NRC blundert met factcheck: de 97% consensus bestaat niet

Screenshot_23

(Door: Bert Dijkstra)

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie wist het zeker in de Tweede Kamer (5 februari jl.) 97 % van de wetenschappers is het eens over de invloed van de mens op de klimaatverandering. De NRC deed  factchecking en beaamde de 97 %. De NRC onderzoekt niet zelf, maar belt een onderzoeker van de UvA, die verwijst naar andere onderzoeken. De NRC besluit op grond hiervan dat de 97% klopt. In dit artikel zal ik aantonen dat de NRC slecht onderzoek heeft gedaan en dus ook de verkeerde conclusie trekt. De 97 % consensus over de invloed van de mens op het klimaat is 100 % propaganda.

Om te beginnen is consensus in de wetenschap geen criterium. Consensus is iets dat een rol speelt in politieke besluitvorming. In de wetenschap geldt alleen bewijs.

1. Hoe het begon: Naomi Oreskes, 2004

In 2003 publiceerde de American Meteorological Society een verklaring waarin ze stelde dat de mens bijdroeg aan de opwarming van de aarde. In welke mate werd niet aangeduid. Dit was voor Oreskes aanleiding om te onderzoeken in hoeverre er consensus was onder wetenschappers op dit punt. Het onderzoek bekeek artikelen die gepubliceerd waren in wetenschappelijke tijdschriften over de periode 1993 tot 2003. Het selectiecriterium was het voorkomen van de zoekterm ‘global climate change’ in de tekst van het artikel. Er kwamen 928 artikelen naar voren, die werden ingedeeld in de volgende 6 groepen, met daarachter de percentages die Oreskes zelf geeft:

 1. Expliciete ondersteuning van het consensus standpunt (waarbij de consensus dus wordt veronderstelt, terwijl waar de onderzoeksvraag juist was opgezet om vast te stellen of er consensus was; dit is de eerste methodologische fout): 20 %
 2. Expliciet afwijzen van de consensus positie: 0 %
 3. Artikelen die methoden en technieken bespreken om klimaatverandering te meten: 15 %
 4. Artikelen die de mogelijke en feitelijke gevolgen van klimaatverandering bespreken: 50 %
 5. Artikelen over klimaatverandering in het geologische verleden: 10 %
 6. Artikelen die voorstellen doen om klimaatverandering tegen te gaan: 5 %

Dit is dubieus: onderzoekers schrijven een wetenschappelijk artikel alleen als ze iets onderzocht hebben en daar een conclusie aan verbinden. Dat het klimaat verandert, is een feit. Een onderzoeker zal zich dus richten op specifieke gevolgen, zoals de meetbaarheid en de gevolgen (dat is de 65 %) of de oorzaken (20%). Hierbij treedt het verschijnsel op dat een onderzoeker alleen positief kan onderzoeken. Het is mogelijk te onderzoeken of de mens invloed heeft op het klimaat, maar het is onmogelijk om vast te stellen of de mens geheel geen invloed op het klimaat heeft. Het klimaat is de uitkomst van tientallen factoren (Milankovitch-cyclus, zonnevlekken, aardmagnetisme) en de invloed van de mens is slechts een van die factoren. Het klimaat is een te complex systeem om vast te stellen hoe groot precies de invloed van elk van die factoren is. Er zal dus nooit een wetenschappelijk artikel gevonden worden waarin ‘de consensus’ wordt afgewezen.

Oreskes wijdt bladzijden lang uit over de incompetentie van de dissidenten, die geen tegenbewijs leveren door middel van wetenschappelijk onderzoek, maar alleen maar het werk van anderen aanvallen en dat meestal doen in de media of populaire boeken. Ze verwijt hen bovendien dat ze zelden gekwalificeerd zijn om iets te zeggen over klimaatverandering. Zelf is Naomi Oreskes een wetenschapshistoricus – wat zegt dat over haar eigen kwalificaties?

