Verraden, verkocht en verwaarloosd

Screenshot_98

(Door: “Henk V.”)

Het wereldwijde succes van de Chinese strategie berust simpelweg op de enorme economische en militaire macht die dat land gestaag heeft opgebouwd EN op de bereidheid om die macht ook daadwerkelijk te gebruiken wanneer zich een situatie voordoet die dat noodzakelijk maakt. In principe trekt China zich dus van bijna geen enkel land ter wereld meer iets aan. Alleen de Verenigde Staten, die onder president Trump gelukkig hun eigenwaarde en besef van militaire en economische kracht hebben hervonden, is voor China een land dat behoedzaam wordt benaderd.

Werkelijke angst voor de VS heeft China overigens niet, omdat na elke vier jaar dat land van politieke koers kan veranderen als gevolg van de presidentiële verkiezingen, en het zal China zeker niet ontgaan zijn dat de Democraten in Amerika al jaren bezig zijn de macht van Trump systematisch te ondermijnen, maar met een land dat momenteel een daadkrachtige en zelfbewuste president aan het hoofd heeft, valt bepaald niet te spotten. In de strijd om de hegemonie in de wereld staat China, dat een leider heeft die voor het leven is benoemd, nauwelijks op achterstand. Deze macht dwingt de islamitische wereld tot intomen van zijn eigen aspiraties. Wat wij in het Westen voor typerend islamitisch gedrag aanzien (klagen, drammen, haat zaaien, dwingen, eisen of dreigen), blijft achterwege, zelfs nu China moslims in het land iets oplegt dat tegen een islamitische leefregel ingaat: leren varkensvlees eten!

Indien het Westen zich staande wil houden tegen alle claims uit de islam, die het wezen en de verworvenheden van de joods-christelijke, humanistische cultuur zwaar onder druk zetten, dan zal het – net als China – zijn oorspronkelijke machtspositie moeten herwinnen. Die macht werd in Straatsburg, in 1975, door kortzichtige en dus zeer onverantwoordelijke en incompetente elites ZELF uit handen gegeven. Die elite was destijds in paniek geraakt door de economische gevolgen van de Arabische olieboycot en zij beoordeelde de effecten daarvan op de westerse economieën als levensgevaarlijk op de lange termijn. De akkoorden met de Arabische olieleveranciers berustten echter grotendeels op de vrees voor “onze” economie en de gevolgen van de Arabische vredesvoorstellen voor de identiteit van ons werelddeel onderschatten de westerse onderhandelaars destijds volledig! In de praktijk bleek de uitwerking van de “olieovereenkomst” uit 1975 uiteindelijk werkelijk dramatisch uit te pakken.

Het is noodzakelijk om de problemen, die ontstaan door de aanwezigheid van een expansionistische ideologie in het midden, heel scherp te stellen en vooral niet te bagatelliseren, want voor de hele bevolking MOET het zo langzamerhand toch wel duidelijk zijn geworden dat er in het Westen feitelijk bepaald iets mis gaat. Er vindt hier iets TEGENNATUURLIJKS plaats: nergens in de niet-islamitische, westerse wereld zijn de aanhangers van de islam veruit in de meerderheid. Gemiddeld ligt het percentage moslims in een westers land rond de 10%. Ongeveer 90% van de inwoners is dus GEEN moslim, maar wie krijgen – met alle medewerking van de gezeten overheden, de media en alle instanties die daarmee zijn verbonden – de aandacht in de agenda in het dagelijks leven? Wie worden door de overheden in velerlei opzicht in bescherming genomen? Wie passen zich aan bij de wensen van wie?

Ik geef voorbeelden van iets dat niet deugt en wat door schimmig gepraat er omheen als normaal wordt gepresenteerd: is het NORMAAL dat men schoolkinderen wil VERPLICHTEN een moskee te bezoeken en ze handelingen “ter oriëntatie” te laten verrichten die met een religie te maken hebben? Werkelijk: nemen de schoolkinderen op dezelfde wijze nota van andere religies? NEE!! Nog een voorbeeldje van een geforceerd aandoende interesse: IFTAR, een islamitische maaltijd waaraan zelfs ons staatshoofd deelnam en waar men geregeld politieagenten kan zien opduiken die zich heel dienstbaar opstellen. Gebeurt dat ook bij andere religies in ons land? Er zijn al plaatsen bekend waar moslims vrijelijk de openbare ruimte mogen opeisen voor het islamitisch gebed. Ik noem dat religieuze annexatie. De openbare ruimte is NIET bedoeld voor religieuze zaken.

