LONGREAD: “De terreur komt uit het hart van de islam”, voor het “Mekka-Duitsland” dreigt een jihad van binnen

Screenshot_148

(Door: Eva Maria Griese – Vertaling: E.J. Bron)

Desondanks zou het nieuwe jaar een ommekeer ten goede kunnen brengen… Wat de Ottomaanse veroveraars van het Avondland in de afgelopen eeuwen ondanks herhaalde pogingen niet is gelukt, lukte een Duitse bondskanselier binnen enkele jaren: de voortschrijdende islamisering van Duitsland galoppeert nu sneller dan 1683 paarden van de grootvizier Kara Mustafa en zijn Ottomanen. Er is dringend een kentering nodig en aan het eind van de tunnel is al licht te zien! Georges Soros zit in het nauw, en het keizerrijk van 1871 is weer in gesprek…

Die Unbestechlichen

De kruiwagens van de Allah-strijders in de 21e eeuw zijn in de eerste plaats de realiteitsvreemd geworden vooraanstaande media, die ruim tien jaar geleden nog heel goed op de hoogte waren van de gevaren van de islam.

“Ook al willen de meeste moslims het niet toegeven, de terreur komt rechtstreeks uit het hart van de islam, ze komt rechtstreeks uit de koran. Ze richt zich tegen iedereen die niet volgens de regels van de koran leeft en handelt, dus tegen democraten, door het Avondland geïnspireerde denkers en wetenschappers, tegen agnostici en atheïsten. En ze richt zich vooral tegen vrouwen”, schreef de “Welt” nog in 2007.

De “Spiegel” wijdde datzelfde jaar zelfs drie voorpagina´s aan de islam en de daarmee verbonden gevaren: “Mekka Duitsland – de stille islamisering”, “De koran – het machtigste boek ter wereld” en “Terreurbasis Pakistan – Bin Laden´s Duitse volgelingen”.

Daar kon je artikelen lezen zoals “Hebben we de sharia al?” of “Hoe de Duitse justitie voor moslims de weg effende naar de parallelsamenleving”. De rechter van het constitutioneel hof, Udo di Fabio, antwoordde in een interview op de vraag naar de bedreiging van de Duitse cultuur destijds alleen maar wegens een gebrek aan concrete richtlijnen over politieke correctheid nog volledig realistisch:

“Het multiculturele idee dat ons land des te mooier wordt hoe meer niet bij elkaar passende culturen naast elkaar staan, is een foutief idee.”

 Maar toen kwam het jaar 2015 met een o.a. door de “Deutsche Welle” d.m.v. werving in de landen van herkomst ontketende vluchtelingeninvasie. De door Merkel uitgeroepen vrije entree voor alle Syriërs – ook zonder paspoort – in het All-inclusive Mekka Duitsland kreeg enorme bijval en deed zelfs de voor iedere moslim min of meer verplichte pelgrimstocht naar Mekka grote concurrentie aan. Omdat het aantal moslims van de bevolking in de landen van herkomst bijna overal bijna 100% bedraagt, oriënteert zich dus een groot deel van de migranten op de koran.

De “Spiegel” wijdde in het vierde jaar na de massa-invasie tegelijk twee artikelen aan de “Bruine slapers”, en het blad bedoelt daarmee niet het onbekende aantal gewelddadige “islamisten” met een wat donkere huidskleur, maar het grote gevaar van rechtsen, die op elk moment zouden kunnen toeslaan.

Godsdienstvrijheid voor een heel duidelijk oorlogszuchtige strategie van doelgerichte verovering – Critici worden als racistisch of islamofoob belasterd

De islam maakt gebruik van de camouflage als religie en de in vreedzame Verlichte samenlevingen gevestigde tolerantie en godsdienstvrijheid om het perfecte systeem van de volledige controle van zijn aanhangers in de hele wereld te verbreiden. Hij heeft niet alleen religieuze, maar ook economische, maatschappijpolitieke en juridische bestanddelen, die onder de bescherming van de godsdienstvrijheid en met strategisch zorgvuldig afgewerkte militaire methodes ingevoerd worden.

