LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 14)

Screenshot_20

(Door: “Henk der Niederländer”)

Lees hier deel 1 t/m 13 van “Vrucht van de boom”

De politieke instabiliteit in de 9e eeuw leiden tot cliëntelisme en afwezigheid van wet en regel. De eerste Abbasiden probeerden de rebellies te stoppen, maar na de dood van Harun al-Rashid in 809 trok zijn zoon al Amir (809-813) met de Arabieren naar Palestina voor roof, plundering en moord. Dit wordt beschreven door de kroniek van Pseudo-Dionysius: “Ze moordden en plunderden zonder mededogen en verkrachtten getrouwde vrouwen, maagden en kinderen. Ze roofden de welvaart van deze landen en kwamen naar Harran en Edessa; ze staken dorpen, kerken en kloosters in brand.” De christenen van Edessa ontsprongen de dans door betaling van een hoog losgeld. 

Korte berichten:

Rond 800 had de bevolking het gebied tussen het zuiden van Gaza en Hebron verlaten, geruïneerde kerken en synagogen achterlatend.

Harun al Rashid († 809), bekend van Sherazade en de verhalen van 1001 nacht en tijdgenoot van Karel de Grote, met wie hij diplomatieke relaties onderhield, kreeg een grote hoeveelheid slaven in plaats van de Kharaj (grondbelasting).

Amorium in Phrygië in 838 (Anatolië) 

Mu’awiya trok door Cappadocië, verwoestte de hele streek, nam vele gevangen en verzamelde een enorme buit. Daarna verwoestten zijn troepen de hele regio van Amorium.

Amorium was een Byzantijns-Romeinse stad in Phrygië (Afyonkarahisar) op 165 km westzuidwest van Ankara. In het Oudgrieks werd Amorium aangeduid als Amorion. Islamitische en Arabische bronnen vermelden Amorium als “Amoriyya”. De archeologische opgravingen van Amorium worden naast het dorp Hisar uitgevoerd. Tijdens de opgravingen hebben de archeologen de bovenstad uit de 5e eeuw na Chr. teruggevonden.

De naam Amorium wordt wel in verband gebracht met “amor”, het Latijnse woord voor ‘liefde’, maar het ‘amor’ uit de naam komt oorspronkelijk uit India en betekent eigenlijk “moeder”. Daarom heeft Amorium een band met de cultus van de moedergodin in Anatolië. De bekende fabelschrijver Aesopus is volgens velen in Amorium geboren en getogen. Maar daarnaast hebben de historici andere meningen over bestaan en levenswijze van Aesopus in Amorium.

Michael de Syriër )* heeft een beschrijving nagelaten van de verovering van Amorium in 838:

“De verovering van Amorium in 838. Duizenden mannen van beide zijden kwamen om gedurende de drie dagen van strijd. Toen werd de koning (Kalief al-Mu’tasin (833-842)) een spleet getoond in de muur. Ze concentreerden alle ballista’s en alle stormrammen op die plek en terwijl ze de plek twee dagen ononderbroken hadden aangevallen, viel er plotseling een bres in de muur en van binnen de muur werd gejammer gehoord en van buiten de muur vreugdekreten. De vele (lijken van) dode strijders werden in de bres gegooid, zodat deze met hun lichamen werd afgesloten en de belegeraars niet binnen konden komen. Abu Ishaq werd boos; hij verzamelde zijn Moorse en Turkse slaven en zette die vooraan en zijn troepen er achter; wie wilde vluchten, werd gedood. Toen kwamen de Romeinen (Byzantijnen) en vroegen hem te spreken en hij ging daarop in. De bisschop en drie notabelen kwamen naar voren; ze vroegen of ze de stad mochten ontruimen en vertrekken. De koning, die boos was, verhardde zich en ging niet akkoord. Toen ze terug naar de stad gingen, ging een van hen, die Bodin heette, terug naar de koning en beloofde de stad te zullen verraden tijdens de stormloop. De koning nam het aanbod met plezier aan en gaf hem 1.000 Darics.

