Zijn wij (onontkoombaar) op weg naar een strijd op leven en dood?

screenshot_1034

Het Europees Parlement in Straatsburg.

(Door: “Henk V.”)

Straatsburg“ belichaamt de fundamentele waarden van Europa. Dat is waar. Straatsburg is (altijd) de bakermat van het christelijk humanisme en de plek van de Frans-Duitse verzoening na 1945 geweest. In de toekomst zal Straatsburg de “waarden van Europa” blijven belichamen. Vervolgens wordt een vermoeden uitgesproken dat helaas juist zal blijken te zijn, indien het grote publiek in Europa niet met een schok deze waarheid tot zich laat doordringen en massaal in actie komt: Maar als de huidige trend zich voortzet, zullen deze waarden de tegenovergestelde zijn van de waarden waarop Europa is gegrondvest; zoals de vrijheid van meningsuiting”. Dit laatste vermoeden is precies wat de EU en de Nieuwe Wereldorde willen.

In de bovenstaande alinea zien wij de kern van het hallucinerende verhaal. Alle overige informatie die ons daarbij wordt aangeboden, dienen ter illustratie ervan.

Ik weet dat het waar is wat hier staat en gelijktijdig bekruipt mij een gevoel van onwezenlijkheid, dat mij inkapselt en doodmoe maakt: Hier wordt iets beschreven wat volstrekt onzinnig en onlogisch is, strijdig met alles wat gezond verstand heet. Dit artikel voelt als een toneelstuk dat in een staat van dronkenschap werd geschreven en in een gekkenhuis wordt uitgevoerd voor een politiek-correct publiek van applaudisserende idioten die – met het verstand op nul – juichen bij het ‘wonderbaarlijke’ vooruitzicht dat hier wordt geschetst.

Hier is sprake van een bewuste, destructieve keuze door de leiding van de EU. Deze bouwers van een “nieuwe wereld” verspreiden waanzinnige opvattingen en zij voeren hun plannen meedogenloos uit. Men kan met zekerheid stellen dat de ideeën en de daden van deze EU naar een totale afbraak van een heel continent voeren. Een continent dat de bakermat was van het Bijbels, dat wil zeggen het Joods-christelijk denken, vermengd met humanistische toevoegingen, en dat model stond voor elke maatschappij in de wereld die zich ook een westers georiënteerde  samenleving wilde noemen. Dat was een maatschappij waarin alles wat tot opbouw van een gezonde samenleving diende ter beschikking stond voor de mensen die in zo’n land woonden.

En het is deze christelijke samenleving die MOEDWILLIG door een kleine groep invloedrijke lieden, die een wereldregering willen vormen, wordt gecorrumpeerd, ondermijnd, vernietigd, om plaats te maken voor een constellatie waarin met donder en geweld een einde wordt gemaakt aan de mondigheid van elk individu dat in zo’n “verbeterde samenleving” zal moeten leven. Dat dit soort afbraakpolitiek, die wordt gepresenteerd als een immense VERRIJKING, verpakt in onzinnig gezwets, aan de man kan worden gebracht en door veel ‘goedmenschen’ voor zoete koek wordt geslikt, beneemt mij de adem. De waarheid is namelijk dat onze westerse samenleving als de meest succesvolle, hoogst ontwikkelde en vrije leefgemeenschap te boek staat.  Welke halvegare wil zo’n maatschappij opblazen?

Aan de uitvoering  van het plan voor deze ultieme vernietiging van de meest succesvolle samenleving aller tijden is zorgvuldig gewerkt. En wat opvalt is dat de “vernieuwers” van deze wereld grondig willen afrekenen met een element dat zij voor essentieel houden, bepalend voor wat wij de westerse samenleving noemen. Dat element is het christendom. Daar willen de vernieuwers koste wat het kost vanaf. De reden daarvoor laat zich gemakkelijk raden: De opvattingen die aan de Bijbel zijn ontleend, hebben eeuwenlang als voedingsbron gediend voor de aard van de intermenselijke verhoudingen in de westerse samenlevingen. Zij vormden een kernelement in het westerse denken. Bij deze kernwaarde heeft zich in de loop van de tijd het humanisme gevoegd, dat alle interacties vanuit een puur menselijke oogpunt beziet. Deze twee denkrichtingen hebben elkaar beïnvloed en de aard van “het Westen” bepaald.

