Een verbod op de islam?

Screenshot_230

(Door: Herman Boon)

In de Tweede Kamer is een voorstel gedaan om bepaalde islamitische uitingen te verbieden. Daarbij wordt gedacht aan moskeeën, islamitische scholen, de koran en boerka´s en niqabs. Dit lijkt nogal drastisch, maar is het niet.

Slowakije

Binnen de Europese Unie is er een land dat nog veel verder gaat en de islam niet erkent als religie: Slowakije. Het telt geen enkele moskee en de 5000 mohammedaanse inwoners kunnen geen islamitisch onderwijs volgen, geen imams aanstellen en geen islamitische huwelijken sluiten. De Slowaakse politici verzetten zich hiertegen. De toestanden in andere Europese landen worden als afschrikwekkend voorbeeld gezien. Ook neemt Slowakije geen islamitische migranten op. Is er iets voor dit standpunt te zeggen? En kan dit betrokken worden op de Nederlandse situatie?

Verbod van een ideologie

In de tijd van het koninkrijk is in Nederland nooit een religie verboden. Anders ligt dit voor ideologieën. Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog is het nationaalsocialisme met zijn leer van Übermenschen en Untermenschen verboden. Zijn embleem, de swastika (het hakenkruis), mag niet worden afgebeeld en het boek Mein Kampf van Adolf Hitler of een vertaling ervan mag niet openlijk worden verkocht. Als alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan het nationaalsocialisme, heeft deze ideologie er in 12 jaren ongeveer 65 miljoen gemaakt, waarvan die in de strijd tegen Japan zouden kunnen worden afgetrokken. Dat uitingen die verbonden zijn met deze ideologie verboden zijn, lijkt logisch.

Evenals het nationaalsocialisme gaat de islam uit van ongelijkwaardigheid van mensen: in islamitische maatschappijen hebben niet-mohammedanen geen of minder rechten. Het aantal dodelijke slachtoffers van de islam in 1400 jaar werd geschat op 270 miljoen. Uit recent onderzoek is echter gebleken, dat in Voor-Indië dat aantal niet 80 miljoen, maar 480 miljoen moet zijn, zodat het totaal zelfs op 670 miljoen komt. In dit opzicht zijn beide systemen vergelijkbaar, waarbij moet worden aangetekend dat de meeste islamieten niet aan de moordpartijen meededen, net als dat geldt voor de meeste nazi´s.

Maar is de islam dan ook een ideologie? Er zijn diverse mensen die dat beweren. Allereerst de in islamitische kringen hoog aangeschreven Pakistaanse islamgeleerde Aboel Ala Maudoedi: De islam is niet alleen een religieuze overtuiging, maar een revolutionaire ideologie en de djihad beroept zich op deze revolutionaire strijd (…) om overal ter wereld de staten en regeringen te vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam.

Ook anderen, zoals de bekende Belgische politicus Guy Verhofstadt, noemden in de jaren-90 van de vorige eeuw de islam een ideologie. De Egyptische ex-moslima Nonie Darwish zegt zelfs dat de islam geen religie is.

Kenmerken van een religie

Howard Kainz, zich baserend op Nonie Darwish, geeft vier kenmerken waaraan een religie moet voldoen:

 1. Het behoren tot een religie moet een persoonlijke keuze zijn;
 2. Een religie mag niet eisen dat diegenen die de religie verlaten, gedood moeten worden;
 3. Een religie mag niet bevelen degenen die niet tot de eigen religie behoren, te doden of te onderdrukken;
 4. Een religie moet in overeenstemming zijn met de fundamentele mensenrechten.

Zie ook: Tweede Kamer der Staten-Generaal: Memorie van Toelichting bij Voorstel van Wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen, 21 september 2018.

Met al deze vier karakteristieken, die algemeen als juist worden aangevoeld, is de islam in strijd. Die moet dus niet als een religie worden behandeld, maar als een ideologie. Hij is vergelijkbaar met het nazisme. Immers, als Hitler zich gepresenteerd had als een boodschapper van god en daaraan een cultus had verbonden, zou het nazisme net als de islam een religie genoemd worden, maar natuurlijk nog even verwerpelijk zijn. Een ideologie moet dus ook verboden kunnen worden als zij zich voordoet als een religie. Niet ieder systeem dat zegt een religie te zijn, moet als zodanig erkend worden; denk aan de zogenaamde Satanskerk of aan de cultus van de Azteken met zijn tienduizenden mensenoffers.

Wat zegt de grondwet?

Een verbod is niet strijdig met artikel 6 van de Nederlandse grondwet: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, lid 1: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” De laatste toevoeging houdt in dat de wet boven voorschriften van de religie of levensovertuiging gaat. Het is duidelijk dat de koran, waaraan niemand een letter mag veranderen (2:85), talloze verzen kent die handelingen bevelen die tegen de Nederlandse wetten ingaan; neem bijvoorbeeld het afhakken van de hand van een dief (5:38) of het vermoorden van “ongelovigen” (9:5).

