LONGREAD: Beleven wij nu het voorspel van de laatste slag om het behoud van onze beschaving?

Screenshot_231

(Door: “Henk V.”)

De tweede man in de PVV hiërarchie, Martin Bosma, hanteert als leidraad voor zijn beoordeling van de gebeurtenissen die zich in deze tijd op verschillende plaatsen in de wereld voltrekken, een hoogst interessante eeuwenoude uitspraak van de Oudtestamentische, Joodse profeet Jesaja: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad”.  De tekst gaat nog iets verder: “Die duisternis voorstellen als licht en het licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.” (Jesaja 5:20)

In zijn tijd was er onder de inwoners van het oude Israël langzamerhand een verregaande omslag in het denken ontstaan, die kwalijke gevolgen zou hebben: Godsdienstige begrippen, die eeuwenlang hun waarheid hadden bewezen in de praktijk, werden aan de kant geschoven en de interpretatie ervan had men naar eigen inzichten bijgesteld. Waarheden die bedoeld waren als eeuwig geldend, werden totaal op hun kop gezet. Op die verandering volgde Gods ontboezeming in het desbetreffende  hoofdstuk (Jesaja 5). Hij kondigde een periode van grote neergang aan.

De opvatting die Jesaja eeuwen geleden verkondigde als een reactie op de dingen die hij waarnam, is nu weer zeer actueel geworden, want ook in onze tijd heeft zich iets dergelijks in de naoorlogs periode voorgedaan, onder invloed van de  destructieve ultralinkse linkse denktank, de zogenaamde Frankfurter Schule, die zich tot doel had gesteld onze Joods-christelijke (en humanistische) samenleving volledig te ontwrichten en te gronde te richten. [N.B.: Sta even stil bij deze vragen: “Welke godsdienstige inspiratiebronnen willen deze linkse krachten in de maatschappij definitief neutraliseren?” En: “Weten jullie dat de EU voor het Joods-christelijke denken ALS INSPIRATIEBRON  geen enkele plaats in de nieuwe samenleving heeft ingeruimd?”]

De simpele methode die de ‘’FRANKURTERS’’ hadden bedacht, bleek perfect te werken, want de  ontwikkeling die “links” op gang heeft gebracht gaat door tot op de dag van vandaag!  Alleen zij die begrijpen wat er op het spel staat EN doorhebben hoe de Frankfurter methode werkt, zullen in staat zijn het noodzakelijke tegengas te geven!

Het is waar gebleken: Men kan succesvol een maatschappij veranderen wanneer men maar van binnenuit werkt, door middel van steeds voortgaande linkse hersenspoeling in alle situaties waarin sprake is  van informatie of kennisoverdracht. Te denken valt daarbij aan alle bestaande vormen van onderwijs en aan de informatieverstrekking die dagelijks wordt opgenomen via het beeldscherm en via de geschreven teksten in kranten en tijdschriften, maar ik wil er toch ook eens op wijzen dat de  Frankfurter opvattingen ook een sector kunnen bereiken die wij nooit krijgen te zien: de zogenaamde “Deep State”, het onzichtbare raderwerk dat wordt gevormd door het ambtenarenapparaat dat elke overheid er op na houdt! Zo verwijt momenteel de bekende euro-kritische Britse politicus, Nigel Farage,  de Britse ambtenaren, die betrokken zijn bij de  totstandkoming van Brexit, ervan dat zij in stilte het Britse besluit om de EU te verlaten  saboteren!

Dit breekijzer voor  de ontwrichting van het menselijke denken bleek onthutsend simpel en misschien is het juist daardoor zo verschrikkelijk effectief. Er is niets ingewikkeld of spectaculair aan. Gewoon telkens op hetzelfde aambeeld slaan, net zo lang tot wat men beoogt vanzelfsprekendheid wordt. Je moet dus een gewenste perceptie van waarheid net zo lang aan het publiek voorhouden dat uiteindelijk niemand er aan gaat twijfelen. Deze aanpak zal worden losgelaten op elke sector van ons leven. De linkse manipulators hebben een bepaald doel voor ogen waar wij in ons denken, doen en laten moeten belanden en zij stellen de informatie die wij moeten verwerken  stapje voor stapje bij:  waar en onwaar worden uiteindelijk omgedraaid  en daarmee wordt ook het logische denken in termen van oorzaak en gevolg – waarmee wij zijn groot gebracht – bemoeilijkt. En kijken wij om ons heen, dan lijkt het wel alsof onze maatschappij inmiddels is verlost van het besef van goed en fout door de introductie van het idee dat elke opvatting daarover relatief is…

Dit proces van omkering van het denken is op deze site de nodige keren uiteengezet.

Het gevolg van zulke manipulaties van de menselijke geest is het verlies van morele ijkpunten, die als kompas moeten dienen voor ons denken en handelen. Het gevolg van de afschaffing van kernwaarden is dat de meerderheid van de mensen zich niet meer afdoende verweert tegen de aangedragen linkse opvattingen. Zij is over het geheel genomen mentaal nogal apathisch en stuurloos geworden. Manipulators zien graag stuurloze mensen, omdat zij die gemakkelijk naar hun hand kunnen zetten.

De westerse samenleving was eeuwenlang sterk en stabiel vanwege het Joods-christelijke denken dat de maatschappij steeds had gecorrigeerd, de westerse creativiteit had geïnspireerd en bovendien het niveau van de wetenschap steeds op peil had gehouden. Dit was door het “progressieve, linkse denken” aangetast. In de aldus geschapen chaos traden de linkse bewerkstellers ervan op als stuurlieden die de richting van het vernieuwde denken graag bepaalden. Dat daarbij een van hun hoofddoelen nog steeds de totale uitschakeling van het Joods-christelijke denken blijft, kan men begrijpen, want juist in dat denken lag de kracht van de westerse cultuur. Men kan een auto het beste definitief onklaar maken door de motor eruit te verwijderen…. Zonder deze Joods-christelijke inspiratiebron stort de westerse samenleving beslist in.  Zo’n situatie is levensgevaarlijk, want wat stelt een maatschappij voor die haar kernwaarden heeft verloren?

Eigenlijk helemaal NIETS!! Is het niet veelzeggend dat er mensen zijn, in een ooit zo succesvol land als Zweden, die van hun land beweren dat die geen eigen cultuur heeft? En wat te denken van een president van een land met een sterk ontwikkeld besef van eigen identiteit, eigen cultuur? Ook Macron bestaat het zijn eigen volk voor te houden dat het geen eigen cultuur bezit. De afgelopen dagen beweerde deze man (hopelijk niet in ernst) dat de wortels van de Franse taal in de Kongo lagen. Op zijn twee uitspraken zal ik maar niet ingaan. Alleen dit: Deze vorm van verlies van nationaal, cultureel bewustzijn wordt duidelijk versterkt door de aanwezigheid van een sterk groeiende bevolkingsgroep die van oorsprong uit de islamitische wereld afkomstig is. Overdrijf ik wanneer ik zeg dat de moslims niet bepaald lijden aan het typisch westerse manco dat men zijn eigen identiteit voor onbeduidend houdt?En wie zal in zo’n geval in een conflict met de islam logischerwijs aan het kortste eind trekken?

Het dubieuze “succes” van deze allesvernietigende aanval op de kern van onze westerse identiteit kunnen wij onder meer aflezen uit het trieste gegeven dat zelfs de kerken (en ook Joodse gemeenschappen) zich daar nagenoeg niet van bewust zijn en zich nauwelijks lijken te bekommeren om de teloorgang van hun eigen  geestelijk erfgoed! Zij hebben duidelijk niet in de gaten dat het stuur van hun geloofsrichtingen zich niet meer in Joodse of christelijke handen bevindt, maar dat linkse opvattingen allang de richting van het kerkelijke doen en laten bepalen. Ik krijg sterk de indruk dat hedendaagse geestelijke leidslieden hun blik op een alles verrijkende toekomst hebben gericht, zonder ook maar één moment te beseffen dat de “verrijkte” toekomst, die men zo gretig najaagt, wel eens de VOLLEDIGE vernietiging van het Jodendom en de christenheid zou kunnen inhouden.

Na de beschamende uitschakeling van de kern van onze westerse identiteit hebben er in de aldus ontstane leemte een aantal spelers hun plaats ingenomen. Deze richtingbepalende krachten beïnvloeden elkaar en zij bewegen zich in de richting van de nieuwe HEILSTAAT, de EU.  Deze staat volledig centraal in alles waar de politiek mee bezig is en zij bepaalt meer en meer ons doen en laten. Het misleidende van de naam EU is dat die suggereert dat alles om Europa draait. De EU slaagt er wonderwel in om de man en de vrouw in de straat vooral onkundig te laten van wat er op de agenda van dit enorme bestuursorgaan staat. Die gecultiveerde domheid van het volk wordt opzettelijk in stand gehouden, want de vele miljoenen burgers in de diverse lidstaten van de EU zouden de plannen van het bestuur in Brussel MASSAAL van de hand wijzen, indien zij doorkregen wat hen te wachten stond..

Wij moeten ons maar eens gaan afvragen wie er feitelijk de touwtjes in handen hebben in de EU. Ik stel jullie drie kandidaten voor:

–         De politiek (links-liberaal);

–         De wereld van de islam;

–         De wereld van het grote geld.

Alle drie hebben mondiale aspiraties, maar welke kandidaat beschikt over de middelen en de mondiale contacten om de voornemens te realiseren?

Uit zichzelf beschikt de politiek niet over rijke bronnen die voortdurend geld kunnen genereren. De “rijkdom” van de politiek is van ideële aard. In theorie wil de politiek iets aan de bestaande wereld verbeteren…

De islam streeft een ideologisch doel na: De vestiging van een wereldwijd islamitisch rijk. Deze globale speler beschikt wel degelijk over veel (olie)geld en zijn vertegenwoordigers houden contacten met elkaar, maar de inhoud van hun boodschap is voor velen – ook in ons werelddeel – onacceptabel. Daarin ligt de zwakte van de islam.

De “wereld van HET ZEER GROTE GELD”  is  NIET in de eerste plaats geïnteresseerd in godsdienst of politiek gekrakeel, maar die is altijd wel bereid inbreng vanuit de wereld van de ideologie en de politiek te gebruiken, mits het eindresultaat van de samenwerking maar vermeerdering van invloed, onbeperkte bedrijfsmatige beweeglijkheid en toename van bezit is!

