Filmmaker Curtis Bowers over de 45 doelen van het communisme om waarden en tradities uit te roeien

(Door: Masooma Haq en Nancy McDonnell – Vertaling: E.J. Bron)

De VS maken op dit moment het hoogtepunt van een 100-jarige communistische agenda mee, zegt filmmaker Curis Bowers in een interview met “The Epoch Times USA”. Zijn films voorspellen veel van hetgeen er nu in de wereld gebeurt.

De filmmaker Curtis Bowers zei in een interview met “The Epoch Times Crossroads” (video vanaf 15:15) dat de communisten in de VS geprobeerd hebben om Amerika met een doelgerichte agenda te verwoesten, inclusief de controle van het onderwijs, de destabilisering van de familie en de bevordering van de ontevredenheid over het moeder zijn.

De voormalige politicus sprak over een lijst van 45 communistische doelen, die in het boek “The Naked Communist” gepubliceerd en in het Congresrapport van 1963 na te lezen zijn. Deze doelen werden opgesteld om de Amerikaanse waarden en tradities uit te roeien.

Bowers is een voormalig Republikeins afgevaardigde uit Idaho, zakenman en filmmaker, die de documentaire “Agenda: Grinding America Down” heeft geproduceerd. De film beschrijft de krachten die geprobeerd hebben om de Verenigde Staten radicaal te veranderen. Zijn film voorspelde bovendien veel van datgene wat er op dit moment in de VS gebeurt.

Bowers zei dat doel nr. 17 van de communisten zou zijn om “de controle over de scholen te verkrijgen” en hen als aandrijfriem voor het socialisme en de actuele communistische propaganda te gebruiken. Het lesplan ondergraven en de controle over de lerarenverenigingen te verkrijgen, evenals de oproep om de partijlijn in de schoolboeken te zetten, zou grotendeels bereikt zijn en heeft veel van de problemen gecreëerd waarmee de Amerikanen op dit moment geconfronteerd worden, zei hij.

“Vijftig jaar geleden werd gezegd dat we de kinderen moeten winnen, want we weten dat wanneer we de kinderen hebben, we alles hebben, en we zullen hen socialistische ideeën bijbrengen”, verklaart Bowers de oorspronkelijke bedoeling van de communistische beweging.

Uit een in 2019 gepubliceerde peiling van de YouGov-Victims of Communism Memorial Foundation bleek dat met het millennium 50% van de mensen (in de leeftijd van 23 tot 38 jaar) en 51% van de generatie Z (in de leeftijd van 16 tot 22 jaar) een nogal of zeer ongunstige kijk op het kapitalisme hebben, wat betekent dat ongeveer de helft het socialisme als goed beschouwt.

Volgens haar website probeert de Victims of Communism Memorial Foundation “de waarheid over het communisme te vertellen”.

Uit een YouGov-peiling uit het jaar 2016 bleek dat 43% van de geënquêteerden onder de 30 jaar het socialisme positief ziet, terwijl 32% het kapitalisme positief ziet. En uit een nationale Reason-Rupe-peiling bleek dat 53% van de 18-29-jarigen het socialisme positief ziet, in vergelijking met slechts een vierde deel van de Amerikanen boven de 55 jaar.

Als mensen niet weten waar ze vandaan komen, weten ze ook niet waar ze naartoe gaan

“op zekere dag zullen ze wakker worden en ze zullen een volk hebben dat niet alleen maar wil hebben wat ze verkopen, maar dit ook nodig heeft, omdat de immorele kracht het karakter zozeer aangetast zal hebben. Ze hebben een grote regering nodig; ze kunnen letterlijk niet voor zichzelf zorgen. Ze hebben noch het karakter noch de deugd om dat te doen, en zo is het gebeurd.”

De communistische leider Karl Marx zei dat het eerste slagveld de herschrijving van de geschiedenis zou zijn, want wanneer de mensen niet weten waar ze vandaan komen, weten ze ook niet waar ze naartoe zullen gaan.

Uit een in 2017 gehouden peiling onder leraren bleek dat slechts 27% van de leraren zichzelf als Republikein identificeert.

