Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

Screenshot (88)

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

De laatste decennia is vooral onder de kabinetten Balkenende en Rutte de macht van de overheid sterk toegenomen. Omdat de Nederlandse regering zich onderhorig maakt aan de EU en de VN, hebben de burgers steeds meer individuele rechten via nieuwe wetgeving moeten afstaan. Het Nederlandse volk stemde in 2005 tegen de EU-grondwet, maar de regering tekende twee jaar later na enkele kleine aanpassingen het Verdrag van Lissabon. Inspraakprocedures werden via de Crisis- en herstelwet (2010) versneld met als gevolg dat er tegen de wil van omwonenden allerlei ruimtelijke projecten gerealiseerd konden worden. Hoewel de wet aanvankelijk als tijdelijke maatregel was beoogd, werd zij in 2013 permanent. Na een afwijzend referendum (2016) over het handelsverdrag met Oekraïne werd het van een nietszeggend inlegvelletje voorzien. In 2018 volgde de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de zogeheten Sleepwet, en werd het referendum afgeschaft. Ambtenaren zijn sinds het Pikmeerarrest uit 1998 niet meer persoonlijk verantwoordelijk voor hun doen en laten. Zodoende is er macht verplaatst richting ambtenaren. Macht wordt gecentraliseerd en de bevolking wordt steeds meer onder controle geplaatst.

Op de wenslijst van de overheid staat het onder controle brengen van de digitale media die “nepnieuws” zouden verspreiden. Intussen is de overheid zelf de grootste verspreider ervan. Kritisch twitteren (hate-speech) zal ook niet lang meer mogelijk zijn. De overheid tracht de vrijheid van meningsuiting zoveel mogelijk in te perken. Het demonstratierecht staat op de tocht, zeker als een demonstratie niet in lijn is met het beleid. Meten met twee maten is meer regel dan uitzondering; rechts wordt gedwarsboomd.

Nadat een eerste versie van de coronanoodwet werd afgewezen, heeft het kabinet op 13 juli 2020 een nieuwe versie naar de Tweede Kamer gestuurd, maar ook met deze krijgt minister De Jonge van Volksgezondheid dictatoriale bevoegdheden. De ingediende wet is bedoeld om hem te machtigen ingrijpende maatregelen af te kondigen om een mogelijke tweede corona-golf in te dammen. In de wet is overigens geen sprake meer van een pandemie, maar van een epidemie. De politie mag niet meer binnenkomen om je bezoek te verstoren en van een boete te voorzien. Ook zal een boete niet meer leiden tot het weigeren van een “verklaring omtrent het gedrag”, maar een strafblad blijft. De nieuwe wet zal niet een jaar gelden, maar een half jaar met mogelijkheid tot eindeloze verlenging. Het grootste probleem blijft echter dat het parlement de vrijheidsbeperkende maatregelen niet hoeft goed te keuren; De Jonge kan volstaan met een inlegvelletje aan de Tweede Kamer. De contactapp is van de baan, maar daar komt dan weer een aparte wet voor. De regering wordt steeds dictatorialer en gebruikt het virus om de rechtsstaat af te schaffen en de burgers hun grondrechten te ontnemen.

Er wordt te veel toegegeven aan allerlei eisen van een kleine groep radicale activisten zonder ze kritische vragen te stellen. Elke vorm van redelijkheid dreigt daardoor plaats te maken voor een collectieve waanzin, waarin enerzijds tradities op de schroothoop gegooid moeten worden en er anderzijds een collectieve verkramping ontstaat waarin mensen in toenemende mate bang zijn om zich uit te spreken tegen de eisen van de radicalen.

De overheid heeft steeds meer macht naar zich toegetrokken, iedereen is afhankelijk van de staat; de overheid geeft migranten voorrang boven autochtonen en islamieten een gunstige uitzonderingspositie. Nederland is doorgeslagen in het faciliteren van “kwetsbaren”. Bij demonstraties worden linkse demonstranten niet aangepakt, rechtse des te harder. Iedereen moet met één stem spreken (17 Sustainable Development Goals, op weg naar de Orwelliaanse bureaucratie van de VN) en dwarsliggen is niet toegestaan. Het doel is een communistische wereldregering met één wereldreligie en herverdeling van de welvaart op de wereld. De elite zal daarbij buiten schot blijven. De overheid conformeert zich al jaren aan de eisen van de EU en de VN en werkt volgens de technocratische VN-Agenda 2030.