Uit deze hoek komt de roep om een wereld zonder grenzen. Daar profiteert “het kapitaal” van, NIET de gewone burger. Geldstromen moeten zich vrij over de hele wereld kunnen verplaatsen, net als bedrijven en banken. Het maakt niet uit waar. Daartoe beschikt de kleine, maar o zo machtige groep over uitstekende netwerken wereldwijd, waarin hun vertegenwoordigers uit de rijen van de multinationals, de banken, de beleggers, de speculanten en een zeer kleine toplaag van ultra-rijken die de vorstenhuizen bevolken, met elkaar overleggen.

Bedenk dat ook de EU niet regionaal, maar mondiaal gericht is! En ook de EU is voor een wereld zonder grenzen. Zij wil steeds meer gebieden omvatten en steeds meer volkeren uit die gebieden onder haar bestuur brengen. (Vandaar de migratiegolven, die de oorspronkelijke inwoners van Europa  raciaal zullen “verdunnen”).

“Het beleid in “Brussel”wordt uiteindelijk niet bepaald door de vertegenwoordigers uit de politieke sector in ons werelddeel, maar door de mondiale financiële  grootmachten. Door “het grote geld”. Deze groep invloedrijke lieden ontmoeten graag “veelbelovende politici” (die van dienst kunnen zijn voor “Het Grote Geld”) in de Bilderberg-vergaderingen. Nederlandse politici zeggen geen NEE wanneer zij worden uitgenodigd. Op die manier kon ook de Belgische politicus Herman Van Rompuy daar een lezing houden over de eenwording van de wereld. Zijn verhaal maakte indruk. Kort daarop werd hij – “komende uit het niets” – voorzitter van de Europese Commissie.

De kandidaat die flexibel is en over onmetelijke veel  geld- en productiemiddelen beschikt blijkt de sterkste partij. Dat laat de beruchte “weldoener” Soros zien. In de tweede video over deze man wordt duidelijk gemaakt dat Angela Merkel geheel onder invloed van de opvattingen van Soros staat. Haar plannen voor de desastreuze import van vele miljoenen  economische migranten uit Afrika komen uit de koker van deze manipulator. Dat verklaart ook dat zij voort davert als een op hol geslagen paard en zich het lot van haar eigen volk niet meer aantrekt.

Het verwarrende bij het praten over politiek-correct is dat te voor en te na de woorden links en rechts op tafel komen, terwijl de betekenis van die twee begrippen al jaren geleden zijn gaan schuiven. De EU gedraagt zich op een wijze die aan de manier van regeren uit de USSR doet denken. Russische dissidenten die hun land waren ontvlucht, hadden dat al in de gaten en introduceerden voor de regeringsstijl  van Brussel de uitdrukking EUSSR. De EU mag zich wel links gedragen, maar gelijktijdig trekken de rijken der aarde aan de touwtjes in “Brussel”! Dit alles levert een verwarrend schouwspel op: Communisme en kapitalisme vermengen zich!  En voor de burger wordt het nog verwarrender wanneer hij of zij gaat beseffen hoezeer de EU ook de islam bevoordeelt!

DE EU begint op een veelkoppig monster te lijken. Wie zich van dit monster wil ontdoen, mag wel over een scherp zwaard beschikken om alle koppen te verwijderen. Ikzelf heb het met de EU allang gehad.

En tot slot nog: Antifa’s in de VS:

Van alle ‘’RODE’’ organisaties die in de Verenigde Staten voor een nieuwe maatschappij opkomen, vallen de Antifa’s het meeste op. Ik zou de methode van deze rode primitieve geweldplegers naast de bijna onzichtbare en doortrapte methode van beïnvloeding door de Frankfurter Schule willen leggen. Zijn invloed strekt zich uit over tientallen jaren. Zo’n reikwijdte zullen de Antifa’s zeker niet krijgen, omdat de intimidatie en de schrik die hun handelwijze oproept onder de mensen op een gegeven moment zullen worden vervangen door gevoelens van ergernis en woede, en omdat de Amerikanen in veel gevallen over een vuurwapen beschikken, zal het Antifa-gevaar worden teruggedrongen.

Wat mij verontrust, zijn niet de diverse linkse organisaties, maar de door Hillary Clinton c.s. aangewakkerde volkshysterie, die tot doel heeft de reglementair gekozen president Trump met geweld ten val te brengen. Clinton, net als Angela Merkel een groot bewonderaar van de plannen van Soros, wil eveneens grote groepen mensen richting de Verenigde Staten dirigeren om de Amerikaanse maatschappij volstrekt te ontregelen.

De haatcampagne tegen president Trump begon in 2016, in het jaar waarin Trump aantrad. Zijn voorganger Obama had bij zijn afscheidstournee door de Verenigde Staten zijn aanhangers opgeroepen zich luid te laten horen in de straten. (Enig idee wie deze massabetogingen financierde??) Hij bestond het om bij zijn afscheid de Amerikaanse troepen te adviseren om bevelen waar zij het niet mee eens zijn NIET op te volgen. Sinds 2016 is het inderdaad zeer onrustig in de steeds linkser wordende Democratische Partij. De bewegingen ‘’Me Too’’ en ‘’Black Lives Matter’’ traden op de voorgrond. Ook in dit geval voorzag een zeer rijk iemand hen van veel GELD…

Trump zwijgt, en de man enigszins begrijpend, vermoed ik dat hij bepaalde plannen uitwerkt voor een grondige afrekening met uitermate kwaadwillige lieden. Mijn zegen heeft  hij.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

84 reacties op LONGREAD: Beleven wij nu het voorspel van de laatste slag om het behoud van onze beschaving?

 1. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Triest Europa…
  .
  Onwetend Volk van wegkijkers en zwijgers
  misleid door Macht-fanaten en haat-gedreven krijgers…
  .

  Geliked door 2 people

 2. Patriot 2.0 zegt:

  Slotervaart Ziekenhuis dicht. Patienten hebben geen enkele zekerheid meer. Treurig. En wie vangt ze op? … en tegelijkertijd staan er hele horden klaar om “vluchtelingen” op te vangen.

  De autochtone mens is vogelvrij verklaard!

  Geliked door 5 people

 3. ruud 2 zegt:

  Op de mening van u over de kerk heb ik twijfels, volgens mij spelen die het spel mee en mogen dan Zuid Amerika nog behouden.
  Verder een voortreffelijk stuk, straks worden we weer afgeleid door de vraag Zomer- of Wintertijd en zij beslissen in Marokko over de mensenstroom die opgang moet komen.

  Geliked door 2 people

 4. Patriot 2.0 zegt:

  Onder invloed van Mitterand is het woord “God” uit de “Europese Grondwet” gehouden.

  Like

  • BertG. zegt:

   Hebben ze niet al genoeg bemoeials daar zitten in die EU, had god daar dan ook nog moeten bijkomen.

   Geliked door 1 persoon

   • Patriot 2.0 zegt:

    Weet je Bert, je hoeft natuurlijk helemaal niet godsdienstig te zijn, maar het is wel goed om je bewust te zijn van de tradities waarop Europa is gebouwd, en niet zo maar iets te roepen wat leuk klinkt, maar geen hout snijdt.

    Like

   • BertG. zegt:

    Wat ik schrijf bepaal ik zelf wel.
    Ik vind het al verschrikkelijk dat wij hier 3 partijen met de bijbel in den Haag hebben zitten.
    En we zien hoe goed ze te werk gaan nu er 2 in de regering zitten, met god in het achterhoofd.
    Dood vallen kunnen al hun gelovigen vriendjes, en de rest trouwens ook.
    Ze slepen alleen maar nog meer “vluchtingen” binnen, omdat je je naasten moet helpen volgens de bijbel.
    Dat doen die andere ook, maar die slepen de bijbel er niet bij als reden.

    Geliked door 3 people

   • bigljohn zegt:

    Goed gezegd Bert. Geloof dient een prive zaak te zijn. Val er niemand mee lastig, zo doe ik het ook. Laat je niet bang maken dat je in de Hel komt. In georganiseerd verband (Kerken en politiek) gaat het de mensen onderdrukken. Zoals de paus die de islamieten verheerlijkt en pedofiele geestelijken beschermt. Zoals de sektes van de zwarte kousen kerk en de Jehova’s. De kerken zijn volop aan het verdwijnen, mensen willen zich niet meer laten knechten door de kerk. Na de kerken nu ook nog de moskeeën weg en hun invloed in de politiek. Nederland zou er een beetje beter van worden.

    Like

   • BertG. zegt:

    ‘ je hoeft natuurlijk helemaal niet godsdienstig te zijn, maar het is wel goed om je bewust te zijn van de tradities waarop Europa is gebouwd,”

    je hoeft natuurlijk helemaal niet godsdienstig te zijn, als je maar onthoud dat “hij” er is en dat je er rekening mee heb te houden.
    Dat is wat Patriot eigenlijk schrijft en bedoeld.

    Geliked door 1 persoon

   • Patriot 2.0 zegt:

    Lees het artikel nog eens BertG, vooral de gedeelten over “morele ijkpunten”. Het zal je goed doen.

    Like

 5. Thom zegt:

  Macron heeft gelijk als hij beweert dat de grondregels voor het hedendaagse Frans in de Kongo liggen. kijk maar eens rond in Parijs dan denk je dat je in Kinshasa bent en wat je hoort isde Bantoetaal Kikongo of wat er op lijkt.

  Like

 6. Petra DeBoer zegt:

  Een heel goed artikel, mijn complimenten.

  Er zijn mensen in Amerika (maar ook er buiten) die al tientallen jaren bezig zijn om bewijzen te verzamelen tegen de deep state. Dat zijn ongeveer 300 mensen die extreem rijk zijn zoals de Rothschild familie, de Rockefellers, George Soros e.a. Zij behoren tot de deep state. Daarnaast is er in Amerika nog een schaduw parlement en die hebben banden met de deep state. Dat schaduw parlement bestaat uit vele mensen zoals Hillary Clinton voordat Trump president werd.
  Ex CIA agent Kevin Shipp heeft daar op youtube al veel over verteld.

  Trump is bezig de deep state en het schaduwparlement op te rollen en er zijn al verschillende figuren ontslagen. Er liggen vele verzegelde aanklachten klaar zodat er vele mensen van de deep state inclusief het schaduwparlement gearresteerd zullen worden. Momenteel word er gewacht op justitie waarvan de molens langzamer draaien dan men graag wil. In elk geval is er net een nieuwe rechter geplaatst in Gitmo.

