Wij zijn Nederland

Screenshot_69

(Door: “Taljaard”)

Veel lezers hier zullen dit waarschijnlijk een nogal aanmatigende en pretentieuze titel vinden. Maar dit is een bewustzijn dat al heel lang binnen de zogenaamde ”Biblebelt” en de zogenaamde gereformeerde gezindte in dit land leeft. Want volgens de canon van de vaderlandse geschiedenis binnen deze gezindte is het ontstaan van Nederland gebaseerd op het streven naar godsdienstvrijheid. En een zich in dit verband ontworstelen aan een proto-EU, in de toenmalige gedaante van een globalistisch Rooms Katholiek Habsburgs wereldrijk.

Het “Plakkaat van Verlatinge” van 1581, alsmede de in 1561 door Guido de Bres opgestelde Nederlandse Geloofsbelijdenis, en de Heidelbergse Catechismus (1573), vormen in het historische bewustzijn van deze gezindte vanouds de geschriften waarop de Nederlandse soevereiniteit, alsmede de Nederlandse identiteit is gebaseerd.

Deze gereformeerde historische canon wordt in het hedendaagse reformatorische onderwijs nog steeds doorgegeven. Tot de jaren `60-`70 van de vorige eeuw was zij, ook in het niet specifiek reformatorische spectrum van het Nederlandse onderwijs, normatief; tot aan het openbare onderwijs  toe. In Rooms Katholieke scholen werden er begrijpelijkerwijs een aantal kritische kanttekeningen bij geplaatst. Maar ook daar was deze historische canon feitelijk onomstreden.

De laatste vijf decennia is zij echter binnen het niet reformatorische spectrum van het onderwijs gaandeweg in vergetelheid geraakt. En grotendeels vervangen door een historisch narratief waarin het marxistische profijtbeginsel de norm werd. Hierin werden de grondslagen van de Nederlandse identiteit, de strijd voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit vervangen door winstbejag van een bevoorrechte klasse van kooplieden. En van daaruit in de specifiek marxistisch en internationalistische seculiere dogmatiek ondergebracht.

En via het denken van Max Weber en zijn “Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (1905) (“De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme”) in het al evenzeer marxistische spectrum van de klassenstrijd geplaatst. De laatste jaren zien wij daarin een radicalisering optreden, waar de Nederlandse strijd voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit vrijwel niet meer wordt verdisconteerd, maar zijn vervangen door een nog eenzijdiger narratief van koloniale uitbuiting, slavernij, “wit” superioriteitsdenken en racisme.

In het reformatorische geschiedenisonderwijs worden zeker wel kritische kanttekeningen bij het oude Nederlandse kolonialisme geplaatst. Maar beschouwt men de strijd voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit (m.i. terecht) als een eerdere historische ontwikkeling, die hier in feite los van staat. En men blijft aan deze traditionele historische canon, waarin het calvinistische protestantisme wordt verbonden met de strijd voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit, vasthouden. Dit genereert binnen deze kringen een vanouds sterk historisch nationaal bewustzijn, en al een evenzeer sterk besef van een nationale identiteit. Vandaar dat zij binnen hun kring, die trouwens ook (zoals veel lezers hier zo langzamerhand wel weten) de kring van schrijver dezes is, onbekommerd en zelfbewust kunnen stellen; “Wij zijn Nederland”.

Buiten het reformatorische onderwijs is deze canon echter zozeer in vergetelheid geraakt, dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking die na 1960-1970 geboren is hier helemaal niets meer van weet. En men er hoogstens later, op een hogeschool of universiteit, kennis aan krijgt; zij het dan dat men deze canon daar natuurlijk ideologisch gaat belichten aan de hand van de marxistische dogmatiek.

