VIDEO: “Palestina” – de uitvinding van een natie

 

Bestond er voor 1948 een land genaamd “Palestina”? Wie zijn de “Palestijnen” in werkelijkheid eigenlijk? Wat was de connectie tussen nazisme, communisme en “Palestijns” nationalisme? Waarom kiezen de media altijd partij voor de “Palestijnen” tegen Israël? En nog veel meer. Alles in deze video zijn feiten die gecontroleerd kunnen worden. 

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “boorzalf”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op VIDEO: “Palestina” – de uitvinding van een natie

 1. Piet Snot zegt:

  Ik heb hier een historische atlas van Meulenhoff uit 1961, en daar komt de naam “palestina” ook niet in voor, op oude kaarten uit dat gebied.
  Het bestond dus niet en heeft ook nooit bestaan.

  Geliked door 3 people

 2. guusvelraeds zegt:

  Bedankt voor deze video. Bij de NPO zal hij niet door de censuur komen dus het grote publiek zal deze waarheden niet te weten komen.

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  De Romeinen hebben voor het eerst het gebied Palestina genoemd nadat ze het onder de voet gelopen hadden en gekoloniseerd. Zij waren het die voor het eerst de daar aanwezige Joodse cultuur probeerden uit te wissen en er een niet Joodse entiteit van probeerden maken onder hun heerschappij. Dat deden de Romeinen overigens in alle gebieden die ze veroverden. Ook toen op grote schaal deportaties van Joden uit hun reeds meerdere duizend jaar oude cultuur en woongebied. De berg Masada een begrip in het verzet van de Joden tegen de Romeinen.

  Like

 4. fleckie zegt:

  Dan heb ik hier, ( toevallig weer bij mij, ‘in de belangstelling komend’) een boek , ‘AFGESCHREVEN ‘ in de openbare bibliotheek VELDHOVEN,…….
  ‘TAFEREELEN. UIT. HET. OUD- JOODSCHE. FAMILILEVEN’, naar de oorspronkelijke schilderstukken van. Prof. M.Oppenheim. …met inleiding. en. bijschriften. Van. J.Hoofien, rabbijn te Utrecht. .Frankfurt a.M. Heinrich. keller, Amsterdam. H.Eisendraht.
  Facsimile uitgave door. Amphora. Brooks, A’dam, 1979, Isbn 90.6446.003.5
  Alhoewel er staat dat niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar gemaakt , wil ik toch e.e.a. Onder de aandacht brengen van ‘geïnteresseerden’, …en toch zeker de. ‘INLEIDING’. ‘ in het begin dezes jaars overleed te Franfort a. M in hoogen ouderdom een man, die zich niet alleen op het gebied der Schoone kunst een onverwelkbaren roem ’verworven, maar. ook. door. de. toewijding. zijner hooge gaven. aan. het oude, eerbiedwaardige Jodendom op den eeuwigen dank van alle rechtgeaarde zonen. ISRAËLS. aanspraak heeft.
  .Tallooze heroen op het gebied van het denken hebben hebben den roem des Jodendom. vereeuwigd. Toen Europa nog in een nacht van volslagen barbarisme. was gehuld, toen. de. vaderen. der. tegenwoordige. Europeesche. natiën nog. als. wilden. in. de bosschen zwierven en weinig meer verstonden. dan. jagen, schieten, worstelen. en. zwemmen,
  toen bloeide. er. reeds. Een. ISRAELIETISCHE. staat. door. wetenschap. en. kunst, door. handel en. nijverheid, kon ISRAËL Reeds bogen op zijne profeten en redenaars, zijne dichters. en. geleerden, psalmisten en zangers. Strenge dialectiek en heldere logica is de roem. van. de. wijzen. des Talmuds; poëtische vlucht, rijke fantasie. en zedelijk idealisme. de. lauwerkrans. van. De. schrijvers. der. heerlijke. aggada. Onder smartkreten en. jammerklachten. baarde het gemartelde, bloedig. gegeselde. Jodendom. in. de. ghetti. der. middeleeuwen. zijne. wijsgeren en poëten, zijne. taalgeleerden. en. lexicografen, zijne. artsen, wiskundigen. en. astronomen,zijne. Talmudisten. En. Casuisten, zijne. predikers en. bijbelverklaarders. Neem slechts eene bibliotheca. Judaica. ter hand. en gij staat verbaasd. over. de. literarische. vruchtbaarheid. des Jodendoms.
  .Ook onze eeuw, die als eeuw. der. emancipatie. eeuwig beroemd zal blijven, is rijk aan. Joodsche mannen, die getoond hebben. en. no. heden. tonen, wat de Joodsche geest, ontboeid uit de kluisters. van. de. middeleeuwsche onverdraagzaamheid. der. volken, op het gebied der moderne beschaving vermag. De. Joodsche geschiedboeken onzer eeuw gewagen van grote denkers en. geleerden,die bijna ieder gebied van wetenschap roemvol. vertegenwoordigen. Daarin echter onderscheiden. zij zich niet van de annalen. der. vorige. eeuwen. .maar. wat. aan. de. Joodsche. geschiedrollen der negentiende. eeuw. een. grooteren luister dan. aan die. der. vroegere. tijden. bijzet, is. de. grote. naamlijst. van. hen, die op het gebied der Schoone kunsten. tot. den. roem onzer. eeuw. hebben. bijgedragen, als sterren van de. eerste. grootte aan. den. hemel. der. kunst. schitteren. Toonkunst en schilderkunst vinden in onze. eeuw. onder den Joodschen stam. Hunne. waardigste. vertegenwoordigers. Het machtig penseel van onzen land-en stamgenoot. ISRAËLS schenkt. Nederland. eene. ereplaats. in de rijderbeschaafde mogendheden. Maar. de. grote, Joodsche. Kunstenaar, op wiens. verheven. talent. niet alleen de kunstwereld. in het algemeen, maar in het bijzonder het Jodendom als zodanig, namelijk als. religieuze. gemeenschap, eeuwigen roem draagt, is. Moritz. Oppenheim, de man, dien wij in den aanhef deze inleiding op het oog hadden en die, zoals daar reeds is gezegd, in het begin dezes jaars is overleden.
  Het oud- Joodsche Familieleven in zijne heerlijkheid. en. grootheid., in zijne. heiligheid en reinheid., dat patriarchale , innige. gemoedsleven. in al zijne. schakeringen, met zijne idealen van geloof. en. plicht, van liefde en. vrede. is door Oppenheim’s. penseel met bewonderenswaardig. talent. aan dewereld voor. oogen gesteld. En toch is het niet zo zeer de kunst als wel de piëteit van dit verheven werk., die den kunstenaar aanspraak geeft op onzen dank, op onze liefde. en. vereering . Geloofshaat. en. vooroordeel toch hebben. door alle tijden heen. aan het Jodendom iedere. deugd. ontzegd, iederen . verheven. karaktertrek, alle. idealisme. betwist. Tegen. die. eeuwige. miskenning. en. minachting. komt. het. vroom gemoed. van. onzen . kunstenaar. in. opstand. Als. waardi. zoon. van. ISRAËL treedt hij tegenover die. wereld, die. op. zijn. Jodendom. met. hoon. en. spot. nederzet, in het strijdperk; hij grijpt naar de wapenen, die hij zo meesterlijk weet te hanteren, naar. penseel. en. verf, en verdedigt. de. eer. zijner. aloude. religie. Leopold Kompert heeft zijne. heerlijke. novellen. aan. dit. verheven. doel. gewijd: de. genius. der. Joodsche. geschiedenis. vlecht hem. daarvoor een. lauwerkrans om. zijne. slapen. Maar de roem van Kompert’s pen. verbleekt bij dien van. Oppenheim’s penseel. De effecten van. licht en. schaduw, door. dien. kunstenaar. op het doek gebracht, zijn. welsprekender dan de schoonste volzinnen van den genialen novellist.
  .Doch laat ons thans van den man, aan wien het Jodendom. zoveel. hulde. en. dank schuldig is, eene korte. biografische schets geven. Wij ontlenen haar aan Dr. Leopold Stein, die Oppenheim’s heerlijke tafereelen reeds. vroeger. voor. het. Duitsche. publiek heeft toegelicht.
  Moritz. Oppenheim. werd geboren te. Hanau in December. 1799. Hij had vrome, godvrezende ouders, die reeds vroeg in het gemoed van hun kind. de. edele gevoelens van religie. en. deugd. aankweekten. (etc) . <<<<< . UTRECHT Tammuz 5642/ Juni 1882, Rabbijn J. HOOFIEN
  …………..<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 5. fleckie zegt:

  Van ERNEST. K. GANN is o.a. Ook het boek MASADA. uitgegeven. Door. Sijthoff/ Amsterdam, isbn 90.218.2927.4. ‘ het heldhaftig verzet van het Joodse Volk.
  ‘Tussen OORSPRONG. EN. SCHISMA’ heet het boek ( van BEHOORLIJK. KALIBER). van. David. Flusser, uitg. Folkertsma Stichting,,, Waarin o.a. de uitleg over Zeloten., en. Essenen. ‘ Essenen’ Dode zeesekte, wier geschriften, de beroemde Dode- Zeerollen, in 1947 ontdekt. zijn,
  De Zeloten( Het Jodendom van Jezus ‘ tijd, Messiaanse. Verwachtingen’ uit boek tussen oorsprongen schisma) …….’Van Josefs weten we datde Zeloten , de ijverasrs, het met de Farizeeen eens waren, behalve op dit punt, dat ze geen andere koning wilden aanvaarden dan God zelf. Dat betekent dat de Zeloten oorlog met de Romeinen eisten, aangezien het volgens hen een zonde was een vreemde koning te erkennen. De verlossing van het vreemde juk zou alleen uitgebleven zijn. Omdat de Joden dat vreemde juk niet afgewezen hadden.
  De zeloten waren dus een messiaanse beweging ten tijde van Jezus.
  De Zeloten hebben dus niet alleen een messiaanse ideologie beleden, maar hun stichter kwam bovendien uit een geslacht van messiaanse pretendenten.
  In deze verhitte atmosfeer kort voor de verwoesting van de tempel leefde dus Jezus van Nazareth.………<~<~<~<~<~<~<
  ……. over ‘Herodes de. Grote’, van Gerhard Prause, uitg. H.Meulenhoff- A’dam/ Brussel ,isbn 90.10.02335.4. ||||||||||| op ej.bron 25.10.2018, onder ‘Alla houdt niet van’.. + op ejbron: 17.4.2018, onder’ Verenigde Naties ‘…………..DIV. vermeld….<~<~<~<~<~<~<..

  Like

 6. Corné zegt:

  Gruwelijk. Angstaanzagend. Die intense haat van de hele moslimwereld tegen de joden. Die overal in het westen bijval krijgt. Verschrikkelijk. Het is nog veel erger dan ik al wist.
  Gelukkig is Israël onverslaanbaar en beschikken ze over iets dat de Arabieren niet hebben: intelligentie. Ze hebben bovendien een enorm arsenaal atoomwapens. Die zullen ze zeker gaan gebruiken. Dat duurt echt niet lang meer.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s