Opvallend Is dat de “wereldverbeteraars” hun pijlen specifiek op de christelijke godsdienst richten en merkwaardig genoeg niet op de islam. Van deze religie/ideologie zeggen de voorstanders van de Nieuwe Wereldorde NIET dat die moet ophoepelen. Het christendom moet de wereld uit, de islam kennelijk NIET. Die vertegenwoordigt zogenaamd VREDE.

Ik herinner de lezer eraan dat de Europese Gemeenschap, die zich later heeft ontwikkeld tot de dictatoriale Europese Unie, beslist het christelijke geloof niet tot grondslag voor de te vormen supermacht wilde verklaren. De EU wil perse NIET als christelijk worden gezien! Ik nodig de christelijke voorstanders van de EU en de nieuwe wereldorde daarom nogmaals uit om daar maar eens goed over na te denken. Vraag jullie eens af aan welke toekomst jullie willen bouwen!! Welke christen is bereid om aan een anti-christelijk imperium mee te werken?  Is er in de christelijke hoek van de westerse beschaving dan niemand meer over met een greintje gezond verstand??

Wie deze antichristelijke tendens in de politiek gaat onderkennen, zal zich over het volgende dan ook niet verbazen: De roep om tot een “eenheid van de wereld te komen” manifesteert zich nagenoeg uitsluitend in westerse democratieën! Die landen moeten van hun (christelijke) karakter worden “verlost”. Het christendom moet plaats maken voor iets “beters”. Aan dit voornemen ligt absoluut geen logica ten grondslag, omdat ik nergens niet-christelijke maatschappijvormen zie die het fundamenteel beter doen dan de onze! Niettemin, onlogisch of niet: Aan de voorbereiding  van de afschaffing van het christendom wordt al lang gewerkt.

Het uit 1925 daterende plan van Richard Coudenhove Kalergi om te komen tot massa-immigratiegolven uit niet- christelijke gebieden, tot een – in elk opzicht – “vernieuwd”, niet christelijk Europa, is op deze site al afdoende belicht. Dat is namelijk waarmee de EU nu “onopvallend” bezig is! Ook Nederland draagt op geniepige wijze haar steentje bij. Het afgelopen jaar werd ons land “verrijkt” met 100.000 migranten. Aan hun komst is weinig ruchtbaarheid gegeven, dus HULDE kabinet Rutte III!

Al eerder is aandacht besteed aan de steeds doorgaande,  alles ontwrichtende, linkse strategie van de “Frankfurter Schule”, die sinds de jaren zestig het Westen succesvol “verlinkst” via het systeem van permanente beïnvloeding van het denken door kennisoverdracht, overal waar vormen van onderwijs en voorlichting worden toegepast! Ook de televisie is voor de “Frankfurters” een machtig middel, omdat allerlei dingen die men daar ziet in het dagelijkse leven worden nageaapt. Deze linkse stroming zette de heersende moraliteit op losse schroeven, ondermijnde het begrip gezin, zette kinderen op tegen hun ouders en predikte de leer van de relativiteit van alle dingen, waarmee het normenstelsel dat tot dan toe was gehanteerd onderuit was gehaald. Ieder individu kon nu zelf uitmaken wat goed of fout, waar of niet waar was. Het lesgeven op onderwijsinstellingen werd daardoor niet bepaald gemakkelijker. Ook overheden en hulporganisaties, zoals de politie en de brandweer, merkten dat zij hun taak onder steeds zwaarder wordende omstandigheden moesten verrichten.

Maar noch het “Kalergi plan”, noch de “Frankfurter Schule” leveren een sluitende verklaring voor de toenemende ontwrichting van de beste beschaving die er ooit was, omdat zij geen van beide precies verklaarden waarom het christendom moest worden ontmanteld ten faveure van de islam, een “religie” die op het punt van de westerse vrijheidsbeleving en de rechtsbescherming voor homoseksuelen, lesbiennes, vrouwen, meisjes en kinderen en tolerantie jegens andersdenkenden, eeuwen achterloopt.

Daarom stel ik de volgende persoon aan u voor, een zeer invloedrijke socioloog, wetenschapper en filosoof, Francis Fukuyama :

Deze Japans- Amerikaanse  wetenschapper schreef een boek dat veel politiek correcte mensen tot leidraad voor hun denken en handelen hebben gekozen. In zijn bekendste boek ‘’The End of History and the Last Man “ (Het einde van de geschiedenis en de laatste mens) verdedigt hij de stelling dat het einde van de Koude Oorlog (de strijd tussen het Kapitalisme en het Internationale Communisme) meteen ook het einde van de ideologische evolutie van de mensheid zal blijken te zijn en dat de westerse liberale democratie universeel als ultieme vorm van regeren zal worden beschouwd.

