Het democratisch socialisme – een destructieve ideologie

Screenshot_1

(Door: Thorsten Polleit – Vertaling: E.J. Bron)

Het socialisme belooft de mensen met veelbelovende woorden een betere wereld. Een wereld, waarin vrede heerst, waarin het rechtvaardig en goed toegaat. Economisch gezien betekent socialisme dat de productiemiddelen zich niet in privébezit bevinden, maar dat ze genationaliseerd, dus in bezit van de staat zijn. Als economisch en maatschappelijk model is het socialisme zodoende het tegen-ontwerp van het kapitalisme, zoals de economische en maatschappelijke vorm wordt genoemd waarbij de productiemiddelen zich in privébezit bevinden. Maar hoe aanlokkelijk zulke beloftes ook mogen klinken: het socialisme is niet uitvoerbaar.

De onmogelijkheid van het socialisme heeft Ludwig von Mises in het jaar 1919 in zijn opstel “De economische rekening in de socialistische gemeenschap” met wetenschappelijke middelen resumerend aangetoond. In het kort: in het socialisme kunnen zich – omdat er geen eigendom aan productiemiddelen bestaat – geen marktprijzen voor de schaarse goederen vormen. Zonder hen is een economische rekening echter helemaal onmogelijk. De socialistische planners kunnen niet weten welke goederen in welke hoeveelheid en kwaliteit gewenst worden, en ze kunnen ook niet de uitvoerbaarheid van productiebedoelingen inschatten. Het socialisme leidt tot chaos, geweld en verarming – tegen alle anders luidende heilsverkondigingen in.

Het socialisme komt er weliswaar in verschillende vormen en gestaltes aan, maar er zijn twee fundamentele vormen te onderscheiden. Enerzijds is dat het socialisme van Russische signatuur (ook: Marxisme-Leninisme). Het staat voor revolutie en bloedige omwenteling, voor de gewelddadige onteigening van de eigendommen en voor de nationalisatie van de productiemiddelen. Anderzijds is er het socialisme van Duitse signatuur: de Duitse socialisten zagen in dat de Russische weg naar het socialisme niet uitvoerbaar was in Duitsland. Deze was te meedogenloos en te wreed om in Duitsland uitzicht op succes gehad te kunnen hebben. De Duitse socialisten gebruikten daarom een andere strategie. Ze spraken zich er voor uit om het eigendom van de productiemiddelen in principe ongemoeid te laten. Tegelijkertijd eisten ze echter dat de eigenaren niet de hele opbrengst van de inzet van hun eigendom toekomen. Een deel daarvan zou aan de gemeenschap toebehoren en zou in de vorm van belastingen aan de staat afgedragen moeten worden.

Als de democratische socialisten eenmaal instemming voor hun eis gevonden hebben, dan is het verdere verloop van de dingen quasi voorgeprogrammeerd. Wanneer men de gedeeltelijke onteigening als goed en juist heeft beschouwd, dan is er geen principiële reden meer tegen steeds meer belastingverhogingen aan te voeren. Wanneer er in het begin een inkomstenbelasting van laten we zeggen 20% wordt geheven, dan worden dit in de loop der tijd 25, 30, 35, 40 en meer procent. In het kader van de kleine stappen komt het tot een voortschrijdende onteigening van de inkomstenverdieners en tot een steeds grotere, volgens politieke overwegingen bedreven herverdeling van inkomens en vermogens, waardoor de staat en door hem bevoordeelde groepen steeds machtiger worden. Het eigendom bestaat dan slechts nog formeel, maar niet meer in economisch opzicht. Zo gezien is eigendom vanuit het oogpunt van het democratisch socialisme eigendom bij de genade van de staat.

Het democratisch socialisme vindt zijn intellectuele basis in het cultuur-marxisme (ook wel: neo-Marxisme). Het is voortgekomen uit het inzicht van de Marxisten-Leninisten dat de gehoopte revolutie niet van de arbeidersmassa´s uitgaat, maar dat het fundament voor de transformatie van de maatschappij door de intellectuelen geschapen moet worden. Niet de plotselinge gewelddadige omwenteling, maar de sluipende vreedzame kentering – door verandering van waarden, cultuur en geloof van de mensen – is het doel. Op deze manier moeten de uitgeholde en gedesoriënteerde massa´s uiteindelijk quasi gevangen worden in het net van het communisme.