Uit de percentages blijkt duidelijk: 20 % onderschrijft de consensus, 80 % doet geen uitspraak, want bestudeert andere aspecten dan een mogelijke menselijke invloed op het klimaat. Later in een artikel in Science (2004) telt Oreskes de groepen 1 (expliciete ondersteuning), 4 (mogelijke impact) en 6 (tegengaan klimaatverandering) bij elkaar op. Zo komt ze aan 75 % ‘consensus’. Een knap staaltje creatief rekenen.

2. Doran en Zimmerman (2008): The consensus on the consensus

De kritiek op het onderzoek van Oreskes was zodanig dat Doran en Zimmerman besloten het over te doen, maar dan op een veel grotere schaal en met een andere methodologie. Ze stuurden twee vragen naar 10.257 aardwetenschappers, die ze hadden geselecteerd op basis van een adressenlijst van instituten zoals NASA, NOAA, US Geological Survey, enzovoort. De twee vragen waren:

 1. Vergeleken met de niveaus voor 1800, denkt u dat de wereldwijde temperatuur in het algemeen is gestegen, gedaald of min of meer gelijk is gebleven?
 2. Denkt u dat menselijke activiteit een significante factor is in de verandering van de wereldwijde temperatuur?

De respons op deze vragen was 3146, zijnde 30,7 %. De meeste respondenten hadden geochemie, natuurkunde of oceanografie gestudeerd. Slechts 5% was klimaatwetenschapper. Ruim 90 % antwoordde op vraag 1 dat de temperatuur gestegen was (zie verslag). In de verdere conclusie isoleren Doran & Zimmerman de 5 % klimaatwetenschappers van de overige respondenten. Het gaat nu nog maar om 79 respondenten, waarvan 77 bevestigend antwoorden op vraag 2. Deze 77 vormen 97 % van 79 en daarna is dit percentage een eigen leven gaan leiden.

Het is op het eerste gezicht al duidelijk dat de methodologie van dit onderzoek lijdt aan ernstige mankementen. Enige opmerkingen zijn besproken in Doran & Zimmerman revisited. Ten eerste de vraagstelling. Dat de temperatuur gestegen is volgt uit metingen. Het antwoord op deze vraag is dus van tevoren bekend. Bovendien als een respondent antwoordt met ‘min of meer gelijk’ vervalt vraag 2. Ernstiger is dat het criterium ‘niveaus van voor 1800’ te vaag is. Betreft dit de hele periode sinds de ijstijd of een kortere periode? In vraag 1 had een bepaald jaar gekozen moeten worden. In vraag 2 laat het woord ‘significant’ teveel ruimte voor interpretatie open. Wanneer is de invloed van de mens significant? Is dat bij 5, 10 of 30 procent van de opwarming? En hoe kan iemand dat vaststellen?

Het is niet moeilijk te raden waarom 69,3 % van de steekproefpopulatie niet reageerde op dit onderzoek. Vraag 1 leidt duidelijk in een bepaalde richting, er is maar één goed antwoord op mogelijk. Vraag 2 is niet te beantwoorden en van dat soort vragen hebben wetenschappers een grondige afkeer.

Het blijft onduidelijk waarom Doran & Zimmerman de 77 ‘beste deskundigen’ selecteren en niet de hele groep respondenten. Wat is de zin van het opnemen van 3146 mensen in de steekproef, als er uiteindelijk toch maar 77 worden gebruikt om de conclusie te trekken? Ironisch genoeg vormen deze 77 slechts 3 % van alle respondenten, dus de conclusie van het onderzoek had kunnen luiden: 97 % van de wetenschappers ondersteunt NIET in antropogene klimaatverandering.

Net als bij Oreskes wordt hier duidelijk naar een bepaalde uitkomst toegerekend. Opmerkelijk is dat als we de hele steekproefpopulatie van 10.257 beschouwen, ongeveer 20 % bevestigend heeft geantwoord op vraag 2 en de rest geen uitspraak doet. Deze percentages komen dicht bij het resultaat van Oreskes.