Of, nog erger, aan de hand van het rabiate slachtofferdenken van Gloria Wekker c.s. Zij heeft haar zogenaamde ”wetenschappelijke” Nederlandse historische narratief overigens voor een groot deel aan Anton Constandse’s (1899-1985) “Van Calvijn tot Colijn” (1933) en “Bevrijding door verachting” (1976) ontleend. Maar dat weet vrijwel geen hond. Zij verwijst er slechts in een aantal bescheiden voetnootjes in haar “Witte onschuld – paradoxen van kolonialisme en ras” (2017) naar. Ondergetekende kent echter het werk van de anarchist Constandse. En Wekker heeft hele passages eruit overgeschreven, zij het met wat moderner woordgebruik. En in een ander perspectief, waarmee zij de thesen van Constandse aanwendt om haar eigen intersectionele historische narratief te onderbouwen. De grootste plagiatist van de Nederlandse academische wereld, Diederik Stapel, staat dus niet alleen. Maar ik dwaal af.

In de NRC van 3 juli 2019 jl. stond een artikel van de hand van Karel Smouter; “´Bij ons in de Biblebelt´ toont nieuw robuust soort calvinisme.” Smouter veronderstelt daarin dat de opkomst van het internet een soort van innerlijke secularisering binnen de gereformeerde gezindte heeft bewerkt. En dat deze secularisering heeft geleid tot een hernieuwd zelfbewustzijn in deze groep. Omdat iemand als Smouter natuurlijk ook geen idee heeft van de traditionele historische canon waarin zij/wij zijn onderwezen, meent hij dit zelfbewustzijn abusievelijk als een nieuw verschijnsel te moeten duiden. Terwijl dit zelfbewustzijn, waaraan men binnen deze groep zijn identiteit op baseert, al zo oud is als het christelijke onderwijs en de daaraan gerelateerde schoolstrijd (1889-1917). De historische wortels van deze schoolstrijd zijn direct in verband te brengen met de doleantie van 1886, die in gang werd gezet door Abraham Kuyper. (1837-1920) Alsook de door Hendrik de Cock (1801-1842) en Lambertus Ledeboer (1808-1863) e.a. geïnspireerde Afscheiding van 1834.

Op hun beurt konden Kuyper, De Cock, Ledeboer, maar ook bijvoorbeeld een Willem Bilderdijk (1756-1832) hun denken baseren op de zogenaamde Nadere Reformatie, die in de XVIIe en vroege XVIIIe eeuw in brede theologische en kerkelijke kringen gestalte kreeg. En deze Nadere Reformatie kan op haar beurt ook weer direct in verband worden gebracht met de bovengenoemde Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Twaalf Artikelen tegen de Remonstranten van de Dordtse Synode van 1619. Deze drie geschriften vormen in het Nederlandse calvinistische kerkelijke spectrum de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid. Ze zijn in ieder kerkboekje achterin terug te vinden; na de Statenbijbel, de 150 Psalmen in de berijming van 1773, en Enige gezangen. Er loopt dus een rechte historische lijn vanaf de XVIe en XVIIe eeuw tot aan de dag van vandaag, waaraan men dit zelfbewustzijn binnen het Nederlandse gereformeerde al eeuwenlang protestantisme ontleent.

Dus, nee NRC. En nee, Karel Smouter. Jullie begrijpen er weer helemaal niks van. Want jullie kennen jullie vaderlandse geschiedenis niet meer. Het is geen “Nieuw soort calvinisme”.  Het is meer dan vier eeuwen oud! Waar Smouter echter wel gelijk in heeft, is het feit dat men in deze/onze gezindte, en in het bijzonder onder de jongeren, aan de hand van het internet en de moderne sociale media tot een meer intensief en hernieuwd zelfbewustzijn is gekomen. En dat men dit hernieuwde zelfbewustzijn kan ontlenen aan de boven beschreven historische canon. Van daaruit is men ook tot een hernieuwd elan en een strijdbare houding gekomen. Zij weigeren zich te laten marginaliseren of te worden ondergebracht in een soort van levend openluchtmuseum, waarbinnen zij zich angstvallig hebben te bewegen binnen de stringente afbakeningen en omheiningen die hen door de gevestigde machten van politiek en media worden voorgeschreven.

