Het einde van de oude orde

screenshot_677

De strijd tegen binnenvallende Germanen, zoals voorgesteld op de rand van een Romeinse doodkist, was voor de Romeinen uiteindelijk zonder succes.

(Door: Prof. Dr. Alexander Dermandt – Vertaling: E.J. Bron)

 De ondergang van het Romeinse Rijk

Het Romeinse Rijk was vriendelijk voor vreemdelingen. Maar immigranten waren slechts in overzichtelijke aantallen te integreren. De machtsverhoudingen verschoven. Voor de vreemdelingen bleef het rijk vreemd – desondanks namen ze de macht over.

De tekst hieronder werd door het tijdschrift “De politieke mening” afgewezen met de motivering dat hij in de huidige actuele politieke situatie verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden. Daarover neemt de schrijver een standpunt in:

Professor Demandt, wat vindt u ervan dat uw tekst over het einde van het oude Rome met betrekking tot de volksverhuizing eerst geaccepteerd en daarna afgewezen werd?
Dat is een kapitale stommiteit.

Wat kunnen we van de ondergang van Rome leren?
Dat we een vooruitziende politiek met gezond verstand bedrijven en moeten letten op de gevolgen op de lange termijn van immigratie. De spanning tussen arme en rijke volkeren is oeroud. De angst van de Europeanen voor de arme volkeren van het zuiden is ook oud. Het einde van een cultuur duurt echter een tijd – in het geval van Rome ongeveer 500 jaar.

Wat zou u als historicus de bondskanselier nu adviseren?
We moeten de toestroom beperken. Dat weet in principe ook iedereen. Daarvoor moet je hard zijn. Want het moet bekend worden dat het niet de moeite loont om naar Duitsland te komen. We mogen onze soevereiniteit niet opgeven. Mevrouw Merkel mag niet handelen in het welzijn van vreemde regeringen en op kosten van het Duitse volk. Men moet zich inzetten voor het eigen volk – en niet weglopen.

__________________________________________

In het voorjaar van 376 na Chr. verscheen er aan het Romeinse keizerlijke hof in het Syrische Antiochia een gezantschap van de Visigoten uit de provincie Moesia in de buurt van de monding van de Donau. De Germanen vertelden dat er vanuit het centrum van Azië een wild ruitervolk, de Hunnen, verscheen, dat de Oostgoten ten noorden van de Zwarte Zee verslagen zou hebben en de Visigoten dreigde met eenzelfde lot. Deze zouden zijn gevlucht, zouden nu op de noordelijke oever van de Donau staan en verzoeken om als vreedzame vluchtelingen in het rijk te worden opgenomen.

In de kroonraad weerklonken bezwaren, maar de voorstanders kregen de meerderheid. Het rijk kon immigranten zoals kolonisten, belastingbetalers en huurlingen gebruiken, en bovendien zou de keizer de plicht hebben om in christelijke naastenliefde niet alleen aan het welzijn van de Romeinen te denken, maar voor alle hulpbehoevenden te zorgen. Er werd toestemming gegeven, de grens werd geopend, en de Goten kwamen. De Romeinse stadhouder probeerde de nieuwelingen te tellen, maar de actie raakte buiten controle. Dag na dag pendelden de boten over de rivier, de tijdgenoot Ammianus Marcellinus schrijft: talloos als de vonken van de Etna.

Weldra waren er verzorgingsproblemen. Romeinse zakenlieden verlangden veel te hoge prijzen, men verlangde, schrijft Ammianus, voor een dode hond een vorstenzoon. De Goten begonnen te plunderen, het kwam tot schermutselingen. De Goten kregen versterking uit de Romeinse mijnen, waarin grote aantallen Germaanse gevangenen werkten. Ze sloten zich bij hun landgenoten aan. Er vonden gevechten plaats, de grenstroepen werden verslagen, de keizer werd te hulp geroepen. Keizer Valens verscheen met het rijksleger van het oosten. Op 9 augustus 378 kwam het bij Adrianopel, het huidige Turkse Edirne, tot een veldslag. Het Romeinse leger werd door de Germanen in de pan gehakt, de keizer sneuvelde. Zijn opvolger Theodosius moest in 382 de vreemdelingen een land aanwijzen waar zij volgens eigen recht leefden. De Donau-grens echter was en bleef open. Steeds nieuwe scharen drongen het rijk binnen. In het jaar 406 was ook de Rijngrens niet meer te houden. De volksverhuizing was aan de gang. De inbezitneming van land eindigde pas met de inval van de Langobarden in Italië.

