LONGREAD: Een essay over vrijheid, ons eigenlijke doel

(Door: Angélica de Sancé)

De grootste tegenstelling die mij opvalt, als het ware ‘de moeder van alle tegenstellingen’, is die waarbij aan de ene kant mensen staan die streven naar meer vrijheid en aan de andere kant mensen die actief beperkingen willen opleggen en daarbij de eerste groep zoveel mogelijk tegenwerken of zelfs bestrijden. Bij de grote maatschappelijke vraagstukken zoals ‘hoe verder met de EU’, ‘wat gaan we doen aan het veranderende klimaat’ en ‘wel of geen immigratie’ wordt de onverzoenlijkheid tussen beide groepen pijnlijk duidelijk. Om deze tegenstelling te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat we eerst kijken naar wat ‘vrijheid’ is en waarom ze eigenlijk zo belangrijk voor ons is.

De natuur is altijd de spiegel waarin we onszelf kunnen zien en waardoor we tot zelfinzicht kunnen komen. Hier eens een kijkje nemen kan ons snel verder helpen in onze zoektocht naar het antwoord…

De bekende evolutieleer van Darwin kun je m.i. ook nog op een andere manier bekijken dan volgens de gangbare, die vooral ‘aanpassing aan het veranderende ecosysteem door toevallige mutaties’ centraal stelt. Darwin´s leer toont vanuit een andere invalshoek ook aan dat de natuur streeft naar vrijheid. Dat lijkt een vreemde aanname, maar lees maar mee. Hoe complexer een organisme wordt, hoe meer mogelijkheden er voor verdere ontwikkeling ontstaan. Omdat wij mensen het eindproduct vormen van een evolutie die ongeveer vier miljard jaar geleden begon, dragen we dit in onze ziel mee. We kunnen niet anders dan heel bewust streven naar verbetering, ‘naar iets hogers verlangen’ en vooruit zien en dat kan alleen in vrijheid. Soorten die in het verleden niet meegingen in de evolutionaire ontwikkeling en achterbleven, moesten een primitievere positie innemen en stierven op den duur uit.

Van mineraal naar plant, van plant naar dier en van dier naar mens zie je dat de vrijheid toeneemt. Waar mineralen nog onbeweeglijk neerliggen, zijn planten in staat tot groei en voortplanting. Dat geldt voor eenvoudige mosplantjes tot vruchtdragende bomen of edele wijnstokken.

Dieren zijn niet alleen in staat tot groei en voortplanting, maar ook om zich te verplaatsen. Dat geldt voor de bladluis tot en met een dolfijn. Opmerkelijk daarbij is dat dieren erg kunnen verschillen in leervermogens. Er lijkt een verband te bestaan tussen liefde en ontwikkelingsgraad. Zoogdieren zoals kat en hond, olifant of de genoemde dolfijn, zijn in staat veel meer te leren dan een aardworm of kever. Ze hebben liefde voor hun jongen ontwikkeld, die ze verzorgen en dingen leren. Ook beschikken ze over een sociale structuur. Daardoor zijn ze in staat meer van de wereld te ontdekken dan lagere diersoorten, die vooral een functie schijnen te hebben als voedselbron ergens onderin de voedselketen. Honden begrijpen een mens heel goed en ze zijn zelfs in staat tot het kunnen ‘liefhebben’ van ‘een andere soort’: hun menselijke baasje!

De mens, als sluitstuk van de evolutie, is als enige in staat tot zelfstandig denken en kan zich daarom ook geestelijk verder ontwikkelen. Het streven naar ‘vrijheid’ is bij de mens een doel op zich. De webmaster vroeg me om ook een keer iets te schrijven en terwijl ik hiermee aan de slag ging, zag ik grappig genoeg rechtsboven op de frontpage van dit blog ‘Voor vrijheid…’ staan.

Mensen verzetten zich altijd tegen verboden. Maar net als dieren zijn mensen ook erg verschillend. Dat zie je als je naar de verschillende volkeren kijkt en hun vermogens. Naarmate een volk verder is geëvolueerd, nemen voor dat volk de mogelijkheden die het leven biedt ook toe en deze ontwikkelingen betreffen alle disciplines waarvan ik hier alleen wetenschap, cultuur, socialisatiegraad en politiek stelsel noem.

