LONGREAD: De scheuring van Europa is niet meer te stoppen – De islam en de christelijke wegduikers

Screenshot_5

(Door: Peter Helmes – Vertaling: E.J. Bron)

De capitulatie van het “christelijke Avondland”

We zouden ons een keer – en eindelijk – met het begrip “christelijke Avondland” moeten bezighouden; want het is een inhoudsloos begrip geworden. De scheuring van Europa is niet meer te stoppen. De Bondsrepubliek Duitsland staat op de drempel naar een nieuwe totalitaire samenleving.

De overheden van de christelijke kerken hebben de Europese volkeren in de steek gelaten en bewegen zich toe naar een massa-immigratietoestand, waarin de Europese regio´s als kolonisatiegebied aan de islamitische volkeren worden overgedragen. En dat, hoewel miljoenen christenen in de islamitische landen vervolgd, onderdrukt of verdreven worden.

Alleen in Rusland en enkele landen van Oost-Europa staan de kerkoverheden nog achter hun volkeren. Het begrip “christelijk Avondland” krijgt dus een andere betekenis. Het is niet meer het Avondland van de christelijke kerken, die zichzelf veranderd hebben in Trojaanse paarden van islamitische uitbreidingsfantasieën. Wanneer de scheuring van Europa nog verhinderd moet worden, dan alleen nog in de massieve strijd tegen de ontrouw geworden kerkvorsten van nu en tegen hun Trojaanse paarden.

Aan de kant van deze kerk(ver)leiders staan de globale concerns, de internationale financiële machten, de Calergi-stichting, Soros en geestverwanten evenals een handvol invloedrijke politici uit Brussel – met om hen heen een breed cordon van “toegenegen” media en NGO´s.

De – vooral West-Europese – kerkoverheden zijn deel van de geopolitiek van globale machten geworden – en ze hebben zich graag laten inkopen.

Of je dit allegaartje nog “christelijk Avondland” kunt noemen, mag gevoeglijk betwijfeld worden.

De corruptiebereidheid van de West-Europese kerkoverheden en het bereidwillige overlaten van hun landen aan tegenovergestelde culturen, wordt in China en veel andere landen als een vrijbrief voor de uitroeiing en toename van wrede vervolgingen van de christenen aldaar beoordeeld.   

Wij kunnen alleen nog maar proberen de gevolgen van de scheuring te verzachten, en zoveel mogelijk bondgenootschappen met de Oost-Europeanen te sluiten, opdat daar nog achterland bestaat wanneer de apparaten de kiezers in Duitsland en de westerse buurlanden volledig gekortwiekt hebben.

In Duitsland is dit proces ver voortgeschreden. Wellicht is het zelfs onomkeerbaar – wat de successen van de anti-Duitse “Groenen” onder hun hersenloze welvaartsburgers niet alleen op de stemformulieren, maar ook in grote delen van de maatschappij bewijzen.

Een kleine uitzondering op deze ontwikkeling is te zien in de nieuwe Duitse deelstaten. Het lijkt dus ook mogelijk dat het op een nieuwe deling van Duitsland uitdraait; want de “nieuwe deelstaten” zijn kennelijk minder gevoelig voor het fluitspel van de West-Duitse “christelijke” en “andere” No-Border-fanatiekelingen. Maar van een “christelijk Avondland” kun je desondanks nauwelijks meer spreken.

De scheiding van de Europese volkeren van hun “christelijke afkomst en traditie van het Avondland” is op komst. De islam neemt al veel ruimte in.

Het inhoudsloos geworden begrip van het “christelijke Avondland”

Steeds opnieuw hoor je uit vele maatschappelijke kringen de sussende pogingen dat de islam toch helemaal niet zo erg zou zijn; per slot van rekening zouden we toch allemaal dezelfde God vereren. Omdat hier geen plaats is voor een langere theologische uiteenzetting, kan de aanwijzing volstaan dat d eislam alleen Allah als de enige God erkent. Wij christenen hebben echter een veel ruimer godsbegrip, die van de triniteit: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit begrip wordt door de islam echter fel afgewezen en valse leer genoemd.

Graag wordt door onze (bijbel)broeders en –zusters “in passende taal” – dat zijn de christelijke goedmenschen – ook over het hoofd zien dat de islam zichzelf weliswaar beschouwt als de derde boekreligie, maar deze zou superieur zijn aan het joden- en christendom. De koran is volgens het islamitisch geloof zonder fouten (Koran, soera 2, vers 2: Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.”), zodat er geen kritiek mag zijn op de islam. Elke moslim is verplicht om Joden en christenen “voor het ware geloof” te winnen, en als hem dat niet lukt, moet hij hen bestrijden (Koran, soera 9, vers 29: “Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. – Koran, soera 9, vers 30: “En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”Koran, soera 9, vers 31: “Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.”Koran, soera 9, vers 32: “Zij wensen het licht van Allah door hun mond te doven, maar Allah belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben.”Koran, soera 9, vers 33: “Hij is het, Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ofschoon de afgodendienaren er afkerig van zijn.” Dat is overigens de belangrijkste bron voor de islamitische terreur.

