Veertig jaar Iraanse intolerantie

Screenshot_11.png

Een muurschildering van ayatollah Khomeini in de Iraanse hoofdstad Teheran. 

(Door: Denis MacEoin – Vertaling: E.J. Bron)

Het regime dat op dit moment Iran regeert, werd na een revolutie begin 1979 ingesteld en is al veertig jaar aan de macht. Het zal niemand ontgaan zijn dat de betrekkingen tussen Iran en het Westen, in het bijzonder de Verenigde Staten, nooit gezond waren en de afgelopen jaren nog slechter zijn geworden.

Gatestone Institute

De Verenigde Staten hebben steeds hardere sancties aan hun klerikale tegenstanders opgelegd, waaronder ook tegen de hoogste leider van Iran (Rahbar-e A’zam), de ouder wordende, maar nog altijd machtige hardliner ayatollah Ali Khamenei. Deze sancties zijn om meerdere reden gerechtvaardigd: de enorme betrokkenheid van Iran in het Midden-Oostenconflict buiten zijn grenzen (bijv. in Syrië, Jemen, Irak, Libanon, Venezuela en in de Gazastrook); zijn financiële, morele en daadwerkelijke ondersteuning van grote terroristische organisaties zoals Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad; zijn financiering en bewapening van het eigen Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), dat tegenwoordig door de VS een terroristische eenheid wordt genoemd; zijn terechtstelling van dissidenten, homoseksuelen, minderheden en anderen, waardoor het land voor meer dan de helft van alle bekende executies in de wereld verantwoordelijk is; het doordrukken van strengere codes voor bescheidenheid bij vrouwen, die om de simpele reden gearresteerd kunnen worden, omdat zij een hidjab slecht of helemaal niet gedragen hebben – een politiek, die in 2016 en 2019 door het rekruteren van duizenden moraalagenten werd versterkt; zijn massale arrestaties, gevangenisstraffen en moorden op dissidenten, mensenrechtenactivisten, religieuze minderheden en anderen, zonder of met weinig bewijs en zonder toegang tot het recht op verdediging door een advocaat, en zijn afwijzing van diplomatieke inspanningen rondom de vrijlating van de onschuldige Brits-Iraanse vrouw Nazanin Zaghari-Ratcliffe, omdat zijn regering weigert de internationale standaard van het dubbele staatsburgerschap te erkennen.

Het gaat ook om de onvermoeibare haat van Iran op Israël, een land waarmee het niet eens zijn grenzen deelt, en die zich in regelmatige gezangen van marg bar Isra’il, “Dood voor Israël” bij demonstraties of na moskee-preken en in het streven uitdrukt om “Israël van de landkaart te verwijderen”. Behalve dit alles zijn het ook zijn diepe antisemitisme, zijn illegale wapensmokkel aan terroristen en zijn actuele aanvallen op de scheepvaart in de Perzische Golf.

Zelfs enkele van de vele overtredingen in binnen- en buitenland zouden meer dan volstaan om van het land een paria-staat te maken. De klerikale heersers van Iran en hun vele volgelingen zijn echter behoorlijk trots op hun langjarige weigering om zich aan te sluiten bij de seculiere democratische staten van het Westen. Dat was per slot van rekening het doel van hun revolutie. Ayatollah Ruhollah Khomeini en andere vooraanstaande revolutionairen werden sterk door de schrijver, etnograaf en cultuurcommentator Jalalal Al-e Ahmad (gestorven 1969) beïnvloed.

Het bekendste werk van Al-e Ahmad in het Perzisch is “Gharbazadegi”, verschillend vertaald als “Westverslagenheid”, “Westoxificatie” of Occidentosis”. Daarin argumenteerde de schrijver niet onterecht dat de invloed van westelijke ideeën en culturele aspiraties – kleding, muziek, bioscoop, onderwijs en meer – de waarden van een hoge civilisatie zouden corrumperen. De Iraanse cultuur kent een lange historie: van hun Ishraqi-filosofie via hun door soefi beïnvloede poëzie (met dichters van wereldklasse zoals Hafez, Saadi en Rumi) tot aan hun adembenemende kalligrafie, exquise muziek, sjiietische spiritualiteit, tuinen (die de eersten in het land waren en ons het woord “paradijs”, de Griekse uitspraak van Ferdows, gaven)en hun architectuur in paleizen en moskeeën toe. Al-e Ahmad was er kennelijk van overtuigd dat de westelijke kunst deze cultuur bedreigden, bekend onder de verwestelijkte ambities van de eerste Pahlavi-koning Reza Shah en zijn zoon, de regerende (en laatste” bezetter van de pauwentroon, Mohammed Reza Shah (afgezet in 1979).