  Nu werkte het schaduwparlement samen met andere landen zoals met de PvdA. Het PvdA is eigenlijk de deep state van Nederland en verschillende ministeries zoals buitenlandse zaken doen gewoon wat de vazallen van het schaduwparlement en deep state willen omdat ze dezelfde ideologie hebben. Bert Koenders bijvoorbeeld met het geld wat hij aan jihadisten heeft gegeven in Syrië. Hillary word ook wel de “hoer” van de islam genoemd omdat zij en Bill Clinton zoveel geld aannemen voor de “Clinton Foundation” van rijke islamitische landen zoals Saoedi Arabië en Qatar.

  De EU is ook geïnfiltreerd door de deep state en het schaduwparlement. Welke rol de Bilderberg bijeenkomsten spelen, daar ben ik nog niet uit.

  Hieronder meer info over Bush, Obama, Bill en Hillary Clinton en hun doelen in samenwerking met de deep state.

  http://www.thegoldwater.com/news/39973-Q-Researcher-Exclusive-Exposes-Bush-Clinton-Obama-Cabal-Axis-of-Evil

  Like

 7. Guus Velraeds zegt:

  De opgedrongen eis van tolerantie als positief gedragskenmerk al vroeg geïndoctrineerd binnen alle onderwijslagen en hiermee het voornaamste instrument van het cultuur marxisme kan alleen volbracht worden door die mannen en vrouwen die met hun innerlijke beleving aangekomen zijn op het punt van absolute leegte.

  De “”kritische theorie”” geformuleerd door de vormgevers van de Frankfurter Schule zoals o.a. Horkheimer en uitgevoerd door o.a. Herbert Marcuse werd het breekijzer om de Joods Christelijke cultuur te ontmantelen. Dit proces is door de mars door de instituties nog eens extra in een stroomversnelling gekomen.

  Het feminisme was nooit bedoeld om de vrouwen te bevrijden. Het was een instrument de oude samenleving uit haar scharnieren te heffen. Zo ook de homo emancipatie en de zogenaamde rechten van de mens die nooit geformuleerd werden om de mens rechten te geven maar om de westerse samenleving definitief te castreren.

  Geliked door 1 persoon

 8. delamontagne zegt:

  Ook de Franse schrijver, Houellebecq, zegt dat het Westen in een ver gevorderde staat van verval is.
  Het blad “Valeurs Actuelles” heeft een artikel over de schrijver geschreven.
  o.a. een tekst die hij heeft uitgesproken tijdens een lezing bij de uitreiking van een prijs.
  De onderwerpen die hem vooral bezighouden: De Europese Unie, de plaats van de Islam, kindertal westerse vrouwen en de achteruitgang van het Westen.
  Wat de islam betreft:”In de tijd dat de islam a.h.w. in grotten leefde, verborgen was [ voor het westen ! ], alles ging goed.
  Maar tegenwoordig zorgt het voor problemen.
  Dat komt omdat men hen heeft verteld uit “’t verborgene” tevoorschijn te komen, ze mogen zichtbaar zijn.
  Maar het ware beter geweest als het Katholieke geloof dat op zich had genomen.

  Ik beschouw momenteel de toestand van het Westen vanuit ’t oogpunt van 2 criteria die ik als fundamenteel beschouw.
  Dat is de demografie en de religie.
  Dit zei Houellebecq bij de uitreiking van de “Oswald-Spengler” prijs ter nagedachtenis van de Duitse filosof/schrijver van “Déclin de L’Occident”.

  Ik ben bereid om op wie dan ook te stemmen die voorstelt om de EU te verlaten en ook de NATO.

  Het boek van de Franse schrijver Zemmour, “Le Suicide Francais”, ben ik ’t niet helemaal eens.
  Het gaat niet om ZELFMOORD, maar om MOORD.
  En het is niet moeilijk om te raden wie de schuldige van deze moord is,…de Europese Unie.
  Binnen de Westerse wereld heeft Europa gekozen voor een soort zelfmoord, het houdt in het vermoorden van de Naties waaruit de Unie bestaat.
  BRON:
  Le Point
  https://www.lepoint.fr/culture/union-europeenne-islam-gpa-houellebecq-et-l-assassinat-de-l-occident-25-10-2018-2266021_3.php

  Geliked door 1 persoon

 9. kampersrene zegt:

  Vroeger gingen wij de wilden beschaven nu gaan de wilden ons “beschaven”

  Geliked door 1 persoon

 10. delamontagne zegt:

  https://cdn.prod.elseone.nl/uploads/2018/10/ANP-54311814-2048×1220.jpg?1
  Boete voor belediging Mohammed en nog 4 controversiële zaken
  De veroordeling van een vrouw uit Oostenrijk die de profeet Mohammed een ‘pedofiel’ noemde, was terecht, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) donderdag. Op dezelfde dag is ook een PVV-aanhanger bestraft voor vergelijkbare uitingen, terwijl een man die een verkoper van het boek Mein Kampf beledigde juist wordt vrijgesproken.
  / / /
  De waarheid mag niet meer gesproken worden in het tijdperk van vrijheid van meningsuiting.
  Ik zou niet weten hoe men een oude man die met een meisje van 9 trouwt anders zou moeten noemen dan een pedofiel!
  De kranten staan er vol van en politie & opsporingsteams maken overuren om dit soort viespeuken op te pakken.
  Maar de rechter veroordeelt de persoon die deze waarheid openbaar maakt & verdedigd.
  Rechtspraak heeft bij sommige rechters niets meer met gerechtigheid te maken maar meer met een selectieve, politiek correct gestuurde persoonlijke mening.
  Adolf verheerllijken….. …………mag!
  Joden in het gas………………….. mag!
  Israel vals beschuldigen………..mag!
  Foute ideologien verkopen…….mag!
  Trump uitschelden………………..mag!
  Mohammed beledigen…………..VERBODEN!
  Uiteindelijk zal deze politiek correcte onzin & hypocrisie van politici & rechters zich tegen ons & henzelf keren maar dan is het te laat!

  Geliked door 5 people

  • Wachteres zegt:

   Ìk hoorde eens een moslima in het praatprogramma van Pauw over het seksueel gedrag van de profeet Mohammed het volgende zeggen:

   De profeet leefde in een andere tijd, waarin het geoorloofd was om met jonge meisjes te trouwen'”.

   Pauw knikte begripvol en daarmee was de zaak voor hen afgedaan. Wat zij niet naar buiten brachten was het feit dat heel veel islamitische ‘geleeren’ het nog goed keuren dat moslimmannen met jonge meisjes gaan trouwen, omdat de profeet dit ook deed/toestond.

   https://be.politics.narkive.com/Hwv5GTKe/sex-volgens-ayatollah-khomeini

   Volgens Khomeini mag een man zelfs seks met een baby hebben en dan mogen wij hem zeker geen vieze smeerlap of pedofiel noemen.

   Geliked door 3 people

 11. Stef zegt:

  Woon nu bijna een jaar in Polen.
  Vrijwel iedereen begrijpt daar wat er aan de hand is.
  Waarom hier niet? De volkskrant en de televisie.
  In Polen groeit de economie snel en in de westerse landen stort alles ineen.
  nog even en de Polen gaan terug naar huis.En dan is er plotseling niets meer te exporteren meer vanuit Nederland. Niets meer behalve Marokkanenkeutels.
  De oosteuropese landen zullen zich afkeren van de zieke westerse landen.

  Geliked door 2 people

 12. koddebeier zegt:

  Op weg maar de ondergang van onze beschaving met dank aan links, liberaal, de christelijke, de dieren gekkies, enz, de media, de goedmensjes, de deugmensjes en de vele andere onnozelaars die iedere 4 jaar er weer voor zorgen dat het politiek krapuul op het pluche blijft plakken !

  Like

 13. theoprinse zegt:

  De joodse gemeenschap neemt afstand van het streepje in ‘joods-christelijk’ vanwege de eeuwenlange vervolging door de christenen en hun christelijke vervangingstheologie.
  De stelling: ‘De westerse samenleving was eeuwenlang sterk en stabiel vanwege het Joods-christelijke denken dat de maatschappij steeds had gecorrigeerd, de westerse creativiteit had geïnspireerd en bovendien het niveau van de wetenschap steeds op peil had gehouden’ is niet juist.
  Er is een onoverbrugbare tegenstelling tussen de capaciteit van het menselijk denkproces om te geloven enerzijds en te bewijzen anderzijds.
  Het geloof van religieuzen hoort in het idealistische kamp tegenover de stoffelijke natuurbechouwing van het materialistische kamp.
  De wetenschap kan weliswaar empirisch niet bewijzen dat het product van het geloof (in een opperwezen) niet bestaat. (immers: wat schiep het opperwezen ?)
  De westerse beschaving is enkel en alleen gefundeerd op het intellectuele werk van de Griekse filosofen zoals Aristoteles, Zeno, Democritus enz.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Eerlijk gezegd vind ik dat u de plank zelf nogal misslaat in uw laatste zin,Theo.
   n de westerse cultuur speelde de Bijbel eeuwenlang wel degelijk een grote rol in het denken en handelen van de mensen in het Westen en wel op de manier waarop ik dat onder woorden breng,.
   De invloed van de Griekse beschaving trad aan de oppervlakte in de Middeleeuwen, tijdens Renaissance periode en is daar steeds gebleven onder de noemer humanisme

   Het probleem dat de Joden met het christendom hebben is zeer begrijpelijk, in het licht van de twee zaken die u aan de orde stelt.
   Jezus zien als de beloofde Messias stuit(te) in het Joodse denken op veel verzet, omdat zij hun heilsverwachting in een ander kader plaatsten dan de christenen dat doen.

   Toch is de verbinding tussen Joden en christenen wel degelijk daar. Christelijk denken is een vorm van voortborduren op het Joodse (religieuze) denken en dat is natuurlijk geen wonder, want de Bijbel kent een Joods gedeelte ( het Oude Testament) en een christelijk deel ( het Nieuwe Testament).
   Iedere mens die de onzalige intentie had ”Joden te grazen te nemen” zag een heel duidelijke uitspraak over het hoofd : Het heil komt is uit de Joden. Zonder jodendom had er geen christendom bestaan. Het christendom is als het ware op de Joodse boom geënt.
   Zo liggen de feitelijke verhoudingen.

   Vandaar dat ik in het besef waar mijn gedachten deels uit voortkomen altijd zal spreken over de Joods-[christelijke cultuur. Of de Joden dat nu een plezier doet of niet is voor mij niet van belang 🙂

   Ik zal steeds -gewaardeerd wordend door Joden of niet — steeds voor de Joden en Israël opkomen.

   .

   Geliked door 1 persoon

  • Patriot 2.0 zegt:

   Wat dacht u o.a. van de Romeinen?

   Like

 14. willie zegt:

  Dit wacht ons(zonder twijfel !!)