Een actueel voorbeeld daarvoor hoe het schoolleerplan en de Amerikaanse geschiedenis veranderd en door de lens van het socialisme onderwezen worden, is het Project 1619 van de journaliste van de “New York Times”, Nikole Sheri Hannah-Jones, wier openingszin van een essay, dat haar de Pulitzer-prijs opleverde, luidde: “De oprichtingsidealen van onze democratie waren fout toen ze geschreven werden”.

Bowers zette ook uiteen hoe communisten de feministische beweging aangemaand hebben om vrouwen met huwelijk en moederschap ongelukkig te maken, met het doel de familie te vernietigen.

“En daarna maanden ze de feministische beweging er verder toe aan om vrouwen met huwelijk en moederschap ontevreden te maken, omdat ze wisten dat ze de familie moesten openbreken om de kinderen voor zich te kunnen winnen. Het gaat altijd om de kinderen, want ze weten: de hand aan de wieg regeert de wereld”, zei Bowers tegenover Crossroads.

De filmmaker zei voor het eerst van de 45 doelen gehoord te hebben, toen hij in 1992 aan een bijeenkomst van de Communistische Partij van Amerika in Berkeley, Californië, deelnam, waarop de partijleiding haar plannen voorlegde.

Het communistische doel nr. 40 luidt: “Breng het gezin als instelling in diskrediet. Bevorder de ruimdenkendheid en een gemakkelijke scheiding”, en doel nr. 41: “Benadruk de noodzaak om kinderen weg te houden van de negatieve invloed van de ouders. Schrijf vooroordelen, geestelijke blokkades en het achterblijven van kinderen toe aan de onderdrukkende invloed van de ouders.” Deze dingen dragen er rechtstreeks aan bij de kinderen van hun ouders los te scheuren en de stabiele familiestructuur open te breken.

In het jaar 1969 ondertekende de toenmalige gouverneur van Californië, Ronald Reagan, de wet over de scheiding zonder schuld, en in de daaropvolgende 15 jaar volgden bijna alle Amerikaanse staten het voorbeeld van Californië en vaardigden een wet uit die lijkt op de Californische. De wet over de scheiding zonder schuldbekentenis maakte de ontbinding van een huwelijk gemakkelijker, omdat geen van beide partijen een foutief gedrag moest bewijzen.

Behalve de destabilisering van de familie en de controle over de onderwijsinstellingen, aldus Bowers verder, gebruikten de communisten de strategie van Antonio Gramsci, een marxistische filosoof en politicus, om andere belangrijke instellingen te infiltreren, te beïnvloeden en deze te gebruiken om de mensen van binnenuit te veranderen. “Via het onderwijs, de media, amusement worden de mensen langzaam van binnenuit veranderd.”

De 45 doelen uit “The Naked Communist” van W. Cleon Skousen:

1.   Amerikaanse erkenning van de co-existentie als enige alternatief tot de atoomoorlog.

2.   Amerikaanse bereidheid om te capituleren in plaats van atoomoorlog te voeren.

3.   Ontwikkel de illusie dat de totale ontwapening [door] de Verenigde Staten een demonstratie van morele kracht zou zijn.

4.   Sta vrije handel tussen alle naties toe, onafhankelijk van het communistisch lidmaatschap en onafhankelijk van het feit of voorwerpen voor de oorlog gebruikt kunnen worden of niet.

5.   Verlenging van de lange termijn leningen aan Rusland en Sovjet-satellietstaten.

6.   Amerikaanse hulp voor alle naties, ongeacht de communistische heerschappij.

7.   Gegarandeerde erkenning van Rood China. Opname van Rood China in de VN.

8.  De oprichting van Oost- en West-Duitsland als gescheiden staten ondanks de belofte van Chroesjtsjov uit 1955 om de Duitse kwestie door vrije verkiezingen onder toezicht van de VN op te lossen.

9.   Verleng de conferenties om atoomtesten te verbieden, omdat de VS ermee ingestemd hebben om de testen op te schorten zolang de onderhandelingen bezig zijn.

