LONGREAD: Hoe kunnen tweeduizend rijken het van zeven miljard mensen winnen?

(Door: “Weethetwel”)

Het ziet er niet zo best uit met de toekomst van de mensheid. De tweeduizend rijksten op aarde hebben de handen ineengeslagen om op een termijn van 10 jaar een variant op de communistische heilstaat tot werkelijkheid te maken. Het enige verschil is dat bij de communisten de bezittingen op papier nog aan het volk behoorden, hier is het plan dat alle bezittingen aan het selecte clubje rijken behoren. Zij laten de door het volk gekozen politici dan voor de exploitatie zorgen en maken daarmee iedereen gelukkig. Klinkt goed toch? Wie wil niet dat iedereen gelukkig is? En toch is er een aantal recalcitrante mensen dat hier vragen bij stelt.

Zo’n vraag is bijvoorbeeld of de definitie van geluk hetzelfde is voor degene die het uitdeelt als voor wie het ontvangt. De uitdelers eisen dat iedereen zich gedraagt hoe zíj dat willen, terwijl sommige mensen juist erg gehecht zijn aan hun vrijheid en juist zélf willen bepalen wat zij met hun leven doen. Een ander punt is dat de uitdelers vinden dat er véél te veel mensen op aarde zijn. Dat aantal moet teruggebracht worden en uitbundig leven met veel plezier en veel beweging is uit den boze. Maar wie moet er dood en wanneer? Is reizen straks alleen met permissie toegestaan? Dit zijn maar enkele van de vele vragen waar nog geen antwoord op is. En voor zover die antwoorden er zijn, belooft dat niet veel goeds.

China als grote voorbeeld

Een gedeelte van de mensheid leeft al in omstandigheden die lijken op datgene wat de maatschappijhervormers voor ogen hebben. Het bekendste voorbeeld is China, waar een klein groepje machthebbers bepaalt hoe de Chinees zich moet gedragen en wat hij wel of niet mag. Mensenrechten zijn daar vooral het recht je goed of beter te gedragen dan wat voorgeschreven is en daar word je voor beloond. Wanneer je het helemaal niet voor elkaar krijgt je in het systeem te voegen, verdwijn je gewoon of krijgt een ongeluk. Het behoeft niet veel verbeeldingskracht om je voor te stellen dat het leven voor de machthebbers en hun vazallen één groot feest is en voor de rest is het een in onze ogen troosteloos bestaan waar je bij goed (=gehoorzaam) gedrag op gezette tijden beloond wordt en na zoveel jaar in aanmerking komt voor een buitenlandse reis. Na een productief leven ga je dood en dan komt er weer een andere Chinees op jouw plek. China is zo de productiefabriek van de wereld geworden, waar de vele gehoorzame bijtjes braaf de artikelen maken die de wereld nodig heeft. Veel meer menselijks wordt er niet verwacht of naar boven gehaald. De rijken koesteren over het algemeen diepe minachting voor de productiearbeider. Ze streven er dan ook naar deze mensen te integreren in een computer/robotsysteem, waarbij het onderscheid tussen robot en mens langzaam gaat vervagen.

Bestuurders en politici in de Westerse wereld kijken met onverholen afgunst naar het Chinese model en pleiten er steeds openlijker voor dit hier ook toe te passen. Wat een prachtig leven als je kunt doen en laten wat je wilt en de mensen kunt dwingen zich te gedragen zoals het jou uitkomt. Er is alleen één groot verschil: China was al communistisch, dus alle bezittingen waren dan wel geen persoonlijk eigendom van de machthebbers, maar ze konden er wel mee doen en laten wat ze wilden. In de Westerse wereld is sprake van particulier eigendom en daar heb je als politicus niet alles over te zeggen.