Qua stemgedrag zijn de burgers ruwweg te verdelen in twee blokken: rechts, mensen die individuele verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid voorstaan, tegenover globalistisch links, dat het collectief boven het individu stelt, en repressie en uitzuiging van de burgers beoogt, terwijl de machthebbers er wel bij varen. Het linkse blok, inclusief de islamitische partijen, is dictatoriaal en sluit rechts, met name FvD en PVV, uit. Het is de vraag of de kiezers van de partijen, die op grond van hun naam vrijheid, democratie of het christendom voorstaan, beseffen dat zij in werkelijkheid de weg naar het communisme steunen. Christenen mogen zich wel realiseren dat de EU zich antichristelijk opstelt. Zeker is dat de kiezers door de media, die naar voren brengen wat de overheid wil, onwetend worden gehouden over wat er werkelijk aan de hand is en eigenlijk willen zij dat ook niet weten; de meesten willen niet met andersdenkenden discussiëren en steken liever de kop in het zand.

Coronacrisis

De coronacrisis komt de politiek goed uit, wat blijkt uit een artikel “Versneld op de goede weg dankzij Corona”, waarin Hugo von Meijenfeldt, Senior Sustainability Advisor, het versneld doorzetten van al vóór de crisis aanwezige goede trends als realistisch ziet. Von Meijenfeldt is Coördinator Nationale Implementatie Global Goals voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken en vanuit zijn publieke functie coördineert hij alle acties vanuit het bedrijfsleven, de financiële sector, maatschappelijke organisaties en de overheid als het gaat om de werelddoelen. Eerder zag António Guterres, secretaris-generaal van de VN, de coronacrisis al als een uitgelezen kans om een wereldwijde communistische dictatuur onder de vlag van de VN te realiseren. De genomen maatregelen tegen de coronacrisis zijn buitenproportioneel, zelfs fysiek menselijk contact werd verboden. Het is een aanval op de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van burgers.

De overheid, miljardairs, NGO´s als Milieudefensie, Natuurmonumenten, met Jeroen Dijsselbloem als voorzitter (vroeger een onafhankelijke niet gesubsidieerde milieuorganisatie), Vogelbescherming, WNF, Urgenda, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland, die door de Postcodeloterij gesubsidieerd worden, vormen de macht samen met multinationals en internationale lobbyclubs, gelieerd aan het bankwezen en de Trilaterale Commissie. Samen dicteren ze de politieke agenda.

Uitoefening van macht

Adam Weishaupt (1748-1830) sloot zich als hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Ingolstadt in Duitsland aan bij de vrijmetselaarsbeweging. Hij verdiepte zich in het fenomeen macht en ontwikkelde een systeem van macht achter de schermen, waarvan het volk het bestaan niet zou weten. In dat systeem ontbrak het ethisch denken en diefstal en moord werden een wezenlijk onderdeel ervan. Hij richtte een organisatie op, waarvan de leden zijn denktrant moesten delen en onderwerping, spionage, dwang en verklikkerij niet schuwden. Hij kwam in contact met het gezelschap van Mayer Amschel Rothschild, geldwisselaar in Frankfurt aan de Main, en kreeg de opdracht in het geheim een eenwereldstaat te ontwerpen die aan Rothschild c.s. onderhorig zou zijn. Weishaupt presenteerde zijn communistische programma op 1 mei 1776, en richtte daarbij de eerder verboden Orde van Illuminati opnieuw op. Hij werd lid van vrijmetselaarsloges in München en Parijs en met hem infiltreerden veel illuminati in de loges. De wens om een Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen dateert dus al uit 1776 en sindsdien wordt de geschiedenis grotendeels bepaald door (hoge) vrijmetselaars/illuminati. Ook de geschriften van Marx en Engels kwamen uit die koker. Karl Marx was lid van de illuminati en werd gesteund door Nathan Rothschild.