En wat doen wij? Wij duiken weg

Christenen van alle confessies scheppen er genoegen in om hun tradities en waarden te bagatelliseren of overboord te gooien. Waar de kerken tegenwoordig nog voor staan, is vaak al niet meer te bepalen. Er kan echter alleen maar sprake zijn van een serieuze gedachtewisseling wanneer men weer vaste grond onder de voeten krijgt en de eigen bekentenis serieus neemt. De strijd tegen de christenen heeft inmiddels wereldwijd effect. En wij dromen verder van de vreedzame dialoog van de religies.

“Kalifaat Eurabia”

Heel anders ziet Viktor Orbán dit, de Hongaarse minister-president, een van de laatste echte conservatieven. Hij is er van overtuigd dat er weldra “twee civilisaties in Europa zullen zijn: een christelijke en een half-islamitische” (“Daily Mail”). Hij is een vastberaden tegenstander van deze ontwikkeling en staat daarom geen massamigratie in zijn land toe.

Het zou het doel van een goed begrepen EU-politiek volgens Orbán´s begrippen moeten zijn om nationale soevereiniteit te herwinnen door de politieke samenstelling van het Europees Parlement te veranderen en dan daarna als logisch gevolg ook die van de Europese Commissie en uiteindelijk die van de Europese Raad, waar de nationale leidingen van de landen de belangrijkste EU-beslissingen nemen.

Hoe een half-islamitische samenleving er in voortgeschreden toestand uitziet, kun je in Frankrijk zien: eerst worden de Joden aangevallen en verdreven, daarna zijn de christenen aan de beurt. En dan is het niet ver meer naar een “Kalifaat Eurabia” – de daarmee verbonden vergoelijkingen van de islam ten gunste van de islamisering ten spijt. Europa is dus gewaarschuwd.

Nogmaals Orbán:

Al op 19 september 2015 ging Orbán´s waarschuwing voor een verlies van de christelijke identiteit door de pers. Een Hongaarse bisschop noemde de vluchtelingengolf een “islamitische invasie”. Orbán vulde aan: wanneer er zoveel moslims naar Europa zouden blijven komen, dan zouden de christenen de wedstrijd van de culturen verliezen.

“Het is duidelijk dat de christenen deze wedstrijd zullen verliezen wanneer men veel moslims Europa binnenlaat”, zei Orbán in een interview met het Duitse dagblad “Die Welt”. Moslims zouden familie, kinderen en samenhang in de gemeenschap belangrijker vinden: “En daarom zullen zij uiteindelijk met meer zijn dan wij. Dat is eenvoudige wiskunde.”

Over de ervaringen met de immigratie van moslims in westelijke samenlevingen zei Orbán: “Ondanks de beste bedoelingen van de leiding daar hebben zich er parallelsamenlevingen gevestigd, hebben de islamitische lagen zich niet laten integreren. Men leeft naast elkaar.”

En het multiculturalisme zal pas goed mislukken wanneer de islamisering meer vorderingen maakt. Want de moslims zijn volgens de koran onderworpen aan een streng integratieverbod – bij het gelijktijdige bevel tot wereldheerschappij.

Er zijn diverse vragen te stellen, die nog beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld:

Waarom komen mensen met een religie, die zich gedecideerd tegen het christendom richt, überhaupt in zo´n groot aantal naar West- en Midden-Europa? Wie heeft ze geroepen, en welke taak was er voor hen voorzien? Waarom verwelkomt men hen in bepaalde kringen? Waarom houdt men zich niet intensief bezig met hetgeen de islam inhoudt en vooral met wie die mensen zijn die in de cultuurkring van de islam geleefd en welke ideeën ze meegebracht hebben?

 • Waarom worden moslims niet met de aan de mensenrechten tegenstrijdige, deels misdadige aspecten van de islam, ja, niet eens met de resultaten van onderzoek over het ontstaan van de koran en de vroege islam geconfronteerd? Waarom ontbreekt het aan kritisch historisch onderzoek naar het begin van de islam tot aan de volledige verwaarlozing van objectieve bewijzen zoals inscripties, munten, koranfragmenten enz.?
 • Waarom wil men het christendom niet duidelijk van de islam afgrenzen, een plicht voor allen, die vooral hun christelijk geloof nog serieus nemen? Waarom keren in Duitsland de politiek verantwoordelijken zich niet tegen de islamitische doctrine om de wereld aan het islamitisch recht te onderwerpen?

