De mijnsluiting in Limburg toen was net zo’n hype als de klimaatdiscussie nu

Screenshot_289

(Door: “Weethetwel”)

17 december 1965 is een gedenkwaardige dag. Een clubje ministers onder leiding van de heer Joop den Uyl had samen bekokstoofd dat de mijnen in Limburg dicht moesten. ’s Morgens brachten ze hun idee ter kennis van de Tweede Kamer en in Heerlen werd ’s middags tijdens een theatrale toespraak het feit gepresenteerd dat alle kolenmijnen gingen sluiten. Niks nadenken, niks inspraak, niks berekenen: het was de pure waan van de dag. Kolen hadden volgens hen geen toekomst. Nu was het aardgas, kernenergie en olie die goedkoop waren en het over zouden nemen. Van het hele toen geplande scenario is echter niets terecht gekomen. 8 jaar later, in 1973, was het opnieuw huilen geblazen want ineens was er een oliecrisis en gas, olie en grondstoffen waren plotsklaps bijna op. Iedereen was het erover eens (want sceptici werden weggehoond): de aarde was uitgeput. Wéér was het de waan van de dag. Van alle donkere voorspellingen is niets uitgekomen.

Nu, 50 jaar later, is er weer een nieuwe hype: de klimaatdiscussie. Iedereen is het erover eens (want sceptici worden weggehoond): kolen, olie en gas zijn nu ineens grote boosdoeners, want zij zouden het klimaat beïnvloeden en moeten bestreden worden. Om te voorkomen dat de beweringen van de milieufanaten opnieuw controleerbaar als fantasie worden aangemerkt, wordt het toekomstscenario dit keer grondiger verdoezeld: álle doelen zijn vaag en oncontroleerbaar. Er worden horrorscenario’s geschetst over de toekomst van de aarde en middels de media worden de mensen bang gemaakt voor veel ellende. Er is volgens hen gelukkig wél een fantastische remedie: de portemonnee trekken en het grootste deel van het inkomen overmaken aan de klimaatweldoeners en alle problemen zullen door hen worden opgelost. Dat is de enige zekerheid die geboden wordt door de cryptocommunisten. Ervaringen uit het verleden leren dat van die mooie praatjes niet veel goeds terecht gaat komen, maar wel veel ellende. En of het goedgelovigheid, dommigheid of hersenspoeling genoemd moet worden: grote delen van de bevolking geloven het en werken er aan mee.

De mijnsluiting was één van de domste financieel-economische acties ooit

De mijnen in Limburg droegen in belangrijke mate bij aan grote welvaart in Zuid-Limburg. 75.000 mensen werkten direct of indirect in de mijnen. De lonen lagen hoger dan in álle andere sectoren in Nederland. De omzet van de mijnen lag in de buurt van het toen astronomische bedrag van 1 miljard gulden, waarvan de helft salarissen. De bestedingen van deze bedragen leverden enorme extra omzet op voor toeleveringsbedrijven, middenstand, winkels, restaurants. Oók de belasting pikte haar graantje mee, want naar schatting werd de schatkist door de mijnen en de daaruit voortvloeiende economische activiteiten jaarlijks met minimaal 200 miljoen gulden gespekt.

Nu was kolen niet bepaald de sector van de toekomst, omdat het kolengebruik in Europa al jaren aan het dalen was, vooral ten voordele van olie. Dat nam niet weg dat de kolenmijnen daar handig op inspeelden en door kwaliteitsverbetering en investeringen tot de modernste van Europa behoorden. Er waren drie factoren die roet in het eten strooiden:

– er werden kolen geïmporteerd (!) die goedkoper waren, met name uit Amerika
– andere Europese landen gaven veel subsidie aan hun kolenmijnen
– in Slochteren was een enorme hoeveelheid aardgas ontdekt, die naast de goedkope olie een extra concurrent werd voor kolen.

Tot 1964 maakten de mijnen in Limburg nog winst, alleen bij de staatsmijnen, door ambtenaren geleid, moest een bedrag van 180 miljoen gulden per jaar erbij. Het was duidelijk dat de krimp van de sector nog wel een tijdje door zou gaan. Maar den Uyl en de zijnen waren ervan overtuigd dat ze de maatschappij geheel nieuw in konden richten naar beeld en gelijkenis van hun socialistisch-communistische dromen. De maakbaarheid van de maatschappij en de waan van de dag leverden samen een giftige cocktail op die het leven in de mijnstreek tot op de dag van vandaag ontwricht heeft.

75.000 mijnwerkers en hun gezinnen werden in één klap van hun bestaanszekerheid en hun sociale structuur beroofd. (Om ook Amsterdammers het te laten begrijpen: het zou zoiets zijn als de totale grachtengordel de subsidiebaantjes afpakken en ze vervolgens aan te stellen als orderpicker bij de snelgroeiende internetbedrijven, mét het bijbehorende salaris). Beneveld door een wollige toekomstdroom over de nieuw in te richten heilstaat sloten de socialisten de mijnen met gróte beloftes over nieuwe banen en een gewéldige toekomst. Harde garanties, gróte zekerheid.