In de uiteindelijke maatschappijvorm in de hele wereld, waarin elke mening, elke religie uiteindelijk in vrede met elkaar leven – beweert Fukuyama – zullen GEEN HEERSENDE MENINGEN  meer bestaan.

In de Washington Post staat over zijn opvattingen een artikel. Volgens deze filosoof ondermijnt politiek die gebaseerd is op identiteit onze democratie. Hij wil dus af van wat de Duitsers noemen  de LEITKULTUR.  Dat is een ver strekkende bewering: want hij zegt eigenlijk dat in een gezonde maatschappij geen sprake meer mag zijn van een specifieke identiteit. Een land mag dus, volgens deze man, geen cultuur hebben die de identiteit van het land bepaalt. De implicatie van zo’n opvatting is dat een samenleving op een christelijke grondslag die basis voor het doen en laten moet opgeven. ‘’Fuku’s’’ hersenen maken ernstig kortsluiting, vrees ik.

Hij lijkt niet in te zien dat alle menselijke samenlevingen – ongeacht de grondslag waarop zij berusten – ALTIJD een “apenrots fenomeen” zullen vertonen: overal waar mensen zich met elkaar verbinden tot gemeenschappen treedt dat fenomeen in werking. Steeds zullen er mensen zijn die de leiding willen hebben ten koste van anderen, die zich onder die leiding zullen moeten schikken. Elke organisatie laat dit apenrots-verhaal zien: leiders, na-apers en volgers. OVERAL zien wij dat. De drang tot overheersing zit velen in het bloed.

In tegenspraak daarmee verkondigt deze filosoof de suggestie van gelijkheid van alle opvattingen, die elkaar verdragen en met elkaar samenleven in een sfeer van wederzijdse acceptatie. Zo ontstaat volgens deze geleerde een vreedzame samenleving, waarin een liberale sfeer heerst.

De kortsluiting in zijn denken is onthutsend. Hij verwacht kennelijk dat de islam afstand zal doen van zijn rigide manier van intolerant, dwingend denken. Ook de moslims – veronderstelt hij misschien – zullen vanzelf, na een starheid van veertienhonderd jaar, worden bijgeschaafd en vredelievend en tolerant worden.

Dit is precies de fout die de EU ook maakt. Daar weten de leiders heel goed wat in de naam van Allah wordt teweeggebracht, maar – vermoedelijk onder invloed van veel gulle beloningen – denken de politieke leiders dat het allemaal wel goed komt in de EU. Aan de slachtoffers van deze misrekening gaat de EU eenvoudig voorbij

Zoals het artikel over Straatsburg laat zien, wordt de acceptatie van islamitisch gedrag steeds meer regel. De onderwerping aan de islam is niet meer om aan te zien.

Kalergi zat er naast! De “Frankfurter Schule” creëert een gedegenereerde maatschappij, zonder enige morele innerlijke kracht tot verweer, en ook Fukuyama slaat de plank gruwelijk mis.

Alleen zij die besef hebben waarin de kracht en glorie van onze westerse beschaving schuilt, zijn in staat tot zinnig verweer. Het verraad jegens onze eigen bevolking is gigantisch en zij die ons in de ellende willen storten, zijn niet van zins van koers te veranderen. Het is niet onmogelijk dat niemand vóór ons zo’n zware strijd om het voortbestaan hoefde te voeren. Zijn wij op weg naar een strijd op leven en dood?

Ik zet mijn kaarten op de overwinning.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

39 reacties op Zijn wij (onontkoombaar) op weg naar een strijd op leven en dood?

 1. Cathja zegt:

  Beste “Henk.V”,

  veel respect voor het schrijven van dit artikel. Geen gemakkelijk onderwerp. Vanwege de grote diversiteit aan meningen en gedachten over ‘wat komen gaat’ is het des te moeilijker om een artikel te schrijven zoals u dit deed.
  De christenen zullen begrijpen wat u met uw woorden duidelijk wilt maken, maar christenen krijgen steeds minder gehoor, en worden steeds vaker met de nek aangekeken. Dat is overal zichtbaar.
  Ik vrees, net als u, dat wat ons te wachten staat een geloofsstrijd zal worden, en dat zal niet zonder bloedvergieten gaan. We zullen onze ‘eigen mensen’ tegenover ons vinden; niet alleen de moslims.

  Strijd de goede strijd….