“Een linkse ideologie van de Europese Unie probeert de Europese joodse en christelijke wortels te ontduiken, door een politieke elite over de hoofden van de Europese bevolking heen bondgenootschappen met de Arabische wereld te laten sluiten, waaruit Europa als verliezer tevoorschijn komt. Er ontstaat een Eurabia, waarin een civilisatie van dhimmitude wordt onderhouden, dat wil zeggen een politiek van onderwerping door niet-moslims onder de sharia en een daarmee gepaard gaande uitputting en ontmoediging van de niet-islamitische bevolking. En ze stelt onuitgesproken de vraag:

 • Hoezo heerst er bij de politieke elites hier – en al helemaal onbegrijpelijk ook bij veel vrouwen – bij iedereen zo´n afkeer tegen het christendom en zo´n verlangen naar onderwerping onder het islamitisch recht? Dat kan waarschijnlijk nauwelijks iemand begrijpen, tenzij hij voorstander van de “nieuwe wereldstaat-agenda” is.

De Nieuwe Wereld Orde (NWO) is een begrip dat hardnekkig als “samenzweringstheorie” aan de kant geschoven wordt, hoewel vooraanstaande politici steeds vaker formuleringen zoals “de ene wereld”, “globalisering” of “global governance” in hun toespraken verwerken – niet zelden in verband met het verminderen van de macht van soevereine staten en de een-wereld-religie.

De Nieuwe Wereld Orde is geen samenzweringstheorie, maar het politiek correcte toekomstprogramma van de op dit moment machtigste organisaties ter wereld: de VN, een VS van linkse (“Democratische”, Amerikaanse dus socialistische) snit en sinds kort een EU onder leiding van Macron en Merkel, die beide in de eerste plaats de ondertekening van het globale migratiepact bedreven hebben en openlijk van het afstaan van nationale rechten aan de EU spreken!   

En de linksen in de VS ( dus de partij van de “Democraten”) denken al verder!

Hoe erg de totaliteit van de volkeren al bedreigd wordt, ervaren we uit de publicaties van de Amerikaanse militaire strateeg, voorbereidend denker en planner van de Nieuwe Wereld Orde, Thomas P.M. Barnett (geb. in 1962 in Chilton, Wisconsin). Al in 2005 beschreef hij de bedoeling van de globalisten om een “gelijkschakeling van alle landen op Aarde, en wel door de vermenging van rassen” op het oog te nemen.   

Jaarlijks moeten er in Europa 1,5 miljoen immigranten uit de Derde Wereld opgenomen worden. Daarbij is het niemand toegestaan – noch regeringen noch instellingen – om de vluchtelingenstromen te hinderen.

Landsgrenzen moeten opgeheven worden, de rassen vermengd, nationale waarden en gebruiken evenals traditionele religies afgeschaft worden. Barnett is er van overtuigd dat Amerika ertoe geroepen zou zijn om aan de wereld globale spelregels ook voor de nieuwe economische wereldorde op te leggen – en de wereld te beheersen.

Wie zich erover verbaast dat paus Franciscus in zijn toespraken de grenzeloze islamitische immigratie naar Europa niet alleen goedkeurt, maar steeds weer aanmoedigt, moet weten dat hij zich heeft laten adviseren door een zekere meneer Sutherland uit Ierland. Deze Peter Denis Sutherland (geb. 25 april 1946 in Dublin – gestorven 7 januari 2017 in Dublin) was een Ierse advocaat, politicus en manager. Hij was onder andere procureur-generaal van Ierland, Europees Commissaris voor Concurrentie, bestuurslid van Goldman Sachs evenals speciaal gevolmachtigde van de VN voor migratie.

Door hem werden constant de wereldstaat-agenda en de daarmee verbonden massamigratieplannen van de VN en de EU vertegenwoordigd. En in hun onwetendheid betreffende de situatie hebben de paus en de kerken zich daarbij aangesloten.

Slotsom:

Mijn beginzin luidde: “De scheuring van Europa is niet meer te stoppen – De islam en de christelijke wegduikers.”

De schare wegduikers wordt dagelijks groter, de kerken worden steeds stiller, liberalen en marktkrachten staan op het punt van resignatie – of hebben al geresigneerd. Het burgerdom heeft zich teruggetrokken en bestaat alleen nog maar uit fragmenten – zonder hoop op een wederopleving. Europa sterft een stille dood – zonder verzet.

Bron:
https://conservo.wordpress.com
Door: Peter Helmes

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, Christendom, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Paus Franciscus, political correctness, sharia, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

25 reacties op LONGREAD: De scheuring van Europa is niet meer te stoppen – De islam en de christelijke wegduikers

 1. Rensk. zegt:

  Dat wat nu in Amerika gaande is kan heel snel overslaan naar hier. Mocht men dat graag willen al die rotzooi hier dan raad ik de media aan om nu zoveel mogelijk mensen voor de buis te halen om te benadrukken dat we hier ook enorme rascistisch zijn. Met name de blanken. Misschien hopen ze er op dat Hilversum ook door een bende bestormd gaat worden net als CNN. Ze zullen vast geen enkele angst hebben. (moet ineens denken aan die gek die Hilversum binnen ging en iedereeen onder schot wilde houden. Wat scheten ze in hun broek.

