LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 1)

Screenshot_67

(Door: “Henk der Niederländer”)

Omdat ik maar al te goed weet dat niet alle mensen zin en tijd hebben of tijd willen vrijmaken. wil ik hier een verkorte versie van het boek “Vrucht van de boom” weergeven, waardoor het boek toch kans heeft om begrepen te worden door de lezers van “E.J. Bron”. Het zal gaan om meerdere artikelen die zullen bestaan uit een aantal gekopieerde delen van het boek die naar mijn mening de echte waarheid over de zogenaamde religie van de “vrede” het beste duiden. 

Elke 2 dagen wil ik hier een paar stukken uit het boek plaatsen om meer duidelijkheid te geven aan de bijna onnoemelijke wreedheid van de jihad die ons zo graag voorgespiegeld wordt door mensen die totaal niks begrepen hebben van de werkelijke aard van de islam. 

Het kan zijn dat er lezers zijn die of niet echt geïnteresseerd zijn in het geheel en dus op hun dooie gemak gaan zitten wachten op het moment dat hun keel doorgesneden wordt ofwel als dhimmi door het leven mogen gaan en de rest van hun ellendige leven de jaarlijkse  Jizya mogen betalen, waarvan de hoogte bepaald wordt door de toevallig langskomende moslim die enige status heeft in de islamitische hiërarchie. 

Laat ik beginnen met het leven van Mohammed vanaf het moment dat hij zijn zogenaamde boodschappen van een engel kreeg toegespeeld tijdens zijn epileptische aanvallen. 

Epilepticus  

Mohammed leed aan epileptische aanvallen die hallucinaties veroorzaakten en die hem deden geloven dat hij daardoor de woorden van Allah kreeg ingegeven. In 610 ontvangt hij, als hij in een grot mediteert, zijn eerste van vele boodschappen. Ze zijn later opgetekend in de Koran, die hij volgens de overlevering rechtstreeks van Allah zou hebben gekregen. Aantoonbaar is dat Mohammed zeker een deel van de inhoud van de Koran in een verbasterde vorm ontleende aan andere bronnen, onder welke het Oude Testament en het Nieuwe Testament een belangrijke plaats innemen.

Rond 612 begon Mohammed zijn eerste preken te houden en om legitimiteit te geven aan zijn boodschap zei hij dat de tekst afkomstig was van een God die hij Allah noemde. Niemand mocht de woorden veranderen om alle kritiek bij voorbaat uit te sluiten. Hij begon te vertellen dat God hem als zijn boodschapper had gekozen en dat er een God was die tot hem sprak tijdens zijn epileptische aanvallen. Dat ging zogenaamd via de engel Jibril (Gabriël). (…)

Zijn eerste bekeerling was zijn eerste vrouw Khadidja; zij was voor haar bekering christin. Door haar raakte de analfabete Mohammed bekend met de Bijbelse verhalen, en dat lijkt de reden dat hij verbasterde delen van de Bijbel heeft opgenomen in de Koran. In Mekka kreeg Mohammed de steun van zijn oom Abu Talib, maar al snel kwam er weerstand tegen Mohammed´s boodschap.

In 619 overleed Khadidja en daarna ook zijn oom Abu Talib. De Quraish aristocratie in Mekka maakte daarna plannen om hem te vermoorden en in 622 maakte hij met Aboe Bakr de lange reis, die bekend staat als de verhuizing, de Hidjra naar Jathrib. Die stad werd vanaf toen Medinat al-Nabi, of Medina genoemd, de ‘stad van de Profeet’. Deze vlucht markeert het begin van de islamitische jaartelling.

Aantrekkelijkheid  

Een belangrijke reden voor velen om tot de islam toe te treden, was het vooruitzicht om de vijand te kunnen plunderen en ook omdat de gevangen vrouwen door Mohammed onder zijn volgelingen werden verdeeld. Het waren dus geen verheven redenen waarom Mohammed zijn eerste bekeerlingen kreeg in Medina. Hij had ook veel tegenstanders onder de Arabieren daar. Prominent onder hen waren de dichters. Mohammed liet een aantal van hen vermoorden om hun tegenwerking en kritiek te stuiten.

M.A. Kahn concludeert:

”In ieder geval is de grondlegging van de islam door profeet Mohammed en de daarop volgende geschiedenis overdekt met talloze veldslagen en oorlogen, die honderden miljoenen levens hebben gekost.”

Bat Ye‘or schrijft:

“De Arabische kolonisatie ging vergezeld van de deportatie van dhimmi bevolkingen (…). De werkers werden gedeporteerd naar regio’s waar de bevolking was gedecimeerd en in slavernij weggevoerd (…) Syriërs, Kopten, Armeniërs, Joden, christelijke Nestorianen, Melkieten en Hindoes werden in de loop van de Arabische kolonisatie gedeporteerd.”

Dit is in flagrante tegenspraak met de beweringen van sommige pro-islam schrijvers, die ons willen doen geloven dat de islam op vreedzame wijze zou zijn verspreid!

Jihad in Arabië  

Rooftochten en veldslagen

Binnen een jaar na zijn vestiging in Medina begon Mohammed regelmatig de karavanen van de Mekkanen te overvallen als die aan Medina voorbijtrokken. Zo organiseerde hij tussen 622 tot 630 ongeveer 66 van dergelijke strooptochten en oorlogen, waarvan hij er persoonlijk 28 leidde. De Arabieren waren van oudsher gewend om af en toe karavanen van andere Arabieren en andere doortrekkende kooplieden te overvallen. Deze rooftochten waren algemeen geaccepteerd. De belangrijkste rooftochten en veldslagen waar Mohammed zelf aan deelnam, worden door M.A. Kahn genoemd:

In 623 waren dat: Waddan, Safwan en Dul-Ashir;
624: Nakhla, Badr, Banu Salim, Eid-ul-Fitr, Zakat-ul Fitt, Qaynuda, Sawiq Ghaftan en Bathan;
625: Ohud,Humra-ul-Asad, Banu Nadir en Dhatur-Riqa;
626: Badru-Ukhra, Dumatul-Jandal en Banu Mustalaq Nikah;
627: de Loopgraaf, Ahzab, Banu Qurayza, Banu Lahyan, Ghaiba en Khaybar;
628: de tocht naar Hudaybiya;
630: de verovering van Mekka, Hunsin en Tabuk.

