VN starten een omvangrijke oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting

Screenshot_23

In januari gaf de secretaris-generaal van de VN, António Guterres (foto), “een globaal actieplan tegen hatespeech en haatdelicten op snelle basis” in opdracht en zei dat regeringen en instellingen “oplossingen moeten mobiliseren, die reageren met antwoorden op de angsten van de mensen… ” Een van deze antwoorden, zo leek Guterres te suggereren, is de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting.

(Door: Judith Bergman – Vertaling: E.J. Bron)

In januari gaf de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, opdracht aan zijn speciaal adviseur voor het verhinderen van volkerenmoord, Adama Dieng, om “een globaal actieplan tegen hatespeech en haatdelicten in een snelle procedure op te stellen”. Op een persconferentie over de uitdagingen van de Verenigde Naties voor 2019 benadrukte Guterres: “De grootste uitdaging waarvoor regeringen en instellingen nu staan, bestaat erin om te laten zien dat wij voor hen zorgen – en om oplossingen te mobiliseren die met antwoorden reageren op de angsten van de mensen…”

Gatestone Institute

Een van deze antwoorden, zo leek Guterres te suggereren, is de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting.

“We moeten elk segment van de samenleving in de strijd om de waarden waarmee onze wereld nu geconfronteerd wordt, erbij betrekken – en in het bijzonder tegen de opkomende hatespeech, vreemdelingenhaat en intolerantie optreden. We horen verontrustende, van haat vervulde echo´s van al leng geleden periodes”, zei Guterres. “Giftige opvattingen doordringen politieke debatten en vervuilen de mainstream. Laten we nooit de leren van de jaren-30 vergeten. Hatespeech en haatmisdaden zijn directe bedreigingen voor de mensenrechten…”

Guterres voegde er aan toe: “Woorden zijn niet genoeg. We moeten zowel bij het doordrukken van onze universele waarden als bij de bestrijding van de fundamentele oorzaken van vrees, wantrouwen angst en woede effectief zijn. Dat is de sleutel om de mensen mee te nemen om de waarden, die op dit moment zo sterk bedreigd worden, te verdedigen.”

Met andere woorden, vergeet u alles over de vrije uitwisseling van ideeën: de VN voelt zich in haar “waarden” bedreigd, en diegenen die deze waarden bekritiseren, moeten daarom uitgeschakeld worden. En dat niet alleen, de VN vergelijkt – onoprecht – het verschil van mening met haar agenda met de opkomst van fascisme en nationaalsocialisme in de jaren-30.

Nu is het actieplan, waar Guterres het in januari over had, klaar. Op 18 juni presenteerde Guterres het “Strategie- en actieplan van de Verenigde Naties tegen hatespeech”:

“Hatespeech is… een aanval op tolerantie, inclusie, verscheidenheid en het wezen van onze mensenrechtennormen en –principes”, zei Guterres. Hij schreef ook in een artikel over dit onderwerp: “Tegen diegenen die erop staan angst te gebruiken om gemeenschappen te splijten, moeten we zeggen: verscheidenheid is een rijkdom, nooit een bedreiging… We mogen nooit vergeten dat ieder van ons een “ander” is voor iemand ergens anders.”

Volgens het actieplan “rukt haat in de mainstream – in liberale democratieën en autoritaire systemen in gelijke mate op. En met elke gebroken norm worden de pijlers van onze gemeenschappelijke menselijkheid verzwakt”. De VN ziet voor zichzelf een beslissende rol: “In principe moeten de Verenigde Naties zich overal tegenover hatespeech opstellen. Zwijgen kan duiden op onverschilligheid tegenover bigotterie en intolerantie…”

Natuurlijk verzekert de VN een ieder dat “de bestrijding van hatespeech niet betekent de vrijheid van meningsuiting te beperken of te verbieden. Het betekent te verhinderen dat hatespeech tot iets gevaarlijkers escaleert, in het bijzonder wat betreft aanzetten tot discriminatie, vijandigheid en geweld, dingen die volgens het volkerenrecht verboden zijn.”