  Geliked door 2 people

 2. Bert zegt:

  Twee opmerkingen bij dit artikel;
  1. De zogenaamde Christelijke fracties in het EU Parlement doen gretig mee met de linkse spelletjes. Hoe verklaart de schrijver dit?
  2. De filosofie ‘dat alle opvattingen gelijk zijn’ zal nooit werken, omdat onder deze opvattingen zal voorkomen de ‘opvatting X die vindt dat hij superieur is aan alle andere’. Opvattingen kunnen alleen gelijk zijn, als ze een gemeenschappelijk punt hebben, zoals het seculiere karakter van de staat. Als opvatting A, B, C dit inderdaad gemeenschappelijk hebben (moet empirisch getoetst worden) dan zijn zij gelijk (althans op dat punt). Als opvatting X de seculiere staat niet erkent en juist wil afschaffen, dan kan opvatting X niet gelijk zijn.
  Ander voorbeeld: opvatting A, B, C, sluiten doodstraf en mensenoffers en slavernij uit. Opvatting X ziet deze drie zaken juist als essentieel voor de vrije beleving van godsdienst X. Zoals bijv. islam, kannibalisme en Azteken-geloof. Opvatting X kan dus nooit in een staatsverband toegelaten worden met opvatting A, B, C.
  Kwestie van logica. In de EU en diverse Europese landen is deze logica kennelijk onbekend.

  Like

  • Wim zegt:

   De verklaring voor lijkt me simpel Bert: het gegeven dat iemand zich christen (meestal gristen) noemt zegt op zichzelf niets. Maar ik begrijp je verwarring. Zoals het verwarrend is als iemand zich antifascist noemt. In feite is onder meer de houding en het durven spreken ten opzichte van de islam een testcase…

   Like

 3. Taljaard zegt:

  Blind ideologisch fanatisme gepaard aan moreel en cultureel relativisme.
  Een recept voor een RAMP!

  Like

 4. Pingback: Zijn wij (onontkoombaar) op weg naar een strijd op leven en dood? | eunmask

 5. Harry zegt:

  Goed verhaal Henk !

  Echter , omdat ik niks verwacht van het christendom of haar aanhangers , effectief gezien , zie ik het niet rooskleurig in , als “ de strijd “ los zou barsten .
  Wat maken we nog klaar ?
  Ik heb in mijn omgeving slechts één vent ,waar we wat aan zouden kunnen hebben in mijn hele buurt , een voormalig marinier , maar die heeft kanker .
  Dus blijf ik als enige over in dit refo gebied .
  Want van die pedo-club hoef je niks te verwachten , die heulen liever met de islam , dan met de patriotten ! Ook moslims hebben niks tegen seks met kinderen .
  En tegen die moslims nemen ze beslist geen stelling .
  Ook in de kerk wordt er angstvallig over gezwegen !
  Heb het nagevraagd .

  Zag ook dat er op politiebureau’s nu kasten staan waar je zonder represailles een vuurwapen en drugs in kunt leveren !
  Ik ken niemand met een vuurwapen , maar ik weet heel zeker dat vele moslims er wél hebben !
  Waarom zetten ze die kastjes niet in de moskee ?

  Kortom we worden monddood gemaakt , die een vuurwapen hebben, worden ontwapend , als het effe kan .
  Nu nog goedschiks , later wellicht via huiszoekingen .
  Geloof maar niet dat we ons nog zouden kunnen verdedigen als de pleuris uitbreekt .
  Ik heb alleen een hooivork , maar die zal straks ook wel verboden worden .

  Stapje voor stapje raken we verder achterop .
  Héél geleidelijk , héél geniepig en op een gegeven moment , als ze ervan overtuigd zijn dat we haast weerloos zijn , zullen ze toeslaan !

  Ik durf er niet op in te zetten dat het nog goed komt .
  Al hou ik helemaal niet van dit soort pessimisme .
  Maar ik hoop dat jij gelijk krijgt !

  Geliked door 3 people

 6. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  wat is het toch dat ons nog steeds tot zombies maakt
  en ons domweg verbiedt te doen wat MOET gedaan
  wat dwingt ons, als verlamd, nog steeds te blijven staan
  alsof de gruwel ons verrukt, in plaats van met wijsheid raakt ?
  .
  Jasterke
  .

  Like

 7. Wim zegt:

  Mooi artikel weer Henk V. Zet aan het denken, noopt tot bezinnen om weer ‘bij zinnen’ te komen. In het artikel krijg ik echter geen antwoord op de vraag waarom thans de identiteit slopers in het Westen wel de restanten van het christendom hard aanpakken en niet de vitale en agressieve islam. Je zou toch zeggen dat de snelle secularisatie in de laatste decennia zo’n harde aanpak van de restanten van het christendom die we orthodox christendom noemen overbodig heeft gemaakt. En waarom dan niet voor de islam dezelfde bewezen effectieve strategie gevolgd die vanaf de jaren 50 bij de afbraak van het christendom is toegepast? Dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag.