In totaal waren dat 28 belangrijke rooftochten en veldslagen waaraan Mohammed persoonlijk deelnam. Het valt daarom niet moeilijk te verdedigen dat het begin van de verspreiding van de islam met nogal wat geweld gepaard is gegaan. We zullen enkele gebeurtenissen nu wat nader bekijken.

De overval van Nakla 

In januari 624 stuurde de Profeet een groep strijders onder commando van Abdullah ibn Jahash op pad om een Mekkaanse karavaan aan te vallen bij de plaats Nakla, op negen dagreizen van Medina en slechts twee dagen van Mekka. Toen hij hem op weg stuurde, gaf de Profeet hem een brief mee en beval hem die pas te openen nadat ze twee dagen op reis waren. Abdullah opende de brief na de voorgeschreven tijd en las:

“Als je deze brief van mij hebt gelezen, ga dan verder tot je bij Nakhla bent tussen Mekka en Al-Taíf. Ga daar in hinderlaag en wacht op de Quraish karavaan”.

Abdullah en zijn mannen deden dit. (….) Toen de karavaan binnen hun bereik kwam, vielen zij die aan: een lid van de karavaan werd gedood en twee werden er gevangen genomen en nog een ontsnapte. Ze keerden naar Medina terug met de karavaan en de twee gevangenen.

Hier even een opmerking van mijn kant. Het is algemeen bekend dat Mohamed een totale analfabeet was, maar het zou kunnen zijn dat hij deze brief door een van zijn medestanders heeft laten schrijven, waarbij bij mij dan nog steeds de vraag open blijft; Waarom werden deze zogenaamde boodschappen dan niet opgeschreven door zijn volgelingen??

Het was de heilige maand Rajab, een van de vier maanden van het jaar waarin vechten en bloedvergieten verboden was in de Arabische traditie. Deze inbreuk op de eeuwenoude traditie veroorzaakte grote verontwaardiging en protest bij de burgers van Medina, waaronder een aantal volgelingen van Mohammed. Dit bracht de Profeet in een vervelende situatie. Hij probeerde zich in eerste instantie te distantiëren en de schuld op de daders te leggen. Maar toen hij bemerkte dat Abdullah en zijn metgezellen daardoor gedesillusioneerd raakten (wat ontmoedigend zou zijn voor toekomstige overvallen) kwam Allah snel met het verlossende woord om het bloedvergieten te rechtvaardigen, zelfs als het in de gewijde maand plaatsvond.

“Zij vragen u omtrent het vechten in de heilige maand. Zeg: ´Het vechten hierin is een grote overtreding, maar de mensen van de weg van Allah af te houden en Hem ondankbaar te zijn en (de toegang tot) de Heilige Moskee (te verhinderen) en haar mensen er van te verdrijven, is bij Allah een grotere zonde; en vervolging is erger dan doden.´ En zij zullen niet ophouden u te bevechten, totdat zij u van uw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen…..” [Koran 2:217]

Het moet worden vermeld dat, voorafgaand aan deze overval, Mohammed’s gezelschap in zeer behoeftige omstandigheden verkeerde. Daarom had deze overval voor Mohammed’s gemeenschap een speciale betekenis en deed dit hen geloven dat de rijke buit hen speciaal was bezorgd om hun ontberingen te verzachten. Voor Mohammed en zijn gemeenschap markeerde dit de start van plundering en beroving van niet-moslim karavanen als belangrijkste middel van bestaan.

En hoe dus een en ander aangepast werd aan de op dat moment zijnde situatie.

De slag bij Badr tegen Mekka in 624

Twee maanden later, in maart 624, deed zich opnieuw de mogelijkheid voor een karavaan te onderscheppen, namelijk die van Abu Sofyan die terugkeerde uit Syrië naar Mekka. Mohammed kon beschikken over een leger van ruim 300 man. De moslims misten de karavaan zelf, maar troffen wel het Mekkaanse leger aan, dat gestuurd was om de karavaan te beschermen in een reactie op de overval bij Nakla. Het Mekkaanse leger telde tussen de 700 en 1000 man. De Slag bij Badr liep voor Mohammed uit op een klinkende overwinning. Doordat Mohammed de waterbronnen onklaar had gemaakt, trokken de Mekkanen zich vrij snel terug. De Mekkanen verloren ca. 50 man en er werden er ongeveer evenveel gevangen genomen. Mohammed verloor 15 man. Op bevel van de Profeet werd een aantal van de gevangenen op het slagveld op wrede wijze gedood. De strijd van Badr in 624 markeert het begin van de islamitische Jihad.

In Medina leefden drie verschillende Joodse stammen. In de eerste fase van zijn prediking heeft Mohammed geprobeerd hen voor zijn nieuwe godsdienst te winnen, maar dat lukte hem niet. In 624 werd de stam Bani Qainuqa uit Medina verbannen en in 625 de Banu Nadir.

De Slag bij Oehoed in 625

Na de nederlaag bij Badr mobiliseerden de Quraish een groter leger en ze vielen Mohammed aan terwijl hij in Medina was. De slag die volgde vond plaats op de heuvel Oehoed in de buurt van Medina. Voor dit gevecht begon beloofde Mohammed zijn volgelingen opnieuw de overwinning en stelde hen in het vooruitzicht dat ze zouden kunnen plunderen, net als na de Slag bij Badr. Door deze plunderzucht dreigde echter voor Mohammed voor de eerste keer een nederlaag. Terwijl de Quraish zich terugtrokken, lieten ze hun tenten onbeheerd achter en een deel van Mohammed’s leger begon te plunderen. Toen Mohammed’s boogschutters zagen dat hun kameraden de achtergelaten tenten van de Quriash plunderden, verlieten ze hun positie op de heuvel en gingen naar beneden om te delen in de buit! De Quraish zagen dat de aanval van de boogschutters was gestopt en ze hergroepeerden zich en vielen de moslims aan. Dit leidde tot een bloedbad onder de moslims en Mohammed zelf werd gewond door een aanval van Khalid-Ibn-Walid, de Quraish generaal. Zo eindigde de Slag om de Oehoed heuvel in een nederlaag voor Mohammed.

