de islam ligt binnen in, in de kern van het islamitische denken. Al veertien eeuwen lang vertoont de islam geen enkele vooruitgang in het denken. De ontwikkelingen van onafhankelijk persoonlijk denken worden niet bevorderd, omdat zelfstandig denken de hegemonie van de geestelijke leiders bedreigt. Deze ideologie wil bovenal vasthouden wat het bezit en de gelovigen onder controle houden.  Die intentie belemmert het voorbestaan van de islam.

Nee, de grootste bedreiging van de West-Europese mens komt van binnenuit door de linkse elites die zich met vijanden van ons vrije denken hebben verbonden. Wanneer de ondermijning van ons voortbestaan losbarst, zullen zij zich scharen achter de banieren van degenen die ons alles willen afnemen. De linkse elites en hun aanhang zijn mijns inziens de “zevenstuiver lieden” uit de Tachtigjarige Oorlog, de mensen die hun eigen volk verkopen. En het spijt me om het te moeten zeggen: een ieder die op politiek correcte partijen blijft stemmen, veroorzaakt de ondergang van zijn eigen volk. Hij is in zekere zin de handlanger van de moordenaars die de leiders van de EU feitelijk zijn.

En wat de EU betreft. Ik herhaal wat ik steeds zeg: wij moeten deze dictatoriale unie opdoeken, zo snel mogelijk en met alles wat in ons is. Want die staat ons letterlijk naar het leven. Het moet zover komen dat de meerderheid van het Nederlandse volk gaat inzien dat wij VEEL beter af zijn ZONDER de EU. Ons land moet deel gaan uitmaken van een Europees Verbond van bevriende staten, die veel gaan samenwerken en vrijhandel drijven. Tot dit blok zou ook Israël kunnen gaan behoren.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Intellectuelen/academici", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afrika, Allochtonen, Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Derde Wereld, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, discriminatie, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Europeanisering, Europese Commissie, EUSSR, Genocide, gezond realisme, Globalisering, Groenen, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, liberalen, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, New World Order, NGO´s, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, publieke omroep, Racisme, Religie, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

31 reacties op LONGREAD: De moordintenties van de politiek correcte cultuurbarbaren – De beoogde vernietiging van onze eigen cultuur (en van het blanke ras)

 1. Republikein zegt:

  Wat een topic, wat een werk, dank daarvoor,
  Google ook eens op/naar de verkalkte brug, misschien geeft dat enige soulaas.

  Like

 2. Antoni Banderes zegt:

  Henk, bedankt voor dit knappe werkstuk ! Het helpt mij weer om in mijn veelgeplaagde hoofd dingen terug op hun plaats te zetten. Met mijn 73 blijf ik geneigd te denken dat ik het niet meer ga meemaken, maar toch kinderen en kleinkinderen hebben brengt extra zorgen mee…

  Je noemt hierin: “…het door E.J. Bron vertaalde stuk van Barbara Köster over de plannen van Thomas P. Barnett …” Heb je hiervoor ook een link ? Ik kan dat artikel niet meer terugvinden.
  mvg, Antoni

  Like

 3. GT zegt:

  Denken mag, zelf denken mag ook!

  Like

 4. Jan zegt:

  Ofwel, ideeën zorgen voor oorlogen en niet het hebben van een natiestaat, iets wat de Rode Taliban anderen sinds jaar en dag wijs maken om hun westerse versie van de umma door te drijven. Juist het niet hebben van een natiestaat zorgt voor oorlogen, dat bewees het uiteenvallen van de dubbelmonarchie in 1918 waarna non stop oorlogen werden gevoerd tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak* en de oorlogen op de Balkan na het uiteenvallen van Joegoslavië.
  Wat de marxistische gekken in Brussel willen is weer terug naar het vermengen van volkeren waarna de ellende weer opnieuw kan beginnen

  Like

 5. Jan zegt:

  NB bij het * moest deze verwijzing staan:
  Robert Gerwarth, The Vanquished: Why the First World War Failed to End, 1917-1923

  Like

 6. Elly zegt:

  Heel boeiend stuk! Wat ik mis, en misschien kan dat nog komen is een literatuur / website verwijzing. Ik zou hier best zelf verder mee willen gaan, maar dan moet je weer het hele wiel zelf uitvinden. Frankfurter Schule geeft in eerste instantie heel neutrale resultaten…waar moet ik zoeken?

