Ondertussen in het voormalige Nederland . . .

Screenshot_107

(Door: “bozeoudeman”)

De nieuwe fascisten zullen zich in de toekomst democraten noemen, zou Churchill gezegd hebben. Je kunt deze wel of niet door hem geuite stelling ook voor de nieuwe nazi’s op laten gaan. De nieuwe nazi’s zijn de oude nazi’s achter het masker ‘democraat’, zoals de nieuwe fascisten de oude socialisten zijn, die de grove fout maakten op te schuiven in de richting van die nieuwe ‘democraten’ om zich aan nieuwe tijden aan te passen om niet te worden weggevaagd.

Het multiculturalisme haat vaderlandsliefde, dus patriottisme, lees ik en denk: dat klopt volledig en het gaat nog wel verder dan dat. Het multiculturalisme zorgt voor een geplande verwijdering tussen groepen mensen en voor door een bepaalde elite gewenste onrust en tweedracht door eveneens geplande toenemende overlast om maar een paar van de negatieve effecten te noemen van de door de nieuwe nazi’s van bureaucraten en technocraten gewenste multiculturele samenleving om zodoende de bestaande democratische samenleving via anarchie omver te werpen.

Wie zijn die voorstanders van verwoesting? Verwoesting van Nederland als natiestaat en verwoesting van zelfs heel Europa als continent. Naast zwaar gestoorde socialisten, die hun eigen graf aan het graven zijn, en ronduit debiele christenen, die denken de woorden van Jezus in praktijk te brengen, zijn het de zich democraten noemende aanhangers van het liberalisme, met name de ‘democraten’ van D66.

Natuurlijk noemde de aanhang van iedere nieuwe heel veel op nazi denkbeelden lijkende partij zichzelf na de oorlog geen neonazi’s. Zoals de voorloper van de PvdA, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in 1946 een naamsverandering onderging. Omdat de naam een akelige associatie met de naam van de Duitse Nationale Arbeiderspartij en de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland opriep, kozen nieuwe partijen zorgvuldig een niet besmette naam. In een beschouwing nu na decennia lijkt een zo’n ‘democratische’ partij qua leden, uitstraling, elitevorming en ideeën gevaarlijk dicht in de buurt van die eerdere zeer bedenkelijke nazi-partij met vergelijkbare denkbeelden te staan.

Bijvoorbeeld het via wetgeving regelen van euthanasie, en dus de overheid en hiermee tevens de grilligheid van politieke stromingen macht in handen geven waarvan de geschiedenis al heeft bewezen dat die macht nimmer in handen van de politiek mag zijn, doet mij als voorstander van euthanasie van hen gruwen. Dit naast het eveneens afdwingen door deze ‘democraten’ van een ‘orgaan-wet’ die de deur op een kier zet voor een overheid om via aanpassing van deze wetgeving in de toekomst over de organen van iedereen te mogen/kunnen beschikken. Een regelrechte gruwelgedachte.

Net als een vorm van passieve euthanasie een gruwel is, wanneer medisch handelen bij patiënten boven een bepaalde leeftijd niet meer wordt toegepast enkel vanwege economische belangen, dat tevens het begin kan zijn van door overheden wettelijk bepaalde gedwongen euthanasie van bepaalde groepen. Bijvoorbeeld werklozen die al tien jaar werkloos zijn en waarvan niet meer te verwachten valt dat zij ooit nog een financieel positieve bijdrage aan de economie zullen leveren. Ook het via verdere wetgeving verplicht kunnen stellen dat eenieder met een inkomen beneden een wettelijk bepaalde norm één nier moet afstaan, kan in het verlengde van huidige wetgeving liggen.

Een vergelijking van D66-denkbeelden met die van de voormalige nazi’s is dus niet geheel en al uit de lucht gegrepen: gedwongen euthanasie, zoals eens in Duitsland aan de orde was, kan via gedram van met name D66 ‘democraten’ dichterbij zijn dan velen denken. Dit om slechts één voorbeeld te noemen van wat die ‘democraten’ uit 1966 met verwerpelijke gedachten uit de periode 1933-1945 gemeen lijken te hebben. Dat iets als euthanasie nooit of te nimmer in handen van politici mag zijn, heeft de geschiedenis bewezen. Helaas heeft D66 haar zin weten door te drijven. Totale onnozelheid stoelend op klassieke arrogante zelfoverschatting? Of erger?