De verrader gaf dit teken: “Als u mij op de muur ziet staan en ik hef mijn hand op en neem mijn hoofddeksel af, dan weet u dat ik de soldaten heb weggestuurd van de bres; kom dan en ga naar binnen.” De bisschop, die Bodin had zien teruggaan naar de koning, besefte zijn bedoeling om de stad te verraden. Toen de inwoners zich realiseerden dat Bodin de moslimstrijders (“Taiyaye”) de stad in zou laten, sloegen ze op de vlucht, sommigen in de kerk, roepend: Kyrië Eleisom (Heer ontfermt U). Sommigen verborgen zich in de huizen, anderen in de waterreservoirs en weer anderen in de loopgraven; de vrouwen schermden hun kinderen af als waren het kuikens om niet van hen gescheiden te raken door zwaard of slavernij.

Het zwaard van de moslimstrijders begon zijn moorddadig werk te doen en hoopte hen op in stapels. Toen hun zwaard dronken was van bloed kwam het bevel niet meer te moorden, maar de bevolking gevangen te nemen en weg te leiden. Daarna plunderden ze de stad. Toen de koning de stad binnenkwam om die te bekijken, bewonderde hij de mooie kerken en paleizen. Toen hij verontrustende berichten kreeg, liet hij de stad in brand steken. Er waren zoveel vrouwenkloosters dat er meer dan 1.000 maagden in gevangenschap werden genomen, niet geteld degenen die waren vermoord. Ze werden aan de Moorse en Turkse slaven gegeven om hun lusten te bevredigen: een onbegrijpelijk oordeel (van God). Ze staken allen in brand die zich in huizen en kerkgalerijen hadden verborgen.

Terwijl de buit van de stad op een plaats werd verzameld, gaf de koning, die zag dat de bevolking erg talrijk was, opdracht om 4.000 man te doden. Hij gaf ook opdracht om al de stoffen en goud en zilver en de oogst van de plundering weg te brengen. Daarna begonnen ze de bevolking weg te voeren en er was een geweeklaag en verdriet van de vrouwen, mannen en kinderen, toen de kinderen werden gescheiden en afgenomen van de arm van hun ouders; ze schreeuwden en huilden.

Toen de koning de kreten van smart hoorde en de oorzaak gewaar werd, was hij boos dat ze begonnen waren om zonder zijn toestemming de bevolking weg te voeren. In zijn boosheid ging hij te paard en raakte en doodde eigenhandig drie mannen die hij tegenkwam toen ze slaven wegvoerden. Hij liet de bevolking onmiddellijk verzamelen op het plein waar hij was. Op zijn bevel werd een deel aan de officieren van zijn troepen gegeven en een deel aan de Turken. De slaven van de koning en een deel (van de rest) werd aan de handelaren verkocht. Een gezin werd in zijn geheel verkocht en ouders werden niet gescheiden van hun kinderen.”

In 838 beval al-Mu’tasim dat de gevangen in Amorium slechts drie keer mochten worden geveild, om zo de verkoop te versnellen. Omdat er zoveel waren, werden ze verkocht in kavels van vijf en tien personen.

Nadat de stad in 838 door de Arabieren was geplunderd, werden de garnizoenshoofden gevangen genomen en na een jarenlange gevangenschap in 845 omgebracht, omdat ze weigerden zich tot de islam te bekeren. Zij zijn de 42 martelaren van Amorium, die op 6 maart in de Orthodoxe Kerk worden geëerd.

In die tijd in 841 stuurde Theophles (839-842), keizer van de Romeinen (Byzantijnen), geschenken aan Abu Ishaq, koning van de Tayayes, en vroeg om uitwisseling van Romeinse gevangenen tegen Taiyayes (gevangenen). Abu Ishaq nam de geschenken in ontvangst en stuurde zelfs grotere terug en zei: ”Wij Arabieren kunnen niet akkoord gaan met de gelijkwaardigheid van moslims met Romeinen, omdat God die hoger stelt dan hen: Echter als je de Taiyayes terugstuurt en er niets voor terug vraagt, zullen wij er twee keer zoveel terugsturen en u in alles overtreffen.”