Na decennia hardnekkig voorwerk (de “mars door de instituties”) nemen cultuur-marxistische intellectuelen tegenwoordig veel sleutelposities in de politiek, het bestuur, de kunst en de cultuur in. Vooral ook in scholen en universiteiten zijn de cultuur-marxisten te vinden, die daar hun ideeën populariseren, verhuld in het gewaad van het democratisch socialisme. Er worden steeds nieuwe groepsconflicten aangewakkerd en teweeggebracht – of dit nu de strijd tussen de sekses of de nationaliteitenkwestie is –, die de mensen onzeker maken en doelbewust in de war brengen, tot ze een psychotische omvang aannemen.

Het politieke globalisme zet in op democratisch socialisme. Het is erop gericht om de vormgeving van alle relaties tussen de mensen uit verschillende delen van de wereld van bovenaf aan te sturen en te bepalen. Niet door de vrije markt, door werkverdeling en vrije handel moet bepaald worden wat wanneer en waar geproduceerd en geconsumeerd wordt, maar deze beslissingen moeten door een ideologisch-politieke wil tot vormgeving beïnvloed respectievelijk genomen worden. Ondersteuning krijgt het politieke globalisme niet alleen van politiek links. Vooral ook grote ondernemingen spreken hun ondersteuning uit – omdat ze hopen het politieke proces van vormgeving ten gunste van zichzelf te kunnen beïnvloeden.

Het democratisch socialisme heeft – en dat is aan te tonen met de A-priori-handelingstheorie – negatieve gevolgen voor de materiële welstand en de moraal van de maatschappij. Daartoe enkele voorbeelden. Het belasten van ondernemingswinsten reduceert de investeringsopbrengsten: die vallen geringer uit in vergelijking met een situatie waarin de ondernemers niet belast zouden worden. Het investeren wordt daardoor weinig aantrekkelijk. De hoeveelheid kapitaal groeit minder snel dan eigenlijk zou kunnen, en daardoor zijn ook de toekomstige loonstijgingen minder dan ze in andere gevallen zouden zijn.

De prikkel om te werken, een productieve bezigheid na te gaan, neemt af, omdat de kosten van het niet werken dalen. In het democratisch socialisme kan men per slot van rekening aan (transfer)inkomens komen, zonder dat men daarvoor een prestatie hoeft aan te bieden die verkoopbaar is. Men hoeft alleen maar een regering aan de macht te kiezen die je de gewenste weldaden toespeelt. De rekening moeten de belastingbetalers, de productieven, betalen – die daarop een verminderde prikkel hebben om productief actief te zijn. De materiële welstand van de economie zal daarom in totaal lager uitvallen in vergelijking met een situatie, waarin geen sprake is van belasten.

Het democratisch socialisme heft de strikte scheiding tussen “mijn” en “dijn” op. Wie een regering mag kiezen, zal op die partij stemmen waarvan hij verwacht dat die hem lotsverbetering geeft, ook als dat ten koste van de medemens gaat. Om zich te weren, zullen daadwerkelijke en potentiële slachtoffers van de verkiezingsresultaten (de productieven, van wie men iets kan afpakken) zich eveneens politiek willen laten gelden. Dat leidt tot een politisering van de gemeenschap, die alle levensterreinen omvat, waarvan niets en niemand verschoond blijft. De “politieke strijd”, die daarop losbrandt, stuurt in toenemende mate bronnen (geld, tijd, personeel-inzet, etc.) van productief naar onproductief gebruik.

Het democratisch socialisme zorgt echter vooral voor een verval van de maatschappelijke moraal. Laat daarover het volgende duidelijk zijn: in een vrije markteconomie kan men inkomen en vermogen alleen dan verdienen en behouden wanneer men iets presteert waar anderen vrijwillig om vragen. Je hoeft je arbeidsprestatie niet consequent in dienst van de klantenwensen stellen en je iedere dag opnieuw bewijzen. In een vrije markteconomie zijn inkomen en vermogen daarom de beloning  voor het je medemensen dienstbaar geweest te zijn.

In het democratisch socialisme ontwikkelt zich een andere morele en waardevoorstelling. Anders dan in een vrije markteconomie bestaat er in het democratisch socialisme een geringere prikkel om inkomen te verkrijgen en vermogen op te bouwen, door je krachten zo te organiseren dat ze zo goed mogelijk de wensen van de medemensen dienen.

Vooral is er geen onvoorwaardelijk respect meer voor het eigendom van de anderen. Hun inkomens en vermogens worden veelmeer tot mogelijke buit gedevalueerd, die je je zonder straf kunt toe-eigenen wanneer je op de juiste partij stemt. Naar het motto: de regering pakt iets van de ander af, en ze geeft mij iets van de buit. Het democratisch socialisme zorgt op deze manier voor een duurzaam conflict door de gemeenschap te splijten in netto-staatsprofiteurs en netto-staatsverliezers.

Het democratisch socialisme staat echter voor een bijzonder netelig probleem als het ruimtelijk begrensd is: in een enkele regio zijn aan de politiek van belasten en herverdeling van inkomen en vermogen min of meer paal en perk gesteld zolang er een internationaal verkeer van arbeid en kapitaal bestaat. Wanneer bijvoorbeeld ondernemingen en werknemers in het land waarin het democratisch socialisme heerst heel hoog belast worden, dan vertrekken ze naar andere landen, waarin de belastingdruk naar verhouding geringer is. Dat is een doorn in het oog van de democratische socialisten.

Het vertrek van de productieve mensen vermindert per slot van rekening de ter beschikking staande te belasten en her te verdelen massa waar de democratische socialisten de klauwen achter willen krijgen. Het democratisch socialisme kan alleen grip krijgen op het probleem van het “stemmen met de voeten” wanneer het hem lukt een wereldwijd democratisch socialisme onder uniforme leiding op te richten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Bron:
www.misesde.org
Door: Thorsten Polleit

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Marxisme, Rotzakken, socialisme, Socialisten, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

18 reacties op Het democratisch socialisme – een destructieve ideologie

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Een goede analyse van wat er fout zit in het politieke en maatschappelijke landschap. Eigenlijk zou een dergelijk artikel overbodig moeten zijn omdat we het beschrevene dagdagelijks aan de lijve ondervinden. Makke is dat we het niet zien.
  Een kwalijk element is dat er onvoldoende onderscheid is tussen sociaal en socialistisch. Sociaal gedrag wordt hoog gewaardeerd maar als het gedaan wordt met een socialistische achtergrond dan krijg je de toestanden zoals beschreven.
  We hebben in Nederland slechts enkele partijen die ‘hard’ in hun vaandel hebben staat dat ze socialistisch zijn. Andere partijen, zoals het CDA, de VVD, D66 enz. hebben zich laten verleiden om vanuit sociaal gevoel in te stemmen met socialistische beleidsvoering. En ….. als ze hier eventueel niet aan mee zouden willen werken dan gebeurt het veel toch omdat de overheid via de ambtenarij, die veel te links is, zaken ongezien het socialistisch karakter kan geven.
  De schrijver geeft aan dat onder socialistisch beleid de belasting steeds verder wordt verhoogd. Dat zou niet erg zijn als de belastingbetaler invloed zou hebben op de besteding van die belastinggelden. Gechargeerd beschreven komt het er op neer dat belastingheffing meer een doel is dan een middel.
  Door de ‘socialistische’ besteding van de belastinggelden ontstaat een gedeeltelijke verwaarlozing van de infrastructurele voorzieningen waar de belastingopbrengsten voor bedoeld zijn. Het is raadzaam om de strekking van dit artikel goed te laten doordringen. Het kan een aanleiding zijn om zich in te zetten voor een minder links beleid door middel van verantwoorde keuze bij de komende verkiezingen.

  Geliked door 2 people

 2. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Heb het vaker gememoreerd, tijdens en na de Russische revolutie zagen allerhande ideologieën het licht, communisme en socialisme zijn daar de bekendste van maar zeker niet de enige, er waren allerhande varianten op. Veel meer dan menigeen beseft.
  Laten we dan eerst maar eens vaststellen dat HET systeem niet bestaat, ook kapitalisme, libertarisme, liberalisme hebben hun nadelen.
  Het meest prominent is nog wel het gevaar dat er een soort feodalisme 2.0 ontstaat en iedereen die om wat voor reden dan ook de boot mist aangewezen is op charitatieve schenkingen.
  Vroeger kwamen die charitatieve schenkingen vaak via de kerk, de kerken hebben echter al decennia te maken met een leegloop en daar valt weinig meer van te verwachten.
  Om kort te gaan; het is allemaal niet zo zwart/wit als hier gesteld wordt.
  Het punt is dat we de overheid veel te veel hebben laten groeien, er is nauwelijks nog iets te bedenken waar de overheid zich niet mee bemoeid, en die bemoeienis bestaat er meestal uit dat er ergens een probleem gesignaleerd wordt en dat de overheid er vervolgens een zak geld tegenaan gooit, is het probleem daarmee nog niet opgelost dan moet er meer geld tegenaan.
  Dat het niet hun geld is maar dat van ons dat zijn ze compleet uit het oog verloren.