Sinds D66 is opgericht, is er een toenemende onrust in Nederland ontstaan. Dan gaat het te ver om deze toen nieuwe partij van alles de schuld te geven, maar zij is wel grotendeels de katalysator van veel onrust geweest, en is dat naar mijn smaak nog steeds, door mensen tegen elkaar op te zetten en uit te spelen via het onder andere door hen geroemde individualisme, dat uiteindelijk leidt tot overheersing van één groep of één partij via het recht van de sterkste. Het op hol geslagen individualisme dat geen enkele begeleiding kreeg/krijgt, omdat het anders geen individualisme zou zijn, heeft maatschappelijk in heel Nederland voor onnodig veel ellende, overlast en onrust gezorgd. Het bijna klassieke D66-principe ‘moet kunnen, een keertje maar’ heeft vermoedelijk ook geleid tot het verschuiven van normen en hierdoor een toename aan crimineel ofwel semicrimineel gedrag binnen de maatschappij door mede dat ‘individualisme’.

Wat D66 in de kaart heeft gespeeld, is het grenzeloze verlangen van de (ooit) PvdA-socialisten om hoe dan ook te kunnen/mogen regeren. De dwangneurose van deze partij heeft geleid tot een situatie dat de ‘democraten’ veel meer hun zin hebben kunnen doordrijven dan waar zij vaak qua grootte van hun partij ‘recht’ op hadden. Dit via steun van de PvdA om D66 toch maar in het hokje progressief weten te houden om ooit dat gedroomde ‘links-progressieve’ kabinet mee te kunnen vormen. De verdwaasdheid van die PvdA heeft Nederland voornamelijk op de rand van de afgrond gebracht.

Keer op keer kon D66 eisen doordrukken via dreigen en of ook uitvoeren van het onthouden van steun aan dat PvdA-waanidee van de ooit socialisten en kreeg D66 meer en meer haar zin van met name die PvdA. Een spel dat moslims eveneens al decennia lang spelen om de regeer-geile PvdA precies te laten doen wat ze wensen. Een soort van chantage die inmiddels ook de rest van de politiek in de greep heeft. Dreigen met rellen werkt tegenwoordig zeer goed voor bepaalde groepen die hun zin maatschappelijk wensen door te drijven, dit als de grootte van de groep interessant genoeg is voor regeer-geile politieke partijen, ook al betekent dit het zo binnenhalen van een vorm van dictatuur en dus de start van de ontmanteling van de democratie.

Nieuw Links was in de jaren zestig in eerder stadium ontstaan, ook als antwoord op de komst van D66, en liet de PvdA toen al fors in de richting van D66 opschuiven. Kok zou in latere instantie nog verder in D66-richting opschuiven in de hoop zo een derde kabinet Lubbers van CDA/VVD tegen te houden en een ‘links progressief’ kabinet met D66 te vormen. Een wens die tot de latere Paarse rampenkabinetten zou leiden, die Nederland gereed hebben gemaakt voor de komende ondergang als onafhankelijke natiestaat en waar de latere soort EU-lakeien kabinetten Balkenende en Rutte weer uit zouden volgen.

Een meerderheid met D66 behaalde de fors in de richting van D66 ‘liberalen’ opgeschoven neoliberaal Kok eind jaren tachtig in eerste instantie niet en een derde kabinet Lubbers kwam er toch, maar nu met de PvdA in de vorm van bijna iets als kiezersbedrog. Een soort kiezersbedrog dat later zou worden herhaald door opnieuw die PvdA onder Samsom. De Nederlandse politiek is op deze wijze stukje bij stukje opgeschoven naar steeds meer zichtbaar wordende ondemocratische trekjes die via deze partijmachtspolitiek boven komen drijven.

Het multiculturalisme is er één van. Het willens en wetens binnenhalen van met name tienduizenden tot honderdduizenden tot inmiddels bijna anderhalf of zelfs twee miljoen mensen, waarvan bekend is dat zij zich vanwege religieuze redenen nooit mogen en dus ook nooit zullen aanpassen aan de ontvangende Nederlandse maatschappij, werd niet enkel door hersenloze ex-socialisten, inmiddels nep-liberalen, maar nog meer door D66-‘democraten’ gepromoot, omdat dit hen de mogelijkheid biedt de maatschappij beetje bij beetje te hervormen naar hun wensen, ook al gaan die wensen heel erg ver in de richting van die voormalige nazi-denkbeelden.