De afgezanten kwamen terug met 50 kameelladingen met prinselijke giften. En de vrede tussen de koningen was hersteld. Aldus Michael de Syriër.

* Michael de Syriër (ook bekend als Michael de Grote, of Michael Syrus, werd ca. 1126 geboren in Melitene (Malatya) en is overleden in 1199. Hij was een Patriarch van de Syrisch-orthodoxe Kerk van 1166-1199. Hij is vooral bekend als de auteur van de grootste middeleeuwse Kroniek.

Later waren er veel invasies in Anatolië, waarbij kerken werden ontwijd en in brand gestoken; alle inwoners van Pergamum, Sardes en andere steden werden in gevangenschap weggevoerd en Gangres en Nicea werden verwoest.

Contemporaine schrijvers noemen de verwoesting van hele regio’s, dorpen werden met de grond gelijk gemaakt, steden verbrand, geplunderd en verwoest, terwijl hele bevolkingen als slaaf werden verkocht of gedeporteerd. Dat gebeurde ook met de bevolkingen, en vooral de christenen en Joden, van: Aleppo, Anthiochië, Ctesophon, Euchaita, Constantia, Pathos op Cyprus, Pergamum, Sardes, Germanicea (Marash) en Samosata om enkele voorbeelden te noemen.

Uitwisselen van gevangenen (september 845)

Gregory Bar-Hebraeus, ook Bar Ebroyo of Abulfaragus (Melitene (Malatya), 1226-1286, was een bisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk. Hij schrijft:

“En de Romeinen (Byzantijnen) stuurden afgezanten naar de Arabieren. Toen de afgezanten van de Romeinen kwamen, ontving Wathek (Wathiq) de koning hen vriendelijk en sprak geen arrogante woorden zoals zijn vader, die zei: ´Wij geven niet toe dat de christenen van gelijke waarde zijn als de Arabieren als het gaat om weging voor uitwisseling.”

Maar hij wilde rechtstreeks uitwisselen op basis van een man voor een man. Nu waren de afgezanten van de Romeinen in eerste instantie niet erg tevreden in zijn ogen en hij zei:

“Alle Arabische gevangenen die wij hebben, zijn soldaten die wij tijdens oorlogen gevangen hebben genomen, terwijl in vergelijking de christelijke gevangenen, die u hebt, voor het merendeel bestaan uit soldaten en oude mannen en vrouwen en jongens en meisjes, die jullie gevangen namen in dorpen. Hoe kunnen we nu een op een ruilen?”

Toen ze hadden beraadslaagd, kwam de afgezant overeen om een op een uit te wisselen. En omdat het aantal Arabische gevangenen 4.362 (man) telde en het aantal christenen lager was, liet de koning vanuit alle plaatsen slaven aanvoeren, mannen en vrouwen, die hij kocht van hun eigenaren. En omdat zelfs op die manier het aantal niet werd gehaald, liet hij uit zijn paleis de dienstmeisjes komen die hij had uitgekozen van de Romeinen en stuurde die met zijn afgezanten mee. En de Arabieren en de Romeinen waren bijeen bij de rivier (Lamos, bij de stad) de Silwaukia (Seleucia in Cilicië) die aan de grens van Tarsus ligt en de bevrijding van de gevangenen vond zijn beslag.”

Korte berichten:

In 842 trok “Abu Harb,” een medestander van de Omayyaden Kalief, met moord en brand door Palestina. Hij trok Jeruzalem binnen, waar Joden, christenen en zelfs de Arabieren op de vlucht sloegen. De Patriarch stuurde hem een grote hoeveelheid goud als losgeld.

In 931 werd weer een rooftocht gehouden naar Amorium en Ankuriya (Ankara), waarvan wordt vermeld dat de waarde van de gevangenen 136.000 Dinars was.

Na de plundering van Thessaloniki in 904 werden 22.000 christenen verdeeld onder de Arabische commandanten of als slaaf verkocht.