50 jaar na dato blijkt de snelle mijnsluiting een aaneenschakeling van onzin, kletspraat, verkeerde inschattingen en valse beloftes. Van alle toekomstscenario’s is niets uitgekomen. Alleen het failliet van de maakbare samenleving werd aangetoond. Maar daar worden geen lessen uit geleerd.

Wanneer de mijnen nét als in de omringende landen met een beperkte subsidie in leven waren gehouden, was de opbrengst enorm geweest. Met een subsidie van 180 miljoen gulden kon een industrie in leven gehouden worden die jaarlijks voor een miljard produceerde en last but not least dat subsidiebedrag ruimschoots aan belasting opleverde. Dat staat nog los van alle ellende die voorkómen had kunnen worden in de mijnwerkersgezinnen en daarmee verbonden de héle regio. Zelfs met een aanzienlijke verhoging van de subsidies was de financiële en maatschappelijke balans nog jaren in het voordeel van doorgaan geweest.

Armetierig maakbaarheidsplan

Het armetierige socialistische maakbaarheidsplan is volledig de mist in gegaan. Voor iedere baan die verdween, zou er ook een nieuwe komen. Daar was ineens wél subsidie genoeg voor. In totaal bijna 30 miljard gulden, genoeg om de sector nog járenlang in bedrijf te houden.  Talloze snelle jongens kwamen op de subsidiepot af, openden er bedrijven die even snel weer verdwenen als de subsidiepot leeg was. De énige bedrijvigheid die structureel naar Zuid-Limburg is gekomen, zijn het ABP, het CBS en bepaalde delen van de Belastingdienst, allemaal instellingen die met elkaar gemeen hebben dat ze op de zak van de burger teren en waarvan de productiviteit in grote nevelen is gehuld. De kosten daarvan opgeteld bij alle pretsubsidies die er zijn uitgekeerd, maakt het totale beeld nog veel droefgeestiger. Bovendien sloot dit soort bureauwerk totaal niet aan bij de wereld van de mensen die gewend waren écht te werken. De werkers “ruwe bolster, blanke pit” bleven ontredderd achter in bijstand en werkverschaffing.

Oliecrisis, ook de waan van de dag

Om de kolenwinning te beëindigen, werden feitelijk geen argumenten gebruikt. Het was vooral een gevoel, de waan van de dag. De euforie over de aardgasvondsten (waardoor de olieprijs ook sterk daalde) versterkte het gevoel dat kolen te duur waren en niet meer van deze tijd. Er werd geen enkele berekening op los gelaten. Toekomstscenario’s waren er niet of speelden geen rol. In 1973 werd J. den Uyl  “overvallen” door de oliecrisis alsmede een vergadering van wat genoemd werd de “Club van Rome”. Een clubje milieudeskundigen vergaderde in Rome en verkondigde daar zonder blikken of blozen dat de energie op aarde bijna op was met alle grondstoffen erbij.  Die vergadering wordt steeds meer beschouwd als de startdatum waarop echte milieufanatici hun opwachting maakten. Zij namen het met de (wetenschappelijke) werkelijkheid niet zo nauw en hun doelgroep was de brave goedgelovige burger die met de meest gruwelijke toekomstverhalen bang gemaakt moest worden voor zijn toekomst. En met succes. Zij werden daarbij natuurlijk wél een handje geholpen door naïeve socialistische journalisten bij de media of een figuur als J. den Uyl, die weer volop nieuwe mogelijkheden zag de maatschappij opnieuw in te richten. Hij maakte er een compleet circus van met autoloze zondagen en benzine op de bon. Hoe het afgelopen is met de gepreekte hel en verdoemenis weet iedereen. Dat hele verhaal van de Club van Rome was niets meer dan de waan van de dag. Er bleek gewoon niets van waar.

Niemand mag ontkennen dat de mens een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de natuur, maar milieufanatici gebruiken leugens en manipulatie om hun doelen te bereiken. De grote winst van de oliecrisis ging naar de staat: de belasting op alles wat op olie , gas, benzine of diesel leek, werd enorm verhoogd met verwijzing naar het goede doel. Met het milieu is héél veel geld te verdienen.

Stand van zaken nu

De mijnen hadden in Nederland desgewenst nog steeds actief kunnen zijn. 20% van de Nederlandse elektriciteit wordt nog met steenkolen opgewekt. Op wereldschaal is het gebruik van steenkool voor de opwekking van energie op dit moment ruim 2,5 maal zo groot als in 1965. Nog nooit was er zo’n grote aangetoonde voorraad olie, gas en steenkool voorhanden. Op talloze plaatsen in de ons omringende landen worden nieuwe gasnetten aangelegd. Dat doen ze niet voor een paar gebruiksjaren. Met verhalen over schaarste hoeft voorlopig dus niemand aan te komen.

Dat wil niet zeggen dat we maar raak moeten doen. Met name in de westerse wereld is het besef gegroeid dat we zuinig moeten zijn op de aarde die we in bruikleen hebben. Dat besef heeft al tot enorme besparingen en vooruitgang geleid in het zuinig gebruik van energie en grondstoffen. Maar de milieufanaten gaat het niet snel genoeg. Zij willen geen weg van de geleidelijkheid, maar een klimaatrevolutie als een golf zó groot dat de mijnsluitingen een rimpeltje lijken. Dat is best ernstig. Een revolutie brengt altijd totale chaos. En de geschiedenis van linkse revoluties belooft niet veel goeds.

Klimaatrevolutie

De klimaatfanatici willen snelle veranderingen. Zij gaan zelfs zover dat ze denken dat welvaart van mensen ten koste van de aarde gaat en dat die welvaart daarom zo spoedig mogelijk weer ingeleverd moet worden. Ze richten hun pijlen op de westerse wereld (ondanks dat de bevolking daar al jaren terugloopt). Ze hebben daar succes met hun boodschap, omdat de bevolking na vijftig jaar sociale hersenspoeling en de decadentie van de rijkdom alles wel goed vindt en steeds luier worden om zélf na te denken.

 • Onbewezen stellingen worden als waarheid gepresenteerd en geloofd. De belangrijkste is dat het gebruik van fossiele brandstoffen tot klimaatverandering zal leiden. De CO2 die bij verbranding vrijkomt, zou tot opwarming van de aarde leiden. Eerdere pogingen om zure regen en het gat in de ozonlaag als boosdoeners aan te merken, waren mislukt. De marketing voor deze ideeën wordt steeds professioneler, zeker met behulp van overheid en media. Zo wordt als referentie gebruikt dat 97% van de wetenschappers die opvatting zou delen, terwijl dat aantoonbaar onjuist is. De wetenschappers die (ook nog met goede argumenten) het er helemaal niet mee eens zijn, worden stelselmatig uit het debat geweerd.
 • Op basis van die niet bewezen stellingen worden vérgaande maatregelen geëist. Die maatregelen komen erop neer dat het bestaande gebruik van de aarde als het ware beëindigd en vervangen moet worden door een geheel nieuw gebruik. Een complete revolutie.

Maatregelen

De maatregelen die zijn bedacht om die revolutie gestalte te geven, zijn te vergelijken met het sluiten van de mijnen maar dan op immens grotere schaal. Hele bedrijfstakken dienen weggevaagd te worden. De automobielindustrie moet stoppen of elektrische auto’s gaan maken (die ook niet milieuvriendelijk zijn). Diesels worden verboden. Boeren moet het werken onmogelijk gemaakt worden. Fabrieken die energie gebruiken, moeten zoveel belast worden dat ze vertrekken uit het land. Het gebruik van gas moet teruggedrongen worden of afgeschaft. Het gebruik van vliegtuigen moet financieel ontmoedigd worden (behalve om zelf naar de milieuconferentie te gaan). Zelfs in hun eigen huis worden de mensen achtervolgd om verplicht allerlei verbouwingen uit te voeren om de vooruitgang te dienen. Maar daar staat veel goeds tegenover: voor iedere baan die verdwijnt komt er vast en zeker een nieuwe baan, dat weet onze communistische regering zéker. Gróte beloftes over nieuwe banen en een gewéldige toekomst. Hebt vertrouwen voor u en uw kinderen.

Door de wrange ervaringen uit het verleden weten we inmiddels wel beter weten hoe het zit met het wensdenken en de beloftes van politici. Ook nu worden welvaart en de bestaande sociale structuur door de groene communisten opgeofferd voor een doel waarvan nimmer is aangetoond dat het reëel is. Het is de afgunst en vijandschap tegen de mensen die dankzij de aarde een gelukkig en welvarend leven kunnen leiden. Komt de gehersenspoelde bevolking nog tijdig bij haar positieven? Dat is te hopen.  De mislukte maakbaarheid van de maatschappij uit het verleden is bijna zeker een garantie dat het in de toekomst ook zal mislukken. Communisten hebben nog nooit ergens vrede en welvaart gebracht.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", "Weg met ons!", achterlijkheid, belangenverstrengeling, Communisme, cultuurrelativisme, demoniseren, gezond realisme, Graaien, Groenen, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Indoctrinatie, klimaatfascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, socialistisch idealisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

38 reacties op De mijnsluiting in Limburg toen was net zo’n hype als de klimaatdiscussie nu

 1. Dr. Heinz zegt:

  Zeker die linkse politici zijn Ratten, dat heeft het verleden en het heden wel bewezen!!
  Men had nog jaren moeten doorgaan met kolen, dan was er nu nog genoeg aardgas voor 50 jaar en langer!!
  En een heleboel zaken kun je niet aan die geschifte politici over laten, zij hebben er geen verstand van en handelen volgens het partij politiek.
  Kortom….weg met de politiek!!
  Zet er een zakenkabinet neer die Nederland weer gaat opbouwen, en weer leefbaar en gezond maakt voor het eigen volk!!
  In vroegere tijden waren de verantwoordelijken voor de afbraak van ons Nederland, allang berecht en opgehangen aan het schavot!!
  En al hun bezittingen in beslag genomen en verkocht, en dat weer in de staat kas gestort.
  Die daarmee weer boordevol zal zitten!!
  Wie weet komt den dag, dat………….