De Slag bij de Gracht van Medina in 627  

De hervatting van de aanvallen op de Mekkaanse karavanen maakte de Quraish duidelijk de ze nog niet van Mohammed af waren en daarom begon Abu Sufyan zich in april 627 voor te bereiden op een tegenaanval. Hij verbond zich met een aantal naburige stammen die al van Mohammed’s aanvallen te lijden hadden gehad. Een strijdmacht van 7.000 tot 10.000 man verzamelde zich achter Abu Sufyan, terwijl Mohammed daar slechts ca 3.000 man tegenover kon stellen.

Deze keer gebruikte Mohammed de list om een gracht te graven rond Medina. Hij deed dit op aanraden van de Pers Salman. In de aanval op een bewegend doel zoals karavanen speelde een statische verdediging geen rol, dus toen de Quraish Medina naderden, werden ze verward door de gracht en ze maakten zich op voor een lange belegering. Toen de strijd echter langer ging duren en de weersomstandigheden verslechterden, met zandstormen, hagel en regen, besloten enkele van de bondgenoten zich terug te trekken uit de strijd, met als voorwendsel de aanvaarding van de islam. Uiteindelijk besloten ook de Quraish dat het beleg niet kon doorgaan en trokken zij zich terug naar Mekka.

De slag met de Banu Quraizah in 627

Na de Slag van de Gracht en na het verliezen van de slag van Mu’tah tegen de Byzantijnen, keerde hij zich tegen de Joodse stam Banu Quraizah. Mohammed had in het begin van zijn optreden geprobeerd in de gunst van de Joden te komen, maar ze wezen hem af. Omdat ze zich bleven verzetten tegen zijn aanspraken als Profeet beschuldigde hij hen ervan dat zij de voorwaarden van hun overeenkomst met hem hadden geschonden. Er werd hen bevolen om de wapens neer te leggen en te vertrekken. De Joden vonden het voorstel belachelijk. Daarop belegerde Mohammed hun vesting gedurende vijfentwintig dagen. Daarna nam Ali de vesting in waarbij alle Joden gevangen werden genomen.

Mohammed beval daarop dat alle 800 volwassenen mannen van de Banu Quraizah vermoord moesten worden, waarbij het al dan niet volwassen zijn werd vastgesteld aan de hand van de aanwezigheid van schaamhaar. Ze werden met het zwaard onthoofd en Mohammed onthoofdde persoonlijk twee van de Joodse hoofdmannen. De afgehakte hoofden werden voor Mohammed opgestapeld.

De vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht en hun bezittingen werden verdeeld onder de moslims, waarbij Mohammed een vijfde deel voor zichzelf reserveerde. Hij juichte de massamoord op de Joden toe en zei tegen zijn volgelingen dat het zich toe-eigenen van de vrouwen van de Joden een legitieme buit was. Mohammed nam zelf de mooie Joodse Rayhana als concubine en bracht met haar de nacht door die volgde op de moord op de mannen.

Zodoende waren er geen Joden meer in Medina en Mohammed richtte zich nu op Khaybar, waar ook een grote Joodse gemeenschap was, en mede vanwege de steun die hun leider had gegeven aan Mohammed’s tegenstanders in de Slag bij de Gracht van Medina.

Mohammed en het Verdrag van Hudaibiya in 628

Volgens de islamitische vrede van tien jaar, de Hudna, die gebaseerd is op de Koran, is een vrede met de ongelovigen geen echte vrede, maar een voorbereiding op oorlog tegen hen. Na de Slag van Gracht in 627 hebben de Quraish niet meer met de moslims gestreden die Mohammed omsingelden in Medina. Dus Mohammed besloot dat het tijd voor hem werd om het initiatief te nemen en een Jihad te starten tegen de Quraish. Hij vermomde zijn agressie tegen Mekka slim als een Hadj bedevaart naar Mekka.

Mohammed stuurde Othman, een van zijn handlangers, naar Mekka om de verdediging te bespioneren. Othman had ook een ontmoeting met de Quraish leiders om te onderhandelen over een eventuele entree in Mekka voor de moslims en Mohammed. Vlak voordat de moslims klaar waren om de wapens op te nemen en Mekka aan te vallen, keerde Othman terug met Suhail Ibn Amr, een vooraanstaande burger van Mekka die door de Quraish werd gestuurd om over een verdrag te onderhandelen. Dit werd het Verdrag van Hudaibiya. In de volgende twee jaar deden veel volgelingen van Mohammed alsof ze de islam hadden verlaten en vestigende zich in Mekka. Zo ging de voorbereiding door van de uiteindelijke invasie van Mekka. Mohammed was helemaal niet van plan zich aan het verdrag te houden, zoals we verderop zullen zien.

De Joden van Khaybar in 628

In mei 628 trok de Profeet met een leger van 1.600 man op tegen de Banu Nadir in Khaybar. Ze naderden de plaats in de nacht zonder te zijn opgemerkt. Toen de mensen van Khaybar s‘ochtends de stad verlieten om te gaan werken, stuitten ze op de moslims en vluchtten terug. Er ontstond een gevecht waarbij 93 Joodse verdedigers en 19 moslims sneuvelden. Ook Kanina, de leider van de Banu Nadir, werd gevangen genomen. Hij had zijn kostbaarheden verborgen en Mohammed hoorde dit van een overloper. Kanina werd gemarteld om hem de bergplaats van de kostbaarheden te ontfutselen. Uiteindelijk werd de schat gevonden en Kanina werd vermoord.