H.P. Raddatz vat de uniciteit van het islamitische geweld-dogma als volgt samen: “In geen enkele andere cultuur, laat staan religie, is de codificatie van moord, roof, tot slaaf maken en afpersing van cijns een religieuze plicht. In geen enkele andere religie is de geheiligde legitimering van geweld als de wil van God tegenover anders gelovigen te vinden, zoals deze door de islam als integraal bestanddeel van zijn ideologie in de koran gecodificeerd en in de historische praktijk bevestigd werd. Niet in de laatste plaats is er geen enkele oprichter van een religie te vinden, wiens voorbeeld zich zoals bij Mohammed niet alleen tot de oorlogvoering, maar ook op de liquidatie van tegenstanders door opdrachtmoord uitstrekte.”
(Hans Peter Raddatz: Van Allah naar terreur?, Herbig, München, 2002, pag. 71).

“Dat heeft niets met de islam te maken” is de grootste gewilde misleiding van de 21e eeuw in Europa, gevolgd door het veel geciteerde “incident” en het sprookje van de vreedzame islam op de derde plaats

In landen met een bevolking van bijna 100% moslims zou het er derhalve vreedzaam aan toe moeten gaan. Maar Saoedi-Arabië en Jemen bewijzen het tegendeel.

Het aantal aanhangers van deze religie zal in de komende decennia sneller toenemen dan de wereldbevolking en al in het jaar 2050 zullen er volgens het Pew Research Center net zoveel moslims als christenen zijn. Het Europees Parlement heeft in maart 2019 een resolutie aangenomen, die de rechten van Afrikanen in Europa enorm vergroot. Ook uit het zwarte continent komen grotendeels moslims.

De wereld wordt islamitisch en de EU wil graag vooraan meedoen in deze race, de mensenrechten van autochtonen worden enorm geschonden

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (Bundesamt für Verfassungsschutz) rekende twee jaar geleden al ongeveer 1600 migranten tot het radicaalislamitisch-terroristisch personenpotentieel. Het niet officieel geregistreerde aantal en huidige stand onbekend. Dat na het ontslag van het al te realistische voormalige hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, Hans Georg Maaßen, uitgerekend een oorspronkelijk uit Turkije afkomstige moslim en terrorismedeskundige als vicepresident van de binnenlandse geheime dienst de Duitse grondwet beschermt, is ook niet echt een troost.

Dat Merkel Sinan Selen benoemd heeft tot vicepresident van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst, zien Turkse commentatoren als signaal dat ze in veiligheidsaangelegenheden wil blijven samenwerken met Erdoğan – een Moslimbroeder. Je kunt het echter ook zien als een verder aanpappen met de want-to-be veroveraars van Europa.

“We zullen Zweden overnemen. We zullen ook Europa veroveren…”

In een Egyptische televisieshow belde een in Zweden opgenomen moslim op en zei dat hij naar Zweden zou zijn getrokken om te werken voor de islam. Hij zou tot de laatste dag van zijn leven tegen elke Kafir (“ongelovige”) strijden tot die een moslim is. Hij zou van een sociale uitkering leven en zijn geld beschouwen als geld van Allah, niet van de Zweedse staat. De presentator vroeg waarom hij zijn islam niet liever in Mekka of ergens anders in een islamitisch land zou leven. De soldaat van Allah antwoordde dat de hele landkaart van de wereld het land van Allah zou zijn. “We zullen Zweden overnemen. We zullen ook Europa veroveren…” Hier het korte stuk uit de televisieshow.

Deze openhartige moslim heeft kennelijk niets op met “Taqiyya”, een volgens de koran toegestane opzettelijke misleiding van de vijanden van de islam in de heilige oorlog tegen de “ongelovigen”. In werkelijkheid wordt de misleiding in de islam vaak zelfs met andere militaire deugden zoals moed, standvastigheid of zelfopoffering gelijkgesteld.

Het uur van de waarheid slaat in 2007 bij de Weense conferentie “Islam in Europa” – de heldere visie van een toekomstig islamitisch beheerst Europa

“De diplomatieke Academie Wenen heeft op 23/24 maart 2007 prominente vertegenwoordigers van de zogenaamde euro-islam verzameld om hun perspectieven voor de toekomst van de islam in het huidige “christelijke Avondland” voor te stellen. Daar kwam de zeer heldere visie van een toekomstig islamitisch beheerst Europa uit voort. Zelfs als gematigd geclassificeerde moslimdenkers respectievelijk –leiders zoals de Bosnische groot-moefti Mustafa Ceric spraken van een “het christendom aflossende islamitisch tijdperk” in Europa en stelden het voormalige Moorse Spanje en Ottomaanse Zuidoost-Europa als toekomstmodellen voor. Vanuit Genève deed de Moslimbroeder-spruit Tariq Ramadan veelmeer zijn best om deze bedoelingen te versluieren.

In het algemeen werd het grondbeginsel vertegenwoordigd dat het islamitische religierecht (sharia) in Europa zou moeten gelden, ook al zou het eerst alleen maar als parallelrecht zijn. Over zijn bepalingen zou niet gediscussieerd kunnen worden, hoogstens over een menselijker toepassing.”
Bron:  http://derprophet.info

Het christendom adviseert zijn aanhangers om bij een aanval ook de tweede wang toe te keren, de niet helemaal zo naïeve islam geeft de voorkeur aan een gedetailleerde strategie van genadeloze verovering

Allah heeft in de koran aan zijn gelovigen niet alleen maar de rechtstreekse strijdbevelen ter onderwerping van de hele wereld onder de dominantie van de islam meegegeven. Hij heeft aan de profeet Mohammed ook een hele serie andere militair-juridische aanwijzingen geopenbaard – de koran is eigenlijk een handboek voor de oorlog tegen de “ongelovigen”.

Allah regelde via zijn profeet Mohammed ook de omgang met krijgsgevangenen, de verdeling van oorlogsbuit, stelde speciale regelingen voor het verrichten van het gebed tijdens gevechtshandelingen vast en eist van de moslims om te liegen tegen “ongelovigen” en hen te misleiden. Allah verklaart de “Heilige Oorlog” tot plicht en test van de gelovigen. Hij legt het concept van de afpersing van beschermingsgeld vast (jizya), legitimeert het seksuele misbruik van vrouwelijke “ongelovige” krijgsgevangenen en dreigt met straf bij ontbrekende loyaliteit. Maar voor deze plichtsvervulling ter oprichting van een kalifaat reserveert Allah voor elke succesvolle soldaat ook een plekje in het paradijs bij de 72 maagden. Tenzij de dappere Allah-strijder door een vrouw werd geveld – voor hem is er alleen maar smaad en spot. En als directe oorlogshandeling gebiedt hij ook om verschrikking in de harten van de “ongelovigen” te strooien. Dat is niet gewoon een onbelangrijke herinnering in de koran, maar een zeer duidelijke opdracht om de vijand door verschillende handelingen te terroriseren.

Het vervullen van deze opdracht kun je dagelijks lezen in de lokale media: verkrachtingen, mes-moorden, aanslagen zijn alledaags geworden in het openbare leven

De media verdoezelen of verfraaien, de politie onderzoekt en arresteert en justitie spreekt vonnissen die ver verwijderd zijn van welk gezond rechtsgevoel dan ook. Voorwaardelijke veroordeling bij verkrachting is aan de orde van de dag, een moord wordt gebagatelliseerd als “spontane daad” en diefstal en inbraak zijn alleen nog maar overtredingen. De rechtsstaat heeft zichzelf opgegeven. Alleen de Duitse staatsburger krijgt nog te maken met de volledige strengheid. Verbale aanvallen worden restrictiever vervolgd dan daadwerkelijke. Mensen die weigeren de omroepbijdrage te betalen, worden gearresteerd. Verarmde pensioengerechtigden bestraft voor kruimeldiefstal afgestraft.

Het intern bedreigde Duitsland wordt in de Hindoekoesj en in Mali verdedigd

Overeenkomend met de algemene doctrine en de historische traditie wordt de jihad in de islamitische wet als militaire actie met het doel de expansie van de islam en waar nodig zijn verdediging gedefinieerd. Dit principe vindt zijn legitimering in de universele aanspraak van de islam: hij moet, in verbinding met zijn wereldlijke macht, de hele wereld omvatten. Indien nodig met oorlogszuchtige middelen.
http://derprophet.info

Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die ter wille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.”

Soera 47, vers 35: “Weifelt daarom niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben. Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen.”

De veroveraars zijn moreel en militair bewapend, diegenen die veroverd moeten worden zijn gedemoraliseerd en militair ontredderd

Op dit moment vechten er 3275 soldaten van het Duitse leger in 9 landen – het grootste deel van hen in Afghanistan – tevergeefs voor de veiligstelling van de vrede, bieden humanitaire hulp of catastrofe-hulp.
https://de.statista.com

In Duitsland zelf doen 174.957 beroeps- en kort verband soldaten hun dienst in een door twee ministers van Defensie gedemoraliseerd Duits leger, die men zonder twijfel losse flodders mag noemen. In de nagemaakte oefenstad Schnöggersburg wordt wel een het huis aan huis gevecht geoefend, want in geval van een geconcentreerde landelijke aanval van de islamitische Allah-strijders heerst er burgeroorlog en moeten huizen stuk voor stuk heroverd worden. Mits het Duitse leger überhaupt n het binnenland ingezet mag worden. De getalsmatige superioriteit van de veroveraars zou ook nog wel eens fataal kunnen blijken te zijn. Wezenlijk meer dan een miljoen mannen in de strijdbare leeftijd, die niets te verliezen hebben.

Wie op de vlucht is, neemt zijn familie mee, alleen wie ten strijde trekt, laat haar thuis…

Deze strijders voor het kalifaat rekenen behalve vuurwapens ook keukenmessen, machetes, vrachtwagens, personenauto´s en met springstof gevulde rugzakken tot hun wapenarsenaal. Uiterst gemotiveerde Allah-strijders botsen dan op verwijfde stedelingen, wier laatste restje mannelijkheid werd uitgedreven door het feminisme, en die noch hun vuisten noch een steekwapen weten te gebruiken. Alleen schuttersverenigingen, jagers, weerbare boeren met tractoren en mestvorken of politieagenten, die in geval van nood hun fluwelen handschoenen inclusief welke scrupules dan ook uittrekken en gebruik kunnen maken van hun dienstwapen, kunnen verzet bieden aan de Allah-strijders. De reddingsdiensten zullen bij meerdere gelijktijdig plaatsvindende aanslagen en talloze overvallen hopeloos overbelast zijn. Artsen zullen moeten beslissen wie ze onmiddellijk laten sterven en wie een goede kans maakt en zodoende prioriteit heeft. In dit scenario zouden in werkelijkheid de overlevenden de doden kunnen benijden.

Dit scenario van een islamitische aanval is een latent gevaar, het hoeft echter niet gedwongen in te treden

Zolang er genoeg is voor iedereen en Merkel´s niet al te dankbare gasten goed verzorgd zijn, zullen zij de voorkeur geven aan de zachte jihad op de middellange termijn d.m.v. talrijke nakomelingen, want wanneer zij hun gastheren afslachten, moeten onvermijdelijk voor zichzelf zorgen. Je slaat niet de hand af van iemand die je voedt. Het is ook nauwelijks mogelijk om potentiële economische migranten en Allah-strijders weer naar hun landen van herkomst te brengen, omdat ze er ook, zoals onlangs werd bewezen door een clanbaas, heel snel weer zijn. In ieder geval zolang Duitsland aan een ieder die zijn territorium binnendringt een relatief zorgeloos leven garandeert.