Al-e Ahmad, de zoon van een geestelijke, was goed belezen in de vreemde cultuur en begon zijn leven als Marxist, maar hij beschouwde het de sjiitische islam als een manier om het opdringerige Westen terug te wijzen, en toen ayatollah Khomeini in januari 1979 aan de macht kwam, was ook hij er van overtuigd dat alle Iraniërs tot een religieus alternatief tegenover de manieren van het Westen overtuigd of gedwongen moeten worden.

Het is de diepe overtuiging van de afstand die tussen het sjiitische Iran en de westelijke wereld behouden moet blijven – waargenomen als vijand op alle niveaus van het persoonlijk en nationaal leven – die het regime op zijn onwankelbare weg van de anti-westelijke preek en activiteit houdt.

In bovenstaande lijst, waarin de Islamitische Republiek Iran een negatieve distinctie bereikt, werden ook religieuze minderheden genoemd. In juni 2019 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn omvangrijke bericht 2018 over de internationale godsdienstvrijheid. Net als zijn voorgangers dekt dit zeer gedegen compendium ieder land af. De passage over Iran is een van de langste, niet in de laatste plaats, omdat de Islamitische Republiek een bijna volledig gebrek aan godsdienstvrijheid bezit. Het onderzoek van dit aspect van de Iraanse praktijk is enorm leerzaam: het laat niet alleen een grote mate aan intolerantie zien, maar ook een buitengewone bekrompenheid. Wat, moet men zich afvragen, heeft het islamitische regime van de christenen van het land, de Bahai, de Zoroastriërs, de soefi´s, de soennitische moslims of de Joden te vrezen?  Maar zijn behandeling van deze minderheden is zo repressief, dat het niet ongepast lijkt om te vragen of de geestelijken bang zouden kunnen zijn voor datgene wat zij als uitdaging voor hun fantasie van een zuivere islamitische identiteit beschouwen.

Het bericht over godsdienstvrijheid over Iran is veel te lang om er in detail op in te gaan. Het is echter waardevol om eruit te citeren en hier te preciseren. De samenvatting begint met een verklaring van de algemene staatkundige en rechtelijke standpunten over de religieuze rechten (waarvan er velen ontbreken):

De grondwet definieert het land als islamitische republiek en legt de twaalftallige-Ja´afari-sjiieten-islam als officiële staatsreligie vast. Zij zegt dat alle wetten en voorschriften op “islamitische criteria” en een officiële interpretatie van de sharia moeten berusten. De grondwet zegt dat de burgers mensenrechten, politieke rechten, economische rechten en andere rechten “volgens islamitische criteria” genieten. Het Wetboek van Strafrecht legt de doodstraf voor de bekering en de poging van niet-moslims om moslims te bekeren, evenals voor Moharebeh (“Vijandigheid tegen Allah”) en Sabb al-nabi (“Belediging van de profeet”) vast. Volgens het Wetboek van Strafrecht varieert de toepassing van de doodstraf afhankelijk van de religie van zowel de dader als het slachtoffer. De wet verbiedt het aan islamitische burgers om hun religieuze overtuigingen te veranderen of op te geven. De grondwet schrijft ook vijf niet-Ja´afari-scholen voor [de vier soennitische scholen en de sjiitische Zaydischool], die “volledig gerespecteerd worden” en een officiële status in vragen betreffende het religieonderwijs en bepaalde persoonlijke aangelegenheden krijgen. De grondwet zegt dat Zoroastriërs, Joden en christenen (met uitzondering van bekeerlingen uit de islam) de enige erkende religieuze minderheden zijn die hun religie mogen uitoefenen en religieuze gemeenschappen “in het kader van de wet” mogen oprichten.

