LONGREAD: Hoe kan de corona-crisis opgelost worden?

Screenshot_38

(Door: “Weethetwel”)

De corona-crisis houdt de wereld in een ijzeren greep. De paniek is groot. Van alle kanten wordt geroepen dat er maatregelen genomen moeten worden en dat gebeurt ook, maar het ziet er naar uit dat het middel veel erger is dan de kwaal. De economie wordt onderuit gehaald en de vrijheid wordt de mensen ontnomen. Het zijn beiden doodzondes voor normaal denkende westerse mensen. De vraag is dan ook: waren er geen alternatieven die minder op paniek gebaseerd waren en méér op gezond verstand? Het antwoord luidt: zéker, die oplossingen zijn er. Maar ze zullen nóóit gevonden worden door beroepspolitici en ambtenaren. Daarvoor heb je creatieve geesten nodig en die vind je niet in die kringen.

Inhoud

 1. Probleemstelling
 2. Het alert zijn op virussen is al een verhaal apart
 3. Draaiboek
 4. Analyse van de corona-situatie ná half januari
 5. Corona-hype en corona-paniek
 6. Hygiëne gedragslijn.
 7. Het virus is binnen. Wat nu?
 8. Economie stilleggen
 9. De corona-zieken zélf
 10. Alleen ondernemerschap kan ons redden van corona
 11. Lessen voor de toekomst

1. Probleemstelling

In januari 2020 kwam prominent in het nieuws dat er in Wuhan een gemuteerde versie van het corona-virus was opgedoken dat de nodige doden veroorzaakte. Vanaf het begin was wél duidelijk dat het níet verschrikkelijk dodelijk was en het géén virus was dat qua dodelijkheid vergelijkbaar was met Pokken, Pest en Spaanse griep, de nummers 1 t/m 3 van dodelijkste epidemieën op aarde. Dat leidde ertoe dat de Chinese machthebbers een weifelende houding hadden om groot alarm te slaan en toen dat gebeurde, was het wat de verspreiding van het virus betreft al veel te laat. Waarschijnlijk is het virus al in een vroeg stadium overgebracht naar andere delen op aarde en dan met name naar Noord-Italië. Daar heeft het zich ongebreideld kunnen ontwikkelen, omdat niemand er nog op lette. Toen de wereld ná het bekend worden van de epidemie méér hygiëne in acht ging nemen, was het op die plaatsen dus al te laat.

2. Het alert zijn op virussen is al een verhaal apart

Inmiddels zéér bekend is de uitspraak: “Virussen zijn de wapens van de toekomst”. Virussen zijn ongrijpbare, onzichtbare vijanden en dat maakt bestrijding heel moeilijk. Die onzekerheid maakt de mensen bang, zeker in onze maatschappij, omdat met de rationaliteit van de wetenschap óveral verklaringen en oplossingen voor zijn behalve voor zo’n vijand die jou kan pakken terwijl je het niet ziet of voelt. Het gevoel is een beetje vergelijkbaar met de angst voor, maar ook het magische van de atoombom zoals die in de tweede helft van de vorige eeuw werd gevoeld. Het op deze situatie zeer toepasselijke lied “De bom” van Doe Maar geeft dat gevoel prachtig weer. Wát gebeurt er als de bom valt, als het virus komt?

Het is een onderwerp dat zich zéér wel leent voor sciencefiction en gruwelfilms, maar de werkelijkheid kan vaak érger zijn dan de fictie. Het is allemaal niet uit te sluiten. Vandaar dat er op de wereld op diverse plaatsen áltijd rekening gehouden wordt met het érgste scenario: dat er een virus opduikt dat qua dodelijkheid weer kan zorgen voor een decimering van de bevolking. Als gruwelijke bijkomstigheid is het ook niet uit te sluiten dat dit een bewúst gekweekt virus is om zoveel mogelijk doden of verminkten te veroorzaken.

3. Draaiboek

In landen die voortdurend blootstaan aan agressie, zoals Israël en Rusland, is het een tweede natuur om zich op voorhand te wapenen tegen zo’n situatie. Er is een draaiboek dat ogenblikkelijk in werking treedt wanneer zich een calamiteit als deze voordoet. In het kort komt het erop neer dat deze landen zich onmiddellijk afsluiten van de rest van de wereld en dan de kat uit de boom kijken. Op zich zijn dat geen maatregelen die de economie grote schade toebrengen en ook niet het gevoel van vrijheid aantasten. Deze landen hebben een gezond nationaliteitsgevoel en zéker in moeilijke momenten is men één in het verdedigen van zijn land, zijn gezondheid en zijn cultuur. Hoe anders is het in Europa, waar men juist probeert het nationalisme uit te bannen en de mensen het gevoel te geven níet bij het land te horen.