  Like

 7. Wim zegt:

  Dank voor dit stuk!

  Like

 8. droevige mof zegt:

  Een uitstekende journalistieke prestatie.
  Past op een essay in de blog Fassadenkratzer: Vom Anderssein des schwarzen Afrikaners
  (Van het anders-zijn van de zwarte Afrikaan.)
  Een goede en onbevooroordeelde discussie over het onderwerp. Noch racistisch noch haat, maar niettemin zal de auteur in conflict komen met de Duitse censuur.

  https://fassadenkratzer.wordpress.com/2018/08/13/vom-anderssein-des-schwarz-afrikaners/

  Like

  • Henk.V zegt:

   Mijn dank voor uw link, droevige mof! Dat artikel heb ik inmiddels opgeslagen en wat globaal doorgelezen.
   Het is interessant om te weten dat zelfs dit objectief geschreven stuk de Duitse gedachten politie op de kast kan jagen.. Wat een panische angst voor de waarheid..
   War mij fascineert was het idee ,dat zelfs het gebruik van het begrip ras de gebruiker van dat woord tot een racist maakt.Dit soort politiek correcte denken kan alleen maar voortkomen uit hersencellen die al bijna zijn afgestorven..

   Geliked door 2 people

 9. M.A.L. Sion zegt:

  Een gedegen, bijna allesomvattend artikel van de analyticus Henk V. Oprecht compliment.
  Wie het op zich in laat werken kan beangstigd raken voor nageslacht en, wie nog niet te oud is, voor zichzelf, in de nabije toekomst.
  De kwaadwillende geesten worden nauwkeurig blootgelegd. Die hebben de stomme idioten haarfijn aangestuurd. Achter dit artikel zweeft de gedachte van Georg Orwell. Wat krijgt die schrijver weer gelijk.
  (De stomme idioten kun je ook “grensloze” idioten noemen.)
  Daarbij speelde de tekst begeleid met tromgedreun door mijn hoofd:
  ‘Wij zijn van de wereld en de wereld is van ons allemaal’.
  Linkse media lopen nog steeds kwijlend rond bij het aanhoren en ten gehore brengen van deze simpele tekst die,met verwoestend effect werkt op de zogenaamd gastvrije gedachte.
  Het bruin-zwart, licht en donker getint pigment begint hier en daar al aardig te overheersen.
  Het effect van dit alles begint zich al schrikbarend af te tekenen voor ons en meer nog voor ons nageslacht. Eens was er nog hoop en sprak men over : het is vijf voor twaalf. Vergeet dat maar, het is minstens kwart over één. Niet tegenhouden maar terugploegen is aan de orde. Dat houdt ook in op grote schaal REMIGREREN van alle, (!!! ALLE !!!) ongenode gasten, want we zullen vast moeten houden aan de logica dat de WERELD NIET VAN ALLEMAAL IS.
  We moeten ons sterk maken voor behoud van onze autochtone NEDERLANDSE cultuur.
  malsion@orange.frhttp://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 3 people

 10. ikke zegt:

  die kerel heeft gelijk de eu meot opgedoekt worden maar *ik *denk dat het niet meer lang zal duren voor dat ze valt en vallen zal ze als we tenminsten wij (realisten) verenigen maar eerst voor wij ons verenigen zullen ze eerst ons brood moete afpakken want ander doen we het tog niet….