Bovendien zegt het bericht:

Sinds 1999 wordt Iran volgens de Internationale  wet op de godsdienstvrijheid van 1998 “Country of Partacular Concern” (CPC) genoemd, omdat het bijzonder zware schendingen van de godsdienstvrijheid begaan of getolereerd heeft. Op 28 november heeft de Amerikaanse  minister van Buitenlandse Zaken Iran opnieuw als CPC genoemd.

Gonabadis zijn sjiieten, die de spirituele weg van het soefisme volgen. Ze tellen tussen de twee en vijf miljoen leden, wat wellicht overdreven is, en ze worden al jarenlang vervolgd. Volgens Tara Sepehri Far van Human Rights Watch: “Het soefisme is heel diep verankerd in de Iraanse cultuur. Het soefisme verschilt niet veel van de wijze waarop de Iraniërs in de eerste jaren de islam uitoefenden.” En ze zijn sjiitische soefi´s, geen soennitische. Waarom dus deze vervolging? Omdat zij een uitdaging voor de radicale sharia rechtsleren van de geestelijkheid vormen, die het land ayatollah Khomeini´s religieus-politieke systeem van de Velayat-e Faqih (heerschappij van de theocratische islamitische regering) oplegt.

In het jaar 2006 werd een soefi schrijn afgebroken in Qoms, nadat ayatollah Hossein Noori-Hamedani de orde een “gevaar voor de islam” noemde. Saeid Golkar, Senior Fellow voor Iraanse politiek bij het Chicago Council on Global Affairs, informeerde over dit “gevaar”:

Normaal gesproken zijn de derwisjen niet politiek betrokken. Hun enige politieke daad is de deelname aan verkiezingen en de verkiezing van reformisten.

Er zijn miljoenen soefi-aanhangers in Iran, en ze volgen hun leider. Deze miljoenen mensen kunnen elke verkiezing beïnvloeden.

Wat betreft de christenen schrijft het bericht:

Volgens de statistieken van de World Christian Database zijn er ongeveer 547.000 christenen [in Iran], hoewel enkele schattingen erop duiden dat er veel meer christenen zouden kunnen zijn dan daadwerkelijk gemeld wordt. Terwijl het Statistisch Centrum van de regering van Iran bericht dat er 117.700 christenen zouden zijn, schat Elam Ministries, een christelijke organisatie, dat het er tussen de 300.000 en een miljoen christenen zouden kunnen zijn.

Hoewel christenen theoretisch een erkende en beschermde gemeenschap onder de sharia zijn, lijden velen in Iran onder vervolging, vooral diegenen, die zich van de islam tot het christendom en zich daardoor tot afvalligen gemaakt hebben. Volgens islamitisch recht kunnen afvalligen terechtgesteld worden. Terwijl dit in Iran niet gebruikelijk is, komt het vaak voor. De belangrijkste factor bij het aandringen op bestraffing is het idee dat de afkeer van de islam verraad aan de staat of de gemeenschap is – iets, dat voor de politieke islam zeer relevant is. Als een van de vooraanstaande leiders van de soennitische islam verklaarde sjeik Yusuf al-Qaradawi in 2013 op de televisie:

“Als zij [de moslims] de straf voor afvalligheid zouden hebben afgeschaft, zou de islam nu niet meer bestaan.”

In Iran worden de rechten van de christenen beperkt:

De autoriteiten kunnen een kerk sluiten en haar leiders arresteren als zij de bezoekers niet registreren of wanneer er niet geregistreerde personen aan de godsdiensten deelnemen. Personen die zich tot het christendom bekeren, worden volgens de wet niet als christenen erkend. Ze mogen zich niet laten registreren en hebben niet dezelfde rechten als erkende leden van christelijke gemeenten.

Hoe zwaar het leven voor de christenen in Iran ook mag zijn, al vele decennia lang is de noodsituatie van de Bahá´i-gemeenschap een van de ergste voorbeelden voor religieuze vervolging in de moderne wereld. De Bahá´i (die in de 19e eeuw in Iran in beeld verschenen) zijn apolitieke mensen die geloven in de wereldvrede, in de broederlijkheid van de mensen, in het afbouwen van vooroordelen, in de gelijkstelling van de sekses en in de eenheid van de religies. Ze vormen geen bedreiging. En toch worden ze door het regime onverbiddelijk lastig gevallen, tegenwoordig nog net zo sterk als veertig jaar geleden.