4. Analyse van de corona-situatie ná half januari

Op het moment dat er alarm geslagen werd, was het virus al lang en breed over de wereld verspreid. Alleen Israël sloot alsnog meteen de boel af, sommige landen iets later en de rest van de wereld weifelde. Dat weifelen was niet zo vreemd, want het liet zich aanzien dat de dodelijkheid in ieder geval véél minder was dan de voorgangers SARS en Ebola. Het bleek ook spoedig dat veel mensen besmet werden en er nauwelijks last van hadden. En het genezen van de ziekte verliep ook best voorspoedig. Dat pleitte voor de gedachte van uitzieken en immuniteit opbouwen. Zo gaat het ook met griepvarianten die ieder jaar wisselen van samenstelling en waarvoor ook pas het jaar erna een entstof ontwikkeld is die dan weer meteen achterhaald is. In het achterhoofd was er ook de Mexicaanse griep uit 2009 die wél behoorlijk slachtoffers maakte,  maar waar geen buitensporige maatregelen werden genomen. Daar kwam bij dat een land als Zuid-Korea vanaf dag één dat het corona-virus bekend was door grootschalig onderzoek al spoedig vast kon stellen dat het overlijdenspercentage van de corona-zieken op 0,6 procent zou liggen. Dat is niet afwijkend van een stevige griep en in vergelijking met 2009 was dat geen buitensporig percentage. Deze gedragslijn zou dus gewerkt hebben, ware het niet dat er een corona-paniek ontstond.

5. Corona-hype en corona-paniek

Het corona-virus heeft geleid tot een mediahype van ongekende omvang. Geen enkel onderwerp heeft in zulk een korte tijd zoveel aandacht gekregen als het corona-virus. Daar had eigenlijk niemand op gerekend. Terwijl het een overzichtelijke situatie leek die zich op min of meer natuurlijke wijze zou oplossen, werd de paniek steeds groter. Onder aanvoering van de media werden door de publieke opinie oplossingen geëist. De verspreiding van het virus was inmiddels zó ver gevorderd dat maatregelen als het afsluiten van grenzen geen enkel effect meer zouden sorteren. Sommige landen hebben voor de bühne de grenzen alsnog gesloten zoals de VS en later Europa, maar het virus was al lang en breed binnen en dan moet je er intern in het land uit zien te komen. Daar was nooit over nagedacht en toen sloeg de paniek ook bij de bestuurders toe.

6. Hygiëne gedragslijn

De basis van de gezondheidszorg in de westerse wereld is de hygiëne. Het is vanzelfsprekend dat de mensen daar een opvoeding in krijgen. Met name in tijden van griep en epidemie is het noodzakelijk die voorschriften in acht te nemen. Was je handen en blijf uit de buurt van anderen als je iets onder de leden hebt. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is voor de maatschappij van belang daar voortdurend over te communiceren, maar het voert te ver, véél te ver, om mensen collectief op te sluiten. In een maatschappij waar de overheid al lang geen grip meer heeft of wil hebben op misdaad en wetsovertreders is het niet te verteren onschuldige mensen op te sluiten, al is het in hun eigen huis. Hier geldt de eigen verantwoordelijkheid. Nét zoals je van een onverantwoordelijke automobilist alleen maar kunt hopen dat hij bij dat gedrag alleen zichzelf doodrijdt, kun je niet uitsluiten dat hij andere onschuldige weggebruikers treft. Zo zal iemand die zich niet aan de hygiënenormen wil houden in eerste instantie zélf ziek worden of zijn. Dat is éigen verantwoordelijkheid. Maar hij kan ook anderen treffen die daar niet om vragen. Dat kun je nooit regelen, waarbij aangetekend dat ieder zélf ook nog extra mogelijkheden heeft zijn eigen ruimte af te bakenen. Zo stom zijn mensen ook weer niet. Daarnaast moet er ruimte zijn voor een eigen interpretatie. Zo zijn er ook bij dit corona-virus mensen die zich zódanig hygiënisch gedragen dat ze bij anderen op de lachspieren werken, terwijl ze het heel serieus bedoelen. Laat ze in hun waarde, maar dring zo’n gedrag niet op aan anderen.

7. Het virus is binnen. Wat nu?

De inschatting en het onderzoek van de autoriteiten dat het in dit geval gelukkig een tamelijk onschuldig virus was, is terecht. Zou het een virus zijn geweest van het kaliber Spaanse Griep of Pokken was het gerechtvaardigd de hele wereld plat te gooien, want als de bevolking wordt gedecimeerd is er niets belangrijker dan te overleven en de rest doet er niet toe. Maar dat was nu niet het geval. Dat er zo’n mediahype zou volgen alsof iedereen zou kunnen sterven, was niet verwacht. In de hele paniek die volgde, waren er weinigen die het hoofd koel hielden. De aandacht ging er vooral naar uit: hoe houden we het virus tegen, hoe kunnen we het vertragen. Er was niemand die zich druk maakte over het ziekteverloop zélf en of het misschien mogelijk zou zijn de epidemie in goede banen te leiden. Het enige wat aandacht kreeg, was dat er gezocht werd naar een vaccin, maar de aandacht ging er voorál naar uit dat het vaccin er nog niet was en iedereen bij besmetting aan de goden was overgeleverd.

8. Economie stilleggen

In communistisch West-Europa, waar men inmiddels tot in het absurde gelooft in de maakbaarheid van de maatschappij, kwam men toen tot het verschrikkelijke idee de economie stil te leggen om zodoende de mensen minder met elkaar in contact te laten komen en zodoende verspreiding van het virus tegen te gaan. Waanzinnig stom om zoiets te verzinnen. Het is nog nooit vertoond een economie stil te leggen en daarna weer op te starten. Dat kan alleen verzonnen worden door mensen die óók de pretentie hebben dat ze de zeespiegel en de temperatuur op aarde kunnen regelen. Niet dus. Dat wordt zulk een verschrikkelijke mislukking. Voor miljoenen mensen zal hun leven definitief in negatieve zin veranderd worden. Wie stelt zich garant voor de zelfdodingen en de echtscheidingen? Dan geven de verantwoordelijken vrijwel zéker niet thuis. Maar in hun paniek hebben ze deze verschrikkelijke maatregel wél genomen.

9. De corona zieken zélf

Iets wat helemáál niet aan bod kwam, was het ziekteverloop zelf. Bekend was dat het sterftepercentage gering was, maar verder dan dat kwamen de verhalen niet. Uit contacten met artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie werken, en dan met name op de Intensive Care afdelingen van de ziekenhuizen in Brabant en Limburg, blijkt dat het een ongekend ziektebeeld is met een enorme impact. Het betreft mensen in de leeftijd vanaf zo’n 50 jaar die naar adem snakkend op de eerste hulppost worden binnengebracht. De longfoto’s geven onbestemde beelden waar de doktoren geen raad mee weten. De enige plek die soelaas biedt, is liggend op de buik aan het beademingsapparaat. Het goede nieuws is dat er een redelijke kans is op herstel, het duurt alleen geruime tijd. In die tussentijd is de Intensive Care plek dus voor langere tijd bezet, terwijl we er maar 1150 in Nederland hebben, véél te weinig in het geval van zo’n calamiteit. En dan komen we aan een interessant gezichtspunt:

10. Alleen ondernemerschap kan ons redden van corona

In de Telegraaf van 20 maart schrijft Marian Zwagerman een column, waarin ze aangeeft dat de slimheid en intelligentie van ondernemers nog áltijd tot oplossingen heeft gevoerd. Terwijl haar collega’s zwelgen in sensatieverhalen zoals over de doden in Italië die naar verbrandingsovens gaan zonder er bij te vermelden dat begrafenissen verboden zijn, geeft zij precies weer waar hier de schoen wringt. Een kleurloze ambtenaar komt niet verder dan meer van hetzelfde. En op hetzelfde zit niemand te wachten. Want ook in dit geval wordt er naarstig gewerkt aan oplossingen. Ineens blijkt het aantal beademingsplaatsen in de ziekenhuizen spectaculair te kunnen groeien. Een Van der Valk hotel in Zuid-Limburg wordt één grote Intensive Care afdeling. Het hotel ligt toch leeg, corona weet u wel. De apparatuur komt er aan, want ondernemers en hun personeel werken desnoods dag én nacht om te leveren. In no-time wordt de staf van doktoren en personeel enorm opgeschaald, niet in het minst vanwege een andere instelling dan van negen tot vijf. Het is heftig, maar we zullen er komen.