Na de zege werden de weerbare mannen vermoord en de vrouwen en kinderen gevangen genomen. De vrouwen werden volgens Ibn Ishaq)* verdeeld onder de moslims. Daar was ook Safiyah bij, de 17-jarige vrouw van Kanina. Toen Mohammed haar had gezien, was hij onder de indruk van haar schoonheid en hield haar voor zichzelf en “trouwde” met haar. Volgens sommigen is Mohammed in 632 door haar vergiftigd.

In 628 was Mohammed nog niet sterk genoeg om Mekka te veroveren en daarom wendde hij zich tot de vorsten van Yamana, Oman en Bahrein. Hij liet hen weten dat hij zichzelf als Profeet beschouwde en drong eropaan dat zij zich tot de islam zouden bekeren. Daarop werd negatief geantwoord. Mohammed stuurde ook afgezanten naar de Byzantijnse keizer Heraclius en naar de Byzantijnse gouverneur van Egypte. In Constantinopel werd zijn boodschap met hoongelach ontvangen. De Byzantijnse gouverneur van Egypte stuurde een weigering en voegde er als vriendelijk gebaar twee mooie slavinnen bij. Mohammed nam Marya de Koptische, die de jongste van de twee was, aan als een van zijn concubines.

 )*Mohammad Ibn Ishaq Ibn Yasar, geboren in 704 in Medina, gestorven in Bagdad in 767/770, was een moslimhistoricus en is bekend geworden doordat hij mondelinge overleveringen over Mohammed samenvoegde tot zijn eerste biografie, Sirat Rasul Allah (Het leven van Allah’s Boodschapper)

Slag bij Mu’tah tegen het Byzantijnse Rijk in 629

In september 629 werden Mohammed’s troepen verslagen bij Mu´tah in het grensgebied van Syrië, waarbij twee van zijn aanvoerders sneuvelden.

Aangemoedigd door de overwinning bij de gracht, liet Mohammed zijn oog vallen op de staten in het noorden van Arabië. Hij had vóór 610 de welvarende steden bezocht, toen hij voor zijn eerste vrouw Khadija met karavanen op pad was.

Mohammed stuurde aan de Byzantijnse en Perzische keizers een ultimatum “Omarm de islam en u zult veilig zijn”. De Perzische en Byzantijnse keizers waren verbijsterd door deze belediging en ze waren zich niet bewust van de dreiging die deze uitnodiging inhield.

Mohammed was op zoek naar een spectaculaire overwinning, omdat Mekka nog steeds onoverwonnen in het zuiden lag en omdat de Quraish van Mekka toenadering zochten tot de Perzen en de Byzantijnen. Hij benoemde zijn slaaf Zaid, die een van zijn vroegste bekeerlingen was, tot de leider van zijn veldtocht en hij gaf hem een leger van 30.000 man mee.

In de zes dagen dat de strijd duurde, sneuvelde alle drie de islamitische leiders de een na de andere, nadat ze het commando op zich hadden genomen. Als eerste sneuvelde Zaid ibn Haritha die doorboord werd door een speer, daarna sneuvelde Jafar ibn Abi Talib en vervolgens Abdullah ibn Rawaha. Alleen Omar koos toen voor de vlucht de woestijn in. Na zijn dood vroegen de troepen Khalid ibn al-Walid om het bevel op zich te nemen, wat hij accepteerde.

Toen Khalid ibn al-Walid het bevel op zich nam, waren zijn linies al doorbroken en hadden de Byzantijnen de moslims bijna verslagen. Khalid-Ibn-Walid probeerde zijn strijders aan te sporen en beloofde hen een rijke buit. Hij bleef de schermutselingen met de Byzantijnen gaande houden en trachtte een open veldslag te voorkomen. Hij hergroepeerde ’s nachts zijn troepen met de bedoeling de Byzantijnen te laten denken dat er versterkingen uit Medina waren aangekomen. De cavalerie kreeg opdracht zoveel woestijnzand opwerpen als ze konden om de indruk wekken dat er nog meer versterkingen arriveerden. Toen het de volgende ochtend op de strijd aankwam, onttrokken de Byzantijnen zich aan het conflict en ook de islamitische strijdkrachten braken op en trokken terug naar Medina.

In februari 630 stuurde Mohammed een leger onder Amr ibn Al-As naar de christelijke stammen van Oman en beval hen islamiet te worden en belasting te betalen, wat sommigen ook deden. Anderen werden tot overgave gedwongen en moesten de helft van hun land en andere bezittingen afstaan om hun christelijke geloof te mogen behouden. Ze moesten ook Arabisch gaan spreken in plaats van hun eigen taal.

Mohammed neemt in 630 Mekka in

De inname van Mekka vond plaats in 630 onder het voorwendsel dat Mohammed het Verdrag van Hudaibiya had ingetrokken. Het verdrag werd gebruikt om de niet-moslims te misleiden. Dit is wat onder de moslims bekent is als Taqiyya en misleiding betekent.

Ook tegenwoordig handelen moslims nog in de geest van het Verdrag van Hudaibiya. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitspraak van Yasser Arafat op 10 mei 1994 in de moskee van Johannesburg, toen hij een antwoord moest geven aan degenen die hem verweten dat hij de Oslo Akkoorden had ondertekend. Hij zei daarop dat hij had getekend in overeenstemming met het Verdrag van Hudaibiya.

Voor de bevolking van Mekka, die hun beste strijders hadden verloren bij Badr, Oehoed en Medina, was de enige optie de voorwaarden van Mohammed te aanvaarden. Hij verklaarde dat Mekka het centrum zou blijven van het nieuwe geloof. De Hadj bedevaart zou worden voortgezet en alle moslims zouden de Hadj moeten doen, wat voorheen alleen de heidense Arabieren deden. Daardoor konden de Mekkanen hun economische voordelen behouden en hun stad bleef het middelpunt van het nieuwe geloof.