De opname van de Gotische vluchtelingen in 376 was niets nieuws. Rome was altijd vriendelijk voor vreemdelingen. Per slot van rekening was volgens de overlevering Aeneas, de stamvader, zelf een immigrant uit Troje geweest. Toen Romulus de stad stichtte, opende hij op de heuvel Palatijn een asiel, bevolkte het met asielzoekers van diverse herkomst en maakte Romeinen van hen. In de daaropvolgende, historische tijd was het een basis van Romeinse politiek om iedereen die ijverig was, op te nemen. Daartoe behoorde o.a. het grote, zeer beroemde patriciërsgeslacht van Claudius, waaruit later vier keizers voortkwamen. Eentje van hen, keizer Claudius, heeft aan de Galliërs het volledige burgerrecht verleend.

De regionale uitbreiding van het Romeinse Rijk bracht het met zich mee dat de Romeinen geen etnische natie, maar een rechtsgemeenschap waren, verbonden door keizer, leger en bestuur, door de taal van een hoogontwikkelde civilisatie. De economie bloeide op, prikkelde echter nu ook de begeerlijkheid van de Barbaren aan de andere kant van de grenzen, vooral de Germanen. Zij waren arm, kinderrijk, oorlogszuchtig en reislustig en gingen op weg naar het imperium, waar land en buit lokten. Dat begon omstreeks het jaar 100 met de Cimbren en Teutonen, die met vrouwen en kinderen vanuit Jutland vertrokken en slechts met moeite af te weren waren.

Sinds Caesar schommelde de Germanenpolitiek tussen afweer en opname, de bevolkingsdruk uit het noorden was constant actueel. Caesar verdreef de Gallië binnengedrongen koning van de Sueben, Ariovistus, huurde echter Germaanse ruiters voor zijn hulptroepen aan. Onder Augustus kwam het tot de eerste overname van complete stammen, zoals de Ubiërs in het achterland van Keulen. De keizers tot Nero hielden er Germaanse lijfwachten op na, er volgden meer vestigingen, onder Tiberius veertigduizend, onder Nero naar men zegt honderdduizend. Dat ging door. De nieuwkomers kregen land en leefden als boeren. Door handel met de steden en de krijgsdienst leerden ze Latijn, vermengden zich met de provincialen, vereerden dezelfde goden als zij en waren in de tweede generatie geïntegreerd. Met de Constitutio Antoniniana van 212 kregen ze het Romeinse burgerrecht.

De inburgering van de Germanen verminderde de bevolkingsdruk op de grenzen, maar kon deze niet opheffen. Van Augustus tot Domitianus kwam het steeds opnieuw tot invallen. Het plan om Germanië tot aan de Elbe te onderwerpen, mislukte in het Teutoburger woud. Domitianus zag zich omstreeks 80 na Chr. genoodzaakt om de Limes op te richten, een militaire grens tegen het ongecontroleerde binnendringen van de vreemdelingen. Geheel te voorkomen was het niet. Sinds Marcus Aurelius begonnen de plundertochten opnieuw en werden bedreigend, toen in de 3e eeuw de grote stammen van de Alemannen, Franken en Sachsen ontstonden, door de Limes heen braken, Gallië en Italië teisterden, terwijl in het oosten de Goten tekeergingen en in 251 keizer Decius versloegen. Oorlogstechnisch gezien waren de Romeinen altijd superieur, maar door de huurlingendienst en het bezit van Romeinse wapens stonden de Germanen nu op hetzelfde niveau. Ze moderniseerden hun oorlogswezen in zekere zin met Romeinse ontwikkelingshulp.

De Romeinen probeerden het probleem met de vreemdelingen homeopathisch op te lossen door op de beproefde manier Germanen tegen Germanen in te zetten. Dat was niet zo moeilijk, want bij de stamvetes in het binnenland van Germanië vochten sowieso altijd Germanen tegen Germanen. De inzet van huurlingen was economisch zinvol. De provincialen, bij wie de krijgsdienst uitermate impopulair was, konden zich met de productie bezighouden; en de Germanen, die liever bloed dan zweet vergoten, dienden en verdienden in het leger.

Terwijl er steeds grotere contingenten werden aangeworven, kon het niet uitblijven dat Germaanse krijgers commandoposten kregen. Onder Constantijn vinden we de eerste Germaanse commandant met de rang van generaal. Op leidinggevend niveau kwam het tot verwantschap door huwelijk, zelfs met het keizerlijk huis. Er ontstond een Romeins-Germaanse militaire aristocratie, een genealogisch netwerk van verbindingen, waardoor alle beleidsbepalers op de een of andere manier familie van elkaar waren. Gedurende de laatste honderd jaar van het hele rijk lag de politieke leiding bij Germanen zoals Flavius Merobaudes, Flavius Bauto, Flavius Stilicho, Ricimer en Gundobad. De keizers in hun goed verwarmde paleizen in Ravenna, Rome en Constantinopel raakten de verbinding met het leger kwijt en zodoende hun macht. In 476 stuurde Odoaker als Romeins officier de laatste keizer van het westen met pensioen.

Nu zou je aannemen dat de inburgering van de vreemdelingen tot een integratie zou moeten leiden, zoals dat driehonderd jaar lang het geval was. Maar hoe meer Germanen er kwamen en hoe hogere functies ze kregen, des te moeilijker werd dat. Er ontstond jaloezie. Er waren ressentimenten merkbaar. De bebaarde Germanen in hun lange broeken en bontmantels raakten de smet van het Barbarendom niet kwijt, hun uiterlijk sloot hen buiten als vreemdelingen en hun ariaanse bekentenis gold als ketterij. Wetten tegen gemengde huwelijken, vreemde kleding en verkeerd geloof laten de stemming zien. Buitenlander-vijandige literatuur, bloedbaden en moorden richtten zich tegen de Germanen, die men echter niet meer kwijtraakte en van wie men niet kon afzien, want zij vormden de beste contingenten. De regering raakte de controle over de provincies kwijt, het wapenmonopolie van de staat was niet te handhaven. Er werd een enorm aantal verordeningen uitgevaardigd, maar ze werden niet meer uitgevoerd, de uitvoerende macht faalde, de enorm gecompliceerde bureaucratie stortte in elkaar.

De Saksen namen Brittannië over, de Franken Gallië, de Alemannen Germania Superior. Italië werd door de Oostgoten, Spanje door de Visigoten, Boord-Afrika door de Vandalen bezet. Op de Balkan was het onrustig, het oosten werd verscheurd door geloofsoorlogen. De provincialen, overal de grote meerderheid, waren politiek handelingsonbekwaam, in de lange periode van vrede eraan gewend om geregeerd en beschermd te worden. Nu in de nood kreeg de zorg om het zielenheil voorrang. De kerk verving de staat, de kloosters bewaarden de resten van het onderwijs. De steden, waarin de grondbezitters woonden, verarmden. Het de cultuur dragende burgerdom verdween – de Germanen interesseerden zich meer voor wapens dan voor boeken –, het onderwijswezen bleef hen als vreemdelingen vreemd. De verkeerswegen op het land en te water waren niet meer veilig, de voor de welvaart belangrijke internationale handel nam af. Er ontstond ruilverkeer. De waterleidingen vervielen, de baden konden niet meer verwarmd worden, straten en bruggen konden niet meer onderhouden worden, over de Rijn was alleen nog sprake van veerboten.

Het is een oude vraag waarom de rijke, hoogontwikkelde Romeinse civilisatie niet standgehouden heeft tegen de druk van arme, barbaarse buren.  Je leest over decadentie, over een in welvaart gemakkelijk geworden samenleving, die streefde naar het zoete leven van het individu, maar niets tegenover de vitale en actieve Germaanse hordes kon zetten toen deze, door de nood gedreven, over de grenzen stroomden. Overzichtelijke aantallen immigranten lieten zich integreren. Zodra deze echter een kritieke hoeveelheid hadden overschreden en als zelfstandig handelende groepen georganiseerd waren, verschoof het oude machtsbestel zich, de oude orde verdween.