Ook al wordt bij D66 het woord “Übermensch” zorgvuldig gemeden, de hele entourage brult dat wel uit. Op een andere manier dan de nazi’s dit deden, zijn deze ‘democraten’ subtieler: zij predikten en prediken zoals gesteld het individualisme, iets dat op de keeper beschouwt niet veel anders inhoudt dan dat eerdere “Übermensch”-idee. Individualisme dat trouwens enkel en alleen als soort theoretische trekker wordt gebruikt zonder dit politiek gezien echt in de praktijk uit te voeren.

Enkel schijnbaar staat iets als het individu bij D66 centraal en wordt het individualisme bejubeld als het hoogst denkbare intellectuele goed dat een mens kan bereiken. Terwijl ditzelfde D66 in de praktijk juist een meer dwingende overheid nastreeft, ook al doet men er met woorden alles aan om dit te verbloemen. Net zoals men verbloemt dat instroom van nog meer mensen uit veelal monoculturele landen op de wijze zoals die plaatsvindt en heeft plaatsgevonden op geen enkele wijze tot die door hen zo geroemde verrijking, maar eerder tot overheersing vanuit die religieuze groep en verarming voor de rest van de ontvangende Nederlandse samenleving en haar burgers zal leiden.

Het sprookje over het individualisme wordt helaas toch door veel mensen, die niet langer op een collectief of op sociale samenhang uit zijn, gesteund, omdat zij deels liever of zelfs het allerliefst eigen – voornamelijk financieel – belang als het meest belangrijke zien. Een stroming die vanaf eind jaren negentig extra groot en sterk is geworden door de via de PvdA van Kok gecreëerde huizenwaanzin, iets dat de meest negatieve vorm van het individualisme extra voeding geeft via het ontstaan en aanwakkeren van een op zich wel heel logische, maar sociaal maatschappelijk gezien grenzeloze hebzucht bij velen en hierdoor catastrofale tweedeling.

Voortkomend hieruit is solidariteit en sociale samenhang tussen met name autochtone Nederlanders vrijwel volledig verdwenen door een constante verhuiswoede die door de overwaarde idiotie wordt veroorzaakt, iets dat een partij die uit is op overheersing prima uitkomt. En wat een partij, bestaande uit types die zich allen in intelligentie en in hun mens zijn ver boven gewone mensen verheven voelen, ook bijzonder goed uitkomt. En hier komt dus weer dat “Übermensch”-idee tevoorschijn. Ironisch genoeg zijn het sommige D66’ers zelf die dit negatieve aspect met hun gedrag onderstrepen. Denk hierbij aan de dictatoriale wijze van afschaffing van het D66-kroonjuweel referendum.

Met alles lijkt deze partij tegenstrijdig en hypocriet. Men is enerzijds medeverantwoordelijk voor het binnenhalen van een snel groeiende groep nieuwe Jodenhaters en stelt anderzijds dat antisemitisme niet acceptabel is; men wenst via het belijden met de mond de politiek dichter bij de burger te brengen, maar schaft tegelijkertijd referenda af; men roept het hardst voor het individualisme te zijn, maar wenst via politiek en overheid de levens van die ‘individuele’ burgers volledig in te kapselen en te beheersen tot zelfs voorbij de dood indien mogelijk.

En hiermee valt het masker af van een eliteclub als D66 die Nederland aan het verwoesten is. Socialisten hobbelen mee vanwege hun eeuwige wens om te kunnen regeren, christenen lopen braaf de mars richting hel om hun christendaden in praktijk te brengen en liberalen gaan altijd akkoord als ze een zak geld voor hun ogen zien bengelen. Zo denken een soort van oude nieuwe nazi’s uiteindelijk toch te winnen, ook al zullen ze verliezen, want de moslims zijn straks dankzij het handelen van deze ‘oude nieuwe’ nazi’s met meer, met veel meer. Als er geen andere wind gaat waaien, zullen autochtone Nederlanders binnen zo’n 20 jaar een minderheid zijn in hun ooit eigen land.

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, betutteling, cultuurrelativisme, D66, democratie, Demografie, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, Graaien, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, liberalen, Linkse Kerk, machtswellust, meningsdictatuur, moralisme, Multiculti, Naïviteit, nationaalsocialisme, nazisme, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

25 reacties op Ondertussen in het voormalige Nederland . . .

 1. edwin vissers zegt:

  Een man met zwarte politiepet neemt plaats tussen twee jonge kinderen. Het strakke leer om zijn lijf, zo zegt hij, geeft hem een “stoer, zelfverzekerd en sexy gevoel”.