Zo kon Mohammed in 630 naar Mekka terugkeren. De Kaäba werd veranderd in een heiligdom waar slechts de ene God werd aanbeden en de 360 afgodsbeelden, die er tot dan toe stonden, werden kapot gegooid en daaraan deed Mohammed zelf mee. (…) Volgens de islamitische traditie werd de Kaäba hierdoor weer het middelpunt van de aanbidding van de god Allah, zoals het na de schepping van de aarde bedoeld zou zijn geweest.

In oktober 630 verzamelde Mohammed ongeveer 30.000 man ruiters en voetvolk om een nieuwe aanval te plegen tegen de Byzantijnse grens in Syrie (…). Hij stuurde boodschappers naar de diverse hoofden met de eis over te gaan tot de islam of jizya te betalen. Yohana (Johannes) ibn Ruba, de christelijke vorst van de Ayla stam, sloot een verdrag met Mohammed. Ze kwamen overeen de jizya te betalen als bescherming tegen een aanval op zijn volk.(…) Daarna wilde Mohammed verder het Syrische gebied in trekken, want dat was het hoofddoel van zijn veldtocht. Midden in de voorbereiding kwam er een bericht van zijn spionnen dat zich een grote Byzantijnse strijdmacht aan de grens had verzameld om tegen de moslims op te trekken. Daarop zonk hen de moed in de schoenen en was Mohammed gedwongen zich terug te trekken

Tot zo ver het eerste deel, waarin nog steeds niet echt de onnoemelijke wreedheid van de moslims genoemd wordt.

Maar even samenvattend mijnerzijds. Wat ik hier alleen maar uit kan opmaken, hadden de Arabieren dus met niets meer en niets minder te maken dan met een ordinaire struikrover die een religie bedacht om zijn strijders aan zich te binden. Dat zal ook duidelijk worden in de volgende delen en ook hier al zijdelings genoemd. Hij stuurde de Perzen namelijk het bericht of jullie worden moslim of je wordt aangevallen en de pleuris breekt uit.

Wordt vervolgd.

Door:
“Henk der Niederländer”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, Historie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Moslims. Bookmark de permalink .

27 reacties op LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 1)

 1. Lucky zegt:

  Off topic
  https://tpo.nl/2019/10/03/man-met-mes-valt-agenten-aan-in-hoofdbureau-van-politie-in-parijs/

  Man met mes valt agenten aan in hoofdbureau van politie in Parijs – 5 doden
  Dader is ‘geradicaliseerde medewerker’

  Like

  • delamontagne zegt:

   Op de NOS werd vanmiddag de aanslag door een politie-medewerker in Parijs op journaal door gegeven.
   Er werd niet bij verteld dat het een Fransman van Antiliaanse afkomst was, die sinds 18 maanden tot het GELEUF VAN WREDE EN HAAT is toegetreden, de islam.
   Het is een bekeerde man uit Martinique, Antillen.
   Uit ’t niets sloeg hij toe.
   Toen een jong politiemannetje hem beval de wapens neer te leggen, weigerde hij en werd door z’n hoofd geschoten.
   ( WAARSCHIJNLIJK doet de NOS vanavond een rectificatie over dit incidentje )
   Macron is er ook.
   Hij zal wel teveel bevlogen zijn geweest en door en door de koran hebben gelezen en hoe hij zich op de ongelövige honden moest wreken.
   Allemaal de woorden van allah door Mo verkondigd.

   https://www.cnews.fr/france/2019-10-03/attaque-la-prefecture-de-police-de-paris-ce-que-lon-sait-de-lagresseur-un-employe

   https://www.europe1.fr/faits-divers/attaque-a-larme-blanche-a-la-prefecture-de-police-de-paris-lassaillant-tue-3923264

   Geliked door 2 people

   • Lucky zegt:

    Eindelijk meer info,
    https://www.breitbart.com/europe/2019/10/03/reports-paris-police-killer-an-islamic-convert-enraged-by-reprimand-for-refusing-to-deal-with-women/

    Reports: Paris Police Killer an Islamic Convert Enraged by Reprimand for Refusing to Deal with Women

    Rapporten: Parijse politiemoordenaar en islamitische bekeerling woedend door berisping wegens weigering om met vrouwen om te gaan

    The man who stabbed four people to death in the Paris police headquarters was a convert to Islam enraged by a reprimand from a female colleague, according to reports.
    IT worker Michael Harpon, 45, is said to have killed his female supervisor — who had previously reprimanded him for refusing to deal with women — with a ceramic blade, before going on to attack several other police personnel, leaving a total of four dead and one critically wounded before he was fatally shot in what has been described as a self-defence situation.

    “I know this man. He worked in IT and he had long-running problems with his superior. He stabbed her first and then colleagues intervened and were stabbed as well. I am told he then got hold of a firearm,” confirmed Christophe Crépin, a spokesman for a French police union, confirmed in comments to The Telegraph.

    De man die vier mensen dood heeft gestoken in het politiebureau van Parijs was een bekeerling tot de islam, woedend door een berisping van een vrouwelijke collega, volgens rapporten.
    IT-medewerker Michael Harpon, 45, zou zijn vrouwelijke supervisor – die hem eerder had berispt omdat hij weigerde om vrouwen te behandelen – hebben vermoord met een keramisch mes, voordat hij verschillende andere politiepersoneel aanviel, waardoor in totaal vier doden en een ernstig gewond voordat hij dodelijk werd neergeschoten in wat is beschreven als een zelfverdedigingssituatie.

    ‘Ik ken deze man. Hij werkte in de IT en hij had langdurige problemen met zijn leidinggevende. Hij stak haar eerst en daarna kwamen collega’s tussenbeide en werden ook neergestoken. Er is mij verteld dat hij toen een vuurwapen in handen kreeg, “bevestigde Christophe Crépin, een woordvoerder van een Franse politie-unie, bevestigd in opmerkingen aan The Telegraph.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Hij was enige tijd voor zijn daad bij de chef op ’t “matje-geroepen”, omdat hij zijn vrouwelijke collega’s niet langer wilde begroeten.
    Dit bracht hem tot zijn daad ?