  Geliked door 2 people

  • guusvelraeds zegt:

   Laten we dan eerst maar eens vaststellen dat HET systeem niet bestaat, ook kapitalisme, libertarisme, liberalisme hebben hun nadelen.

   Hier wordt een grote denk fout gemaakt.

   Het kapitalisme als systeem van tevoren bedacht bestaat niet.

   Het kapitalisme heeft geen grondlegger. Die was nooit en zal ook nooit komen.

   Er zijn wel denkers geweest die dat wat we kapitalisme noemen hebben trachten te beschrijven. Het kapitalisme beschrijven kun je uit alle denkbare hoeken doen. Biologische, sociologische, economische en historische hoek.

   Dat wat kapitalisme genoemd wordt is een natuurlijk organisch levend systeem dat continu in staat is zich aan te passen. Het is een systeem dat beweegt met de markten mee ongeacht of er veel grondstoffen zijn, weinig grondstoffen zijn, over productie is of onderproductie, veel arbeidskapitaal of weinig arbeidskapitaal.

   Dat wat kapitalisme genoemd wordt is een levend sociaal, economisch organisme dat vanzelf ontstaat op die plekken waar groepen mensen elkaar ontmoeten. Als de mens vrij is te gaan en staan waar hij wil. Vrijheid van handelen, denken en gezamenlijke omgang is voorwaarde voor de bloei van dat wat kapitalisme genoemd wordt.

   Kapitalisme zal altijd zijn en is onuitroeibaar en dat is maar goed ook.

   Like

 3. LUCIA zegt:

  Democratisch socialisme.. niet alleen theoretisch een contradictio in terminis.. het politieke globalisme heeft toch zijn moreel en ook financieel faillissement bewezen tevens ook als sociaal experiment, zie de EU.. waar despotisme en nepotisme iedere acceptatie van dit systeem naar het volk toe onacceptabel maken.
  Bovendien is het systeem in tijden van nood zo geconstipeerd als een omaatje van 90 met teveel dokterspillen, het beste bewijs speelt hier en nu met het Corona-virus zie de Italië-kwestie.
  Wat ons als een Utopie gepresenteerd werd bleek in de praktijk een Dystopie te zijn, waar alleen de graaigrage banken en multinationals van profiteerden, ten koste van de arbeiders en het klein en middenbedrijf, die juist in crisistijden veel belangrijker zijn dan de multinationals ooit zouden kunnen en willen zijn.
  Verder heeft verregaande inzetten op louter economische motieven alleen maar geleidt tot verarming van het volk waarbij vooral de combinatie …geen loonsverhogingen versus hoge prijsstijgingen …desastreus bleek (het systeem wordt volledig bekostigd door ridicule portemonnee doorborende belastingen naar de burger toe terwijl de bedrijven zero -tax genieten. Al bij al is dit systeem de perfecte vorm van slavernij in een modern jasje hetgeen menige ZZP’er u kan vertellen.

  Geliked door 3 people

 4. J.A. Kapteyn zegt:

  Elk weldenkend mens wist dit toch al ?

  Geliked door 3 people

  • guusvelraeds zegt:

   Hangt wel af wat weldenkend is en wat niet. Vaak noemen progressieven zich weldenkend. Of dat weldenkend is heb ik zo mijn twijfels. Alles dat samenhang met een of andere ideologie religieus of politiek moet je met wantrouwen tegemoet treden.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Alleen jammer dat zo weinig hun hersens gebruiken !!

   Like

   • koddebeier zegt:

    De indoctrinatie in het onderwijs en media werken nog steeds uitstekend !

    Like

   • karton zegt:

    @ koddebeier.
    Dat zo weinigen hu hersens gebruiken is gelegen in ’t feit dat zij géén hersens hebben; het hoogst gemeten IQ bij een progressief denkend ( dus links) persoon is 55 !!!!
    Kun je nagaan.

    Like

   • koddebeier zegt:

    @ karton
    Het resultaat van jaren lang uitstekend links onderwijs !

    Like

 5. Lucky zegt:

  Ondertussen
  https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/03/d66-minister-sigrid-kaag-vanuit-licht-eigenbelang-moeten-we-aan-afrika-schenken-in-coronacrisis/

  D66-minister Sigrid Kaag: ‘Vanuit licht eigenbelang moeten we aan Afrika schenken in coronacrisis

  Sigrid Kaag, minister van Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is van mening dat Nederland ‘vanuit licht eigenbelang’ een helpende hand moet bieden aan de nabije coronacrisis op het Afrikaanse continent.