Een van de beste exposés over de strijdigheid van de koran met de westerse beschaving en rechtsorde is nog altijd dat van M.S.H. Frankenvrij uit 2007: “De Koran getoetst aan de Westerse beschaving en Rechtsorde”. Volgens de formele toelichting bij artikel 6 is het de wetgever toegestaan bepaalde ontoelaatbare gedragingen, ook als die een uiting zijn van godsdienstig of levensbeschouwelijk belijden, strafbaar te stellen. Zo wordt in artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht het in het openbaar dragen van kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens, die uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, strafbaar gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan het dragen van nazivlaggen met het hakenkruis of aan het dragen van een islamitische hoofddoek (Koran 33:59). De islam verkondigt immers de gewelddadige djihad om “ongelovigen” te onderwerpen en streeft naar het omverwerpen van de staat en het invoeren van het islamitisch recht, de sharia.

Evenmin is een verbod strijdig met artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Een verbod geldt voor allen die zich in Nederland bevinden. Geen van allen mag lid worden van een verboden organisatie, dus allen worden gelijk behandeld. Van discriminatie op welke grond dan ook is geen sprake. Voor iedereen is het een signaal dat staats-vijandige activiteiten niet zijn toegestaan.

Wetboek van Strafrecht

Ook als de islam niet verboden is, kunnen aanhangers aangeklaagd en bestraft worden als zij bepaalde gedragingen tentoonspreiden, waarop het Wetboek van Strafrecht straffen heeft vastgesteld.

Zo is iemand die een geschrift verspreidt, waarin tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, strafbaar volgens artikel 133, lid 1. Dat opruien wordt gedaan in koran-vers 9:29 – “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn” en in veel andere verzen. Het verspreiden van de koran kan dus op grond van dit artikel bestraft worden.

Met lid 2 van hetzelfde artikel in de hand blijkt reciteren uit de koran strafbaar. In koran-vers 2:65 – “Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbath overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: ´Weest verachte apen´” worden Joden opzettelijk beledigd, wat bestraft kan worden volgens artikel 137c.

In het openbaar aanzetten tot haat (Koran 9:5 – “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag” …) tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens onder andere hun ras of hun godsdienst, mag niet volgens artikel 137d.

De laatste twee artikelen zijn door Encina Navan gebruikt om de islam uitvoerig aan te klagen.

Artikel 137e verbiedt het openbaar maken van dergelijke uitlatingen anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving en 137f verbiedt geldelijke of andere stoffelijke steun aan activiteiten gericht op discriminatie, 140 deelneming of steun aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Met al deze artikelen kunnen de koran, en mensen die zich in strijd met de wet op de koran baseren, worden aangepakt.

Burgerlijk Wetboek

Bovendien wordt een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid resp. het doel in strijd is met de openbare orde op verzoek van het openbaar ministerie door de rechtbank ontbonden volgens het Burgerlijk Wetboek 2, artikel 20, lid 1 resp. lid 2. Voor een corporatie die geen rechtspersoon is, kan volgens Burgerlijk Wetboek 10, artikel 122, lid 1, het openbaar ministerie de rechtbank in Utrecht verzoeken voor recht te verklaren dat doel of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde.

Conclusie

De islam is een subversieve ideologie en vormt gezien zijn doel en werkzaamheid een gevaar voor de samenleving. Hij is strijdig met de Nederlandse wetten en dient daarom, net als in Slowakije, verboden te worden. Onafhankelijk daarvan kunnen islamitische uitingen gerechtelijk vervolgd worden.

Bij een verbod worden de islamieten geestelijk dakloos. Zij moeten opgeroepen worden om de islam vaarwel te zeggen en zich eventueel aan te sluiten bij een andere religie of een nieuwe religie te vormen, die wel verenigbaar is met de Nederlandse wetten.

Door:
Herman Boon
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", achterlijkheid, Barbarisme, cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Krankzinnigheid, landverraad, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, sharia, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

93 reacties op Een verbod op de islam?

 1. Koos zegt:

  Als je kunt aantonen dat de islam een religie is, maar OOK een misdadige ideologie, dan moet hij op grond van het laatste kunnen worden verboden. Het feit dat het een religie is, is dan niet meer relevant.

  Geliked door 3 people

 2. Statler & Waldorf zegt:

  Die Oost-blokkers hebben gezond verstand, een rariteit in West-Europa.

  Geliked door 3 people

 3. Stef zegt:

  En nou werk van maken middels het openbaar maken van dit verhaal en een aantal goede juristen er op die dit als hobby doen en aan de goede kant staan. Evenals een referendum onder alleen echte nederlanders .

  Geliked door 3 people

 4. Pingback: Een verbod op de islam? – MOGELIJKHEDEN TE OVER | toodlessss

 5. A.J. deKoning zegt:

  Een goed artikel en helemaal mee eens en broodnodig dat zo,n wet er komt maar ik zie het met het huidige kabinet jammer genoeg nog niet gebeuren. Als de mensen nu eens wat meer gingen nadenken want het tij kan nog steeds gekeerd worden.

  Geliked door 4 people

  • Inge zegt:

   “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

   “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

   “Veranderingen vinden alleen maar plaats wanneer men de verantwoordelijken uit hun functies verjaagt.”