Alleen de afschaffing van de enorme aanzuigende werking van dit Luilekkerland kan een ommezwaai inleiden

Zij is de eerste en belangrijkste stap voor het herstel van de openbare orde, gevolgd door een strenge grenscontrole. Met het actuele politieke personeel, dat deze misère eerder opzettelijk dan grof nalatig want uit onkunde heeft veroorzaakt, zal een ommekeer niet mogelijk zijn.

Een revolutie zoals in Frankrijk is met de Duitsers niet te doen en zou vermoedelijk alleen maar chaos aanrichten. Een landelijke algemene staking van de 15 miljoen sterke schouders, die de welvaartsstaat met al zijn maatschappelijk werkers, ambtenaren, leraren, politieagenten, juristen, vluchtelingenverzorgers en tolken financieren, zou alle raderen onmiddellijk laten stilstaan. Dappere patriotten zouden gezamenlijk moeten optreden en de gespleten samenleving weer achter zich moeten proberen te verenigen.

De oude orde, die een wanorde geworden is, moet grondig opgeruimd worden, voor 2020 openen zich op dit moment interessante perspectieven

Op het YouTube-kanaal “denkwerk” brengt een relatief nieuwe bron genaamd Dr. Hans Joachim Müller een uitermate interessante mogelijkheid in het spel. Müller is een voorvechter van het keizerrijk van 1871. Hij is ervan overtuigd dat Trump en Poetin de prinsen van Hohenzollern behulpzaam zullen zijn om hun bezittingen van de bestuurders van de BRD BV terug te krijgen. Dan zou deze door de Geallieerden geïnstalleerde naoorlogse firma onder de miserabele leiding van ene mevrouw Dr. Merkel in de komende jaren afgewikkeld kunnen worden om Duitsland weer te laten herrijzen op de basis van het keizerrijk.

Wellicht het beste nieuws van het jaar 2019: George Soros wordt het vuur na aan de schenen gelegd

De procureur-generaal van de VS, Bill Barr, en de onlangs met een absolute meerderheid uitgeruste Britse premier Boris Johnson zullen onderzoeken tegen hem starten. Q. Anon uit het Witte Huis formuleerde het als volgt: “We hebben een speciale plaats voor George Soros gereserveerd…” Blijft te hopen dat het Guantánamo is.

De beursspeculant heeft met gigantische bedragen aan zijn Open Society Foundation de massa-invasie van Europa ondersteund en een groot deel van de kleurenrevoluties, bijvoorbeeld in de Oekraïne, gesponsord. In de VS probeerde hij in meerdere counties d.m.v. enorme financiële ondersteuning linkse rechters te installeren.

Het einde van de zelfbenoemde filantroop Soros zou betekenen dat Merkel haar meest invloedrijke souffleur en sponsor verliest en in Oostenrijk Sebastian Kurz zijn mentor.

Men is op de hoogte van de verbinding van Soros met het systeem Merkel. Als Soros valt, valt Merkel, en alle door Soros ondersteunde marionetten zoals Macron, Ursula von der Leyen, Kurz of Conte zullen de een na de ander vallen. Dan zouden misschien de patriotten van Europa weerstand kunnen bieden en weer voor de burgers van Europa werken en niet alleen maar voor globalisering, massamigratie en erosie van onze westelijke cultuur.