  Geliked door 1 persoon

 15. duinsnip zegt:

  Dit is de kern van het probleem, de massale genotscultuur, waarbij ellende wordt weggeredeneerd en waarschuwingen in de wind geslagen. Dat het vreselijk mis kan gaan wil de massa niet horen. Dus zal de wal het schip gaan keren, met alle vreselijke gevolgen er van helaas.
  De sluiting van ziekenhuizen alsof je een vuilnisbak leeggooit is een van die symptomen, walgelijk.
  Miljarden voor een geplande maatschappij ondermijnende immigratiepolitiek maar geen geld om personeel en patiënten van broodnodige ziekenhuisvoorzieningen op peil te houden. Maar laten we feesten, demonen nabootsen, kerkhofrituelen en bloedige rituele moorden naspelen want dat is lachen joh, geweldig. Wat een stumperds, die niet weten dat dit een keer echt gaat gebeuren als we de tragische zinsbechoogeling niet meer kunnen keren.
  Luk.17
  26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
  27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen.
  28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.
  29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.
  30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

  Geliked door 1 persoon

  • Patriot 2.0 zegt:

   “Miljarden voor een geplande maatschappij ondermijnende immigratiepolitiek maar geen geld om personeel en patiënten van broodnodige ziekenhuisvoorzieningen op peil te houden.”
   De autochtone mens wordt totaal kapot gemaakt. Reken er maar op dat als de immigrant geen goede zorg krijgt dat er dan wel geld is> SCHANDE.

   Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Ga liever die gasten van het CDA,CU en de SGP hiermee lastig vallen.
   Ze zijn het blijkbaar vergeten.
   Mij zal het een tering zorg zijn wat er allemaal in dat dikke boek van je staat.

   Geliked door 1 persoon

  • ronjaspers zegt:

   duinsnip.Amen en amen.

   Like

 16. Hein zegt:

  Het klinkt misschien leuk om steeds maar weer te schrijven dat het Joods-christelijke denken de maatschappij steeds had gecorrigeerd, de westerse creativiteit had geïnspireerd en bovendien het niveau van de wetenschap steeds op peil had gehouden maar dat is helaas zeer bezijden de waarheid. Van oorsprong hebben beide religies een barbaarse oorsprong en uitwerking. Het jodendom vanwege zijn eerdere ontstaan nog sterker dan het christendom. Tot in de verlichting deed de kerk alles wat in haar macht lag om wetenschappelijke vooruitgang te blokkeren. Vele wetenschappers ondergingen het lot (of erger) van bv Galileo die huisarrest had vanwege zijn heliocentrische wereldbeeld. Het is aan de volharding van de vrije denkers te danken dat de wetenschap zich, ondanks de tegenwerking van de Joods-christelijke elite, verder heeft ontwikkeld en dat de huidige, vrije welvaartsmaatschappij zich heeft kunnen ontwikkelen. De religieuze gemeenschappen zijn volgend geweest aan de maatschappelijke ontwikkelingen die ze lange tijd hebben willen tegen houden. De protestanten hebben een meer strikte opvatting over de positie (scheiding) van de kerk tov de maatschappij geaccepteerd, dat te zien is in de economische voorsprong van protestante landen tov katholieke landen. Maar op religieus gebied zijn de protestanten weer veel strikter en conservatiever gebleven. Ook bij hedendaagse dilemma’s zoals vaccinatie, euthanasie, homohuwelijk, abortus en veel andere medische issues wil het vrijdenkende deel van de bevolking verder gaan en staan de religieuzen, vooral weer de protestanten nog steeds/weer keihard op de rem.
  Nogmaals, de westerse wetenschap floreert ondanks de Joods-christelijke tegenwerkende traditie en zeker niet dankzij de tegenwerkende Joods-christelijke traditie.

  Geliked door 1 persoon

 17. Henk.V zegt:

  Beste reageerders. ik bedank jullie voor jullie inbreng.. Veel aangereikte invalshoeken vulden mijn denken aan. Hartelijk dank daarvoor.
  Sommigen onder jullie ergerden zich er zeer aan dat ik benadruk het Westen Joods-christelijke cultuur heeft/had.Ik trapte dus op wat atheïstische teentjes.. Met dat doel schreef ik het artikel NIET.

  Maar laat ik dit zeggen Europa ligt in de christelijke wereld, zoals bijvoorbeeld Turkije deel uit maakt van de islamitische wereld.

  Ik wil -voor de minder goede lezers onder ons- toch nog eens herhalen dat de Frankfurter Schule het Joods-christelijke karakter van het Westen VOLLEDIG te elimineren. Is dat geen goed nieuws voor de atheïsten onder ons? Wel, dat is helemaal geen goed nieuws.. I
  Ik heb PRECIES opgeschreven wat ik bedoel.

  En of het de eventueel geërgerde lezers nu aan staat of niet: EEUWENLANG beïnvloedde de Bijbel (met het Joodse deel, (het Oude Testament ) er in en een christelijk deel (het Nieuwe Testament)het leven en denken in de westerse wereld. Het humanisme kwam op tijdens de Renaissance en ook het humanisme had een heilzame werking op de samenleving..
  Het christendom was/is dus wel een essentieel deel van het Westen. Tijdens de invloed van het christendom ontwikkelden kunst en wetenschap zich.

  Verwacht niet van mij dat ik mij laat verleiden tot een ja en nee spel als het over het thema gelovig zijn of nie!
  Het is heel simpel: ik kan gemakkelijk leven met de wetenschap dat er atheïsten bestaan. Ik word daar niet heet of koud van.
  Maar wanneer ik uit mijn schrijven laat merken dat ik een christen ben ,lijkt het wel alsof dat sommigen onder jullie op de zenuwen werkt Alsof jullie zoiets voelen als ” Daar hebben wij dat christelijke gezever weer. ‘Kan die man niet gewoon zijn christelijke bek houden? ”
  Het is of ik de stem van Frankfurter Schule hoor.

  .Ik heb vaak overwogen om op te houden met schrijven, omdat het op schrift stellen van een artikel een energie vretende bezigheid is,, waarbij je geconcentreerd, steeds nadenkende en alles analyserend zo precies mogelijk formuleert..

  Het is mogelijk dat ik de frequentie van mijn inbreng nog verder zal terug brengen..
  Schrijven moet een plezierige bezigheid blijven. Ik schrijf omdat ik denk dat het de ogen van mensen zou kunnen openen.

  Het doel van dit stuk was om de lezers nog verder bewust te maken van de gevaren die wij moeten te lijf gaan.
  Het gaat om het welzijn van ons en al de onzen. Het gaat om de teloorgang van onze kolossale vrijheidsbeleving.
  Het probleem dat we moeten zien op te lossen is oneindig veel groter dan wij zelf….

  Geliked door 2 people

  • Tistochwat zegt:

   @ Henk.V 26 oktober 2018 om 17:45

   Ik begrijp je, Henk.
   In mijn ogen ben jij een van de echte christenen die hier reageren en ik heb respect voor mensen die oprecht christen proberen te zijn.

   Voor de nepchristenen, die heulen met de islam, voel ik alleen maar diepe walging.
   Hypocriete ‘refo’s’ vallen bij mij ook niet in de smaak.

   Ik vind dat we op deze site de oprechte christenen niet belachelijk mogen maken.
   Van mij mogen die mensen hier ook Bijbelteksten plakken.
   Als ik die niet wil lezen, sla ik ze gewoon over.
   Er zijn wel ernstigere zaken waaraan we ons moeten storen.

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Ik begrijp best de terechte ergernis van sommige mensen over het christendom.

    Niet voor niets bezoeken wij al jaren geen kerk meer. Wat moet je er doen als er alleen maar gekweeld wordt over ‘zielige vluchtelingen’ of ‘hulp aan de arme Derde Wereldlanden’.

    Het verraad van deze echte linkse kerk is net zo groot als het verraad van links aan Europa en zijn bevolking.

    Wij hebben geen behoefte om mensen te bekeren, maar ik heb het gevoel dat sommige atheïsten die omgekeerde bekeringsdrang wel hebben.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Wat mij stoort Wachteres , is dat sommigen hier een halve preek houden , naar aanleiding van een of ander artikel .
    Als iemand daar helemaal geen behoefte aan heeft , is dat toch een vorm van (milde) terreur .
    Het gaat over ons landsbelang en onze veiligheid , dan zitten niet gelovigen echt niet te wachten op de inbreng van iets wat voor óns een schertsfiguur is .
    Het lijkt wel een afleidingsmanoeuvre .
    Ik vraag me dan ook altijd af , waarom doét iemand zoiets ?
    En als men dan nog debiteert dat we het niveau van onze moraal , fatsoen en de kunst aan het geloof te danken hebben en dat we zonder dat volop zouden moorden , verkrachten en dergelijke , dan is men toch wel érg ver verdwaald .
    Dat er tijdens de reacties wel eens afgedreven wordt of dat het humoristisch wordt is in mijn opinie wel prima .
    Humor houdt ons op de been , denk ik .

    Ik denk niet dat ook maar iemand zich zal storen aan de manier waarop Henk of jij hier over het geloof schrijven en daarin staan .
    Een soort van mild .
    Mij heb je daar ook niet over gehoord .
    Maar er zijn en waren er , die ons werkelijk bestookten met dat soort extreme visies .
    Remember lucky bee , die bracht ons tot razernij !
    God hebbe zijn ziel !
    Sommigen zijn zo verstandig geweest te dimmen , anderen waren vaak hopeloos onverbeterbaar en bleven maar drammen , met het schuim op hun bek ,
    totdat ze opmieterden .
    Er zijn er werkelijk met een ziekelijke drift , wat dat betreft .

    Maar nógmaals , jullie niét !

    Nou woon ik in een van de ergste dorpen wat het geloof betreft , met op 25.000 inwoners zo’n 24 verschillende geloofsrichtingen , lui die elkaar onderling vaak ook niet uit kunnen staan !
    Heb al regelmatig verhaald over incest etc, wat hier geen uitzondering is .
    En dan zie ik dat koor op zondag voorbij mijn huis naar de overwegend gereformeerde kerken sloffen , met van die hel en verdoemenis blikken op hun tronie .
    Met hoedjes op en middeleeuwse jurken , pa en jongens in het zwart, bijbeltje klem onder hun arm geklemd , zo van : “kijk míj eens” .
    Als je dan weet hoe vals en schijnheilig ze zijn en dat zelfs sommige van hun eigen familie ze wel kunnen schieten , dan time ik het uitlaten van de honden zó , dat ik ze niet tegen hoef te komen . Zelfbescherming , zeg maar .
    Zodoende zie ik al op tegen het weekeind !

    Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    Ik ben het helemaal met je eens, Harry. En ik kan je ergernis over de ‘christenen’in jous omgeving heel goed volgen.

    Wij komen ook wel eens in een dorp/stadje waarvan wij denken; mooi om te wonen, qua omgeving, maar veel te ‘gereformeerd’.

    Petra DeBoer:

    “Dat er mensen zijn die niet in God geloven en dus geen objectieve morele waarden hebben is een feit en hun subjectieve meningen of voorkeuren zou u gewoon links moeten laten liggen”.

    Als jij vindt dat alleen christenen objectieve morele waarden hebben en een objectieve waarheid, dan weet ik niet wat ik aan moet met ‘christenen’ die ons verraden en met de vijand heulen.

    En wat moet ik dan denken van E.J.Bron, Tistochwat, BertG en Harry, om maar een paar mensen te noemen.

    Deugen hun morele waarden en hun waarheid niet, omdat zij niet gelovig zijn?

    In de Tweede Wereldoorlog vochten christenen en atheïsten met allerlei opvattingen naast elkaar tegen de Duitsers.

    Volgens mij staat er in de Bijbel ook dat er mensen zijn die, zonder dat ze geloven ”objectieve morele waarden hebben en en objectieve waarheid bezitten’ om jouw woorden te gebruiken.

    Zij bezitten uit zichzelf al opvattingen waar heel veel zogenaamde christenen niet aan kunnen tippen.

    “Geen atheïst zal er voor zorgen dat het in het Westen beter gaat”?

    Dan begrijp ik niet waarom wij met elkaar werken op de site van E.J.Bron.

    Volgens jouw redenering is dat dan volkomen zinloos.

    Ook christenen kunnen arrogant overkomen en niet-christenen mateloos ergeren.

    Ik begrijp heel goed wat Harry en BertG bedoelen.

    Geliked door 2 people

   • Harry zegt:

    Dank Wachteres voor je wijze woorden om 09.12 .

    Op jouw manier gelovend zal niemand christenen willen “vertrappen” .
    Maar er zijn er die zó verdwaasd en verblind zijn dat hooguit deskundige hulp ze nog kan helpen .
    Die worden als vergif als je ze tegenspreekt , heel onchristelijk , hoor .
    En dat alleen ZIJ het octrooi hebben op fatsoen , logica , verstand , manieren , kunst …………etc .
    Wie zegt me dat dát allang geen usance was in het gebied waar die bijbelverhaaltjes ooit op papier gezet zijn ?
    Iemand die wat opschrijft doet dat met eigen ervaringen in het achterhoofd .
    Dat komt toch niet uit de lucht vallen ?
    Ik heb wel eens de hoop gehad , dat ze gewoon uit zichzelf tot bezinning komen .
    Dat zou toch ook kunnen ?
    Ik ken er een aantal , die het geloof af gezworen hebben , die zijn JAREN LATER nu toch echt wat meer normaal en realistisch geworden .
    Je kunt er nu een normaal gesprek mee voeren .
    Terwijl ze eerst half gek waren , van Down naar “down to earth” , zeg maar .

    Ik ben er zelfs wel eens op aangesproken door lui die net uit de kerk kwamen dat ik op zondag mijn voordeur aan het schilderen was !
    Dat mocht niet .
    Terwijl ik op mijn eigen terrein , achter een boom en struiken bezig was , zo goed als uit het zicht .
    En gewoon geruisloos , met een kwast en een potje vernis .
    Over ziekelijke bemoeizucht gesproken !
    Dramkonten .

    Maar misschien is er voor mensen als Petra nog redding op termijn ?

    Ach , welnee , achterlijke optimist , die ik ben !

    Je kunt je vast wel voorstellen dat ik niet rouwig ben dat het kerkbezoek terugloopt !

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Wachteres 27 oktober 2018 om 09:12

    Petra DeBoer:

    “Dat er mensen zijn die niet in God geloven en dus geen objectieve morele waarden hebben is een feit en hun subjectieve meningen of voorkeuren zou u gewoon links moeten laten liggen”.

    Beste Wachteres, ook jij ziet kennelijk de aanmatigende teneur in bovenstaande opmerking van Petra de Boer. Deze Petra beweert zelfs elders dat ik ‘de rassenleer van Hitler aanhang’.
    Je reinste waanzin en tevens een poging om mij te beledigen. Niet dat het Petra de Boer zal lukken om mij te beledigen, want ik neem Petra de Boer totaal niet serieus.

    Petra’s reacties komen ‘intellectueel’ en ‘erudiet’ over, maar ergens spoort ze niet.
    Petra de Boer heeft blijkbaar ook nog nooit in haar Bijbel gelezen wat Romeinen 2:13-15 zegt. “Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.”

    En wat de Bijbel betreft: ik interesseer me voor wat daarin wordt gezegd (niet alleen in het boek Openbaring) over de ‘eindtijd’ en ik ben heel benieuwd hoe de dwaasheid waarin de hele wereld verkeert, zich verder zal ontwikkelen.
    Ik wil nogmaals benadrukken dat ik geen hypocriete kerkganger ben die geniet van de zalvende preken van een dominee, die zelf niet eens begrijpt wat er zich afspeelt op deze planeet.

    Ik heb mijn eigen ideeën over een ‘intelligente scheppende kracht’ en over de ‘eindtijdprofetieën’, waarmee ik niemand wil lastigvallen.
    En ik vind het niet gepast als ik om mijn standpunt zou worden verketterd op deze mooie site van heer Bronmaster. Ik doe er immers niemand kwaad mee.

    Ik begrijp heel goed dat veel mensen een afkeer hebben van de zogenaamde ‘vrome kloten’.
    Ik walg eveneens van deze lieden, die zichzelf beter vinden dan anderen.

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    @wachteres, het gaat om de essentie van Henk V. zijn artikel en mijn reactie bevat ook de essentie waar het hem om gaat want hij haalt Jesaja aan.

    Dat er atheïsten zijn die het “goede” doen zoals God het voorschrijft is een feit maar waarom doen ze het “goede” want daar hebben ze feitelijk geen grondslag voor.

    Ik zie presidenten, die atheïst zijn of een afgoderij aanhangen, het “goede” zoals God het bedoelt heeft niet doen en daar ging het mij om.

    Like

   • BertG. zegt:

    Petra citaat.
    “Dat er atheïsten zijn die het “goede” doen zoals God het voorschrijft is een feit maar waarom doen ze het “goede” want daar hebben ze feitelijk geen grondslag voor. ”

    Dus eigenlijk doen wij maar, zonder enig idee waarom wij iets doen.
    Bedenk het maar……………………

    Geliked door 1 persoon

  • Petra DeBoer zegt:

   @Henk V. als christen heb ik me natuurlijk niet geërgerd en ook al staan er in het artikel wat zaken die ik anders zie, daar heb ik niet op gereageerd. De lijn van uw artikel onderschrijf ik helemaal en het is inderdaad niet eenvoudig om zo’n artikel te schijven. Vandaar ook mijn complimenten.

   Dat er mensen zijn die niet in God geloven en dus geen objectieve morele waarden hebben is een feit en hun subjectieve meningen of voorkeuren zou u gewoon links moeten laten liggen. We zullen het toch van de christenen Trump en Poetin moeten hebben om met Gods hulp het tij te keren. Geen atheïst zal er voor zorgen dat het in Nederland, Europa, Amerika en de rest van de wereld weer beter gaat. Salvini en Orbán zijn ook christenen en deze “bondgenoten” in de strijd tegen de vreselijke linkse kerk is meer dan welkom.

   Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra
    Als Christen, ben ik het absoluut wel met de critici eens dat die barmhartigheid, het koesteren van de vreemdeling, liefdevol zijn voor de medemens et cetera (verkeerd) wordt gebruikt, om geen grenzen te stellen en van alles goed te praten. Dat vind ik lastig. Ik noem dat verkeerd begrepen Christendom, want de toepassing is soms onzinnig en de kritiek terecht, hoezeer het me ook spijt.

    Like

   • Henk.V zegt:

    Dank voor uw reactie, Petra 🙂

    Like

   • Harry zegt:

    Dat bedoelde ik nou : zonder religie komt er niks van terecht !

    Het is godsonmogelijk dat een niet-christen objectieve morele waarden bezit !

    Snappen jullie nou waarom wij niet-gelovers hier regelmatig “op ons k*t staan” ?

    Sommigen hebben een muur voor hun kop waar de Chinese Wall bij verbleekt .

    Wat doen christenen tegen de islam ?
    Welk christelijk kamerlid ageert tegen die ideologie ?
    En 98 % van het klootjesvolk dat ieder week een of meer keren naar de kerk gaat , snappen er ook helemaal geen donder van , moet je ze stom zien kijken als je over het gevaar van de islam begint !
    Heb al een paar keer ruzie gehad met gelovigen , omdat je niks over moslims mag zeggen WANT ZE ZIJN NET ALS ALLES, DOOR GOD GESCHAPEN !
    En dat gaat de redding brengen ???

    Maar geen paniek , de hulp komt !
    Straks komt het christelijk koor SAMEN MET GOD hier tezamen om een deel van god’s schepping uit te roeien ?
    Net als die kunstenaar die zijn eigen kunstwerk versnipperde .
    Beetje onlogisch hoor .
    Maar ik heb dan ook geen objectieve morele waarden .
    Weet ik veel ?

    Bij sommigen lijkt het geloof meer weg te hebben van een psychische aandoening .
    Ook hier , ben ik bang .

    Nogmaals , ik doel zeker niet op Henk V of Wachteres !

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Harry, dat wijf Petra schrijft de meest onbeschoftste dingen op over mensen die niet zouden geloven, alsof het nog minder dan stront waard dat ongelovige volk.
    En wat zegt Henk V. dan? dank voor je reactie Petra.
    Fijne kerel hoor, die Henk.
    Meneer denk er blijkbaar net zo over, hij draait er alleen wat meer om heen om geen kleur te bekennen.
    Geen enkele gelovigen zal haar tegen spreken of vragen waar ze die onzin vandaan heeft.
    Dus zijn ze het er mee eens.

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    Je slaat een beetje door Bert. Ik ken Henk V. persoonlijk. Uitermate integere man!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Dus wanneer je iemand bedankt voor de meest schofterigste uitspraken over mensen die niet geloven, en ik zeg daar wat van, dan ben ik het die een beetje door slaat.
    Het lijkt of Wachteres het wel precies door heeft wat Harry en ik hier al tijden beweren.
    Maar blijkbaar is ongelovigen de stront in trappen geoorloofd, wordt zelfs op prijs gesteld.
    Want je wordt er nog voor bedankt ook.