   Geliked door 1 persoon

 6. Helena zegt:

  Dankjewel Herman, hiermee wordt uiteengezet wat een vreselijke kwaadaardige ideologie de islam is en hoe deze in ‘ons’ verschrikkelijk bekrompen en hypocriete landje àlle vrijheid krijgt om zich verder te ontwikkelen èn te overheersen, daarbij geheel gefaciliteerd door ‘onze’ (r)overheid. Dat besef is nog steeds niet doorgedrongen tot het meerderheid van de bevolking die niet verder kijkt dan zijn/haar neus lang is en slaafs de staats msm volgt. Morgen zet ‘onze’ ueber volksverrader met een brede grijns op zijn verachtelijke tronie zijn krabbel onder het Marrakesh verdrag en verklaart hiermee ‘ons’ land tot islamitisch gebied.

  Geliked door 5 people

 7. Jackholland zegt:

  Crowdfundingplatform starten geld inzamelen en advocaten aan het werk zetten .Heb er wel wat voor over.

  Geliked door 4 people

 8. Hovawart zegt:

  De EURO keldert, daalde afgelopen donderdag naar de laagste stand ten opzichte van de dollar in bijna drie maanden…ondanks de inspanningen van de Europese Centrale Bank (ECB), de Brexit is bijna een feit, en het gebrek aan vertrouwen voor het Europeesche Project was nog nooit zo duidelijk geweest.
  De regeringsleiders vinden het goede beeldvorming als men gezamenlijk een VN-verdrag gaat sluiten, (in een Islamitisch land dat zelf zijn ingezetenen liever ziet verdwijnen, en ze nooit meer terug wil hebben,) als blijk van vertrouwen, dat te paard uit de EU galoppeert.

  Geliked door 1 persoon

 9. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Eens! Zowel ‘god’ als Allah zouden overal zijn, alles horen en alles zien… Dan zijn moskeëen en kerken volledig overbodig. Iedereen kan derhalve thuis bidden. Leve een ‘geloof’ neutraal Europa! Weg met die achterlijke ‘religie’indoctrinatie methodieken die ‘geloof’ genoemd worden.

  Geliked door 1 persoon

  • Petra DeBoer zegt:

   @drs. E.N. Schilder, meninkje want u bezit absoluut geen objectieve morele waarden. Ga fietsen met uw haat t.o.v. het christendom.

   Like

   • Mario Schettini zegt:

    @mevrouw Petra DeBoer
    uw oordeel lijkt mij aanmatigend en in tegenspraak met uw ‘christelijke’ levenshouding. haal eerst de balk uit uw eigen oog en dan de splinter uit het oog van uw broeder, als ik mij de juiste context herinner.

    Geliked door 2 people

   • Stef zegt:

    Juist Petra, groetjes uit Polen.

    Like

   • Bob Koster zegt:

    Wow, een christin die anderen de maat neemt over objectieve morele waarden. Heeft Jezus dat gepredikt?

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Had ik tot dusver gedacht dat die Stef verder ook wel een normale vriendelijke kerel was.
    Blijkt het net zo een mongool te zijn als ze vriendin die hij de groeten doet.

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Mario Schettini, u reageert precies zo als de linkse kerk en E.N. Schilder is geen broeder van mij of van welke christen dan ook want hij is geen christen.

    Alleen christenen en Joden kennen objectieve morele waarden want zij erkennen God. God is namelijk de standaard voor objectieve morele waarden.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Nou, nou, nou, mevrouw De Boer…

    Quote: “Alleen christenen en Joden kennen objectieve morele waarden want zij erkennen God. God is namelijk de standaard voor objectieve morele waarden.”

    U redeneert dus exact hetzelfde als de aanhangers van de “religie van de vrede”. Wilt u daar onmiddellijk mee stoppen a.u.b.!?

    Webmaster

    Geliked door 2 people

   • Petra DeBoer zegt:

    Wat is er aan gelogen meneer Bron?

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Daarmee beticht u mij er o.a. van geen objectieve morele waarden te kennen. Dat vind ik behoorlijk hypocriet. Omdat ik eventueel “God” niet erken als de standaard voor objectieve morele waarden, ben ik dus een minderwaardig mens . . .?

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Dat verkondigt ze al vanaf het moment dat ze aanwezig is.
    En het valt jou nou pas op?

    We worden hier als verstandelijk gehandicapten, totaal onbekwaam om welke mening dan ook maar te kunnen hebben, uitgemaakt, omdat we niet protestant zijn, en het dus nooit zullen begrijpen.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Bert, in haar ogen ben jij inderdaad een minderwaardig mens, omdat je god niet als DE waarheid accepteert.
    Einde discussie wat haar betreft.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 10 december 2018 om 17:51

    Er ís ‘iets’ met Petra de Boer, heer Bron.
    Ze geeft diverse mensen een zeer onbehaaglijk gevoel, mij ook.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Dan zal ze dat spoedig moeten veranderen, anders zit haar diensttijd er op “E.J. Bron” voorgoed op!

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Petra geeft hier weer een fraai staaltje weg van haar gedachtenkronkels .

    “ Wat is er aan gelogen meneer Bron “ ?
    Nou niks , alleen is het slechts JOUW waarheid .
    Niet de onze .

    “Meninkje want u bezit absoluut geen objectieve morele waarden .
    Ga fietsen met uw haat t.o.v. het christendom” .

    Wie wil er nog meer bewijs van een christelijke arrogantie,
    waar zelfs god de hik van krijgt ?

    Hier is sprake van een onvoorstelbare hoogmoed waar de moslims bij in het niet vallen ,
    zó erg !

