Kanttekeningen bij een levensgevaarlijk mens

Screenshot_23

(Door: “Henk V.”)

Aan Femke Halsema zou ik geen woorden willen verspillen, omdat zij zich beweegt op lokaal Amsterdams niveau, waarin zij zichzelf vermoedelijk als een verlichte, groen-links geïnspireerde muze ziet die bevallig zweeft boven de Amsterdamse grachtengordel op feeërieke wolken van linkse zelfverheerlijking. Misschien koestert zij de gedachte dat Amsterdam HET centrum van de macht in Nederland is en in dat centrum wil zij de kiemen voor een nieuwe wereldorde leggen, die een voorbeeld zal zijn voor een verbeterde, nieuwe, “groen uitgeslagen” wereld, te beginnen in Nederland… Laat haar maar geworden. Zij zal vele ontmoetingen hebben met de rauwe werkelijkheid die het gevolg zal zijn van de politieke koers die zij vaart. Die zal haar dromen wreed  verstoren en Femke zal teleurgesteld in het koele water van haar grachten tuimelen. 

Maar met Timmermans zouden wij wel eens zeer onaangename tijden kunnen beleven.  Ik herinner de lezer er aan dat het de zeer ervaren en competente politicus Geert Wilders was die het gevaar van Timmermans scherp inzag en er alles aan deed om de man NIET in de EU te laten belanden! F.T. is namelijk bezeten van een onstuitbare drang tot het verwerven van onmetelijke macht. Hij wil de leider worden van de EU om vervolgens ook een richting bepalende factor te zijn in de Nieuwe Wereldorde en om zo’n functie te  kunnen bekleden is het hebben van macht niet voldoende. Daarvoor moet je ALMACHT bezitten en de indruk wekken dat de visie die jouw drang naar onbeperkte macht voortstuwt superieur is, ja, ONWEERLEGBAAR!

Wanneer wij deze man in zijn toespraken verbaal op dreef zien raken, dan vertoont hij kenmerken die je ook bij beruchte dictators zag. Hitler, Mussolini en – in mindere mate – ook bijvoorbeeld Lenin raakten dronken van hun eigen woorden en deze “geestelijke dronkenschap” had een soort opzwepend, roes verwekkend effect op henzelf en op de luisteraars. Wie films van hun toespraken bekijkt en die aandachtig beluistert, kan op zeker moment zien hoe bij de redenaars  de grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt en deze twee begrippen elkaar gaan overlappen. In zekere zin ontstaat er dan bij de welbespraakte spreker en zijn publiek een soort (massa) hypnose.

We zien dat bij Timmermans heel duidelijk optreden in de nasleep van de vreselijke vliegramp van het lijntoestel MH-17 in de Oekraïne. Deze gebeurtenis greep ook Timmermans enorm aan en in een toespraak daarover gaat hij moeiteloos  fantaseren over de aangrijpende taferelen die zich in het vliegtuig afspeelden toen de inzittenden beseften dat het toestel zou neerstorten. De dichterlijke vrijheden die T. zich in zijn reactie veroorloofde, stonden volgens insiders veraf van de werkelijke gang van zaken. Maar de rede van de “diep bewogen Timmermans” had bepaald wel effect!

Het aandikken van situaties lijkt Timmermans eigen te zijn. Het is een manier van beschrijven van problemen of zaken die men erg in de gaten moet houden bij deze man, vooral omdat hij zichzelf vaak een mate van expertise aanmeet die de bedoeling heeft om kritiek op de dingen die hij beweert al bij voorbaat te weerleggen. Zo “staaft” hij voor de Duitse televisie zijn mening over de belangrijke rol die de islam volgens hem speelde bij de vorming van de Europese cultuur met de opmerking dat Europa de invloed van de islam “al tweeduizend jaar” onderging, wat een hele prestatie is voor een ideologie die zo’n veertien eeuwen bestaat… Hier zien wij een voorbeeld van een totaal onacceptabele overdrijving en geschiedvervalsing die niet zo zeer voortvloeit uit gebrek aan algemene ontwikkeling bij Timmermans , maar uit diens vileine strategie om de islam – of wij dat nu willen of niet – als totaal “salonfähig” af te schilderen. De islam MOET ingeburgerd raken en dan is een overdrijving geoorloofd. Deze oliedomme opmerking over tweeduizend jaar islam in Europa is dus ronduit kwaadaardig.

In dit verband is de alarmerende opmerking van de Belgische geestverwant van Timmermans, Guy Verhofstadt, die de sporen van het christendom in Europa wil zien verdwijnen,  regelrecht in overeenstemming met de intenties van Timmermans. Deze beide  knutselaars aan een Nieuw werelddeel Europa willen een essentiële pijler van onze westerse cultuur – het Joods-christelijke denken – eenvoudig vernietigen. Zeker mensen met een christelijke identiteit zouden eens bij de gedachte moeten stilstaan dat steun aan de EU steun aan een anti-christelijk project inhoudt! Voor christenen zou het ONDENKBAAR moeten zijn om de EU van Timmermans c.s. ooit te accepteren!!!

Heeft u F.T. overigens ooit in een gesprek horen toegeven dat hij zich vergist? Dat een gesprekspartner over meer feitenkennis en inzicht beschikt dan hij, “F.T. zelve”? Alle gerechtvaardigde tegenargumenten tegen het gebazel dat hij gewoonlijk bezigt, wuift hij achteloos terzijde. Dat betekent dat gesprekken met deze dwangmatige strever naar macht geen effect op hem zullen hebben. Hij zal dus door dwingende omstandigheden of ontwikkelingen waarop hij geen greep meer heeft tot staan moeten worden gebracht en uit de macht gezet.

Timmermans kan beminnelijk overkomen, als een gemoedelijk soort vader Abraham die ons een ruimdenkende, democratische wereld van vrede en gelijke kansen voor iedereen voorhoudt. Een wereld waarin het prettig is om te leven, maar even gemakkelijk hanteert hij een zeer botte bijl wanneer hij ons werelddeel Europa drastisch wil reorganiseren. Hij gaat onverminderd door met de import van kolossale niet-westerse mensenmassa’s, omdat hij gelooft dat zoiets goed is voor ons werelddeel: vermenging met diverse etnische groepen en ideologieën is namelijk pure weldaad, zoals wij dagelijks zien! Timmermans gaat daar mee door, omdat – in de eigen woorden van Timmermans!! –  hij ALLE monoculturen in de wereld wil uitroeien, dus ook de onze. Zien jullie hoever zijn machtsdrift reikt??

Voor het verwerven van totale controle werkt Timmermans met een systeem van opleggen van oplossingen voor ernstige wereldproblemen die zich aandienen. Deze problemen behoren kennelijk op het Europese bord te belanden. Rond geen van die problemen vond er een grondige uitwisseling van gedachten plaats. De problemen waren daar en voor de oplossingen daarvoor waren geen overlegsituaties gepland waarin de Europese bevolkingen ook maar enige inspraak hadden. Vaststelling van de problemen en het bedenken van oplossingen was voorbehouden aan een bestuurslaag van mensen met politiek correcte opvattingen. Dat is de hoek waar de -verondersteld-  aanzienlijke voorraad intelligentie in beheer is gegeven. De geestelijk minder bedeelden doen er goed aan zich te oriënteren op bevindingen van de bevoorrechte bestuurslaag, “de elites”. Dat spaart energie en denkwerk uit en zoals wij weten is het geluk gewoonlijk met de dommen. Voor hen is het dagelijkse lichte vermaak op de televisie bedacht dat het leven dragelijk maakt. De elites denken en doen en voor het volk blijven er “brood en spelen”. Zo blijft onze veranderende wereld toch leefbaar?

De import van grote aantallen niet-westerse, hoofdzakelijk islamitische, migranten is al jaren aan de gang. De gevolgen daarvan kan men dagelijks horen en zien. Timmermans en de zijnen blijven deze kolossale mensenverplaatsing steunen en hoewel het praktische nut daarvan al tijden totaal ongeloofwaardig blijkt, gaat het proces van “verrijking” door en uit de hoek van politiek correct hoort men geen signalen van verandering van inzichten. Waarom niet? Omdat vermenging met “andere culturen” als verrijkend is gedefinieerd. ALLE culturen in de wereld moeten DIVERS worden, ook al kan niemand daar een zinnige reden voor noemen. Integendeel: de zeer schadelijke uitkomst van die mesjogge opvatting blijkt steeds meer. En wanneer er aantoonbaar meer geweldplegingen – waaronder moorden en verkrachtingen –  plaatsvinden, die overduidelijk zijn gerelateerd aan een ideologie die heel graag “vrede verbreidt”, dan is het zaak dat die relatie NIET wordt benoemd, omdat genoemde ideologie ABSOLUUT een plaats moet hebben in onze samenleving, ook al kost het doden. Een EU met Timmermans als inspirator zal hoe dan ook aan dat destructief gebleken uitgangspunt vasthouden

Zoals wij weten heeft Timmermans (met behulp oud-PvdA man Diederik Samsom) zich met kracht geworpen op de redding van het klimaat van onze planeet. Met het reddingsplan – beschreven in de “Green Deal” – wil de man alvast in de EU beginnen. Timmermans heeft geen persoonlijke ervaring met het redden van klimaten en het is waarschijnlijk nog niet helemaal tot deze bevlogen hoogvlieger doorgedrongen dat het hoogst twijfelachtig is dat menselijke handelingen ooit fundamentele veranderingen in een klimaat teweeg kunnen brengen, maar niettemin wil hij aan de wereld laten zien hoe WIJ, Europeanen, zo’n varkentje wassen.  Dat is een geweldige vondst: Nederland als GIDSLAND. In de beroemde roman “Don Quichot” vocht de hoofdpersoon tegen windmolens, maar Don Timmermans vecht MET windmolens  tegen een niet werkelijk bestaand probleem. Ik weet niet wat stompzinniger is. Hoe dan ook, alles  wat deze politieke Icarus bedenkt, brengt de samenleving altijd onmetelijke schade toe.

Over de laatste stunt, Timmermans richt zich tot het Britse volk in een liefdesverklaring nadat de Britten voor Brexit hebben gekozen, wordt nogal lacherig gedaan, want wat zou nu de zin zijn van zo’n uiting? Het is heel goed mogelijk dat de man een liefhebber van Engeland is. Maar is het alleen maar onzinnig wat hij doet? Tot wie zou hij zich PRECIES richten en wat hoopt hij daar dan mee te bereiken? Dat is zeer de vraag! Ik denk aan een andere manipulator in de Verenigde Staten, president Obama, die – nadat het duidelijk was geworden dat Donald Trump tot President was gekozen – zijn aanhangers opriep om “zich in de straten te blijven laten horen”. Ook riep hij de militairen in het leger op om geen bevelen te gehoorzamen wanneer die in strijd zouden zijn met hun opvattingen. Dat waren hoogst merkwaardige adviezen. De benoeming van Trump was niet voorzien door de linkse elites. Trouwens, alle fanatieke aanhangers van de Nieuwe Wereldorde waren zeer tegen de keuze voor Trump geweest. De N.W.O wil namelijk perse van zelfstandige, nationale staten af! Ook de EU, dus!

Er is geen president geweest in de Verenigde Staten die zo is gedwarsboomd als Trump. Vanaf het begin! Grote linkse massabetogingen tegen Trump (naar is gebleken stevig gefinancierd door Soros), verkondigend dat deze president weliswaar was gekozen, maar dat zij het morele gelijk en DUS het morele recht bezaten om deze man dwars te zitten..

Zou het kunnen zijn dat Timmermans zich richtte tot dat deel van de Britten dat absoluut tegen Johnson was en tegen Brexit? In dat geval moeten wij er rekening mee houden dat er zich NA Brexit “anti-Trumpachtige “taferelen in het Verenigd Koninkrijk gaan voordoen met toenemende uitbarstingen van haat en heel veel geweld. Links wil altijd winnen ten koste van alles en – indien nodig- iedereen. Links wil de macht behouden en letterlijk geen enkel middel schuwen.

Net als Timmermans…

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Communisme, cultuurrelativisme, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, Europese Commissie, EUSSR, Frans Timmermans, gezond realisme, Globalisering, Graaien, Hypocrisie, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, klimaatfascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, machtswellust, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

25 reacties op Kanttekeningen bij een levensgevaarlijk mens

 1. Binnen Timmermans schuilt een niet te peilen morele leegte. Hij zingt een deuntje dat hij van buiten heeft geleerd en dat hem een zekere politieke loopbaan heeft gegeven. Timmermans is een vuige opportunist die aanvoelt hoe hij moet spreken om zijn loopbaan alle ruimte te geven. Lukt dat even niet gaat hij zitten mokken en gooit de kont tegen de krib. Timmermans gebruikt Europa zoals een pooier een hoer gebruikt. Als ze genoeg heeft opgeleverd wordt ze aan de straat gezet om zich tot het allerlaatst voor een grijpstuiver te laten uitwonen. Europa is voor Timmermans een vehicle naar macht en rijkdom en nog belangrijker een plek in de geschiedenis. De Europeaan is er om onmondig gemaakt te worden en nut te doen als loonslaaf. Het uitspelen van bevolkingsgroepen is de truuk die ze gebruiken onder de noemer van verbinding. Verbinding is alleen de opdracht die de oorspronkelijke bewoners van Europa opgelegd krijgen. De nieuwkomers hebben geen verplichtingen. Hun rol is het splijten van de Europese cohesie zodat de machthebbers vrij spel hebben en de wereld kunnen vormen naar hun idee van boven naar beneden opgelegd.

  Geliked door 8 people

 2. Nemesis zegt:

  Deze creatuur F.T. is volgens mijn persoonlijke mening, vele malen erger en gevaarlijker als zijn voorganger A.H. was. En ja ik weet wat A.H. op zijn geweten had, maar dat ongedierte F.T. zal veel meer doden, ellende weten te veroorzaken als we hem zijn gang laten gaan en dat gaat beslist niet goedschiks. U begrijpt beslist wat ik bedoel.

  En die “gemoedelijke” vader Abrahams vind ik ook maar een griezel.

  Geliked door 3 people

 3. delamontagne zegt:

  De Christenen en de EU ?.
  De diverse kerkleiders heulen anders flink mee met de EU-despoten, te beginnen met Pope Franciscus die heel Afrika wil laten overkomen en de EU nog verder laten islamiseren.
  Zijn laatste anti-Chr-gebaar was de reprimande aan de coach van Italiaans elftal omdat deze een kruisteken zou hebben gemaakt op ’t veld.
  Verder heeft hij, de Paus, een nieuwe “dood-zonde” erbij gecreërd, die van de milieu/klimaat misdaad.
  In Luxemburg is er een Cardinaal die alle Libische “vluchtelingen”-kampen wil legen en ze allemaal linea recta naar
  Europa wil laten overbrengen.

  http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/cardinal-hollerich-la-hausse-des-inegalites-serait-mortelle-pour-le-luxembourg/

  Dus van de Chr. kerkleiders geen steun te verwachten..

  Geliked door 3 people

  • Henk.V zegt:

   Klopt! De gevestigde, grotere kerkorganisaties hebben zich totaal door linkse stokebranden laten overnemen en het gevolg daarvan zal zijn dat de kerken meer en meer ongeloofwaardig worden

   Geliked door 2 people

 4. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Het socialisme in Europa was in een vrije val geraakt, waar je ook keek, overal kregen ze electorale klappen.
  Met name in Nederland was men wanhopig op zoek naar een charismatisch leider, even dacht men die in Eberhard van der Laan te hebben gevonden maar helaas voor hun, die verruilde al snel het tijdelijke met het eeuwige.
  Maar de redding was nabij, Timmermans vult nu die hoop op.
  We staan voor een voldongen feit, Timmermans zit op zijn plek de komende vijf jaar.
  En daarna ?
  Frans rekent er waarschijnlijk zelf op dat hij dan alsnog de rol van von der Leyen naadloos kan overnemen.
  En ik wil niemand bang maken maar die kans is reëel.
  Vraag is dus; wat kunnen we nog ondernemen om de man te stoppen ?
  En, dat is wel beangstigend, want daar ontbreken de middelen voor.

  Geliked door 3 people

 5. andre zegt:

  Heel goed geschreven en het is net of F.T. beschikt over boven natuurlijke krachten wat F.T. natuurlijk niet heeft want daar is F.T. te dom voor. F.T. doet mij denken aan Henk Sneevliet en Trotsky maar ook Obama. Wie zijn de vader en moeder van F.T.?????

