LONGREAD: Waarom verwoest Merkel Duitsland?

(Door: Sven von Storch – Vertaling: E.J. Bron)

Waarom kwelt, mishandelt en verwoest Merkel het Duitse volk met haar leugens, haar propaganda, haar belastering en verboden, de repressies, het angst zaaien, de isoleringen en de opsluiting van de burgers? Om de mensen te beschermen? Nee, het is vanwege de “Great Reset”.

Al bijna een jaar maken we in Duitsland het grootste bedrog en machtsmisbruik na de oorlog mee. In het begin zei men nog: de verbreiding van het coronavirus uit China zou de ergste pandemie van onze tijd zijn en het leven van iedereen bedreigen, de bijna wisse dood brengen. De feiten en cijfers bewijzen echter dat in het jaar de bovensterfelijkheid niet belangrijk hoger was dan in de vijf jaar daarvoor.

Eerst wilde Angela Merkel de grenzen helemaal niet sluiten. Bovendien zouden de mondkapjes als voorzorgsmaatregel helemaal niets helpen, ze zouden zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid, was te horen uit Merkel´s centrale comité.

Maar plotseling veranderden de tekenen des tijds: het coronavirus werd als kans voor een gigantische politieke omwenteling beschouwd. Door de globalistische elites in “Silicon Valley”, door het Wereldeconomieforum in het Zwitserse Davos, door de Verenigde Naties, door de Communistische Partij van China en natuurlijk ook door Merkel werd de situatie als kans voor een politieke nieuwe start, een “Great Reset”, gezien.

Een nieuw begin, dat een paradijs op Aarde belooft – zonder vrijheid, zonder privé-eigendom, beheerst door een neomarxistische elite, die gebaseerd is op het geld en de technologie van westelijke miljardairs: een nepparadijs naar het voorbeeld van China.  

Het is een historische kans om een einde te maken aan de door linkse ideologen zo gehate bestaande orde van de vrije westelijke wereld en een volledig andere, een “nieuwe orde” te creëren. Dit is een nieuwe orde, waarin het mensbeeld en de morele zuilen van de vrije wereld, zoals de waardigheid van de mens, de vrijheid van de burgers, de grondrechten, de vrijheid van meningsuiting, de soevereiniteit van de volkeren, de democratie en de zuilen van de rechtsstaat niet meer gelden.

Wereldeconomieforum (WEF) bereidt de elites van de wereld op de “Great Reset” voor

Dat de coronacrisis een kans biedt voor politieke verandering, die gegrepen moet worden, eist tenslotte ook de Merkel-vertrouweling Klaus Schwab, die als chef van het WEF optreedt als een soort perswoordvoerder van de globalistische elites, heel openlijk. De “Great Reset” was het belangrijkste onderwerp van het Wereldeconomieforum 2021.

Er is wereldwijd een politiek ter verwoesting van de bestaande orde op gang gebracht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties (VN) wordt haar zichtbare internationale circusbaas. Door de mainstream media worden angst en propaganda verbreid. De regeringsautoriteiten geven officieel opdracht tot “social distancing” en het dragen van mondkapjes. Winkels, scholen, centra voor vrije tijdsbesteding en cultuur worden gesloten. De mensen worden beperkt in hun vrijheid om contacten te leggen, om te bewegen en hun beroep uit te oefenen, in hun huizen opgesloten. Wie zich verzet, wordt bestraft.

Andere meningen, wetenschappelijke argumenten, protesterende artsen, burgerprotesten en de politieke oppositie worden door Merkel´s propaganda-apparaat in diskrediet gebracht en uit de publieke opinie gehouden. Demonstraties worden met geweld ontbonden. Kritiek wordt gecensureerd. Critici worden op alle niveaus bestraft met sancties, tot aan de vernietiging van hun beroepsbestaan toe.

Het internationale luchtvaartverkeer wordt uiterst moeilijk gemaakt of stilgelegd. Het internationale transport van goederen wordt verlaagd. Voor de kleine en middelgrote ondernemingen is de Merkel-lockdown een tragedie, maar voor “Big Tech” en de globalisten betekent de lockdown-waanzin hij miljarden winst. Ze registreren een gigantische toename van hun marktaandeel en stellen hun bestaande globale monopolieposities veilig. De miljardairs zijn de grootste profiteurs, terwijl de burgers hun bestaan kwijtraken.

