“Build Back Better” – nog een code voor de wereldwijde putsch

(Door: Alina Adair en Willi Huber – Vertaling: E.J. Bron)

Alles volgt Agenda 2030

“Build Back Better” (BBB) is een strategie van de “Great Reset”, die beweert het risico voor de mensen in naties en gemeenschappen na catastrofes te willen verminderen. De strategie toont maatregelen om het catastroferisico te verlagen en bevat een beweerdelijk herstel van de infrastructuur, de sociale stelsels en de onderkomens evenals de reanimatie van de bestaansgronden, de economie en het milieu. Om iets weer op te bouwen, moet er echter ook iets vernietigd zijn, zoals op dit moment in landen met een restrictieve coronapolitiek overal het geval is.

Niet alleen Joe Biden gebruikte de slogan “Build Back Better” in het kader van zijn reclamecampagne om te laten zien dat hij achter het plan van de Great Reset staat. Om lekker in het thema te komen, is het Engelstalige artikel “Joe Biden´s disturbing connection to the socialist ´Great Reset´ movement” aan te bevelen, dat al op 23 juli 2020 op Fox News verscheen. In de VS werd over dit plan al heel lang openlijk gediscussieerd, terwijl het in Europa tot op de dag van vandaag wordt afgedaan als “samenzweringstheorie”. Opmerkelijk – als je bedenkt dat veel toppolitici en staatsmannen er volledig openlijk over spreken, zijn symbool dragen en zijn code gebruiken.

BBB werd voor het eerst officieel in het Sendai-document van de Verenigde Naties genoemd. De VN beweren dat het framework een handleiding is hoe catastroferisico´s verminderd kunnen worden. Het werd door de VN-lidstaten als een van de vier prioriteiten in het Sendai-kader voor herstel na een catastrofe, risicovermindering en “duurzame ontwikkeling” op 3 juni 2015 aangenomen.

Klimaatverandering, Great Reset

Het Sendai-document kwam voort uit driejarige gesprekken van de Verenigde Naties. De VN, die ijverig deelneemt aan de Great Reset, legde hierin een kader voor de wederopbouw na catastrofescenario´s vast, inclusief een serie gemeenschappelijke standaards. De VN beschouwden het als noodzakelijk dat landen bij de wederopbouw rekening houden met de zogenaamde klimaatverandering. Tegelijkertijd konden de doelen van de Great Reset voor “duurzame ontwikkeling” geïmplementeerd worden. Het WEF (Wereldeconomieforum), dat nooit door welk volk dan ook als vertegenwoordiging werd gekozen, is al jaren bezig om zijn doelen in de VN te laten vloeien. Blijkbaar geldt dat wie veel geld heeft ook veel macht en invloed heeft en de wereldpolitiek kan beïnvloeden. De VN Agenda 2030 bevat expliciet het plan voor een “duurzamere” wereld, zodat alles “beter herbouwd” moet worden. De wederopbouw behoort mede tot de Great Reset en is een strategie om de wereldorde te reorganiseren.

Het hierboven genoemde artikel van Fox News zegt: “Al meerdere jaren lang hebben het WEF en zijn bondgenoten gesproken over “building back better”. Het kan geen toeval zijn dat Biden nu exact dezelfde taal gebruikt en oproept tot een bijna identieke politiek. Het is duidelijk dat Biden zijn trefwoorden krijgt van het WEF en andere aanhangers van de Great Reset.”

Het Build Back Better-programma maakt deel uit van de agenda van vele wereldpolitici. En alles heel openlijk. De “samenzwering” is zo groot dat men erop vertrouwt dat ze door de bevolking noch waargenomen noch geloofd wordt, zelfs wanneer men het heel duidelijk mededeelt.

“SDG”-programma wordt sinds 2016 officieel bedreven

Het WEF stelde 17 doelen voor “duurzame” ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG´s) op, die voor de Verenigde Naties (VN) zogenaamd als wereldwijde politieke doelstelling ter waarborging van een duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch niveau moeten dienen. Ze traden op 1 januari 2016 voor de periode van 15 jaar (2030) in werking en gelden voor alle landen.