Behalve dat de VN definitief de vrijheid van meningsuiting probeert te verbieden, vooral die vrije meningsuiting die vragen stelt bij de agenda´s van de VN. Dit werd zichtbaar met het oog op het “Globale Pact voor veilige, geordende en reguliere migratie van de VN”, waarin uitdrukkelijk werd gezegd dat de openbare financiering van “media, de intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten systematisch bevorderen”, gestopt zou moeten worden.

Wat precies intolerantie, vreemdelingenhaat, racisme of discriminatie uitmaakt, werd natuurlijk ongedefinieerd gelaten, zodat de bepaling een praktisch middel is voor regeringen, die media, die afwijken van de huidige politieke orthodoxie over migratie, van geld willen afzonderen.

In tegenstelling tot het Global Pact for Migration van de VN bevat het actieplan van de VN tegen hatespeech een definitie van hetgeen de VN beschouwt als “haat”, en het gaat toevallig om de meest ruime en vage van alle mogelijke definities:

“Iedere soort van communicatie in woord, geschrift of gedrag, die een persoon of een groep met betrekking op een persoon of een groep aanvalt of denigrerende of discriminerende taal gebruikt, gebaseerd op hun religie, etniciteit, nationaliteit, ras, huidskleur, afstamming, geslacht of een andere identiteitsfactor”. Met zo´n ruime definitie als deze zou welke uitlating dan ook “haat” genoemd kunnen worden.

Het actieplan “heeft tot doel om de VN de ruimte en de bronnen te geven om zich bezig te houden met hatespeech die een bedreiging vormt voor de principes, de waarden en de programma´s van de Verenigde Naties. De genomen maatregelen stemmen overeen met de internationale mensenrechtennormen en –standaards, in het bijzonder het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van spreken. De doelen zijn tweeledig: krachtiger inspanningen van de VN om de oorzaken en doordrijvers van hatespeech aan te pakken en effectieve reacties van de VN op de gevolgen van hatespeech voor de samenlevingen mogelijk te maken. “

De VN maakt in haar plan duidelijk dat zij “maatregelen op globaal en nationaal niveau wil uitvoeren en de interne samenwerking tussen de relevante VN-eenheden zal versterken” om op te treden tegen hatespeech. Ze is van mening dat “de bestrijding van hatespeech de verantwoordelijkheid is van iedereen – regeringen, samenlevingen, privésector”, en ze “heeft een nieuwe generatie digitale burgers op het oog, die in staat zijn hatespeech te herkennen, af te wijzen en zich er tegen te verzetten.” Wat een mooie nieuwe wereld.

In het plan legt de VN een serie zwaartepunten vast. Ten eerste zal de VN “meer moeten weten om effectief te handelen” en daarom relevante VN-eenheden… laten herkennen, controleren, data verzamelen en trends betreffende hatespeech laten analyseren”. Ze zal zich ook inspannen “een gemeenschappelijk begrip van de fundamentele oorzaken en doordrijvers van hatespeech over te nemen, om geschikte maatregelen te nemen om haar gevolgen zo goed mogelijk aan te pakken en/of te verzwakken.” Bovendien zal de VN “spelers identificeren en ondersteunen die vraagtekens plaatsen bij hatespeech.”

De VN-instellingen zullen ook “op de mensenrechten georiënteerde maatregelen uitvoeren, die erop gericht zijn iets te doen aan vergeldingsmaatregelen tegen haattirades en geweldsescalaties” en “maatregelen te bevorderen om te garanderen dat de rechten van de slachtoffers gehandhaafd blijven en hun behoeften bevredigd worden, ook door advocatuur en rechtshulp, toegang tot justitie en psychologisch advies.”