  Geliked door 1 persoon

  • Joshua zegt:

   @Wim zegt:
   21 januari 2019 om 20:21
   Wim lees de resoluties van Straatsburg en 1743 er maar eens op na daaruit blijkt dat de islam de voorkeur moet krijgen boven het christendom.Deze resoluties worden strikt na geleefd door de politiek correcte dwazen/ genocide plegers.

   Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   De slopers van het christendom zijn laf van nature, Wim.Zij weten heel goed dat er geen geweldsgolf op hen af komt wanneer zij het christelijke geloof belachelijk maken. Wie probeert de islam te bekritiseren zal in toenemende mate rekening met ”de wet” moeten houden , die steeds meer sharia trekken vertoont (de sharia staat kritiek op de islam absoluut niet toe en straft die zwaar af!).
   Bovendien kunnen de waaghalzen die wel vrijuit hun mening geven zeker rekening moeten houden met de mogelijkheid van fysieke bestraffing uit moslim hoek.
   De weerzinwekkende houding van onderworpenheid aan de islam die we bij overheidsdienaren soms zien, komt voor het grootste deel ook uit angst voor geweld voort. Je ziet dat ook bij honden die veel slaag hebben gehad.Des temeer ze geslagen worden des te kruiperiger worden ze,.
   En -vergeet ook niet dat er zich onmetelijk veel (olie) geld bevindt in de landen waar de islam ontstond. Met dat geld kan men ook ”medestanders” in het Westen kopen…LETTERLIJK.
   In een gesprek met Duitse buren stelde ik eens een vraag naar aanleiding van het beeld dat de zeer politiek correcte Duitse overheid van de islam geeft: De aanwezigheid van de islam is verrijkend voor het land.
   Mijn vraag was wat die verrijking dan in concreto in zou houden. Daarbij raadde ik de mensen aan de islamitische wereld in het Midden Oosten in gedachten te houden.. Na mijn vraag werd het doodstil in de groep. Dus werd mij vraag: Wat hebben wij van de islam nodig om ons leven in Duitsland te verrijken? Na een tijdje opende één man zijn mond: ”Gar nichts!” (Helemaal niets) De mening wordt door de grote meerderheid van de Duitsers gedeeld, maar niettemin wijkt de regering Merkel niet van haar koers.

   Geliked door 1 persoon

 8. Elisah zegt:

  False flag?

  Like

 9. QENQ6 zegt:

  De dames doen het goed als burgemeester. Die van Helmond is… jawel… geschrokken… en vind het allemaal erg heftig…. wat er in haar dorp is gebeurd (schietpartij).
  Gaat ze ook wat doen of komt er eerst een onderzoek en een bloemencorso?

  Like

 10. Tineke zegt:

  ”Zijn wij op weg naar een strijd op leven en dood?”

  Als er niet op korte termijn iets gebeurd,vrees ik van wel.
  Dat het christendom afgeschaft moet worden ,is zo klaar als een klontje.
  Vandaar de regenboogagenda,kinderen die al op de lagere school bedenken dat ze in het verkeerde lichaam zitten.2 papa s en mamma s de gaypride,
  Het wordt ons door de strot geduwd als het nieuwe normaal.
  Kerkleiders die het een goed idee vinden, om God in het vervolg maar allah te noemen,want er is maar 1 God.
  Dit alleen maar,wat ik nu tik,is al meer dan genoeg om helemaal kotsmisselijk te worden.

  Dan heb ik het niet eens over de omvolking.
  Allemaal 1 worden ,volgens de socioloog Fukyama.
  Wat gaat er in zo een brein om,vraag je je af…..

  Nederland draagt ook zijn steentje bij.
  Dat kunnen we wel stellen,en vlak daarbij onze Royals ook niet uit.

  Het is 1 groot smerig spel wat er gespeeld wordt.
  De laatste keer stemmen(al dan niet eerlijk) kan het roer nog omgooien,maar dan zullen er eerst nog velen wakker moeten worden.

  Jij zet de kaarten op de overwinning…..
  Ik wilde in de eerste instantie zeggen…ik pas.
  Maar als mensen goed gaan stemmen ( PVV ) hebben we een prima troef achter de hand.
  Met een beetje geluk,gaat de joker naar Brussel.
  En ik vertrouw op de koning in het spel………….