11. Lessen voor de toekomst

Het lijkt zinvol goed na te denken over dergelijke calamiteiten. Het is toch een pleidooi terug te keren naar de natiestaat waar de bevolking trots op is en die men gezamenlijk wil verdedigen. Hoe absurd is het dat in Duitsland de grens gesloten wordt behalve voor gelukzoekers zonder paspoort. Die mogen binnen. Niet te verkopen aan de eigen bevolking. Een land als Israël zal wellicht zeer waardevolle adviezen kunnen geven. Dat zal zijn eigen economie nóóit kapot maken, onder geen enkele voorwaarde. Dat het in Europa wél gebeurde, tegelijk met de vrijheidsberoving van de bevolking, is onverteerbaar. Het getuigt van een enorme kortzichtigheid van wat zich hier bestuurder noemt. Ze hebben zich ontpopt als vijanden van het volk. Hun desastreuze beleid zal de komende jaren het leven van miljoenen mensen verwoesten.

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

20 reacties op LONGREAD: Hoe kan de corona-crisis opgelost worden?

 1. Jve zegt:

  Ambtenaren en bestuurders hebben alleen de resoluties 1743,1605,1606 en marrakesch in gedachte….

  Geliked door 1 persoon

 2. Piet Snot zegt:

  In Italië is het dodental ten gevolge van het ‘coronavirus’ dat van China al ver overstegen. Iedereen staat voor een raadsel, ook de ‘deskundigen’ in Nederland. De Italiaanse premier Conti heeft vandaag nóg draconischer maatregelen aangekondigd. Het Italiaanse gezondheidsministerie legt het even voor ons uit:

  Iedereen die eerder positief is getest op het ‘coronavirus’ en later komt te overlijden, wordt in de statistieken meegeteld. Het speelt geen rol of hij of zij daadwerkelijk aan de gevolgen van de ziekte veroorzaakt door het ‘coronavirus’ sterft, of dat hij of zij is overleden aan andere oorzaken. Deze andere oorzaken zouden van alles kunnen zijn, ook een hartinfarct, medische fouten, een resistente bacterie die overledene in het ziekenhuis heeft opgelopen. De doodsoorzaak wordt dus niet onderzocht.

  Hieronder het korte filmpje, klik op de afbeelding:

  Wij hebben zomaar het donkerbruine vermoeden dat we hier en zeker in Brabant óók hebben leren tellen op zijn Italiaans. Ze tellen nog net de verkeersslachtoffers of huiselijke ongevallen niet mee, maar wie weet.
  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2020/03/22/coronavirus-telling-van-de-doden-op-zijn-italiaans/

  Like

  • Tijl Uylenspiegel zegt:

   Dat staat nogal in contrast met dit stukje uit een artikel op het AD;
   ‘Cijfers zijn nog onderschatting’
   In de streek rond Bergamo loopt het aantal doden boven de vijfhonderd, in de volledige provincie Lombardije klimt de teller boven de tweeduizend. Volgens burgemeester Giorgio Gori liggen de cijfers nog hoger. ,,Officieel zijn er in onze stad slechts 31 mensen gestorven aan het virus, maar dat lijkt mij weinig.”

   De voorbije weken zijn er in totaal al 167 mensen overleden. Dat zijn er drie keer meer dan vorig jaar rond dezelfde periode. ,,Die grote stijging is niet te verklaren door die 31 officiële gevallen alleen. Er moet sprake zijn van een onderschatting.”

   Like

   • Piet Snot zegt:

    31 zou best kunnen, de rest had dus al iets.
    En corona of griep is dan de druppel.
    Ik weet het ook niet.

    Like

   • Tijl Uylenspiegel zegt:

    Dat is juist onderdeel van de narigheid Piet dat een mens niet weet wie wel en wie niet te vertrouwen bij een crisis als dit.
    En even voor alle zekerheid, het was geen aanval op jou maar om aan te geven hoe berichtgeving door elkaar loopt.