Zij stellen daarentegen: “Dit is ONS land. Wij zijn Nederland. Want op ons denken, op ons geloof, en op de strijd van ons voorgeslacht voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid is het hele wezen van dit land, in historische zin, gebaseerd. Wij hebben maling aan jullie cultureel marxistische goddeloze dogma’s. Wij verwerpen het liberalisme, het socialisme, het marxisme, het feminisme, het hele LGBTQ etc. gedoe, en alles wat Gods Woord tegenspreekt. Wij verwerpen jullie satanische globalisme, jullie EU, neo-Sovjet/neo-Habsburg dictatuur, waarmee jullie de door ons voorgeslacht zo duur bevochten godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid willen vernietigen. In tegenstelling tot zo velen hier in dit land weten wij dat het marxisme en het socialisme, sinds hun ontstaan in 1848, verantwoordelijk zijn geweest voor meer bloedvergieten dan alle voorgaande oorlogen en conflicten in de hele menselijke geschiedenis bij elkaar. En dat jullie ellendige rode vlag daarin het met bloed doordrenkte slagersschort van Gods kinderen en Gods Kerk is geweest; hetzij met hamers, sikkels en sterren, hetzij met een hakenkruis. Wij weten dat de islam, waarmee jullie linksen, liberalen, globalisten en socialisten je op leven en dood mee verbonden hebben, helemaal niets te maken heeft met het christelijke geloof. Maar dat deze islam vanouds een bittere vijand is geweest van Gods Kerk. En dat nog steeds is. Jullie zijn onze vijanden. En vanuit onze eigen geschiedenis weten wij ook heel goed dat jullie onze vijanden zijn.

Jullie menen dat jullie ons slechts gedogen? Dat jullie ons op ieder gegeven moment, met nieuwe goddeloze wurgwetten en vervolgingen kunnen wegvagen? Nee! Dit is jullie land niet. Jullie gedogen ons niet; wij gedogen jullie! Want dit is ONS land. In tegenstelling tot jullie hebben wij een afkeer van oorlog, geweld, dwang, dictatuur en bloedvergieten, uit naam van jullie goddeloze ´ismen´. Want wij weten dat hoe meer de mens ernaar streeft om een aards paradijs te scheppen, des te meer de wereld op de hel zal gaan lijken. Wij onderkennen in al die ´ismen´ van jullie een direct historisch verband tussen de brandstapels van de oude Kerk van Rome en het toenmalige globalisme, de guillotines van het schrikbewind van de Franse revolutie, de communistische slachtpartijen in Rusland, de concentratiekampen van de nazi’s en de haat die jullie opnieuw koesteren en aan de dag leggen tegen alles waar wij in geloven.

Wij zien, wij horen en wij lezen er over. Wij wisten het al, maar dankzij het internet worden wij er alleen maar in bevestigd. Jullie rabiate, duivelse haat tegen zowel Gods volk van het Nieuwe Verbond; wij dus, zowel als jullie rabiate en duivelse haat tegen Gods volk van het Oude Verbond; Israël en de Joden. Wij kenden het al, en wij herkennen het opnieuw. Want wij zijn daarin, in tegenstelling tot jullie, nog onderwezen. En wij kennen het niet alleen vanuit de geschiedenis, maar ook vanuit de Bijbel. En daarom weten wij ook Wie wij aan onze zijde hebben. Mocht het daarom ooit tot nieuwe vervolgingen en een nieuw conflict komen, dan zullen wij ons, door ons geloof, daarvan bewust zijn. En dan zullen wij ernaar handelen. Wij zijn vredelievende mensen. Maar wij zullen ons ONS land nooit door jullie laten ontnemen. Noch onze vrijheid, noch onze rechten. Wij zijn vandaag de dag een klein groepje. Maar dat heeft ook een Gideon niet belemmerd om in de Naam des Heeren de overwinning te behalen over een overmacht van heidenen.

Wij zijn Nederland. Dit land is door God Zelf aan ons en ons voorgeslacht geschonken. En in onze aarde rust hun geliefde gebeente. In onze kerken komen wij samen. In onze harten leeft Gods Woord. In onze geesten leeft onze geschiedenis. Wij zijn niet dood, en wij laten ons niet doden. En wij vrezen jullie niet.