  Dus ja,ook ik, zet mijn kaarten op de overwinning!

  Like

 11. A.Ruygrok zegt:

  ..idd.., Ja., men probeert de christelijke identiteit uit te wissen ..al moet het alles dan mohammedaans worden … ,als die God van de Bijbel maar voor eens en voor altijd verdwijnt… , nou gaat dat maar vergeten .., dat gaat niet gebeuren…, lees Psalm 2 er maar eens op na…,
  A.Ruygrok.,Monster.

  Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   Ik denk dat u daarin gelijk hebt, A.Ruygrok. De kerkgeschiedenis laat dat trouwens ook zien. Er zijn eerder in de geschiedenis momenten geweest waarin het christendom op sterven na dood leek.Elke ”dode” periode werd echter gevolgd door een tijd van vernieuwing en opleving.
   Wat bij mij een gevoel van totale minachting oproept is het gegeven dat veel kerkgenootschappen die nog wel hadden kunnen weten hoe treurig het de christenen (en aanhangers van andere godsdiensten) in sommige islamitische gebieden vergaat , zij de aanhangers van de islam niettemin als broeders binnen halen.
   Er zijn veel kerkleiders die zo totaal met de islam collaboreren dat ze linea recta uit hun functie zouden moeten worden getrapt.
   Wat mij daarnaast buitengewoon ergert is de ogenschijnlijke onwil van veel christenen om het feit te benoemen dat er met de intocht van de islam een kolossale toename van Jodenhaat wordt geïmporteerd. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel!

   Geliked door 1 persoon

 12. M.A.L. Sion zegt:

  Strijd op leven en dood?
  Dood wel maar geen strijd!!!!
  Een slachting kan je toch geen strijd noemen.
  malsion@orange.fr

  Like

 13. bigljohn zegt:

  Ik houd er mijn eigen theorieen op na. Wie de geschiedenis naloopt ziet dat er in 2000 jaar tijd dictators van allerlei pluimage geprobeerd hebben Europa onder de knoet te krijgen, wat na verloop van korte of lange tijd altijd op zijn eind liep. En we hebben het hier alleen maar over Europa gehad. Nu word er al geneuzeld over de NWO en een wereldregering. Afgaande op de ervaring uit de geschiedenis zal die NWO ook na korte of lange tijd verdwenen zijn. Ten koste van miljarden onschuldigen die meegesleurd zullen worden in een kernoorlog. De mensheid gaat bijna totaal verdwijnen, en het hele beschavingscircus begint weer van voren af aan. Toen een student aan Robert Oppenheimer vroeg of dit de eerste tests waren in de woestijn met kernbommen verklaarde hij; Eh Ja, in de moderne tijd. In het verleden werden beschavingen vernietigd, Atlantis is daar EEN voorbeeld van. De mens is als een god, hij schept en hij vernietigd (ook zichzelf). Als tweede voorbeeld de bibliotheek van Alexandrie die vernietigd werd. Die enorme hoeveelheid kennis die daar opgeslagen lag, is voorgoed verdwenen….

  Like

 14. Qvic zegt:

  Ruim 95% van alle autochtonen Nederlanders zien het gevaar niet van de massale moslim immigratie, al leg je hen met feiten en de waarheden aan hen uit, Dan dringt het nog steeds niet door. Zo zijn er ook vele die fanatiek voor het groene energiebeleid zijn, ook die willen de negatieve rendementen van de windmolens en zonnepanelen niet inzien en dat die energie beleid onze economie uiteindelijk plat legt willen ze ook niet zien of ze zeggen dat die investering de moeite waard is voor de volgende generatie. Voor mij zij het een stelletje randdebielen, die filmpjes op YouTube interessanter vinden en vooral met zich zelf druk zijn. De echte waarheden willen zij niet horen, ze lopen liever achter de kudde aan. Zodat zij zonder inspanning en niet behoeven na te denken, zodat ze niets behoeven te missen van hun sociale mediums. Van deze mensen behoeven we ook totaal niets te verwachten, je zult zij eerder nog tegen je krijgen als de chaos uitbreekt.