Merkel´s politiek van de verwoesting

Merkel´s propagandisten en hofvazallen noemen deze politiek van de verwoesting het “nieuwe normaal”. Dit “nieuwe normaal” wordt tegelijkertijd door “Big Tech” en de globalistische elite gepropageerd en verbreid en via hun machtsapparaten aangeprezen als de zogenaamde “nieuwe gemeenschapsstandaard”. Dit “nieuwe normaal”, dat door de regering en de Big-Tech-monopolisten wordt ingevoerd, wordt bovendien enerzijds mogelijk gemaakt door massale angstpropaganda en anderzijds door een in de geschiedenis nog nooit eerder vertoonde censuur. De vrijheid van meningsuiting wordt uitgeschakeld. Volgens het principe van “verdeel en heers!” worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. Voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen worden tegen elkaar uitgespeeld. Zo wordt een conflict gecreëerd en politiek uitgebuit.

Het “nieuwe normaal” is niets anders dan de verwoesting van de bestaande liberale orde en zodoende van de waarden van het Westen. Onze westelijke waardegemeenschap met haar normen, die gebaseerd zijn op het fundament van de joods-christelijke traditie en van de westelijke Verlichting, wordt, net zoals eerder door andere vijanden van de vrijheid zoals communisten en nationaalsocialisten, aangevallen. Ze moet vernietigd worden.

Verwoesting van het identiteits- en waardefundament van onze vrije westelijke wereld

Deze geest van vernietiging, waardoor Merkel wordt aangedreven, geeft ruimte aan een neomarxistische ideologie en levensbeschouwing, die elke historisch gegroeide identiteit en elke structuur van het zijn probeert te vernietigen. Het is de verwoesting van het identiteits- en waardefundament van onze vrije westelijke wereld. In de zogenaamde “nieuwe orde”moet geen plaats meer zijn voor onze westelijke identiteits- en waardefundamenten. Nu al maken we dagelijks deze aan ons opgelegde beperkingen mee. Zij moeten ons “nieuwe normaal” worden.

De neomarxistische orde en ideologie wil elke gegroeide identiteit en structuur van het menselijk zijn vernietigen en te boven komen. Deze cultuur van de vernietiging is het ideologische verbindende element, de grondregel van Angela Merkel. Dit hebben we in het jongere verleden bij de thema´s gezin, gender, natie, religie, enz. kunnen zien.

In het “nieuwe normaal” staan niet meer de bescherming van de vrijheid van de mensen en hun grondrechten op de voorgrond, zoals het geval is in een liberaal-democratische rechtsorde. In plaats daarvan brengt de neomarxistische ideologie de verwoesting over ons, aangedreven door de functionarissen en bureaucraten van dit nieuwe totalitarisme. Deze ideologie en haar functionarissen zijn de hoekstenen van het “nieuwe normaal”, de steunpilaren van deze nieuwe orde van de wereld.

De superfunctionarissen en ideologen van dit neo-totalitaristisch Marxisme, die gelijker zijn dan alle gelijken, onderscheiden zich erdoor dat zij in de politiek, in de wetenschap en in het publieke debat geen andere mening, argumentatie en wetenschappelijke bewijzen tolereren. Integendeel: ze vervolgen en censureren met alle middelen. Oppositionelen worden bestraft en in diskrediet gebracht.

Het opsluiten van de mensen door Merkel – door de mainstream media graag “lockdown” genoemd, omdat dit begrip het totalitaire optreden bagatelliseert – is nodig om het “nieuwe normaal”, om deze “cultuur van de verwoesting” uit te voeren. De verwoesting van mens en maatschappij is de voorwaarde voor de vestiging van een nieuwe wereldorde, die vijandig tegenover onze liberale westelijke wereld staat. De overgang naar deze neomarxistische orde van de wereld wordt door de globalistische elites en hun propaganda-arm verkocht als het “nieuwe normaal”.