10. Sta aan alle Sovjet-satellietstaten een individuele behandeling in de VN toe.

11. Bevorder de VN als enige hoop voor de mensheid. Wanneer de Charta wordt herschreven, eist u dat ze als één-wereld-regering met eigen onafhankelijke strijdkrachten wordt ingezet. (Enkele communistische leiders geloven dat de wereld door de VN net zo gemakkelijk overgenomen kan worden als door Moskou. Vaak beconcurreren deze beide centra elkaar, zoals ze op dit moment in Kongo doen).

12. Verzet tegen elke poging om de Communistische Partij te veroordelen.

13. Weg met alle eden van trouw.

14. Rusland toegang blijven toestaan tot het VS-patentkantoor.

15. Ondermijn één of beide politieke partijen in de Verenigde Staten.

16. Gebruik technische beslissingen van de rechtbanken om fundamentele Amerikaanse instellingen te verzwakken door te beweren dat hun activiteiten de burgerrechten schenden.

17. Krijg controle over de scholen. Gebruik ze als aandrijfriemen voor het socialisme en de actuele communistische propaganda. Het lesplan ondergraven. Krijg controle over de lerarenverenigingen. De partijlijn in leerboeken invoegen.

18. Controleer alle scholierenkranten.

19. Gebruik studentenonlusten om openbare protesten tegen programma´s of organisaties aan te wakkeren die onder communistische aanvallen staan.

20. Infiltreer de pers. Krijg controle over boekbesprekingen, redactionele bijdragen en politieke standpunten.

21. Controleer sleutelposities bij de radio, de tv en bioscoopfilms.

22. Ga er mee door de Amerikaanse cultuur in diskrediet te brengen door alle vormen van artistieke uitdrukking te kleineren. Tegen een Amerikaanse communistische cel werd gezegd om “alle goede beelden uit parken en gebouwen te elimineren en door vormloze, onbeholpen en onbelangrijke vormen te vervangen.”

23. Controleer kunstcritici en directeuren van kunstmusea. “Het is ons plan om lelijke, afstotende, onbelangrijke kunst te bevorderen.”

24. Ruim alle wetten uit de weg die obsceniteit regelen door ze “censuur” en een schending van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid te noemen.

25. Breek alle culturele morele standaards af door pornografie en obsceniteit in boeken, tijdschriften, bioscoopfilms, de radio en de televisie te bevorderen.

26. Presenteer homoseksualiteit, degeneratie en promiscuïteit als “normaal, natuurlijk, gezond”.

27. Infiltreer de kerken en vervang geopenbaarde religie door “sociale” religie. Breng de Bijbel in diskrediet en benadruk de behoefte aan intellectuele rijpheid, die geen “religieuze kruk” nodig heeft.

28. Ruim het gebed of welke fase van religieuze uitdrukking dan ook in de scholen uit de weg met de motivering dat dit tegen het principe van de “scheiding van kerk en staat” indruist.

29. Breng de Amerikaanse grondwet in diskrediet door hem ontoegankelijk, ouderwets, niet voldoend aan de moderne behoeftes te noemen en een hindernis voor de samenwerking tussen de naties op wereldwijde basis.

30. Breng de oprichter van Amerika in diskrediet. Presenteer hen als egoïstische aristocraten die zich niet met de “gewone man” bezighouden.

31. Belaster alle vormen van de Amerikaanse cultuur en ontmoedig het onderwijzen van de Amerikaanse geschiedenis met de motivering dat deze slechts een klein deel van het “grote geheel” zou zijn. Plaats de Russische geschiedenis sinds de machtsovername door de communistenmeer op de voorgrond.

32. Ondersteun elke socialistische beweging om gecentraliseerde controle over een of ander deel van de cultuur te hebben – onderwijs, sociale agentschappen, sociaal-maatschappelijke programma´s, klinieken voor psychische gezondheid, enz.

33. Elimineer alle wetten of processen die het bedrijf van het communistisch apparaat verstoren.

34. Ruim de Congrescommissie voor on-Amerikaanse activiteiten uit de weg.

35. Breng de FBI in diskrediet en demonteer haar uiteindelijk.

36. Infiltreer de vakbonden en krijg er controle over.

37. Infiltreer het grootkapitaal en krijg er controle over.

38. Draag enkele arrestatiebevoegdheden van de politie over aan sociale instellingen. Behandel alle gedragsproblemen als psychiatrische storingen, die niemand behalve een psychiater begrijpen [of behandelen] kan.