Meer algemeen moeten we net als bij Oreskes vaststellen dat de twee gestelde vragen bij Doran & Zimmerman niet een bevestiging betekenen van de onderzoeksvraag, namelijk of er consensus is onder wetenschappers over antropogene klimaatverandering. De reden hiervoor is wat we in het wetenschappelijke jargon noemen ‘de gekozen onderzoeksopzet is geen valide meting van datgene wat onderzocht wordt’. In simpele woorden: het onderzoek is zodanig opgezet dat er bijna alleen maar een bevestiging van de hypothese uit kan komen en als dat niet voldoende was, werden de gegevens net zo lang statistisch gemanipuleerd totdat er 97 % uitkwam.

3. John Cook (2013): Quantifying the consensus

Dit is de studie waar de NRC verslag van doet. Cook volgt dezelfde methodologie als Oreskes. Hij bekeek 11.944 wetenschappelijke publicaties uit de periode 1991-2011 op grond van de zoeksleutel ‘global climate change’ of ‘global warming’. De resultaten zijn als volgt:

66,4 % geeft geen mening ten aanzien van antropogene global warming (AGW)
32,6 % ondersteunde AGW
0,7 % verwierp AGW expliciet
0,3 % was onzeker over AGW

Wat doet Cook vervolgens? De 66,4 % laat hij buiten beschouwing. De groep die expliciet AGW ondersteunt vormt dan plotseling 97 % van de steekproefpopulatie. Kortom, hij maakt gebruik van dezelfde rekentruc als Oreskes.

Cook stelt in zijn verslag dat de onderzoekers die geen mening over AGW formuleren, dat doen omdat ze dat als overbodig beschouwen. Met welk recht trekt hij die conclusie? Het kan net zo goed beschouwd worden als een impliciete afwijzing. AGW is een hypothese. De 66,4 % hield zich bij de feiten. In een email zou hij aan de NRC geschreven hebben dat onderzoekers ‘ook niet melden dat de aarde rond de zon draait’. Cook maakt hier een kromme vergelijking: hij vergelijkt feit met hypothese. Hij veronderstelt de consensus, die hij zou moeten bewijzen.

Maar wie is John Cook eigenlijk? Hij is adjunct lecturer aan de Universiteit van Queensland in Australië. Hij maakte de website skeptical science, waar niets sceptisch aan te ontdekken is, maar dat er onder deze misleidende benaming alleen op uit is om het klimaatalarmisme te verspreiden. John Cook heeft bovendien een cursus opgezet met de weinig verhullende naam Making sense of Climate Change DenialEr zijn 13 instructors die deze cursus begeleiden. 8 van hen werken ook mee aan de website van skeptical science. Hoe ver de academische inteelt gaat, blijkt als je onder de oppervlakte duikt. Op skeptical science staat een artikel met de titel “The Cook et alumni (2013) 97 % consensus result is robust” geschreven door “Dana1981”, die niemand anders blijkt te zijn dan Dana Nutticelli, ook medewerker van….John Cook, Universiteit van Queensland (p. 2 foto midden, derde van boven). En tevens…medewerker aan het report van John Cook waarin de 97 % wordt bereikt door middel van statische manipulatie (tweede naam, direct na John Cook). Als we nu kijken naar de 9 namen die boven het Cook rapport staan, dan blijkt dat 6 van hen medewerkers zijn van Cook op dezelfde universiteit en de andere 2 medewerkers zijn van de website skeptical science.

Het is uiteraard niet verboden dat een wetenschappelijk medewerker een literatuuronderzoek doet dat het belang van zijn eigen vakgroep nog eens onderstreept en dat vervolgens verwerkt in een cursus waarin tegenstanders worden beschouwd als ‘mensen die in ontkenning leven’. Maar hij gaat daarmee wel buiten zijn vakgebied, en hetzelfde geldt voor een cursus die Climate Change Denial moet tegengaan. Deze manier van werken heeft echter niets met wetenschap te maken en alles met belangenverstrengeling, vriendjespolitiek, baantjes jagen en kwaadwillige beïnvloeding via de media door het verspreiden van misleidende informatie. Als de activiteiten op deze drie gebieden – klimaatwetenschap, communicatie en psychologie – uitgevoerd waren door onafhankelijke onderzoekers van verschillende universiteiten, dan zou tenminste de schijn van partijdigheid zijn vermeden. Maar zelfs dat hebben Cook en zijn trawanten niet geprobeerd. Het meest schandelijke van deze manipulatie is misschien wel dat ze dit openlijk hebben bedreven.