Want wij vrezen degenen niet, die wel het lichaam kunnen doden, maar die ons daarmee slechts aan de eeuwige zaligheid kunnen overleveren. Wij vrezen daarentegen Hem, Die, nadat wij sterven, ook macht heeft om zielen in de hel te werpen. (Lukas 12:4-5) En jullie zouden er goed aan doen Hem ook te vrezen. Want wij zullen Hem aan onze zijde hebben wanneer jullie ons opnieuw willen vervolgen en uitroeien. Wij weten dat jullie Hem verwerpen. En dat jullie niet in Zijn Woord geloven. Maar jullie geloven de geschiedenis van ons land wel. En uit die geschiedenis kunnen jullie, net zo goed als wij, leren van wie dit land is. Lees dan daar maar eens over wanneer jullie de Bijbel niet willen lezen. En leer van daaruit dat jullie goddeloze ´ismen´ daar door de eeuwen heen op stuk zijn geslagen; als golven op een dijk van ons land. Wij zijn Nederland.”

Schrijver dezes kent “zijn” volkje. En wie mij hier al vaker gelezen heeft, weet dat hij dit volkje van haver tot gort kent. En er tussen is opgegroeid en er door in vrijwel alles is gevormd. Het doet zijn oude hart heel goed dat hij dit hernieuwde elan en deze nieuwe strijdbaarheid, vooral onder de jongeren van “zijn” volkje, signaleert. En dat dit zelfs de NRC niet is ontgaan. Hoewel Karel Smouters eigenlijk geen idee heeft wat daar achter ligt. Hopelijk draagt dit schrijven bij aan wat meer inzicht bij de lezers hier. Jullie hoeven ook niet in de Bijbel te geloven. Maar geloof dan in ieder geval de geschiedenis. En dat wij, ook in ieder geval, jullie vijanden niet zijn.

Eigenlijk was dit schrijven bedoeld voor Gert Jan Segers. Om hem ervan bewust te maken hoe verkeerd hij bezig is. En wat hij, en de rest van de CU, hiermee over zichzelf afroepen, (Luk. 12:4-5 dus!) door zich aan de globalisten, de liberalen en de culturele marxisten uit te leveren. Omwille van de “regeringsmacht”. Maar waarmee zij alles waarop hun partij, zowel in Bijbelse als in historische zin, gebaseerd, verraden.

Maar bij nader inzien kan het hier ook wel. En misschien wel beter. Want Segers leest dit toch niet. En als hij dit al zou doen, loopt dit van zijn ruime geweten af als water op teflon.

Door:
“Taljaard”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

38 reacties op Wij zijn Nederland

 1. fleckie zegt:

  Tja, en …’toen’? . beleefde. Nederland, de. ‘BEELDENSTORM’?…….<~<~<~<~<~<~<

  Like

 2. Jan Altena zegt:

  Nou, drs. Schilder, kom er maar in!

  Geliked door 1 persoon

 3. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Veel woorden maar zoals altijd weinig inhoud, ‘god’ heeft de wereld en de mens toch geschapen? Zo ook de vijand en heeft derhalve in hoogst eigen persoon de Islam deze kant op gestuurd. “Want ‘god’ heeft een enorm plan met ‘ons’ waarvan alleen ‘hij’ weet hoe het in elkaar steekt”. Dat de Islam hier is heeft u dus aan uw ‘god’ te danken. Vooral de term plagiatist vond ik vermakelijk. De bijbel is één groot plagiaat waarbij elke zichzelf heilig verklaarde bijbelschrijver de pré-Christelijke geschiedenis moedwillig heeft verdraaid zodat het met de kerstening van Europa toch in het ‘bijbelverhaal’ paste. Van de geboorte van Jezus tot alles wat erna kwam, het betreft één grote leugen gebaseerd op multi-plagiaat in vergulde kapitalen!

  Like

  • Taljaard zegt:

   Bent u misschien een nazaat van prof. K. Schilder?
   Die van de Vrijmaking van 1944?
   Die kon zijn pen ook zo fraai in azijn dopen. 🙂

   Like

  • Jan zegt:

   Jij bent toch die wodanist die gelooft in Thor, Walkueren, hellehonden, maar beschermd wil worden door de joods-christelijke wetgeving?
   Beetje hypocriet , Schilder en bovendien is dat wereldje van jou niet levensvatbaar gebleken aangezien aan de ethiek zo het eenen ander ontbreekt, zwak uitgedrukt.