Het verhogen van de welvaart lijkt op het eerste gezicht het doel te zijn, want een welvarend land biedt haar inwoners veel meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en zich daardoor ook vrijer te voelen dan een arm land. Ook voor individuen geldt dat iemand die welgesteld is veel minder beperkingen ervaart in zijn leven dan iemand die armlastig is. Rijkdom en welvaart draaien feitelijk dus om het gevoel van vrijheid dat ze creëren maar is dát niet ook het eigenlijke streven van miljoenen jaren evolutionaire ontwikkeling?   

Mensen die de vrijheid eenmaal hebben geproefd, vinden het verschrikkelijk als ze vrijheden moeten inleveren. Het betekent achteruitgang en is onacceptabel. Voor vrijheid zijn mensen bereid hun leven te offeren. Kijk naar de moed waarmee verzetsstrijders in WO II tegen de bezetters vochten en de zelfverzekerdheid waarmee de geallieerde soldaten streden tegen het nazisme. Soms komt een heel volk in opstand, zoals tijdens de Franse Revolutie toen iedereen scandeerde: ‘Liberté, egalité, fraternité’. Het was een keerpunt in de geschiedenis, omdat de Fransen zich toen bevrijdden uit de wurggreep van de Franse adel, die als enige profiteerde van de welvaart. De wetenschap kon zich ná de revolutie pas echt ontwikkelen en kende een explosieve groei ten gevolge van de vrijheden die het volk had verworven!

Maar het streven naar vrijheid door ontwikkeling en groei is alleen succesvol als er evenwicht bestaat tussen de verschillende disciplines die een gelijke tred met elkaar moeten houden om elkaar te kunnen versterken en stimuleren. Derhalve beschikt een welvarend land niet alleen over hoog ontwikkelde wetenschappelijke inzichten, maar is het cultureel hoogstaand, is er sprake van een goed sociaal stelsel en heeft het een democratisch politiek systeem. Echte democratie is het meest op vrijheid gerichte politieke stelsel dat we kennen. De politieke stroming die hierbij het beste past is uiteraard het liberalisme. Het is de tegenhanger van het conservatisme, dat veranderingen wil tegenhouden en daarmee groei en vrijheid. In de evolutieleer zitten de conservatieven op een dood spoor, omdat ze hun eigen vrijheid en daarom hun ontwikkeling tegenhouden.

Maar de laatste jaren is ook het liberalisme binnen de EU veranderd. Heel onnatuurlijk wordt er samengewerkt met de Groenen, vaak oud-communisten en socialisten, en zoals de EU in een eenheidsworst is veranderd, zo zijn de politieke stromingen dat inmiddels ook. Typisch liberale termen als ‘individualisme’, ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘vrijheid’ zijn verruild voor ‘collectief belang’, ‘groepsdenken’ en ‘opgelegde beperkingen’. Binnen de EU ontstaan daarom steeds meer spanningen en dat is niet verwonderlijk. Er is geschiedvervalsing gepleegd en Noord, Zuid, Oost en West worden op gelijke wijze benaderd en hun eigenheid ontkent. Dat is precies het tegenovergestelde van wat traditionele liberalen willen: laat iedereen in zijn waarde waardoor allen zich maximaal kunnen ontplooien.

De onrust wordt veroorzaakt door vrijheid minnende individuen, die zien dat hun met veel moeite en door hard werken verkregen verworvenheden opgeofferd worden aan mensen en landen met een heel andere levensinstelling. Deze ‘onruststokers’ worden door de anderen fel bestreden en weggezet als rechts-extremisten, racisten, nationalisten, fake-news verspreiders etc., waarbij de EU-voorstanders geholpen worden door de leugenachtige propagandisten van de staatsmedia en MSM die ook door hen gefinancierd worden. De onwenselijke geldstromen en massa-inflatie door het opkopen van bergen staatsschulden door de Europese Centrale Bank kunnen ongehinderd plaatsvinden, hoewel ze de zekerheden ondermijnen van de spaarzame Noord-Europeanen die voor hun oude dag, als hun salaris verruild wordt voor pensioen, nog een beetje van hun vrijheid willen genieten. De pensioenfondsen zien hun geld verdampen en spaargeld wordt waardeloos door het rampzalige beleid, opgedrongen door Zuid-Europeanen als Draghi en Lagarde.