Merkel´s regime dient de globale elite

Merkel is de politieke figuur van de globalistische elites in Duitsland en de EU. Merkel voert de verwoesting van de bestaande orde uit door het opsluiten van de burgers, om de “Great Reset” in te voeren die de globale elites nodig hebben. Het zijn dezelfde elites die in de afgelopen 30 jaar door de opheffing van het bankensysteem onder Bill Clinton en door de politiek van het goedkope geld van de centrale banken tot nog nooit eerder vertoonde rijkdom zijn gekomen. Terwijl in diezelfde periode de koopkracht van de normale burgers en hun levensomstandigheden en standaards constant zijn afgenomen en de maatschappij steeds ernstiger uit elkaar is gedreven.

Door de opheffing van het bankensysteem konden de financiële instituten van de globalistische elites kredietbanken kopen en deze met hun financiële instituten fuseren. Iets, dat daarvoor om goede redenen verboden was. Via deze kredietbanken konden zij van de centrale banken bijna oneindige geldmiddelen in de vorm van kredieten voor de koop van financiële producten en speculaties verkrijgen.

Kredietbanken zijn de enige ontvangers die het wettelijk is toegestaan om geld in de vorm van kredieten van centrale banken te krijgen en deze dan aan burgers en ondernemingen door te geven om op deze manier de handhaving van de reële economie en de valutastabiliteit mogelijk te maken.

Dit geld in de vorm van kredieten stroomde na de opheffing van het bankensysteem uiteindelijk niet meer naar de handhaving van de reële economie, maar als “speelgeld” voor speculaties naar de financiële instituten van de globalistische elites. Deze geldstroom naar de financiële instituten en de globale elites zorgde voor een oneindige uitbreiding van de hoeveelheid geld evenals voor een globale schuld, die de hoeveelheid geld in de afgelopen decennia met meer dan het negenvoudige verhoogde.

Dat betekent dat voor elke eenheid geld in de reële wereld inmiddels meer dan het negenvoudige aan geldeenheden in speculaties in de vorm van financiële producten zit. Dat is geld dat in principe waardelos en ongedekt is, maar waarvoor deze financiële speculanten kredieten moeten terugbetalen. Deze kredieten worden normaal gesproken door de opname van nieuwe kredieten via hun eigen kredietbanken bij de centrale banken bediend, of, als dat niet meer lukt, door de zogenaamde reddingspakketten, die Angela Merkel en haar regering voor de globalistische elites en de instandhouding van dit monopoliespel organiseert. Uiteindelijk zijn het de belastingbetalers, wij allemaal dus, die dit met onze arbeid betalen en dit sneeuwbalsysteem in stand houden.

Dit sneeuwbalsysteem is de grootste financiële luchtbel in de wereldgeschiedenis, en deze financiële luchtbel is niet meer bestuurbaar. Zulke financiële papieren bezitten nauwelijks een reële tegenwaarde. Daarom zullen de oneindig grote kredieten van de globale elites nooit meer terugbetaald kunnen worden. Bovendien heeft de verhoging van de hoeveelheid geld in de afgelopen drie decennia een inflatie veroorzaakt die de reële waarde al heeft bereikt en nu steeds sneller overgaat op de consumptiegoederen en zodoende op de koopkracht van de burgers. Dat dit financiële systeem in deze vorm niet lang meer gehandhaafd kan worden en immense politieke en sociale gevolgen zal hebben, weten de globalistische elites al lang.

Daarom hebben deze elites een oplossing voor het uit elkaar spatten van de globale financiële luchtbel nodig. En dat is de zogenaamde “Great Reset”, dat wil zeggen: een nieuwe start met een nieuw systeem. Maar daarvoor heeft men een schuldige voor het mislukken van het bestaande systeem nodig. Een schuldige is belangrijk, zodat de ware verantwoordelijken en profiteurs van dit gigantische systeem van bedrog niet ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Diezelfde immorele spelers die onze vrije westelijke wereld in de afgelopen drie decennia voor zichzelf uitgebuit en misbruikt hebben, die de fundamenten van de meest succesvolle liberale economische en financiële orde uitgehold en daarna onze samenleving en de welvaart van de burgers hebben laten mislukken, zijn nu de nieuwe morele visionairs en goedmenschen, die ons nu een nieuwe wereldorde, een “nieuw normaal” naar hun smaak willen opdringen. Het gaat hen er om hun macht te behouden, in een nieuw gewaad. Met de hulp van Angela Merkel en Big Tech willen ze ons dit opdringen.