Wie binnen de politiek de top wil bereiken, moet lid zijn van een achter de schermen werkende, transnationale superloge onder toezicht van de Rothschilds. Zo´n politieke leider heeft een dubbele agenda, één voor het volk dat hem gekozen heeft, de andere voor de onzichtbare macht (deep state), die aan de touwtjes trekt. Zo liet Mark Rutte in Den Haag steeds opnieuw eurosceptische geluiden horen, terwijl hij in Brussel vervolgens tekende bij het kruisje. Het volk kreeg deze week weer zo´n toneelstuk voorgeschoteld: Rutte “vocht” voor de Nederlandse belangen door de zuidelijke landen, met name Italië, niet hun zin te willen geven, maar toen het erop aankwam, maakte hij geen gebruik van zijn vetorecht en tekende hij ervoor dat de schulden van de Europese landen zouden worden gedeeld. Nederland maakt nu deel uit van een EU-schuldenunie. De vraag is wanneer er een structurele transferunie zal komen. Geld, opgebracht door Nederlandse belastingbetalers, gaat dus via het “Herverdelingscoronafonds” van 750 miljard euro naar noodlijdende Italiaanse banken om slechte leningen weg te werken. Dit onder het mom van solidariteit. Ook ging Rutte akkoord met invoering van belastingen door de EU, waarmee Nederland dus ook zijn financiële soevereiniteit prijs gegeven heeft na eerdere inlevering van de eigen munt en opheffing van een groot deel van de grensbewaking. Bovendien geldt Europees recht boven dat van Nederland. Zelf wist Rutte de uitkomst van de laatste onderhandelingen in Brussel als succesvol aan het volk te presenteren, daarbij geholpen door de media. Nog steeds staat zijn partij dan ook zeer hoog in de peilingen!

Rutte´s voorganger, Jan Peter Balkenende, was niet alleen lid van een superloge, maar nam bovendien in 1985 deel aan een “International Visitors Leadership program” in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs”, een organisatie aan de wieg waarvan Nelson Rockefeller stond en waarvan de deelnemers werden klaargestoomd om de elite van de wereld te dienen. Hij deed dit gelijktijdig met Nicolas Sarkozy. Andere onderzoekers naar het fenomeen “macht” dan Weishaupt kwamen tot de conclusie dat machthebbers doorgaans geen empathie kennen, geen zelfreflectie, geen geweten en geen schuldgevoelens, dat zij meesters zijn in geheimhouding, dat zij liegen en een minachting voor mensenlevens hebben.

Om de macht zoveel mogelijk te centraliseren, is Nederland verdeeld in 25 veiligheidsregio´s, die allen worden voorgezeten door de burgemeester van de grootste stad. Burgemeester Bruls van Nijmegen, die in 2013 achter de aangiften tegen de minder-minder-Marokkanenuitspraak van Wilders stond, is de voorzitter ervan. Benoemd door de Kroon zijn ze absoluut gehoorzaam aan Den Haag. Hun agenda is even gewetenloos als die van Mark Rutte en andere leden van het kabinet. Macht corrumpeert; de overheid wordt dan ook steeds corrupter, de bureaucratie steeds omvangrijker.

Groene transitie en demonstraties

Talrijke demonstraties worden er gehouden, maar de overheid heeft de politie opdracht gegeven om deze met harde hand in toom te houden, ook als ze vredelievend verlopen. Boeren hebben te maken met toenemende regeldruk, toenemende lastendruk, zien hun familiebedrijven kapot gaan en zijn gaan demonstreren, nu steeds meer politici veel boerenbedrijven willen doen verdwijnen in het kader van “de Groene Transitie”, waarbij boeren dus hun zelfbeschikking als ondernemer verliezen. Nederland dreigt te veranderen in een land zonder boeren met een zee zonder vissers en een economie zonder MKB en volgebouwd te worden met zonnepanelen en windmolens. Er zal veel nieuwbouw moeten komen om immigranten te kunnen huisvesten.

Zonder boeren zal de burger wellicht aangewezen zijn op het mogelijk genetisch gemanipuleerde voedsel dat “duurzaam” gemaakt zal worden door één van de multinationals. Behalve door de boeren wordt er veel gedemonstreerd door “Viruswaanzin”, dat zich niet alleen verzet tegen de lockdown, maar ook tegen verplichte vaccinaties. Geweld werd uitgelokt door “hooligans”, die schielijk in een politiebusje verdwenen. De demonstraties staan onder leiding van Willem Engel, biochemicus, die veel kennis over aerosolen en daarmee over de verspreiding van het virus heeft en kritisch is over de maatregelen van het kabinet en het functioneren van het RIVM. Hij wordt bijgestaan door de jurist Jeroen Pols; helaas werden bij de rechter neergelegde eisen tot nu toe niet gehonoreerd.