De officiële titel luidt: “Transformatie van onze wereld: de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (kort: Agenda 2030):. Af en toe hoor je ook Globale Duurzaamheidsagenda, Post-2015-Ontwikkelingsagenda, Globale Doelen van de VN, Wereldtoekomstverdrag of Nieuwe Wereldorde NWO. Wie zich stoort aan het laatste begrip, dat op Wikipedia als samenzweringstheorie geldt, zou er aan herinnerd moeten worden dat talrijke staatschefs ondertussen heel openlijk van een “Nieuwe Wereldorde” spreken. Hier de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

VN-toestemming 2012 – voor het bekend worden van de doelen

In 2012 stemden de VN-lidstaten op de Rio+20-conferentie voor de doelen, hoewel op dat moment de concrete doelen nog verder geformuleerd moesten worden. Het volstond blijkbaar dat het WEF het voorstel indiende, opdat ermee ingestemd werd. De gebeurtenis maakt duidelijk dat de VN haar voorschriften uit de handen van het WEF krijgt.

Centrale aspecten van de Agenda 2030 zijn zogenaamd het bevorderen van de economische groei, de reductie van verschillen in levensstandaard, het creëren van “kansengelijkheid” evenals een “duurzaam” management van natuurlijke bronnen, dat het behoud van ecosystemen garandeert en hun weerstandsvermogen versterkt.

De Agenda 2030 (Engels: Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) bestaat uit de volgende elementen:

– Een korte inleiding
– Een politieke declaratie
– 17 doelen voor duurzame ontwikkeling (als het kernstuk van de Agenda 2030) plus 169 subdoelen met wederom 107 inhoudelijke doelen
– Een hoofdstuk over middelen om de doelen te realiseren en over globale partnerschap

Op het eerste gezicht lijkt het alsof Agenda 2030 alleen maar betrekking zou hebben op het niveau van nationale staten; Agenda 2030 is echter vooral op regionaal en lokaal niveau relevant. Agenda 2030 raakt iedereen. Bijvoorbeeld ontwikkelen steden en gemeentes in het kader van Agenda 2030 aan de hand van de 17 doelen lokale duurzaamheidstrategieën. De doelen van Agenda 2030 zijn:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wat op het eerste oog fantastisch klinkt, is een catalogus maatregelen van de globalisten om de wereld ongeacht regeringen naar hun wensen en ideeën te vormen en te beheersen. Kiezers en democratische stemmingen zijn onbelangrijk in Agenda 2030. Agenda 2030 werd gewoon over onze hoofden heen aangenomen en is geldig in alle landen waarin de VN invloed heeft. Als alles daarvan zo prachtig en wenselijk zou zijn, zou men dat toch eigenlijk niet onder dwang invoeren, maar zouden de mensen in de democratieën daar toch over kunnen stemmen, toch?

Vrede is niet zo belangrijk

Valt het u op dat het punt “Vrede” tamelijk aan het eind staat? Amerikaanse stichtingen en organisaties wilden de doelen van Agenda 2030 tot economische en humanitaire wensen beperken, waarop de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, in zijn toespraak voor de Verenigde Naties op 1 januari 2017 zei: “Laten we het er over eens worden om ´Vrede´ (doel 16) bovenaan te plaatsen.” Het belang van doel 16 (Vrede) wordt zowel door de VS, door de EU en door de OESO tot nu toe afgewezen, terwijl China, India en talrijke ontwikkelingslanden het doel ondersteunen. De afwijzing manifesteert zich door het ignoreren en het niet noemen van doel 16, bijvoorbeeld in een document van de OESO over Agenda 2030.

Ongeacht het feit dat de omzetting van deze 17 VN-doelen naar schatting $ 2500 miljard moet kosten, vormen deze doelen het hart van VN Agenda 2030, die ons allen aangaat.

Laten we punt 1 nemen: een einde aan armoede maken klinkt geweldig, maar hoe zou dat maakbaar zijn? De VN zou als eenvoudige en snelle oplossing hiervoor (niet minder communistisch) hebben kunnen bepalen dat superrijken van deze wereld hun rijkdom “rechtvaardig moeten verdelen”. Maar de miljarden van deze elite moeten geenszins in geen geval aangetast worden. In plaats daarvan moeten industrielanden hun rijkdom delen, opdat ontwikkelingslanden er van profiteren. Ons geld moet bijvoorbeeld de armoede in Afrika overwinnen. De superrijken leunen ondertussen achterover en kijken toe hoe onze economie op dit moment verwoest wordt, opdat daarna de economie “duurzaam” opgebouwd kan worden – vooral duurzaam voor de huidige ontwikkelingslanden.