Corona wordt aan ons als reden voor de “Great Reset” verkocht

De schuldige heet in dit drama “corona”. Om de mensen tegen corona te beschermen, hebben de globalistische elites een zogenaamde lockdown besloten, die de bestaande economische en financiële orde evenals de maatschappelijke orde vernietigt. Als gevolg van deze ketting van verwoestingen, waarin elke historisch gegroeide identiteit van het menselijk en maatschappelijk zijn wordt uitgeroeid, dient dan een nieuwe orde van de wereld onder leiding van de globale elites geschapen te worden, zonder de garantie op de burgerrechten en de liberale rechtsorde. Een neomarxistisch totalitarisme dient het resultaat van het “nieuwe normaal” en de “Great Reset” te zijn. Het is een systeemwisseling. Daarvoor waren vroeger wereldoorlogen nodig, nu dient het een pandemie te zijn die dit mogelijk maakt.

Het is een systeemwisseling. Of zoals Klaus Schwab het uitdrukte: “The Covid-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore für the 21st century. […] Now is the historical moment, the time, not only to fight the severe virus, but to shape the system for the need for the post-corona era.”

Daarom zal de zogenaamde lockdown net zo lang duren als de tijd die Merkel nodig heeft om de maatschappelijke omstandigheden in Duitsland te vernietigen en zodoende de voorwaarden voor de “Great Reset” te scheppen die de globalistische elites en neo-marxisten nodig hebben. Dit moet dan het begin van een nieuwe orde van de wereld zijn, die niet alleen vijandig tegenover onze liberale westelijke waardegemeenschap staat, maar aan haar een einde wil maken.

Wie niet binnen afzienbare tijd in zo´n onomkeerbare wereld wil wakker worden en geen slaaf van dit “nieuwe normaal”, van deze nieuwe totalitaire neomarxistische maatschappelijke orde wil zijn, moet deze realiteit nu al onder ogen zien. Nog hebben we tijd om deze te verhinderen. We moeten nu opstaan en in onze omgeving en overal waar we kunnen voor onze vrijheid, voor onze vrije wereld en voor onze civilisatie zoals wij die kennen, vechten. Nu, vandaag en direct!

Bron:
freiewelt.net
Door: Sven von Storch

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op LONGREAD: Waarom verwoest Merkel Duitsland?

 1. Ben zegt:

  de vraag is alleen , je kunt wel opstaan, maar wat moet je doen.

  Geliked door 1 persoon

  • Julia zegt:

   Ben. Als het algehele Europese volk opstaat en massaal in verzet komt. Dat kunnen we doen om de o.a. fuhrer Merkel en vele smerige elitaire machtswellustelingen en alle trekpoppen zoals Rutte die alleen aan miljarden denken en absoluut niet aan de volksgezondheid te dwingen om van hun macht af te zien en te eisen dat de democratie binnen Europa en ons land hersteld wordt en alle vrijheden worden terug gegeven.. Hoelang is die smerige Merkel al bezig Europa te vernietigen. We hebben het te lang laten gaan wil het nog enigszins te redden zijn en een algehele oorlog voorkomen dan zou nu toch de taak bij de bevolking liggen en zeker niet langer de onderdanige betaalslaaf blijven van het miljarden bolwerk EU met haar machtsmisbruikt en vele miljarden inmiddels heeft laten verdampen. Kortom HET VOLK HEEFT DE MACHT.

   Geliked door 2 people

   • J. Onno Dekker zegt:

    Macht corrumpeert, dat is duidelijk. Maar hoe komt het dat vrijwel alle regeringen zich klakkeloos laten sturen door genadeloze psychopaten die niet gekozen zijn, maar een macht hebben op basis van exclusieve zelfverrijking.