39. Beheers het psychiatrisch beroep en gebruik de wet over psychische gezondheid als middel ter verkrijging van gedwongen controle over diegenen die zich verzetten tegen communistische doelen.

40. Breng de familie als instituut in diskrediet. Moedig promiscuïteit en gemakkelijke scheiding aan.

41. Benadruk de noodzaak om kinderen weg te houden van de negatieve invloed van de ouders. Leid vooroordelen, mentale blokkades en achterstanden van kinderen terug tot onderdrukkende invloed van de ouders.

42. Schep de indruk dat geweld en opstand legitieme aspecten van de Amerikaanse traditie zijn, dat studenten en belangengroepen zouden moeten opkomen en met vereende krachten economische, politieke of sociale problemen zouden moeten oplossen.

43. Breng alle koloniale regeringen ten val, voordat de inheemse bevolking tot zelfbestuur bereid is.

44. Internationalisatie van het Panamakanaal.

45. Opheffing van het Conally-voorbehoud, opdat de Verenigde Staten het wereldgerechtshof er niet aan kunnen hinderen de jurisdictie [over binnenlandse politieke problemen] over te nemen. Geef aan het wereldgerechtshof in dezelfde mate jurisdictie over naties en individuele personen.

Bronnen:
epochtimes.de
Door: Masooma Hag

epochtimes.de
Door: Nancy McDonnell

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op Filmmaker Curtis Bowers over de 45 doelen van het communisme om waarden en tradities uit te roeien

  • klaas zegt:

   The man who spearheaded a global initiative to decriminalize homosexuality is a homophobe.

   The man who negotiated 4 historic peace deals and managed to avoid having to go to war against a NATO ally is a warmonger.

   The man who brought troops home does not value the US military.

   The man who fixed the VA thinks people wounded or killed in war are “losers and suckers”.

   The man who increased funding for black colleges and universities and locked it in for 10 years hates black people.

   The man who created Opportunity Zones to revitalize distressed communities hates minorities.

   The man who champions school choice hates the poor.

   The man who presided over the biggest increase in median household earnings in decades hates the middle class.

   The man who began closing the wealth gap is only in it for his own financial gain.

   The man who reduced our dependence on communist China hates democracy.

   The man who reopened the Iron Range and created hundreds of thousands of high paying resource jobs hates the working class.

   The first man in American history whose net worth went down while he was president is a greedy fat cat.

   The man who instituted prison reform and criminal justice reform is a racist sociopath.

   The man who had a record number of small donations to his campaign and funded much of it out of his own pocket is a Wall Street shill.

   The man who doesn’t take a salary as president is not paying his fair share.

   The man who appointed the first openly gay person to his cabinet is anti-gay.

   The man who wants to take his case to court and let the court decide is a dictator.

   The man who followed the constitution and allowed the states to generate their own coronavirus policy failed on coronavirus.

   The man who presided over the single largest quarterly rise in GDP is destroying the economy.

   The man who told his supporters to vote in person so there’d be no cheating is trying to steal the election.

   We are officially living in upside down land.

   Like

 1. bobzelf zegt:

  het ENIGE ,, dat is mis ..

  is de kreet …

  PUTIN DID IT , HET WAS EEN BUKRAKET ……

  WHAHAHAHAHA

  DUS DE CCCP . VIEL UIT ELKAAR, EN DE USA PIKT HET OP .

  over HERSENDODEN GESPROKEN ,

  MOOI ZO, GA MAAR AAN HET GAZZZZZZZZ ,

  OOM VLADIMIRICH

  Like

 2. saddy zegt:

  Yuri Bezmenov mist hier met zijn uiteenzettingen in de 80-jaren.
  35 Jaar later en oh wat had hij gelijk.
  Maar niet alleen in Amerika. Luister naar de blanke schoolkinderen in Rotterdam over de ondergedoken leraar en huiver.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s