Na de revolutie van 1979 werden achter elkaar alle heilige plaatsen van de religie systematisch verwoest. Hun begraafplaatsen (aangelegd als tuinen) werden bijna allemaal met bulldozers platgewalst en de lijken werden uitgegraven. Een van deze begraafplaatsen in Shiraz bevatte de lijken van negen Bahá´i-vrouwen en een 17-jarig meisje, die allemaal in 1983 werden opgehangen, omdat zij moreel onderwijs aan hun kinderen hadden gegeven en ze allemaal weigerden hun geloof te verloochenen. Er werden meer dan 950 lijken uitgegraven en afgevoerd.

Ondernemingen werden zonder schadeloosstelling gesloten; jonge Bahá´i mogen niet naar de hogescholen; aan oudere gelovigen zouden “betalingen in het pensioenstelsel” geweigerd worden; honderden werden alleen al vanwege hun geloof gearresteerd; velen werden vermoord; Bahá´i-eigendommen werden in brand gestoken, en sinds 2013 is deze vervolging erger en niet minder geworden. Volgens een bericht van de Bahá´i International Community:

De situatie van de Bahá´i is sinds de ambtsaanvaarding van president Hassan Rouhani in augustus 2013 niet veranderd, ondanks zijn belofte om een einde te maken aan religieuze discriminatie. Sinds zijn ambtsaanvaarding werden er minstens 283 Bahá´i gearresteerd, duizenden mochten niet naar de universiteit en er vonden minstens 645 gevallen van economische onderdrukking plaats, die reikten van intimidatie en dreigingen tegen ondernemingen in het bezit van Bahá´i tot aan hun sluiting door de autoriteiten. In de Iraanse media werden gedurende de ambtsperiode van president Rouhani meer dan 26.000 anti-Bahá´i propagandastukken in de Iraanse media verbreid.

Omdat de Bahá´i hun Wereldcentrum in Haifa en buiten Acco in Israël, het door het regime meest gehate land, hebben, dient dit er alleen maar toe om gelovigen als agenten van de anti-Iraanse spionage en wegens inmenging in interne aangelegenheden te veroordelen.

Al veertig jaar lang veroordelen de Verenigde Naties, regeringen inclusief de Verenigde Staten en de Europese Unie, het Europees Parlement en NGO´s zoals Human Rights Watch en Amnesty International evenals de volkerengemeenschap de Iraanse regering herhaaldelijk wegens haar vervolging van de Bahá´i in het land, maar het regime heeft nog geen enkele keer zijn vastberadenheid om deze vreedzame gemeenschap te verstikken, veranderd. Protesten hebben in werkelijkheid vaak tot een verscherping van de vervolging geleid.

Al deze religieuze discriminatie en vervolging, die zelfs de protesten van de hoogste organen van de wereld weerstaat, is een nog sterker bewijs voor de vastberadenheid van Iran om zich te verzetten tegen het Westen en zijn waarden, en deze appèls aan de mensenrechten als gewone tekens van zwakte van de democratieën en de corruptie door Gharbzadegi  te zien. Het wordt tijd dat deze vooroordelen verdwijnen – niet door oorlog, maar door de ondersteuning van het Iraanse volk, dat wanhopig zijn eigen vrijheid wil. Een regime dat de normen van de godsdienstvrijheid zo bruut afwijst, verdient geen respect. Het Iraanse volk, dat al die jaren voor zijn vrijheid heeft gestreden, verdient onze onmiddellijke hulp.

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Door: Denis MacEoin

Bron:
https://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", achterlijkheid, Barbarisme, dictatuur, Historie, Iran, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, machtswellust, Moslims, nieuw fascisme, Religie, Rotzakken, sharia, sjiieten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Westen. Bookmark de permalink .

18 reacties op Veertig jaar Iraanse intolerantie

 1. Republikein zegt:

  Niet geb. 1969 maar dood.
  Mooi artikel trouwens.