  Geliked door 2 people

  • Francois zegt:

   Qvic ,
   Vergeet niet dat er al 30 jaar in het onderwijs gehersenspoeld is met het groen linkse evangelie. Tot in de universiteit toe .Dat verklaard het succes van groen bij de verkiezingen. Kinderen zijn erg vatbaar , dus ook voor linkse onzin. Je mag het ze feitelijk bewijzen ze geloven u nooit. Net als iemand die bewerkt is door een sekte. En dan heb je nog de laffe apologeten moslim knuffelaars en oikofobe wegkijker ,die krijgen last van cognitieve dissonantie als je hun met de ongemakkelijke waarheid confronteert . Het is quasi hopeloos. Als je dacht dat het onderwijs gratis was 🙂 . Neen hoor ,if the product is for free ,then you your self are the product 🙂 . We zijn der in geluisd door een overheid die zogezegd de problemen niet ziet. Neen hoor ze zijn met voorbedachte rade en ter kwader trouw. Zeer waarschijnlijk gesponsord door SA .

   Geliked door 1 persoon

 15. delamontagne zegt:

  Als Straatsburg de fudamentele waarden van europa belichaamt, dan is dat toch wel “Verleden” tijd aan het worden.
  Straatsburg ligt op de grens Frankrijk/Duitsland dus een ideale plek om al die 10.000den muslims van beider landen te bedienen.
  De Nationaliteit speelt voor moslims niet, hun Ummah is belangrijker……..
  Hetgeen ook gebeurt, de massale bijeenkomsten, gebedsdiensten etc.
  Niet lang geleden werd er met de bouw van de grootste moskeet van EU begonnen.
  Hoogwaardigheidsbekleders van beide landen waren als goede dhimmies ook aanwezig.
  Frankrijk is [was ?] een Katholiek land. De Aartsbisschop van Straatsburg hield afgelopen december een gebedsdienst voor degenen die vermoord werden door
  die fanatieke moslim Chérif Chekkat ( in wezen zijn alle moslims verborgen fanatiek ! ).
  Zijn preek was meer een Klaagzang op hoe de z.g.n. Vluchtelingen, meesten dus moslim, behandeld worden dan een steun voor de nabestaanden, de burgers van Straatsburg.
  De inwoners van die stad zijn de moslims ook beu en willen al die moskeeën niet. Zijn al akties tegen gaande , die uiteraard Niets helpen.
  Wat de Fransen, die zich bewust zijn van de gevaren van de islam, ook heel veel ergerden was het feit dat die moordenaar een Elzasser werd genoemd en in het begin werd uiteraard ook helemaal zijn afkomst niet vermeld in de Media.
  Alleen dus dat hij in Straatsburg was geboren.
  Het is niet anders dan in NL…………..
  Het Christendom had een tegenkracht voor de islam kunnen zijn maar de leiders zijn verraders van hun eigen volgelingen geworden.

  https://ripostelaique.com/leveque-de-strasbourg-mgr-ravel-est-pour-la-conversion-des-chretiens-a-lislam.html

  Geliked door 1 persoon

 16. David zegt:

  Ze hebben het ook steeds over verbinding. Nou ik wil helemaal geen verbinding , alleen met wat ik zelf kies.
  Mijn geloof laat ik mij niet af nemen.
  Jezus zei Ik ben de alpha en de omega, het begin en het einde

  Like

 17. reageerbuis zegt:

  Een stuk om over na te denken! De “Frankfurters” gebruiken de islam als bondgenoot om het christendom te vernietigen. Als dit gelukt zal zijn, willen zij met de islam afrekenen. Maar dan kunnen ze wel eens van een koude kermis thuiskomen: denk aan de revolutie tegen de sjah van Perzië. Toen zijn regiem gevallen was, maakten de islamieten korte metten met hun bondgenoten de socialisten. De geschiedenis van de islam laat zien dat zijn aanhangers met niets ontziend geweld te keer gaan. Ze wachten geduldig en schijnbaar vredelievend tot ze hun kans schoon zien. Helaas is de kennis van de islam in de westelijke wereld bedroevend laag.

  Like

 18. Ik denk niet dat het Couwenhove Calergi plan een niet-christelijke toestroom van migranten wilde, want ook in Afrika en Azie kent men boedisme, christendom etc. Maar wat ik wel denk is dat het NWO, de EU hun macht willen vergroten en daar andere machten voor gebruikt, naar zich toeeigend ( met wat voor een middel dan ook, oorlog, geld, beloften etc). Hier hoort ook het misbruik van het Couwenhove Calergi plan bij. Net zoals men het socialisme, democratie, raad van kerken etc gebruikt/misbruikt. De gemene deler is macht vergroten zodat NWO steeds meer gestalte krijgt met behulp van die groter worden macht. Al het andere is een middel, daar die middelen voor concenses zorgt. Dus Islamisering is gewoon een bijkomstig iets, het interesseert de machtslustigen geen ene malle moer…….