Verontrustend is dat de VN van plan is om rechtstreeks druk op de media uit te oefenen en kinderen door onderwijs te beïnvloeden:

“Het VN-systeem zou partnerschappen met nieuwe en traditionele media moeten opbouwen en versterken om hatespeech tot thema te maken en de waarden van tolerantie, niet-discriminatie, pluralisme, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van spreken te stimuleren”, en “maatregelen in het formele en informele onderwijs te nemen om de waarden en vaardigheden van het onderwijs voor het globale burgerschap te stimuleren en de media- en informatiecompetentie te verbeteren.”

De VN is zich er heel goed van bewust dat ze strategische partnerschappen met een serie globale en lokale, staats- en privéspelers moet gebruiken om haar doel te bereiken. “De Verenigde Naties zouden partnerschappen met relevante belangengroeperingen, inclusief die werkzaam zijn in de technologiebranche, op te bouwen/uit te breiden. De meeste zinvolle maatregelen tegen hatespeech zullen niet alleen door de VN, maar ook door regeringen, regionale en multilaterale organisaties, privéondernemingen, media, religieuze en andere spelers van de burgersamenleving worden genomen”, staat er in het actieplan. “VN-eenheden”, voegt het plan toe, “zouden ook spelers van de privésector, inclusief sociale media ondernemingen, bij de maatregelen moeten betrekken die zij kunnen nemen om de principes en maatregelen van de VN ter bestrijding van haat-tirades te ondersteunen en partnerschappen tussen regering, industrie en burgersamenleving te bevorderen.” De VN verklaart ook dat zij “op aanvraag” de lidstaten op het terrein van de opbouw van capaciteit en de politieke ontwikkeling zal ondersteunen om hatespeech aan te pakken.”

Het actieplan laat ook zien dat het eerste concrete initiatief al gepland is. Het gaat om een “internationale conferentie over onderwijs ter preventie met het zwaartepunt op de behandeling en bestrijding van hatespeech, waaraan de ministers van Onderwijs zouden deelnemen.”

Het nieuwe actieplan sluit rechtstreeks aan bij de decennialange pogingen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) om kritiek op de islam te verbieden. In aansluiting op de invoering van het actieplan van Guterres heeft Pakistan al een zes-punten-plan voorgelegd “om de nieuwe verschijningsvormen van racisme en religieuze haat, in het bijzonder Islamofobie, aan te pakken”. De presentatie werd door Pakistan samen met Turkije, de Heilige Stoel en de VN georganiseerd.

Volgens nieuwsberichten werd het plan door de permanente vertegenwoordigster van Pakistan bij de Verenigde Naties, ambassadrice Maleeha Lodhi, tijdens een zitting met de titel “Bestrijding van terrorisme en andere gewelddaden om redenen van de religie of van het geloof” voorgesteld.

“Een bijzonder alarmerende ontwikkeling is de opkomst van Islamofobie, die de jongste manifestatie van de oeroude haat vormt, die antisemitisme, racisme, Apartheid en vele andere vormen van discriminatie heeft voortgebracht”, zei de ambassadrice in haar toespraak. Ze voegde er aan toe: “Mijn minister-president Imran Khan heeft onlangs opnieuw dringende maatregelen ter bestrijding van de islamvijandigheid geëist, die tegenwoordig de meest gebruikte uitdrukking van racisme en haat tegen de ´ander´ is.”

“We zijn vastbesloten om de strategie van de VN tegen hatespeech te ondersteunen”, zei de Pakistaanse ambassadrice. “Dit is een moment waarop we samenkomen om de stroom van haat en fanatisme om te draaien, die de sociale solidariteit en het vreedzame samenleven dreigt te ondermijnen.”