Er wordt “Viruswaanzin” wel eens verweten een “gecontroleerde” vorm van oppositie te zijn, maar dat is van afstand moeilijk te beoordelen. Het uitnodigen van BLM-aanhangers is uit den boze!

Door:
Catherine A. Boon-Langedijk
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Bananenmonarchie Nederland, dictatuur, EUSSR, kwaadaardige opzet, nieuw fascisme, Overheid, Rotzakken, Verenigde Naties, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

16 reacties op Toenemende macht van de overheid in het kielzog van de EU en de VN

 1. Julia zegt:

  Elke realist weet waar overheden al jaren mee bezig zijn. Inderdaad het coronavirus wordt gebruikt om volkeren nog meer angst in te zaaien en te onderdrukken met als hoofddoel het volk totaal afhankelijk te maken van de overheid. Het is bekend dat politici er een zeer achterbaks achterdeur politiek op nahouden en goed zijn getraind in manipuleren en het verkondigen van onwaarheden. Het belangrijkste is op dit moment onder de leugen van verspreidingen van het dodelijke coronavirus meer en meer angst in te zaaien, tweedeling verder bevorderen, veel banen bewust verloren te laten gaan, heel veel bedrijven bewust failliet te laten gaan, pensioenen te korten en straks uiteraard de miljarden die uitgegeven moeten worden aan uitkeringen in te dammen en een ieder te voorzien van een basis inkomen met minimale besteding voor levensbehoeften en deze besteding verplicht te besteden in een vorm van staatswinkels, contant geld te verbannen zodat de overheid exacte controle heeft hoe en waaraan het minimaal bestedingspatroon wordt besteed. Gemanipuleerd voedsel zal doorgedrukt worden en gezond voedsel niet meer te betalen, mondkapjes en sociale verarming zal veel mensen ziek maken zowel fysiek als psychisch, een maximale leeftijdsgrens wordt vastgelegd in de Wet wanneer men nog wel of geen recht meer heeft op medische hulp. Tevens zullen de schadelijke testen door staafjes te diep in de neusholte te duwen en het verplicht gif vaccin ook de nodige slachtoffers brengen . Op deze smerige manier wordt dit spel na jaren binnenkort afgerond en zal eventueel enige hoop een verloren zaak zijn. Velen beseffen nog niet dat het uiteindelijke doel is miljardairs te verrijken, volk te onderdrukken en het hoofddoel de wereldbevolking sterk te reduceren. Het blijkt dat het bij velen helaas nog niet is door gedrongen dat overheden, elitaire machtswellustelingen zoals Gates, Soros en de rest van het elitaire tuig het meest gevaarlijke virus is wat er rond dwaalt. Het cornonavirus is sterk over trokken en er zullen helaas mensen door sterven net als voorgaande jaren bij griepvirussen het geval was maar nimmer dergelijke vernietigende maatregelen hiervoor zijn getroffen. Dit zegt meer dan genoeg. Het is uiteindelijk 2020 en de NWO agenda 21/2030 dient volgend jaar in volle gang te worden ingezet.

  Geliked door 1 persoon

 2. Bas zegt:

  Ondertussen
  Hoe kan het zover komen dat een krant als trouw de doodsbedreigingen van een Ghanees jegens het Nederlandse volk plaatst en het heel normaal vindt? Leg ons dat eens uit….

  https://www.trouw.nl/leven/jerry-afriyie-moeten-er-doden-vallen-om-van-sinterklaas-een-feest-voor-alle-kinderen-te-maken~b8480cdf/

  Jerry Afriyie: Moeten er doden vallen om van Sinterklaas een feest voor alle kinderen te maken?