    Like

   • Wachteres zegt:

    “Geen enkele gelovigen zal haar tegen spreken of vragen waar ze die onzin vandaan heeft”.

    Wil je even mijn reactie lezen, BertG? Op de een of andere manier is die boven de reactie van Petra terechtgekomen.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ BertG. 27 oktober 2018 om 10:17

    Harry, dat wijf Petra schrijft de meest onbeschoftste dingen op over mensen die niet zouden geloven, alsof het nog minder dan stront waard dat ongelovige volk.

    Dat klopt en ik begrijp je aversie tegen Petra de Boer.

    En wat zegt Henk V. dan? dank voor je reactie Petra.
    Fijne kerel hoor, die Henk.
    Meneer denk er blijkbaar net zo over, hij draait er alleen wat meer om heen om geen kleur te bekennen.

    Henk V. is een zeer serieuze, zachtaardige, intelligente heer, die niet tegen onrecht kan.
    Ik ken hem persoonlijk. Hij heeft Petra uit beleefdheid bedankt omdat hij in feite te goed is voor deze wereld.
    Soms denk ik dat hij wat meer van zich zou moeten afbijten.
    Je zet Henk V. hier wel een beetje negatief neer, Bert.
    Dat is niet zo aardig van je.

    Geliked door 1 persoon

   • Petra DeBoer zegt:

    @Patriot 2.0., dat ben ik met u eens maar deze christenen houden zich dan ook niet aan Gods woord. Mij gaat het om de essentie waar Henk V. het over heeft en die heel erg belangrijk is.

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra
    Je krijgt veel kritiek op deze site. Je kan veel weten, maar interpreteert te strak, en daardoor gaat veel van jouw goede intenties toch verloren. Het spijt me zeer.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Patriot 2.0. voor inhoudelijke kritiek loop ik niet weg want daar kan ik van leren. Helaas is het meeste niet inhoudelijk.

    Like

  • Aegolius cs zegt:

   Persoonlijk hindert het mij dat schrijvers de bijbel, wellicht als goed Christen, verweven in overigens goed geschreven artikel. Die verwevenheid maakt het “godsonmogelijk” de subjectieve redenatie van persoonlijke aard te objectiveren naar inhoud te onderscheiden. Ik wil hier geen namen noemen, maar enig reaguurder heeft in zijn reactie mijn voorkeur. En Bert, ik denk niet dat BertG. het zomaar mis heeft!

   Like

   • BertG. zegt:

    Wat je hier af en toe allemaal leest is het volgens sommige gelovigen bijna een wonder te noemen dat wij (atheïsten) hebben leren lopen op 2 benen en hebben leren schrijven en praten.
    Moraal hebben we niet, we hebben geen enkel geweten en zouden eigenlijk moordend en stelend door het leven moeten gaan volgens sommige.
    Als volledig achterlijke worden wij hier neer gezet door sommige.
    En als dat dan weer eens het eerste wat je hier leest ’s morgens vroeg, dan kan je dan knap chagrijnig van worden zo in de ochtend.

    Ik heb ook wel eens commentaar op gelovigen en hun bijbel praatjes.
    Maar zo iets zal je mij nooit horen beweren over andere.
    En het “lijkt” wel als of dit soort berichten als volledig normaal worden beschouwd hier.

    Geliked door 2 people

 18. theoprinse zegt:

  Het begrip Nacie betekent gemeenschap of volk en het begrip Staat betekent de politieke bestuurs elite boven het volk.
  Het verouderde begrip natiestaat geeft de verhouding aan tussen het volk en diens elite en wordt gehanteerd door Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid om de respectieve achterban een in perceptie hanteerbare identiteit te verschaffen die antithetisch staat tegenover de islamitische wereldsupremacie en tegenover de utopie van het linkse internationalisme.
  Het begrip Natiestaat is (net als het internationalisme) links en rechts inhoudelijk omstreden en historisch (Ernest Renan 1823 – 1892) – sinds de Vrede van Münster en Westfalen in 1648 waar de Republiek der Nederlanden internationaal werd geformaliseerd – veel vager qua bronnen dan het begrip Soevereiniteit (Jean Bodin 1530-1596).
  De rechtse invulling van het begrip Natiestaat is de – in reactie op de Franse revolutionaire terreur van de Jacobijnen – engelse elite hun conservatieve notie van een statische traditionele en culturele identiteit van de bevolking.
  De identiteit van de elite is door hen welbegrepen bepaald door hun eigendom over land en industriele middelen die de bevolking ontbreken en de traditionele en culturele identiteit van het volk een gegeven zonder enige vermogenswaarde.
  Links hanteert na het Duitse revanchisme in de 1e WO en het nationalisme van Hitler enkel de negatieve perceptie van Natiestaten welke louter vernietigd moeten worden om plaats te maken voor de internationale of mondiale linkse wereldorde.
  De betekenisvolle identiteit van ieder volk wordt enkel en alleen bepaald door de wetenschappelijke en daarvan afgeleide industriele en intellectuele ontwikkeling die in Europa hoofdzakelijk haar oorsprong vindt in het werk van de Griekse filosofen zoals Aristoteles, Zeno, Democritus et all en is herontdekt in de periode van de Verlichting.

  Like

 19. Henk.V zegt:

  Een reactie Petra’s mening over de exclusiviteit van christelijke waarden en normen vraagt om een reactie.
  Ik ben zeker van mening dat -theoretisch bezien- in een werelddeel dat wereldwijd wordt gezien als ”christelijk” het christendom een belangrijke plaats zou moeten blijven innemen, wil men de identiteit van dat werelddeel bestendigen.
  De praktijk laat echter zien dat de rol van de christelijke kerken nagenoeg is uitgespeeld. Zij vallen onder een dodelijke beoordeling die Jezus ooit uitsprak . Hij zegt tegen zijn volgelingen dat zij het zout der aarde zijn. (m.a.w. hun invloed zou het bederf dat zich in een maatschappij kan voordoen moeten TEGENGAAN.. Daarop laat hij een waarschuwing volgen: als dat zout (de christenheid) haar kracht verliest, dan dient het nergens meer voor. Dat zout moet je WEGWERPEN.

  Er is op onze voortreffelijke site al meer dan eens terecht opgemerkt dat de aanwezigheid van christenen in onze politiek nul komma nul is. Erger nog; zij hebben zich het politiek correcte gedachtegoed volledig eigen gemaakt en leveren ons volk moeiteloos uit aan de EU en de islam.verkopen -net zo goed als dit walgelijke kabinet dat doet..
  Op het morele kompas van deze lieden zou ik liever niet varen. .
  Tal van mensen die niet onder de noemer christelijk vallen blijken in hun leven een goed werkend besef van goed en fout, leugen en waarheide te hebben en op onze site zien wij daar duidelijke voorbeelden.
  Ik weet mij hier omringd door veel medestanders die hetzelfde nastreven als ik. Dat vind ik prachtig.
  Ook in de laatste wereldoorlog zaten christenen en atheïsten samen in het verzet en zij streden tezamen tegen de vijand.. In onze strijd voor het behoud van onze beschaving is elke medestander welkom. Eerlijk gezegd, beoordeel ik mensen meer op hun karakter, dan op hun religieuze kleur.

  Ik vind het erg grappig dat u Trump en Putin aanhaalt als voorbeelden van christenen. Ik mag deze beide onconventionele heren eigenlijk wel, maar over het christelijke gehalte van de Amerikaanse president kan ik geen zinnig woord zeggen., maar ik ben wel blij dart hij waarschijnlijk echt aan onze kant staat.
  Poetin bezoekt kerkdiensten van de Russisch Orthodoxe kerk. Daar zal hij geestelijken aantreffen die prachtige gewaden dragen en schitterend kunnen zingen en misschien vindt hij de brandende kaarsen en fraaie iconen ook wel een verademing, maar van één ding ben ik wel degelijk zeker : hij noemt zichzelf nog steeds een communist..
  Tja, er zijn veel regeringsleiders die religiositeit als ketchup over hun toespraken gieten…
  Zoiets doet het altijd goed.

  Een van de grofste vormen van misbruik van godsdienst vond plaats begin jaren zeventig op Haïti, toen het aan de toenmalige Amerikaanse opwekkingspredikant Billy Graham.werd toegestaan bekeringsbijeenkomsten te houden. In deze gigantische bijeenkomsten was het gebruikelijk dat er achter de spreker een groot podium werd opgesteld waarop geestelijke en wereldlijke notabelen mochten zitten.. Tijdens de toespraak van Graham zat vooraan, duidelijk zichtbaar voor iedereen, de dictator van Haïti, François Duvalier.
  Deze meedogenloze man had de bijnaam Papa Doc. Hij had doodseskaders in dienst ,de Ton Ton Macoute, waarmee hij de bevolking de stuipen op het lijf joeg. Wanneer deze mensen bij jou op de stoep stonden was je leven gegarandeerd voorbij..
  Graham had dus een massamoordenaar te gast tijdens zijn preken.Diens aanwezigheid suggereerde een hoogstaande wijze van leven, voortkomend vanuit een sterk ontwikkelde gewetenfunctie.
  Dat deze prediker, die later een raadsman van meerdere presidenten van America was, zich voor deze beschamende schertsvertoning leende zal mij altijd bij blijven.

  Wachteres en ik hebben in meerdere kerkelijke kringen verkeerd en de ervaringen die wij daar opdeden dwongen ons zeer tot nadenken.. Wij blijken duidelijk niet meer inpasbaar in kerken en kringen.

  Daarom reageren wij hier vanaf strikt persoonlijke basis..

  Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   Ik raad Bert G. aan deze reactie goed door te lezen.
   Het kan in jouw geval bloeddrukverlagend werken. Het tellen tot tien voordat men iets zegt of schrijft helpt soms ook wel. Een beetje meer vertrouwen in mij mag best wel, Bert.

   Geliked door 1 persoon

  • Petra DeBoer zegt:

   @henk V., geen dank voor mijn reactie en u bedankt voor uw reactie.

   Voor mij is het een feit dat christenen – die de bijbel volgen – objectieve morele waarden aanhangen en dat is geen mening van mij want christenen erkennen God en zijn wetten en voorschriften. Daarom zijn het voor hen objectieve morele waarden. Atheïsten erkennen God niet en daardoor erkennen zij de wetten en voorschriften van God niet en hebben ze alleen wat meningen en voorkeuren en geen objectieve morele waarden.