Aan het Duitse wezen zal de wereld genezen – de cryptische wensen van Hans-Georg Maaßen kunnen misschien de koers uitzetten voor een ingrijpende verandering

Want niet de jammerende schijnheiligheid en ook niet de devote tolerantie tot aan zelf-opgave toe, maar een moedig, zelfbewust en flink Duitsland, dat met trots terugkijkt op zijn duizendjarige historie en uit meerdere oorlogen als een feniks uit de as is herrezen, zou richtinggevend voor Europa moeten zijn. Mannen met inzicht en kennis van zaken zoals Hans Georg Maaßen worden op dit moment nog wegens hun integriteit door de media vijandig bejegend. En vanwege hun onverstoorbare vasthouden aan evenredigheid, aan verstand en het uitspreken van een waarheid tegen de tijdgeest in. Terwijl het juist deze kwaliteiten en deugden zijn die het land dringen nodig zou hebben. Afgewacht moet worden wat Hans Georg Maaßen – een nuchtere realist, die zich grote zorgen om de toekomst van Europa maakt – met zijn cryptische boodschap ter gelegenheid van het jaar 2020 werkelijk bedoeld heeft. Als laatste sterft de hoop…

“Beste vrienden,
Ik wens u een vrolijke kerst en een goed en gezond Nieuwjaar 2020, waarin het tot de dringend noodzakelijke politieke veranderingen in Duitsland zal komen”…

Bron:
https://dieunbestechlichen.com
Door: Eva Maria Griese

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Duitsland, gezond realisme, Islam, Islamisering, Nationalisme, Patriottisme. Bookmark de permalink .

18 reacties op LONGREAD: “De terreur komt uit het hart van de islam”, voor het “Mekka-Duitsland” dreigt een jihad van binnen

 1. scherpschutter1943 zegt:

  Als Soros wordt vermoord zal de wereld daarna vrijer kunnen ademen.

  Geliked door 2 people

  • koosv8 zegt:

   Met een drone van TRUMP. Dat zou toch fantastisch zijn. Hopelijk heeft hij nog een paar van die EU JOKERS in zijn auto. Wat zal zoiets inslaan als een BOM!!!

   Like

  • Nemesis zegt:

   Men zou dan zijn broedsels gelijktijdig mee moeten nemen, ze zijn uit het zelfde hout gesneden en tappen uit hetzelfde vaatje. Het zijn er 5 dacht ik, maar je kunt nooit weten of er niet nog meer rondlopen.

   Like

 2. henk verhoef zegt:

  EEn van de problemen van europa is dat onderwijs reeds een 5o jaar links in geworden ( mamoet wet Cals) met gevolg nu een bevolking die zo geindoctrineerd is dat de jeugd niet meer opgevoed wordt maar ook niet meer onderwezen word( een 25 pct officieel) kan nauwelijks lezen- en de rest is zo afgestompt geworden- via gedoogde drugs en een gekozen corrupte overheid -en dat de hele bevolking niet meer kan/wil rekenen — en accepteerd dat hun pensioenspaargeld met een 25 pct verdampt is–
  Wat interesseert het hun dan- dat er een nieuw geloof( de islam ) bijgekomen is– de oude geloven bleken en blijken ook gewoon kinderverkrachters en oplichtrers ze zijn/ geweest

  Apathie en niet te vergeten– de zakkenvullerij -maar misschien nog meer- U heeft geen rechten maar alleen maar plichten ( belasting betalen)en je verliest altijd van de tegenstander- dus je kan het best gewoon mee lopen- mocht het fout gaan zoals in1945 voor de ss-ers en nsb ers en de meeloipers met de moffen–= zij KWAMEN GOED weg

  Dus pas DARWIN toe– de overlevering van de flexibelste aanpasser aan de nieuwste ontwikkelingen== heeft voor dieren reeds een paar honderd millioen jaren gewerkt– dus waarom niet voor het beest mens– wel voor dat beest met de opruim vergifpil – x-y chromosoon natuurijk

  oplossing– de tijd en natuur tikken gewoon door

  Geliked door 2 people

 3. Jules van Rooyen zegt:

  Verheugend leesvoer voor optimisten, beste Eva Maria. Ik zou willen dat het zo was. Maar de corruptie zit zo diep door de geheime netwerken van de vrijmetselarij, die Merkel, Macron, Rutte e.a. (alle drie kwetsbare homosexuelen) aansturen als marionetten, dat momenteel Uw veronderstelde hoop op een Fata Morgana lijkt. En de Duitsers hebben het grote probleem dat zij niet de straat op gaan, zoals de gele hesjes in Frankrijk, DE pijn in de nek van de verrader Macron.