  Like

  • fleckie zegt:

   Neen, , hij moet zelf. “ opgeruimd “ worden, als opstandeling tegen een doodgewoon , ‘‘volksvermaak‘!!!!! is per slot VAN. REKENING. nog NIET. EENS. als EUROPEAAN. aan te duiden!!…….<~<…<~<~<~<~<

   Like

 3. Bas zegt:

  Geen tijd en geld voor kinderen…
  https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5173341/kinderen-zwangerschap-geboorte-man-vrouw-flexibel-contract-studie-cbs?amp&__twitter_impression=true

  We krijgen steeds minder kinderen: ‘Studie en flexwerk zitten in de weg

  Vrouwen in Nederland krijgen de laatste jaren steeds minder kinderen en dat is niet meer alleen te wijten aan economische malaise, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat vrouwen langer studeren en meer flexwerken daalt het kindertal.

  Het is bekend dat vrouwen die onderwijs volgen minder vaak kinderen krijgen dan degenen die al afgestudeerd zijn en werken. Dit geldt volgens het CBS voor alle leeftijden, maar is vooral een factor bij vrouwen onder de 33 jaar.

  Veel meer flexcontracten
  Studenten beschikken meestal niet over de financiële middelen om een kind te kunnen bekostigen. Ook wordt het afronden van een studie als belangrijke voorwaarde voor het ouderschap gezien, schrijft het CBS.

  De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een tweede verklaring voor het dalende aantal kinderen. Er zijn anno 2020 veel meer mensen met een tijdelijk, flexibel contract en het aantal vaste contracten daalt.

  Like

  • Koos Roegholt zegt:

   Er wordt beweerd dat in de derde Wereld armoede tot grote gezinnen leidt. Hier leidt armoede tot kleine gezinnen. Rara, hoe kan dat nu? De moraal is natuurlijk dat we Afrika financieel moeten steunen.

   Like

 4. Bas zegt:

  De politie in Belgisch Noord Korea treed keihard op tegen een blanke jongen die geen mondkapje opheeft en weigert zijn paspoort te tonen.
  Is de Belgische Politie ook zo streng tegen migranten die in België kommer en kwel veroorzaken?
  Neen!

  Geliked door 1 persoon

  • Julia zegt:

   Bas het is voor welk politiekorps dan ook binnen Ëuropa streng verboden tegen de ongecontroleerde woestijnratten en criminele zwarten op te treden. De nadrukkelijke opdracht is dat zij ongewapende burgers ongeacht leeftijd (als zij maar zwarten of geïmporteerd tuig met rust laten) hardhandig aan te pakken al is het maar over een lullig geval van een mondkapje. De betreffende agent die op deze jongen uit pure frustratie en dermate geweld heeft toegepast zou vervolgd en opgesloten moeten worden omdat hij blijkbaar totaal is doorgedraaid. Dit geldt uiteraard voor alle agenten die dergelijk nodeloos geweld toepassen. De media en NPO helpt wel mee om recht te kletsen wat krom is maar heeft opdracht om absoluut niet te publiceren over de meest onmenselijke wantoestanden en schennis van mensenrechten die in de landen van de barbaren en Zuid Afrika plaats vinden.

   Like

 5. verwardeman zegt:

  JA ! de roverheid weet wat goed voor ons is , nou nou nou !
  Die open grenzen , briljant ! elke klootzak kan hier in en uit lopen , alsof je de buitendeuren van
  je woning ook open laat staan .
  Die Euro , briljant ! Rijke landen en armere landen met EEN munt laten doen , gaat
  die rijkere landen natuurlijk geld kosten .
  Die multiculti , briljant ! haal hier miljoenen moSSlims / zwarten naar toe die ons haten , die onze
  huizen bezetten , onze schatkist leeg-parasiteren en je weet : voor onze jeugd geen toekomst.
  Het millieu ! al tientallen jaren zeuren over zure regen en CO2 , maar in die tijd wel tienduizenden
  bomen gekapt voor bedrijventereinen , rondwegen , rotondes , snelwegen en noem maar op .
  Waarschijnlijk zijn stenen betere CO2-afvangers dan bomen ………
  Ja , wij mogen ons gelukkig prijzen met zo’n fantastische roverheid met – aan het roer – de
  ongeevenaarde STAATSMAN Mark Rutte !
  Jezus wat zijn wij bofkonten ……………………………maar toch stem ik voor de zekerheid maar
  PVV.