  Geliked door 4 people

 2. ronjaspers zegt:

  Die zogenaamde oliecrisis was een keiharde chantage van de olierijke islamitische landen.Meerdere islamitische landen hadden israel aangevallen en verloren (de 6 daagse oorlog) Omdat europa pro israel was toendertijd,vandaar de wraak d.m.v. chantage.Europa mocht alleen nog maar olie kopen als ze islam en moslims zou importeren.Toen heeft de raad van europa getekend voor deze chantage,deze resolutie heet de “resolutie van straatsburg” oftewel islam voor olie.

  Geliked door 3 people

 3. fleckie zegt:

  Ja, en het ‘donkere Zuiden’ zit. NOG. altijd met de naweeen ervan!! *~*~*~*~*~*~*~

  Geliked door 1 persoon

  • fleckie zegt:

   ‘KOLEN zen Kompels’ is de naam v.h.boek, geschreven door LLoek Kreukels, uitg. ELsevier, A’Dam/ Brussel, isbn 90.10..05801-8 geb,…….trefw. : mijnwerkers,Nederland; geschiedenis / mijnbouw: Nederland, geschiedenis……………
   ‘ Kolen en Kompels’:. Aan het begin van deze eeuw ontwikkelt zich in een snel tempo een omvangrijke mijnindustrie die zich in de jaren 20 reeds de grootste werkgever van Nederland mag noemen. Zuid-Limburg, in die periode het ‘Wilde Wrsten’ of het ‘Donkere Zuiden van Nederland genoemd, lokt duizenden ‘vreemden’ de mijnen in, moeizaam gevolgd door de Limburgse brikkenbakkers en landarbeiders: de gemoedelijke plattelandsbevolking verandert langzaam in de gemeenschap der kompels.
   In nauwelijks 50 jaar beleeft Limburg zowel het absolute hoogtepunt als de tragische neergang v.d. Nederlandse mijneconomie. Een ontwikkeling die diepe sporen heeft achtergelaten in de Zuid-Limburgse gemeenschap.
   In ‘Kolen en Kompels’ verschaft de auteur nieuw licht in tal van zaken die tot nu toe onbekend zijn gebleven: de arbeidsverhoudingen in de mijnen; de relatie van de. rooms-katholieke. geestelijken tot de mijndirectie en hun gevecht tegen het opkomend socialisme, de onveiligheid in de mijnen; de collaboratie en verzet in de oorlogstijd, en de stabiele sociale verhoudingen in de jaren van de wederopbouw. Ook toont de auteur hoe ingrijpend de sluiting der mijnen voor de Limburgse samenleving is geweest.
   Loek Kreukels schetst op kleurrijke wijze het leven van de kompels, zwoegend in zweet en stof, voor een brandstof die ooit het brood der industrie werd genoemd,…….
   …….Een. uitgave. van. Elsevier……..*~*~*~*~*~*~*~ fleckie: mensen ‘verschillend’ uit heel andere gebieden van Europa, leefden vredig samen,, gewoon iedereen geaccepteerd, zonder aanziens des persoons, ( Italianen, Joegoslaven, Polen, etc. vanzelfsprekend kwamen er ook onderlinge huwelijken,voor, maar dat hinderde niemand, ( maar …een eventueel huwelijk ‘katholiek met protestant’werd nogal eens als…’lastig’!! betiteld!!).*~*~*~*~*~*~*

   Geliked door 2 people

   • fleckie zegt:

    Aanvulling: op ejbron 1.5.2017, onder ‘bijzonder hoogleraar uni MAASTRICHT,…….Krisis. in. Maastricht” ‘werkloosheid. en. werk. te. MAASTRICHT. in de jaren. dertig’.
    Uitg.Drukkerscollectief, isbn 90.9000486-6. ‘ Stichting werkgroep Geschiedenis Arbeidersbeweging Limburg 1883. ‘. Pag 61 ‘ katholieke zuil en crisis.’ *~*~*~*~*~*~*~

    Geliked door 2 people

   • fleckie zegt:

    Het boek:’ Oorsprong en geschiedenis van. DE. LIMBURGERS! van auteur. Prof. Dr. W.Jappe Alberts. uitg. ELSEVIER, ! A’dam/ Brussel. Isbn 90.10.03860.2…….
    ‘ De Limburgers hebben een reputatie die hen onderscheidt van de overige Nederlanders: zij gelden als levensblij en spotlustig,zij zijn bekende feestvierders en bij hen proef je nog iets van het. ‘rijke. roomse. leven’.
    Limburg is een van Nederlands jongste provincies, als zodanig pas in 1815 ontstaan,maar in het gebied dat de huidige provincie Limburg omvat hebben in de loop der eeuwen vele opzienbarende gebeurtenissen plaatsgevonden. Daarbij waren allereerst de bewoners van dit gebied betrokken, zodat men toch mag spreken van de historie van het Limburgse gebied en zijn bewoners: , de Limburgers.
    Een historie met talloze interessante aspecten, waaronder de eerste landbouwers op de lossgronden, 4000 v.C.: de ROMEINEN, die het Limburgse gebied veroverden en erv vestingwerken, bruggen en wegen bouwden; Sint Servatius, die het christendom predikte; de talrijke middeleeuwse vorsten en hun onderlinge strijd; de Bokkerijdersbende,die het platteland onveilig maakte; de. erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de. MIJNWERKERS. , en ten slotte de moeizame integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden in de 19 e eeuw.
    Het Limburgse accent ging bij deze ontwikkelingsgang echter niet verloren. KERK. en. GODSDIENST. waren en bleven in sterke mate. medebepalend. en. richtinggevend bij het overnemen van het vreemde, niet-Limburgse en bij het handhaven van het eigen-
    Limburgse en van de tradities. Zo is de Limburger Nederlander geworden en heeft toch zijn Limburgse identiteit niet prijsgegeven. Een identiteit die de lezer in dit boek uitvoerig belicht vindt.*~*~*~*~*~*~*~. Fleckie: als men mij vraagt/ zegt ” jij bent een Limburger”, is meestal mijn antwoord: ” ja, wij Limburgers zingen nogal”……. (dat is letterlijk en figuurlijk!. )
    *~*~*~*~*~*~*~

    Geliked door 2 people

   • Lucky zegt:

    👍

    Like

 4. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Laat ik beginnen met Weethetwel te bedanken voor een artikel dat me uit het hart gegrepen is.
  Wat me na al die jaren nog het meest heeft bevreemd was dat Pim Fortuyn een groot bewonderaar was van J den Uyl !
  Daar heb ik werkelijk nooit iets van begrepen.
  De man heeft op alle in zijn tijd belangrijke zaken geblunderd.
  Want het was nog een tikkeltje erger dan hier al beschreven is; J den Uyl was er ook verantwoordelijk voor dat de Nederlandse overheid langjarige contracten afsloot met buitenlandse bedrijven voor gasleveranties temeer omdat de prijs op dat moment erg laag was en de markt voor gas altijd erg fluctueert. Dan is het voorzichtig gezegd niet bijster slim om lange contracten aan te gaan.
  Overigens werden de autoloze zondag en de benzinebonnen niet ingevoerd vanwege de club van Rome maar door de olieboycot van de Arabische landen. ( vandaar ook het liedje van Farce Majeur; Koeweit kiele kiele Koeweit)

  Geliked door 3 people

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   En wat te denken van de geforceerde onafhankelijkheid van Suriname. Onder een socialistisch kabinet kon Nederland natuurlijk geen koloniale mogendheid blijven. Nou, dat hebben wij (en zij in Suriname) geweten. Door de socialistische (lees: communistische) droom van Den Uyl is zóveel rotzooi geschopt, dat bijna 45 jaar na dato de gevolgen nog niet te boven gekomen zijn. Om over de Decembermoorden maar niet te spreken.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 3 people

 5. Dr. Heinz zegt:

  In de dagen, weken en jaren dat ene Joop den Uyl het land uitbuite, kon je bij het magazine STAVAST leuke stickers bestellen.
  Een hardloper was de: Wie een Uyl volgt, komt in een ruïne terecht!
  Van die buitensporige uitgaven van kabinet Den Uyl, moeten wij heden 2019 nog steeds boeten!!

  Geliked door 2 people

 6. Tijl Uylenspiegel zegt:

  (PS het filmpje is des te leuker omdat het toont hoe het team op bezoek gaat bij de ambassadeur van Koeweit)

  Like

 7. Piet Snot zegt:

  Ik kan een hoop vies,smerig en gevaarlijk werk bedenken.
  Maar ik denk dat werken in een mijn wel bovenaan staat.
  Kan mij ook niet voorstellen dat iemand dat ooit leuk gevonden heeft, dus wees blij dat die mijnen dicht zijn.

  Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Voor de meeste mensen is werken de manier om een inkomen voor hun gezin te genereren, slechts zeer weinigen hebben werkelijk plezier in hun werk.

   Geliked door 3 people

  • Taljaard zegt:

   @Piet
   Kunt u zich ook voorstellen, dat er veel mannen waren die van dit werk hielden?
   Omdat het goed betaalde en zij hun gezinnen er een ruim bestaan van konden geven.
   En omdat dit werk hun status verleende, en niet te vergeten kameraadschap.
   Heb zelf gevaarlijk en zwaar werk gedaan (hoogspanningsmastenschilder), dus meen vrij goed te weten hoe veel Limburgse kompels tegen hun werk aankeken.
   Ze waren er trots op.
   Dat kan ik u verzekeren.
   Net zoals mannen, die op de sleepboten, in de visserij en in de bagger werken.
   Heb van weinig dingen spijt in mijn leven, maar wel dat ik uit de mast ben gegaan.
   En kan mij goed voorstellen, dat veel kerels uit de mijnen het ook niet leuk vonden hun werk kwijt te moeten raken.

   Geliked door 3 people

   • Tistochwat zegt:

    Taljaard 30 april 2019 om 14:04

    Heb zelf gevaarlijk en zwaar werk gedaan (hoogspanningsmastenschilder)

    Daarbij kon u wél frisse lucht inademen. Een mens is geen mol.

    Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Piet Snot 30 april 2019 om 07:01

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsmijn_Hendrik

   Die ‘oranjes’ hadden allemaal mijnwerker moeten worden i.p.v. parasieten.
   ‘Koempel Willy de overbodige’ had dan ook kunnen ondervinden wat écht werken is.
   De hele dag in het donker onder de grond en ’s avonds weer naar boven, zo zwart als Zwarte Piet.

   En dan die arme kanaries in de kolenmijn…
   Die stikten als eerste als er iets goed misging.

   Geliked door 1 persoon

   • fleckie zegt:

    Mijnwerkers droegen ‘ bepaalde’ lampen, met waarschuwingsbeveiliging, in geval van…, waren later een gewild ‘verzamelobject’ ~*~*~*~*~*~*~*

    Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Ik heb het niet zo met werk waarbij je je altijd maar moet afvragen of je ’s avonds nog thuis komt, omdat er van alles en nog wat mis kan gaan, ongeacht wat het betaald.
   Dat kan natuurlijk ook als je vrachtwagen chauffeur bent, er kan van alles onderweg gebeuren.
   Maar ik kijk daar dan toch wat anders tegenaan dan wanneer je afdaalt 100den m.eters diep, waar op elk moment alles kan instorten.
   Maar ik zou van leven ook niet werken op of in hoogspanning masten.
   Ik heb altijd wel iets gevonden wat ik wel leuk vond.
   Anders begon ik er gewoon niet aan, omdat ik toch wel kan bedenken dat ik er de balen van ga krijgen.

   Geliked door 2 people

   • Piet Snot zegt:

    Ik heb dan ook nooit een gezin hoeven onderhouden en ook nooit zo een druk ervaren.
    Kan mij goed voorstellen dat je dan niet altijd een keuze kan maken, hoe je je geld gaat verdienen voor je gezin.
    Soms heb je dan geen keuze.

    Geliked door 1 persoon

   • E.J. Bron zegt:

    @Piet Snot

    Ik heb per abuis een comment van je verwijderd alvorens deze te modereren. Excuses!

    E.J.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Kan gebeuren.
    Ik zie wel waar ik iets mis, als het mij opvalt.
    En anders plaats ik het wel opnieuw als ik belangrijk vind.

    Like

   • fleckie zegt:

    Ja, en de clerus ‘zorgde’ er wel voor dat er genoeg ‘menselijk. aanvoer’ voor dat werk was, door hun bezoekjes naar de gezinnen, met hetzelfde riedel, waarmee de Poolse paus in Afrika de mensen ging bezweren, ‘tegen VOORBEHOEDSMIDDELEN, ‘ etc.) en een enkele keer werd het hoofd van het gezin ontmoet, en maakte HEER PASTOOR zich zeer snel….. uit de voeten, …….:OM. ZIJN. LEVEN. TE. REDDEN’, …met het vaste voornemen: “wegblijven daar, in het vervolg”!! *~*~*~*~*~*~*~,

    Geliked door 1 persoon

  • Republikein zegt:

   En als klap op vuurpijl later, dus nu, spannende tv, Spoorloos b.v..

   Like

 8. bozeoudeman zegt:

  Hypocrisie

  Ik ben geen alternatieveling
  Ik ben geen GroenLinkser
  Kap geen bomen
  In het Amsterdamse bos
  Rij niet in een roet
  Spugende auto erop los

  Maar dan wel een met stickers
  ‘Kernenergie Nee bedankt!’
  ‘No time to waste’
  ‘Bekeert u redt de aarde’
  In groot formaat achter op
  Hypocrisie ten top

  Ik rijd niet in een lelijke eend
  Of kleine cabriolet
  In optocht naar de Veluwe
  Als protest tegen de CO2 uitstoot
  Om als ramptoerist te kijken
  Naar het stervende bos

  Solidair zijn met Cambodja
  Met Israël en Palestina tegelijkertijd
  Met Chili met Rwanda
  Solidair met alle onderdrukten
  Als het actiewezen hen
  Tot slachtoffer heeft verklaard

  Ik ben geen hypocriet voor wie
  Ideologie door mode wordt bepaald
  Vandaag solidair zijn
  Morgen toch maar weer niet
  Lang leve fake idealen en idem solidariteit
  Lang leve de auto in limousine formaat

  Ik kap niet in het Amsterdamse bos
  Ik demp ook het IJmeer niet
  Voor een tennisclub en yuppenhuizen
  Onder de mom milieubewust te zijn
  Ik ben geen GroenLinkser
  Dus deug ik vast en zeker niet

  Geschreven in jaren 90 nog steeds actueel

  Geliked door 7 people

 9. wauso zegt:

  Het meest onzin gerelateerde artikel ooit op deze site !!!
  Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken.
  Ik zeg enkel: Kanarie, zwart, roet, diepte, economie, arbeidsomstandigheden, stoflongen, gezamenlijk de rug wassen (!) enz.
  Hier foto’s van de arme sloebers die honderden meters onder de grond zaten en welhaast allemaal stoflongen eraan hebben overgehouden:
  https://www.google.com/search?q=mijnwerkers+limburg&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwim67yWoPfhAhVCZlAKHR3JDycQsAR6BAgIEAE&biw=1920&bih=937