In een ware democratie hebben we onze wetgeving gekregen die door de meerderheid van de bevolking destijds is aangenomen en vastgelegd en waaraan IEDEREEN zich behoort te houden. Een onpartijdige rechtspraak behoort er op toe te zien dat de wetten door IEDEREEN worden nageleefd. Op die manier kunnen recht en veiligheid van ieder individu worden gegarandeerd! In principe houdt dat dus in dat voor dezelfde overtredingen of misdrijven zeer vergelijkbare straffen moeten worden uitgedeeld. Voor Vrouwe Justitia maakt het totaal NIET uit wie er terecht staat: IEDERE BURGER zou in principe gelijk behandeld moeten worden. Dat gaat allang niet meer zo op, helaas. Voor islamitische overtreders en criminelen worden niet zelden verzachtende omstandigheden aangevoerd in de rechtspraak. Deze verzachtende omstandigheden heeft men voor de gezeten burgerij helaas niet op voorraad. Nog erger wordt het wanneer men oogluikend zaken accepteert die strafwaardig zijn in onze rechtspraak: kinderhuwelijken, genitale verminking.

Is – om een vaak gehoorde vraag uit Duitsland maar te stellen – de islam een onderdeel van onze identiteit geworden of mogen wij verwachten dat de islam zich voegt naar het karakter van ons land, een joods-christelijke identiteit, verrijkt met humanistische gedachtegangen? Het antwoord van de Duitse bevolking was niet mis te verstaan. Van de Duitsers – die genoeg hebben gekregen van de inbreuk die de islam op hun leefwijze en manier van leven pleegt – zegt meer dan 70% dat de islam geen onderdeel is van de Duitse identiteit. De Duitsers ontkennen niet dat zich veel moslims in het land bevinden, maar zij accepteren niet dat de islam het karakter van Duitsland mag bepalen. De Duitse overheid weet dat dus en ergert zich, maar er verandert NIETS aan de koers van Merkel!

Zelfs bij onze overheden zien we al beslissingen genomen worden, die de eigengereide uitingen zijn van een betweterige, anarchistische instelling. Hoe kan een stad als Amsterdam ongegeneerd een overheidsbesluit m.b.t. het dragen van een boerka zonder straf naast zich neerleggen, en zichzelf als stadsbestuurder eventjes boven de wet plaatsen? Daarom alleen al had de burgemeester van Amsterdam uit haar functie moeten worden gezet.

Vanwaar dus de totaal misplaatste, kruiperige houding richting islam op allerlei mogelijke manieren, alsof de moslims al lang heer en meester zijn en van ons verwacht mag worden dat wij dat GEWOON vinden? Welke bezopen gedachtekronkel lig hieraan ten grondslag?

Onder invloed van een – naar mijn mening – geesteszieke vorm van onvolwassen links denken, dat tot zelfhaat en zelfverachting heeft geleid, hebben veel landen in de westerse wereld afstand genomen van de macht die zij ooit bezaten. Wie de eigen macht opgeeft, wordt in islamitische ogen onherroepelijk een voorwerp van verachting! Het Westen beschikte over meer dan voldoende militaire en economische macht, maar gaf – op politieke gronden in combinatie met handelsbelangen – die macht op en verschafte de islam de mogelijkheid om zich veel groter en invloedrijker voor te doen dan die ideologie in feite verdient. Niet de islam is zo sterk, maar het Westen heeft zichzelf op een beschamende wijze beroofd van al zijn kracht en zelfrespect als gevolg van decennia lange linkse hersenspoeling, graaizucht en omkoopbaarheid (de twee ingrediënten die de Europese vertegenwoordigers tijdens het Verdrag van Straatsburg in 1975 deden besluiten de identiteit van ons werelddeel in de uitverkoop te doen.