   Objectief is gebaseerd op feiten en niet op meningen. Subjectief is gebaseerd op meningen en niet op feiten.

   Atheïsten in het westen zouden zichzelf af moeten vragen waarom ze bijvoorbeeld tegen moord zijn. Christenen baseren zich op de bijbel dat moord en doodslag niet mag maar waar halen de atheïsten hun mening vandaan? Ze erkennen God zijn wetten en voorschriften immers niet en zou God en de bijbel niet bestaan dan was moord en doodslag wellicht nergens verboden. In de islam is eerwraak immers ook de gewoonste zaak van de wereld.

   Door onze christelijke en joodse traditie en de wetten die daarop gebaseerd zijn zoals de grondwet zullen vele atheïsten inderdaad het goede doen maar staan wel achter vele wetten die de afgelopen tientallen jaren gemaakt zijn die niet des bijbels zijn. Ze hebben hun meningen erdoor gedrukt die geen objectieve morele waarden zijn want die komen van God.

   Uiteraard ben ik het met u eens dat er vele christenen zijn die de bijbel niet goed volgen en dat komt mede omdat de kerken in Nederland geïnfiltreerd zijn door de linkse kerk en daar walg ik net zo goed van als u. Daarom schreef ik ook nadrukkelijk de christenen die de bijbel volgen hangen objectieve morele waarden aan.

   Poetin is geen communist ook al heeft hij dat bij zijn aantreden wel gezegd maar was om zijn tegenstanders, de communisten, niet tegen de haren in te strijken. Onder Poetin groeit het christendom in Rusland tot ongekende hoogte en samen met Assad beschermt hij ook de christenen in Syrië.
   Trump is een presbyteriaan en dat komt voort uit de Europese protestantse kerk. Hij heeft het vaak over God en zegt ook heel vaak “God bless Amerika”, en vorige week werd er zelfs live op tv gebeden toen de vrijgelaten predikant Brunson voor hem bad. De Trump aanhangers halen al vanaf de installatie van Trump als president steeds weer aan dat ze alleen kunnen winnen van de deep state met Gods hulp.

   De deep state heeft vrijwel alle landen op deze wereld in zijn macht en soms kunnen christenen niet anders dan toestemmen want ze willen voorkomen dat ze bommen op hun land krijgen omdat de deep state er echt niet voor terugdeinst om ook werkelijk een land met bommen kapot te maken. Rutte kreeg ook te maken met bedreigingen van bommen als hij het associatieverdrag met de Oekraïne niet ondertekende. De paus is onderdeel van de deep state en de naam christen niet waard.

   Het gaat in deze wereld om “goed en kwaad” en christenen weten op basis van de bijbel wat dat inhoud, althans dat zouden ze moeten weten, maar atheïsten kunnen zich niet beroepen op de bijbel die ze niet erkennen en dus ook niet op “goed en kwaad”. Martin Bosma heeft het bij het juiste eind over Jesaja zijn woorden “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad”.
   Waar maken atheïsten zich druk om want voor hun is er geen “goed en kwaad” omdat ze God (het goede) en de bijbel niet erkennen. Dat er nu atheïsten zijn die inderdaad het kwade goed noemen en het goede kwaad, lezen we dagelijks in de pers maar die mensen erkennen God immers niet en ook niet zijn wetten en voorschriften en ik begrijp de ophef van andere atheïsten dan ook niet dat deze atheïsten fout bezig zijn. Fout is maar een mening voor diegenen die de bijbel niet volgen want het zijn geen objectieve morele waarden die ze aanhangen.

   Dat Billy Graham een kwalijke evangelist was is me bekend maar je kunt zijn volgelingen niet allemaal als niet christenen wegzetten. Hetzelfde geld voor de rooms katholieken. Dat deze huidige paus zeer kwalijk bezig is, betekend nog niet dat alle rooms katholieken fout zijn en Salvini bewijst ook het tegendeel want hij is rooms katholiek.

   Er zijn natuurlijk atheïsten die wel degelijk besef hebben van “goed en kwaad” maar dat baseren ze op traditie, de wetten van een land die gebaseerd zijn op de bijbel, hun opvoeding e.d. Ze beseffen weer niet dat ze in wezen God zijn wetten en voorschriften volgen maar aan de andere kant God helemaal afwijzen. Het is eten van twee walletjes en zeer hypocriet.

   Het word tijd dat atheïsten zich eens afvragen waarom ze verkrachtingen, moord en doodslag, de islam en vele andere zaken als “fout” zien. Waar halen ze de gronden vandaan dat dit “fout” zou zijn? Waarom moeten hun meningen wel gerespecteerd worden en de meningen van moslims niet? De christenen die de bijbel kennen beroepen zich op God en de bijbel maar waar beroepen atheïsten zich op? Waar halen atheïsten hun gelijk vandaan als ze zich niet op feiten baseren?

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 27 oktober 2018 om 16:43

    Het gaat in deze wereld om “goed en kwaad” en christenen weten op basis van de bijbel wat dat inhoud, althans dat zouden ze moeten weten, maar atheïsten kunnen zich niet beroepen op de bijbel die ze niet erkennen en dus ook niet op “goed en kwaad”

    Wát een gezwam in de ruimte! Een watermeloen kletst nog minder onzin.
    Ik – en velen met mij – weten donders goed wat ‘goed en kwaad’ inhoudt!
    Pak je Bijbel er anders even bij, Petra:

    Romeinen 2:13-15 zegt.

    “Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.”

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    “Objectief is gebaseerd op feiten en niet op meningen. Subjectief is gebaseerd op meningen en niet op feiten.”

    Petra, wie stelt die feiten dan vast? Het lijkt er alles op dat jij claimt “de feiten” te kunnen vaststellen. Dat is nogal wat….
    Dat er “objectiviteit” is, is 1 ding, het vaststellen van “objectieve” zaken (de waarheid), is een heel groot issue. Dat onderschat je volgens mij, c.q. beoordeel je verkeer. Anders gezegd: je neemt de waarheid in pacht, en dat kan niet. Je dient het bij jezelf te houden, en dan wordt je subjectief ja. So what?

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @tistochwat, mooie tekst uit de bijbel.
    U maakt hiermee zeer duidelijk dat de wetten van God belangrijk zijn om als atheïst of heiden de objectieve morele waarden van God te hebben.

    Ik heb de statenvertaling erbij gepakt omdat dit een directe vertaling is van de oorspronkelijke bijbel uit het Hebreeuws, Grieks en Aramees.

    13 Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.

    14 Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;

    15 Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

    “Zijn zichzelven een wet” betekent volgens de kanttekeningen van de statenvertaling: Namelijk in het gebieden of verbieden van hetgeen Gods wet gebiedt of verbiedt, of ook in enige delen van hun leven. De andere kanttekeningen zijn online te vinden ook al heb ik de verwijzingen in de tekst er uit gehaald maar online zijn die wel te lezen.
    https://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Rm2.htm

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @patriot 2.0. u begrijpt het helaas niet.

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra
    Subjectief/persoonlijk zijn, betekent niet dat je niet godsdienstig ben. (Ik heb het niet over ongebreideld subjectivisme). Godsdienstig zijn en individu zijn, is GEEN tegenstelling, zoals (impliciet) vaak lijkt te worden verondersteld.

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra
    Atheïsten hebben wel degelijk een geweten. Alle algemene statements uit het filmpje worden door niemand bestreden, hoor.
    Zelf ben ik gelovig, maar een atheist als “een dier” zien, als een “accident of nature”, die geen moreel kompas heeft, vind ik wel een beetje simpel, hoor. Het spijt me.

    Geliked door 1 persoon

   • Petra DeBoer zegt:

    @Patriot 2.0., u hebt het helaas nog steeds niet begrepen. “accident of nature” betekent “iets wat van nature is ontstaan” en dat geloven nu juist de atheïsten. U weet wel de oerknal waar ze in geloven.

    De christenen geloven dat God de wereld heeft gemaakt en de wereld niet van nature is ontstaan en dat God het “goede” is en de duivel staat voor het “kwaad”. Atheïsten geloven niet in God en dus is er volgens hun geen “goed” en “kwaad” en dan kan moord bijvoorbeeld ook nooit iets fout zijn want ze geloven immers niet in “goed” of “kwaad”.

    Over het geweten word niet gesproken maar wel over bijvoorbeeld morele verplichtingen (moral obligations).

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra
    Natuurlijk begrijp ik dat het juist atheïsten zijn die het over “accident of nature” hebben. (Goed lezen!)
    Dat mensen die niet in God geloven, DUS niet in “goed” en “kwaad” geloven, vind ik een vreemde redenering. Lees eens de reactie van Tistochwat hierover: ze voelde als kind al aan wat goed en kwaad is. Zij is niet de enige.
    P.S. Het is niet de bedoeling u aan te vallen, want ik heb respect voor u. Toch meen ik te moeten reageren.

    Geliked door 1 persoon

   • Patriot 2.0 zegt:

    @Petra vervolg.

    Ik vind wel, met u, dat een mens door zijn/haar Geloof in God, zijn geweten bewust voedt en laat voeden. In die zijn sta je dan sterker. Dat is voor mij van immense waarde. En voor u uiteraard ook, begrijp ik. (Het is dan ook gemakkelijker om gevaarlijke verleidingen te weerstaan).

    Met vriendelijke groet.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Patriot 2.0., God is de standaard voor objectieve morele waarden en hij staat dus voor “goed”. In het begin van de video word dat ook heel goed uitgelegd met “God = Good”.

    Kun je “goed” zijn zonder God? Ja, dat kan dat je zonder in God te geloven goed kunt zijn. Maar de vraag is niet: “Kun je zonder te geloven in God goed zijn? De vraag is: Kun je goed zijn zonder God?

    En dan komt het probleem voor de atheïsten, want als er geen God is, dan is er geen “goed”. God staat namelijk voor “goed”. Nu kan tistochwat wel zeggen dat ze van nature al weet wat “goed” en “fout” is maar dat is onzin want voor haar bestaat God, het goede, niet en bestaat “goed” en “fout” voor haar ook niet want dan zou ze God als het “goede” moeten erkennen en de duivel als het “kwade”. Elke atheïst zal ontkennen dat er een God of een duivel bestaat en dan bestaat “goed” en “kwaad” ook niet. Alles wat atheïsten zeggen zijn dus meningen en voorkeuren.

    Het goede is God en alleen voor christenen en Joden bestaat “goed” en “fout”.

    Ik hoop dat u het zo begrijpt, en zo niet dan lees ik het wel want ik respecteer u ook en de vragen die u regelmatig stelt zijn zinvol. Dat het geweten word gevoed door het geloof in God is helemaal waar en onderschrijf ik.