   Like

  • Jan Altena zegt:

   Uw haat zit wel heel diep.

   Geliked door 1 persoon

  • Derk zegt:

   Drs.E.N. Schilder gelooft niet in “sprookjes”. Uit welk boek heeft de drs al deze wijsheden opgeduikeld? Maar als de “sprookjes” toch waar blijken te zijn. Ja, wat dan.

   Like

  • boorzalf zegt:

   “. Dat de islam hier is heeft u dus aan uw ‘god’ te danken.” Graag een nadere uitleg.

   Like

   • Harry zegt:

    Iets geloven in de vorm van een god en logica gaan kennelijk slecht samen , boorzalf .
    Dat verbaast me zo , net of er een paar draadjes niet aangesloten zijn , waardoor de computer het maar half doet .
    Zelfs heel verstandige mensen hebben daardoor vaak
    een enorm hardnekkige blinde vlek .

    Zoals bovenstaande mederegeerder ” Derk ” .
    ” Als de “sprookjes” toch waar blijken te zijn . Ja wat dan ” ?
    Begrijp je wel ?
    Sommigen willen gewoon in sprookjes geloven , nooit helemaal volwassen geworden ?
    Geen twee voeten op de grond , want dan sta je er alleen voor !
    Heb geen kennis van psychologie , maar ik denk dat het onder infantiliteit thuis hoort .

    Like

   • boorzalf zegt:

    @Harry:
    21 augustus 2019 om 12:15
    Dit is geen antwoordt op mijn vraag.

    Like

  • Jan Altena zegt:

   Uw haat zit wel heel diep.

   Like

 4. Cathja zegt:

  Segers heeft geen antwoord op dit artikel.
  Goed geschreven, beste “Taljaard”!

  Geliked door 1 persoon

 5. Pricella zegt:

  Fijn om weer eens iets van u horen Taljaard, Ik heb uw stukjes altijd met veel plezier gelezen.
  Fijn dat er nog steeds mensen zijn die hier rotsvast in geloven, soms lijkt het alsof wij in ons kleine kerkje de enige nog zijn.

  Like

  • Taljaard zegt:

   Nee hoor.
   Zijn er minstens een kwart miljoen.
   Het RD verliest trouwens de laatste tijd nogal wat abonnees.
   Omdat zij, dankzij een nieuwe opinieredactie, de zelfde politiek correcte bietenbrug opgaan als voorheen Trouw en het Nederlands Dagblad.
   Tot voor een jaar of 5 geleden zou dit artikel, zij het een beetje ingekort en wat minder polemisch, zonder meer op de opiniepagina van het RD kunnen worden gepubliceerd.

   Daar, onder mijn eigen naam, ook verschillende malen voor geschreven.
   Maar de laatste jaren ketst alles af op bovengenoemde nieuwe opinieredactie, die vuurbang is dat men het RD zou kunnen beschuldigen van ”xeno/islamofobie” en, al dan niet institutioneel, ”racisme.” Ze zijn zich er klaarblijkelijk niet van bewust, dat ze op links alles en iedereen daarvan kunnen beschuldigen, wanneer je je niet in alles aan hen conformeert.

   Of, en dat is nog erger; ze zien het als zijn missie om het RD, wat zo ongeveer het laatste Nederlandse mediabastion was, wat nog een tegengeluid bood tegen de alom tegenwoordige smoordeken van neo marxistische Frankfurter Schule politieke correctheid, te ”moderniseren”. Dat wil zeggen, de nek om te draaien.

   Wanneer dat het geval is valt het te vrezen, dat ze in Apeldoorn instructies hebben ontvangen vanuit Den Haag en Brussel. Om zich voortaan koest te houden, en zich te conformeren/onderwerpen aan de globalistische ideologische richtlijnen.
   Met op de achtergrond de verhulde dreiging, dat men anders de justitionele D’66/GL-brigade van advocaten en subsidie-stichtingen, compleet met het begeleidende linkse media-orkest, op hen zou loslaten. Zoals men dat voorheen ook al met de SGP heeft gedaan.