Wanneer ons werelddeel zich wil redden en zijn kracht wil hervinden, zal het OP ZIJN MINST elk onderdeel van het verdrag, namelijk de bereidheid tot het geven van vrije intocht aan de islam, moeten herroepen. Men kan geen samenleving blijvend vernietigen in ruil voor olie en geld! Europa MOET haar afhankelijkheid van de Arabische olie beëindigen. Deze beide zaken betekenen dus impliciet dat met het Verdrag van Straatsburg tegen het licht moet houden en ons werelddeel moet kiezen voor het hervinden van de eigen identiteit en de eigen kracht. Alleen met vertoon van daadkracht kan Europa zich staande houden tegen de islam en de grootbekken en drammers in onze samenleving tot zwijgen brengen.

Een complicerende factor in het verhaal over het overhandigen van ons werelddeel aan de islam, is het gegeven dat het linkse denken zich in toenemende mate associeert met deze heerszuchtige ideologie. Hoe kan dat? De verklaring daarvoor ligt in de manier van denken van waaruit de linkse politiek de wereld beziet. Het linkse denksysteem is nogal star, omdat de linkse aanhangers ervan zich concentreren op problemen die men steeds op dezelfde wijze wil analyseren en oplossen. Na het vaststellen van de aard van die problemen eigent “politiek correct” zich het alleenrecht toe om de vastgestelde problemen methodisch aan te pakken. Alleen de zelfbedachte linkse redeneringen zijn juist, dus luistert politiek correct in principe naar niemand. Dit verklaart de belerende toon die politiek correct gewoonlijk tegen de burgers aanslaat.

Zouden er geen misstanden en geen intermenselijke problemen bestaan die daaruit voortvloeien, dan zou het linkse denken overbodig worden. Links denken is gericht op maatschappelijke, intermenselijke verhoudingen en naar haar aard dus reactief, omdat er problemen nodig zijn, waarop men als links wil reageren. Het linkse denken heeft bij voorkeur”achterstandssituaties” nodig voor haar voortbestaan. Die moeten dan radicaal worden opgelost op een specifieke, voorspelbare manier. Wanneer er weer eens een achterstand wordt geconstateerd, komt links op dreef…

In de heersende linkse opvattingen van nu ontstaan er overal in de wereld “achterstandssituaties”. Daar moe top linkse wijze iets aan gedaan worden. DE socialisten “oude stijl” in Nederland hielden zich destijds bezig met de zogenaamde “volksverheffing” op beperkte schaal, bijvoorbeeld met de bestrijding van alcoholisme, verbetering van leef- en woonomstandigheden, verbetering van het onderwijs voor iedereen. Op zich zeker lofwaardige zaken! Maar nu de blik van de “goedmensch” over de hele wereld dwaalt, is er overal enorm veel voor “hem/haar” te doen, en ik krijg de indruk dat de “bewogenheid” van de linksmens zo grenzeloos is geworden en zo totaal gefixeerd, dat ALLE problemen in de wereld wel eens letterlijk op het Europese bord zouden kunnen belanden. Met andere woorden: alle zogenaamde misdeelden in de wereld, alle vervolgden in de wereld (behalve uiteraard de christelijke vervolgden) zullen op het Europees grondgebied hun redding moeten vinden! Dat is een megaproject van messiaanse aard, uitgevoerd op een onvoorstelbaar grote schaal. Wilders´ opmerking over menselijke tsunami´s die op ons afkomen, slaat de spijker op de kop. De doorsnee burgers hebben geen idee van de dingen die op hen afkomen…

Is zo´n politiek correcte benadering absurd? Ik zou denken van wel, want massale hulp aan de binnenstromende veronderstelde slachtoffers zal zeker leiden tot grote aantallen slachtoffers onder de eigen burgerij! De ellende zal fysiek en economisch zijn en onze leefomstandigheden zullen dramatisch verslechteren, terwijl ook het recht op beleving van vrijheid en veiligheid zal worden ingeperkt. HET ZAL DE BURGERS BESLIST NIET BETER GAAN in de huidige EU. De linkse bewogenheid met de lijdende mensheid is geen echte bewogenheid. Iemand die echt bewogen is, houdt rekening met IEDEREEN; zeker ook met de eigen burgerij!

Maar dat schijnt de mensen “op het pluche” niet echt te deren. Op zich is dat geen wonder, want deze lieden houden er allemaal een comfortabele manier van leven op na en persoonlijk zal het hen aan niets ontbreken, ook in de toekomst niet. Er bereiken ons helaas geen signalen “van hogerhand” die ons vertellen dat zij echt het beste met ons voor hebben. En helaas, dat klopt ook. Zij leven in hun eigen comfortabele wolk.