  Dat vertelt hij in een kinderprogramma in Nederland, anno 2018.

  “Wat doen de handboeien aan zijn riem?, vragen de kinderen. “Die gebruiken we bij seks”, zegt de man in zwart leer.

  De kinderen, tien jaar of jonger, kijken hem sprakeloos aan.

  “Daar slaan we iemand mee in de boeien”, verduidelijkt de homoseksueel, “maar dan voor het spel…”
  “In de speeltuin?”, vragen de kinderen in hun onschuld.

  “Ja, laten we het zo maar noemen, haha!”, lacht de ‘leernicht’.

  Zo maakt Videoland (onderdeel van RTL) sadomasochistische homoseks ‘bespreekbaar’ met kinderen van tien jaar en jonger.

  Dit is een nieuw dieptepunt in de race naar de bodem.

  De oprukkende blootstelling van jonge kinderen aan perversiteiten gaat nu werkelijk alle perken te buiten.

  het is afgelopen ,snap je

  Like

 2. Sprx zegt:

  De uitspraak aan het begin is niet gedaan door Churchill maar door professor Jacques Presser, de schrijver van de ondergang.

  Liked by 1 persoon

 3. droevige mof zegt:

  De term “links fascisme” werd gevormd door de neomarxistische sociaal-filosoof Jürgen Habermas. De geesten die hij had opgeroepen verrasten hem in 1967 in de vorm van de APO, de extraparlementaire oppositie. De linkse relschoppers gedroegen zich op een onbeschaafde manier. Een van hen was de taxichauffeur en latere Duitse minister van Buitenlandse Zaken Josef Fischer, momenteel honorair hoogleraar (zonder eindexamen of universiteitsdiploma).
  Later had Habermas spijt van zijn nauwkeurige diagnose en verontschuldigde hij zich bij de linkse fascisten.

  Like

 4. bigljohn zegt:

  Citaat;….De nieuwe fascisten zullen zich in de toekomst democraten noemen, zou Churchill gezegd hebben….Ziehier de nieuwe wolven in schaapskleren; D66 ! Wat mij hogelijk verbaasd was de vooruitziende blik van Churchill aangaande de islam en de politiek. Deze man moet over helderziende gaven beschikt hebben. Tijdens conferenties was er een bepaald soort landhuis wat hij meed als de pest. Daar wou hij nooit slapen. Geloof het of niet, hij was in staat om geesten waar te nemen die op zijn beurt zijn nachtrust verstoorden.

  Like

 5. rottenpikwick zegt:

  En toch wordt er nog wel gevochten voor ‘ONS VADERLANDJE’!! Hups, samen strijden!!!

  Liked by 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Ik word helemaal imbeciel van al die voetbal mongolen elke dag op tv.
   Ik heb een tyfus hekel aan elke vorm van sport, en dan ook nog uitzendingen daarover.
   Nou werd er al niet veel bijzonder uitgezonden, maar al dat voetbal gezeik is al helemaal 1 en al ellende.

   Like

   • Lucky zegt:

    Mee eens, er is niks mis met af en toe een wedstrijd, maar die overdreven hysterie eromheen is ergerlijk. Het irritante deuntje van studio sport laat me onmiddellijk naar de afstandsbediening grijpen.
    Formule 1 is ook zoiets, met eindeloze voorbeschouwingen en nabeschouwingen vanwege wat rondjes racen, ik wordt er helemaal kregelig van.
    Het is ook de reden dat ik gestopt ben met de krant, want meer dan de helft staat vol met allerlei sport-gezever waar ik niet om gevraagd heb, maar wel voor moet betalen.
    Als mensen willen sporten dan doen ze maar wat ze niet laten kunnen, maar het gedoe eromheen wordt iedereen door de strot gewurgd.
    Maak aub een aparte sportzender voor de liefhebbers.

    Liked by 1 persoon

  • droevige mof zegt:

   Een ietwat onhandige poging om gendergrenzen op te lossen door een patriottische stemming te creëren. De truc is: Hoe kan ik die stomme oude blanke mannen bedonderen?
   Dagenlang ben ik op uw televisie gebombardeerd met reportages over vrouwenvoetbal. Ik mis echter de vrouwen met hoofddoeken die anders altijd te zien zijn.