    Like

   • BertG. zegt:

    Echt, die petra is compleet van de pot gerukt, zo gek als een deur.
    Daar valt geen zinnig woord meer mee te wisselen.
    Alleen enkele slijmballen blijven er nog om heen hangen, valt mij op.
    Daar ben je christen voor tenslotte.

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    @BerG
    Jij mag alles zeggen BertG. Geeft niet hoor, zo ben je.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 28 oktober 2018 om 17:18

    Nu kan tistochwat wel zeggen dat ze van nature al weet wat “goed” en “fout” is maar dat is onzin

    Zielige zwamneus.

    Like

  • Patriot 2.0 zegt:

   “Daarom reageren wij hier vanaf strikt persoonlijke basis..”.
   Ik vind dat een Christen ook vanuit zijn persoonlijke basis zou moeten reageren. En niet… vanuit verstarde, vaste denkbeelden over wat Christelijk zou zijn… Ik ben Christen en doe en poging om het goed te doen. Een ander mag mij beoordelen.

   Like

 20. Henk.V zegt:

  Ik zie net nog een stukje tekst staan dat had moeten worden verwijderd:

  Een reactie Petra’s mening over de exclusiviteit van christelijke waarden en normen vraagt om een reactie. moest zijn: Petra’s mening over de exclusiviteit van christelijke waarden en normen vraagt om een reactie.

  Like

  • Harry zegt:

   Inderdaad , Petra’s mening over de exclusiviteit van christelijke waardenennormen is een totaal eenzijdig en verknipt beeld .
   Ergens spoort ze gewoon niet .

   Ik heb ook zo’n kennis , een ingenieur met een goed verstand , doceert ook nog ,
   maar maatschappelijk totaal infantiel en debiel.
   Ál die moslims in je stad : “ daar moet je gewoon niet naar kijken “ !
   Het was nét als met dat programma : ”ontdek je plekje” , je moet alleen naar de goede dingen kijken en je ogen dus sluiten voor het overige .
   Het is een hooggeleerde struisvogel .
   Ik was volgens hem een islamofoob .
   Nou , opperde ik dat is beter dan dat je een islamofiel bent .
   Hij was meteen uitgeluld .
   “ Die moslims zijn hélemaal niet uit op macht en de wereldheerschappij “ , en dan heel
   dwaas om je heen gaan staan te kijken .
   Dat soort onnozelheid .

   Petra doet het voorkomen alsof je een totale barbaar zou zijn als je niet gelovig bent .
   En dan moet je ook nog precies van het juiste kerkje zijn , want anders ben je ook een onverteerbare idioot . En een maanaanbidder .
   Als je géén protestant bent , dan ben je nog waardelozer dan een olifantendrol .

   Zoek deskundige hulp , Petra , zolang het nog kan .
   Dan kom je er misschien achter dat er nog iets bestaat als aangeboren fatsoen ,
   een innerlijke moraal en een menselijk besef van goed en kwaad .
   Gewoon van huis uit , zónder godsdienstige infiltratie .

   Maar dat zal in jouw hersens niet doordringen !

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    En dan dat waanidee dat god of een van zijn handlangers naar beneden (?) zal komen om “ons” te helpen om de moslims uit te schakelen !
    Zelfs met raketten ben je honderden jaren onderweg naar een volgende planeet , wie weet hoe veel verder weg de hemel is ?
    Nooit op het idee gekomen , dat iets dan niet bestaat , ons ook niet zal komen helpen ?
    Je gelooft het niet ?
    Hoe lang wil je nog wachten op iets dat NOOIT GAAT KOMEN ?
    Wanneer ga je toegeven dat het allemaal onzin is ?

    Weet je wát , gewoon blijven geloven tót je dood en er dan van overtuigd zijn dat ie in een volgend leven wél komt .
    Jammer dat je dat zelf niet hebt mogen meemaken , maar anderen gelukkig wél ………
    Hij komt hoor ! Hij komt écht !
    Tot zo ver de illusie .
    De tijd verstrijkt en christenen verdoen hun tijd met het wachten op een hersenspinsel.
    En zodoende zijn ze mede schuldig aan de ongebreidelde verspreiding van de islam .

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 27 oktober 2018 om 21:26

    Petra’s mening over de exclusiviteit van christelijke waardenennormen is een totaal eenzijdig en verknipt beeld .
    Ergens spoort ze gewoon niet .

    Hierover zijn we het eens, Harry.
    Ik schreef in mijn reactie van 27 oktober 2018 om 13:46

    Petra’s reacties komen ‘intellectueel’ en ‘erudiet’ over, maar ergens spoort ze niet.

    Je schrijft over ‘aangeboren fatsoen’.
    Hoe herkenbaar: als kind gooide ik bijv. nog geen papiertje op de grond en had ik al een hekel aan onrecht, leugenaars, dieven en dierenbeulen.
    Ik heb altijd al geweten wat ‘goed en fout’ was; zoiets voelt een normale mens gewoon aan.
    Een normale mens heeft een goed functionerend geweten.

    Like

 21. theoprinse zegt:

  Van een opperwezen afgeleide religieuze >objectieveobjectieve< morele waarden van christelijke fundamentalisten zijn blijkbaar door het vermeende opperwezen afgekeken van de codex van Hammurabi ca 1780 voj. Wie iemand van diefstal beschuldigde, zonder het te kunnen bewijzen, werd ook tot de doodstraf veroordeeld. Wie een ander onterecht van moord beschuldigt, wordt zwaar bestraft: de aanklager wordt ter dood gebracht.

  Critical race theory (CRT) is een theoretical framework in the social sciences that uses critical theory to examine society and culture as they relate to categorizations of race, law, and power.
  CRT proposes that white supremacy and racial power are maintained over time, and in particular, that the law may play a role in this process.
  CRT is een voortzetting van de Marxist philosophy, CULTURAL HEGEMONY van de oprichter van de italiaanse communistische partij Antonio Gramsci (1891–1937)
  CH is the domination of a culturally diverse society by the ruling class who manipulate the culture of that society—the beliefs, explanations, perceptions, values, and mores—so that their imposed, ruling-class worldview becomes the accepted cultural norm; the universally valid dominant ideology, which justifies the social, political, and economic status quo as natural and inevitable, perpetual and beneficial for everyone, rather than as artificial social constructs that benefit only the ruling class
  CRT is o.a ontwikkeld door de amerikaanse neger professoren Derrick Bell (1930 – 2011) en Kimberlé Williams Crenshaw (1959-) Crenshaw was de eerste die het woordbegrip intersectionallity gebruikte dat in Nederland wordt uitgedragen door de neger professorin Gloria Wekker.
  Intersectionality is an analytic framework that attempts to identify how interlocking systems of power impact those who are most marginalized in society..
  Intersectionality considers that various forms of social stratification, such as class, race, sexual orientation, age, disability and gender, do not exist separately from each other but are interwoven together.
  De agressieve televisie woedeuitbarstingen van met name de negerin Sylvana Simons over het innerlijke wezen van de neger als zogenaamd slachtoffer zijn inherent doelbewust gespeelde en ingestudeerde expressies van het quasi academische begrip micro agressions.
  A microaggression is a term used for brief and commonplace daily verbal, behavioural, or environmental indignities, whether intentional or unintentional, that communicate hostile, derogatory, or negative prejudicial slights and insults toward any group.

  Like

 22. theoprinse zegt:

  Van een opperwezen afgeleide religieuze objectieve morele waarden van christelijke fundamentalisten is een contradictio in terminis en gelijk aan de stelling van de linkse postmodernisten dat de werkelijkheid van de heersende elite als subjectieve culturele hegemonie beschouwd (Antonio Gramsci).
  Objectief wil zeggen algemeen erkend en als bestaand bewezen maar opperwezens zijn nog nooit als bestaand bewezen. Iets is objectief als het onafhankelijk is van de waarneming of voorkeuren van mensen: als er geen interpretatie bij nodig is.
  Het bestaan van opperwezens wordt vanaf het allereerste begin en steeds meer in twijfel getrokken en is dus als wezen subjectief. Ex nihilo nihil fit, uit niets komt niets.
  Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak.
  Moreel, sociaal objectivisme (Ayn Rand) is een nog niet gefundeerde hypothese.
  Het subjectivisme van George Berkeley (1685 – 1753) is wel gefundeerd.
  De van een opperwezen afgeleide religieuze objectieve morele waarden van christelijke fundamentalisten zijn blijkbaar door het vermeende opperwezen afgekeken van de codex van Hammurabi ca 1780 voj. Wie iemand van diefstal beschuldigde, zonder het te kunnen bewijzen, werd ook tot de doodstraf veroordeeld. Wie een ander onterecht van moord beschuldigt, wordt zwaar bestraft: de aanklager wordt ter dood gebracht.

  Like

  • Patriot 2.0 zegt:

   Er is volgens godsdienstigen, naast wetenschappelijke kennis ook geopenbaarde kennis. Hoe kijkt u daar dan tegen aan? Je kunt dat m.i. toch geen subjectivistische onzin noemen? .

   Like

   • theoprinse zegt:

    De teksten in heilige schriften zijn de basis van zog. geopenbaarde kennis.
    Andere soorten geopenbaarde kennis trachtten de stellingen in die teksten als werkelijkheid bestaand of waar gebeurd te ondersteunen.
    Maar voor geen enkele geopenbaarde kennis bestaat er wetenschappelijk bewijs.
    Het gaat in de discussie rond het artikel van Henk V om de christen fundamentalistische claim op het zog. monopolie op het morele eindoordeel.
    De moraal over de mens en diens gedrag begint met de vraag of de dood legitiem of moord is. Alle verboden in de Wet zijn van deze vraag afgeleid.
    Echter, elk mens heeft een in beginsel onvervreemdbaar vermogen tot morele opvattingen en draagt middels een geheim kiesproces bij aan de Wet.

    Like

   • Patriot 2.0 zegt:

    Dank u.

    In verschillende religieuze tradities zijn ervaringen opgedaan, op verschillende tijden en verschillende plaatsen, die overeenstemmen. Dat is inderdaad geen wetenschappelijk bewijs. Het is nog maar de vraag of een wetenschappelijk bewijs (herhaalbaar, toetsbaar) sterker is.

    Geliked door 1 persoon

 23. reageerbuis zegt:

  Heb uw stuk met instemming gelezen en opgeslagen. Dank ervoor!

  Like

 24. Pingback: Dit is géén jaaroverzicht (2) | Over God en goden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s