  Vooral Silvana Simons en al dat soort mensen voor de buis halen om te herhalen (dus veel heel veel herhalen dat ze het hier enorm slecht hebben en dat alle blanken rascistisch zijn. Vanochtend een Turk voor de buis, die ook zo rascistisch behandeld word. Kan me nog herinnnern dat boek van Wim v Rooy waarin hij verteld dat hij moeilijk zo niet onmogelijk toegelaten werd bij de elite, omdat hij uit een arbeidersgezin kwam. Was wel een blanke. Het rascisme is overal. Iedereen is ermee behept en het is noooooooooooit uit te roeien. Ik ben ook rascistisch. Heb liever een labra doodle dan een vechthond. Vind soms een blanke man (zie niet veel mooie mannen van mijn leeftijd) mooier dan een donkere man. Vind een balnke met blond haar mooier dan een met donker haar. Tja iedereen heeft zo zijn of haar voorkeuren. Is niks aan te doen. Heb ook liever een slanke lange man zonder buik en graag gespierd. Althans als ik er sowieso 1 wil. Ben erg rascistisch, want wil geen dikkerd. Tja is niet uit te branden. O o o o o o wat ben ik in en in slecht. Zie Engelshoven voor de buis nu. Ze is zo blij dat ongelofelijk veel mensen morgen blij zijn omdat de musea weer open gaan. Jesus veel mensen zegt ze. Snapt ze eigenlijk wel wat ze zegt.? Veel mensen met anderhalve meter en allerlei ristricties.

  Ook benadrukken dat alleen blanken rascisitsch zijn en zwarte gele en paarse mensen dus niet.

  In Afrika is geen rascisme. Daar zijn ze allen gelijk en het gaat enorm goed daar. Ga maar eens naar Mauritanie. Daar is totaal geen rascisme. Lijkt maar zo. De iets lichtere neger is heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef voor zn donkere makker. Kuch Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Doen hoor media. Vooral niet vergeten. Ga vooral zo door.

  Geliked door 1 persoon

 2. Blaffertje zegt:

  “De koran is volgens het islamitisch geloof zonder fouten (Koran, soera 2, vers 2: “Dit is het volmaakte Boek, daaraan is geen twijfel, een gids voor de godvrezenden.”)”

  Als dat schijtvolk nu eens eerlijk zou zijn en hun geschiedenis na pluist, moeten ze toegeven dat ook hun koran tig keer is herschreven naar het idee van vele sjeiks en imams.
  De koran is net zo min perfect als dat domme volk wat het klakkeloos en kritiekloos op de letter volgt wat er in geschreven staat.
  Maar ja, wat kan je ook verwachten als ze geen kritiek durven te hebben op iets wat 1400 jaar geleden geschreven is een in de tijd is blijven stilstaan.
  Dan ben je in je ontwikkeling achter gebleven, dus achterlijk.

  Like

 3. Willem zegt:

  Het is overal al te zien en te merken wat er gaande is, tenminste als je niet ziende blind en horende doof bent. Peter Helmes legt het goed uit. De vraag is zal het zonder geweld gaan, ik vrees van niet. Ik denk, en je ziet dat nu al in vele steden, parallelle samenlevingen, dat er plaatselijke burgeroorlog achtige toestanden plaatsvinden. Een brand wordt gesticht, brandweer en politie erop af die vervolgens in een hinderlaag lopen en met stenen, flessen e.d. bekogeld wordt. Talrijke autobranden tijdens ramadan, moslim hangjongeren waarmee je, als je ze te lang aankijkt, een groot probleem hebt, wekelijks schiet incidenten en zelfs hand granaten. Het politie apparaat overbelast, zie Zweden, justitie idem overbelast, sociale dienst idem overbelast. Oproep tot gebed door luidsprekers, zgn. alleen tijdens/vanwege corona. Denk je dat ze hiermee zullen stoppen na corona? Ha, Ha, laat me niet lachen. Het is een invasie, een veroverings strategie. Eerst met een glimlach en vriendelijkheid, godsdienst vrijheid voor allen, zonder wapens, islam is de godsdienst van de vrede zolang de islam in de minderheid is, maar men mag niet integreren. Op democratische manier zullen wij jullie overwinnen met jullie eigen wetten, dan zullen wij jullie bekeren met onze wetten ( citaat ) En wat zei erdogan ?, democratie is als een trein en als we op onze bestemming zijn aangekomen stappen we eruit. 2023 de herdenking van het einde van het ottomaanse rijk, ben benieuwd wat ze gaan doen als je nu al ziet wat er aan de Grieks -Turkse grens gebeurt. Ik ben helaas niet de enige die denkt dat het oorlog wordt.

  Geliked door 2 people

 4. guusvelraeds zegt:

  De immigratie waan is vergelijkbaar met de klimaat waan.