De inname van Thessaloniki in 904

Johannus Cameniates geeft ons een ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen. Cameniates, zijn vader en zijn broer werden gevangen genomen toen ze probeerden over de muren te ontsnappen. Ze werden gespaard, omdat ze beloofden hun belagers een grote som geld te zullen betalen. Ze werden als gevangenen door de stad gevoerd en zagen daardoor de slachting onder hun stadgenoten, die in de kerk van St. George hun toevlucht hadden gezocht. Een samenvatting van het verhaal van Carmeniates:

“De Thessaloniërs probeerden door de straten te ontsnappen, achtervolgd door de Saracenen, die als wilde beesten tekeer gingen. In hun paniek vielen de mannen, vrouwen en kinderen elkaar in de armen om elkaar een laatste kus te geven. De vijand sloeg zonder mededogen. Ouders werden gedood terwijl ze hun kinderen verdedigden. Niemand werd gespaard: vrouwen, kinderen, ouderen, ze werden allemaal zonder aarzelen met het zwaard doorstoken. De arme ellendigen renden door de stad, of probeerden zich te verbergen in kelders; een aantal van hen geloofde dat ze in de kerk veilig zouden zijn en gingen er binnen, terwijl anderen op de muur van het bolwerk klommen, om in de diepte te pletter te springen.

Nonnen, vervuld van angst, met hun haar in wanorde, probeerden te ontsnappen en eindigden met duizenden in de handen van de barbaren, die de ouderen doodden en de jongeren in gevangenschap en oneer brachten…. De Saracenen vermoordden ook de ongelukkigen die in de kerken hun toevlucht hadden gezocht. De kerk [van St. George] was vol wanhopigen die er veiligheid hadden gezocht. Er waren er ongeveer 300, zoals we later te weten kwamen. Er kwam een grote groep moorddadige vijanden binnen. Hun leider zette zich meteen op het altaar, waar de sacrale voorwerpen door de priesters werden bewaard: Daar, met zijn benen over elkaar, op de manier van de barbaren, zat hij vol haat en arrogantie en bekeek de menigte mensen, vervuld van de duivelse geest door wat hij van plan was.

Nadat hij mijn vader en broer beetgreep en opdracht had gegeven om ons naar een plaats bij de ingang te brengen, door een paar mensen die hij had uitgekozen, gaf hij een teken aan zijn mannen om de menigte uit te roeien. Ze gingen hun prooi als wolven te lijf en begonnen de arme schepselen er zonder medelijden af te slachten en overmand door razernij onderzochten ze of ze met ons hetzelfde konden doen; maar hij weerhield ze om ons kwaad te doen, voorlopig…. Nadat het bloedbad voorbij was, was de hele vloer bedekt met lichamen midden in een meer van bloed. Toen, omdat de moordenaars er niet door konden, gaf hij opdracht om de lichamen op te stapelen, de een op de ander, aan twee kanten van de kerk. Toen sprong hij van het altaar, kwam op ons toe en greep mijn vader en mijn broer met zijn handen beet.”

[O.Tafali, “The Capture and Pillage of Thessaloniki by the Saracens in the year 904”]

Calonnia en omliggende dorpen waren in 939-40 aan de beurt, Melitene in 953-54, Harsanen Sarika in Armenië in 956 en steden in Cappadocië en Armenië in 957.

Sayf al-Dawla verwoestte Mush in Armenië en de regio van Coloneia met omliggende dorpen. In 953 – 954 brandschatte hij de regio Melitene en maakte veel gevangenen.

In 956 begon hij Grieks gebied te teisteren; naar Harsan in Armenië en Sarika, nam veel versterkte plaatsen in en nam veel gevangenen van beide seksen en bedekte het Griekse platteland met massamoord, brandschatting en verwoesting

In 957 stak hij steden in Cappadocië in brand en nam veel vrouwen en kinderen in slavernij.