   Conformeren ze zich niet, dan krijgen ze dat op hun brood.
   Conformeren ze zich wel, dan verliezen zij op termijn minstens de helft van hun abonnees.
   In beide gevallen gaan ze ten onder.
   Zo werkt dat…..

   Like

 6. Tineke zegt:

  Goed weer eens iets van u te lezen heer ”Taljaard”

  Like

 7. oudmarinier zegt:

  Helemaal mee eens ” Taljaard” .

  Like

 8. Piet Snot zegt:

  god heeft Nederland geschonken aan ons.
  Volgens mij was het hier meer 1 groot moeras met wat vlucht terpen.
  Daar zijn knappe koppen aan te pas gekomen om er land van te maken door het droog te leggen waar vele bij gestorven zijn, waar mensen kunnen wonen en leven, daar is geen god aan te pas gekomen.
  En als er iets zou bestaan, dan heeft diegene ook alle ellende geschapen zo als mossels en satan zelf, waar god als machtig iemand blijkbaar weinig tegen kan doen.

  Ik ben blij dat ik niet zo iemand in mijn omgeving ken die met dit soort praatjes aankomt.
  Binnen 5 min. zou ik zo iemand er uit gooien en ga maar lekker op de dam staan met je praatjes.

  Vorige week kom ik bij mij woning aan gefietst, zie ik 2 jehova trutjes bij de bel staan, klaar om mensen lastig te vallen en mijn voordeur.
  Ik zeg, en wat zijn wij van plan? Aanbellen zegt er 1, om onze boodschap kwijt te kunnen.
  Probeer het maar, als je het lef heb, moeten jullie eens kijken wat er dan gebeurt.
  En weg waren ze. Meteen aanpakken dat tuig.

  Geliked door 1 persoon

 9. Republikein zegt:

  “Hierin werden de grondslagen van de Nederlandse identiteit, de strijd voor godsdienstvrijheid en nationale soevereiniteit vervangen door winstbejag van een bevoorrechte klasse van kooplieden.”

  Komt me bekend voor, daar komt de Gouden Eeuw ook vandaan, en ook toen “het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos”

  Zoals dikwijls wordt aangehaald herhaalt de geschiedenis zich weer, in andere gedaanten en vormen, de uitkomst nabij door te geloven.

  De koopman en de dominee!

  Like

 10. PR zegt:

  Zoals Groen van Prinsterer zei: “Het ontkennen van de geschiedenis en Gods Woord is het begin van de revolutie” – De ChristenUnie voert de naam van Groen voor hun wetenschappelijk bureau, maar Groen zou zich omdraaien in zijn graf als ie van de koers van de partij zou weten. Sid Lukkassen typeerde de partij onlangs als ‘Groen-Links met de Bijbel’ en dat is zeer treffend voor de links-conformistische koers die veel christenen varen door een compleet gebrek aan geestelijk inzicht. Zeer treurig.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Linkse gereformeerden zijn véél gevaarlijker dan socialisten!

   Like

   • Taljaard zegt:

    @E.J.
    Jammer genoeg zijn veel Nederlandse christenen niet zo politiek geengageerd.
    Dat is trouwens al heel lang zo. En voor zover zij lid zijn van een politieke partij volgen zij daarom de partijlijn, zonder daar kritische kanttekeningen en vragen bij te stellen.
    Want die weten het dan zogezegd beter.
    Dat is altijd gevaarlijk, onafhankelijk van wat voor politieke of religieuze richting dan ook.
    Dus daar heb je gelijk in.
    Dat gold en geldt voor de meeste ouderen.
    Maar gelukkig niet (meer) voor veel jongeren.
    Dat is althans wat ondergetekende meent te signaleren.
    En hier heeft beschreven.

    Wij hebben het pleit in de kerken echter nog lang niet gebonden.
    Want de globalistische en linkse policor-maffia heeft de christelijke massamedia (NCRV, EO, Trouw en het Nederlands Dagblad) volledig weten te kapen.
    En ze zijn de laatste tijd bezig om hetzelfde met het Reformatorisch Dagblad te doen.
    Dat hier elders in de commentaren ook al beschreven.