    Zeker geen vent, Petra ?
    Niemand in huis die je ooit corrigeert ?
    Vertel eens eerlijk , is ie ontsnapt of heeft er nooit iemand aan durven beginnen ?

    Geliked door 1 persoon

  • Joshua zegt:

   Weg met het achterlijke doemdenken dat alle geloof hetzelfde is!
   Onbenul.

   Like

   • Mario Schettini zegt:

    @de heer Joshua
    u spreekt over doemdenken inzake dat alle geloof hetzelfde zou zijn. het topic spreekt over de ideologie islam en niet over de religie islam. u gooit alle geloven met de islam op een hoop.

    Like

   • BertG. zegt:

    Dat al die gelovigen nou zelf niet door hebben hoe onhebbelijk ze zich gedragen naar andere toe.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ BertG. 10 december 2018 om 07:23

    Dat al die gelovigen nou zelf niet door hebben hoe onhebbelijk ze zich gedragen naar andere toe.

    Niet alle gelovigen gedragen zich zo onhebbelijk, Bert, maar ik vrees dat de meesten dat wél doen.
    En dat ‘anderen de maat nemen’ alsof ze zélf heilig zijn, is ronduit weerzinwekkend.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Ik had het iets wat anders moeten schrijven.
    Niet alle, maar vele.
    Anders was het hier helemaal niet meer uit te houden.

    Geliked door 2 people

  • BertG. zegt:

   Ze hebben een club gebouw nodig om van daaruit de haat verder te verspreiden onder mekaar.
   Het haten van andere hoort nou eenmaal bij elk geloof.
   Ook dat hebben ze gemeenschappelijk met elkaar.

   Like

  • Harry zegt:

   Ik vind die mevrouw DeBoer steeds aanmatigender en beledigender worden .
   Zij is de enige die het bij het rechte eind heeft .
   Met een ziekelijk fanatisme !
   Een moslim kan er nog wat van leren .

   Alle anderen hebben géén fatsoen en moraal, dat kan ook niet,
   omdat ze niet protestant zijn en het dus NIET KUNNEN WETEN !
   En dat soort gelul aanschouwen we hier bij herhaling , ondanks protesten .
   Dan heb je toch een bord voor je kop !

   Als ik niet zo netjes opgevoed was met allerhande morele waarden en normen en zo, zou ik zeggen :
   DONDER TOCH GODVERDOMME EEN EIND OP MET JE GODSDIENSTWAANZIN !

   “Ga fietsen” , tegen een integer persoon , dan heb je toch geen fatsoen ?
   Een beetje meer respect voor de heer Schilder zou haar niet misstaan .
   En dat voor iemand , die voorwendt een vrouw te zijn !

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Harry 10 december 2018 om 13:06

    Ik vind die mevrouw DeBoer steeds aanmatigender en beledigender worden .
    Zij is de enige die het bij het rechte eind heeft .

    En ze heeft werkelijk ‘óveral verstand van’ en lijkt over profetische gaven te beschikken.

    Like

  • Harrie Vaes zegt:

   Goed verwoord.

   Like

  • Petra DeBoer zegt:

   @meneer Bron, ik vroeg wat er aan gelogen is en wil daar graag antwoord op.

   Ik heb het niet over minderwaardige mensen. Die conclusie trekt u zelf maar die woorden heb ik niet gebruikt en komen ook in de video niet voor. Bovendien is voor God geen mens minderwaardig en word het gedrag door hem beoordeeld.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Dat heb ik u in mijn antwoord al uitgelegd. Voor de rest ga ik niet met u in discussie.

    Geliked door 1 persoon

   • Petra DeBoer zegt:

    @meneer Bron, dat hebt u in uw antwoord niet uitgelegd wat er gelogen is in mijn reactie op de heer Schilder. Aangezien ik geen antwoord van u krijg op mijn vraag, maar u me wel beschuldigd, wens ik u veel succes met uw site want ik laat me niet beschuldigen van onwaarheden. Mijn tijd hier op de site zit er op want ik laat de christenenhaters hier op de site bewust “winnen” zodat ze kunnen jubelen.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Zoals u wilt. Zij haten geen christenen. Zij hebben een hekel aan betweterige christenen, die zich niet kunnen voorstellen dat er ook goede mensen kunnen bestaan zonder een geloof, welk geloof dan ook, aan te hangen.
    Tot die groep behoor ik ook. En ik vind mezelf zeker geen slecht mens. En waarden en normen bezit ik wel degelijk!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Petra DeBoer 10 december 2018 om 20:28

    Mijn tijd hier op de site zit er op want ik laat de christenenhaters hier op de site bewust “winnen” zodat ze kunnen jubelen.

    Praat van een beschimmelde kruisbes.
    Ga toch fietsen, mens.

    Like

   • Harry zegt:

    We gaan echt niet jubelen , dat Petra weg is .
    Wél slaken we een zucht of zes van verlichting .

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Mijn kerst is dit jaar al helemaal goed begonnen, eindelijk.
    Een mooiere kerst had ik niet kunnen krijgen.
    Wat een rust……………………………………….

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Bert, daar bezit jij absoluut geen objectieve morele waarden voor, om daar een mening over te kunnen uiten.
    Hiermee projecteer je hooguit je eigen tekortkomingen.