LET OP: Volgens de linkse leer kan men achterstandssituaties het best corrigeren met behulp van positieve discriminatie. Zij die het “te goed” hebben gehad (de gezeten burgerij), moeten achtergesteld worden, opdat zij die het slecht hadden het beter kunnen krijgen. Zo groeit men in de samenleving naar elkaar toe, lijkt de illusoire opvatting te zijn. De bevoordeelde partij zijn de “lijdende vluchtelingen”. Wat zij aan hulp zullen ontvangen, zal afgepakt worden van de gezeten burgerij en deze bewuste achterstelling van de eigen bevolking zal heel lang duren.

Het vermoeden dat de overheid de moslims nadrukkelijk in bescherming neemt, is helaas geen fantasie. Dat zal de mensen die de geschiedenis kennen nogal verbazen, want iedereen kan zien wat er gebeurt wanneer de islam echt een gebied onder controle krijgt. De gedachte dat de islam in elke samenleving de toon wil bepalen, gaat er bij de heersende klassen niet in, want zij zien in hun samenlevingen alleen maar islamitische minderheden die de indruk wekken dat zij op veel gebieden achtergesteld worden. Het spelen van de slachtofferrol heeft de islam geen windeieren gelegd. De linkse overheden zien daardoor moslims als een achtergestelde groep in de samenleving. De overheid, en wij eveneens, zullen ondervinden dat er een immens verschil bestaat tussen de islam als minderheidsreligie en de islam die alle macht heeft. En dat het voornemen om de “achtergestelde” moslims vooruit te helpen nu precies hetgeen is wat de linkse mallemolen van positieve discriminatie aan het draaien houdt. En dan zien we iets mallotigs: zij die zich beklagen, die gaan drammen of dreigen, worden zogenaamd GEDISCRIMINEERD, en wanneer er moslims zijn die zich zwaar misdragen in een samenleving, dan komt dat (is de linkse reflex) omdat zij zich miskend, onbegrepen en gediscrimineerd voelen. ACHTERGESTELD. Ziedaar de waanzin ten top.

In Duitsland geeft politie/justitie al openlijk toe dat wanneer er weer eens een misdaad wordt gepleegd door “licht gekleurde migranten”, de rechtbanken ALLEEN de moordzaken nog onderzoeken. Men kan de hoeveelheid misdrijven niet meer beheersen.

Iedereen die nu genoeg weet, moet zich gaan inspannen om de falende overheden van ons land en continent uit de macht te zetten. Die moeten plaatsmaken voor overheden die weten waar onze identiteit voor staat. Neem geen afwachtende houding aan wanneer u uw toekomst en die van uw nageslacht wilt veiligstellen. Kom op voor de dingen die voor u van onmisbare waarde zijn!

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, antisemitisme, asielwaanzin, Bananenmonarchie Nederland, Barbarisme, belangenverstrengeling, Censuur, christenhaat, Communisme, cultuurrelativisme, Demografie, demoniseren, Den Haag, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, discriminatie, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Jodenhaat, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, machtswellust, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, migrantengeweld, moralisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nationalisme, nieuw fascisme, oliebelangen, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, Patriottisme, political correctness, politici, politie, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, socialistisch idealisme, soevereiniteit, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, West-Europa, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

23 reacties op Verraden, verkocht en verwaarloosd

 1. Tistochwat zegt:

  Neem geen afwachtende houding aan wanneer u uw toekomst en die van uw nageslacht wilt veiligstellen. Kom op voor de dingen die voor u van onmisbare waarde zijn!

  Mooi artikel, Henk, maar breng bovengenoemde passage maar eens aan het ‘verstand’ van een linkse ‘deuger’.
  Voor een ‘deugmens’ is het van onmisbare waarde om alle mohammedanen hierheen te halen en te verwennen tot aan het graf. Tot zelfs over het graf, want de mohammedaan moet natuurlijk begraven worden op een mohammedaanse, niet door ‘ongelovigen’ verontreinigde begraafplaats.