  Om de eenheid in de wereld te bevorderen gaat men massaal diversiteit prediken waardoor de nationale eenheden die er ooit waren versplinterd worden en uiteindelijk verdwijnen.

  Als dat proces is voltrokken is precies het tegenovergestelde gebeurd. De wereld zal meer verdeeld zijn dan ooit. Ook is dan niet meer de ene wereld die de andere wereld kan helpen.

  Bij de klimaatwaan heeft men verzonnen dat CO2 schadelijk is (in werkelijkheid basis voor het ontstaan van leven en eiwit synthese). Dus de CO2 moet verminderd worden. Omdat de windmolen waan en de zonnepanelen waan niet die energie kan opbrengen die nodig is hebben ze bepaald dat het verbranden van hout geen CO 2 uitstoot is. De klimaat waanzinnigen gaan dus hele ecosystemen opbranden in grote houtkachels (Biomassa ovens) om het gefingeerde klimaat probleem op te lossen. Het gevolg is dat klimaat gewoon blijft wat het altijd was en de bevolking volkomen berooid en verarmd achter blijft.

  Wie het beter snapt kan het mij komen uitleggen.

  Geliked door 5 people

  • Kuu zegt:

   In een democratie beslist de meerderheid, maar… met respect naar minderheden, want er mag geen dictatuur van de meerderheid (51%) zijn.
   Momenteel heb je een dictatuur van minderheden die erg sterk voor zichzelf op komen, met als “krachtig” middelen: emotionele en morele chantage.

   Er kan geen sprake zijn van een cultuur die multi-cultureel zou zijn. Er is 1 leidende cultuur. De maatschappij is pluri-form, niet multi-culti.

   Geliked door 1 persoon

   • guusvelraeds zegt:

    Ooit komt de dag dat de islam de Leit Kultur zal zijn. Ze is al meer dan voor de helft dat doel nabij. Nooit werd in een groot journaal item het Joodse Pesach feest besproken of het Loofhutten feest. Datzelfde geldt voor de Hindoe feesten en boeddhistische feesten. Terwijl de christenen neergezet worden als Pasen aanbidders worden de moslims neergezet als mensen die zich moreel verheffen en innerlijke groei bevorderen door het houden van de Ramadan. Bij de afsluiting van de Ramadan worden foto’s gepubliceerd van islamitische mannen zonder vrouwen aan een tafel. Als verklaring hiervoor geven de onderworpenen aan dat de tafels te klein zijn. Met dit laatste voldoen ze aan de belangrijkste sharia wet. Namelijk het verbod van kritiek op de islam. Concreet beschouwd is hiermee de splijting en onderwerping van Nederland een voldongen feit.

    Like

 5. benkok zegt:

  zie https://tora-yeshua.nl/2014/06/in-vrijheid-verbonden-de-steeds-meer-verplichte-nwo-religie-6-religies-in-eenheid-ook-uw-kerk-zit-er-in/
  Dit artikel loopt wat achter mbt de kerken , want die zijn niet zo onwetend, de RK kerk en alle kerken in hun voetspoor, verenigd met de andere grote religies, zijn heel bewust bezig om de NWO te realiseren.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 4 people

  • delamontagne zegt:

   DIE MOET DAN ‘T CHRISTENDOM VERDEDIGEN, de paus vergelijkt………

   Paus Franciscus, de z.g.n. Verdediger des Geloofs: “Als we ’t over islamitisch geweld hebben, moeten we ook praten over KATHOLIEK geweld. !
   * *
   De Paus wederom:”Ik denk dat er altijd in bijna elk geloof een een klein groepje fundamentalisten is.
   Wij hebben die ook………………..!
   Nee ik wil helemaal niet over islamtisch geweld praten. Als ik de kranten door blader zie ik elke dag geweld in Italie, de een doodt zijn partner, de ander zijn schoonmoeder en een ander……….
   En dat zijn dan gedoopte Katholieken, het zijn wel geweldadige katholieken.
   Dus als ik moet praten over islamitisch geweld, dan moet ik ’t ook hebben over katholiek geweld.
   Nee de moslims zijn niet allemaalaal geweldadig, nee ook de Katholieken zijn niet allemaal geweldadig.

   LE FIGARO
   https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/31/01016-20160731ARTFIG00176-pape-francois-si-je-parle-de-violence-islamique-je-dois-parler-de-violence-catholique.php

   Like

 6. Statler & Waldorf zegt:

  Een halve eeuw terug, dus 50 jaar geleden toen ik druk was mijn eigen bedrijf op te bouwen in Den Haag zag ik e.e.a. al aankomen en dacht: de politiek zal hier vast wel een stokje voor gaan steken.

  Pak ‘m beet 35 jaar terug kreeg ik door dat dit niet zou gaan gebeuren en met opzet in gang was gezet.
  Toendertijd, 35 jaar terug dus heb ik multicultureel de knuppel al in het hoenderhok gemikt.