Dr. Klaus Schwab en zijn World Economic Forum (WEF) hebben voor dit probleem een veelbelovende oplossing gevonden. Hij verenigde de rijksten ter aarde samen met politici en machthebbers in het WEF en ontwikkelde een plan, waarbij de rijken zo veel mogelijk alle bezittingen vergaren en de politici dan de macht krijgen deze te beheren. Niets staat er dan meer in de weg om het Chinese voorbeeld te kopiëren. Om deze situatie snel gerealiseerd te krijgen, bedachten zij een “Great Reset”, wat niets anders is dan het ineen laten storten van de Westerse economie waardoor op snelle en efficiënte wijze de burgers van hun vrijheid, welvaart en bezittingen worden bevrijd. De burgers komen zo in de gewenste afhankelijkheidspositie om als speelbal te fungeren voor de op macht beluste politici en als loonslaaf voor de allerrijksten met het beloningssysteem naar het voorbeeld van China. Schwab: “Over tien jaar bezit niemand persoonlijk meer iets en is gelukkig”

De toekomst voor de burgerij ziet er somber uit

Wanneer je op een rij zet wat de plannen zijn voor de maatschappij is dat voor de burgerij niets om vrolijk van te worden. Het belangrijkste thema is vooral dat de vrijheid goeddeels wordt afgeschaft en vervangen wordt door dwang en verboden op alle terreinen:

– Je mag niet met andere mensen omgaan hoe jij dat wilt (weinig persoonlijk contact, afstand houden, 1 ½ meter)
– Je mag niet of nauwelijks bijeenkomsten houden, tenzij het aangemeld is met het doel van de bijeenkomst
– Je mag niet op reis gaan waar en wanneer je dat wilt
– Je mag niet meer kopen wat en wanneer je wilt
– De intimiteit van je lichaam wordt geschonden door er verplicht vaccins e.d. in te laten spuiten
– Er komt een beleid van bevolkingsafname. Wat heb je daar over te zeggen en hoor je daar zelf bij? Moet je als bejaarde ongewild in eenzaamheid sterven?
– Er wordt bepaald wat je nog mag eten en drinken en hoeveel. Eigen idee en verantwoordelijkheid worden ondergeschikt
– Alle overbodige bewegingen moeten geschrapt. Autobezit ontmoedigd, vliegreizen helemaal. Energie moet onbetaalbaar worden.
– Sobere leefstijl verplicht. Thuis blijven is belangrijk. Horeca, recreatie en evenementen moeten gedecimeerd.

Wat overblijft, is de plicht je te voegen naar de wensen van de machthebbers en als je dat doet, word je beloond. Doe je het niet, dan word je uitgesloten en wacht uitsluiting en de langzame ondergang.

Dat zullen de mensen toch nooit pikken?

Wanneer de rijken en politici onverholen tegen de mensheid zouden zeggen wat ze van plan zijn, hadden ze natuurlijk geen schijn van kans. Datzelfde geldt wanneer ze met grof geweld in de slag waren gegaan om de wereld te veroveren, zoals Hitler en Napoleon dat deden. De mensen laten zich hun vrijheid niet zo maar afpakken als ze weten wat er op het spel staat en ook dat hun voorvaderen de vrijheid tot de dood toe verdedigd hebben. De machtswellustigen zullen op zo’n moment een gesloten front van de mensheid aantreffen en schouder aan schouder zal men zijn rechten verdedigen.

Maar dit keer is alles anders. De strijd wordt niet gevoerd op een tastbaar slagveld, maar in de psyche van de mens. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is: “Verdeel en heers”, want een confrontatie is kansloos.  Met kansen en mogelijkheden op het terrein van de psychologie hebben de meeste mensen niet direct ervaring, zodat de eerste de beste psycholoog al meteen op voorsprong staat. Maar in dit geval gaat men nog een stap verder: de strijd wordt verplaatst naar buíten de psyche en daar hebben de meeste mensen helemaal geen antwoord op. Het lijkt alsof ze slapen.

De menselijke psyche reageert vooral in het gebied dat hij kent

Het gedrag van ieder levend wezen op aarde wordt eigenlijk bepaald door twee dingen:

 1. hetgeen de natuur heeft meegegeven (instinct) en
 2. datgene dat wordt aangeleerd.