    Like

  • Vooral het verhaal van Christoph Hörstel in het onderste Youtube filmpje is verhelderend.
   Duurt bijna een uur maar geeft veel duidelijkheid.
   Dan word ook duidelijk waarom nu bijna elke dode in Italië een Corona dode id.
   Ja je moet iets doen om een griepgolf een pandemie te laten worden.
   Zeer goede link Bert

   Like

 3. Rensk. zegt:

  Ik lees steeds tegenstrijdige berichten.WHO zegt dat er ook veel jongeren besmet raken en behoorlijk ziek worden. In Italie blijken het praktisch allen ouderen met onderliggende problemen te zijn. Ik dacht eerst doe de ouderen hier in Nederland dan in lock down (ze wonen toch niet bij de kinderen in huis zoals in Italie), maar door die tegenstrijdige berichten vraag ik me af hoe het werkelijk zit. EU de lamme helpt zelfs in deze crisis de blinde in deze de europese regeringen niet. Kijk net WNL en daar hebben ze het dat er zo lang gedebatteerd word in de Kamer. Tegelijk zeggen ze dat moet anders. Nou dan kan ik ze alvast vertellen dat dat niet gaat veranderen. Gewoon omdat die debatterende gasten niet efficient kunnen werken. Dat verander je niet. Alleen ondernemers kunnen dat. Het blijft dus bij ouwehoeren en vliegen afvangen. Wat er ook gebeurd. Net als de EU die hele nachten door vergaderen(net als toendertijd in de Sovjet) met flink drank erbij. De meest problematische persoonlijkheden werken bij de EU

  Like

 4. Frans Caleeuw zegt:

  Een nieuw rapport (20-03-2020) van het Italiaanse Hogere Gezondheidsinstituut maakt gewag van 3200 doden. Lombardije met 2 175 of 68,0 % is daarbij het epicentrum. Emilia-Romagna volgt met 524 of 16,4 % en Veneto met 136 of 4,3 %. Die 3 regio’s samen staan in voor 88,7 % van de overledenen.

  De gemiddelde leeftijd van de overledenen was 78,5 jaar, de mediaan 80,0 jaar.
  29,4 % van de overledenen waren vrouwen, 70,6 % waren dus mannen.

  Opvallend was dat er geen enkele dode viel te betreuren onder de 30 jaar.
  De verdeling over de volgende leeftijdsgroepen was:
  60 – 69 jaar: 329 of 10,3 %;
  70 – 79 jaar: 1 134 of 35,4 %;
  80 – 89 jaar: 1 309 of 40,9 %;
  90 + : 298 of 9,3 %.
  Samen leveren deze leeftijdsgroepen 2 741 overledenen of 95,9 % van de slachtoffers.

  Zo te zien hadden de scholen best open kunnen blijven ten einde de groepsimmuniteit zo snel mogelijk te kunnen bereiken.

  NB Dit was de situatie per 20-03-2020.

  Like

 5. in Rusland slechts 1 dode door corona , door tijdig de grenzen te sluiten.

  Like

 6. klaas zegt:

  Like

 7. Orelius zegt:

  Het gevaarlijkste virus pp aarde zijn de mensen zelf . Wij vernietigen onze gastheer de aarde.maar op een gegeven moment is de aarde resistent voor mensen.
  En zal de aarde net als mensen bij griep koorts krijgen zodat wij geen kans meer hebben te overleven ,vandaar de opwarming van het klimaat.
  Wij zijn de ergste ziekte . Maar de aarde en haar natuur lossen alles zelf op . Daar heeft ze geen hulp bij nodig , van een soort corona virus.

  Like

 8. Hans van Straaten zegt:

  Heldere analyse, van ambtenaren moet je nu niet te veel verwachten. Die kunnen alleen vergaderen over problemen. Het zal van onze ondernemers komen die wel kunnen aanpakken.