  Like

 2. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Hoezeer ik de aversie tegen het regime ook deel het is en blijft het een binnenlandse aangelegenheid.
  En laten we wel wezen, andere dictatoriale regimes laten we ook met rust, denk bijv aan Noord-Korea en het “koninkrijk” Saoedi-Arabië, Congo, Zimbabwe.
  De fascistische regimes van Duitsland en Italië hebben de geallieerden omver geworpen maar het Spanje van Franco liet men ongemoeid. Griekenland heeft gezucht onder de zogenaamde kolonel regimes. Maar niemand greep in.

  Like

 3. henk verhoef zegt:

  en dan zijn de eu en europese leiders en politici nog steeds ervan overtuigd dat Iran het obama atoomdeal naleeft en dat Trump gek is

  Nou ja ook in buurland duitsland liep 99,7 pct van de4 bevoilking achter Hitler aan ( en niet te vergeten 70 pct van de nederlanders)
  Er zijn zelfs lieden die beweren dat mensen hersens hebben– zal ook wel waar zijn want -zelfs een garnaal heeft hersens
  het probleem is het gebruiik en denken dat men denkt
  Zat te denken– welk probleem is er nu feitelijk opgelost de laatste 2000 jaar met/na de komst van die mozum

  Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Onthou je wel even dat wij anders nog met botjes door ons neus liepen zonder die nozem.
   Barbaren zouden we geweest zijn tot op de dag van vandaag.
   Moordend, verkrachtend en rovend zouden we door het leven gaan, zonder enige beschaving, eeuwig in oorlog en strijdend.
   Ik lees regelmatig hier dat wij dat allemaal aan die nozem te danken hebben.
   In grotten hadden we nog gewoond met een vuurtje in het midden om je aan te warmen.
   Verder zouden wij anders nooit gekomen zijn.
   Lees jij nog maar eens goed die verhaaltjes van The Balkans Chronicles.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Omdat “Balkanski-chronicles” er vaak een Christelijk tintje aan geeft, heb jij de pest aan hem.
    Ik kan die artikelen van hem toch echt geen “verhaaltjes” noemen.
    Ik begrijp jouw aversie wel tegen christenen [ met kleine c ] , je hebt ’t zelf ooit eens uitgelegd waarom en ook dat van Harry met die huichelaars om hem heen.
    Maar je kunt toch beter Christelijke Waarden hebben, dan islam-waarden, dat zou men anders moeten noemen.

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    HALLO!!!!
    Ik heb helemaal niks tegen hem en iedereen mag zo christelijk zijn als ze zelf willen.
    Hij schrijft ook regelmatig andere stukken, die niet alleen over een geloof gaan.
    Of graag proberen om welke een cultuur dan ook te behouden, christelijk of niet.
    Mijn punt is dat het geen christenen zullen zijn die ons gaan redden, en omdat wij anders verloren zullen zijn, zonder de christenen.
    Doelloos zullen rond dwalend als kleine kinderen.
    En – verhaaltjes – was niet negatief bedoeld, ik had er ingezonden artikels van moeten maken dan.
    Maar lees wat jij er in wil lezen.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    En ook jij maakt weer de vergelijking tussen christenen en een mossel.
    Natuurlijk zijn christenen betere mensen dan mossels.
    Heb ik dan ooit iets anders beweert.
    Ze hoeven van mij helemaal niet weg, maar hou je lekker bezig met je eigen hobby, zonder andere lastig te vallen en ze aan te vallen omdat wij anders verdoemt zouden zijn.
    Daar houd ik niet van, ik ben godverdomme geen achterlijk klein kind of zo.