  Like

 11. reageerbuis zegt:

  Veel dank weer voor dit instructieve en voor mij aanvullende werstuk!

  Like

 12. Jjf zegt:

  De schrijver vergeet een ding: Linksen lezen alleen Joop en de VK. Naar school moet iedereen….

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Niet zo pessimistisch JjF 🙂 Enig idee hoeveel mensen deze blog van Bert bezoeken? Er zullen steeds meer mensen komen die aanvoelen dat Joop en De Volkskrant in hun berichtgeving te kort schieten. En het aantal mensen dat hier belandt zal zeker toenemen:-)

   Like

   • Jjf zegt:

    Ben geen perimistisch type, maar de realiteit is niet best. Stel het aantal bezoekers op 10.000, wat is dat op 17.000.000? Kijk naar de NOS, VPRO, VARA enz. Pure indoctrine.
    En dan het EU beleid. Bewust sturen op islamisering.

    Like

 13. bigljohn zegt:

  Wie moet de white genocide stoppen ? Diegene die daar ooit in slaagt verdient de allerhoogste eer. Het probleem is echter dat teveel mensen nog steeds vinden dat zij medewerking moeten verlenen aan degenen die ons van de aardbodem willen vagen. Als zodanig zal dit probleem niet vlug, maar eerder zelfs nooit meer opgelost kunnen worden !

  Geliked door 1 persoon

 14. Wachteres zegt:

  Ik word alleen al razend als ik van een lieve, intelligente, moderne, er erg goed uitziende kleindochter hoor dat ze regematig voor HOER wordt uitgescholden.

  ’t Is maar goed dat ik er dan niet bij loop. Ik ben bang dat oma in de gevangenis terecht komt.

  Geliked door 2 people

 15. Lars024 zegt:

  Klasse spijker-kop artikel! Henk & Bron, hartelijk dank voor het noeste werk en de overzichtelijkheid van dit waardevolle document.

  Je zou toch bijna gaan denken dat zelfs links (rode en groene Khmer) dit moet begrijpen…?

  Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Lars024 13 augustus 2018 om 18:14

   Je zou toch bijna gaan denken dat zelfs links (rode en groene Khmer) dit moet begrijpen…?

   Natuurlijk begrijpen ze het; ze zijn immers bezig met de uitvoering van ‘het grote plan’?

   Like

  • Henk.V zegt:

   Alle revoluties begonnen met het uitdragen van gedachten in woord en op schrift, gewoonlijk op kleine schaal. Door herhaling van die gedachten breidde het gebied dat de boodschap bestreek zich gestaag uit,.Lars.
   Ik weet heel goed dat de tijd erg dringt, maar in elk geval moeten wij dit pad van verspreiding van inzichten die tegen de waanzin van politiek correct ingaan eveneens volgen, op een duidelijke manier en niet mis te verstaan.
   Het kan helaas zijn dat de nood zo hoog is gestegen en de situatie levensbedreigend wordt voor ons,dat woorden alleen niet meer toereikend zijn…
   Maar het doel dat ik heb uiteengezet MOET HOE DAN OOK bereikt worden. Wie ons naar het leven staat moet tot staan worden gebracht en uiteindelijk berecht.
   Wij zullen niet uit haat handelen, maar vanuit het RECHT op zelfverdediging, wanneer onze overheden falen in de uitoefening van de plicht tot bescherming van het volk.
   Wij zijn niet geroepen tot machteloze passiviteit..

   Like

 16. tinekevanschagen zegt:

  @Henk,V

  Groot compliment Henk.
  Wat een ”pareltjes” vloeien er uit jouw pen.

  Ik heb het gister snel doorgelezen,en vandaag aandachtig doorgenomen.

  Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
  Dit moet zoveel mogelijk gedeeld worden.
  Onze toekomst hangt hier letterlijk van af.

  Like

 17. Pingback: Dit is géén jaaroverzicht (2) | Over God en goden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s