Bron:
www.faz.net
Door: Prof. Dr. Alexander Demandt

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Demografie, Europa, gezond realisme, Historie, Illegalen, Immigratie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Multiculti, Naïviteit, onwetendheid, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

15 reacties op Het einde van de oude orde

 1. guusvelraeds zegt:

  Logisch verhaal. kan zo geplakt worden op de huidige tijd. Zelf het afsluiten en controleren van grenzen is maar een tijdelijk middel. Als de druk en de hoeveelheden over een zekere grenswaarde geraken dan is een proces van verdringing van eens dominante cultuur niet meer te stoppen. De demografie zorgt voor verschuiving van macht met daaropvolgend vervanging bestuur en volledige overname door nieuwe dominante cultuur. Dit verloopt geleidelijk (elke generatie stap voor stap) en juist daardoor is het onafwendbaar.

  Geliked door 1 persoon

 2. delamontagne zegt:

  ACTE 8: Een open brief gericht aan Emmanuel Macron in felle bewoordingen zal Zaterdag a.s. [worden voorgelezen voor het Stadhuis van parijs ].

  De group Facebook “Frankrijk in Woede”, heeft donderdag een open brief verspreid gericht aan Macron en zal a.s. Zaterdag tijdens de volgende betogingen worden voorgelezen.
  Er wordt in gevraagd zijn “Houding” te wijzigen.

  In een brief van 4 kantjes, verspreid donderdag 3 Januari op deze Facebook pagina, die 300.000 mensen bij elkaar brengt, richten de “Gele-Hesjes” zich in felle bewoordingen tot Emmanuel Macron.

  De woede zal zich in HAAT gaan omzetten als U doorgaat op Uw voetstuk, U en Uws gelijken, die ’t gewone volk beschouwen als bedelaars, des sans dents, mensen die niets zijn.
  U bent gewaarschuwd………
  Deze brief is een beantwoording van de [nieuwjaars] wens van de President van de Republiek van 31 December.
  Het Staatshoofd had zich vooral gericht tot diegenen die als voorwendsel aannamen uit naam van het hele volk te spreken, maar die “Niets anders zijn dan de woordvoerders van een haatdragende meute”…………….

  U keurde toen, althans volgens Uw wensen, het gedrag af, de excessen, de vernielingen ? ?
  “U sprak toen zonder enige twijfel over de misdragingen van Uw machtsordre tegen de burgers”, zo staat ironisch in de brief die zal worden voorgelezen a.s. Zaterdag.
  “Frankrijk in Woede” roept op tot een samenkomst voor het gemeentehuis die vervolgt wordt door een mars naar de Nationale Assemblee.
  Overal in het hele land zullen betogingen worden gehouden.
  Bron:
  francetvinfo
  ( p.s. Eric Douet is opnieuw gearresteerd………)

  Geliked door 1 persoon

 3. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Prachtig zo’n stuk historie, de zin die echter tot nadenken stemt staat aan het begin;
  “Mevrouw Merkel mag niet handelen in het welzijn van vreemde regeringen en op kosten van het Duitse volk. Men moet zich inzetten voor het eigen volk – en niet weglopen.”
  In feite zegt hij hier “Eigen volk eerst” en voor dezelfde opmerking moest Hans Janmaat voor de rechter verschijnen en werd hij door alles en iedereen die zich zelfs maar een klein beetje links vond vervloekt.
  Stukje bij beetje is de discussie opgeschoven naar de standpunten van Janmaat en wat Pim Fortuyn later zei ging misschien zelfs wel een stukje verder.

  Like

 4. Peter zegt:

  Inmiddels betaald een gemiddelde ondernemer meer dan 700 euro maandelijks aan de ziekenverzekering,waar moet dat naar toe.

  Like

 5. Peter zegt:

  Gaat straks in Nederland ook komen,die betalen ook alles zonder morren

  Like

 6. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Leerzaam!

  Like

 7. Bert zegt:

  De Romeinen verloren de slag bij Adrianopel tegen de Visigoten (in 376) mede doordat de Romeinen in een opstelling wilden vechten, maar tijdens het opstellen besloten de Goten meteen aan te vallen, zodat het voordeel van de Romeinse tactiek niet gebruikt kon worden. Dit is in wezen asymmetrische oorlogvoering, hetzelfde als wat de moslims nu doen. Ze maken gebruik van wisselende tactieken: tijdelijke overeenkomsten sluiten, guerrilla, kolonisatie door emigratie.