  Geliked door 1 persoon

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   U mag het natuurlijk een onzin artikel vinden maar daarbij moet u wel bedenken dat de reden om de mijnen te sluiten niets, maar dan ook werkelijk niets te maken had met slechte werkomstandigheden.
   U mag het arme sloebers noemen maar het is zeer de vraag of deze mensen zelf daar ook zo over dachten. (waarbij aangetekend dat ze een zeer behoorlijk salaris kregen dus dat ‘arme’ is betrekkelijk)

   Geliked door 2 people

  • Taljaard zegt:

   @Wauso
   Dat was de andere kant en u hebt ook gelijk.
   Misschien bent u zelf wel in de mijn geweest als Limburger.
   Sommige mensen stond het werk daar inderdaad tegen.
   En die waren er meestal ook snel weg.
   Maar een boel kerels hielden van dit werk.

   Geliked door 2 people

   • fleckie zegt:

    Ze hielden van dit werk, maar ook van de ‘WIETZEN’. die verteld werden, ( de ronde deden!) , ( en er werd dan ook altijd onderling gevraagd’ weet je nog een ‘witz’., ( is eigenlijk het Duitse woord voor ‘grap’ maar DE. WITZ. was meestal nogal al eens. ‘dubbelzinnig bedoeld!!…….( gedachten zijn tolvrij, nietwaar”) fleckie *~*~*~*~*~*~*~’

    Geliked door 2 people

 10. koddebeier zegt:

  Onkunde viert al jaren en jaren hoogtij in ‘onze’ regering, ze hebben zelf de illusie overal verstand van te hebben en komen straffeloos weg met de soms miljoenen kostende fouten die ze in hun onkunde maken en zo help je langzaam en zeker een land met z’n bevolking naar de ondergang !

  Geliked door 2 people

 11. Henk der Niederlánder zegt:

  In de tijd deze zogenaamde oliecrisis gingen wij met een aantal vrienden regelmatig vissen op zee.
  Dan huurden we een boot met de hele groep en dat was dus een gezellige dag uit voor de groep.
  Zoals gezegd het was een oliecrisis maar wat schetst onze verbazing dat buitengaats 2 supertankers voor de kust lagen die niet gelost mochten worden.
  Deze wijsheid heb Ik niet van mezelf maar we hadden de schipper van de boot waar we op zaten gevraagd naar het hoe en wat.
  Deze schipper vertelde ons dat die tankers daar al weken lagen, dus dat verhaal van die oliecrisis is er bij mij nooit in gegaan omdat het duidelijk genoeg was dat die hele oliecrisis een politieke opzet had.
  Later kreeg je dat verhaal over olie voor immigratie en toen was het me al duidelijkdat er veel meer achter stak dan een olie crisis.
  Later is het me duidelijk geworden wat de opzet was.
  Het mooie eraan is dat Den Uil nou nog steeds word gezien door sommigen dat hij een van de beste politicie is geweest die we ooit gehad hebben.
  Wat Ik me dan alleen nog af kan vragen is wat moet je dan doen om de slechtste politiicus te worden.Die hele oliecrisis is in het leven geroepen om de moslimimmigratie door te kunnen voeren en dat beleid gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door.

  Geliked door 6 people

  • Tistochwat zegt:

   Henk der Niederlánder 30 april 2019 om 09:59

   Zoals gezegd het was een oliecrisis maar wat schetst onze verbazing dat buitengaats 2 supertankers voor de kust lagen die niet gelost mochten worden.

   Ik heb gehoord van iemand die een kapitein op zo’n tanker kende dat er in de reservoirs in Rotterdam geen druppel olie meer bij kon. Ze zaten barstensvol. De tankers werden weggestuurd.

   De vuile, vieze, gore leugenaars!
   En nog steeds houden ze ons elke dag voor de gek!

   Geliked door 3 people

   • Henk der Niederlánder zegt:

    @ Tistochwat

    Het zou goed kunnen zijn dat die Tankers daar lagen als voorlopige opslag omdat de olie voor de crisis een stuk goedkoper was en dus geweldige hoeveelheden waren ingekocht.
    Zo iets als zaken doen met voorkennis.

    Geliked door 1 persoon

 12. kampersrene zegt:

  de oplossing open de mijnen opnieuw en laat de islamieten erin werken…..inplaats ze te onderhoudenmet het geld van de hardwerkende Nederlander ….dan verdwijnen die vanzelf…..want werken?