In het jaar 2017 zou de vicepresident van Facebook voor openbare orde, Joel Kaplan, er op verzoek van de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Nisar Ali Khan mee ingestemd hebben om “vervalste pagina´s en expliciet van haat vervuld en provocatief materiaal dat aanzet tot geweld en terrorisme, te verwijderen”, omdat “de hele islamitische oemma krachtig gestoord werd en serieuze bedenkingen betreffende het misbruik van sociale media platforms ter verbreiding van blasfemische inhouden heeft.”

Bij de VN eiste de Pakistaanse ambassadrice Lodhi interventies door de staat ter bestrijding van hatespeech, inclusief nationale wetgeving, en eiste “de uitwerking van een meer doelgerichte strategie in de omgang met de verschillende uitdrukkingsvormen van Islamofobie”. Er zou een uitgangspunt van de “hele regering” en van de “hele samenleving” nodig zijn. In dit verband riep de Pakistaanse ambassadrice de secretaris-generaal ertoe op om samen te werken met een breed spectrum van spelers, waaronder regeringen, de burgersamenleving en sociale media ondernemingen om maatregelen te nemen en te verhinderen dat gebruikers van sociale media in gesluisd worden in online-bronnen van de radicalisering.”

De totale oorlog van de VN tegen de vrijheid van meningsuiting gaat verder.

Bron:
https://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Door: Judith Bergman

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Islamofobie", "Weg met ons!", belangenverstrengeling, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, dictatuur, Globalisering, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, New World Order, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

21 reacties op VN starten een omvangrijke oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting

 1. Aegolius cs zegt:

  **Nu is het actieplan, waar Guterres het in januari over had, klaar. Op 18 junipresenteerde Guterres het “Strategie- en actieplan van de Verenigde Naties tegen hatespeech”**

  Hatespeech…….

  Islam erkent geen enkele wet/verdrag dan die van de koran. En haatpredikers door imams worden gefaciliteerd.

  Terugblikkend:
  Universal Islamic Declaration of Human Rights 19 September 1981
  http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html
  Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam
  Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  De Caïro-verklaring van de mensenrechten in de islam is een verklaring van de lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking over de mensenrechten vanuit islamitisch perspectief. In deze verklaring is de islamitische wetgeving (de sharia) het uitgangspunt.
  De Caïro-verklaring werd op 5 augustus 1990 door 45 ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de OIC ondertekend.
  De OIC beschouwt de verklaring als een richtsnoer voor haar leden op het gebied van de mensenrechten; de verklaring heeft echter geen volkenrechtelijke status. De Caïro-verklaring wordt gezien als het islamitische antwoord op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 door de Verenigde Naties zijn aangenomen.
  De Caïro-verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voorbeelden zijn:
  • De vrijheid van meningsuiting komt bijvoorbeeld terug in artikel 22 en wordt hier beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia;
  • Er zijn zeer ongelijke rechten voor mannen en vrouwen. Artikel 6 vermeldt dat de vrouw haar eigen rechten en plichten heeft en dat de man voor het onderhoud van de familie dient te zorgen;
  • Er is geen vrijheid van godsdienst. Artikel 10 verbiedt expliciet het beoefenen van of bekeren tot een andere godsdienst dan de Islam; artikelen 19 en 22 bespreken straffen voor afvalligen.
  De laatste 2 artikelen (24 en 25) van de verklaring geven aan dat àlle artikelen in de verklaring volledig ondergeschikt zijn aan de sharia:
  • Art. 24: ‘Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia.’
  • Art. 25: ‘De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring.’
  En de EU is altijd volgzaam:
  Euroresolutie 1605 originele link:
  http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1605.htm#1
  Bovenstaande link is off line en Blondemevrouw heeft de inhoud onderstaand vermeld
  http://www.dutchfreepress.nl/council-europe-resolutie-1605-islamophobia-bestrijden-en-islam-faciliteren/
  Resolution 1605 (2008) Nieuwe link

  Like

 2. Steven zegt:

  .. Dan neem ik aan dat deze website ook snel verdwenen is..