  Like

 6. Pingback: Over toenemende macht – Home

 7. Bas zegt:

  GVD!!!!!!
  https://www.bd.nl/oss-e-o/arie-den-dekker-nog-in-leven-na-brand-voor-gemeentehuis-meldt-zoon-ze-willen-de-stekker-eruit-trekken~a5057e9e/

  Arie den Dekker nog in leven na brand voor gemeentehuis, meldt zoon: ‘Ze willen de stekker eruit trekken’

  VIDEOOSS – Arie den Dekker is nog niet overleden, zo meldt zijn zoon Anthony. De dakloze Ossenaar (54) stak zich maandagochtend in brand voor het gemeentehuis van Oss. Zijn advocaat Richard Laatsman meldde dat Den Dekker bezweken was aan zijn verwondingen. Zijn zoon meldt nu dat dat een misverstand is. ,,We zijn nu in het ziekenhuis. De artsen willen er de stekker uittrekken, maar dat gebeurt pas als wij daarmee instemmen.”

  Den Dekker legde in juni 2018 een getuigenis af over de liquidatie op Peter Netten in Oss. Hij hoorde schoten en zag kort daarna een auto wegrijden, verklaarde hij aan de politie. In september 2018 werd daarom mogelijk wraak op hem genomen. Toen brandde het huis aan de Aengelbertlaan dat hij van de gemeente huurde compleet uit nadat er een brandbom naar binnen was gegooid. Het huis werd daarna gesloopt en Den Dekker werd door justitie ter bescherming op verschillende plekken buiten Oss ondergebracht. In april vorig jaar werd dit programma abrupt beëindigd en stond Den Dekker op straat. Hij ligt nu al bijna twee jaar in de clinch met de gemeente en andere instanties over woonruimte.

  Den Dekker heeft daarna tal van acties gevoerd om tot een oplossing van zijn problemen te komen. Hij werd veroordeeld voor het gooien van eieren tegen de ramen van het gemeentehuis en door het werpen van rotte vis in de centrale hal. Ook overgoot hij zich meermalen met koeienmest onder het motto: ‘Ik word hier als stront behandeld.’ Een keer eerder overgoot hij zich met benzine en dreigde hij zichzelf in brand te steken.

  ,,Ik heb een harde les geleerd”, zei hij begin deze maand nog in een interview. ,,Gewoon je mond houden en niks meer melden bij de politie. Want ze hebben schijt aan je.”

  Geliked door 2 people

 8. Bas zegt:

  Weg want WIT…..
  https://www.breitbart.com/europe/2020/07/27/white-woman-quits-sports-presidency-calls-resignations-diversity/

  Blanke vrouw stopt met Commonwealth Games Committee na oproepen tot aftreden om diversiteit te stimuleren

  Dame Louise Martin, voorzitter van de Commonwealth Games Federation, heeft het Commonwealth Games Organising Committee 2022 verlaten na oproepen tot vrijwillig ontslag van de raad “om plaats te maken voor nieuwe stemmen van de zwarte gemeenschap”.

  Vóór Birmingham, Engeland, waar de Commonwealth Games in 2022 worden gehouden, hadden Labour Shadow Sports Minister Alison McGovern, Labour-parlementslid Liam Byrne en Labour-leider van de Birmingham Council Ian Ward aan de conservatieve regering een lijst met eisen geschreven, waaronder: “Post- BLACK LIVES MATTER, welke bestuursleden zullen zich vrijwillig terugtrekken, zoals anderen hebben gedaan, om plaats te maken voor nieuwe stemmen van de Black community? ‘

  Like

 9. Bas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 10. ronjaspers zegt:

  De rotschilds/rockefellers zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen en ellende van de laatste 2 eeuwen.Ik hoop dat mensen enigzins begrijpen dat regeringen en politici geen macht hebben en niets te vertellen hebben.Politici voeren braaf de agenda en het beleid uit van hun puppetmasters.

  Like

 11. Ziejewel zegt:

  Wanneer gaan wij “PUIN RUIMEN”?

  Like

 12. Bas zegt:

  Politiek explosief rapport: Italianen twee keer zo rijk als Duitsers https://trouw.nl/ts-bbd48979 via
  @trouw

  https://t.co/fBNjGML98t?amp=1

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s