  Geliked door 2 people

 13. Pietersen zegt:

  Men moet van het idee af alleen de CO2 terug te dringen door schonere energie, men kan ook CO2 uit de atmosfeer halen. Maar Nederland zal en moet doodbloeden aan klimaatkosten en men is hier politiek te beperkt van geest eerst deze oplossing uit te proberen.
  Het adagium is : Haast, haast, haast ! maar het slaat werkelijk nergens op want ondertussen is de wereldbevolking al weer zodanig geëxplodeerd dat al ons geld is weggegooid door Klaver, Jetten en Rutte.https://www.trouw.nl/groen/co2-uit-de-lucht-vangen-een-waanzinnige-toekomstdroom-die-uitkomt-~ae198ac9/

  Geliked door 1 persoon

 14. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Volksverraad pur sang – toen en nu. Maar wat doen we? Wij gehoorzamen wederom hè.

  Geliked door 1 persoon

 15. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  Elke medaille heeft ook zijn keerzijde.

  De ene zijde.
  Nu zo’n 50 jaar na datum wordt er weliswaar voorzichtig over gesproken welke enorme sociaal economische ramp zich met de mijnsluiting in Limburg heeft voltrokken. Alle mooie beloftes, toezeggingen en subsidiepotten ten spijt voltrok zich in Limburg een gigantische ramp. Limburg met de meest moderne mijnen ter wereld, was destijds een welvarende provincie en een aandrijvende kracht voor de Nederlandse economie. De “grote” Joop den Uijl draaide met zijn berucht wollig taalgebruik in één klap de kip met de gouden eieren de nek om. In een mum van tijd werden Limburgers armlastig. Alle zekerheid was weg. De toekomst zag er somber uit. Voor de oude mijnwerkers was er geen passend werk. Jawel, er kwamen overheidsdiensten als het ABP, het CBS en enkel Belastingdiensten. Dat was bureauwerk voor ambtenaren en mijnwerkers waren geen pennenlikkers. Voor mijnwerkers restte slechts thuis wat kniezen bij moeders de vrouw en zien rond te komen van een uitkering op bijstandsniveau. Nu 50 jaar na datum zijn de meeste oud-mijnwerkers reeds gaan hemelen. Voor de jongeren van toen was in Limburg geen toekomst meer. Zij trokken weg naar de Randstad, naar Duitsland naar België. Steden als Heerlen en Kerkrade dreigden spooksteden te worden. Tienduizenden woningen zijn reeds afgebroken, waardoor de schandvlek niet meer zo hard opvalt. Van de welvaart van destijds is niet veel meer over. Er heerst vooral heel veel stil verdriet en stille armoede.

  De keerzijde.
  Limburgers praten daar niet graag over. Ze proberen het te verbijten. Ze weten maar al te goed, dat, als ze in de modder gaan roeren, het kan gaan stinken. Veel Limburgers hebben wat boter op hun hoofd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heulden heel wat Limburgers stiekem met de moffen. Vrijwel alle Limburgers hadden wel roots in Duitsland. Het bloed kroop dus toch, waar het niet gaan mocht. En bij de Staatsmijnen heerste een vreemde cultuur van niet zien, niet horen en niet spreken. Aan een grote boom, zo volgeladen, mis je een twee pruimen toch zeker niet. De knecht deed het, de chef deed het, de baas deed het, de grote baas deed het, bijna iedereen deed het. En dus kon niemand wat zeggen. En dus hield iedereen zijn mond. Het ging immers maar om kleinigheidjes. Edoch vele kleinigheidjes zijn samen wel ene grote. Werkte je bij de mijnen, dan had je recht op kolen. Een mijnwerker, die niet ondergronds hoefde, maar in plaats daarvan bij een bobo de tuin mocht doen, hield wel wijselijk zijn mond. Een dienstbode, die op de loonlijst van de mijnen stond, daar viel zelfs Pietje Precies de kniesoor niet over. Hij volgde het voorbeeld. Een leverancier, die thuis een cadeautje bracht op rekening van de mijnen, daar doet toch niemand moeilijk over. Met een tweedehands Dafje naar kantoor en een mooie Opel Record in de garage voor de vakantie. Als je ‘s-nachts in het donker vertrekt en dito terug thuiskomt, valt dat niet op. Een stukje van het terrein van de mijnen was vroeger een boomgaard. Er stonden nog wat appelbomen. Die droegen rijkelijk. Dus als e rijp zijn, ga je ‘s-avonds met wat maten even plukken en breng je ook een zakje bij de baas thuis. Moest er bij de mijnen wat verbouwd worden, dan was de aannemer heus niet te beroerd, om ook bij jou thuis wat stenen af te leveren voor een leuk verbouwinkje. Een woning kopen, die eigenlijk te duur is voor je inkomen, financier je toch “voor het oog” met een hypotheek van de mijnen, zodat niemand reden heeft, om vragen te stellen. En dat overtollige geld zet je toch gewoon op een hoogrentende spaarrekening in Duitsland. Dat was toch om de hoek. Of je koopt er een lijfrente voor, voor later, voor een soort Zwitserleven gevoel. En al die kleinigheidjes van al die mensen bij elkaar, droegen destijds bij aan de jaarlijkse verliespost van 180 miljoen gulden. De concurrentie van de NAM en de Shell kreeg de Zwarte Piet, ja toch.

  Of Joop de Uijl van de cultuur bij de Staatsmijnen op de hoogte was, weet ik niet. Maar gehaaid, als hij was, vermoed ik soms van wel.

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s