Laten we ons even tot de mens beperken: tijdens zijn opvoeding en leven maakt hij van alles mee en dat schept het referentiekader om weer nieuwe situaties op te lossen. Zo leert hij steeds weer bij en is zodoende tot steeds betere oplossingen in staat. Dat is ook de reden van de uitspraak: “Hoe ouder hoe wijzer”.

Echter, op het moment dat de mens verzeild raakt in omstandigheden die hij niet kent, valt hij terug op zijn instinct en krijgt dan min of meer een automatische reactie op de gebeurtenis waar hij mee wordt geconfronteerd. Als voorbeeld: staat hij ineens oog in oog met een tijger, dan worden automatisch allerlei functies in het lichaam geactiveerd en besluit hij in een reflex naar voren te stappen om de tijger te verjagen, zich voor dood te houden of zo snel mogelijk te vluchten. In zijn geest zit geen draaiboek voor deze omstandigheid, omdat ze tijdens zijn leven nog niet eerder was voorgekomen. Hij handelt naar bevinding van zaken.

De plannenmakers achter de “Great Reset” weten als geen ander hoe de menselijke psyche werkt. Zij zullen daarom nooit aansturen op een confrontatie met miljarden mensen, waarbij ze zouden zeggen: “We pakken jullie vrijheid af, jullie bezittingen en voortaan doe je precies wat wij willen”. Het zou niet zo lang duren voordat ze aan de hoogste bomen zouden bungelen. Het is daarom dat ze de confrontatie zoeken in het gebied dat de mens niet kent, waardoor de reactie onvoorspelbaar wordt en wat belangrijk is: niet meer éénduidig, want iedereen handelt hoe zijn instinct het aangeeft.

Verdeel en heers

Om van 7 miljard mensen te winnen, moet je ze in de eerste plaats tegen elkaar opstoken, zodat ze elkaar gaan bestrijden. Op de achtergrond kun je dan je gang gaan. Dat proces is al jaren aan de gang. Alle media zijn in handen van de club rijken, dus het is een kwestie van het startschot geven en er is weer een nieuwe hype. Rassen worden tegen elkaar opgezet, iedereen hoort bij een bepaald gendertype dat tekort wordt gedaan, iedere moslim is een terrorist, er zijn geen goede Marokkanen, Trump-aanhangers zijn seniel, conservatieve mensen zijn rechts-extremist, nationalisten zijn verwerpelijk, motorrijders zijn vechtersbazen, voetbalsupporters zijn gevaarlijk en ga zo maar door. Maar de gouden vondst is toch wel een viruspandemie, waarbij gesuggereerd wordt dat iedere individuele mens een virus met zich meedraagt dat dodelijk kan zijn voor ieder ander mens. Zeven miljard mensen zijn hierdoor ineens op zichzelf teruggeworpen en iedereen staat er plotsklaps alleen voor. Geniaal gevonden. Ineens is het een strijd van tweeduizend tegen één, en die is gemakkelijk te winnen. Als bij de mensen niet spoedig het besef doordringt dat dit een luguber spel is waarbij zij zelf de grote verliezer zijn, lijkt de zaak voor de komende generaties inderdaad verloren.

De strijd speelt zich af buiten de psychische ervaringen

Het is ontzettend slim hoe zeven miljard mensen worden gemanipuleerd. Alles speelt zich af in het gebied van de geest waar de mensen geen ervaring hebben. Voordat er een referentiekader is ontstaan komt de volgende irrationele gebeurtenis er al aan en dat schept een voortdurende verwarring waar de mensheid niet mee om kan gaan. Belangrijk is dat de gebeurtenis niet herkend wordt en dan reageert ieder mens op basis van zijn instinct en de reactie is dan vaak niet meer logisch of doordacht. Het is niet moeilijk een bepaald patroon te ontdekken in de propaganda die over de mensen uitgestort wordt. Gemeenschappelijke noemer is dat het niet logisch is en dat de mensen er absoluut geen ervaring mee hebben. Allerlei absurdistische beweringen op allerlei terreinen worden over ze uitgestort; hoe gekker hoe beter:

– Er bestaat een killervirus en iedereen kan dat met zich meedragen. Ga dus stil zitten, want anders ben je een moordenaar
– Het virus is extra actief na negen uur ’s avonds, dus dan mag je niet op straat
– Bepaalde varianten van het virus willen wel in de auto, maar gaan niet met het vliegtuig
– Door het dragen van mondkapjes laat je het virus zien dat je vastbesloten bent je niet te laten besmetten.

Het zijn allemaal beweringen die niemand herkent en waarvan het waarheidsgehalte dubieus lijkt en niet meteen te controleren valt. Deze beweringen scheppen ogenblikkelijk verwarring, vooral als daarbij nog gesteld wordt dat je op slag dood kunt blijven. Maar er zijn nog allerhand fantasie-beweringen die op een serieuze manier in allerlei vormen worden gepresenteerd:

– De aarde voelt de pijn, omdat ze niet goed behandeld wordt
– De aarde accepteert het aantal mensen niet
– De zeespiegel gaat meters stijgen
– De temperatuur op aarde wordt ondraaglijk
– Met uw geld kunnen we de aarde redden
– Door het gat in de ozonlaag kunnen ze in 2020 in Sydney alleen nog naar met maanpakken lopen
– Stikstof laat ons spoedig stikken

En de volgende beweringen hoor je ook steeds vaker:

– Buitenaards leven bereikt spoedig de aarde of is er al
– Meteorieten komen er aan
– De échte gruwelijke pandemie is onderweg

Alle beweringen spelen zich af in een gebied waar mensen geen ervaringen hebben en het dus niet meteen een plaats kunnen geven. Op dat moment kan er gestuurd worden, want de ene denkt dit en de andere doet dat. Door voortdurend niet verifieerbare beweringen de lucht in te slingeren, wordt een enorme verwarring geschapen en dat maakt de weg vrij om datgene te doen wat mensen onder normale omstandigheden beslist niet geaccepteerd zouden hebben.

Vanwege haar genialiteit verdient de coronapandemie een extra paragraaf

Na een gedegen voorbereiding ging in 2020 de coronapandemie van start. Helemaal toevallig was dat moment nu ook weer niet, want de dreigende herverkiezing van Trump in dat jaar dreigde roet in het eten te gooien. Trump had de strijd tegen de Deep State aangekondigd, en dat is eigenlijk de club mensen die meent dat zij de macht in de wereld moet bezitten. Even leek het erop dat het startschot daarom noodgedwongen iets te vroeg werd gegeven, maar gelukkig hergroepeerden de organisatoren zich op tijd, zodat niets een gezonde ontwikkeling van de pandemie in de weg stond. Het startschot werd begin maart gegeven door de World Health Organisatie (WHO), die verklaarde dat 3,5 % van de mensen binnenkort zou sterven. Daar was geen enkele indicatie voor, maar soms moet je een beetje overdrijven om je doel te bereiken. In Duitsland werden wetenschappers ingehuurd om gruwelijke boodschappen te verzinnen. Het succes van de pandemie heeft echter de stoutste verwachtingen overtroffen, zodat de organisatoren tot nu toe méér dan tevreden zijn. De WHO heeft zelfs geadviseerd een beetje te dimmen met de lockdowns, omdat sommige mensen in de gaten kregen dat lockdowns het verschil niet maken.

Doelstelling van de pandemie was het doorvoeren van de “Great Reset”, wat een ander woord is voor het vernielen van de economie om de bevolking te verarmen, zodat ze daarna gemakkelijker gemanipuleerd kan worden en beter luisteren.

Dat gebeurde o.a. op de volgende manieren:

– Mensen in doodsangst brengen, zodat ze in de overlevingsmodus schieten en daardoor geen belangstelling meer hebben voor hun verdere toekomst
– Mensen tegen elkaar uitspelen tot op het niveau van de individuele mens. Iedereen was in potentie de moordenaar van ieder ander. Solidariteit met elkaar wordt zo onmogelijk
– De mensen van hun vrijheid beroven en dwingen zich op de manier te gedragen die anderen hen voorschrijven
– De mensen van hun bezittingen beroven door de economie te vernielen met lockdowns en andere absurde maatregelen, zodat ze in de toekomst voor hun bestaan afhankelijk worden van anderen
– Van de verwarring en verbijstering gebruikmaken om zelfs de grondwet op te schorten.

Vooral de mensen tegen elkaar opstoken en uitspelen is wonderwel gelukt. De strategie is er van het begin af aan op gericht geweest om de grootste onzin te combineren met de grootste stupiditeiten en voor de insiders de nodige humor. Wie denkt dat de onzin die Rutte uitkraamt op zijn persconferenties van dommigheid komt, heeft het helemaal mis. Het is vooral een kwestie van verwarring zaaien door een uitgekiende mix van tegenstrijdigheden, nonsens, dreigementen, beloftes, teleurstellingen, hoop, maatregelen om dat éne doel te bereiken: dat Nederland het de hele dag over niets anders meer heeft dan corona. Door maar te kletsen en steeds nieuwe onzin te verzinnen, wordt het stilleggen van de economie steeds maar gerekt. Door met subsidies en belastinggeld de grote klap uit te stellen, wordt nog meer tijd gerekt, zodat de ineenstorting van de economie onomkeerbaar wordt. Dan is de tijd rijp voor de invoering van het gewenste communisme, omdat de bevolking lamgeslagen is. De belangrijkste doelstelling van de hele coronapandemie is het ineenstorten van de economie. Dat een groot deel van de mensen zich nu al vrijwillig als een lammetje gedraagt, is leuk meegenomen, maar als  straks het nieuwe systeem operationeel is, verdwijnt de keuze voor vrijwilligheid op slag.

Er wordt wat afgelachen in den Haag als ze de bevolking bekijken:

– De discussie in de gezondheidszorg over de IC’s die zogenaamd vol lagen
– De studentjes uit Delft die in hun argeloosheid vol goede bedoelingen heel slimme IC’s hadden gemaakt, maar verder niet nodig waren
– De noodhospitalen die gebouwd werden en nooit gebruikt
– De artsen die middelen tegen corona hadden en ze niet mochten gebruiken
– Artsen die serieus dachten dat politici interesse hadden in hun aanbevelingen
– Het uitschrijven van bekeuringen voor het wandelen in de natuur
– Gemeenten die wegen naar het strand afsloten
– Heel Nederland dat thuis zit te werken
– Mensen die als een aapje met een mondkapje rondlopen
– Mensen die zich nu al een jaar thuis opsluiten
– Mensen die geen hand meer (mogen) geven
– Ondernemers die niet mogen werken
– Mensen die bleven denken dat politici voor hun bestwil handelden
– Een bevolking die zich op laat sluiten
– Een bevolking die een avondklok accepteert
– Een bevolking die avond aan avond, nee 24/24 wordt volgestopt met medialeugens
– Mensen die Rutte bezorgde brieven sturen over toenemende zelfmoorden
– Mensen die Rutte brieven schrijven over hun geliefde bejaarden die in eenzaamheid sterven
– Mensen die Rutte brieven schrijven over de onmogelijkheid hun kinderen thuis te hebben en daarbij ook nog een baan.

Het succes van de pandemie is ongekend en gaat zijn doelen méér dan halen. De bevolking is helemaal tegen elkaar uitgespeeld en de economie zakt als een kaartenhuis in elkaar. De politiek geniet er van, want haar glorietijd komt er nu aan. Absolute macht voor alles en iedereen in overheidsdienst en steeds meer de macht om tegen de onderdanen te kunnen zeggen: “Jij wel en jij niet”.  