Korte berichten:

De situatie verslechterde ook nog door de Byzantijnse tegenaanvallen: de Byzantijnen veroverden in 962 Aleppo, in 969 Anthiochië en Noord-Palestina in 972. De situatie als boven bestond in die tijd over de hele Dar al Islam, van Spanje tot Armenië: overal moord, plundering en ontvolking.

Ook in de 10e eeuw gingen de stammenconflicten door: Homs en Damascus werden in 902 geplunderd en de steden in Noord-Syrië in 903. De streken rond Tiberias diverse malen tussen 906 en 969.

In 1058 werden in Anthiochië Grieken en Armeniërs met geweld en marteling tot de islam bekeerd. In 1140 werd elke christen die de naam van de Byzantijnse of Frankische koning maar noemde, vermoord.

Tot zover.

Wat als een rode draad door de hele geschiedenis loopt, is de ongekende wreedheid die door de Arabieren ten toon gespreid werd. Wat ook dikwijls in de Arabische geschiedenis word verteld, is dat deze tijd een soort van gouden eeuw was voor de islam, maar nooit wordt er bij verteld dat de rijkdom hoofdzakelijk te danken was aan roof, plundering en slavenhandel.

(In het volgende deel zal het gaan over de Turken die zich inmiddels tot de islam hebben bekeerd en zich met de strijd gingen bemoeien om het Huis van de Islam te stichten in Europa en delen van Azië).

Door:
“Henk der Niederländer”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op LONGREAD: “Vrucht van de boom” (deel 14)

 1. scherpschutter1943 zegt:

  Bedankt Henk voor het weergeven van de geschiedschrijving. Echter ik lees niets nieuws. Moord en doodslag voeren nog steeds de boventoon in het middenoosten en dat zal alleen maar erger worden, zekere als het aan de voormannen van de europese unie ligt want die willen maar wat graag het barbarisme in europa importeren om de eigen bevolking uit te schakelen.

  Geliked door 1 persoon

  • Inderdaad staat er niet echt nieuws in Scharfschütze maar het is hoofdzakelijk dan ook de werkelijke geschiedenis die weergegeven wordt die veel mensen nog niet kennen.
   De Islam wordt dan ook altijd als de religie van de vrede voorgesteld en door mensen die niet beter weten wordt dat ook zonder meer als waarheid aangenomen.
   Dhr Bontenius heeft dus onderzoek gedaan om de Islam te duideen voor hetgeen het werkelijk is en maakt dus ook duidelijk dat het een veroveringsideologie is en zelfs nog in een ergere mate als veel mensen die wel een en ander wisten van het reilen en zeilen van de Islam.
   Zo was het voor mijzelf een eyopener toen ik las op welke manier de oeigoerse islam is ontstaan en dat die feitelijk door indertijd zichzelf te verkopen aan de Islam nu nog steeds in de shit zitten in China.
   Ik zet het hier overigens in delen neer omdat Ik weet dat er heel veel mensen zijn die een boek niet ineens uit kunnen of willen lezen en het daarom in delen hier kunnen lezen.
   Over het moord en doodslag verhaal heb Ik trouwens een eigen mening.
   Als warlord had Mohamed zijn zaakjes eigenlijk goed geregeld, want op de manier zoals hij zijn ideologie inrichtte.
   Dus de soldaten die moord en plundering zochten konden bij hem naar de maatstaven van die tijd heel erg rijk worden en Mohamet had op die manier binnen vrij korte tijd een fanatiek leger op de been wat hem eigenlijk niks kostte en hem daarbij ook nog veel rijker en machtiger maakte.
   En vergis je niet, sektes als Isis en Boko Haram werken op precies dezelfde manier naar voorbeeld van Mohamet en daarom zijn dit soort sektes ook zo gevaarlijk.
   Ik weet dat Ik jou dit allemaal niet uit hoef te leggen maar Ik schrijf deze reactie ook voor de mensen die minder geinformeert zijn als jij en Ik.

   Like

 2. Lucky zegt:

  Like

  • Lucky zegt:

   Welkom….dus niet!
   Abdo Othman Hamza Cmndr pleegde talloze misdaden tegen het volk van Syrië, meestal aan het volk van Efrîn waar hij vermoordde, afperste, kidnapte, verbrandde en plunderde. Verschillende rapporten geven aan dat hij vertrokkenis naar Nederland.

   Like

 3. Lucky zegt:

  Vliegensvlug terug
  https://tpo.nl/2019/12/19/ridouan-taghi-in-nederland-advocate-inez-weski-hij-is-ontvoerd-door-overheid/

  Ridouan Taghi in Nederland – Advocate Inez Weski: Hij is ontvoerd door overheid
  ‘Zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai opgehaald’

  De Nederlandse overheid heeft Ridouan Taghi feitelijk ontvoerd. Hij is zonder enige vorm van rechterlijke toetsing uit Dubai door Nederland opgehaald, om hier te worden vastgezet. Dat zegt Taghi’s advocaat Inez Weski donderdag, kort nadat bekend is geworden dat Taghi naar Nederland is overgebracht.

  Like

  • Ik had dat verhaaltje ook gelezen Lucky en Ik had al gelijk zo iets van dat dit bij haar verdediging gaat horen want als ze een procedurefout kan aantonen moet hij worden vrijgelaten.
   helaas zal Marocco binnen niet al te lange tijd ook wel een uitleveringsverzoek aan Nederland gaan doen en Ik heb zo maar het idee dat hij liever hier een levenslange gevangenisstraf uit zit dan dat hij aan Marocco wordt uitgewezen.
   Daar doen ze namelijk niet aan sportzaaltjes en televisietoestellen.

   Like

 4. Lucky zegt:

  Koeltoerrr?
  https://www.geenstijl.nl/5151110/jihadistenadvocaat-kaya-voor-derde-keer-cel-in/

  Jihadistenadvocaat Kaya voor derde keer cel in

  Het gaat even niet zo lekker met Burhan Kaya, advocaat van onder meer jihadist Lieke/Hayat Sol, genocide-ontkenner en vriend van DENK. Kaya is afgelopen weekend voor de derde keer in een politiecel beland nadat hij met zijn auto op een politieagent inreed en het contactverbod met zijn ex overtrad.

  Like

 5. Lucky zegt:

  https://www.breitbart.com/europe/2019/12/20/report-children-young-one-wearing-islamic-veil-swedish-city/

  Report: Children as Young as One Wearing Islamic Veil in Swedish City
  Rapport: Kinderen zo jong als één die islamitische sluier dragen in Zweedse stad

  A report has claimed that an area in the Swedish city of Borås has seen the rise of Islamisation due to the arrival of large numbers of Somalian migrants.

  The report claims that the district of Norrby, identified as a “vulnerable area” — or no-go zone — by Swedish police, has seen a process of Islamisation in recent years, with 37 per cent of its inhabitants having been born overseas and 20 per cent of them being from Somalia, Nyheter Idag reports.

  Nl:
  Een rapport heeft beweerd dat een gebied in de Zweedse stad Borås de opkomst van islamisering heeft gezien door de komst van grote aantallen Somalische migranten.

  Het rapport beweert dat het district Norrby, door de Zweedse politie aangemerkt als een ‘kwetsbaar gebied’ – of no-go zone – de afgelopen jaren een proces van islamisering heeft doorgemaakt, waarbij 37 procent van de inwoners in het buitenland is geboren en 20 procent van hen komt uit Somalië, meldt Nyheter Idag

  Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   De zweden, in meerderheid socialistisch, denken nog steeds dat ze in utopia leven Ze komen er pas achter dat dat niet zo is, als het te laat is. De moslims zijn niets ontziend en hebben een vrijbrief van Allah om met vernietigend geweld tegen anders denkenden op te treden en deze te onderwerpen aan de koranwetten. De zweden beginnen hun vrijheid pas op waarde te schatten nu ze aan de lijve ondervinden dat ze hun vrijheid kwijt zijn. De misdadige bendes zijn in zweden de baas en niet de overheid. Waar hier overal zweden staat kan ook nederland worden gelezen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s