    (dit zijn overigens niet mijn woorden)

    Geliked door 1 persoon

  • Wim Tuijl zegt:

   In deze reaktie worden “moskeeën en kerken volledig overbodig” geacht door drs E.N. Schilder. Deze mening is echter irrelevant als reaktie op het bovenstaande waardevolle en houtsnijdende artikel, waarbij het uitsluitend gaat om de islam als ideologie en de strijdig-heid daarvan met onze nationale wetgeving. Dat iedereen thuis kan (en dus “moet”?) bidden, is een stelling die kant noch wal raakt. Het Christelijk geloof kan en màg zonder meer in een kerk tijdens de eredienst vrijelijk beleden worden. Drs Schilder gaat evenwel schromelijk buiten zijn boekje doordat hij kennelijk een exhibitionistische afkeer van het Christelijk geloof heeft. Kennelijk is hij gedurende zijn levensloop tot die afkeer gekomen, maar heeft het volstrekt niets te maken met bovenstaand artikel van E.J. Bron.

   Like

 10. bigljohn zegt:

  Die Islam ideologie word door de rechtbanken en de politiek verdedigd, grondwet of niet. De grootste landverrader aller tijden (Rutte) loopt vrij rond en doet wat hem goeddunkt, daarbij lak hebbende aan alles en iedereen. Die situatie zoals in Slowakije zal zich in ons land nooit voordoen. Hier heeft de islam vrij spel en heeft uitzicht op de eindoverwinning, zoals in de meeste Europese landen. De linkse politiek is een bondgenoot van de islam, evenals justitie en politie. Om nog maar niet te spreken over de MSM media en alle hulpverleners (o.a. advocaten) die menen moslims op een hoger plan te moeten brengen. Burgers willen of durven zich niet te verzetten zodat wij in feite al met ons hoofd op het hakblok liggen. Het is niet de vraag of wij aan de Sharia overgeleverd gaan worden, maar wanneer. Ik hoop, de feiten spreken een duidelijke taal, dat het onze tijd nog mag gaan duren….

  Geliked door 2 people

 11. Petra DeBoer zegt:

  Zolang de EU nog niet is gevallen zal het niet lukken om de ideologie van de islam te verbieden maar daarna wel en dat moet ook zeker gebeuren.

  Sektes zouden ook verboden moeten worden zoals de scientologykerk.

  Geliked door 1 persoon

 12. Roland Weissel zegt:

  Dit is op rittervonrost herblogd.

  Like

 13. Pingback: Een verbod op de islam? | rittervonrost

 14. guusvelraeds zegt:

  Ook anderen, zoals de bekende Belgische politicus Guy Verhofstadt, noemden in de jaren-90 van de vorige eeuw de islam een ideologie.

  Die Verhofstadt toch!

  Ik val zowat van mijn stoel.

  Nu hoor je hem daar nooit meer over, of mis ik het een en ander.

  Like

 15. ruud 2 zegt:

  Wanneer zou Rutte zijn baard laten groeien?

  Like

 16. bastiaan zegt:

  is de schrijver van dit artikel, Herman Boon van ,,Herman Boon Ministries? en de persoon die landelijk tien dagen ,,bidden en vasten,, samenkomsten houd.???

  Geliked door 1 persoon

 17. kampersrene zegt:

  Rob Jetten ontvangt de Mohamed-Prijs voor de beste politieker die de islam genegen is .Hij had zich voor de gelegenheid speciaal gekleed om de getaande broeders te behagen

  Like

 18. AEO zegt:

  Islam en nazisme, het waren in de vorige eeuw bondgenoten. Onderzoek maar eens de verderfelijke activiteiten van de groot-mufti van Jeruzalem tegen de Joden in Israël, en hoe deze al-Husseini door de nazi’s werd gefinancierd en gesteund, en zelfs grote invloed had bij het tot stand komen van de holocaust. Hij was de grote aanstichter van de terreur tegen de Joden in Israël. In zekere zin is het huidige conflict tussen de zich Palestijnen noemende Arabieren en Israël een directe erfenis van dit islamo-fascistische verbond.

  Like

 19. ronjaspers zegt:

  bigljohn.De grootste verrader van zowel nederland als europa is tijl declercq.De raad van europa heeft in 1975 de resolutie getekend (islam voor olie) en tijldeclercq was de drijvende kracht van deze ondertekekening een “extreem linkse” rat.Rutte is zeker een “”verrader” maar wel aangestuurd door de nazi bilderberg groep,deze groep bestaat uit satanische elite en maken de dienst uit in europa en niet de europeese politici.

  Geliked door 1 persoon

  • Bob Koster zegt:

   Niet de Raad van Europa maar “wij”, benzine en kerosine verslaafden, hebben Europa verraden.

   Like

  • theoprinse zegt:

   Tijl Declercq (Brugge, 10 mei 1922 – Wilrijk, 25 december 2003) was een Belgisch syndicalist en politicus voor de CVP.

   Declerq was ook tweemaal (1978-1981 en 1987-1988) voorzitter van het Eurabische Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation (PAEAC).[2] Dit overlegorgaan besloot op 7 en 8 juni 1975 tot een convenant betreffende het herstellen en aanhalen van de vriendschapsbanden tussen West-Europa en de Arabische wereld na de eerste oliecrisis van 1973. Tijl Declerq wordt beschouwd als de geestelijke vader van deze resolutie.