De voedselvoorziening in de industrielanden verslechtert en verbetert in ontwikkelingslanden

Punt 2 is niets anders dan punt 1: we moeten niet zo veel vlees meer eten, “opdat er meer overblijft voor Afrika en de ontwikkelingslanden”. Ook bij dit punt is er geen sprake van dat het probleem van de gebrekkige verzorging in ontwikkelingslanden door interventie van de rijkste en machtigste ondernemingen wel degelijk te verzachten zou zijn. Alleen de overgebleven rijkdom van de industrielanden moet herverdeeld worden, zodat de wereld gelijker wordt. In werkelijkheid echter worden waarschijnlijk alle landen armer. Gezond leven voor iedereen betekent niet dat we dankzij vitamines gezond moeten blijven. Veelmeer wordt hier de winst van de farmaceutische industrie veiliggesteld, die natuurlijk niet met lege handen wil blijven staan en die bijvoorbeeld door middel van vaccins dagelijks rijker wordt. Daar past bijvoorbeeld ook de actuele eis van Bill Gates bij dat de mensheid eigenlijk zou moeten overstappen naar 100% synthetisch vlees.

Vanwege punt 5 bestaat de genderideologie, die ertoe moet leiden dat iedereen gelijk is en verschillen verdwijnen. Het individu wordt irrelevant, de mens moet alleen nog het collectief dienen en handelen als een deel van een onderneming. Welkom in het communisme. Menswaardig werk houd tin dat er in industrielanden te veel industrie zou zijn, maar te weinig in ontwikkelingslanden. Het doel van Agenda 2030 is zodoende ook om arbeidsplaatsen in de hele wereld te verdelen, wat alleen bereikt kan worden doordat de economie zichzelf verdeelt en vertrekt.

De catalogus maatregelen houdt steeds het woord “duurzaam” in, wat in het begin misschien wel aardig mag klinken, echter niets anders is dan de subtiele vaststelling van een wereldwijde putsch. Onder de dekmantel van “duurzaamheid” moet een wereldregering opgebouwd worden en een nieuwe wereldorde te ontstaan, waarin democratieën en verkiezingen overbodig worden.

Corona is een voorwendsel voor de omwenteling

Het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn dat de coronapolitiek er toe dient om een tijdskader te creëren, opdat in die tijd de economie aan bovenstaande doelen aangepast kan worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat ontwikkelingslanden zichzelf gewoon niet zo kunnen upgraden dat ze op hetzelfde niveau als industrielanden staan. Opdat alles gelijker wordt, moeten de industrielanden daarom downgraden. Daarom wordt ons ook steeds verteld dat na corona niets meer zo zal zijn als het was. We moeten onverdiend leren afzien van dingen, opdat ontwikkelingslanden er van kunnen profiteren. Diegenen die op de achtergrond aan de touwtjes trekken, kijken toe hoe kappers, kleine ondernemingen enz. om hun bestaan vechten. Het zou voor hen heel gemakkelijk zijn om veel van de doelen van de VN Agenda 2030 met hun eigen geld om te zetten, maar dan zou een belangrijk punt ten onder gaan: er zou geen Nieuwe Wereldorde ontstaan.

De globalisten, die al jarenlang politici in de hele wereld beïnvloeden, willen niet langer op de achtergrond staan en daar aan de touwtjes trekken, ze willen voor het voetlicht en de wereldregering vormen, die tegelijk met de Nieuwe Wereldorde dient te ontstaan. Corona dient de bekroning van de nieuwe wereldregering, wellicht is de naam geen toeval. Het is de plicht van iedere democraat om hier kritiek op te hebben en zich hiertegen te verzetten. Bovendien moet onthuld worden wie zich door de globalisten heeft laten kopen en deze mensen moeten voor de wereldrechtbank gesleept worden, omdat zij er op dit moment mee bezig zijn de wereldpolitiek aan hun doelen aan te passen, hoewel niemand van ons hen heeft gekozen. Hun tekens en spreuken worden volledig openlijk gebruikt, niemand van hen probeert ze nog te camoufleren. “Buil Back Better” is daar eentje van.

Bron:
wochenblick.at
Door: Alina Adair en Willi Huber

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

2 reacties op “Build Back Better” – nog een code voor de wereldwijde putsch

 1. Ravian zegt:

  Het is gewoon Marxisme in een nieuwe jasje, het zoveelste “grote socialistische experiment” dat weer honderden miljoenen doden moet gaan kosten.
  Wanneer leren we eens dat je de aanstichters van deze bak ellende beter er voor kunt opruimen dan er na.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s