   Like

 6. boorzalf zegt:

  Maar onder tussen wordt het wk voetbal dames niet uitgezonden door de nos of andere nl. programma’s. De sharia begint aardig zijn intrede te doen bij de nos en de rest.
  Kijk nu op canvas naar Argentinië en Japan.

  Like

 7. Piet Snot zegt:

  Even iets anders.

  Femke Halsema Korps kent geen genade, ‘Ordnung muss sein’.
  Wat nou geen capaciteit om te handhaven. De ordetroepen van Femke Halsema treden in de hoofdstad snoeihard op tegen de alsmaar uitdijende kansloze jeu-de-boules-plaag. Dat gooit maar met die ballen in de rondte alsof het niks kost en Amsterdam een lieve stad is waar je zomaar een potje kunt gaan jeu-de-boulen als je daar zin hebt.
  https://www.geenstijl.nl/5148061/ordetroepen-020-stoppen-illegale-jeu-de-boulers/

  Like

 8. Jules van Rooyen zegt:

  Kok, Lubbers, vd. Broek, Samson, Rutte, en alle D666 en PvdA toplieden zijn lid van de subversieve sekte der vrijmetselarij, beste “bozeoudeman”. De crux ligt niet bij het neo-nazisme, maar bij het communisme. De leer van de subversieve sekte der vrijmetselarij, sinds eeuwen (Londen, 1717), werkt via sluipwegen en geheime netwerken. Zij wil vernietigen, de Christelijke beschaving, de cultuur, kunst en wetenschap, de Kerk, iedere hiërarchie, het eigendom, volken en natiestaten, familie en gezin. Het doel is radicale vrijheid en ongebondenheid, en de uitbanning van ieder Gods idee. Voorts, de uitroeiing van het grootste deel der mensheid. Deze moet heil vinden onder de heerschappij van Lucifer.

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Waarde naamgenoot, jij bent dus een communisten-hater? Nou, dan heb je in mij zeker iemand gevonden die ongeveer hetzelfde denkt daar ik tegenwoordig vrijwel alles haat wat maar met links heeft te maken en dan vooral die akelige Stalinisten die helaas ook nog in Nederland hun aanbidders hebben!
   Voor mij zijn talloze communisten (enkele uitzonderingen daargelaten) gewoon blauwe jakhalzen daar zij al zeker een eeuw lang vreemden en zelfs hun vijanden (nazi’s en islamieten) verkiezen boven hun eigen volk en zelfs in staat zijn om hun eigen ouders daaraan te verkopen!

   Like

 9. edwin vissers zegt:

  Egyptische symboliek, Babylonische symboliek, Vrijmetselaars symboliek, Saturnus en Satanisme

  Like

 10. leefbarbaar zegt:

  Lees ik er over heen? Ik zie het niet staan, maar de krijsende idioot van de foto is Felix Gerardus Woudenberg, aanstormend D66-talent en verkiesbaar voor D66. Erkend foutlinxe wegens zijn band met ander AFA-tuig.

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Toch bozeoudeman zitten er best wel grappige aspecten aan voor hen die het willen zien.
  De aloude SDAP was zoals de naam al zei een partij voor en door arbeiders, na hen probeerde de PvdA dat ook maar alle vroegere ideologieën zijn opgestoomd in de vaart der volkeren, het socialisme is allang geen arbeidersbeweging meer, om het zo maar eens te zeggen, geen van alle PvdA Kamerleden heeft ooit eelt op de knuisten gehad van het werken, het zijn allemaal schrijftafel geleerden, zodra ze in gesprek komen met een arbeider voelen ze zich op zijn minst ongemakkelijk.
  Het socialisme was ooit hard nodig, arbeiders werden uitgebuit door hun feodale werkgevers en dat moest stoppen, en weet u wat nou zo gek is? Vandaag de dag worden arbeiders opnieuw uitgebuit. Dit keer noemen we het geen feodale werkgevers meer maar multinationals waarbij het enige dat telt voor de internationale beleggers de winst is, alle andere wordt gezien als onkosten die liefst zo laag mogelijk moeten blijven.
  Sinds de crisis ten einde is gekomen is het besteedbaar inkomen van Nederlanders in loondienst niet toegenomen en toch groeit de economie als een malle !
  Maar de moderne arbeiders zien het nog niet en blijven trouw links stemmen “want dat zijn de enigen die opkomen voor de arbeiders”.
  Het is allemaal oh zo geleidelijk gegaan, als je vroeger ten onrechte een uitkering opstreek dan wendde de gemeenschap zich van je af en werd je met de nek aangekeken, langzaam maar zeker schoof dat op, de WAO was het eerste instrument dat door werkgevers en werknemers werd ontdekt, werkgevers werkten maar al te graag mee om oudere werknemers die ze liever kwijt dan rijk waren te lozen via een denkbeeldige ziekte, werknemers werkten maar al te graag mee, in die tijd kreeg je nog 80% van je laatstverdiende loon, kort voordat je in de WAO ging kwam er dus eerst een promotie en zie; de ‘zieke’ ontving in de WAO net zoveel als hij voordien verdiend had !
  Maar socialisme is gebaseerd op solidariteit en die komt steeds vaker onder druk te staan, welke werkende voelt zich nou solidair met een nieuwkomer uit (Noord)Afrika die nog nimmer heeft gewerkt en dat ook in de toekomst niet van plan is?