  Geliked door 1 persoon

 3. Aegolius cs zegt:

  Deze link werkt wel:
  European Muslim communities confronted with extremism
  Zoals artikel 9 (Engels)
  http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17634&lang=en

  Like

 4. koosv8 zegt:

  TRUMP, jaag die hele VERENIGDE NAZI’S met hun hoofdkwartier in new York het land uit, en stop ook de financiële middelen van deze walgelijke, stiekeme, WESTERSE LANDEN ondermijnende organisatie.

  Geliked door 3 people

 5. Henk der Niederländer zegt:

  Nu de VN steeds meer onder vuur komt te liggen, wordt de tegenaanval ingezet.
  Maar daar zijn ze rijkelijk laat mee omdat ze hun geloofwaardigheid al lang verloren hebben.
  En niet alleen hier op de site maar ook regeringen beginnen kritiek te leveren .

  Geliked door 1 persoon

  • scherpschutter1943 zegt:

   Henk, de nederlandse regering (of wat daarvoor doorgaat), zal zeker geen kritiek leveren maar het hele verdrag letterlijk overnemen. Er komen drukke tijden aan voor het openbaar ministerie en de rechterlijke macht, namelijk het de kop indrukken van de vrije meningsuiting zal tot 1e prioriteit worden verheven waarvan de bevolking de dupe zal worden. De kranten en de overige msm zullen daar geen last van hebben want die zijn al gelijkgeschakeld met hun linkse hoofdredacties. De heer Bron zal een zware dobber krijgen om met deze site uit handen van de justitie te blijven. Ook wij als reageerders komen aan de beurt. Wij bekomen minimaal 3 maanden werkstraf voor onze uitlatingen. Te denken valt aan het schrobben van de vloeren en de toiletten in een moskee. Het verzorgen van islamitische bejaarden in een bejaardentehuis. De bedoeling is duidelijk. autochtone Nederlanders zijn gewend om zich aan de veranderend omstandigheden aan te passen, dus ook aan de islamitische werkstraf. De regering hoopt hiermee op een soort integratie tussen de werkstraffers en de islamitische opzichters. Een soort van Stockholmsyndroom dus. Dat dit werkt, is bewezen in WO2 tijdens de duitse bezetting van nederland. De bevolking paste zich aan en maakte er het beste van. Verzet werd er niet of nauwelijks geboden. Het hemd was nader dan de rok. Toen het voorbij was kwam onze dappere regering terug met aan het hoofd de bevelhebber van de irenebrigade, prins Bernard, die voor zijn heldendaden de militaire Willemsorde van zijn schoonmoeder kreeg opgespeld. In de naoorlogse jaren werden de heldendaden van de verzetsstrijders breed uitgemeten. Men had een radio verstopt in de schuur van de buurman. Zo zal het nu ook weer gaan. autochtone nederlandse vrouwen dragen nu al vrijwillig een hoofddoek of een ander kopvot, om op straat niet door moslimmannen te worden lastig gevallen. Joden stoppen hun keppeltje in hun zak als ze de straat opgaan maar helaas voor hun is het vaak niet mogelijk om hun typisch joodse gelaatstrekken te verbergen. Als het allemaal doorgaat denk ik dat Rutte cs, op initiatief van minister Kaag (ik ken haar arabische naam niet) de joden in nederland verplicht om in het openbaar weer een Jodenster te dragen. CDe VN zal zeer tevreden over hem zijn. Ze leggen hem alvast op de plank voor de eerst komende belangrijke VNfunctgie.

   Like

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Voordat Ik in een moskeet een schijthuis ga schrobben zal toch echt de wereld vergaan Scherpschutter.
    Dan ga je nog iets meemaken wat zelfs het AD en de telegraaf haalt geloof me maar.
    Deze jongen ( jongen van 67 jaar oud dan) laat zich de wet niet voorschrijven als het niet deugd.
    Ik heb al meer voorbladen gehaald.