  De greendeal van F.T. heeft niets te maken met het milieu of klimaat. De greendeal is onteigening van ons laatste bezit van 2500 miljard wat als onderliggende waarde moet gaan gelden voor de ECB.

  Ik zeg terug naar de goudstandaard, de macht weg halen bij de EU en F.T. het schavot op!

  Geliked door 4 people

 6. henk verhoef zegt:

  Is Ft wel het probleem

  Hij is gekozen door door de HOOGOPGELEIDE europeaan–
  en dan ook nog door voornamelijk de linkse ALPHA wetenschap figuurtjes– dus de zwamwetenschap

  Dat zijn de zelfde figuren die DENKEN DAT EUROPA NOG IETS VOORSTELT IN DE WERELD ( OP WELK GEBIED DAN OOK)
  De europeaan laat zich al jaren bij de neus nemen( om over andere delen niet te spreken) je zou in onze generatie kunnen beginnen bij OME adolf met de snor -waar half europa achteraan hobbelde–en nog verbaast waren dat Adolf met europa aanhang het aflegde tegen en russische en amerikaanse nuchterheid en realiteitszin

  Europeaan is van padje af — en zakken steeds verder in moeras van denken dat we alles weten maar zelfs nog geen poeppil meer kunnen producren– Het feit al dat we massaal de poep en slaap en anti depri en xtc nodig hebben — geeft toch aan– volslagen gek
  Ja en dan kiest men voor timmerfrans en hallalsema,s– want ja — zelfs lezen ( niet over rekenen praten) is al te moeilijk geworden

  Pvda doet het weer goed in de peilingen– en zie je hebt het Timmerfrans probleem

  Gebrek aan kennis– wat levert een boom van –zaadje tot as -nu werkelijk op aan omzetrten co2 naar zuurstrof

  Juist ja precies nul, nul
  dus wat levert een boom planten dan op— niets
  Buiten europa en links amerika is niemand met millieu bezig– ja wat linkse zakkenvullende politici maar gewone volk—
  Oh we moeten van de fossiele brandstoffen af en geven daar in europa miljarden aan uit– maar het aantal tankers dat gebouwd is in 2019 om crude te transporteren– nog nooit zo groot– die dingen gaan wel 25 jaar mee–en het zoeken en vinden een VERBRUIK van olie– gaat gewoon door– wat die zotten in europa ook vinden
  Als ze wat vinden– immers het aantal zwakbegaafden neemt met de dag toe in europa

  De fransjes beginnen wel op weerstand te stuiten
  In duitsland– het land wat altijd al achter schreeuwers aanliep
  komt nem er nu achter– zijinstromers met weinig hersens en grote bek bij lager onderwijs werkt niet– het niveau zakt- en wel zo hard dat een hoogopgeleide apotheker uit Alleppo beter opgeleid is dan een 3e generatie migranten kind als ingenieur in moffrica
  en je ziet het– duitsland soemeldiesel en electrich aan de bruinkolen en kernenergie afgeschaft en de aower als statiegeld flessen opruimer om te kunnen betalen voor onder brug slapen

  Zie onder ogen – het is niet fransje– maar gewoon jan kaas die zelfs zijn eigen nageslacht niet meer kan produceren==

  Oppassen voor die boze hardwerkende en nadenkende chinees he– die veroverd gewoon de wereld– niets islam– met domheid win je nooit iets– dat is alleen maar kanonnenvlees

  Like

 7. M.A.L. Sion zegt:

  Een magistraal artikel waarin een scherpe analyse wordt gegeven van de onmogelijke situatie van het werelddeel Europa. Het innemend vrouwtje dat aan het hoofd staat van de E.U. eet uit de hand van F.T. Hij is de tweede maar in wezen de machtigste man van Europa.
  Het is vrijwel zeker dat hij met de onbewezen klimaatwaanzin de wereldmacht zal willen grijpen. Trump en Johnson zitten in de weg. Nog wel. Onze hoop moet er op gericht zijn dat deze twee nuchtere leiders F.T. enigszins kunnen afremmen.
  Overigens zal het democratisch proces geen einde kunnen maken aan het duivelse gemarchandeer van F.T. Een klein sprankje hoop is er dat de PVV en FvD samen het tij in Nederland kunnen keren. Als zij de macht van de onzinnige coalitie kunnen breken zou er vanuit Nederland een signaal afgegeven kunnen worden die het verstand weer een kans geeft.
  Als deze zeepbel uiteenspat blijft slecht de guerrila en revolutie over om ons hachje te redden. Het aantal doden dat dan zal vallen is onmetelijk.
  Ik wens allen die dit lezen een goed 2020 en de moed om PVV en FvD zo krachtig mogelijk te steunen.
  malsion@orange.fr