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

PS: Hier vindt u alle artikelen van “Weethetwel” op de site “E.J. Bron”.

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

22 reacties op LONGREAD: Hoe kunnen tweeduizend rijken het van zeven miljard mensen winnen?

 1. hans-e-pans zegt:

  Door de gewone hardwerkende, en gepensioneerde mens angst aan te praten met allerlei leugens en andere onzin. Natuurlijk ook met medewerking van de MSM, de Roverheden en het slaafse ambtenarenkorps enz, enz, enz, enz.

  Geliked door 4 people

 2. Qvic zegt:

  Claim jou geboorte trust, dan heeft Rutte & co incl.de koning Alex niets meer iets te bepalen hoe je moet leven e.d. dat kun je dan zelf bepalen. Zelfs de club hierboven heeft niets meer te bepalen over jou. Doe je het niet, omdat je dan zelf in actie moet komen. Maar dan moet je ook naderhand niet gaan klagen, hoe verschrikkelijk is geworden voor jou in Nederland. Want dan kan jij zelf op je borst slaan dat jij het hebt laten gebeuren en zelf niets hebt gedaan, om het te voorkomen.

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Jaren geleden zat diezelfde Mark Rutte nog uit te roepen dat wij allemaal meer moesten gaan kopen in winkels om de economie zogenaamd op gang te helpen en thans is meneer juist bezig deze maatschappij finaal om zeep te gaan helpen!
   Als de Lockdown NOG langer wordt verlengd en de winkels gesloten blijven dan hoop ik dat talloze boze winkeliers en ondernemers daar in Den Haag hun gelijk gaan halen! Gooi die winkels op 2 maart zo snel mogelijk weer open want je kunt de mensen, zoals ik op bepaalde plekken al zag, niet langer meer van elkaar scheiden!

   Like

 3. Ravian zegt:

  Tijd voor een flinke lynch-party…

  Geliked door 4 people

 4. htskday zegt:

  Om het probleem op te lossen moeten we dus de 2000 grootste criminelen gelijktijdig “opzoeken”……

  Dat gaat het beste wanneer zij allemaal samen zijn, in Davos bijvoorbeeld.

  Een vliegtuigje over laten vliegen, laat per ongeluk expres een “pakketje” vallen, zeggen gewoon dat de russen het gedaan hebben, probleem opgelost..

  We hoeven alleen maar op zoek naar een vrijwilliger die een vliegtuigje kan besturen, en iemand die een “pakketje” kan samen stellen.

  Tis allemaal niet zo moeilijk..

  Problemen zijn er om opgelost te worden,.. en zachte dokters maken stinkende wonden.

  .
  They ‘ll own nothing anymore, and you’ll be happy About it.