   Declercq was ook:
   stichter van IPOVO, het Instituut voor politieke vorming van de CVP,
   lid van de Werkgroep Midden-Oosten van Pax Christi Vlaanderen,
   lid van de Raad van Bestuur van Pax Christi Vlaanderen,
   voorzitter van het Vlaams Palestina Comité,
   medestichter van de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen,
   lid (1978-1986), ondervoorzitter (1981-1982) en voorzitter (1979-1980) van het Benelux-parlement.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijl_Declercq

   Like

 20. ronjaspers zegt:

  Resolutie van straatsburg (islam voor olie)

  Like

 21. Inge zegt:

  Ik zou graag een verbod willen op collaborerende politici.

  Like

 22. theoprinse zegt:

  Goed artikel. Toch heb ik mijn twijfels gestuurd aan Machiel de Graaf over art.2, lid 2, 2e volzin
  Artikel 1
  De islam is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een gewelddadige, totalitaire ideologie.
  Artikel 2
  1. De volgende islamitische uitingen zijn verboden:
  a. moskeeën;
  b. scholen;
  c. koran;
  d. het dragen van een boerka of een nikaab.
  2. Onder het eerste lid, onder a, moet ook worden verstaan elke ruimte die gebruikt wordt als islamitisch gebedshuis of gebedsruimte,
  tenzij dit plaatsvindt in de huiselijke sfeer.
  ————-
  Het is volgens mij volstrekt tegenstrijdig om te stellen dat de islam enerzijds geen religie is maar volgens art.2 wel als gewelddadige ideologie achter de voordeur geconspireerd mag blijven worden.

  Klik om toegang te krijgen tot Voorstel_van_wet.pdf

  Like

 23. Henk.V zegt:

  Ik las dit goede artikel met instemming en ben het dus eens met de strekking ervan, namelijk dat de islam een ideologie is die opvattingen verspreidt die onverenigbaar zijn met de manier waarop wij in het Westen over zaken denken en op grond zou de invloed van de islam sterk moeten worden teruggedrongen. Dat is de strekking van het verhaal en het zou niet verkeerde zijn, wanneer wij ons allemaal hadden beperkt in de uitwerking van die gedachten.
  Maar ik wil er niet omheen draaien : op zeker moment vond er in de reacties een verbreding van het gespreksthema plaats: een vorm van veralgemenisering.: met de islam kon ook het christendom in de prullenbak, waarmee wij weer eens uitkomen op de zin of onzin van geloven.

  Dit stokpaardje is hier vaak bereden, niet waar? Wel, wie daar behoefte aan heeft die hobbele rustig verder. Maar één ding hou ik jullie allemaal voor: NIET het christendom richt ons land te gronde, maar de islam.!
  Gooi deze twee vormen van ”geloofsbeleving NIET op één hoop. De islam heeft vele miljoenen slachtoffers gemaakt, waaronder mensen die allerlei religies aanhingen, waaronder zeer veel christenen Hou die wetenschap in gedachten en vraag je verder eens af waarom er uit die vele niet-islamitische religies steeds de christelijke gelovigen moeten worden uitgekozen om hier als kop van Jut voor atheïsten te dienen…
  Soms besluipt mij het idee dat ook atheïsten zichzelf soms verstandelijk te superieur achten, omdat zij zich van alle vormen van (bij)geloof hebben bevrijd.
  Mensen, geloof wat je wilt, maar ook voor atheïsten geldt: hou je opvattingen ACHTER de voordeur!! Dan krijgen we hier geen onverkwikkelijke woordenwisselingen zoals wij nu weer eens zien.
  Kan er dan niemand tot het inzicht komen dat wij, in onze strijd voor het behoud van onze cultuur en vrijheid elkaar NODIG hebben?? Een beetje volwassenheid kan geen kwaad, dames en heren.

  Geliked door 4 people

  • Harry zegt:

   Je hebt helemaal gelijk , Henk .
   Maar wat “ons atheïsten” stoort is die drammerige gelijkhebberigheid van een aantal medereageerders M/V .
   Petra is zo iemand die het bloed onder je nagels vandaan haalt .
   Zo hadden we Lucky Bee , die niet te blussen was in zijn godsdienstwaanzin , daarna ging het best lang aardig goed . Ook hij kon nogal vervelend over komen .
   Nu popte er weer iemand op die op een nogal ongenuanceerde manier uitsluitend HAAR religie nogal beledigend probeerde te pluggen .
   Typisch dat iemand met toch een goed verstand zo’n raar trekje heeft .
   En dan anderen bij herhaling beledigen en kleineren ……….
   Van vrouwen ben je toch gewend , dat ze verstandig, genuanceerd en voorzichtig reageren . 😇 Toch ?

   Niemand zal een gematigd iemand ernstig aanvallen op een overtuiging .
   Denk ook niet dat iemand dat jou ooit gedaan heeft .
   En geloof me , als atheïst ben ik ook begaan met christenen die in het buitenland worden vervolgd en uitgemoord , zoals de Jezidi’s
   Ik heb nog Joods bloed en voel me nauw verwant aan de Israëli’s .
   Alleen die lui met die hoedjes en pijpenkrullen vind ik dan weer niet zo sympathiek .

   Maar wat “ons” denkelijk ernstig hindert is de bekeringswaanzin , de hobbypredikers ,
   er waren er nogal wat , de meesten waren gelukkig snel weer weg .
   Sommigen na één aansporing al .
   Ergens sporen die toch gewoon niet ?