    Geliked door 2 people

  • woodensledge zegt:

   Geloofwaardigheid hebben ze niet nodig, Henk; hun dwang volstaat volkomen!

   Geliked door 1 persoon

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Het dwingen van mensen resulteerd altijd tot tegenreactie zoals nu al te zien is in Italie Spanje Hongarije Oostenrijk Polen en nog een aantal landen.
    Daaruit blijkt ook dat regeringen moe beginnen te worden van het hele Verenigde Nazi gebeuren.
    Let maar op, er gaat steeds meer oppositie komen.
    Hier in Nederland zal het langer duren met dat D66 en hun adepten maar ook hier ontkomen ze er op den duur niet meer aan.
    Een aantal jaren geleden zou bijna niemand hebben gesproken over omvolking maar nu begint het ook in regeringen main stream te worden om dit soort dingen te benoemen.

    Like

 6. Qvic zegt:

  Zodra grote organisaties gaan bemoeien met nationale wetgevingen en daarin het islamofobie min of meer strafbaar gaan stellen. Door dit haatzaaien en intolerantie te gaan benoemen, dat zegt meer over de eenzijdigheid van opvattingen van deze opstellers. Want als ieder gelijk zou zijn in hun opvattingen en meningsuitingen, dan heeft iedereen gelijke rechten en plichten. Daar het heel natuurlijk is, om bij je eigen land c.q. lotgenoten bij aan te sluiten, omdat jij daar je veilig c.q. prettig bij voelt. Iedereen heeft zijn voorkeur en dat kan niet van bovenaf opgelegd worden, al willen zij dat maar al te graag. Hoe meer wetten en regels de bevolkingen opgelegd worden, hoe meer wrijvingen ontstaan tegen deze wetten en regels. Dat is nu eenmaal een feit. Je kunt niet iedereen in een keurslijf persen, er zal vroeg of laat extreme uitbarstingen komen, die het land/gebied in totale chaos zal zal veranderen en dat dit als een olievlek uitloopt over de wereld. Alle machtsculturen zijn altijd maar tijdelijk, want daar is de mensheid te verschillend voor om iedereen, als je naaste lief te hebben. Niet voor niets bestaan er zo veel verschillende landen, met elk hun eigen cultuur en normen en waarden. Dit kun je niet afschaffen, door alles samen te voegen onder één regering. Dat is wat de VN nu wel probeert. Deze mensen lijden aan grootsheidswaanzin en hebben dus maar een beperkte intelligentie en deze mensen leren ook nooit van hun eigen fouten. Dat is hun zwakte, omdat zij telkens op de zelfde manieren het willen aanpakken. Hierdoor spelen zij hun tegenstanders constant in de kaart, zonder dat zij het zelf beseffen.

  Geliked door 2 people

 7. Cathja zegt:

  Zullen we het eerst maar eens hebben over de 300 miljoen doden die de islam toe te schrijven is?
  En zullen we het daarna ook eens aankaarten dat grote delen van het Midden-Oosten ooit christelijke gebieden waren, maar waar christenen uit werden verdreven of eenvoudig werden vermoord?
  Zullen we het ook eens ter sprake brengen hoe moslims overal bezig zijn om christelijke kerken aan te vallen en het liefst volledig te verwoesten, puur en alleen door haat tegen het christendom?
  Neem Frankrijk als voorbeeld.

  De VN moet zich werkelijk KAPOT schamen dat ze islamofobie strafbaar wil stellen!! Wordt het niet eens tijd om moslims keihard aan te pakken vanwege het vele leed wat zij andersdenkenden aandoen, en de grootschalige moordpartijen waaraan de islam zich schuldig maakt?

  Die halve gare dient zijn mond te houden. Het is niet zijn recht om ons het zwijgen op te leggen!!