  Geliked door 1 persoon

 9. M.A.L. Sion zegt:

  Er zijn wel activiteiten die doorgaan. Dat wordt op TV getoond. Je ziet een actualiteitenprogramma waar mensen op afstand zitten en deel nemen. Men laat ook kantoorwerk zien op dezelfde manier van opstelling. Tweede Kamer met beperkte bezetting.
  Er wordt geadviseerd om vanuit thuis te werken. Dat gebeurt ook. Wordt ook getoond.
  De werkwijze die toegestaan is en getoond wordt is door de leeghoofdige regering op grote schaal VERBODEN. Daarmee wordt een onaanvaardbaar groot deel van de economie stilgelegd.
  Er zijn natuurlijk werkplekken waar deze werkwijze onuitvoerbaar is. Ingenieus denkende mensen kunnen dat gegarandeerd voor een aanzienlijk deel aanpassen.
  Voorzichtig werken dus.
  Nee.
  De schade, die nu wordt veroorzaakt is niet te overzien. Daarmee wordt onze welvaart decennia teruggezet. Voor veel mensen zal het armoede betekenen. En dat onnodig.
  Het ergste is dat door enkele gezaghebbende, zogenaamde deskundigen, geleerden dus met Mark Rutte als woordvoerder, voorgesteld wordt om BEWUST ongeveer 50% van de bevolking ziet te laten worden. Groepsimmuniteit. Dat doet je denken aan de HOLOCAUST.
  De stemgerechtigden van de bevolking moeten dit niet vergeten. Dergelijke mensen zijn geen stem meer waard. Ook dus niet ons nationale LACHEBEKJE.
  Hij heeft gedurende zijn politiek loopbaan hemel en aarde aan de bevolking beloofd. Uiteindelijk wenst hij 50% van de bevolking de ziekte.
  Wakker worden en blijven s.v.p.
  malsion@orange.fr

  Geliked door 1 persoon

 10. M. de Jong zegt:

  Kunnen al die doctoren, specialisten, professoren uit Syrië dan geen uitkomst bieden?

  Geliked door 1 persoon

 11. Horatius zegt:

  Dit is het eerste goede en realistische artikel wat ik gelezen heb sinds het uitbreken van de corona-crisis. Er is eigenlijk maar weinig aan toe te voegen maar ik neem hierbij toch de vrijheid om met de volgende suggesties te komen:

  Het bouwen van noodhospitalen naar het Chinese voorbeeld om dit in een week tijd te verwezenlijken, want het verplaatsen wat men nu doet heeft een zekere grens aan opnamecapaciteit.

  Een samenscholingsverbod voor jongeren ongeacht hun etnische signatuur om verdere verspreiding tegen te gaan met name in Amsterdam in bepaalde probleemwijken. Dus werk aan de winkel voor Femke Halsema!

  Om het hamsteren tegen te gaan het invoeren van een distributiesysteem, desnoods via het invoeren van distributiebonnen per gezin.

  Het inzetten van ons leger bij het uitbreken van rellen veroorzaakt door jongeren die zich te buiten gaan aan roof en plundering als de zaak gaat escaleren binnen enkele weken of maanden.

  Het inrichten van speciale en geïsoleerde kampementen voor die personen die bewust weigeren gehoor te geven aan bepaalde richtlijnen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

  De grenzen sluiten voor toeristen en vluchtelingen voor minimaal 3 maanden en het in preventieve hechtenis nemen van leden van We Are Here en andere uitgeprocedeerde asielzoekers.

  Het laten opruimen van vuilnis en andere troep in de openbare ruimte door werkelozen en asielzoekers met een verblijfsstatus maar die nog steeds geen plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt.

  Het per direct opzeggen van het Pact van Marrakesh om ons in de toekomst te vrijwaren voor exotische culturen en epidemieën.

  Dit zijn maar enkele ideeën die spontaan bij mij opkomen om chaos en paniek te voorkomen en dus bijtijds maatregelen te nemen mocht de hele zaak uit de hand lopen in de komende weken of maanden.
  Zeker niet politiek-correct, maar wel effectief in een multiculturele samenleving waar nu dringend behoefte is aan saamhorigheid en discipline en niet aan een geitenwollensokken-beleid zoals gewoonlijk wordt toegepast door o.a. GroenLinks.

  Like

 12. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Mooie analyse waar ook wel wat op af te dingen valt.
  Er wordt uitgegaan van waarheidsgetrouwe berichtgeving uit China maar te vrezen valt dat wat China openbaar heeft gemaakt slechts het topje van de ijsberg was.
  Op een andere manier valt niet te verdedigen dat men op een onvoorstelbare manier heeft ingegrepen, een compleet ziekenhuis werd in recordtempo uit de grond gestampt, er gingen ontsmettingsteams op pad die elke fantasie tarten, meerdere vrachtwagens in formatie die door de straten reden en alles van onder tot boven volspoten met desinfectiemiddelen. Een complete regio met 45 miljoen mensen werd van de buitenwereld afgesloten. Flatgebouwen met meerdere besmettingen werden dicht gelast en de mensen die erin zaten die moesten maar zien.
  Dat alles hebben de Chinezen niet gedaan omdat het maar een griepje was met beperkt risico.
  En dan.
  Virussen zijn de wapens van de toekomst.
  Waarschijnlijk wel maar het eerste dat je doet als je zo’n viruswapen ontwikkelt is een tegen medicijn als remedie voor je eigen bevolking anders is het ’t zelfde als een atoombom gooien op eigen gebied.

  Geliked door 1 persoon

  • Luchtpint zegt:

   Ik vertrouw de Chinezen ook voor geen haar. Ze wisten te veel over dat corona virus, anders zouden ze nooit zo’n rigoureuze maatregelen genomen hebben. Waarom zouden ze economisch zo in hun eigen voet schieten als er niets aan de hand was ? Als ze nu hun productie terug opstarten, dan ben ik er nog niet van overtuigd dat het niet om een propagandastunt zou gaan.

   Dat heb je met communisten : alles is propaganda. Wie moet dat vertrouwen, zoiets ?

   Like

 13. sweetheart zegt:

  dit is een geweldig artikel men weethetveel, heel duidelijk en overzichtelijk en inderdaad heel veel te leren als een land van Israel Dank God.
  thanks

  Like

 14. Lucky zegt:

  Groepsimmuniteit
  https://www.breitbart.com/europe/2020/03/22/email-leaks-show-experts-slamming-swedish-govt-for-not-taking-virus-seriously-enough/

  E-maillekken tonen aan dat experts de Zweedse overheid bekritiseren omdat ze het virus niet serieus genoeg hebben genomen

  In een reeks gelekte e-mails bekritiseerden Zweedse experts de Volksgezondheidsautoriteit en staatsepidemioloog Anders Tegnell voor de aanvankelijke aanpak van hem en de regering van de coronaviruspandemie.

  Hoewel de regering eerder door sommigen werd bekritiseerd omdat ze het Chinese virus onderschatte, tonen de gelekte e-mails experts zoals hoofdarts en professor aan de Umeå Universiteit van de afdeling klinische microbiologie, afdeling virologie, Fredrik Elgh boos over de reactie van de regering.

  ‘Ik maak me grote zorgen over de ontwikkeling. Ik had liever dat Stockholm in quarantaine werd geplaatst. We zijn bijna het enige land ter wereld dat niet alles in het werk stelt om de infectie te onderdrukken. Dit is bloedserieus ‘, vertelde Elgh aan de omroep SVT.

  Hoogleraar epidemiologie en volksgezondheidswetenschappen aan de Umeå Universiteit Joacim Rocklöv schreef in de e-mailketen: “Hoeveel levens zijn ze bereid op te offeren om niet te stoppen en het risico op grotere gevolgen voor de economie te riskeren?”

  Anders Tegnell verdedigde ondertussen zichzelf en het beleid van de regering en beweerde dat de situatie dagelijks veranderde.

  Zweden was eerder voorstander van de “groepsimmuniteit”, die aanvankelijk door de Britse regering werd gesteund, maar vervolgens werd afgewezen toen erop werd gewezen dat de strategie tot honderdduizenden doden zou kunnen leiden.

  De Zweedse economie zal naar verwachting ook een grote klap krijgen als gevolg van het virus, aldus Kerstin Hessius, CEO van het Third AP Fund en voormalig vice-gouverneur, die zei dat de werkloosheid in Zweden zou kunnen oplopen tot 40 procent.

  “Het is massale werkloosheid, het is ongeveer 20 tot 40 procent werkloosheid. Dit betekent dat er maar heel weinig bedrijven zijn om naar toe te gaan. Het risico bestaat zelfs dat al dit geld wordt uitgeblazen dat we hyperinflatie krijgen en dat we geen vraag hebben in de economie, ”zei ze.

  De voorspelling komt nadat andere experts voorspellen dat de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS ook grote hulp nodig zal hebben om te voorkomen dat ze ten onder gaat.

  De Zweedse politie zal naar verwachting ook zwaar worden getroffen door de pandemie, waarbij de nationale opperbevelhebber Per Engström stelt dat maar liefst de helft van de officieren in het hele land gedwongen zou kunnen worden om ziekteverlof op te nemen.

  ‘Er zijn zeker risico’s als veel politieagenten tegelijkertijd ziek worden. We kunnen bijvoorbeeld worden gedwongen om bepaalde onderzoeken voorrang te geven boven andere, ‘waarschuwde hij.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s