  Like

 6. Jan zegt:

  Intussen ziet de burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, zijn kans schoon om de dictatuur te realiseren: mobieltjes van burgers afluisteren

  Power-hungry tyrant Los Angeles Mayor Eric Garcetti is using mobile phone data to track the movement of the citizens of his city, promising to “hunt down” those who refuse to comply with orders to stay indoors..
  …..

  https://rairfoundation.com/totalitarian-alert-l-a-mayor-garcetti-stalks-citizens-through-cell-phones-promises-to-hunt-down-people-who-dont-comply-video/

  Like

 7. Lucky zegt:

  Hoesten op nazi’s…
  https://www.journalistenwatch.com/2020/03/28/max-czollek-der/

  Max Czollek: Der Nächste der „Nazis“ totgehustet sehen will – Ditfurth ist dabei!

  Nicht nur Jutta Ditfurth, die linksradikale Virenschleuder und Handaufhalterin, will durch Anhusten die „Richtigen“ dezimieren. Auch Max Czollek, Lyriker und Essayist, sowie Schreiberling für Qualitätsmedien wie Zeit, FAZ, SZ oder dem Spiegel, fordert andere – wenn sie in Zeiten von Corona rausgeht – auf, etwas Sinnvolles zu tun: „Nazis anhusten“.

  Max Czollek, Sie ahnen es vielleicht schon, studierte Politikwissenschaften und promovierte am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Seither dreht sich sein Tun als Lyriker, Essayist und Kurator rund um das Thema Antisemtismus, er verfasst Schriften, die vom der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) angepriesen werden oder nimmt immer wieder „zu tagespolitischen Themen Stellung, so in der Süddeutschen Zeitung, der Zeit, der taz, der FAZ , der jungen Welt dem Standard oder im Spiegel“.

  Nl
  Max Czollek: De volgende persoon die ‘nazi’s’ doodgehoest wil zien – Ditfurth is erbij!

  Het is niet alleen Jutta Ditfurth, de radicale linkse viruswerper en handhouder, die de “juiste” wil decimeren door te hoesten. Ook Max Czollek, dichter en essayist, en een schrijver voor kwaliteitsmedia zoals Zeit, FAZ, SZ of de Spiegel, vraagt ​​anderen – wanneer ze vertrekt in tijden van Corona – om iets nuttigs te doen: “Hoest op nazi’s”.

  Max Czollek, je raadt het al, studeerde politicologie en promoveerde aan het Centrum voor Antisemitismeonderzoek aan de TU Berlijn. Sindsdien draait zijn werk als dichter, essayist en curator rond het onderwerp antisemitisme, hij schrijft geschriften die worden geadverteerd door het Federaal Agentschap voor Burgereducatie (bpb) of neemt herhaaldelijk een standpunt in “over dagelijkse politieke kwesties, aldus de Süddeutsche Zeitung, der Tijd, de taz, de FAZ, de jonge wereld de standaard of in de spiegel ”

  Like

 8. Ray Conquista zegt:

  Democratisch socialisme leidt niet alleen tot economische degeneratie maar ook tot biologische degeneratie. De ‘survival of the fittest’ als natuurwet en motor van de evolutie wordt terzijde geschoven en hele hordes nutteloze, passieve profiteurs van andermans inspanningen worden gestimuleerd in hun gedrag. Wordt ce mens als diersoort niet beter van. Kijk bijvoorbeeld naar de overbevolking en alle gevolgen van dien.

  Like

 9. bobzelf zegt:

  IN EEN ENKELE SIMPELE ZIN DUS UIT TE LEGGEN ALS ,,,,,,,,

  SOCIALISTEN GEVEN GRAAG ALTIJD HEEL VEEL GELD UIT ,,,

  TOTDAT DAT VAN U OP IS ……………………….

  EINDE CITAAT . OME BOB 1967

  over simpele ROTTTERDAMMERSSSSSSSSSS GESPROKEN ……

  WAT EEN GAAF VOLK TOCH

  Like

 10. Kraftavilqa zegt:

  Guusxelraeds maakt hierboven een goed punt kapitalisme is geen ontworpen systeem maar een natuurlijke ontwikkeling. Femocratisch socialisme is een heel rare benaming want socialisten zijn dikwijls verre van sociaal en aan democratie hebben ze al helemaal een broertje dood. Tot slot een wijze uitspraak van wijlen Margaret Thatcher: “the problem with socialism is that sooner or later you run out of other people’s money”. Vooruit dan nog eentje: een socialist is iemand die niets heeft en dat heel graag met je wil delen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s