  Dus inderdaad, het lot van Europa is bepaald en al heel, heel lang geleden.

  De vaart der volkoren, en fin na mij de ……..

  Geliked door 2 people

 7. Harry . zegt:

  Goede diagnose !

  In het kort : de christenen , daar hebben we dus ook geen ene donder aan !
  Het zijn laffe wegkijkende zombies , die niet verder kijken en denken dan de volgende kerkdienst .
  En kijken valt niet mee met je harses in het zand .
  En wat de dominee zegt is de werkelijkheid .
  Had deze week nog een discussie met een gelovige dame , maar niet zo’n vreselijke refo .
  Ze geloofde wel , geloofde ook wel gedeeltelijk in de evolutie , MAARRRRRR ,
  HET WAS ZO GEMAKKELIJK OM IN GOD TE GELOVEN , WANT DAN HOEF JE NIET OVERAL ZO OVER NA TE DENKEN !

  Veel verder gaat het niet !

  Like

  • benkokjoodschrpastor zegt:

   Hi Harry, wat je schrijft, geldt voor heel wat kerkmensen, helaas en m.n. de leiders zijn daarvoor verantwoordelijk.
   Maar je kunt, net als bij alles, niet iedereen over 1 kam scheren, er zijn ook een aantal Bijbelse gelovigen, w.o. ik, die zijn blijven protesteren tegen alle gekte in kerk en politiek.
   Bovendien, in God geloven is alleen authentiek, oprecht , waarachtig, als je je verstand gebruikt en blijft nadenken.
   Mijn ervaring is juist het doen en naleven van de Bijbelse principes, zoals door Yeshua doorleeft en onderwezen, de waarheid van de Bijbel en het bestaan van JHWH bewijst.
   In elk geval, na je dood zul je die waarheid ook zien, maar dan confronterend: wie in dit leven JHWH negeert als niet bestaand, zal Hem ook in de eeuwigheid niet kunnen kennen, Hij houdt je aan je keuze.
   Dus ga es op zoek, nu je nog leeft. Niet in de kerken of synagoges, dat schiet niet op, moskeeen e.d. nog minder.
   Lees , als je dat wil, https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
   Shalom
   Ben

   Like

   • Harry zegt:

    Weet je wat het is Ben ,

    je moet er nou eenmaal in willen geloven .
    Ergens in .
    Er zijn er hier die zeggen : ” ik geloof wel ergens in , maar ik weet niet precies wat ” .
    Maar ook jij zal vinden dat alle andere geloven onzin zijn , want die hebben het allemaal bij het verkeerde eind .
    Voor mij geldt dat ik er dan EEN MEER HEB DAN AL DIE ANDEREN , DIE IK ONZIN VIND . Helemaal niet zo moeilijk !
    En al die miljarden mensen die ergens in geloven , menen nou eenmaal dat ze ZELF het enige juiste geloof aanhangen !
    Maar wie heeft er nou gelijk ?
    Als jullie dat nou eens even uitvechten , eerst ?

    Op een of andere manier vind ik je wel een sympathieke vent hoor Ben , waarschijnlijk omdat je altijd beleefd blijft , maar ik ga echt geen links bestuderen die proberen mij op een dwaalspoor te brengen !

    ik kom uit een techneutenfamilie .
    Die willen alles snappen en kunnen beredeneren , berekenen .
    En dat kan met een geloof nou eenmaal niet , want het blijft EEN GELOOF !
    Ik kan echt geen enkele reden verzinnen om ergens in te geloven .
    De evolutie kan ik nog een beetje snappen , daar worden dan ook regelmatig nieuwe ontdekkingen gedaan , voortschrijdend inzicht , zeg maar .
    Bij ieder geloof is dat niet zo , zover ik weet , die blijven onderweg steken .
    Hardnekkig !

    Het is ook zo sponzig .
    En hypocriet , zeker die refo’s in mijn omgeving .
    Er lopen er ook nogal wat van bij een psychiater .
    En met zenuwtrekjes .
    En ik ken er ook twee die regelmatig opgenomen worden .
    Het is vast niet goed voor je geestelijke gesteldheid , die religie .
    De dominee preekt over hel en verdoemenis , en ’s avonds zijn er die hun eigen kinderen misbruiken . ( Gebeurde 500 meter van mijn woonhuis ) .

    En een van die dominees bij ons , had wel tien van die gescheiden vrouwtjes of weduwen waar ie regelmatig ” op de koffie ging ” .
    Hij probeerde het ook steeds bij een getrouwde vrouw .
    Die vertelde dat haar vent , zo’n grote beer die op een scheepswerf werkte .
    Die verborg zich achter de gordijnen , de dominee kwam altijd op dezelfde dag en tijd en toen meneer de dominee tegen die vrouw zei , ” mijn vlees begeert uw vlees ” , ( van die fijne gelovige licht cryptische uitspraken ) , kwam die vent achter de gordijnen vandaan en zei ; ” mijn klauwen begeren jouw donder ” , pakte die dominee bij kop en kont en donderde hem dwars door de ruit naar buiten !

    Gek he , maar dat soort dingen blijven mij wel bij !
    Nee hoor , daar wil ik niet bij horen !

    Like

  • Piet Snot zegt:

   Harry, zolang jij maar vriendelijk tegen Ben blijft, blijft hij aan je kop zeuren over de bijbel.
   Bij mij heeft hij nou wel door dat het nogal zinloos is.
   Ik ben dan ook blij dat ik van die kerel af ben.
   Bij jou heeft hij nog een klein beetje de hoop dat het ‘m gaat lukken, als je maar lang genoeg blijft zeuren.
   Want meer dan evangeliseren is het niet wat hij doet met ze zelf bedachte baan.
   Je kan niet en joods zijn en een christelijke pastoor.

   Geliked door 1 persoon

   • benkokjoodschrpastor zegt:

    @Piet Snot: lees voor de nodige info: https://tora-yeshua.nl/2011/06/wat-is-joods-christelijk-vanuit-bijbels-historisch-en-actueel-perspectief/
    @Harry: helemaal eens, ik hoor ook niet bij hypocriete figuren, uit welke hoek dan ook, die iets goeds belijden en het tegendeel doen.
    De Bijbel is daar ook heel erg duidelijk over, dus om het Bijbelse geloofsleven te beoordelen op mensen, die het totaal fout invullen, lijkt me onzin.
    Daarom ben ik ook lid van geen enkele kerk, zzp pastor zal ik maar zeggen, zonder salaris en ik leg waar gewenst of nodig het Bijbelse geloof uit, wat joods-christelijk is.
    Dus heet onze website tora-yeshua.nl en mbt alle andere levensvisies of religies: dat mogen alle mensen zelf weten en checken, ik heb het Bijbelse geloof in navolging van Yeshua al 50 jaar getest en dat klopt 100% in de praktijk.
    Ik spreek graag mensen, die niet hypocriet bezig zijn en datzelfde kunnen zeggen, uit welke hoek dan ook.

    Tot slot: ik heb geen enkele opdracht noch behoefte om mensen het Bijbelse geloofsleven aan te praten of op te dringen, alleen degenen , die oprecht op zoek zijn naar de waarheid zijn het gesprek waard.
    Mensen die “dood is dood” willen geloven en de Schepper als niet bestaand beschouwen, moeten dat vooral zelf weten, tot hun eigen schade en ellende uiteraard, mocht de Schepper toch blijken te bestaan.
    Beetje studie van de wonderen van de schepping zou mensen aan het denken moeten zetten, zeker techneuten.
    Geloof je nu echt, dat het wonder van de schepping, dus hele kosmos, een toevalstreffer is van de “oerknal” ??????
    Net zo dwaas als geloven dat een hele mooie Ferrari is ontstaan door een zak te vullen met stukjes ijzererts, potjes verf en lap leer, hard schudden en lang laten liggen en ja hoor, langzaam groeit er een Ferrari uit.
    Jij weet heel goed, dat er door techneuten is nagedacht, een ontwerp is gemaakt, veel testen en uitvindingen doen en na jaren was er die Ferrari, met dank aan de ontwerper.
    Shalom
    Ben Kok (joods-chr. pastor)
    tora-yeshua.nl

    Like

   • Piet Snot zegt:

    Toch proberen hé,
    Wanneer krijg jij nou eens door dat je vervelend begint te worden met je geëvangeliseer.
    We zijn niet geïnteresseerd in jouw fantasie vriendje, mag je helemaal voor jezelf bewaren.
    Zoek een vriendin Ben, ga die de hele dag pesten.
    Oh wacht, daarom krijg je natuurlijk geen vriendin, daar kan niemand tegen.

    Jij reageert niet op een artikel, jij komt hier enkel om zieltjes te winnen.

    Like

 8. Julia zegt:

  We hadden allang alle geloof moeten uitbannen. Geloof is en blijft oorlog.Inderdaad hebben wij slappe makke schapen blijven wegkijken en zonder enig verzet en het sterke geloof en lijdzaam blijven geloven in ideologie van corrupte linkse kliek totaal overgeleverd en is de nieuwe beeldenstorm anno 2020 al flink op weg. Het wegkijken en het blijven toelaten van miljoenen migranten zal uitlopen tot hele nare gewelddadige slachtingen. Dit alles zijn de gevolgen en te danken aan ons zelf. Het is inmiddels al kwart over twaalf en de klok is praktisch niet meer terug te draaien. De vlucht is voor de elitaire politici allang uitgestippeld om het zinkende schip straffeloos te verlaten.

  Geliked door 1 persoon

  • cassandrasez zegt:

   Stalin en Pol Pot zijn keihard bewijs dat oorlogen niets met geloof te maken hebben. Het enige “geloof” dat moordt is Islam maar dat is geen geloof, dat is maar een masker voor politieke macht ambities en geldlust.