  Geliked door 3 people

 2. reageerbuis zegt:

  Geen speld tussen te krijgen. De situatie weer uitstekend onder woorden gebracht. Dank ervoor!

  Geliked door 1 persoon

 3. paulzwueste zegt:

  Goed geschreven Henk!

  Like

 4. BigLJohn zegt:

  ….Iedereen die nu genoeg weet, moet zich gaan inspannen om de falende overheden van ons land en continent uit de macht te zetten….Dat zal nooit gaan zonder revolutie. Geleid door laffe mietjes die pillen slikken, wiet roken, coma zuipen, verslaafd zijn aan boer zoekt vrouw alsmede de GSM telefoon, en lachgas gebruiken. Dat word dus niets. Rutte 4 komt er straks aan, ik bedoel maar. U hoeft er niet voor te gaan stemmen, Rutte regelt alles voor ons, maar niet veel goeds !

  Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   Ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat een in de hoek gedreven volk dat wordt misbruikt en ten achtergesteld geen andere uitweg meer ziet dan met alle middelen voor zichzelf op te komen, Big.LJohn. Het was beter geweest wanneer de mensen via de stembus zich had kunnen bevrijden van overheden die obs in de uitverkoop doen…

   Geliked door 3 people

 5. Qvic zegt:

  De huidige linkse politici plegen alle hoogverraad en op hoogverraad staat nog steeds de doodstraf. Daar behoeft zelfs geen rechter aan te pas te komen. Want de burger wordt zelfs geacht, dat hij/zij de wet kent. Dus dan is het aan de gewone bevolking om linkse politici op te brengen en te mogen executeren. Het enige probleem is dat helaas vele laf en passief zij, zodat zij nergens aan mee hoeven doen. Ook al is het juist gunstig voor hen zelf en dat er ook vele linkse aanhangers zijn onder de gewone bevolking. Die iedere poging verraden.

  Geliked door 1 persoon

 6. M.A.L. Sion zegt:

  Dus PVV aan de macht. Islam eruit.

  Geliked door 1 persoon

 7. roheline1 zegt:

  Subliem geschreven!

  Like

 8. mahoog zegt:

  Niets aan toe te voegen,en het verbaast mij ook niet dat er zo weinig reacties op komen.Het volk is apatisch en bang hun mening neer te zetten,is mijn waarneming ook op andere sites, bv een koopvaardijforem,waar het mij opvalt dat steeds minder lezers hun naam niet meer laten zien, maar zich als ”gast” aan melden.Ik als verwegwonende heb natuurlijk makkelijk praten.

  Geliked door 3 people

  • rottenpikwick zegt:

   Onder eigen naam reageren kan dodelijk zijn! Zou mij niks verbazen als anoniem reageren nog eens verboden gaat worden. Ook een manier om het volk monddood te maken / houden. Het is ‘dansen op de vulkaan’ geworden Anno 2019!

   Geliked door 3 people

   • scherpschutter1943 zegt:

    rottenpikwick. Als dat gaat gebeuren, wat u stelt, dan kan het niet anders zijn dan dat het volk met de wapens in de hand, orde op zaken gaat stellen in den haag. Dat houdt geen leger of politiemacht tegen.

    Like

 9. Jade zegt:

  Goed geschreven, bravo!

  Like

 10. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Neem geen afwachtende houding aan wanneer u uw toekomst en die van uw nageslacht wilt veiligstellen. Kom op voor de dingen die voor u van onmisbare waarde zijn!”

  Met andere woorden: ga stemmen en stem PVV!

  DE ISLAM DE WERELD UIT, OM TE BEGINNEN UIT NEDERLAND!

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

 11. J. C. Th. Köhler zegt:

  “De linkse bewogenheid met de lijdende mensheid is geen echte bewogenheid.”