   We strijden tegen de islam , als het moment suprême aanbreekt , hoop ik dat men gezamenlijk “de straat op gaat” , ik zal er zijn , maar dan zijn er een heleboel die dankzij hun overtuiging niet mee gaan doen , omdat “de hulp van boven” onderweg is .
   Die blijven op hun kont zitten .
   Daar hebben we dus geen moer aan !
   En eerlijk gezegd zou het niet verbazen als ze me zouden verraden,
   als ik wat zou flikken .
   Ik kén ze .
   Ik woon er midden tussenin !

   Overigens , met álle respect !

   Geliked door 1 persoon

   • Wachteres zegt:

    “Van vrouwen ben je toch gewend , dat ze verstandig, genuanceerd en voorzichtig reageren . 😇 Toch ?”

    Vanzelfsprekend, Harry, Ik doe nooit anders. En Tistochwat ook niet.

    Maar ja, wij zijn maar twee van de vele vrouwen en niet iedereen is zo perfecr als wij zijn.

    Dat begrijp je toch?

    Je hebt wel een hoge dunk van ons vrouwen, of worden wij door jou in een bepaald hokje geduwd? 😛

    Geliked door 1 persoon

   • Henk.V zegt:

    Wij begrijpen elkaar gewoonlijk goed, Harry en ik respecteer de manier waarop jij je opstelt ,nadat je mijn reactie hebt gelezen 🙂
    Ik beschouw deze site als een open ruimte, waar mensen elkaar ontmoeten die het op veel terreinen met elkaar eens zijn, zeker wanneer het gaat om de zaken die ons zeer beroeren in de politieke ontwikkelingen van de laatste tijd. DAT is het thema dat ons allen verbindt en terwijl ik dit zeg, kan ik daar direct aan toevoegen dat men , terwijl men zich inzet voor het behoud van onze bijzondere westerse verworvenheden NIET kan veroorloven de eenheid te laten ondermijnen door zaken waarover wij het niet eens zullen worden, zoals bijvoorbeeld het al of niet aanhangen van een geloof.

    Men kan een mens nooit veranderen door hem of haar te bestoken. met teksten, of vergelijkingen. Godsdienstige veldslagen moeten hier dan ook niet worden uitgevochten.

    Wanneer je tegen een machtige vijand strijdt en je gaat intussen ook elkaar nog eens te lijf ben je stompzinnig bezig. Ik begrijp wel wat Petra bedoelde met haar opmerkingen over de mate van moraliteitsbesef die iemand al dan niet op basis van geloven of niet geloven zou bezitten Volgens de christelijke opvattingen stelt God de normen vast, maar er staat ook in de christelijke geschriften opgeschreven dat er mensen zijn die van nature precies doen wat ze behoren te doen, zonder dat zij besef van God bezitten.
    Het beoordelen van mensen is een zeer riskante bezigheid die bepaald NIET wordt aanbevolen.

    Geliked door 3 people

   • Harry zegt:

    @ Wachteres ,

    nou niet ineens gaan doordraven hé ?
    Als ik wat zeg over vrouwen is dat normaliter héél waar , maar dat geldt mogelijk niet altijd voor álle vrouwen .
    Even een kleine nuance .
    Wel knap hoe behendig jullie vaak zijn om jezelf in het juiste hokje te wringen .
    Als het jullie past , dan .

    Niet dat ik jou in een hokje wil stoppen , lijkt me ook haast onmogelijk .
    Figuurlijk gesproken .
    Ik had vroeger een hondenkennel en er waren er bij die zelfs over twee meter hoog gaas klommen .
    Ik bedoel maar …………
    Hoe kom ik nou weer aan deze vergelijking ?

    En Tistochwat , tja , dat is een klasse apart .
    Die kun je al helemaal niet in een hokje stoppen .
    Die zou ook gewoon door de mazen van het gaas ontsnappen .
    De schat .

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Henk.V 10 december 2018 om 23:05

    Volgens de christelijke opvattingen stelt God de normen vast, maar er staat ook in de christelijke geschriften opgeschreven dat er mensen zijn die van nature precies doen wat ze behoren te doen, zonder dat zij besef van God bezitten.

    Dat klopt, Henk. Ooit las ik in de Bijbel: ‘Sommigen zijn zichzelf tot geweten’ of woorden van gelijke strekking.
    Ik ben verre van volmaakt, maar als kleutertje wist ik al wat hoorde en wat niet hoorde en daar gedroeg ik me ook naar.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Wachteres 10 december 2018 om 22:38

    Vanzelfsprekend, Harry, Ik doe nooit anders. En Tistochwat ook niet.

    Maar ja, wij zijn maar twee van de vele vrouwen en niet iedereen is zo perfecr als wij zijn.

    Dat begrijp je toch?

    Dat begrijpt Harry heel goed en daarom kunnen in ieder geval hij en ik samen buitengewoon goed met elkaar opschieten. Hij komt zelfs binnenkort mijn tuin ‘winterklaar’ maken en dan blijft hij nog eten ook.

    Heeft hij dit jou ook al aangeboden? 😛

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Henk.V 10 december 2018 om 23:05

    maar er staat ook in de christelijke geschriften opgeschreven dat er mensen zijn die van nature precies doen wat ze behoren te doen, zonder dat zij besef van God bezitten.