    Chantage, omkoping, elimineren het is al veel langer aan de gang.
    Maar de goegemeente wil niet horen over de achtergronden bij:
    – zaak Demmink
    – dood van Traa
    – dood Fortuyn
    – deventer moordzaak
    – gladio
    – bilderberg
    – genetische manipulatie (Monsanto, Bayer, Wageningen)
    – Vaatstra zaak
    – Baybasin
    – dividentbelasting (unilever, Rutte)

    Geliked door 3 people

   • vangie1206j zegt:

    Het kan volgens mij A. Merkel gewoon niet verdomme wat ze aanricht.
    Is al een overjarige heks heeft geen kinderen dus geniet ze van haar verwoesting.
    Ze wil denk ik A.Hitler evenaren want ze doet dit allemaal bewust.
    Grenzen open kom maar binnen allerhanden tuig.
    Een kreet van haar DE ISLAM HOORT BIJ DUITSLAND.
    Zie de resultaten van wat ze heeft aangericht met deze kreet. Ze is een harteloos monster een sadist een duivel.

    Geliked door 2 people

 2. vangie1206j zegt:

  Volgens mij eindigd dit in een derde wereld oorlog.
  Dit kan nooit goed gaan.

  Geliked door 3 people

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Ik zou willen dat het Nederlandse leger het voorbeeld van Myanmar volgde. Het hele Vak K en een groot deel van de Tweede Kamer arresteren en in het cachot gooien.
   Het zou volgens mij onze enige redding zijn, want als je op een burgeroorlog moet wachten, heb je nog wel even, met alle slampampers en hersendoden in dit land.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 2 people

 3. Bob Fleumer zegt:

  Vrouwtje Merkel en haar medestanders zijn alleen nog met fysieke obstructie te stoppen.

  Geliked door 1 persoon

 4. Klaas zegt:

  +++

  ++++

  Like

 5. Yvonne zegt:

  Vechten nu vandaag en direct , nee hoor sleetje trekken en een ijskoude frisse neus halen is op dit moment belangrijker, waarom begint dat gedonder weer in Duitsland? Omdat het kan,daarom
  Trouwens vriest het vreselijke virus niet dood,het wordt – 12 later in de week

  Like

 6. Freddy zegt:

  Stem de aanhangers weg. Nederland heeft een kans in maart

  Like

  • BigLJohn zegt:

   Freddy; dat dachten de Amerikanen ook, stem ze weg, en zie wat er van gekomen is. Voor de Amerikanen was dit de eerste keer dat er stembusfraude in het spel was. Bij ons is dat al vele jaren het geval. Rutte 1, Rutte 2, Rutte 3, Rutte 4 of Kaag 1….Hun plaatsen op het pluche hebben ze zelf al veilig gesteld. The Great Reset moet immers voortgang vinden en die is niet gebaat bij rechtse partijen zoals de PVV en het FVD. Daarom word de PVV telkens gebasht terwijl het FVD voorlopig nog getolereerd word. De laatste heeft al een knauw opgelopen door invloed van linkse activisten en zal dus in Maart aan de kleine kant blijven.

   Geliked door 1 persoon

  • koddebeier zegt:

   Met ruim 16 miljoen onnozelaars gaat dat vast niet lukken !!

   Like

 7. Cleo zegt:

  Inderdaad!
  OPEN DE HORECA, DE KAPSALONS, DE WINKELS, DE SPORTSCHOLEN, DE UITGAANSGELEGENHEDEN, DE HOGE SCHOLEN, DE UNIVERSITEITEN, DE SPORTCLUBS, ETC.
  EN SLUIT DE VOLKSVERRADERS RUTTE, DE JONGE, VAN ARK, VAN DISSEL, GOMMERS, KUIPERS MAAR LANG OP!

  Geliked door 1 persoon

 8. J. C. Th. Köhler zegt:

  Het overmatige gebruik van hoofdletters is uitsluitend toegestaan aan psychopaten. Zet ze maar liever uit (Caps Lock).

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s