  Like

 8. bozeoudeman zegt:

  Ja wel maar mevrouw Merkel wenste secretariaat-generaal van de VN te worden en wilde laten zien dat zij dat grote hart had om de Europeanen te laten betalen voor de rest van de wereld. Jammer voor haar dat de VN al had besloten de baan te vergeven aan die Portugees, die na 10 jaar Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties te zijn geweest, wel eens iets hogers wilde hebben. En daar stond mutti in haar hemd, helemaal klaar om zich als moeder van de wereld op te werpen, ze had zelfs al laten weten niet meer als bondskanselier beschikbaar te zijn, moest dat dus intrekken, moest een Halsemaatje doen, voelde zich ernstig beschadigd en geschoffeerd, waar de Duitsers voor moesten betalen. Voelt zich nu na al die tegenstand tegen haar menslievend beleid nog verder beschadigd en laat dus weten niet meer beschikbaar te zijn als bondskanselier, dat werkte eerder al eens goed, dus… We zullen nog veel van deze dame horen, die er niet tegen kan om op haar bek te gaan, daar moeten dan de Duitsers en nu ook de Europeanen voor betalen, dank u meneer Kolenboer, dat u een minkukel als opvolger wenste, liefst een uit de voormalige DDR zodat die Oost Duitsers zich erbij betrokken gingen voelen en meneer Kohl als de grootse vader van het nieuwe Duitse rijk gingen zien. En zo stuntelt Merkel verder, daar kan geen historie lesje haar van af brengen. Net als vele gestoorde politici voor haar is zij gaan denken onfeilbaar te zijn. Net als gestoorde Samson bij ons, die blijft stellen ‘hoe wij allen eens gaan inzien hoe goed hij het gedaan heeft.’ Tegen dit soort geestelijk onkruid bestaat slechts een kuur, de funny farm.

  Geliked door 1 persoon

 9. delamontagne zegt:

  ACTE 8: Een open brief gericht aan Emmanuel Macron in felle bewoordingen zal Zaterdag a.s. [worden voorgelezen voor het Stadhuis van parijs ].

  De group Facebook “Frankrijk in Woede”, heeft donderdag een open brief verspreid gericht aan Macron en zal a.s. Zaterdag tijdens de volgende betogingen worden voorgelezen.
  Er wordt in gevraagd zijn “Houding” te wijzigen.

  In een brief van 4 kantjes, verspreid donderdag 3 Januari op deze Facebook pagina, die 300.000 mensen bij elkaar brengt, richten de “Gele-Hesjes” zich in felle bewoordingen tot Emmanuel Macron.

  De woede zal zich in HAAT gaan omzetten als U doorgaat op Uw voetstuk, U en Uws gelijken, die ’t gewone volk beschouwen als bedelaars, des sans dents, mensen die niets zijn.
  U bent gewaarschuwd………
  Deze brief is een beantwoording van de [nieuwjaars] wens van de President van de Republiek van 31 December.
  Het Staatshoofd had zich vooral gericht tot diegenen die als voorwendsel aannamen uit naam van het hele volk te spreken, maar die “Niets anders zijn dan de woordvoerders van een haatdragens meute”…………….

  U keurde toen, althans volgens Uw wensen, het gedrag af, de excessen, de vernielingen ? ?
  “U sprak toen zonder enige twijfel over de misdragingen van Uw machtsordre tegen de burgers”, zo staat ironisch in de brief die zal worden voorgelezen a.s. Zaterdag.
  “Frankrijk in Woede” roept op tot een samenkomst voor het gemeentehuis die vervolgt wordt door een mars naar de Natrionale Assemblee.
  Overal in het hele land zullen betogingen worden gehouden.
  Bron:
  francetvinfo
  ( Eric Drouet is opnieuw gearresteerd………)

  Like

 10. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Wetenswaardig is ook dat deze vertaling zonder bronvermelding (of moet dat in dit geval EJ Bronvermelding zijn ?) is overgenomen op Fenixx waar Rommel er mooie sier mee maakt.

  Geliked door 1 persoon

 11. Republikein zegt:

  I Claudius gezien?
  Decadente teringzooi!
  Er is niks veranderd, gaat ook nooit gebeuren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s