Hieruit kunnen we ook meteen een wijze les leren: hoe ga je op een goede manier om met vrijheid? Zuid-Europeanen genieten in hun jongere jaren van hun vrijheid door schulden te maken en boven hun stand te leven. De rekening wordt vervolgens dankzij de EU bij anderen neergelegd. Vrijheid ten koste van anderen is parasitisme. Parasieten verwoesten gezonde planten, dieren en mensen en ze kunnen nooit tot elkaar komen, daarvoor zijn de parasiet en de gastheer te verschillend in karakter. Anders gezegd: de EU wordt nooit een eenheid en de financiële ramp die de EU-landen wacht, zal ook het einde van de EU zelf inluiden.

Daarnaast heeft het cultuur-marxisme zoveel invloed verkregen dat iedereen die boven het maaiveld uitsteekt een kopje kleiner wordt gemaakt. Dat valt mij met name op in het onderwijs. Ministers van Onderwijs denken dat het goed is om leerlingen die zeer zwak zijn te mengen met slimme leerlingen en dat ze veel van hen kunnen leren. Daarom willen ze een driejarige brugklas invoeren. Dat betekent dat een slimme leerling drie jaar onder het eigen niveau moet werken met het risico dat hij/zij gedesillusioneerd raakt, afhaakt en gaat onderpresteren. Uit de zwakke leerling kan nooit  meer gehaald worden dan er feitelijk inzit. Ook kun je deze situatie vergelijken met een kist appels. De gezonde appels zullen verrotten als er een of meerdere rotte exemplaren tussen zitten. Het is een illusie om te denken dat rotte appels door het contact met de gezonde appels herstellen en plotseling eetbaar worden. En wie heeft dit allemaal bedacht? Wie is er voorzitter van de Onderwijsraad? Juist! Cultuur-marxist en bewonderaar van massamoordenaar Pol Pot, Paul Rosenmöller. Pol Pot liet mensen die een bril droegen vermoorden, omdat een bril dragen in zijn ogen een teken van wijsheid was en wijsheid was iets slechts, want het was een voedingsbodem voor het verlangen naar vrijheid, het thema van dit essay.

De scholen in Europa zitten vol met kinderen van immigranten. Net als hun ouders hebben ze conservatief-tribale gewoontes en middeleeuwse geloofsopvattingen. Hun achterstand in ontwikkeling t.o.v. Europeanen is onbeschrijflijk groot. Het verlangen naar vrijheid, wat kenmerkend is voor Europeanen, is hen onbekend. Conservatieve moslims onderdrukken en willen onderdrukt worden door de beklemmende leringen van Mohammed. Vrouwen zijn volstrekt rechteloos. Ze zijn het bezit van hun echtgenoot en de Taliban en Boko Haram moorden meisjesscholen zelfs uit om te verhinderen dat ze als vrouwen een mening zullen hebben. Immigranten uit deze landen zijn desondanks ‘welkom welkom welkom in mijn land’ en van overheidswege wordt van de Europeanen verwacht om ons aan te passen. Onze tradities en gewoontes zijn kwetsend voor de nieuwkomers en moeten daarom maar afgeschaft worden. We bereiden ons alvast voor op de tijd waarin blanke Europeanen een minderheid vormen. In Zweden is er zelfs een minister die moslims in alles hun zin gaf, omdat hij hoopt dat als de moslims eenmaal in de meerderheid zijn, ze de oorspronkelijke Zweden niet zullen onderdrukken of het land uitzetten uit dankbaarheid voor de privileges die ze nu van hem hebben gekregen.

Het 20e eeuwse liberalisme is dood! Lang leve de achteruitgang! Dit nieuwe streven is een doel van onderdrukkende systemen zoals de islam en het marxisme, maar dat doel zal het niet gaan halen. De drang naar vrijheid is te zeer verweven met de menselijke ziel zoals ik hier heb geprobeerd aan te tonen. Mensen zullen uiteindelijk in opstand komen en de EU zal uiteindelijk bezwijken aan haar falend beleid dat eerst wel nog veel ellende en armoede zal veroorzaken.

De integratie van immigranten is mislukt. