Het Vaticaan en de islam willen de Balkan zonder de Servisch-orthodoxe Kerk, zonder Serviërs

Screenshot_52

Het Ostrog-klooster van de Servisch-orthodoxe Kerk in Montenegro.

(Door: “Balkanske priče”)

In Montenegro zijn honderden aanhangers van de Servische oppositie en leden van de Servisch-orthodoxe Kerk de straat opgegaan, omdat ze bang zijn dat de Montenegrijnse overheid bezittingen van de kerk gaat onteigenen. De Servisch-orthodoxe Kerk is bang dat het Vaticaan een duivels plan heeft bedacht om Montenegro onder heerschappij van Rome te brengen… Ooit waren Serviërs het grootste volk op de Balkan, die zich uitstrekte van Griekenland tot Italië. Maar de komst van de islam en de eeuwige de invloed van het Vaticaan splitst het Servische volk. In de volkstelling van 1914 identificeerde 90% van de bevolking in Montenegro zichzelf als Serviër. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de Serviërs van Montenegro zich te identificeren als Montenegrijnen. In de periode 1941-’45 was de katholieke kerk medeplichtig  aan de moorddadige praktijken van Hitler´s Kroatische vazalstaat, waar Serviërs massaal werden gedwongen om zich tot het rooms-katholicisme te bekeren (meer dan 70% van de Kroaten zijn voormalige Serviërs). Voordat de Ottomaanse Turken in Bosnië-Herzegovina arriveerden, identificeerde 80% van de bevolking zichzelf als Serviër…

Lees verder>>>
Balkans Chronicles

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Balkan, Bosnië-Herzegovina, Christendom, Historie, Islam, Islamisering, katholieke kerk, Kroatië, kwaadaardige opzet, Montenegro, Paus Franciscus, Rotzakken, Servië, Vaticaan, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

32 reacties op Het Vaticaan en de islam willen de Balkan zonder de Servisch-orthodoxe Kerk, zonder Serviërs

 1. fleckie zegt:

  Toevalligerwijs de naam. Stepinac Alojzije, nog eens ‘opgezocht’ hebbende, las ik in het boekvan johnCornwell” Hitlers. paus, de verborgen geschiedenis van Pius Xll, uitg .Balans, uitg. van Halewijck………..isbn,Balans 90.5018.434.0 isbn v.Halewijck ,Leuven: 90.5617.247.6 ……..o.a. Op pag. 51 van dit boek, onder……..’PAUSELIJK. Machtsspel’. O.a.’Pius X is bekend om zijn herderlijke. zorg enerzijds en zijn anti- modernistische campagne anderzijds. Veel minder bekend is dat hij aan de wieg stond van het belangrijkste project in de moderne geschiedenis v.d. katholieke Kerk: het Wetboek van canoniek recht .uit 1917. In 1904 werd in het diepste geheim aan het schrijven begonnen en werd de anti- modernisereneed opgesteld. Met de Codex gaf de Heilige Stoel voorm aande nieuwe, zeer ongelijke machtsverhouding tussen het pntificaat en de Kerk. Gasparri en pacelli waren er de voornaamste architecten van,maar er werd door tweeduizend(2.000) rechtsgeleerden en alle zevenhonderd (700) bisschoppen aan gewerkt. Pacelli zou zich dertien jaar lang aan deze taak blijven wijden.
  De Codex Juris Canonici , het Wetboek v.d. Katholieke Kerk,eas in de loop der eeuwen uitgegroeid tot een wirwar van decreten ,regels en verordeningen die vaak lokaalvan aard waren en naar datum van invoering waren georganiseerd, niet naar onderwerp of thema,. Pio Nono was de eerste die in 1864 aan de curie voorstelde om orde aan te brengen in deze chaos, maar verdere besluiten werden uitgesteld tot het Eerste Vaticaans Concilie zes jasr later. Na het uitbreiden v.d. Frans- Pruisische Oorlog werd het concilie op 20 oktober 1870 verdaagd en werd het besluit om aan het herschrijven van het canonieke recht te beginnen, met nog eens dertig jaar uitgesteld……………De beslissing om een geheel nieuw wetboek te schrijven i.p.v. een compilatie van canonieke wetten te maken was van het grootste belang. Bij codificatie hoort abstrahering, het inpassen van wetten in beknopte formulesdie los staan an hun historische en sociale context.Sinds de Code Napoleon van 1804 ( diezo’n belangrijke rol speelde in de ‘modernisering’van de Franse Maatschappij ) was codificatie populair geworden- vooral in Zwitserland, Duitsland en Italie. Het is ironisch dat de anti odernistische paus Pius X het Wetboek van canoniek recht gebruikt als middel om te moderniseren om conformiteit, centralisatie p en discipline af te dwingen. De wetten moesten universeel toegepast kunnen worden, zonder plaatselijke uitzonderingen of begunsiging. In de Codex werden duidelijke gezagslijnen uitgestppeld, en duidelijk rregels en sancties gedefinieerd. Door het nieuwe wetboek veranderde de macht van het pontificaat en daarmee ook de opvatting van het pausdomen van wat het betekende om katholiek te zijn Het nieuwe wetboek zou met behulp van demodernste druk en verzendmethoden aan katholieke priesters te wereld worden toegezonden.
  , het zou. culturele grenzen overschrijden en door zijnuniversele. toepasbaarheid de macht v.d.paustot ongeevenaarde hoogten voeren. VolgensUlrich stutz, een gerenommeerd
  Rotestantse rechtsgeleerde uit die tijd, eas de ideologische betekenis van het nieuwe kerkracht enorm balangrijk voor de toekomst v.d. katholieke Kerk. ‘Nude Kerk de paus onfeilbaar heeft gemaaktin zaken die de moraal of de overtuiging betreffen, schreef. hij met een eerlijkheiddie zijn katholieketegenhangers niet was toegestaan,’ is ook het werk in de jurisische sfeer geklaard en heeft de katholieke Kerk een zeer compleet werboek, een unicud et. authenticus fons( een unieke en authentieke bron) voor het bestuur, de rechtsspraaken het juridisch onderwijs. Boven aan de hierarchie stond de paus, wiens functie in canon 218 werd beschreven als ‘de hoogstere htsma ht in de Merk, zowel wat betreft het geloof en de moraal als de disciplineen het bestuurv.d.Kerk’. In het nieuwe wetboek had de paus de absolute leiding over het leven binnende Kerk en de betrekkingen tussen de Kerk en de curie in Rome( die in deze periode door Pius X werd georganiseerd……..<~<~<~<~<~<~<
  s de

  Like

  • fleckie zegt:

   Nog eventjes ‘iets. aanvullen’, ‘Geen klooster kapel in kamp. AUSCHWITZ.‘
   Nw, ISR. Weekblad 1 8.1986.
   Er zal niet verder worden gebouwd aan het. KARMELIETENKLOOSTER in Auschwitz.
   Ook zal geen kapel worden opgericht.Geen nadruk zal er op worden gelegd dat. Karmelieten zich in Auschwitz hebben gevestigd.
   Voorlopig is aande Joodse bezwaren. tegemoet gekomen. Weerstanden bestonden ertegen dat karmelieten in Auschwitz zich hadden gevestigd. en. daar. zouden. bidden
   voor. vervolgden. en. vervolgers. De protesten waren zo sterk dat in Genève een bijeenkomst werd gehouden tussen vooraanstaande vertegenwoordigers van rooms- katholieke kerk. en. Joden. De aartsbisschop van. KRAKAU , kardinaal. Francis elk Marchansky , kardinaal. Gotfried Danneels, aartsbisschop van Brussel, kardinaal Jean- Marie Lustiger, aartsbisschop van Parijs en aartsbisschop kardinaal Albert de Courtray van Lyon waren aanwezig.
   Zij overlegden met opperrabbijn dr. René-Samuel Sirat van Parijs. , professor Ady Steg, president van de Alliance Israelite Universelle in Parijs , mr. Theo Klein, president van de Central Israelite Federation. en mevr. Rullig Zevi, president van de Union of Italian Jewish. Communities en president. Marcus Pardes vaneen aantal Joodse organisaties in België. De bijeenkomst kwam tot de slotsom dat. het. beter. is. als. de.
   rooms- katholieke kerk ELDERS. GAAT. BIDDEN……..<~<~<~<~<~<~<

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘PACELLI. EN. DE. HOLOCAUST’, : pag. 276 , boek ‘HitletsvPaus’, auteur John Cornwell, Uitg. Balans A’dam, isbn 90.5018 434.0, Van Halewijck, Leuven, isbn 90.5617.247.6
    ‘De genocide op de Joden werd gepland tijdens de eerste drie jaar v.d.oorlog, en dus ook tijdens de eerste 3 jaar van het pontificaat van Pacelli. De. E N D L O S U N G werd I het geheim georganiseerd, want het nazi- regime was bang voor de wereldopinie.
    Een plan om een heel volk te vernietigen, kan echter niet lang geheim blijven. Op 3 januari 1939; maakte Hitler zijn ware bedoelingen duidelijk:” Als het internationale jodendom er in Europa of elders in slaagt naties met elkaar in oorlog te brengen, zal dat niet leiden tot een overwinning voor het bolsjewisme en het jodendom, maar tot de vernietiging van het Joodse ras. Een maand na de aanval op Rusland in juni 1941 kreeg Reinhard Heydrich opdracht al het noodzakelijke voor te bereiden voor de ‘volledige oplossing’ van het Joodse vraagstuk in de Duitse. invloedssfeer in Europa. Inde herfst van 1941 werden voorbereidingen getroffen voor iets wat qua omvang en beestachtigheid nog nooit was vertoond in de geschiedenis v.d.mensheid.: de knechting,deportatie en vernietiging van. EEN. HEEL. VOLK.
    In september 1941 had Hitler alle Duitse Joden bevolen een gele ster te dragen, een maatregel die al eerder in. POLEN. was ingevoerd. De gele ster, die uiteraard een stigmatiserende en demoraliserende uitwerking had op de dragers ervan, was ook verplicht voor Joden die zich tot het katholicisme hadden bekeerd. De Duitse katholieke bisschoppen protesteerden- niet tegen het dragen van de gele ster op zich, maar tegen het feit dat ook katholieke Joden deze moesten dragen. Ze vroegen een uitzonderingspositie voor Bekker de Joden, maar de GESTAPO weigerde. In oktober vonden de eerste massale deportaties naar het oosten plaats. Weer overwogen de bisschoppen een protest,maar ze besloten ervan af te zien om hun eigen gelovigen niet in gevaar te brengen. Diezelfde maand besloten ambtenaren v.h.rijksministerie voor de Bezette Gebieden in het Oosten om gifgas te gebruiken bij de uitroeiing van de Joden.
    In november verklaarde Goebbels dat ‘de Joden geen medelijden verdienden’. […]. Elke jood is een vijand‘. Op 20 januari 1942 vond in een villa aan de Wannseeeven buiten Berlijn een vergadering plaats van 15 hoge ambtenaren onder voorzitterschap van ReinhardHeydrich. Aan alle aanwezigen vroeg Heydrich om samen te werken bij de uitvoering van de. ENDLOSUNG. DER. JUDENFRAGE . N.a.v. doorEichmann opgesteld concept vertelde Heydrich de aanwezigen dat. ‘de Joden onder voldoende toezicht en bewaking naar het oosten getransporteerd zullen worden om daar dwangarbeid te verrichten. Mannen en vrouwen zullen bij aankomst worden gescheiden: Joden die in staat zijn te werken, zullen worden ingezet voor de wegenbouw, hoewel er door natuurlijk verloop ongetwijfeld veel zullen afvallen’.
    Volgens cijfers die zei H Mann voor de vergadering had voorbereid, zou men uitgaan van. ELF. Miljoen Joden, inclusief in landen die nog niet waren bezet. KROATIE werd overgeslagen omdat daar volgens Eichmann .GEEN. PROBLEMEN. MEER‘. WAREN . De genocide werd door Eichmann vanuit zijn hoofdkwartier in Berlijn geleid. Zijn ambtenaren reisden naar de hoofdsteden van de bezette landen om de deportaties te organiseren. en. rapporteerden regelmatig aan Berlijn over de voortgang.
    De deportaties begonnen in maart 1942 en gingen door tot 1944. De dode kampen stonden op. afgelegen. plaatsen in het voormalige Polen: Auschwitz- Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno en. Maidanek.
    Voor het transport v,d.joden werd een ingewikkeld bureaucratisch systeem opgezet van internationale dienstregelingen, ingehuurde treinwagon en wacht posten. Eichmanns ambtenaren reisden naar Frankrijk,Belgie, Nederland, Luxemburg, Noorwegen, Roemenië, GRIEKENLAND, Bulgarije, Hongarije, Polen, het Rijksprotectoraat Bohemen, en Moravië,en Slowakije.
    Aan het eind v.d.oorlog hadden RUIM. ZES. miljoen Joden het leven verloren.
    De genocide betekende een test voor het. christelijk. geloof dat gebaseerd is op het begrip. AGAPE, de liefde die elk individueneveeel recht geeft om een kind van God te zijn. Deze liefde werd door Pacelli in zijn eerste encycliek van 1941 beschreven aan de hand van een citaat uit een brief van Paulus aan Kolossensen als:’Griek. en. Jood, besnijdenis en voor huid, Barbaar en Scyth, dienstknecht EN. vrije; maar Christus is alles en in allen’. De christenen werden dus met een historische morele uitdaging geconfronteerd. Was het niet hun plicht om, ongeacht de consequenties, te protesteren tegen de moord op de Joden.
    Het christendom en het katholicisme kenden een. eeuwenlange anti- Joodse traditie die was gebaseerd op religieuze vooroordelen. De katholieke cultuur was echter geen antisemitische cultuur op basis van de Hitleriaanse rassentheorie., laat staan een voorstander van de vernietiging van een heel volk. Niettemin onderhield de katholieke Kerk banden met rechts- nationalistische en fascistische regeringen die op rascistische gronden antisemitisch waren: bijna alle rechtse dictators uit die tijd waren. KATHOLIEK:
    Hitlet,Horthy, Franco, Petain, Mussolini, Pavelic, en Tiso. Een paar bisschoppen hadden zelfs eind jaren dertig, toen de vervolgingen al zeer onheilspellende vormen hadden aangenomen, nog antisemitische denkbeelden gekoesterde. In 1936 zei de primaat van. POLEN. , kardinaal Hlond, bijvoorbeeld: “ Zolang er Joden zijn, zal er een Joods probleem blijven”. Pius Xl. had in 1937 in zijn encycliek. ‘Mit brennender Sorge met het racisme gebroken, maar ook deze pauselijke zend brief bevatte. ANTI- JOODSE. ELEMENTEN. Ondanks de duidelijke aanwijzing van de paus. publiceerden. de. Slowaakse bisschoppen bijvoorbeeld een herderlijke brief waarin de Joden als. misdadigers en de moordenaars van Christus werden afgeschilderd. Er zijn ook bewijzen voor een anti- Joodse en zelfs een antisemitische opstelling in het vaticaan. De vooraanstaande. Dominicaanse. theoloog. en. neothomist. Reginald Garrigou- Lagrang wS een theologisch. adviseur. van. Pacelli en een bewonderaar van. PETAIN. Hij was een goede vriend van de ambassadeur van de Vichyregering bij de Heilige Stoel.
    In een berucht telegram berichtte de diplomaat aan zijn regering dat de Heilige Stoel geen bezwaar had tegen de anti-Joodse wetgeving van de Vichy- regering en stuurde zelfs een aantal an I- Joodse citaten uit Thomas van Aquino mee die in Rome door neo- thomisten waren verzameld.
    Maar welk standpunt nam Eugenio Pacelli, de zelfverklaarde stedenhouder op aarde , in bij de vervolging, deportatie. EN. uitroeiing. van. de. Joden.. …….<~<~<~<~<~<~<

    Like

 2. Fleckie zegt:

  Vervolg , ‘ Het wrede. Katholieke regime in. Kroatie( pag. 249,juyboek. ‘Hitlers Paus’.

  Like

 3. John van antwerpen zegt:

  Als Rusland ingrijpt wil ik nog wel zien wat bijv. Turkije gaat doen. Kan spannend worden.
  Om over meerdere landen maar te zwijgen. Het blijft daar altijd meerdere mierennesten door elkaar.

  Like

 4. delamontagne zegt:

  Op 19 December heeft Paus Franciscus een kruisbeeld van kunststof ingewijd waarop een reddingsvest was bevestigd.

  Het reddingsvest, symbool van de dood voor talloze “migranten” die de Middellandse Zee proberen over te steken.
  Dit gebaar van de paus wekte de verontwaardigign op bij veel Katholieken.
  Afgoderij, ontheiliging van het Kruis, etc en nog vele andere beledigende opmerkingen aan het adres van de paus, die verder ervan werd beticht de Invasie vanuit Afrika nog meer aan te moedigen.
  Maar de paus liet zich niet van de wijs brengen en moedigde aan om nog meer “migranten” te redden.
  Verder zei hij dat ’t nodig was om de Kampen in Libië leeg te maken en de vluctelingen over te brengen naar Europa.

  La-croix.com / Lorientlejour.com / Vaticannews.va / Fr.zenit.org

  Like

 5. kampersrene zegt:

  het vaticaan ? neen DE PAUS wanneer gaat hij zijn naan veranderen in Mohamed den eerste ..wanneer staat het vaticaanplein vol….met gelovige moslims ?

  Like

 6. fleckie zegt:

  ‘Het wrede katholieke regime. In Kroatie’, pag 249, boek: van j.Cornwell’Hitlers Paus.
  Pacelli en de medewerkers van het staatssecretariaat. warener net als andere Europese regeringen ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd was voor
  er oorlog uit zou breken tussen Duitsland en de Sovjet- Unie. In het vaticaan wasmen als de dood om onder het juk van van de Sovjets terecht te komen, sommige leden v.d.curie verwelkomden daarom decampagnedie Mussolini in oktober 1940 op de Balkan was begonnen. Joegoslavie werd als een buffer gezien tussen Italie en de communistische horden. Het lukte de Italianen echter niet de Grieken te verslaan,zodat Duitsland hen te hulp moest schieten. Om Griekenland makkelijker te bereiken ,moest men Joegoslavie proberen over te halen zichbij de asmogendheden ,aan te sluiten. Op 25 maart 1941 werd een pact gesloten tussen Duitsland, Italie en Joegoslavie. Twee dagen later werd de macht in Belgrado overgenomen door Servische nationalisten. die een eind maakten aan het regentschap en zich aansloten bij de geallieerden. Churchill verklaarde in Londen :. De Joegoslaven hebben hun ziel herwonnen’. Op 6 aprilvielen Duitse troepen Joegoslavie binnen als onderdeel v.d. veldtocht tegen Griekenland. Hitler liet Belgrado bombarderen, waarbij 5.000 burgers werden gedood. Toen de Wehrmacht op 10 april Zagreb binnentrok, riepen de katholieke fascisten onder het goedkeurend oog van de Duitsers de onafhankelijke republiek. KROATIE. Uit. De dag daarop sloten Italie en. Hongarije ( dat nu ook een katholieke fascistische staat was) ,zichaan bij Duitsland om ook een stukje van de Joegoslavische koek te kunnen bemachtigen. Op 12 april presenteerde Hitler een plan voor een verdeeld Joegoslavie. Kroatie zou een onafhankelijke ‘arische stast’ worden onder leiding van de sterke man van Kroatie, Ante Pavelic, die in Italie de uitkomst van de strijd had afgewachtDe partij van Pavelic was de. USTASA- beweging,oorspronkelijk een Kroatische guerillabeweging die in de zestiende en zeventiende eeuw tegen. de. Turken had gestreden, maar sedert 1929 een geheime Kroatisch- nationalistische organisatie onder leiding van Pavelic die zich tegen de vorming van een Zuid- Slavisch koninkrijk Joegoslavie verzette. Vanuit Italie organiseerde de Ustasa aanslagen en sabotage- acties tegen de Joegoslvische regering. Pavelic die zich. Poglavnik ( Fuhrer) liet noeen ,had in 1934 o.a. de hand in de moord op koning Alexander ll. van Joegoslavie. Mussolini had hem een trainingskamp op een van de Eolische eilanden laten gebruiken en hem toegang gegeven tot radio Bari om propaganda- uitzendingen te kunnen verzorgen in het Adriatisch gebied. Dit was de achtergrond voor de terreur – envernietigingscampagne die de. katholieke Ustasa inde periode 1941-1945 voerde tegen twee miljoen Servisch- orthodoxe christenen en een kleiner aantal Joden, zigeuners en communisten. De Ustasa probeerde door gedwongen bekering, deportatie en massamoord van Kroatie een ‘zuivere’, katholieke natie te maken. De moorden en martelingen v.d. Ustasa waren zo gruwelijk dat zelfs Duitse dd’ers ervan opkeken. De door Pavelic georganiseerde vervolging van orthodoxe Serviers is een v.d. Verschrikkellijkste slachtingen van burgers in de geschiedenis, erger dan het bloedvergieten dat op het moment v.h. schrijven van dit boek in Joegoslavie plastsvindt. .
  De gebeurtenissenin het Joegoslavie van die tijd zijn om drie redenen belangrijk voor dit boek: het vaticaan was op de hoogte van de wreedhedendie werden begaan en. PACELLI. liet na ze te veroordelen of tussenbeide te komen: uiteindelijk leidde dit tot. medeplichtigheid aan de genocide die voor Noord- Europa eas gepland. De stichting v.d.Onafhankelijke Staat. Kroatie,( de NDH, of Nezavisna Drava. Hevatska) was gebaseerd op een historische erfenis, die bestond uit een combinatie van vurige haat tegen de Serven en loyaliteit aan de pausen die van dertienhonderd jaar terug dateerde. De Kroatische nationalisten haatten de Serviers vanwege hun sulerieure houding en omdat ze bepaalde beroepen niet mochten uitoefenenen minder kansen hadden in het onderwijs. Servie bevooroordeelde volgens de Kroaten de orthodoxe godsdienst,moedigde een slijting in de katholieke bevolking aan en koloniseerde systematisch katholike gebieden door er orthodoxe Serven te vestigen. Zowel Serven als Kroaten stelden geloof en nationaliteit op e e n. lijn: het was dus een strijd van orthodoxe Serven tegen katholieke Kroaten. Eide groepen veroordeelden de Joden op grond van de rassentheorie en vanwege hun banden met het communisme, de vrijmetselaardij en hun vermeende aanmoediging van abortus.
  Pacelli steunde enthousiast het Kroatische nationalisme. Hij bevestigde de Kroatische opvatting v.d. Geschiedenis toen een groep bedevaartgangers uit Kroatie in november 1939 naar Rome kwam voor de heiligverklaring v.d. Kroatische franciscaner martelasr Nicola Tavelic. De Kroatische primaat ,aartsbisschop Alojzije Stepinac , hield bij die gelegenheid een toespraak. Pacelli nam na hen het woord en gebruikte daar bij een uitdrukking voor Kroatie die paus Leo X nog had verzonnen,’de buitenpost van het christendom’- alsof aanhangers v.d. Grieks- orthodoxe Kerk zoveel eeuwen na het schisma geen recht meer haddenzich christen te noemen’” De hoop op een betere toekomst lacht u tegemoet” zei Pacelli verder in deze toesprask, die bol stond van gruwelijke ironie, ‘een toekomst waarin de betrekkingen tussen Kerk en Staat zo geharmoniseerd zullen zijn dat hij tot voordeel strekt van beide’. Binnen de grenzen v.d. NDH lagen Kroatie,Slovenie, Bosnie, Herzegovina en een groot deek van Dalmatie. Er woonden 6,7 miljoen mensen: 3.3 miljoen katholieke zkroaten, 2,2 miljoen orthodoxe Serviers, 750,000 moslims, 70.000 protestanten. en ruim 45,000 Joden.
  De moslims waren . vreemd genoeg geen probleem voor de Ustasa, evenmin als de Duitse protestantse minderheid, Maar orthodoxe Serviers kt
  kregen met ‘radicale oplossingen te maken, evenals Joden, wier vernietiging bij. voorbaat. vaststond……..<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>> fleckie :betr. Concentratiekampen!!! ; op Ej.bron, i15.11.2017, onder ‘ geheim ooggetuigenverslag’. …….<~<~<~<~<~<~<~

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg op wier vernietigingijvoorbaatvaststond……………………………………Op 25 april 1941 verbood Pavelic de publicatie van boeken in cyrilisch schrift; in mei werden er antisemitische wetten ingevoerd die in racistische termen bepaalde wie jood was. Huwelijken tussen Joden en ariers waren voortaan verboden,en bestuurlijke en openbare
   ambten en de financiele wereld werden ‘gearianiseerd’. Dezelfde maand nog werden de Joden uit Zagreb naar een concentratiekamp bij Danica gedeporteerd. In juni werdende orthodoxe scholen gesloten. Omdat het leven voor orthodoxe Serviers ondraaglijk werd, bekeerden velen zich tot het katholicisme.Een paar ween na het uitroepen van de NDH riepen katholieke priesters de Serviers op zich tot het katholicisme te bekeren. Vooruitlopend op het selectieve bekeringsbeleid en de uiteindelijke genocide
   schreef het Kroatisch ministerie van Justitie op 14 juni 1941 aan de bisschoppen van Kroatie: ‘De Kroatische regering verbiedt de opname in de katholieke Kerk van orthodoxe priesters of schoolmeesters of andere leden van de orthodoxe intelligentsia( alsmede rijke handwerkslieden en handelaars), aangezien er in een later stadiumspeciale maatregelen tegen hen zullen worden afgekondig en tevens omdat zij het prestige an de katholieke Kerk kunnen schaden’. Deze orthodoxe Serviers, die bij voorbaat werden uitgesloten van het kort daarna ingevoerde programma voor gedwongen bekering, zouden later worden gedeporteerd en gedood. De bekeerde Serviers werden uiteindelijk echter evenmin gespaard. De bisschoppen en de KatholiekeAktie( de lekenorganisaties die. Pacelli. als nuntius in Duitsland en als staatssecretaris nog had gesteund) waren vanaf het begin op de hoogte van de etnische zuiveringen en antisemitische maatregelen.En als
   de bisschoppen ervan wisten,dan moet ook de Heilige Stoel. op de hoogte zijn geweest.
   Het is dus zeer waarschijnlijk dat ook Pacelli wist wat er gebeurde toen hij Pavelic later in audientie in het vaticaan ontving.En in het vaticaan was men ook op de hoogte van de gruwelijkheden die in Kroatie werden bedreven op het moment dat de Heilige Stoel. diplomatieke betrekkingen met het land aanknoopte. Tijdens deze godsdienstoorlog( eant dat was het in feite) namen de. katholieke Kroaten veel kerken v.d ortodoxe Serviers over; hier werd in de curie over gesproken en er werden regels voor op gesteld.
   Vanaf het eerste begin werden er ook andere wreedheden begaan, en geruchten daarover
   bereikten de rest v.d. wereld. Pavelic was geen Himmler. of. Heydrich: hij miste de kille aanleg voor de. Bureaucratie van systematische massavernietiging. Pavelic en zijn Ustasa moordden op een weinig systematische, maar wel zeer wrede en barbaarse manier. De Italiaanse schrijver Carlo Falconi kreeg begin jaren opdracht de Kroatische genocide op Serviers en Joden te beschrijven, waarvoor hij uitgebreid onderzoek deed inJoegoslavie en vaticaanse archieven. In zijn boek beschrijft hij een aantal massamoorden die plaatsvonden in de lente van 1941. Op 28 april voerde de Ustasa een aanval uit op 6 dorpen in het district Bjelovat en nam 250 mannen ,onder wie een schoolmeester eneen orthodoxe priester, mee. De mannen moesten een kuil graven, en werden vervolgens met ijzerdraad vastgebonden en. levend. begraven.
   Een paar dagen later nam de Ustasa bij het plaatsje Orocac. 331 Serviers gevangen, onder wie een orthodoxe priester enzijn zoon. Weer werden de slachtoffers gedwongen hun eigen graf te graven..alvorens met. bijlen. doodgeslagen. te worden. De priester moest een gebed ter nagedachtenis van de doden opzeggen, terwijl. ze. zijn. zoon aan. stukken hakten. Tenslotte. trokken. ze. de. priester. zijn. haar.
   en. baard uit, doorstaken. ze. zijn. ogen. en…..vilden. hem. levend.
   Op 14 mei. werden honderden Serviers in het dorp Glina in een kerk bij elkaar gedreven om onder dwang een dank is bij te wonen voor de nieuwe grondwet v.d. NDH. Toen de Serviers zich eenmaal in de kerk bevonden keam er een met messen en bijlen gewapende bende v.d. USTASA. binnen, die hun om een certificaatvroeg waaruit zou moeten blijken dat ze tot het katholicisme waren bekeerd. Slechts twee Serviers konden dit aantonen en werdenoniddellijk vrijgelaten: de rest werd vermoord.
   Vier dagen na deze massamoord was Pavelic in Rome om( onderdruk van Hitler) een verdrag met Musselini te tekenen dat Italie de zeggenschap gaf over een aantal Kroatische districten en steden aan de Dalmatische kust. Tijdens hetzelfde bezoek ging Pavelic op audientie bij Pacelli, die hem meedeelde dat de staat Kroatie de facto werd erkend door. de Heilige Stoel. Ramiro Marcone abt van het. benedictijnse klooster van Montevergine, was met onmiddellijke ingang tot apostolisch gezant inZagreb benoemd. Er zijn geen harde bewijzen dat. Pacelli. of het staatssecretariaat. op de hoogte eas van de wreedheden die al vanaf 1941 in Kroatie werden begaan. De snelle informele erkenning,( tijdens de oorlog werden er geen nieuwe landen officieel erkend) door het vaticaan had meer te maken met de status van Kroatie als bastion tegen het communisme dan met het moorddadige regime dat er de lakens uitdeelde. Het was echter van het begin bekend dat Pavelic een totalitair dictator was, , een marionet van. Hitler. en Mussolini , die virulent racistisch en antisemitische wetten had lateninvoeren en orthodoxe gelovigen onder dwang tot het katholicisme wilde bekeren. Pacelli wist bovendien dat de nieuwe staat ‘geen resultaatwasvan een heldhaftige opstand vanhet volk van God maar van interventie van buitenaf’, zoals Jonathan Steinberg schrijft. Het onafhankelijke Kroatie was,zoals iedereen wist, het resultaat vande gewelddadige invasie en annexatie van het koninkrijk Joegoslavie( dat officiele diplomatieke betrekkingen met het vaticaan onderhield. doorHitler en Mussolini. Ondertussen schudde Pacellihier Pavelic’s hand en gaf hemzijn pauselijke zegen. De katholieke geestelijkheid was op de hoogte v.d. genocide opde Serviers ende bijna totale uitroeiing van. Joden enzigeuners, en speelde vaak een vooraanstaande rol bij de wreedheden. Het duurde echter enige tijd voor de berichten over de gruweldaden Rome. bereikten. Het aantal slachtoffers v.d. vervolgingen eas enorm. Volgens de betrouwbaarste schatting werden er tussen 1941 en 1945 inKroatie ,,,487.000 Serviers, en 27.000 zigeuners vermoord. Bovendien werden. 30.000 van de 45.000 joden vermoord, van wie. 20.000 tot. 25.000 in concentratiekampen van de Ustasa en. 7.000 in Duitse gaskamers…. Waarom deed het vaticaan niets om het moorden, de gedwongenbekeringen en de inbeslagname van kerkelijke eigendommen te stoppen? En waarom publiceerdePacelle niet onmiddellijk een veroordeling van de misdaden van de Ustasa toen irdereen in het vaticaan op de hoogte was van de wreedheden?…….<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   HET. VATICAAN. EN. DE. MISDADEN. IN. KROATIE

   Like

   • fleckie zegt:

    HET. VATICAAN. EN. DE. MISDADEN. IN. KROATIE
    De aartsbisdchop vanZagreb, Alojzije Stepinac ( die op 3 oktober 1998 in Kroatie door paus Johannes Paulus zalig werd verklaard), was het volledig eens met de algemene doelstellingen van de nieuwe Kroatische staat en wilde dat deze erkend zou worden door de paus. Op 16 april 1941 bracht de aartsbisschop een bezoek aanPavelic, eaarvan hij later verslag deed in zijn dagboek. Pavelic verklaarde tijdens het gesprek :’We zullen ons niet tolerant opstellen jegens de Servisch – orthodoxe Kerk omdat we menen dat het geen Kerk, maar een politieke organisatie is.’. Door deze woorden kreeg Stepinac de indruk dat de Poglavnik ‘ een oprecht kathoiek’was, Diezelfde avond gaf Stepinac een etentje voor Pavelic en andere leiders van de Ustasa ter gelegenheid van het einde van hun verbanning . En op 28 april de dag dat er in Bjelovar 250 Serviers werden vermoord, werd er van de katholieke kansels een herderlijk schrijven van. Stepinac voorgelezen dat de katholieke bevolking opriep met de leiders samen te werken.
    Waarom begreep Stepinac niet dat samenwerking met de Ustasa medeplichtigheid betekende aan gruwelijke misdaden. Begin juni 1941 verklaarde de Duitse gevolmachtigde in Kroatie, Edmund Glaise von Horstenau dat volgens betrouwbare berichten , afkomstig van Duitse militairen en burgers, ‘ de Ustasa volslagen waanzinnig is geworden’. De maand daarop berichtte Glaise over de gene van Duitse soldaten die moesten toekijken hoe de Ustasa de meest verschrikkelijke wreedheden beging.
    FRANCISCANEN. speelden een leidende rol bij de bloedbaden. Velen liepen gewapend rond en moordden enthousiast mee. Van een zekere pater Bozidar Bralow , die altijd een machinegeweer bij zich droeg, werd beweerd dat hij in Alipasin een rondedans maakte om de lichamen van 180 vermoorde Serviers. …….JEZUIETEN. en
    FRANCISCANEN liepen vooraan bij de Ustasa- groepen die door Bosnie trokken: ze vermoordden burgers, staken huizen in brand en. haalden dorpen leeg. Een Italiaanse verslaggever schreef in september 1941 dat hij ten zuiden van Banja Luka een. franciscaan had gezien. die zwaaiend met een crucifix een Ustasa- bende aanmoedigde
    In het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. in ROME bevonden zich foto’s van de slachtoffers van de wreedheden : vrouwen met afgesneden. borsten,, uitgestoken ogen, verminkte geslachtsdelen. Er zijn ook foto’s van de wapens waarmee de misdrijven werden begaan: messen, bijlen, vleeshaken . . Hoe reageerden de Italiaanse troepen in de regio op de wreedheden.? In sommige opzichten lijkt hun reactie op die v.d. VN- troepen die zich in de jaren negentig in Joegoslavie bevinden. Ze konden slechts geschokt toekijken. Het Italiaanse leger kon weinig doen, omdat het een bondgenoot was van de Duitsers en omdat er een wereldoorlog gaande was. Het bood wel enige bescherming Volgens sommige schattingen heeft het Italiaanse leger tot 1 juli 1943 in Joegoslavie 33.464 burgers tegen het geweld kunnen beschermen, van wie 2118. Joodse. Falconi speculeert dat de medemenselijkheid v.d. Italianen misdchien te danken was aan druk vanuit het vaticaan , hoewel hij toegeeft dat de bewijzen hiervoor ‘vaag en beperkt’ zijn. Professor Steinberg is het echter niet met Falconi eens Hij geeft een overzicht v.d. Hulp vanhet Italiaanse leger tussen 1941 en 1943 aande lokale Servische bevolking en concludeert: ‘ Er was sprake van een langdurig proces, dat in de lente van 1941 begon met een spontane reactie van jonge officieren die niet langer konden aanzien hoe Kroatische. BEULEN. Servische en Joodse mannen, vrouwen. en. kinderen. vermoordden, en in juli 1943 eindigde toen er een soort natioale samenzwering plaatsvod om de uitgebreider
    en systematischer wreedheden van de nazistaat te. frusteren.(…). .Het verzet berustte op bepaalde vooronderstellingen over het Italiaanse voks- karakter.
    In de jaren na de oorlog werd veel ophef gemaakt over de dapperheid vande primaat van Kroatie: aartsbisschop Stepinac, die uiteindelijk tegen de vervolging en massamoord protesteerde. Maar zelfs als men hem en zijn bisschoppen het voordeel v.d.twijfel gunt en ervan uitgaat dat ze niet medeschuldig zijn aan het moorden zelf, is het duidelijk dat ze geen enkele achting hadden voor de vrijheid van godsdienst. Stepinac schreef Pavelic een lange brief over de gedwongen bekeringen en moorden, die door de schrijver Hubert Butler in 1946 in Zagreb werdvertaald. In de brief worden met instemming uitlatingen van andere bisschoppen geciteerd. Een van die citaten komt uit een brief v.d. bisschop van Mostar, dr. Miscie ,waaruit blijkt dat het Kroatisch e episcopaat al heel lang probeerde door bekeringen de katholieke invloed in de regio te vergroten. Bisschop Miscie. begint met te verklaren dat zich nog nooit zo’n gunstige gelegenheid heeft voorgedaan. om grote aantallen zielen in Kroatie te redden. Hij schrijft enthousiast over de talrijke bekeringen ,maar beweert het niet eens te zijn met de beperkte denkbeelden v.d. autoriteiten die zelfs bekeerde Serviers. oppakken en ‘opjagen als slaven’. Vervolgens beschrijft hij hoe moeders, meisjes. en kinderen van nog geen acht jaar de heuvels in werden gejaagd’ en levend. in diepe. ravijnen. gesmeten’. Danmaakt hij de volgende verbazingwekkende opmerking:’ in de parochie Klepca werden zevenhonderd (700) schismatici van de naburige dorpen vermoord. De sub- prefect van Mostar , de moslim Bajic – die als regeringsdienaar zijn mond had moeten houden-, verklaarde dat er in Ljubina alleenal zevenhonderd schismatici in een ravijn zijn gegooid’.
    De morele verworpenheid die uit deze opmerking spreekt, loopt parallel met het moreel verwerpelijk gedrag van de bisschoppen die hun voordeel probeerden te doen met de Duitse bezetting van Joegoslavie door het katholicisme op de Balkante bevorderen. In Stepinac’opmerkelijke brief steunt de ene na de andere bisschop de gedwongen bekeringen, hoewel er hier en daar nog iemand opmerkt dat het weinig zinvol is wagonladingen vol schismatici een ravijn in te gooien. De bisschoppen lieten na om het regime te veroordelen en zich ervan te distantieren omdat ze de gunstige gelegenheid om op de Balkan een. politieke. machtsbasis. op te bouwen, niet voorbij wilden laten gaan. PACELLI. vertoonde. dezelfde gretigheid om de situatie te gebruiken voor bekering van orthodoxen en de versterking vanhet katholicisme in het. oosten. Hij had in 1913-1914 hard gewerkt aan een. CONCORDAAT. met Servie waarmee een katholieke enclave binnen de OOSTERSE. KERK werd gecreeerd en had daarbij nauwelijks oog gehad voor de gevaren in de regio. ,Pacelli was tijdens de Tweede Wereldoorlog. beter. op de hoogte. v.d. situatie in Kroatie dan welk ander land buiten Italie. De pauselijke gezant in Kroatie, Marcone, kon vrij tussen Rome enZagreb reizen en kreeg een militair vliegtuig ter beschikking om zich door het. nieuwe. Kroatie. te verplaatsen.
    De Kroatische bisschoppen ( van wie er een paar deel uitmaakten van het Kroatische parlement). hielden voortdurend contact met het vaticaan en legden regelmatig hun AD. LIMINA. – bezoeken af bij de paus in ROME, Tijdens dergelijke bezoeken konden de paus en leden v.d. curie vragen stellen over de omstandigheden in Kroatie en dat deden ze ook……..Pacelli had nog. andere informatiebronnen tot zijn beschikking, zoals de dagelijkse uitzendingen v.d. BBC, die tijdens de oorlog trouw voor hem samengevat of vertaaldwerdendoor de Britse gezant:De ergste wreedheden worden begaan in de buurt van de aartsbisschop van Zagreb( Stepinac). Het bloed vloeit in stromen. Orthodoxe gelovigen worden onder dwang tot het katholicisme bekeerd en de aartsbisscop zegt er geen woord van. Er wordt beweerd dat hij ook aan parades van Nazi’s en fascisten deelneemt. De stroom directieven aan Kroatische bisschoppen die de congrgatie van de oosterse Kerken verstuurde, geeft aan de gedwongen bekeringen vanaf 1 juli 1941 bekend waren bij het vaticaan. In de directieven stast dat mensen die zichwillen laten bekeren, afgewezen moeten worden als ze dit om de verkeerde redenen willen. Deze verkeerde redenen zijn uiteraard,hoewel dit onuitgesproken blijft, niets anders dan angst voor terreur en moord. …….Op 14 augustus pleitte de leider van de Joodse
    gemeenschap in Alatri per brief. bij staatssecretaris Maglione voor de bescherming van. duizenden. Kroatische Joden ‘inwoners van Zagreb en andere steden in Kroatie die zonder reden worden gearresteerd , van hun bezittingen beroofd, en gedeporteerd’. Hij beschrijft hoe zesduizend (6.000) Joden zonder eten of drinken op een kaal,rotsig eiland werden achtergelaten. Pogingen om ze te helpen werden ‘belemmerd door de Kroatische autoriteiten…………..<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|34

    Like

 7. fleckie zegt:

  ( de Kroatische concentratiekampen, …….- reactie op 15.11.2017 …is VERWIJDERD.?? Opnieuw vermeld!!, uit boek ‘Karol Wojtyla paus en politicus, auteur : A. Krims. Uitg. ONZE. TIJD/ IN. DE. KNIPSCHEER, Isbn 90.6265.198.4………’vooral de katholieke kerk van Kroatie begon onder leiding van de aartsbisschop van Zagreb, Kuharic, weer openlijk. Met de verering van kardinaal Stepinac, die na de Tweede Wereldoorlog eas veroordeeld wegens samenwerking met de fascistische Ustasi. De Ustasa- stast werd uitgeroepen na het binnenrukken van Hitlers troepen en de capitulatie van Joedoslavie. Onderdeel van zijn programma eas de uitroeiing van alle niet.- katholieken in Kroatie. In 4 jaar tijd vermoordden de Ustasi vele honderdduizenden orthodoxe. Serviers, Joden, zigeuners, maar ook Kroatische antifascisten, Net als de nazi’s richtten de Kroatische fascisten concentratiekampen op, waarvan sommige geleid. werden. door. katholieke. priesters, De FRANCISCAAN. . Miroslav. Filipovic was. bijvoorbeeld. als. commandant. v.h. concentratiekamp JASENOVAC. schuldig aan de dood van vee rtigduizend (40.000) mensen.
  Prvislav Grizogono , voormalig minister v.h. koninkrijk Joegoslavie, schreef op 8 februari 1942 een brief aan Pius Xll: . Uwe Heiigheid, Ikschrijf u dit als christen. Vanaf de eerste dag v.d. onafhankelijke staat zkrostie heeft men de Serviers massaalafgeslacht en deze massale slachtingen gaan door tot op de dag van vandaag…… Waarom schrijf ik U dit.? Zie hier de reden : bij al deze ongekende misdaden, erger dan die van heidenen, was onze katholieke kerk op tweeerlei wijze betrokken, Ten eerste was een groot aantal priesters , geestelijken, monniken en leden van katholieke jeugdorganisaties actief betrokken bij al deze misdaden, maar wat nog veel erger is, katholieke priesters werden zelfs kamp- en groepscommandanten en bevalen of tolereerden als zodanig de afschuwelijke folteringen, moorden en afslachting van een gedoopt volk. Niets van dat alles hadden zij kunnen begaan wanneer de bisschoppen het niet gebillijkt haddenop
  P, en als het al gebeurde had men kerkrechtelijke processen tegen hen moeten voeren en hun het priesterkleed moeten ontnemen. Aangezien dat niet gebeurd is, kan dat slechts betekenen dat de bisschoppen blijkbaar hun placet hebben gegeven, op zijn minst door hun stilzwijgen.
  Grizogono kreeg destijds. geen. antwoord van. Pius Xll, en niet een van de bij misdaden betrokken katholieke priesters werc ooit door het Krostische episcopaat- geleid door aartsbisschop STEPINAC. – of door ROME. ter versntwoording geroepen. Tegen deze historische achtergrond kan men pas goed afmeten welke dimensie de openlijke lofzang van aartsbisschop
  Kuhari op Stepinac en de eis van diens rehabilitatie hadden. Het feit dat Joegoslavische politici en media zich scherp kantten tegen de ‘Stepinac- renaissance’ binnen. de Kroatische kerk, werd in het Westen vaak becommentarieerd als ‘verharding’ v.d. Joegoslavische politiek t.a.v.de kerk- zonder e e n. enkele opmerking over de terreur van de Ustasa- staat en de verantwoordelijkheid van aartsbisschop. Stepinac voor de houding van de kerk.
  Precies op het tijdstipdat in Joegoslavie het opnieuw ontbrande Stepinac- debat hoog oplaaide , ging paus Johannes Paulus ll demonstratief achter de voorzitter v.d. Kroatische bisschoppen- conferentie staan:. : op 2 februari 1983 benoemde hij Franjo Kuharic tot kardinaal. Deze bedankte de paus met een uitnodiging om de afsluiting bij te wonen van het 1300 – jarig jubileum van de kerstening van Kroatie…….<~<~<~<~<~<~<

  Like

  • fleckie zegt:

   “ Avontuur in Servië”, heet het boek van EricWilliams, uig. Prisma- boeken, Utrecht/ Antwerpen. Oorspronkelijke titel:‘THE Borders of Barbarism. Uitgegeven door William Heinemann, London……..
   ‘Avontuur in Servië is het avontuurlijk verhaal van twee mensen die in een achterlijk deel van het moderne Europa in een gevaarlijke situatie verwikkeld raken, waaruit zij zich zonder hulp van buiten moeten zien te redden. Roger en Kate Starte besluiten hun rustig bestaan op het Engelse platteland op te geven en een wereldreiste maken. Hun plan is via Joegoslavie naar Griekenland te reizen in hun Landrover. Ze worden benaderd door een kennis die noun een vreemd verzoek doet. Deze kennis was tijdens de oorlog verbindingsofficier bij de anticommunistische guerillatroepenvan Mihai lovitsch in OOST-Servië. Toen hij door de Duitsers gevangen werd genomen, liet hij, in een afgelegen grot, niet alleen een schat aan goud achter, maar ook papieren en een dagboek, die als ze door de Joegoslavische autoriteiten ontdekt zouden worden, voor veel vroegere Tsjetniks gevaar zouden opleveren. De Startes kunnen het niet over hun hart verkrijgen zijn verzoek om die grot op te zoekenen de inhoudervan te vernietigen, te weigeren . De Geheime Politie trotserend en tegen het advies van de Britse Legatie te Belgrado in, gaan ze naar het woeste Servische bergland om hun speurtocht, met de weinige gegevens die ze hebben tot een goed einde te brengen……..<~<~<~<~<~<~<

   Like

 8. andre zegt:

  Het Vaticaan (1 vd 3 city states) zegt RK te zijn maar ze verkopen/promoten/strot duwen de Islam en onder de islam paraplu zitten hun soldaten. Het zijn Khazaren, de geldscheppers uit het niets.

  Like

  • fleckie zegt:

   NIW, .NW. ISR. WEEKBLAD. 8.5.2020.. ‘’. ..PAUS WIST. VAN. HOLOCAUST‘‘.
   Uit de kortgeleden vrijgegeven VATICAANARCHIEVEN van paus. Pius Xll blijkt dat de leider van de rooms- katholieke kerk …wel. degelijk op de hoogte was van de genocide op het. JOODSE. VOLk. tijdens de Tweede. Wereldoorlog en dat hij daar bewust over zweeg. Dat stellen Duitse onderzoekers uit Münster die in slechts EEN week onderzoek voldoende bewijs voor. die. beschuldiging verzamelden, nadat het. Apostolisch Archief voornoenen werd opengesteld en vlak voordat het vanwege de coronacrisis weer werd gesloten. De paus blijkt al vroeg door Joodse en. OEKRAINSE infomamenten in Berlijn op de hoogte gesteld te zijn van de moordmachine, maar hij verwierp de informatie. De kerkelijke leider vertrouwde de informanten niet, omdat die in zijn ogen toch altijd logen en overdreven. Het vaticaan hield deze informatie tientallen jaren achter. uit vrees voor. imagoschade. Al jaren wordt stevige kritiek geuit op de houding van Pius Xll tijdens de oorlog. Hij wordt door critici. zelfs. ‘HITLERS. PAUS’ genoemd.
   Uit deze documenten blijkt dat die benaming niet. geheel. onterecht is. …….<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   In de ‘ANTIFASCIST’. van 1985-2, werd er O.a. Geattendeerd op het volgende’
   ‘‘VON. PAPEN HITLER. . EN. DE. PAUS’ ‘Ik heb indertijd. eens. een. artikel. geschreven. over . het. in. het. begin van. Hitlers. macht. gesloten. concordaat. tussen. Hitler. en. de. paus.
   Het was Von. Papen van het Katholiek Centrum. in. Duitsland, die hiervoor had gezorgd. Thans lees ik in. Vrij. Nederland dat dit concordaat ook nog een andere betekenis had. Hitler moest jaarlijks een MILJARD. Mark. aan. het. Vaticaan. betalen. voor. de. hulp. aan. zijn. Regime. . Dit bedrag werd tot het einde van de oorlog betaald.
   Is het dan een wonder. dat. het. Vaticaan. voor. alle. misdaden. van. het. Hitler- regime
   volslagen. blind. was.
   Voor zoveel geld moet. je. een. oogje. dichtknijpen.’. Sch.
   …………..<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~<~

   Like

   • fleckie zegt:

    Aanvulling: op ejbron , 5.5.2015…….’ Duitse Lemmingen,’…
    ………………………………’7.2.2015…….’Obama; Christendom’,
    ………………………………7.10.2018……’Het is genoeg’…….<~<~<~<~<~<~<

    Like

   • fleckie zegt:

    Op achterflap van boek ‘Hitlers Tafelgesprekken, het. ECHTE. ‘Dagboek’ v.Adolf. Hitler,
    auteur Dr. Henry. Picker, vertaal, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Andriesse, Met een nawoord van H.J.A. Hofland. Uitg. Loeb uitgevers, Amsterdam, 1983. .isbn 90.6213.494.7…….
    “ Als het ons lukt van. de koning van België af te komen door hem een pensioen van een half miljoen of zoiets te geven en hem op die manier een verguld ballingschap te verzekeren, zal ik daar heel dankbaar voor zijn.
    In Nederland liggen de zaken goddank eenvoudiger,want met Prins von Lippe- Biesterfeld hebben we een volstrekt imbeciele stoethaspel op de troon. Toen hij mij vlak voor zijn huwelijk een afscheidsbezoek bracht, boog en kronkelde hij als een gigolo. Een paar dagen later verklaarde hij in de Nederlandse pers, dat hij zich diep in zijn hart altijd al een Nederlander gevoeld had! .
    Wijlen de prins-gemaal van Koningin Wilhelmina. was ook zo’n typische halvegare. Hij had notabele het lef me kort na onze machtsovername te benaderen voor een lening van 7,5 ( zevenenhalf) ,iljoen gulden, in ruil voor zijn verzekering dat hij alles zou doen wat in zijn macht lag om de Duitse invloed in Nederland te vergroten!’
    (Adolf Hitler tijdens zijn ‘tafelgesprek’, 24 juni. 1942).
    Adolf Hitler hield tijdens en na zijn dagelijkse maaltijden in de kring van zijn nauwste vertrouwelingen langdurige monologen. Tussen 1941 en 1944 ( dus in de jaren dat het getij voor het. DERDE. RIJK. keerde ). werden in opdracht van Martin Bormann Hitlets ‘tafelgesprekken’ door stenografen nauwkeurig vastgelegd- meestal buiten medeweten van de Fuhrer.
    Hitler sprak niet alleen over het Nationaal Socialisme, de oorlo in al z’nfacetten- merkwaardig openhartig- over de Jodenvervolgingen ,maar ook over zijn jeugd, kunst, wetenschap, geschiedenis en sport, en over zijn visie op de meest uiteenlopende triviale onderwerpen.
    HITLERS. TAFELGESPREKKEN. toont, beter dan welke biografie ook, het benepen, kleinburgerlijke, maar soms ook verrassend intelligente en visionaire karakter van de meest demonische staatsman uit de. geschiedenis,en maakt op onthutsende wijze duidelijk hoe in de ogen van de Fuhrer de wereld er had uitgezien indien Duitsland als. overwinnaar uit de Tweede Wereldoorlog te voorschijn was gekomen. …….<~<~<~<~<~<~<~

    Like

   • fleckie zegt:

    Pag. 58, boek’Hitlerspaus’,…….‘HET. CONCORDAAt MET. SERVIË. EN. DE. EERSTE. WERELDOORLOG’’.
    Op 24 juni 1914 vier dagen voordat aartshertog Frans Ferdinand van OOSTENRIJK. in Serajevo werd vermoord, betraden om precies halftwaalf’s morgens vertegenwoordigers van de Heilige Stoel en de Servische regering de. GRANDE SALONE van het staatssecretariaat om hun handtekening te zetten onder een verdrag dat bekend zou worden als het Servische concordaat. De voornaamste onderhandelaars waren aanwezig onder leiding van Milenko Besnic,de Servische ambassadeur in Parijs; zij werden vergezeld door Luigi Bakotic van het Servische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vaticaan werd vertegenwoordigd door kardinaal Merry del Val en de lange en tengere figuur van monseigneur. EUGENIO. PACELLI. Pacelli had in de voorgaande anderhalf jaar over de overeenkomst onderhandeld en hetn document opgesteld.
    Servië garandeerde met het concordaat het recht van de Heilige Stoel om het nieuwe Wetboek van canoniek recht op te leggen aan katholieke geestelijkheid en gelovigen, en garandeerde tevens vrijheid van godsdienst en katholiek onderwijs op Servisch grondgebied. Servië zou ook de stipendia betalen van de aartsbisschop van Belgrado, de bisschop van Uskub ( het huidige Skopje ) en de geestelijkheid in de katholieke gemeenschap. Tegelijkertijd impliceerde het verdrag het einde van de oude protectoraatsrechten die Oostenrijk- Hongarije in de Servisch e katholieke enclave bezat.
    Dat het Vaticaan een katholiek Europees land toestemming gaf als beschermer van katholieken in een niet katholiek land op te treden , was een fenomeen dat zich inhebt koloniale tijdperk vaker voordeed. Vooral Frankrijk had tot de breuk met het vaticaan in 1905 vaak gebruik gemaakt van de status van beschermer in het Berre en Nabije Oosten om eigen doelen na te streven, en ook Duitsland, Oostenrijk, SPANJE en België hadden in verschillende perioden en werelddelen geprobeerd er commercieel en politiek voordeel mee te behalen. In die tijd dacht nog niemand aaneen concordaat met Servië , omdat er weinig katholieken woonden. Dit veranderde na Servies succes tegen TURKIJE tijdens de Eerste Balkanoorlogin1912 en de daaropvolgende expansie in Macedonië, Epirus en Noord- Albanië. Het aantal katholieken inServie steeg daarmee binnen korte tijd van zeven- naar veertigduizend. Servië, dat overwegend Grieks- orthodox was, zag nu voordelen in het aanknopen van vriendschapsbanden met de katholieken.
    De protetoraansrechten, die Oostenrijk- Hongarije meer daneeneeuwlang met hand en tand had verdedigd, waren grotendeels symbolisch. Ze gaven de Oostenrijkse staat het recht bisschoppen te benoemen, priesters uit de Balkan de Latijnse riten bij te brengen in seminaries in Oostenrijk- Hongarije , en zelfs de regio binnen te vallen als de katholieke gemeenschap er werd bedreigd. Deze symbolische rechten werden door Oostenrijk-Hongarije bijzonder serieus genomen. Ineen tijd dat Servië, aangemoedigd door de Russen, de invloedssfeer van Oostenrijk- Hongarije op de Balkan aanvocht, wilde keizer Frans Jozef koste wat het kost de banden met het keizerrijk handhaven. Het Servisch concordaat dat die dag in 1914 inhet Vaticaan werd getekend, maakte juisteendefinitiefeideaandie banden en de invloed die ermee gepaard ging.
    De Serviers hadden alles te winnen bijeen overeenkomst,omdat daarmee de twijfel over hun partijdigheid ten gunste vande Grieks- orthodoxe religie konden worden weggenomen en omdat dit in de lijn lag van hun imperialistische ambities om leider te worden an de Slavische volkeren, waarvan sommige katholiek en andere Grieks- orthodox waren. Het Vaticaan had er ook veel bij te winnen, want het concordaat zou het einde betekenen van eeuwenlange spanningen tussen de katholieke en de Grieks- orthodoxe Kerk en bood perspectief op EVANGELISATIE. van. RUSLAND en. GRIEKEN
    LAND. Voor het VTICAAN betekende het concordaat. vooral. MACHTSUITBREIDING
    ( uit de documenten blijkt dat. PACELLI’S voornaamste doel was), die verder zou worden vastgelegd in de Codex van 1917. De Heilige Stoel zou voortaan de bisschoppen en prelaten benoemen, wat daarvoor het recht was geweest van de Oostenrijkse keizer.. de grote verliezer was Oostenrijk- Hogarije, want het concordaat vergrootte de Servische enpan- Slavische invloed aan de Oostenrijkse zuidgrens echte keizerrijkledk vernederd door de Servische diplomatic.
    De onderhandelingen over hetServische concordaat vondenplaays tijdens uiterst geheime ontmoetingen tussen vertegenwoordigers uit Wenen, Belgrado en het Vaticaan. De Oostenrijkers probeerden de onderhandelingen stuk te laten lopen, maar het vaticaan zette( inde persoon van PACELLI) door, ondanks waarschuwende woorden van verschillende kanten, O.a. van de nuntius in Wenen.
    Wenen reageerde verontwaardigd op het concordaat. De pers en het Oostenrijkse volk bschouwen het Servisch concordaat als eengrote diplomatieke nederlaag voor hun regering ,’ schreef de Italiaanse ambassadeur op 25 juni vanuit Wenen. De Weense krant DIE. ZEIT kwam die dag met een artikel met de kop ‘Nieuwe nederlaag’. Het artikel begon:’ Nu het Servische prestige zo’n opsteker heeft gekregen zullen bisschoppen en priesters een belangrijke factor gaan vormen in de pan- Slavische agitatie.[…] Waarom heeft Oostenrijk zoveel geld in het { meer politieke dan religieuze protectoraat van deze BALKANLANDEN geïnvesteerd , om het vervolgens in een paar weken weg te gooien, zonder zich zelfs maar te verzetten?’. In een nog verontwaardigder artikel in de. ARBEITERZEITUNG dat de dag na de ondertekening wetd gepubliceerd, vroeg de hoofdredacteur zich af:” Zal de stem van Oostenrijk na deze vernedering ooit nog gehoord worden? De pers die vond dat de regering zich bij de onderhandelingen met Servië laf en incompetent had gedragen, ging fel tegen de Serviërs tekeer en riepen om ferm optreden. Toen drie dagen later de aartshertog werd vermoord, waren de emoties hoog opgelopen. Zo droeg het Servisch concordaat bij aan de compromisloze hardheid van de eisen die Oostenrijk- Hongarije aan Servië zou stellen, wat een oorlog onvermijdelijk maakte.
    >>>>>>>>>>>>>>>>> PACELLI’S. GEHEIME DIPLOMATIEKE >>>>>>>>>>>>>>>

    Like

   • fleckie zegt:

    Het boek. ‘Hitlers Paus, uitg.. Balans A dam, isbn90.5018.434.0
    “ Van Halewijck, Leuven, isbn. 90.5617. 247.6
    meer dan zeer de moeite waard, betr. de moordpartijen van Serviers, en anderen, in de concentratiekampen, van rooms- katholieken, Kroaten, en meestal ‘geleid door rl.k.priesters!!!!!…….<~<~<~<~~>.

    Like

   • fleckie zegt:

    NIEUWE FEITEN OVER. ‘NAZIPAUS’. PIUS Xll . Nw. ISR. WEEKBLAD. 16 okt. 2020
    Het geheime Vaticaanarchief dat in maart grotendeels is opengesteld, geeft zijn eerste geheimen prijs. De rol die Paus Pius Xll tijdens en na de Tweede Wereldoorlog speelde, zal nog meer controverse over zijn pontificaat oproepen. E. Voet
    Geschriften van kort na de oorlog ‘doordrenkt van antise,itisme’. De reden waarom de paus zijn mond hield tijdens de deportatie in 1943 van ‘zijn’ duizend Romeinse ‘paus- Joden’. De rol die het vaticaan speelde in henaoorlogse schandaal rond twee Joodse broertjes die door de kerk voor hun familie verborgen werden gehouden omdat ze nu eenmaal al katholiek waren gedoopt. Dat zijn de eerste resultaten van onderzoek door historicus David Kertzer in het tot voor kort gesloten Archivarum Secretum Apostolicum Vaticanum., Na geduldig decennia van geduldig wachten werden wetenschappers op 2 maart van dit jaar(2020) eindelijk beloond. Ze kregen toegang tot grote delen van het Vaticaans apostolisch archief, ook wel het geheime archief genoemd. Het is enorm, het bevat miljoenen documenten, maar vooral die uit de periode Pius Xll- ook wel de ‘nazi- paus’ genoemd- wiens pontificaat duurde van 1939-1958, mochten zich in de belangstelling verheugen van tientallen wetenschappers. Onder hen tien uit de Verenigde Staten, van wie twee verbonden aan het Holocaust Memorial Museum uit Washington, zeven uit ISTAEL en veertien uit Duitsland. De opening van de archieven volgde nadat de huidige paus Franciscus in 2019 verklaard had dat ‘het vaticaan niet bang is voor geschiedenis’. SCHANDAAL.
    Onder de tien wetenschappers uit de Ver.Staten is historicusDavid Kertzer, verbonden aan Brown University. Hij is niet de eerste de beste. In 2015 ontving hij de Pulitzer prijs voor zijn biografie’ de paus en Mussolini, over paus Pius Xl, de voorganger van eugenio Pacelli, de latere Pius Xll. In het verleden klopte Kertzer voor zijn research vaak bij diverse aan het vaticaan verbonden archieven aan. Regel ARP tig werd hem de toegang geweigerd. Tot 2 maart dit jaar dus. Helaas stond Kertzer op 5 maart weer buiten de poorten. De deuren werden vanwege de coronalockdown gesloten, om pas in juli weer open te gaan. Veel tijd voor Research heeft Kertzer dus niet gehad.Zeker niet omdat de onderzoekers ‘S morgens slechts drie en ‘S middags twee dossiers mogen aanvragen. Maar Kertzer wist precies waar hij naar zocht. Vandaar dat hij als eerste in het maandblad. THE. ATLANTIC een artikel over zijn bevindingen kon publiceren. Kort daarna verscheen een artikel over zijn ontdekkingen in de New YorknTimes. Hij vertelde daarin over de rol
    die het vaticaan heeft gespeeld tijdens een schandaal dat begin jaren 50 wereldwijd maandenlang de voorpagina’s van de kranten beheerste. Zo publiceerde de Franse krant LE MONDE. er in de eerste helft van 1953 maar liefst 178 artikelen over. Robert+ Gerald. In 1938; ontvluchtten nde Oostenrijkse arts Fritz Finaly en zijn vrouw Anni hun land nadat het door de nazi’s was geannexeerd. Ze kwamen in 1939 terecht in een klein dorpje
    In de buurt van de Oost-Franse stad Grenoble en hoopten door te reizen naar Zuid- Amerika. Dat lukte niet. Terwijl Fritz als arts de kostb probeerde te verdienen, verslechterde hun situatie verder, zeker toen in 1940 het Vichyregime aantrad. Toch kreeg het Joodse echtpaar twee zoontjes:Robert in 1941 en Gerald in 1942. De jongen tjes werden volgens traditie op de achtste dag besneden. In 1944 voelde Fritz dat de nazi’s het gezin op de hielen zaten, de Gestapo kamde het hele gebied rond hun woonplaats uit. Het echtpaar bracht de kinderen onder in een kindertehuis en vroegen een vrouw die ze vertrouwden, op de kinderen te letten, mochten zij worden opgepakt.Vier dagen later vonden de nazi’s Fritz en Anni. Ze werden naar Auschwitz
    gedeporteerd en daar vermoord.
    Een tante die de SHOA. overleefde,ging na dec oorlog jarenlang koortsachtig op zoek naar de jongetjes en vond ze uiteindelijk. Maar Robert en Gerald waren inmiddels in het geheim rooms-katholiek gedoopt. Nonnen en priesters die van moesten worden overgedragen. De jongetjes waren nu rooms- katholiek en dat moesten ze blijven, vonden de geestelijken. Daarbij verzwegen zij de actieve rol van de paus zelf, dien naar uit het onderzoek van Kertzer blijkt, alles in het werk had gesteld om de jongens hun afkomst op de hoogte waren weigerden de jongens uit handen te geven- zelfs nadat de Franse rechter had bepaald dat ZE aan hun tante moesten worden overgedragen. De jongetjes wRen nu rooms- katholiek en dat moesten ze blijven ,vonden de geestelijken, daarbij verzwegen zij de actieve rol van de paus zelf,die, naar uit het onderzoek van Kertzer blijkt, alles in het werk had gesteld omde jongens bij de tante weg te houden. Dat lukte hem uiteindelijk niet. De broers wonen nu in IsrEl.
    PAUS- JODEN. Een non en diverse mannelijke geestelijken diev de jongetjes hadden verborgen, werden in 1953 gearresteerd wegens ontvoering. Van richtlijnen uit het vaticaan hebben zij nooit gerept. Uit een document dat in 2004 werd geopenbaard, was al duidelijk dat de kerk in een aantal soortgelijke gevallen het hulp verzoek van Joodse leiders naast zich had neergelegd. Dat het vaticaan in deze zaak achter de schermen een centrale rol heeft gespeeld , was echter voor de een hooggeplaatst lid van de curie,: Angelo. Dell’Acqua. Het was diezelfde geestelijke van Kertzer onbekend. Wie zich
    volgens Kertzer ook intensief met die zaak Finaly bemoeide, was een hooggeplaatst lid van de curie, Angelo Dell’Acqua. Het was diezelfde geestelijke die de paus adviseerde niet te protesteren. tegen de deportatie in 194 van 1.000. paus- Joden., zoals de Joden van z Rome worden genoemd. Die groep van duizend bestond uit vrouwen en kindere. In memoranda, volgens Kertzer doorspekt Met antisemitisme ‘,werd hevig gediscussieerd over de vraag of de paus formeel protest bij de nazi’s moest indienen.Dell’Acquawon, de paus hield, in ieder geval in het openbaar zijn mond. Later zou Dell’Acqua aartsbisschop van Milaan worden. Voor de volledigheid moet wel wrang worden opgemerkt dat 1.000. gedeporteerden een relatief kleine groep was, vergeleken bij de deportaties uit andere landen en steden als Amsterdam. Maar dec paus heeft tegen de massamoord op de Europese Joden tijdens de hele oorlog in het openbaar met geen woord geprotesteerd. Kertzer vroeg hooggeplaatste leden van het vaticaan diverse malen om c een reactie op zijn bevindingen , maar de kerkelijke ministaat weigert tot nu toe elk commentaar.
    TEGENGELUIDEN. Kertzer is niet de enige experts die in korte tijd belastend materiaal opdook. Ook de Duitse historicus Hubert Wolf verklaarde in mei in een interview negatieve informatie over de paus in de archieven te hebben gevonden.
    Natuurlijk zijn er tegengeluiden. Professor Matteo Luigi Napolitano mengde zich meteen na de verklaring van wolf haastig in de strijd. Napolitano heeft goede connecties met het vaticaan., hij schreef eerder diverse positieve boeken over Pius Xll ,waaronder DE PAUS DIE DE JODEN REDDE. DE HELE WAARHEID OVER PIUS Xll Uit DE VATICAANARCHIEVEN. De co-auteur van dat boek was Andrea Tornelli, werkzaam bij het vaticaanse ministerie van Communicatie. Napolitano waarschuwde ervoor te snel conclusies te trekken op basis van archief vondsten. Voor een volledig beeld zouden volgens hem tientallen jaren studie nodig zijn. Slechts wat krenten uit de pap halen, was niet de manier hoe historici te werk zouden moeten gaan. , vond de onderzoeker. Al jaren is de rol van paus Pius Xll onderwerp van hevige controverse. In de jaren na de oorlog hebben voorstanders van de paus niet stilgezeten. …….ZO publiceerden vier Jezuieten verslag in elf delen over zijn pontificaat, maar experts beschouwen dat werk als selectief en incompleet. Zelfs dit jaar nog, voordat de archieven werden geopend begon het vaticaan een pr- campagne in diverse Italiaanse kranten, waaronder La República en La Stampa, over de vermeende heldendaden van Pius . Conservatieve krachten binnen de roomse kerk streven al jaren naar de heiligverklaring van paus Pius Xll. Dat proces ging ondanks protesten van Shoa- overlevenden In 2009 van start. Er is echter een probleem . Ontmoet de kerkvader die eer te geven, moeten er officieel twee wonderen op zijn naam staan, die moeten worden goedgekeurd door de huidige paus. Die wonderen zijn er niet……..<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>> Fleckie over , het behoorlijke bedrag wat het vaticaan van Hitler Ontving!!! , wordt met geen woord gerept.<~<~<~<~<~<~<

    Like

 9. fleckie zegt:

  Aanvulling ……. ‘INLEIDING. en. VERANTWOORDING. van de vertaler’ boek ‘HITLERS. Tafelgesprekken’. ‘ Het is op z’n minst merkwaardig te noemen dat pas vijfendertig jaar na afloop V.d. Tweede Wereldoorlog een Nederlandse vertaling van Hitlers. Tischgesprache verschijnt.
  , nadat reeds in 1951 de toenmalige president van de Duitse Bondsrepubliek,nTHEODORB HEUSS, de openbaarmaking van deze documenten mogelijk maakte.
  Het is mogelijk hiervoor vele verklaringen aan te voeren, zoals bijvoorbeeld gebrek aan of juist een te grote ‘verdachte’ , publieke belangstelling voor de uitspraken van de man die verantwoordelijk kan worden voor de gruwelen die hebben plaatsgevonden ten tijde van het ‘Derde. Rijk’. Zo is men in Nederland bijvoorbeeld nog steeds huiverig voor de publiekatievvan eennvertaling in het Nederlands van. MEIN. KAMPF. ( enige jaren geleden werd een uitgave ervan door een Nederlandse uitgeverij te. TIEL. door de rechter verboden), het grammatische geschrift dat Hitler tijdens zijn gevangenschap in 1923-1924. iLandsberg. dicteerde. aan Rudolf Hess.
  Afgezien van een historisch document, van belang voor de bestudering van het verschijnsel Hitler, is. MEIN. KAMPF een duidelijk propagandistisch geschrift en is het een soort bijbel voor neo.-nazi’s over de hele wereld, een boek dat men aantreft in hun entourage,evenals de grammofoonplaten met Hitlets toespraken, portretten v.d.Fuhrer, suspecte biografieën , armbanden met hakenkruisen, onderscheidingstekenen uitb de tijd van het ‘ Derde. Rijk’. , vlaggen en vaandels, knuppels en helmen.
  Het is natuurlijk niet uitgesloten dat kritiekloze bewonderaars van Hitler de. Tischgesprache lezen als ‘uiteindelijke waarheden uit de mond van een genie’, maar oorspronkelijk zijn deze verslagen van de. Tafelgesprekken niet als propagandamateriaal bedoeld.
  Zowel Gerhard Ritter, die een inleiding schreef bij de Duitse uitgave van zijn. Tischgesprache im. Fuhrerhauptquartier 1941-1942 ), als Henry Picker , die er als samensteller een voorwoord bij schreef, leggen de nadruk op de historische betekenis van het boek.
  ‘Dieses Buch ist ein geschichtlichesch Dokument. und der Zweck seiner Verofentlichung ist nur zu zeiden,” wie sie eigentlich gewesen ist”. Jenseits von aanklager und Verteidigung, von Verdammnis und. Verherrlichung gibt es die nuchtere Pflicht des Erkennens,ohne das kein Verstegen und somt auch kein Urteilen moglich ist. Diese Publikation ist datum wichtig,weil sie diev Wahrheit , oder doch ein wesentliches Stuck von ihr, an den Tag bringen hilft). ( Gerhard Ritter, 1951).
  ‘Dieses Buch ist ein. historiches Dokument einmaliger Art’, (; Henry).
  In zijn inleiding tot Hitlers. Tischgesprache im. Fuhrerhauptquartier ( Seewald Verlag Stuttgart, 1963/1976) stelt Picker het aldus: …….’Nicht zu rechtfertigen oder zu verurteilen, ist der Sinn dieser Dokumenten- sammlung Um Phanomeneb wie Hitler in ihren geschichtlichen Auswirkungen beurteilen zu konnen, braucht es viel Zeit und Abstand ‘ ( Picker 1977).
  Eerder zal er in Nederland in 1980 voldoende tijd en afstand t.o.v. Adolf Hitler. bestaan om diens uitspraken , gepubliceerd in deze. ‘Tafelgesprekken’, op hun juiste gesciedkundige en. ethische waarde te schatten, dan in het Duitsland van 1951……..[ …etc. ]. …….<~<~<~<~<~<~<

  Like

 10. fleckie zegt:

  N.b. Vanmorgen heb ik nog een gedeelte ‘overgenomen’,..Uit boek Hitlers . paus,
  ….. kon niet geplaatst worden!!! en werd van BUITENAF. afgevoerd, …….wie heeft er uberhaupt het recht, of,matigt zich aan een comment after te voeren,……. ook de reactie, op de ‘afvoering‘ werd ‘afgevoerd!!……
  <~<~<~<~<~<~<

  Like

 11. fleckie zegt:

  Minder bekend is het Duitse gezegde : “WILLST du nicht Mein Bruder sein, So SCHLAG ich dir den SCHADEL ein”, , ( dat heeft natuurlijk te maken met dat. MEN. wil’ DEELNEMEN ’. aan de Medezeggenschap over de miljarden waard zijnde. DELFSTOFFEN , In RUSLAND( immers, als de Servische. Kerk, ( Russische Kerk,, bij verzwakking, ver.liest, , ingelijfd kan worden bij de R.k.kerk( Vaticaan: LID van de BILDERBERGKLIEK) medezeggenschap!!! met hyenas ,die loeren op DE. delfstoffen, en daarom Rusland tot. vijandbeeld. benoemen!!!!!

  Like

  • fleckie zegt:

   Op NOS teletekst No. 125, vrij. 4.9.2020 stond het volgende bericht :
   ‘ EU. VREEST ENERGIEGRONDSTOFFENTEKORT‘.
   De EU wil minder afhankelijk worden van andere landen als het gaat om de transitie naar een groene economie. In een actieplan staan maatregelen. die het dreigende tekort aan grondstoffen voor bijvoorbeeld zonnecellen en elektrische auto’s moeten tegengaan.
   Om de klimaatdoelen te halen, zijn veel meer grondstoffen als lithium en kobalt nodig. Die worden nu veelal geïmporteerd uit landen als China en Chili.
   Volgens de Europese Commissie moeten. bedrijven en overheden samen bekijken of ze op. ANDERE. manieren kunnen komen aan deze grondstoffen. Ook moet onderzocht worden of er alternatieve. bronnen zijn.>>>>>>>
   Wie herinnert zich nog, hoe of de Democraat ALLEN DE. werd vermoord.?:::::::
   “CHILI ,EEN. ZWARTBOEK”, …op ejbron, 25.1.2020, onder CARTOON, vermelding van voorwoord van Hortensia busdienst de Allende , O.a. Pag..97; “BARBARIJ. IN. DETWINTIGSTE. EEUW.”……..” op 11 september 1973 valt de nacht van barbaars. FASCISME over het Andesland. ..Na die datum kent iedere dag nieuwe vervolgingen en arrestaties,nieuwe folteringen en geweldplegingen, nieuwe misdaden tegen de mensheid”
   …….Fleckie: waar hebben we dat ook weer. MEER. gelezen, welk land,van waaruit misdadigers gevlucht zijn, toen het heet onder hun POTEN. begon te worden, en wie was ook alweer DE. VLUCHTHELPER! ) een tijdje geleden zag men op tv Duitse veeboeren van ( Duitse afkomst). zien , I n. C H I L I ……..<~<~<~<~<~<~<~

   Like

   • fleckie zegt:

    Hooggeplaatste GEVLUCHTE. nazis Met O.a. hulp van Rat- Line waren ‘aanwezig’ in de Chileense regering!!!
    Jammer genoeg is getypt door mij. pag. 188 uit het boek ‘ Chili, ‘ geweigerd om te plaatsen: ( een beknopt. inzicht. hoe of de fascistische Duits- Chilenen. zich gedragen t.o. van de originele. Chileense bevolking!!!!!…….<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>> ( wie betaalden ook weer de ‘bezig-zijnde’. DOODSESKADERS in de R.k.religieuze Latyns- Amerikaanse landen??!! ( Argentinie, Chili, BOLIVIA,? Klaus Barbie, , ( de slachter van Lyon) die de cocaine- Handel ‘begin, en vorm gaf.,…etc. …….<<<<<<<

    Like

   • fleckie zegt:

    EINDHOVENS. Dagblad . 23.12.2019:….G A S, WAAR BEMOEIT. TRUMP ZICH. MEE?
    De VS wil niet dat. Duitsland nog meer gas uit. RUSLAND. importeert Die laatste twee vragen zich af waar de Amerikanen zich mee bemoeien. Een nieuwe controverse is geboren. Mark van. Assen, Rotterdam.
    Wat is er aan de hand.
    De steen des aanstoots is Nord Stream2, een gas pijplijn van 1225 kilometer die dwars door de Baltische Zee van Rusland naar Duitsland loopt, Deze is nog niet in gebruik , maar wel bijna. Er is al een Nord Stream 1, en de Amerikanen zijn bang dat de Russen met deze tweede lijn te veel invloed krijgen op de Europese energievoorziening. Ze noemen het een veiligheidsrisico en hebben sancties ingevoerd tegen bedrijven die de lijn aanleggen. HEBBEN. DE. AMERIKANEN. EEN. PUNT?
    Waarnemers waarschuwen al langer dat Europa steeds afhankelijker wordt van Russisch gas. Vorig jaar leverden de Russen bijna de helft van het gas voor de. EUROPESE. UNIE. ( en binnenkort dus nog meer). De rest komt grofweg uit NOORWEGEN en N O O R D- A F R I K A . Duitsland zelf importeert iets meer dan eenderde van zijn gas uit. RUSLAND Ook Noorwegen. en. NEDERLAND. zijn grote leveranciers. Ter nuancering: gas maakt niet meer dan een kwart uit van het totale Duitse energieverbruik. Dus het is niet zo dat Duitsland meteen in elkaar zakt als. MOSKOU de kraan dichtdraait. De Russen zullen overigens wel twee keer nadenken voor het zover is. Geen gas betekent immers ook: geen. geld. Zo warmpjes zitten ze er ook weer niet bij.
    Wat ook niet helpt. Is de aankondiging van de Russische president. Poetin dat hij de pijplijn wil laten ‘BEVEILIGEN. door zijn Baltische vloot. Hoewel iedereen weet dat hij graag paniek zaait, stond de regio op haar achterste benen.
    De AMERIKANEN. HEBBEN. OOK. EEN. ZAKELIJK. BELANG……Zij exporteren vloeibaar aardgas ( LNG) en voor hen is EUROPA EEN. ZEER. AANTREKKELIJKE. MARKT. # 1225 KM. #. ’. De PIJPLIJN. NORD. STREAM 2
    van 1225 kilometer loopt dwars door de. BALTISCHE. ZEE. van. RUSLAND. naar. DUITSLAND. WAT. IS. HET. BELANG. VAN. DE. RUSSEN?
    ALEEREERST. HET. GELD. De Russische economie en eigenlijk de hele samenleving. EN. de heerschappij van Poetin, draait voor een belangrijk deel op de inkomsten uit. NATUURLIJKE. HULPBRONNEN . Maar er zijn ook geopolitieke overwegingen. Met Nord Stream 2 slaan de Russen wat dat betreft twee vliegen in. EEN. KLAP. Om WEST- EUROPA te voorzien van gas hoeven ze straks niet langer ( of in elk geval minder). gebruik te maken van leidingen over het vasteland door. OEKRAINE, POLEN, en. WIT- RUSLAND . Dat scheelt een enorme bak met geld aan. doorvoerrechten. En het maakt het ook makkelijker om die landen onder druk te zetten als dat nodig wordt gevonden. Toen Oekraïne tien jaar geleden zijn energie -schulden niet kon betalen : draaide Moskou simpelweg de gaskraan dicht. Helaas stokte toen ook de doorvoer naar Europa, waardoor er hier tekorten ontstonden. Met Nord Stream kunnen Duitsland en Europa gewoon hun gas blijven ontvangen, mocht er zich weer zoiets voordoen. Dat is win- win. Voorde Russen.
    WAT. ZEGGEN. DE. RUSSEN. EN. DE. DUItSERS. OVER. DE SANCTIES?
    Die zijn heel duidelijk tegen de VS: ‘ . BEMOEI. JE. MET. JE. EIGEN. ZAKEN..
    Ook de EUROPESE. UNIE. is helder: ‘‘Wij zijn principieel tegen. sancties tegen Europese bedrijven die niks illegaals doen” .
    HEBBEN. DE. SANCTIES. EFFECT? JA, Het Zwitsers – Nederlandse ALLSEAS. , een van de bedrijven die leidingen leggen in de Baltische Zee, is per direct gestopt met zijn werkzaamheden. Het wil niet riskeren dat zijn schepen in beslag worden genomen als ze zic in AMERIKAANSE. WATEREN. begeven.
    Ook wil het zijn kantoor in HOUSTON. in. TEXAS graag open houden. Tegelijkertijd hebben de Duitsers en de Russen. benadrukt dat de aanleg van. NORD. STREAM 2 gewoon doorgaat. Wordt vervolgd dus.### >>>>>>>>>>>> fleckie: er is ook een m kaartje , waarop de belangrijkste. Russische. Gas – lijnen. staan afgebeeld:
    BESTAANDE. GASLIJNEN, VOORGRSTELDE. GASLIJNEN, EU- LIDSTATEN,
    RUSLAND.<~<~<~<~<~<~<~

    Like

 12. fleckie zegt:

  De huidige paus, geeft in elk geval te kennen, dat HET. vaticaan. (MET. ZIJN. ‘INHOUD !!! )‘ ( etc) ( Dat pleit enerzijds voor hem, ) NET ALS. VOORHEEN. , paus Paus Pius. Xll ( ‘Hitlers paus , genoemd) ….. (met zijn juristen opleiding!!). de Balkan ‘vrij wil van de Orthodoxen’, ……. En onnozelaars maar denken/ menen dat alleen maar. GODSDIENSTZAKEN altijd. Het op de agenda van DE. KERK. ‘behandeld ‘. worden!!! …….<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 13. fleckie zegt:

  De mannen van de BEVRIJDINGSTHEOLOGIE ,prof. BOFF, en de CARDENALS , werden bij de Poolse paus ‘ op het matje ‘ geroepen, alleen al dat ze de bevolking uit de wurggreep van het groot- kapitaal wilden helpen bevrijden, door voorlichting, diezelfde paus ging wel in Afrika bazelendat geboortebeperking niet mocht, ( vandaar die. OVERBEVOLKING, gepaard gaande met hongersnoden soms..)

  Like

  • fleckie zegt:

   Het boek ‘das Brot des Siegers’ geeft ook op zijn manier ‘mooie’ voorlichting hoe ‘of de vork in de steel zit’, dwz. WIE. DE. ‘GROOTVERDIENERS’ eigenlijk zijn, zoals de hamburgergigant, goed bekend in EUROPA. ( de naam van het vaticaan komt trouwens OOK. voor. in. dat boek!!) …….<~<~<~<~<~<~<

   Like

  • fleckie zegt:

   Toch nog even dit: Uit boek.’ CHILI’ , pag. 90,: “ LANG. LEVE. DE. JUNTA”
   De vermoorde president is nog. niet. begraven; de puinhopen van het Moneda- paleis smeulen nog; de eerste berichten over de barbaarse gruweldaden gaan over de wereld
   en. doen. de. mensen verstarren. van. Verbijstering,
   Maar. het. Internationale kapitaal is tevreden en gaat over tot hulpverlening. aan. de moordenaarskliek van. Pinochet. De fanatieke wedloop op de CHILEENSE. BODEMSCHATTEN. begint opnieuw — de uitbuiting van het Chileense volk kan weer
   ter hand genomen worden. …….<~<~<~<~<~<~<

   Like

  • fleckie zegt:

   Pag. 12, van boek. C H I L I. ‘ KAN. NIET. GEPLAATST. WORDEN!!!!!! ‘, ( Programma. Van de Unidad Popular). De. GROOT- aandeelhouders. Waren/ zijn voornamelijk. AMERIKANEN<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ALS de WEST- Europeanen niet oppassen gaat Het ‘verarmen’ van de populatie op dezelfde manier!!!!!!!

   Like

 14. fleckie zegt:

  WIJ W.EUROPEANEN , MOGEN,/ moeten) wel beseffen, als de ISLAM. ( met hulp v.h.vaticaan,). HIER. en in de rest van de Staten het ‘Voor het zeggen krijgen’, we er totaal van afhankelijk gemaakt worden, i.v.m onze ‘’LEVENSSTANDAARDEN’, waaronder. onder meer. GASVOORZIENINGEN!!! ETC. LEVENSMIDDELEN, …ETC. ETC ###. .. …….<~<~<~<~<~<~<~ WIJ? zodoende MEER begrip krijgen, Van . De. HANDELWIJZE. van. CHINA’s TOLERANTIE- GRENS . betr. De ISLAMITISCHE. OEIGOEREN …….<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 15. fleckie zegt:

  Op no. 21: (op ejbron, onder ‘vaticaan en de islam..’. …..O.a. ‘KLAUS. BARBIE! :DE. SLACHTER van LYON’ ( in. Frankrijk), ……. (;een bericht gelezen hebbend,: in het … ‘VELDHOVENS. Weekblad …van. 23.9.2020
  in VELDHOVEN / BERGEIJK. ‘ ( ter kennisgeving’ de. groep. ..’……………………………
  ……………………‘ MOEDIGE. MOEDERS’., ………….., die samenkomen dinsdag 29 september weer bijeen Komen in een . Zelfhulpgroep van ouders van verslaafde kinderen. De eerste bijeenkomst vindt plaats in het Thomas. van Aquinohuis aan de Dr. A. Raupstraat 52 in Bergeijk . Zoals gebruikelijk van 20.00 tot. 22.00 uur.
  …….Wie interesse heeft, kan zich aanmelden via: 06.44.625.441, of 06.13.400.962 .### …….<~<~<~<~<~<~<
  …….. ‘

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s