  Integendeel, de linkse bewogenheid wordt hoofdzakelijk gedreven door afgunst. Afgunst ten aanzien van de mensen die het “te goed” hebben. De praktijk is dan ook onveranderd het weghalen van de welstand van hen die het goed hebben en dat niet geven aan hen die het nodig hebben. De linkse bewogenheid is niet zo vrijgevig, die neemt in beslag om het zelf te houden. Er dingen mee te doen die links zelf leuk vindt. En wie het daar niet mee eens is, onverschillig of hij links of rechts is, wordt verdacht gemaakt. Monddood gemaakt. Dan heeft de partij alweer gewonnen. Niet de verworpenen der aarde.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

 12. andre zegt:

  Henk je hebt er een lang verhaal van gemaakt maar je legt hiermee wel de vinger op de zere plek maar naast “het moslim” probleem kunnen onze economien gewoonweg niet zonder olie. Die Arabieren staan allemaal met een dikke cigaar hun olie dollars te wisselen voor britse pondjes in London en als je ze dan vraagt over het wahabisme zeggen ze allemaal in koor dat moeten we zeggen van………..London.
  Je zegt nog iets engs en dat is deze zin. Europa MOET haar afhankelijkheid van de Arabische olie beëindigen. Naast het moslim drama draait ook al het klimaat drama en weer met NL voorop. We moeten van het gas af en de Noordzee moet helemaal vol gezet worden met achterlijke windmolens en er moet weer een extra belasting bij verzonnen worden dus die scheiding is al in volle gang maar niet in ons voordeel want die Berlijnse muur gaat er weer komen………………om Nederland wel te verstaan.

  Olie en gas is er zat, het is niet iets bestaands maar wordt gevormd op 100 tot 200 km diepte waarvan we maar 15% gebruiken op het moment. Het is een heel klein elitair hufterclubje die de macht hebben gegrepen en ons keihard in de zeik nemen met NL voorop.

  Geliked door 2 people

  • Henk.V zegt:

   De islamisering is via de overeengekomen olieleverantie uit Arabië versneld op gang gekomen met all gevolgen van dien. In de woorden ”Arabische olie” ligt het accent op Arabisch. Er zijn meer olieleveranciers in de wereld, Andre 🙂 Je identiteit opofferen in ruil voor olie is nooit een goede zaak gebleken.

   Geliked door 2 people

 13. mahoog zegt:

  Hoera,de reacties komen ook al is het laat in de avond bij jullie.

  Like

 14. rottenpikwick zegt:

  Geweldig verwoord! Zal helaas ook weer niet in een landelijke krant terechtkomen. Mag van mij zo op de voorpagina! Als ik Geert Wilders was ging ik dit onder de collega’s kamerleden verspreiden en verplicht met commentaar terugeisen en deze commentaren in boekvorm uitgeven als een tijdsmonument! Worden veel dingen later duidelijk hoe het zover heeft kunnen komen, de Sloop van Het Land van Onze Voorouders!!.

  Geliked door 1 persoon

 15. mahoog zegt:

  Zet dit soort artikkelen op uw facebook….doe ik ook zo lang het nog toegestaan wordt.Op mijn facebook reageren voornamelijk ”meeliggers”(Maritieme uitdrukking voormensen met de zelfde gedachten),maar ik weet bijna zeker dat ook anderen meegluren,en hoop dat ze er wat van opsteken.

  Geliked door 1 persoon

 16. Wachteres zegt:

  Het meest gruwelijke- als men doordenkt – is dat de islam al zoveel invloed heeft, terwijl die verhoudingsgewijs nog ver in de minderheid is.

  Voor mensen die willen nadenken komt dan de vraag: “Hoe wordt dat als ze 50% of meer van de bevolking uitmaken”. Ze kunnen dan via de politieke weg de sharia invoeren en allerlei eisen aan
  de ‘ongelovigen’ gaan stellen.

  Hetzelfde geweld dat en de terreur die we nu al in de zwembaden zien, zal zich dan rechtstreeks op grote groepen burgers richten en uiteindelijk zullen ze heel Europa aanvallen.

  Helaas weigert het ‘klootjesvolk’ om deze realiteit onder ogen te zien; niet willen weten is veel gemakkelijker en de ‘elite’.. – onze regeringen en de EU -. beseffen natuurlijk donders goed wat er gaande is, zij zwijgen als het graf en gaan willens en wetens door met het vernietigen van onze beschaving.

  Geliked door 1 persoon

  • mahoog zegt:

   Ik geloof dat er veel minder dan 50% nodig is om Europa naar hun hand te zetten.Stalin en Hitler deden het met veel minder met hulp van hun naieve bewonderaars in de europeese regeringen.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Je hebt gelijk, als de islam de tijd rijp acht zal hij niet aarzelen om geweld te gebruiken.

    HEEL VEEL GEWELD!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s