  Geliked door 3 people

  • Henk der Niederlánder zegt:

   Dat zou het inderdaad zijn Cathja, wat je daar zoal op noemt.
   Maar vergis je niet in de OIC want dat is een stevig blok van 57 landen die het op die dingen met elkaar eens zijn.
   Laten we aannemen dat het een of andere lid daar voor den dag komt met laat Ik zeggen dat Moslims over de hele wereld andersgelovigen aan valt en vermoord en dat daar een resolutie tegen moet komen en als richtlijn gebruikt zou moeten worden voor alle leden van de VN.
   Wat gebeurd dan: de OIC gaat landen onder druk zetten om tegen te stemmen in principe zouden 97 landen die voor stemmen dus de meerderheid geven om de resolutie doorgang te laten vinden.
   Maar de moslimlanden met hun vele geld hebben nog maar 40 tegenstemmers nodig omdat de tegenstemmers dus al met 57 zijn.
   Een beetje lobbyen en chantage richting de wat zwakkere landen zijn die 40 nogal snel gevonden. Vooral de Afrikaanse leden zijn nogal gevoelig voor de druk van het OIC en Venezuela bijvoorbeeld is door de invloed van Iran ook altijd een tegenstander van zo’n resolutie.
   Daaruit blijkt dus dat die hele VN feitelijk een wassen neus is maar wel een neus die voor andere landen de dienst uit kan maken.
   Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld een Israel altijd in het verdomhoekje zal blijven en die zogenaamde”palestijnen” miljarden krijgen toegespeeld om hun terreur tegen Israel voort te kunnen blijven zetten.
   Het beste zou zijn dat de meeste weldenkende regeringen hun lidmaatschap van deze club op zouden zeggen, alleen dan verliezen de leiders van deze landen weer de kans om hun zakken flink te vullen nadat ze zijn uitgerangeerd.
   Dus het is een visuele cirkelwaar we in zitten en daar komen we zomaar niet uit.
   Het zou inderdaad kunnen dat Trump op een moment zegt we gaan de nodige zaken boycotten en halveren onze bijdrage. wat in het geval Trump zo maar zou kunnen.
   Het gevolg daarvan zou zijn dat hele hordes NGO’s dan zonder subsidie komen te zitten waar zelfs een Soros c.s, niks tegen kan doen.

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Cathja 15 juli 2019 om 17:34

   Hulde voor deze geweldige reactie!
   Geen speld tussen te krijgen.

   Geliked door 1 persoon

 8. Tistochwat zegt:

  We moeten (…) in het bijzonder tegen de opkomende hatespeech, vreemdelingenhaat en intolerantie optreden.

  Daarvoor moet je bij je mohammedaanse lievelingetjes zijn, klootzak!
  Die willen elke ‘ongelovige’ afslachten!

  Geliked door 1 persoon

 9. Jules Vismale zegt:

  En die idiote VN is trouwens niet de enige die met twee maten meten en stront in hun ogen hebben zitten zoals dit artikel bewijst:

  Baudet ontmaskert immigratie-VVD’er Broekers als naïeve opengrenzenhippie: ‘Geen falend asielbeleid in Nederland!’

  We vermoeden het natuurlijk al: net als de rest van haar partijgenoten, is ook VVD’er Ankie Broekers Knol – de nieuwe staatssecretaris (met een vreselijk afgeleefd gezicht!) belast met asiel- en immigratiebeleid – een keiharde opengrenzenfanaat. De antwoorden op de Kamervragen die zij dit weekend opstuurde, bewijzen dat natuurlijk wel.

  Afgelopen maand diende FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet een hele set vragen in over de staat van het immigratiebeleid, om de nieuwe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (die heks ziet natuurlijk evenmin wat de VVD heeft aangericht) even goed te testen op haar commitment naar het terugbrengen van de torenhoge immigratiecijfers die Nederland al enkele decennia kent.
  Wat beschouwende vragen, wat vragen over recente ontwikkelingen, en wat vragen over hoe haar departementen – de IND en de COA er precies voor staan.