  Liked by 1 persoon

 12. Richard zegt:

  Schrijf d66 eens met kleine letters. Dat zegt genoeg. Zuiver luciferiaans.

  Like

 13. Lucky zegt:

  Zweden,
  https://www.breitbart.com/europe/2019/06/10/90-per-cent-of-moroccan-minor-migrants-in-sweden-are-adults/

  90% van de minderjarige marokkaanse migranten in Zweden zijn volwassenen.
  90 Per Cent of Moroccan ‘Minor’ Migrants in Sweden Are Adults

  A new report claims just ten per cent of Moroccan “minor” migrants who have come to Sweden in recent years were actually minors, the rest adults.
  Around 1,800 single Moroccan men have applied for asylum in Sweden in the last seven years but following closer cooperation with the government of Morocco the number has fallen to 55 so far this year, Swedish broadcaster SVT report.

  Like

 14. Lucky zegt:

  Haatzaaier,

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/06/haatkok-start-campagne-om-fvders-bij-hun-werkgever-te-verlinken-stuur-ze-desnoods-de-laan-uit/

  Haatkok start campagne om FVD’ers bij hun werkgever te verlinken: ‘Stuur ze desnoods de laan uit!

  Een Amsterdamse kok die zichzelf tegenstander van het Forum voor Democratie heeft verklaard, vindt dat het tijd wordt voor werkgevers om ‘gesprekken’ te gaan voeren met FVD-stemmende werknemers. Desnoods moeten ze zelfs gewoon ontslagen worden, aldus Jesse Hero.

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/06/haatkok-start-campagne-om-fvders-bij-hun-werkgever-te-verlinken-stuur-ze-desnoods-de-laan-uit/hero-fvd-streek/

  Like

 15. Lucky zegt:

  https://tpook.nl/2019/06/10/politieke-correctheid-maakt-blind-voor-wereldwijde-christenvervolging-slachtoffers-antireligieus-geweld-80-christen/?utm_source=tpo&utm_medium=rsswidget&utm_campaign=artikelkop

  Politieke correctheid maakt blind voor wereldwijde christenvervolging, slachtoffers antireligieus geweld 80% christen.

  Maar de christenvervolging is een realiteit. Soms haalt het als losstaand feit het nieuws. Op paasmorgen stierven in Sri Lanka 253 christenen bij verschillende bomaanslagen. Na de aanslagen was er kritiek op de manier waarop de media de aanslagen behandelden, zeker in vergelijking met de aanslag op het Nieuw-Zeelandse Christchurch.”

  Like

 16. Thomasson zegt:

  Toen een groep van leuk uitziende jonge mannen en vrouwen van een goede komaf een nieuwe partij hadden opgericht, waren in de oude dagen van 1966 veel jonge mensen en intellectuelen van hen gecharmeerd. Zij kwamen met leuke moderne ideeën en die spraken hen aan. Wat de moderne mensen niet wisten, was dat deze leuke D66 partij was niet bedoeld om de Nederlandse politiek te vernieuwen. D66 was primair als lijm bedoeld om coalities te lijmen; ongeacht welke. In de loop der jaren werd het steeds duidelijker dat D66 werd speciaal opgericht om bepaalde mogendheden en organisaties de mogelijkheid te verschaffen zich met de Nederlandse politiek te bemoeien. Nu 53 jaar later zijn de leuke jonge mensen tot oude gedrochten geworden en de kwade bedoelingen van hen en de mensen voor wie ze werken steeds duidelijker. Over normen en waarden kan men met deze politieke vazallen niet spreken, die hadden ze nooit gehad.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s