    De doodgeschoten musulman ligt op trottoir en is nu bij allah……………………!

    De boven de “Fransen-gestelden”, Hidalgo burgemeester arijs, Macron en Collomb Minister van Binnelndse Zaken zijn allemaal diep, zéér diep geschokt en zeggen mede-te-leven met de nabestaanden.
    ( woorden die je dus ook in NL hoort bij zulke “incidentjes “.

    Like

  • Lucky zegt:

   DIEversity strikes again! And, as always, nothing to do with the religion of pieces….

   Like

  • koddebeier zegt:

   Hadden we anders verwacht dan ???

   Geliked door 1 persoon

 2. Wachteres zegt:

  Goed idee, Henk en heel informatief.

  Like

 3. Lise zegt:

  Wat fijn dat U dit hier voor ons plaatst. Hartelijk dank.

  Geliked door 1 persoon

 4. janman zegt:

  Het lijk wel onze Nederlandse staat wel tegenwoordig ik ben dus een dhimmi of terwijl een leek , horige, boer , arbeider, onderdanen , / de bestuurders , dominee ,beleidsmedewerker handelaar zijn dus moslims zijn die je belast. En langzaam verdween de rechten van de ploeteraars de vakbond, pvda, en goed geloven, enz.

  Like

  • Henk der Niederlánder zegt:

   @ Janman.
   Zou je je reactie in begrijoelijke taal willen schrijven zodat Ik je een antwoord kan geven, want hier is weinig touw aan vast te knopen.

   Like

   • Lot zegt:

    Henk: Hij is in de war van die verschrikkelijke mensen, ik vraag mij af waarom ik mijn tijd moet doorbrengen om Hen te leren kennen, ik word er ook niet goed van. Ik heb dan ook door het verhaal met titels gescrold.

    Ik kan je een lijst geven van dingen liegen stelen aanvallen geven, wat mij is aangedaan, zelfs poging tot ontvoering als vrouw in mijn eigen geboorteplaats. Dat er linkse lui zijn die alles maar schattig vinden, die krijgen te veel betaald en hebben makkelijke baan bij een gesubsidieerde instelling, en hebben geen recht van spreken. Ik haat hen, want ze doen wel lelijk tegen mij en lief tegen donkere mensen. Terwijl ik uit de mond van donkere mensen nog nooit een positief woord heb gehoord, uit ontzag, voor onze ontwikkelde dingen die mij gemaakt hebben. Twee keer in Egypte werden wij bedankt door vrouwen die bedankten voor de waterleidingsysteem. Echter ik wil er miljoenen horen, dat het een gemeengoed is over de blanke mens.
    En onze kolonien bestaan niet, handelsnederzettingen waren het. Opgegaan in de bevolking of de mensen zijn weer vertrokken. 85% van de kusten werden we verjaagd, dus kwamen we binnen, dan was dat in hun medebelang. Ik vind zowiezo die zwarte ogen en haren mensen empatieloos. Ook al zouden ze een glimlach hebben en kun je praten over hoe het weer is. Verder is er voor mij geen aansluiting. Totaal andere mensen, en zoals ik zei schaamteloos is de benadering naar mij specifiek, dat willen ze ook zo, waarom, omdat het nare mensen zijn.
    Gisteren kwam ik stomend terug van de supermarkt, een vd vele voorbeelden. Een Afrikaanse vrouw (geen hoofddoek) kwam achter mij staan in de rij en liep ook wat rond. De rij schoot maar niet op, heel langszaam. ik deed een stap opzij om naar een aanbieding te kijken en mijn mandje stond gewoon achter denk Indische mensen. Zij schoof de mand naar voren en toen weer wat beweging kwam nog een keer naar voren, schuin voor mijn mandje. Ik ook mandje naar voren stonden we samen achter Indisch stel. ik dacht moet ik nu wel of niet wat zeggen. Ik werd zo kwaad. Ik zei ik sta achter deze mensen en ik sta hier al heel lang of ze dat weet. En zij zei nee ik sta hier en, ik was hier eerder. Wat ik gezegd heb weet ik niet, maar dat ze kon vergeten dat ze voor mij ging in zeer agressieve taal. Zo boos was ik dat ik boos thuis kwam, stom natuurlijk. Ik heb gezorgd dat ik eerst op de band legde.
    Henk wat moet je doen, als je zo kwaad wordt dat je iemand in het oog steekt. Nu maak ik mijzelf lichamelijk ziek door mijn boosheid. En ook vaak hoofddoek mensen gehad die een foto nemen en dan op het punt staan hun groepje te waarschuwen als hen wat wordt aangedaan. En dat terwijl ik niets doe en ergens alleen maar sta, ook al zou ik hen wegkijken, zij mogen mij ook niet dus. Ik heb mijn keuze al gemaakt en het is een belofte die ik hier niet ga vertellen.

    Like

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Bij zo’n vrouw in de supermarkt zou je je af moeten vragen is het allemaal de heisa wel waard.
    Net zo eenvoudig als ze haar mandje naar voren schuift en het staat naast je heb je het niet gezien.
    Je struikelt er zogenaamd over, haar hele troep door de winkel en kan ze opnieuw boodschappen gaan doen.
    Probleem uit de wereld lieve zonder dat er verder tramelant komt en de vrouw in kwestie doet dat niet meer geloof me maar.
    Zeker omdat niemand zo iets verwacht maar later na gaan denken.
    Inventief noemt men dat.
    Maar je hoeft je om dit soort kleinigheden niet echt druk te maken meis.