  Dat laatste blijkt bijzonder slecht te zijn: asielaanvragen kunnen zeker nauwelijks op tijd worden afgehandeld, en de afgelopen jaren werd er daarom voor meer dan €4.000.000 aan boetes uitgedeeld aan asielzoekers die gedupeerd waren.
  Zoveel terechte als onterechte onvragers, trouwens. Dus een handige migrant kan daar vrij handig een slaatje uit slaan, en er hier een verdienmodel van maken.

  Maar goed, die deplorabele zaken kunnen we de VVD en Broekers’ voorganger Harbers zeker in de schoenen schuiven, maar een nieuw bewindspersoon nog niet. Maar als we heel goed kijken naar de persoonlijke beweegredenen van Ankie Broekers, dan moeten ons ook díé ernstig zorgen maken.
  Als eerste ontkent ze gewoon (wat kun je ook anders verwachten!) dat er een asielcrisis is in Nederland: al het beleid functioneert prima aldus de uit de Eerste Kamer overgewaaide Knol:

  “Nee, dat er sprake is van een falend asielbeleid erken ik niet. Nederland heeft een solide asielstelsel. In haar onderzoek naar langdurig verblijf van vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht heeft de commissie Van Zwol onder meer geconcludeerd dat het Nederlandse asielbeleid en de praktijk fatsoenlijk op orde zijn. De Nederlandse uitvoerende diensten in de asielketen functioneren, zo blijkt uit Europees en ander vergelijkend onderzoek, meer dan gemiddeld goed.”
  Daarnaast was ze vol lof over hoe immigratie een bron van “voorspoed, innovatie en duurzame ontwikkeling” (flikker toch op met je ziekmakende leugenarij, smerige VVD-heks!) voor Nederland is. Het zou ons “vele kansen” hebben geschonken:

  “Voor personen, maar ook voor landen, [kan] migratie een bron van voorspoed, innovatie en duurzame ontwikkeling zijn. Geordende, veilige en reguliere migratie kan vele kansen bieden. In algemene zin kan worden gesteld dat migratie niet alleen voordeel biedt voor migranten zelf, maar ook voor de ontvangende staten.”

  En ten slotte: wat denkt Broekers er van dat Nederland en de EU (de haat tegen de islam is helemaal niet meer te stuiten) toewerken naar een situatie waarin geen grenzen meer bestaan? Kan het land dan uiteindelijk nog voortbestaan? Nou, die vraag werd doodleuk helemáál niet beantwoord:

  “Of een staat niet kan voortbestaan zonder grenzen, is een hypothetische vraag waar ik geen antwoord op kan geven.”
  Wat zeggen we dan? Eén conclusie lijkt maar mogelijk en dat is dat dit gore wijf gewoon richting de moslims toe moet worden geschopt en de VN erbij!

  Geliked door 1 persoon

 10. kampersrene zegt:

  Is dat ook geldig voor de Uno-parlementariers

  Like

 11. Pingback: VN start de oorlog tegen vrijheid van meningsuiting • JDreport.com

 12. Lucky zegt:

  Vrijheid van meningsuiting is alleen voor linkse haatzaaiers?

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/07/te-bizar-voor-woorden-peter-schiet-pvvers-dood-breedveld-vrijgesproken-van-belediging/

  Te bizar voor woorden: Peter “Schiet PVV’ers dood” Breedveld vrijgesproken van belediging

  Hoeveel bewijs we nog moeten hebben dat de rechterlijke macht in Nederland naar links overhelt? Vandaag lijkt me voldoende; scheldblogger Peter Breedveld werd vrijgesproken van belediging. Hij had een rechtse twitteraar uitgescholden voor “valse, laffe, achterbakse NSB’ende pederast” met “kindermisbruikershoofd”, maar de rechter zag er kennelijk geen strafbaar feit in. Dus: vrijspraak.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s