Deze en andere onderzoeken zijn uitvoerig besproken in 97 consensus? No!

Factcheck bij de NRC stelt dus weinig voor. De NRC is een kopieermachine van samenvattingen, zonder te kijken naar methodologie of achtergrond.

Door:
Bert Dijkstra
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Fake News", "Lügenpresse", belangenverstrengeling, Censuur, Desinformatie, Elite, establishment, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, klimaatfascisme, kwaadaardige opzet, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

17 reacties op NRC blundert met factcheck: de 97% consensus bestaat niet

 1. Pingback: Rutte 3 loog over opwarming aarde !!! | https://tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 2. trebor2110 zegt:

  jeetje wat een lang stuk ondertussen is de aarde weer iets warmer geworden 🙂

  Like

 3. King Arthur zegt:

  Gert-Jan Segers is de grootste narcist uit de 2e slaapkamer.
  Heeft zijn God aan de kapstok gehangen en is van geloof verandert in klimaat geleuvige idioot. Hij moet nu de planeet gaan redden?? Trouwens, de planeet hoeft helemaal niet gered te worden, die wint het altijd, das niet zo moeilijk, alleen de domme mensjes die maar max. 100 jaartjes te leven hebben gaan gewoon een keertje deaud.

  Like

 4. guusvelraeds zegt:

  In de middeleeuwen was 98% van de wetenschappers van die tijd het er over eens dat het bestaan van heksen een feit was. De wetenschappelijke instrumenten van toen waren de heksenwaag, de waterproef en niet vergeten de martelkamer.

  De martelkamer omdat men geloofde dat God de onschuldigen zou helpen de pijnen te verdragen als zijj echt onschuldig waren aan heksen praktijken.

  Ook over het bestaan van God en zijn Engelen werden wetenschappelijke bewijzen uit die tijd aangevoerd. Een belangrijk denker uit die tijd was Thomas van Acquino.

  De hele klimaat discussie heeft niets met wetenschap te maken maar alles met propaganda, geloof hogepriesters en honderdduizenden gelovigen.

  Het wetenschappelijk bewijs zijn gemanipuleerde computermodellen en niet empirische bewijsvoering in gecontroleerde omgevingen.

  De discussie met andersdenken wordt doodgeslagen en de anders denkende wetenschappers die nog niet met pensioen zijn lopen groot risico hun loopbaan te verliezen.

  De brandstapels voor dissidenten zijn afgeschaft maar wat dat betreft zou ik dit niet te hard roepen.

  Nu de kerken niet meer in trek zijn worden nieuwe geloven en rituelen van boete doen bedacht die moeten leiden naar paradijzen van pure reinheid en zonder zonden.

  Zoals bij elk geloof ontstaan ook nu weer hele horden van profiteurs die de aangewakkerde angsten van de gelovigen om kunnen zetten in financiëel gewin.

  https://historiek.net/thomas-van-aquino-filosoof-theoloog/69446/

  Geliked door 1 persoon

 5. T.Troubadour zegt:

  Misschien iets voor m te lezen door Gert Jan Segers,je mag niet liegen toch?

  Like

 6. j v/d valk zegt:

  Giftige ultrafijne deeltjes. Nano deeltjes …
  Kleiner dan 23 nanometer, mag gewoon gesproeid worden, overal…
  Beste luchtverontreiniging video ooit: giftige ultrafijne deeltjes van katalysatoren uit benzine motoren. https://youtu.be/fRjtO_yqN4k

  En Professor Herman Russchenberg, Hoofd van het Delft Climate Institute.
  Veel stofdeeltjes maken kleine regendruppeltjes…
  De oplossing voor klimaatverandering …Bijvoorbeeld wolken maken ?
  Spelen met wolken, Wolken witter maken, Schuimkopjes van golven op zee witter maken, en fietsen in zee gooien….. https://youtu.be/Km7SE2QjUF0

  En ja de mens manipuleert, Het Weer. Wolken witter maken. Veel stofdeeltjes maken kleine regendruppeltjes. En dat is precies dat wat die vliegtuigen daarboven doen. Spelen met Wolken ..