  Geliked door 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   Helaas doen die Duitsers dat niet, niet meer, moet ik zeggen, want in de jaren 70 van de vorige eeuw presteerden ze het de hele BRD plat te leggen, evenmin als de Nederlanders dat niet meer doen, ooit gooiden ze de hele haven plat en uit solidariteit volgde de rest van de bevolking. Ja, ooit !!!

   Like

 4. Blaffertje zegt:

  “De terreur komt uit het hart van de islam”, voor het “Mekka-Duitsland” dreigt een jihad van binnen”
  Dan is te hopen dat de Duitsers nog iets van hun rotstreken over hebben en ze de muzelmannen op dezelfde manier aan hun einde laten komen zoals ze 6 miljoen onschuldige Joden hebben gedood.

  Geliked door 2 people

 5. Anneke zegt:

  De westerse beschaving, is zo’n kleine zestig-jr. geleden stapsgewijs in de ‘verkoop’ geduwd.
  De politici waren toen al marionetten vn de satanische vrijmetselaars, merendeels zich nog verstoppende achter de duistere coulissen vn het ‘podium’, of zich voordoen als een christen maar in de praktijk een actief kwaadwillend persoon zijnde !
  Tja, sinds de schepping/- de zondeval heeft het kwaad (de duvel) de touwtjes in handen!

  Like

  • Anneke zegt:

   Wijlen mijn ouders zagen de ‘donkere wolken’ al samenspannen, medio jaren-60 ! Zij hebben toen heel overtuigd de Randstad de rug toegekeerd en zijn naar het conservatieve Vrede-lievende Zeeland vertrokken.

   Like

   • scherpschutter1943 zegt:

    Beste Anneke, vergeefse moeite. Vluchten kan niet meer. Ook daar weten de belastingdienst en de moslims je te vinden. Erger vijanden kun je niet hebben.

    Like

 6. Hovawart zegt:

  Het percentage islamietjes in West-Europese Lidstaten komt volgens de media steeds hoger richting de 10% van de totale bevolking te liggen. Het lijkt nog een laag percentage, maar gezien de recente instroom van niet-geregistreerden en het open-grenzenbeleid heeft het de schijn tegen dat van het percentage een flink aantal ongedocumenteerden buiten de statistieken is gehouden,.
  Kijkt men enkel naar Duitsland met zijn 83,658,677 bevolkingsaantal en neemt 10% als moslims, dan kan het niet aan de indruk ontsnappen dat er al een slagvaardig legertje aan Mohammedanen gelegerd is, goed georganiseerd en onderling sterk verbonden, en hun aantal groeit nog steeds……
  Het is spijtig dat er geen capabele legerleiding zich nog buigt over vijandelijke ontwikkelingen en domestische bedreigingen, enkel nog bezig met de schijn van vrede te bewaren en vreemde veldheren te dienen.

  Geliked door 2 people

 7. A. de Koning zegt:

  Komt er nou nooit eens een moslim die nadenkt en zich afvraagt of er eigenlijk wel een allah bestaat, net zoals het bestaan van christus zijn het alleen maar overleveringen die neergeschreven zijn, er is nog nooit een echt bewijs geleverd, zijn er dan zo weinig mensen die eens nadenken.

  Like

 8. scherpschutter1943 zegt:

  Moslims zijn opgevoed in onderwerping aan het gezag van hun geestelijk leiders die tevens wereldlijke macht hebben. Verder moeten moslims niet nadenken, bek houden en naar rechts richten en op bevel van de leiders: “voorwaarts mars”. De koran betwijfelen is voor een moslim een doodzonde, je kop gaat er af.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s