    En dát wilde er bij Petra de Boer niet in.
    Tel daarbij haar betweterigheid op (op zowat elke gebied) en je begrijpt waarom mensen zich aan haar storen.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    elke gebied

    moet zijn

    elk gebied

    Like

   • Wachteres zegt:

    Harry komt jouw tuin winterklaar maken, Tistochwat?

    Eerst zien en dan geloven Volgens mij neemt hij een tuinman mee – zogenaamd een vriend – die hij dan het werk laat opknappen.. Wedden? 😛

    Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Henk, je komt er altijd mee aan dat atheïsten het geloof beginnen aan te vallen.
   Wat overigens niet zo is, er is altijd wel en aanleiding.
   Wachteres heeft net zo een trekje.
   1 kant willen zien en de rest, daar heb je het gewoon niet over.
   Wees dan ook een kerel, en spreek je andere broeders en zusters dan ook eens aan voor hun uitingen naar niet christenen.
   Maar dat doe je niet. Je kijkt wel uit.
   Van je mede geloofsgenoten blijf je af, geen kwaad woord daar over.
   Maar ik denk dat Harry ook wel heel duidelijk is hierover.
   Niet dat ik verwacht dat jij het ooit zelf zal toegeven, want dat doe je als christen zijnde, niet, de rest aanspreken.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Je hebt het mis, BertG. ik wil niet één kant zien, zoals jij beweert. De opmerkingen van Petra richting ‘ongelovigen’ slaan kant noch wal. Ik ben het daar helemaal niet mee eens.
    Dat zijn ongenuanceerde orthodoxe zienswijzen, waar ik mij in geen enkel opzicht mee verbonden voel

    Alleen wil ik niet in een welles/nietes” discussie over geloof terecht komen. Ik wil mij daar ook niet zo aan ergeren, zoals jij dat – terecht – doet.

    Als ik in een artikel ongenuanceerde negatieve opmerkingen richting het christendom lees, dan sla ik die meestal gewoon over.

    Ook kom ik niet voor Petra op, zoals jij vermoedt. Nogmaals, ik vind haar opmerkingen over ‘ongelovigen’ [voor mij zijn het ‘andersenkenden’] nergens op slaan, die doen mij denken aan het gedrag van fundamentalistische moslims richting ‘ongelovigen’..

    Ik sta volledig achter wat Harry schrijtft.

    Geliked door 1 persoon

   • Henk.V zegt:

    BertG , Ik houd mij zelden bezig met het beoordelen van mensen. Daartoe heb ik geen recht, zeker wanneer het over mensen gaat die hier -samen met mij- hetzelfde nastreven als ik.;: opkomen voor onze vrijheid, onze cultuur. Eigenlijk kan iedereen weten hoe ik over zaken denk.Even een klein vraagje: wie van de reageerders opende hier het ”atheIstische bal ” met de opmerking dat Europa geloofsneutraal moet worden??, Diens opmerking begint met ”EENS!

    Daarna begint het gedonder dat altijd de neiging heeft hier te escaleren.Wat een aanblik moet dat zijn voor mensen die deze site voor het eerst bezoeken!
    In mijn reacties op de dingen kan ik niet worden misverstaan, BertG. Dit ergerlijke gekijf over geloven of niet geloven moeten wij hier gewoon niet meer hebben. alleen al het lezen van de opmerkingen die over en weer
    Iedereen op de site weet mijn christelijke achtergrond, maar neem maar van mij aan dat ik nooit een probleem heb om te schrijven wat ik denk. Ik houd mij nooit in, ongeacht degenen die ik voor mij heb..
    Verder wil ik over deze zaak met niemand verder debatteren. Ik ben duidelijk genoeg geweest.

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ Wachteres 11 december 2018 om 09:49

    Ik sta volledig achter wat Harry schrijtft.

    Ik ook.
    Hij zou trouwens een humoristisch boek moeten gaan schrijven.

    En hij is altijd even dankbaar voor elk glaasje ranja dat ik hem geef na zijn gezwoeg in mijn tuin.
    De lieverd.

    Like

  • Wim Tuijl zegt:

   Geachte heer Henk V.:
   Uw kommentaar en visie verwoordde ik lapidair doordat ik uw kommentaar niet eerder heb gelezen!

   Like

 24. Republikein zegt:

  Als we eens immigratie en geloof afschaffen, kunnen we met z’n allen naar de dierentuin.

  Like

 25. Wachteres zegt:

  ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde’, een tekst die Petra blijkbaar is vergeten.

  Een mooi verhaal vind ik het verhaal in het N.T. waar Jezus spreekt met een vrouw die ontrouw is geweest. De schriftgeleerden en farizeeërs proberen hem te vangen en zeggen dat zij – volgens de wetten in het O.T. – gestenigd moet worden.

  Jezus zegt dan: “Oké, wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen”.

  Ze dropen één voor één af. Schitterend toch?

  Dat zou aan de moslims die zo graag – in het bijzonder vrouwen – willen straffen/ombrengen, omdat zij zogenaamd iets verkeerd hebben gedaan, moeten worden voorgehouden.

  Geliked door 2 people

 26. Pingback: VERBOD VAN EEN IDEOLOGIE: VERBOD VAN DE ISLAM! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s