    Jij reageert precies zo als andere gelovige soms ook wel hier doen.
    Had ik niet verwacht van jou, voor iemand die beweert er verder weinig mee te hebben.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Ik zou net zo reageren als andere gelovigen ? Nou zo gelovig ben ik echt niet als je me zou willen vergelijken met wat sommigen fanatiek verdedigen hier en waar Harry en jij altijd direct op ingaan.
    Als ik wel tot hen zou behoren, zou ik zo nu en dan toch ook geen artikelen over geloof, in dit geval R.K. en de paus vertalen en die daar dus negatief over gaan.
    De paus die meeheult met de barbaarse islam.
    Wat ik bedoelde met Christelijke Waarden, is WESTERSE WAARDEN, die zijn toch echt wel anders dan de moord en doodslag wat die moslims verkondigen.
    En als je schrijft dat het geen Christenen zullen zijn die ons gaan redden, ben ik het helemaal met je eens.
    Veel van die Christenen, HELAAS, zeggen over de moslims ( heeft Harry eens ooit geschreven en dat typeert die lui dan voluit ) “Ze geloven tenminste ergens in”.
    Dwazer kun je het niet bedenken.
    Verder denk ik niet dat mensen die niet gelovig zijn slechter zijn dan geleuvigen, maar ze zijn wel allebei beter dan Moslims.
    Islam had nooit mogen worden toegelaten in NL/EU, maar dat dacht ik 40-50 jaar geleden al en toen werd je er om uitgelachen.

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Natuurlijk zou je beter christelijke waarden kunnen hebben , dan die barbaarse ideologie van die ingeteelde koppensnijders , Delamontagne .
    Maar dat is helemaal niet aan de orde .
    Dat wil NIEMAND hier !
    Waar wij – niet door religieuze waanzin behepten – ons aan storen is dat de vromen net doen of we zonder hen niet zouden kunnen lezen en schrijven !
    Plus die opsomming die Pietje al noemt !
    Dat is ons al regelmatig onder de neus gewreven , ook door hier niet meer aanwezigen .
    En soms met een fanatisme , dat aan de islam grenst .
    Weet je nog van éne Petra DeB.?
    Wat zouden we toch een zalige rust hebben zonder al dat godsdienstige gedram .
    Maar dat is een hardnekkige kwaal !
    Zelfs mensen die de kerk hun rug toegekeerd hebben en niet veel van het geloof moeten hebben , TREKKEN TOCH STEEDS WEER PARTIJ VOOR HUN VOORMALIGE AANDOENING , als het gaat spannen !
    Ik kan dat echt niet rijmen.

    Net zoiets als : ik zag het licht – het ging meteen weer uit !

    Maar ik vraag me oprecht af : hadden we hier al normen en regels en zijn die tien geboden daar op geënt ?
    Of kwamen die uit de lucht vallen ?
    Ik denk het eerste en laat iemand het tegendeel dan maar eens bewijzen .

    En dan zijn er ook nog die iedere keer beginnen over ene satan .
    Net zo’n raar begrip als god .
    God heeft alles geschapen , maar alle gedonder wat er is kun je hem natuurlijk niet in zijn schoenen schuiven – de mythe moet in stand blijven tenslotte – dus daar hebben ze een katvanger voor uitgevonden : SATAN !
    Waarom god die ellendeling dan niet eerst onder de trein duwt is me een raadsel .
    Grootscheepse incompetentie van die god , zou je zeggen .
    Waarom lost ie dat dan niet op ?
    Maar als het over het dikke boek gaat , mag je geen vragen stellen ,
    Ik ben daar meermaals voor bedreigd !
    Nog zo’n twee uur , dan komt die refo stoet hier weer voorbij marcheren op weg naar de preek .
    Zie er nu al tegenop !
    Al die door de dreigementen van hel en verdoemenis vervormde smoelen , ik heb de taxus voor mijn huis al zó hoog laten groeien , dat ik ze niet meer hoef te zien .
    De minkant daarvan is , dat ik ook de schepen op de rivier niet meer kan zien .
    Maar dat geeft dan nog de minste ergernis !
    Volgende week ga ik die taxus snoeien tot op twee meter hoogte , als het niet regent , nét voor kerktijd , zal je ze hóren !

    Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Harry, als je hier like sterretjes wil scoren, dan moet je aantal keren satan vermelden in je reactie als schuld van alles of onder invloed van satan.
    Doet het altijd goed hier en levert altijd sterretjes op van een vaste ploeg, want dat vinden ze mooi.
    De namen kan ik voor je uitschrijven, ik zal het niet doen, maar let er maar op.
    Het zijn altijd dezelfde.