    Like

 11. fredjohan zegt:

  Tijdens mijn lang vervlogen jeugd groeide ik op in twee zuilen. In de protestants christelijke door 12 jaar christelijk onderwijs en in de sociaal democratische van huis uit. Het heeft mij geen geloof in God opgeleverd, maar wel volledig begrip voor de sfeer van de gemeenschap die beschreven wordt door de heer Taljaard. Ook ik heb die gemeenschap als kenmerkend voor de Nederlandse identiteit ervaren.

  Like

 12. PR zegt:

  ” Het ontkennen van de geschiedenis en Gods Woord is het begin van de revolutie” zei Groen van Prinsterer. Hoewel de ChristenUnie diens naam voert voor hun wetenschappelijk bureau, zou Groen zich in zijn graf omdraaien als hij van de koers van de partij zou weten. Sid Lukkassen noemde de ChristenUnie laatst ‘Groen-Links met de Bijbel’ en dat is zeer treffend voor de links-conformistische koers die niet alleen CU maar veel christenen varen door een compleet gebrek aan geestelijk inzicht. Heel treurig!

  Like

 13. koddebeier zegt:

  Mooi allemaal………………….en lost het de islamitsche infiltratie op ????
  We (het land) zijn gewoon bezet, door een vijandig geloof !!
  En zij die met hun mee heulen zijn landverraders !

  Geliked door 2 people

 14. koddebeier zegt:

  Als je het woord islamitsch gebruik werkt het niet meer.

  Like

 15. Harry zegt:

  Ik wou dat godsdienstvrijheid een wat ruimer begrip werd .

  Als ik op zondag de voordeur sta te vernissen OP MIJN EIGEN TERREIN , dan springen die vrome kloten haast op mijn nek !
  Ofdat dat nou moet op de dag des heere , of iets dergelijks .
  Kan dat niet wachten tot maandag ?
  En : een zondagse streek houdt geen week ! ( ook zo’n wijsheid waar geen donder van klopt ) .
  Dan staan ze in een soort middeleeuwse kledij in een setting als in een ” Floris” film of zo ( voor het geval je een televisie hebt ) in een halve boog om je heen !
  Best bedreigend , die achterlijke wijven doen daar ook aan mee , met van die Sodom en Gomorra blikken ! En dan een zwerm kinderen er bij met zes centimeter oplopend .
  Ze zijn gewoon in de middeleeuwen blijven hangen .
  Nou laat ik me niet intimideren , maar ze proberen het steeds wel .

  EN WAAR IS MIJN VRIJHEID DAN GODVERDOMME ?

  En ik heb het al eens vermeld hier , maar Taljaard valt ook in herhaling , dus doe ik het ook nog maar een keer , een van die wijven ging voorheen iedere week vreemd , meestal twee keer p.w. weet ik uit ervaring .
  Maar ze wilde alleen maar ” staande ” seks , want dan kon ze in alle oprechtheid zeggen dat ze nooit met iemand ” naar bed ” geweest was .
  Rare gedachtepatronen houden die vromen er op na .
  Spreekt daar niet een smerige genieptheid uit ?
  Een vreselijke schijnheiligheid ?

  Het verbaast me niet , ik zit al zeventig jaar tussen die hypocrieten !

  Op een of andere manier wordt de teruggang van de gelovigheid ook altijd aan het communisme , marxisme of kapitalisme gekoppeld .
  Rare gewoonte .
  Kan het niet voortvloeien uit : voortschrijdende inzichten ?
  Kapitalisme ……….
  Ik ken een fors aantal “christelijke” ondernemers , die zich continu rijk stelen !
  Met leugens en bedrog en als ze dan door de mand vallen , proberen ze samen met de reclamant te gaan zitten bidden , dat het probleem overgaat .
  Geld was toch het slijk der aarde ?
  Hoe dol kun je zijn op modder ?
  Maar ze hebben er nooit genoeg van !
  Maar christelijk kapitalisme is vast wel te gedogen .
  Zelfs als je je eigen soortgenoten daarvoor moet bedonderen !