   Geliked door 2 people

   • Julia zegt:

    Cassandrasez. Even bij de les blijven: Voerden Katholieken en Protestanten geen jarenlange oorlog in Ierland? De Balkan oorlog Moslims en Christenen? In het verleden de welbekende beeldenstorm? De huidige situatie o.a. Moslims tegenover de Christenen? Dan nog niet te spreken over het jarenlange misbruik binnen de Katholieke kerken. Is dit de wil van God of van Allah dat geloof ik niet. Het is de geloofswaanzin van de mens die deze oorlogen veroorzaken.Trek hier uw conclusies maar uit. Zolang deze geloofswaanzin onder ons leeft zal dit nog voor heel veel ellende zorgen.

    Like

 9. Roni zegt:

  Wat zijn we verraden !! En het gaat maar door….
  Die Pakistaanse dief van de Nederlandse nucleaire kennis destijds zou dat ook een onderdeel van het grote geheel aan verraad zijn geweest ?
  6/40 Miljoen moeten er dat nu 500 miljoen gaan worden, zo snel als mogelijk ?
  Tranen in mijn ogen nu…

  Like

 10. scherpschutter1943 zegt:

  Ik gun onze europese leiders dat zij als eerste sterven onder het islamitisch zwaard. Als het dan toch moet gebeuren, dan zij eerst. Ze hebben het meer dan verdiend. Scherpschutter zal de islamisering niet overleven, dat staat vast. Troostrijke gedachte is wel dat er een heleboel islamitische slachtoffers zullen vallen, Dat staat ook vast.

  Geliked door 2 people

 11. Sinyo zegt:

  Het is niet meer te stoppen, helaas. Een stille dood door de linkerkant van de “samenleving”.
  De kiem werd al geplaatst ver voordat ene Geert Wilders op het toneel verscheen.
  Toen met de gezinshereniging en het gedogen van de schotelantennes werd hoofdzakelijk voor de laag opgeleide moslims al voorspeld, dat het op de lange duur de verkeerde kant op zou gaan. Van integratie zal geen sprake zijn.
  Ongetwijfeld zijn er hoger opgeleiden, die hun weg hebben gevonden. Persoonlijk ken ik er een paar, die in familieverband hun cultuur behouden, maar die ook nooit anderen zullen opdringen. Datzelfde geldt voor mij als kind van twee culturen waarvan een uit de Indische Gemeenschap.
  Een linkje met deze gemeenschap: de kemphanen een OK (GW) de andere NOK (MR)

  Like

 12. cassandrasez zegt:

  De Paus is niet onwetend, die doet het met opzet. Volgens onderzoek van de zevende dags adventisten is Islam door Rome gemaakt (via de vrouw van Mohammed), om het ware/orthodoxe geloof uit te roeien. De Spaanse Inquisitie was gewoon de voortzetting van El Andalus, met martelen en doden van Joden en “ongelovigen”. Destijds wisten de echte christenen wat de bijbel zei en het Protestantisme heeft ze verslagen, maar daar hebben de Roomsen 100 jaar geleden met wild sukses een eind aan gemaakt met het promoten van Darwin’s evolutie theorie. Als je vandaag de dag hardop zegt dat je Genesis gelooft, lachen ze je uit, ook in de kerken.

  Onze situatue is exact dezelfde als Israel in het Oude Testament, wiens ervaringen een waarschuwing voor ons hadden moeten zijn. Iedere keer als Israel afdwaalde, andere volken en andere goden achterna, dan kwamen de Filistijnen, of andere vreemde machten, en pikten hun land in en aten hun oogst op. Wij hebben vanaf ong. 1960 niet anders gedaan dan God afschaffen, uit de regering, uit het publieke leven, uit de leerstof, van onze munt af. Best, zei God; probeer Allah, zien hoe je dat bevalt.

  Like

 13. loNe zegt:

  redelijk goed stuk ;
  je moet wel weten dat het ‘hongaarse christendom’ super-nationalistisch is ,
  alsof de hongaren God’s uitverkozen volk is
  (en ik kan dat weten door ervaring)

  … maar het werkelijke probleem is
  dat “de evangelische versie van een goede Jezus” (als per nieuwe testament)
  de westerse christenheid zacht en blind heeft gemaakt

  …de hele clue is ‘de profeten’, die de christenheid niet kent / begrijpt ,
  omdat die juist de rechtvaardigheid en kracht tóevoegen aan dat ‘evangelische idee’,
  – simpelweg omdat NT en OT bij elkaar horen

  …de REDEN voor Openbaring die begint wordt uitgelegd in de profeten :
  zie het-report nl ( als dat mag EJ)

  …deze wereld is een gepasseerd station
  onheelbaar
  ontsnap het !

  Like

 14. Republikein zegt:

  Geachte aanwezigen, doe wat uw taak is op deze planeet, ga copuleren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s