  Geliked door 3 people

 8. Bob Fleumer zegt:

  Vergeet niet dat Franske zo hoog heeft kunnen vallen omdat er vele handjes onder zijn kont hebben gezeten die hem naar boven hebben gedrukt, zij zijn verantwoordelijk, met in Nederland Rutte en zijn ploeg die Franske veel te lang zijn gang hebben laten gaan. Rutte zal in de annalen gaan als de man die teveel heeft nagelaten te doen terwijl dat wel zijn plicht was; Nederland te behoeden voor onheil.

  Like

 9. koddebeier zegt:

  Weg met die linkse luchtfietser !

  Like

 10. reageerbuis zegt:

  Uitstekend stuk. Helemaal mee eens. Maar klopt het dat Diederik Samsom geen PvdA-man meer is?

  Like

 11. C.M.J.KUNEN zegt:

  Timmermans doet me denken aan een pastoor uit mijn kinderjaren toen ze nog zoveel te vertellen hadden. Tenminste de meeste bogen voor dit soort figuren. Deze maakte de dienst uit. Ze dirigeerde hele gemeenschappen.

  Like

 12. Tistochwat zegt:

  Timmermans is bezeten door vele demonen.
  Net als Verhofstadt.

  Like

 13. Wijze van Zion zegt:

  Simpel, kijk naar de ondergang van het Romeinse Rijk….!

  Like

 14. Hovawart zegt:

  De ellende uit Brussel zal ná de Brexit nog veel groter gaan worden, de Brexit Party (UKIP) heeft dan weinig zeggenschap meer over de maniakale kleptocratie, en de nog resterende euro-critici worden dan volledig genegeerd en doodgezwegen. De Europese Unie zal nóg meer vaart zetten achter hun ideologie, een Groene Dictatuur waar geen enkele ruimte meer zal bestaan voor enige reflectie of weerwoord. Wanneer de EU-politiek geen ruimte schept voor reflectie en de critici niet de gelegenheid geven om een democratisch besluit over het beleid te vormen, zullen in een later stadium van de besluitvorming frustraties boven water komen. Mensen voelen zich misschien niet erkend en kunnen zelfs mogelijk sabotagegedrag gaan vertonen.
  De Euro-politiek is een socialistisch gedrocht, waar de Linksche Looney Brigade denkt de dienst uit te maken, en ons laatste oortje ‘versnoept’ oftewel uitgeven, schenken en souperen.
  Daar word je niet vrolijk van……….quelle horreur !

  Like

 15. flo zegt:

  Uitstekend verwoord hoe gevaarlijke deze nationaal socialistische potentaat is, helaas zal de tijd ons leren wat de gevolgen gaan zijn, als hij niet verdwijnt.

  Like

 16. Het is te hopen dat deze geveinsde klimaathysterische beroepspoliticus samen met zijn klimaat -kabinetschef Diederik Samson ons uitnodigt om flink in debat te gaan over zijn groene deal !!
  Zie ook http://www.franklinterhorst.nl over klimaathysterie gesproken!Nieuwsbrief deel 11!!! Het democratisch gehalte in Europa is gelijk aan een Babelonische spraakverwarring ,haast onmogelijk !!

  Like

 17. Bob dammann zegt:

  Heb ik ook altijd gedacht. Een gevaarlijke opzwepende man die me doet denken aan het verleden.
  Ook de massa histerie over klimaat en co2 doet me denken aan 1933 toen de nazi’s aan de macht kwamen.
  De aanjager hiervan Frans Timmermans grijpt straks de macht en dan is het hek helemaal van de dam. Pootje lichten deze man. Laat m struikelen en op zijn bericht vallen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s