  Kind regards,
  007

  Geliked door 2 people

 5. Republikein zegt:

  Geliked door 3 people

 6. Julia zegt:

  Het is dan ook onbegrijpelijk dat miljarden mensen zich vrijwillig aan een paar duizend rijke misdadige machtswellustelingen overleveren. Hieruit blijkt dat een over groot deel van de wereldbevolking dom en daardoor goed manipuleerbaar is. Angst is en blijft dan ook de grootste vijand en lafheid is daar ook een onderdeel van. Onderdanigheid is toegeven en meer macht in handen geven van die elitaire smeerlappen. De mens is het zelf die zich zich de les laat voorlezen, die haar onderdanigheid toont en als een lamgeslagen schaap de troef uit handen geven aan de ziekelijke NAZI praktijken van de zogenoemde elitaire macht en de vrije hand geven aan de trekpoppen de politici dus die deze macht uitvoeren. Wat is het aantal misdadigers tegen de menselijkheid ten opzichte van het aantal van de bevolking al die elitaire machtswaanzinnigen hadden allang niet meer mogen rondlopen om ons leven totaal kapot te maken en zelfs zeggenschap hebben over uw en mijn lichaam. Ben benieuwd wanneer het volk massaal wakker wordt en zich niet meer naar de slachtbank laten leiden. Ook hier in Nederland gaat het totaal de verkeerde kant op Rutte, De Jonge, Grapperhaus en de rest van de meewerkende misdadigers zouden morgen nog voor een tribunaal moeten worden geleid en flink worden veroordeeld. Ook de Koning heb ik geen hoge pet van op hij wist niet hoe snel hij zijn handtekening moest zetten onder de Wet avondklok die achteraf veel meer in houdt dan ons wordt verteld. Een Koning die het er mee eens is dat zijn volk onder nog meer dictatuur wordt geplaatst. Schandalig maar ondertussen wel bakken met geld opstrijken door zijn onderdanen de belastingbetalers dus wordt bekostigd. Monarchie is nog een schijnvertoning de Koning moet doen wat hem wordt gezegd en heeft totaal geen enkele macht dus opheffen dat sprookje. Monarchie en democratie bestaat niet meer en kan de geschiedenisboeken in. Sorry maar wie wil er nog met een rood/wit/blauw vlaggetje zwaaien als die Oranjekliek april weer een feestje van 1.75 miljoen hebben maar niet uit eigen zak van die stinkend rijke Oranjes. Kortom zolang het volk niet haar macht gebruikt zal het leven er zeer sober uit gaan zien waar nog weinig mag en nog weinig plezier te beleven is.

  Geliked door 2 people

  • ronjaspers zegt:

   julia.Niet vreemd dat W.A. tekent,hij is een bilderberger.De (nazi) bilderberg groep zit achter deze corona hoax,staats/machtsgreep,de politici zijn de uitvoerders van deze N.W.O. agenda.

   Like

   • Julia zegt:

    ronjaspers Dat is mij bekend. Vandaar dat ik die Oranjes en hun schijnvertoningen niet hoog in het vaandel staan. Het is een schande dat er jaarlijks miljoenen uit onze belastingpot wordt geroofd om die Oranjes te onderhouden en daar bovenop alles voor ze wordt bekostigd van vakantiereisjes tot verbouwingen. Politie en zorgpersoneel kan fluiten naar een paar centen loonsverhoging maar één troost die Oranjes hebben wel met hun pannendekseltje een applaus gegeven. Kortom wat mij betreft mag dat Oranjesprookje morgen nog worden opgeheven.

    Like

 7. Jean zegt:

  De titel moet zijn:
  Hoe kunnen tweeduizend rijken het leven van zeven miljard mensen naar de kloten draaien?

  Like

 8. Bas zegt:

  81 miljoen stemmen…?

  Enorme menigte van 3 komt opdagen om Kamala Harris te verwelkomen in haar huis in Los Angeles

  Geliked door 1 persoon

  • fredjohan zegt:

   We voeden onze kinderen op om in goed vertrouwen met elkaar om te gaan. Niet jokken, niet vechten en goed je best doen opschoof. Als ze volwassen zijn willen ze rustig leven in vertrouwen dat hun regering op haar manier haar best doet om het land veiligheid en welvaart te bieden.

   Als een regering precies het tegengestelde doet en alleen maar liegt en bedriegt, is zo’n keurig opgevoed volk in eerste instantie volledig de weg kwijt. Overdonderd en angstig.
   De geschiedenis leert ons echter dat het met zo’n regering meestal heel slecht afloopt.

   Like

 9. Bas zegt:

  https://opiniez.com/2021/02/20/voor-de-politieke-elite-zijn-kiezers-decorstukken/freekvanbeetz/

  Voor de politieke elite zijn kiezers decorstukken
  Na de verkiezingen staat de burger weer in de kou

  Waarom zou je nog gaan stemmen? Worden kiezers eigenlijk nog wel serieus genomen? Onze democratie is verworden tot een ‘diploma-democratie’ en we worden bestuurd door een eenvormig netwerk van partijpolitici en hun vrienden, waarop de burger geen invloed heeft. We kunnen stemmen tot we een ons wegen, maar de uitkomst van discussies over ‘het beleid’ ligt al bij voorbaat vast. Voor mij is het spel uit, stelt Freek van Beetz.