    Like

   • Lot zegt:

    Dank je wel voor de reactie. Het is niet zo makkelijk om een mandje omver te schoppen. Misschien kan ik op de rand gaan staan valt die omver en hopelijk rolt er dan wat uit, of erin stappen per ongeluk. Ik had niet tegen haar wat moeten zeggen, dus mond dicht.
    Ik maak mij er wel heel kwaad over op dat moment.
    Ook Arabieren waar je tegen aanloopt en zij verwachten dat ik verontschuldig en ik zeg niets omdat zij ook niets zeggen. En zij komen dan agressief naar mij toe. Ik ben nog opgegroeid in de tijd dat je niet opspeelt in een supermarkt, maar ik verlies mijn gene. Toch ben ik wel bang dat de blanken mij wegkijken en erop aankijken, hoewel ik niet fout zit, maar in hun ogen wel altijd bij de blanke ligt. Zij zijn racistisch en behandelen rassen niet hetzelfde. De verraders zijn onze halve bevolking. De Arabier die mij uitschreeuwde en door de supermarkt harkte, stootte even later tegen een dikke Arabische vrouw aan waar hij wel wat tegen zei en mee ging smoesen. Het vreemde is ik hoef hun goedkeuring niet, toch voel je de oneerlijkheid of het binnenin je zakken. Waarschijnlijk is dat de angst als het er meer zijn en als het land zo word zoals ik in Arabische landen ben geweest. Daar deden ze ook denigrerend tegen mij. Onmenselijk, minder ben ik voor hen. Ik zit nog te twijfelen wat te doen. Te horen aan jouw reactie, is hun blijven negeren. Ook heeft wel geholpen mijn arm uitsteken en hard zeggen wegwezen wegwezen. wegwezen ik heb niets met jou te maken. En dan heb je even een oproer. Heb je nog een idee voor mij?

    Like

 5. guusvelraeds zegt:

  Heb het boek gelezen. Prima bijdrage. Ga zo door. Zou verplicht moeten staan op elke literatuur lijst middelbare school.

  Like

 6. FerdinanaDK. zegt:

  Henk, dank.

  Like

 7. Kuu zegt:

  Interessant boek:
  – Tom Holland: Het Vierde Beest
  De schrijver beweert o.a.dat er van de eerste twee eeuwen islam weinig bronnen zijn.

  Like

  • Lot zegt:

   De Saudische familie vd koning schijnt uit Joden voort te komen. De islam is opgezet voor depopulatie en veel oorlogen voeren?
   Toch zijn die Arabieren en dan m.n. de donkere zoals zuid Irakezen, niet de blanke noord Assyrische en ook de donkere Lebanezen van Indische afkomst. En sorry dat ik het zeg maar Indiers schuiven wel. Het gedrag van gypsies zie je daar ook. Het is dan ook meer hun gedrag, hun cultuur, dan dat het een religie is. Het zijn de mensen zelf. Zoals de tekst schrijft ze gingen om andere redenen Mohammed volgen en niet om spirituele redenen.

   Ook schrijft de tekst dat volkeren door elkaar gezet zijn. Zou mij niets verbazen dat de huidige Lebanezen daar geplant zijn in dat gebied. En niet vanuit Irak zijn binnengewandeld. De phoeniciers van vroeger waren aardig Europees uitziend. Ook de Amorieten en Hittieten waren blond vroeger. Ga dat er nu maar naar zoeken en vinden in Arabie. Een kijkje in onze toekomst, dat er geen blonde blanke mensen meer zijn? Overal waar wij geweest zijn, leven nu andere volkeren of zijn ze eruit gemixt. Ik denk dat de huidige Grieken bijvoorbeeld uit Slavische volkeren bestaan en ook veel joden woonden er, wellicht zien de echte joden er zo uit. En zijn de oorspronkelijke Grieken weggegaan. De echte Grieken waren in de gouden tijd 1200BC. Het deel wat er nog was is overigens vermoord door de christelijk (joden) in 350AD als heidenen. En een deel is al eerder naar ons werelddeel teruggekomen, volgens het oera linda boek.

   Like

   • Republikein zegt:

    In het achterland van Pakistan, vindt u een unieke oude stam van mensen die in het Chitral District van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa wonen. Wat hen uniek maakt voor de meeste Pakistani is het feit dat veel mensen in de stam blond haar en blauwe ogen hebben. Ik wil hier nog aan toevoegen dat zij beweren uit Griekenland te stammen in de tijd van Alexander de Grote.

    Het is geen geheim dat Alexander de Grote deze gebieden meer dan 2000 jaar geleden had veroverd en de bergen van Noord-Pakistan had bezet, waarin hij de zaden zou zaaien van een stam die tot op de dag van vandaag leeft. Veel experts, wetenschappers en auteurs zijn het erover eens dat de Kalashstammen alle tekenen, rituelen, geschiedenis en mogelijk het DNA van de oude Grieken vertonen.

    In 2014 meldde de New York Times bijvoorbeeld dat “het Kalash-volk van Pakistan stukken DNA van een oude Europese bevolking bleek te hebben. Statistische analyse suggereert een mengeling van gebeurtenissen vóór 210 voor Christus, mogelijk van het leger van Alexander de Grote.”. Hier is een DNA-kaart uit het artikel van de NY Times die de mogelijke instroom van DNA in de Pakistaanse regio laat zien.

    Een recente studie van de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, voorbereid door de assistente professor Elisavet Mela-Athanasopoulou, toont de gemeenschappelijke elementen van de taal van de Kalash-etnische groep in de Himalaya en het oud-Grieks. De studie toonde gemeenschappelijke elementen aan die gedeeld worden door de Kalash-taal en het Grieks van de Oudheid.

    Nou, enz etc bij https://gnosticwarrior.com/the-kalash-people.html

    Like

   • Lot zegt:

    Republikein, 300bc zijn niet de oude grieken meer, zelfs Homerus in 750bc was dat niet en had al invloeden van de slavische/communistische cultuur. Als je Pythagoras leest (nee hij heeft het niet uitgevonden de driehoek, maar is naam gegeven, om hem in de geschiedenis te houden, vreselijke socialist) dan begrijp je wat zijn ideeen zijn. En deze zijn echt niet van de oude Grieken. Wij zijn de oude Grieken. En de waarden in het oera linda boek. De oude Grieken zijn allen voor 1250bc en daarvoor.
    Er zijn weinig die blond haar hebben. En ik geef ze weinig hoop voor de toekomst, als je naar de Pakistanen ziet hoe ze doen. Het is zoeken naar, net zoals je rood haar vind in Arabie en N Afrika. Is van ontvoerde Europeanen. Het is bekend dat in melanesie de haren blond zijn geverfd, zie maar eens daar te komen. De wortel van de haren zijn weer zwart, als je zoeken wilt naar plaatjes om dit te zien. Duidelijk geverfd. Rood haar in Arabie en pakistan is vaak geverfd mn de baard. Jij bent nog steeds geindoctrineerd en gelooft de verhalen die met de paplepel worden ingegoten, en kijkt niet met goede ogen.
    En je kunt niet meer vragen aan de soldaten van Alexander de Grote, wat zij er van vonden, dat zij daar achter gelaten werden en maar een lokale vrouw moesten nemen of dood gaan.
    De grieken van nu zijn niet de prachtige beelden die ooit van ze gemaakt zijn, het is namelijk niet hetzelfde volk! Grieken lijken duidelijk op slavische volkeren en hebben daar taalovereenkomsten mee. Alexander was van 300bc en meer van macedonie noord Griekenland. De oude Grieken zaten in het zuiden en veelal op eilanden zoals Euboea en de Ionische eilanden, en het schiereiland waar Sparta op ligt.
    Dat zouden ze wel willen die Grieken.
    Dus 210bc beschouw ik niet als de oude Grieken. Het is bekend dat die al zwart haar hadden veelal en gemixt waren, net zoals cesar en de romeinen. Dat wisten ze zelf ook toen ze hier kwamen in N Europa. Dat er ook nog wel eens blond haar uitkomt zal best. Ook in India worden lichte mensen soms geboren. Of Afrikanen met licht uiterlijk, omdat de genen soms boven komen. Volgens de dna map zijn de meeste genen van Pakistan, hence een mix dus. En gek genoeg niet van Griekenland op de wereldkaart. Vreemd he.
    Als jij er graag mee wil trouwen, moet je dat doen en daar heen gaan, die cultuur is niets voor mij.
    Als ik met een Pakistaan trouw en ik krijg daar een dochter mee, dan is die dochter niet helemaal Germaans en kan ze nooit helemaal voelen was ik voel. Meerdere mensen zeggen dit, zoals geadopteerden of mensen die dit erkennen en hopen dat hun kind zichzelf kan vinden. En ik voel het zelf ook. Ook heb ik lichamelijk kenmerken van diverse Europese groepen, het is goed dat je die kent en weet wie je bent.
    Kennelijk heb jij daar moeite meer om daarover te praten en na te denken.
    Sommige genen krijgen ze van de Germanen en sommige van de Indiers/pakistaan. En nooit 100% en daarom kunnen ze zich daar ook nooit helemaal in voelen. Als je dat niet begrijpt, begrijp je misschien dit, vraag: ben ik een Chinese vrouw, handen gaan langs mijn lichaam, ja of nee in voelen en doen. Dan vraag nr2: Als je zo nodig een donkere vrouw wil en daar wat kinderen uitpoept, zonder daar bij na te denken, dan de vraag: Hoe zou jij het vinden, zoals je nu bent, om half Asiatisch te zijn, zou je daar blij mee zijn?
    Op de eerste vraag zouden ontkenners antwoorden: iedereen is toch een mens, allemaal hetzelfde. Op de tweede vraag krijgen de antwoorders het toch wel erg moeilijk en komen niet verder met: ‘ik zou het niet weten’. – maar daar kom je er bij mij niet mee vanaf. Jij moet beter nadenken voordat je wat gaat doen, je bent geen dier die kort te leven heeft en vlug moet voortplanten.

    Like

   • Republikein zegt:

    . Jij bent nog steeds geindoctrineerd en gelooft de verhalen die met de paplepel worden ingegoten, en kijkt niet met goede ogen.

    Kennelijk heb jij daar moeite meer om daarover te praten en na te denken.

    Jij moet beter nadenken voordat je wat gaat doen, je bent geen dier die kort te leven heeft en vlug moet voortplanten.

    Hoe bedoelluh?

    Like

 8. Nemesis zegt:

  Prima Henk, dank hiervoor. Kijk uit naar deel 2. Het zou inderdaad op de literatuurlijsten van de middelbare scholen moeten staan, verplicht om te lezen voor het examen.

  Eigenlijk zou iedereen die kan lezen, het boek moeten lezen, en als niet het boek tenminste de stukken die Henk schrijft en hier geplaatst worden, waarvoor ook dank,

  Like

 9. Republikein zegt:

  Vind het prima dat het ook hiero wordt beschreven man.

  Like

 10. Bagul zegt:

  Henk, Bedankt? Ja, misschien wel! Maar…wat een geneuzel hè?! Die geschiedschrijving. Wat een geneuzel. De ware aard van de Islam. De oorlogen. De veldslagen. De conflicten. Eeuwenlang geneuzel. Afmaken. Slachten. Moorden. Gelukkig leef ik naar mijn eigen wetten. Inzichten en geloof. Gedeeltelijk loop ik nog in de pas. Om niet op te vallen. Als ik besluit genoeg is genoeg dan zal ook ik mijn aandeel leveren. Nee, niet voor mijn 15 minutes of fame…maar omdat het moet. Ik ben niks. Stel helemaal niets voor in de enorme geschiedenis van moeder aarde. Anders Breivik was ook een nobody…. totdat hij een somebody werd. Breivik neem ik als voorbeeld. Had ook een ander kunnen zijn..

  Like

 11. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Ik ben deels bekend met het verhaal en het klopt tot op de letter wat u beschrijft. Hulde en dank hiervoor! Dit is inderdaad de WARE Islam en iedereen sluit de ogen en laat het gewoon gebeuren.
  Met de klimaat’problemen’ als afleiding.

  Like

 12. Pingback: LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 2) | E.J. Bron

 13. Pingback: LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 3) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s