  Bij bovenstaand bedrijf werken enkele ” ongelovigen” , die vertellen me regelmatig dat hun baas op maandag ” nog helemaal stapelgek is ” .
  In de loop van de week ebt dat wat weg .
  Hoe zou dat toch komen ?

  Geliked door 1 persoon

  • Piet Snot zegt:

   Niks geen oplichting of bedonderen.
   Scheur in motorblok? Daar bidden we gewoon voor met ze 2en.
   Dus niet meer zo zeuren. Ze bedoelen het goed.

   Like

  • delamontagne zegt:

   *****

   Like

  • Lucky zegt:

   Jeetje wat een achterlijk lui, iedereen moet toch zelf uitmaken wat en wanneer hij iets doet? Ze denken zelf beter te zijn dan Jezus…dat is hoogmoed en volgens mij toch één van de zonden?
   Geen wonder dat je een hekel aan religie gekregen hebt.

   Geliked door 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Ik hoop werkelijk dat orthodoxe christenen meer en meer tegen de islam gaan strijden.

   Hoeveel te meer zielen, hoeveel te beter.

   Helaas kreeg ik onlangs van een orthodoxe christen te horen dat ik, door er tegen te strijden, tegen de wil van God in ging: Het is best mogelijk dat Hij wil dat we vervolgd worden.

   Bij een samenkomst met Wilders kwam ook iemand met een dergelijke bijbeltekst: We moesten alles gelaten over ons heen laten komen, de wil van God.

   Wilders zei heel wijs, dat de man er zo over mocht denken, maar dat de meesten hier andere opvattingen hadden.

   Ook zit de hulp die we moeten bieden aan zielige vluchtelingen [wie zijn onze naasten?] er nog diep in.

   Maar goed, ik hoop dat Taljaard meer en meer gelijk krijgt en dat het licht bij de gereformeerde christenen ook opgaat.

   Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   Weet je wat leuk zou wezen, ouwe Maserati-piloot?
   Dat wij onze onderlinge onenigheden, over waar wij wel en niet in geloven, eens aan de kant zouden kunnen zetten. En dan een verenigd front zouden kunnen vormen tegen de linkse cultuurmarxisten en de globalistische liberalen.
   Die hebben dat in de vroege jaren `90 al gedaan; Paarse kabinetten, en het socialisme van Kok, Blair en Schroeder van de zgn. ”derde weg”. Weet je nog?
   En zij hebben ons, in een verenigd front, de laatste 25 jaar, met de ellende van de multikul en de EU weten op te schepen.

   Wij hebben trouwens nog wel iets gemeen, want beiden autoliefhebbers.
   Saab 95 2.3 Turbo Aero 2008. Geen 400 PK, zoals die high maintenance Italiaanse volbloed van jou. Maar ”slechts” 260. Is genoeg hoor. Hier in dit land kun je dat soort auto’s toch niet lostrekken. En het gaat mij meer om dingen als rijcomfort en betrouwbaarheid.

   Like

  • Jan zegt:

   Niet zwetsen, harry.niemand springt je in je nek in Amsterdam en in een klein plaatsje in de biblebelt woon je niet en ga je niet wonen.
   Overigens begrijp je de strekking van het essay niet. Dus lees maar eens op nieuw met een bloeddrukverlager

   Like

   • Wachteres zegt:

    IK geloof niet dat Harry fantaseert, Jan. De bible belt bevindt zich niet alleen op de Veluwe.

    Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Daar heb je helemaal gelijk in.
    Ik weet wel heel zeker dat hij die “belevenissen” niet fantaseert, alhoewel het zijn blik op ( laten we zeggen:”gewone christenen”) wel vertroebelt.
    Waarom ik zo denk ?.
    Ik heb vroeger ook die richting gewoond en ook zo bepaalde dingen meegemaakt, bovendien was m’n vader van huis-uit Gereformeerd.
    Dus als ik sommige van z’n beslommeringen lees, brengt dat bij mij herinneringen naar boven over hoe hij, Mijn vader, erover sprak.
    Zijn vertellingen over Afrika begrijp ik ook, zijn “liefdes-perikelen”? ?, dat weet ik niet.
    Ik ken hem niet persoonlijk…………..

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s