  Geliked door 1 persoon

 7. Henk der Niederlánder zegt:

  Ach die shit over fijnstof en zo ben Ik al even vergeten.
  Laten we aannemen dat er inderdaad zoveel fijnstof in de lucht hangt.
  Wat gebeurt er dan als er een lekkere Nederlandse regenbui komt.
  Blijven die fijnstofdeeltjes in de lucht hangen omdat ze de goeie ouwerwestse regendruppels weten te omzijlen en daardoor in delucht blijven hangen of regenen ze mee naar benedennaar de grond en worden ze verwijdert door de plantengroei.
  Ikzelf denk het laatste maar bij de milieufreaks komt dat niet zo goed over dus zit heel Nederland te luisteren naar die kwatshoeren die het allemaal wel weten uit te leggen.
  Mensen denk verdomme eens na en neem het op voor je eigen mening.
  Laat je niet vernachelen door een stelletje freaks die op zoek zijn naar subsidie.

  Geliked door 1 persoon

  • j v/d valk zegt:

   Henk der Niederlánder, Vindt u het niet vreemd dat men nooit over die vliegtuigstrepen spreekt ? Lees over condens strepen in de lucht, zeldzaam, juiste condities, en nu zie ik ze elke dag. Wat gebeurt er nu boven de wolken ? Zijn zij bezig om die wolken WITTER te maken… Welke bedrijven zijn betrokken bij dit experiment ? Op welke manier gaat Bill Gates de wereld bevolking verminderen ?

   Hemel onder vuur…. Diepgaand onderzoek Fred Teunissen naar chemtrails…

   Kijk zelf met zonsondergang, vol met vliegtuigstrepen elke dag…
   WebCam.NL | http://www.vvvzandvoort.nl – live FULL HD camera.

   PS. Het klimaat verandert door manipulatie van het Weer.. En dat alles komt door heel veel stofdeeltjes in de atmosfeer.. Aluminium splitst water, en wat krijg je dan ? Motregen of geen regen.

   Geliked door 1 persoon

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Pffff. daar heb je er weer zo een.
    Koop een vlakgom man en ga die chemtrails van je uitgummen.

    Like

  • guusvelraeds zegt:

   Na fijnstof komt het ultra fijnstof en daarna het extreem ultra fijnstof weinigen hebben door dat steeds nieuwe problemen uitgevonden worden waarvoor de betreffende lobbygroepen dan weer de oplossing hebben. Oplossingen waarvoor de consument diep in de beurs moet tasten en anders worden de subsidie potten wel leeggeroofd. Subsidies vooral uitgevonden om de burger te naaien waar hij bij staat.

   Like

   • j v/d valk zegt:

    guusverlraeds, Extreem ultra fijnstof ? Nano deeltjes zijn zeer gevaarlijk, aluminium deeltjes gaat gewoon je huid in, waar het door je lichaam opgenomen wordt als of het ijzer is. (Mensen worden ziek)

    Die bomen die gekapt worden zitten vol met Nano deeltjes daarom krijgt die boom niet genoeg water, zijn vaten zitten verstopt…

    Nano deeltjes zijn de grootste bedreiging voor alles wat groeit en bloeit….

    Like

   • Kees zegt:

    Precies! Net zoals de zure regen van een paar decennia geleden. Daar hoor je nu ook niemand meer over.

    Like

 8. Corné zegt:

  In het rijk der gemuteerde waarheden wordt junk science tot dé te volgen standaard verheven !!

  Like

 9. Jan zegt:

  Weer nepniews in NRC

  Boreaalkwestie – Franse vrienden Thierry Baudet bestrijden dat zij afstand van hem nemen
  Debout la France hekelt artikel NRC Handelsblad – ‘Dit is verbijsterend’
  https://tpo.nl/2019/03/30/boreaalkwestie-franse-vrienden-thierry-baudet-bestrijden-dat-zij-afstand-van-hem-nemen/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s