    Like

   • Piet Snot zegt:

    delamontagne zegt: 18 augustus 2019 om 23:01
    Als je dit al wist, waarom denk je dan er iemand of een groep aangevallen wordt?
    Je had het ook kunnen volgen waar het over ging en wat ik bedoelde voordat je meteen
    in de verdediging schiet.
    Ik heb het al tijden over hetzelfde, ook tegen Balkanski, en je bent het nog met mij eens ook blijkbaar.
    Dus wie worden er nou eigenlijk aangevallen?
    Het zijn telkens dezelfde die beweren dat we het niet redden zonder het christendom.
    Blijkbaar een aandacht puntje om mij maar weer eens aan te pakken, want daar mag je niks over zeggen als je daar anders over denkt.
    Ik kom ook wel eens met een artikel aan waar christenen zwaar de lul zijn door terreur.
    Dan hoor ik je ook niet. Daar kan je ook niks in vinden om los te gaan.
    En christelijke waarde zijn nou ineens westerse waardes geworden.
    Alsof er ooit iemand beweert heeft dat daar van alles aan mis is.
    Zwaar gelovig zal je niet zijn, maar je twijfelt nog wel.
    Daarom zal je het altijd verdedigen. Precies dat wat Harry zegt,
    “Zelfs mensen die de kerk hun rug toegekeerd hebben en niet veel van het geloof moeten hebben , TREKKEN TOCH STEEDS WEER PARTIJ VOOR HUN VOORMALIGE AANDOENING , als het gaat spannen !”
    En dat is ook wat ik bedoelde met de vaste ploeg aan like sterretjes uitdelers.
    Daar hoor jij ook bij, elk bericht over god is een sterretje waard voor de schrijver.
    Zo iets doen ze op de kleuterschool ook met plaatjes als je je goed gedraagt.
    Ze hebben er weinig mee, maar ze schieten direct in de verdediging.
    En iets over satan vermelden herinnert ze weer waar ze bang voor moesten wezen.

    Geliked door 1 persoon

 4. Rensk. zegt:

  Als ik het woord hulp hoor ga ik zelf steigeren. Iedere bemoeienis lijkt de kwaal nog erger te worden dan het al was. Saddam Hoessein/Kadafi etc. Hulp aan mensen, die verzuipen en hoe meer hulp er geboden word hoe meer er verzuipen. Hulp aan Haiti heeft geen zak geholpen dan alleen misbruik van minderjarigen en ga zo maar door. De mensen in dat land zullen het toch echt zelf moeten organiseren. Bemoeienissen werken niet.

  Geliked door 2 people

 5. Piet Snot zegt:

  In elk land waar ze wel ingegrepen hebben, werd de ellende alleen maar groter.
  Syrie, Egypte, Irak, Aghanistan, noem een willekeurig land op.
  Waar is het wel een keer goed gegaan?
  1000den zijn er voor niets gestorven daar en het heeft miljarden gekost, zonder enig effect.
  Er kwamen nooit democratieën voor terug, eerder werden zo nog islamitischer en feller.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Precies , we hadden ze totaal moeten isoleren !
   Zaten ze nu nog pannenkoeken te bakken in de woestijn , van hagedissen en kamelenstront !
   Nu wonen ze bij je in de straat , bij wijze van spreken .

   Geliked door 1 persoon

   • Piet Snot zegt:

    Niks bij wijze van spreken.
    Hoe regel je een “vluchtelingen” crisis?
    Gooi een land totaal in puin onder de naam van vrede en rust brengen.
    Dan vluchten ze vanzelf wel alle kanten op als logisch gevolg.
    Overal is over nagedacht. Opzet is het waar wij nu last van hebben.

    Geliked door 1 persoon

 6. niek1953 zegt:

  Oorzaak en gevolg. In bovenstaand artikel de gevolgen. In onderstaande artikelen de oorzaken (ik begrijp het ‘Death to America’). De geschiedenis lijkt zich te herhalen.
  1. https://www.lewrockwell.com/2018/01/tyler-durden/from-shahs-to-the-cia-the-history-of-western-intervention-in-iran-part-1/
  2. https://www.lewrockwell.com/2018/01/tyler-durden/from-shahs-to-the-cia-the-history-of-western-intervention-in-iran-part-2/

  Like

 7. Jan zegt:

  Iran bedrijft slavenhandel, gevangen genomen Yazidis worden verkocht

  https://clarionproject.org/sex-slaves-being-held-for-ransom-by-iran/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s