  We kunnen stemmen tot we een ons wegen, maar onze stem legt alleen maar gewicht in de schaal bij de machtsverdeling aan de formatietafel: voor de verdeling van de ‘poppetjes’ en het handjeklap over de inhoud van het regeerakkoord, een brouwsel waarin van al die met verve uitgedragen verkiezingsbeloftes nauwelijks nog een herkenbaar aftreksel terug te vinden is

  Geliked door 1 persoon

  • ronjaspers zegt:

   Bas.Dat probeer ik hier al langer uit te leggen,stemmen is een farce en poltiek een poppenkast.Politici zijn omgekocht of gechanteerd of vrijmetselaars,ruim voor de verkiezingen worden de politici geselecteerd door de bilderbergers.

   Like

  • Ravian zegt:

   Dat klopt, maar door wel te stemmen dwing je ze tenminste te frauderen en hun ondemocratische kleur te bekennen.
   Met niet stemmen bereik je helemaal niets.

   Like

 10. Bas zegt:

  Pionnen vd deep state

  Geliked door 1 persoon

 11. Bas zegt:

  Audio-opname van BLM / Antifa-lid, John Sullivan, die zijn aanval op het Capitool bespreekt

  Geliked door 1 persoon

  • Bas zegt:

   “De gewelddadige linkerzijde infiltreerde in de vreedzame Trump-beweging en verzamelde zich, vermomd als Trump-supporters en bestormde de hoofdstad, wetende dat ze een paar knokkels zouden krijgen om hen te volgen. Het was waarschijnlijk gepland door Soros en de Congressional Left en Corporate media zijn medeplichtig”

   Geliked door 2 people

 12. Jo zegt:

  God gaat ingrijpen enkele maanden voor de derde wereldoorlog door de volgende persoon.
  https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 de Maleachi 3:1.. de eindtijd Cyrus

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Ja hoor , daar hebben we de volgende pop-up dominee al weer !
   Bewijs nou eens dat er een God zou bestaan ; en niet met zweverige onzin verhalen !
   Gewoon BEWIJS ! Kom met FEITEN !
   Maar dat is er niet hè ?
   Waarom maakt ie er zo’n puinhoop van , dan ?
   Alle slechte dingen en zaken die verkeerd uit pakken worden aan de duivel toegeschreven , dat is een soort katvanger voor alles wat verkeerd gaat .
   Net zoals bij drugs criminelen .
   Blijft jullie godje aan de goede kant van de streep , niet ?
   Hoe is het godverdomme mogelijk dat vromen zó allejezus onnozel zijn ?
   Na 2000 jaar nóg geen donder geleerd !

   Like

  • Harry zegt:

   En dat hele zwamverhaal van die mof uit je link , draagt ook niks bij aan de realiteit !
   Ik heb ook wel eens heel geloofwaardige dromen , maar ik kom wél altijd bijtijds weer bij zinnen .
   Ik hoor ook ‘s nachts de honden wel eens blaffen , maar als ik dan opsta en ga kijken , liggen ze gewoon nog rustig te slapen !

   Begint het al een beetje te dagen ?

   Like

 13. Harry zegt:

  God is een waanidee , maar door daarop te rekenen helpen jullie die verdomde islam !
  Je gaat zitten wachten op iets dat NIET GAAT GEBEUREN , DAT NÓÓIT KOMT , maar de klok tikt dóór .
  En zo help je de vijand – de islam !
  Snap je nou niet hoe stom en subversief je bezig bent , Jo ?
  Eigenlijk ben je een vijand van je eigen volk .
  HOE KAN IEMAND ZO VERDOMD ONNOZEL ZIJN ?

  Maar ja , geloof doét iets met je hersenen hè ?
  Helaas is het niet veel goeds .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s