  Like

  • Tineke zegt:

   Als de islamisering een toevallige bijkomstigheid zou zijn,durfden men wel op te treden.
   Zelfs de pers mag niet meer negatief berichten over de islam,na de ondertekening van Marrakesh.
   En om wat voor reden,heeft Merkel en Juncker de Coudenhove-Kalergi prijs gekregen?

   Geliked door 2 people

   • Ik denk, omdat de EU alle middelen, woorden en instituten etc gebruikt ( misbruikt). dus ook het Coudenhove Kalergi plan, zelfs een EU prijs uitgereikt zoals je zegt, omdat de EU dat plan heeft overgenomen, maar zelf invulling aan heeft gegeven, net zoals ze dat doen met woorden en begrippen als sociaal, mileuwvriendelijk tolerant, alle mensen zullen broeders zijn, democratie etc etc.. Maar het werkelijke Coudnhove Kalergi plan behelst beslist geen islamisering of anti christelijke immigratie, dit is aan EU, dus eigenlijk zou het plan het EU Kalergi plan of KEUlergi plan moeten heten……………….
    Merkel en Magron hebben de door de EU overgenomen en zelf vormgegven Coudenhove Kalergi prijs gekregen omdat zij met name de EU cq DDR en socialistisch achtige invulling daaraan hebben gegeven. Die invulling gebruikt Timmerfrans ook door te stellen ‘ nooit meer oorlog’ want grenzen veroorzaken oorlog , wat natuurlijk slap links gelul is……althans zo zie ik het.

    Geliked door 1 persoon

   • Henk.V zegt:

    Vanwege Merkels besluit tot onbeperkte massa-immigratie en de intentie die daar achter schuilgaat, Tineke. vanzelfsprekend stond ook Juncker achter de opvattingen van de Duitse bondskanselier.
    Aan Merkels handen zal veel bloed gaan kleven, maar daar staan de goedkeurend applaudisserende politiek correcte overheden liever niet bij stil, omdat de beoogde vernieuwing er ”prachtig” zal uitzien..
    Duitsland speelt andermaal weer een dubieuze rol in Europa. Dat land zou nooit meer de gang van zaken op ons continent mogen bepalen, omdat het niet verstandig kan omgaan met macht.

    Geliked door 2 people

 19. AEO zegt:

  Juist het van God af willen zijn is de oorzaak van het verval. De moderne mens wil God niet meer erkennen, wil zich dus ook niet meer aan de wetten van God houden, en dus vindt men God een lastig obstakel. God is niet meer gewenst, dus wat doet Hij dan? Hij trekt zijn zegenende handen terug, en wat de opstandige, goddeloze mens ervoor in de plaats krijgt? Een paar andere handen, maar die brengen geen zegen met zich mee, maar het tegenovergestelde.

  Like

 20. M. zegt:

  Als men de vooringenomen gesloten mind zou openen zou men kunnen bedenken waarom men zo graag van de Waarheid en zijn mensen af wil.
  Dan zou men kunnen bedenken waarom satanisten zo graag van de Schepper en zijn volk af willen.
  Om tot wereldwijde aanbidding van de leugen te komen moet men zich van de Waarheid ontdoen.
  De Waarheid laat zich niet buigen tot de Leugen.
  Voor mensen die ogen hebben om te zien en oren om te horen zal het duidelijk zijn wie de neppers zijn en waarom men zich kan samenvoegen.
  Terwijl ze allemaal verkondigen dat het aanbidden van een ander God afgoderij is voegen ze zich samen tot een wereldgeloof?
  Het laat de Leugen zien die ze zijn.

  Like

 21. M. zegt:

  In Polen is Jezus hun koning.
  Die kennen hun teksten en weten waarom ze die zooi buiten de deur moeten houden.
  Die hebben die zooi allemaal niet.

  Geliked door 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Polen aan Moslims: Hier is Jezus onze Koning! [HQ]

   Geliked door 1 persoon

   • Cathja zegt:

    @Wachteres op 23-1-2019 om 23:26

    Wat mooi om dit te zien! Opkomen voor je geloof, je land, je cultuur, en geen angst te hoeven hebben dat je opgepakt wordt vanwege ‘volksophitsing’!

    Hadden wij hier maar zo’n eensgezindheid onder de Nederlanders! Helaas, hier wordt de islam gekoesterd door velen…..

    Geliked door 1 persoon

   • Tineke zegt:

    Wat een passie.
    Dit zijn de ware patriotten!
    Prachtig om te zien.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s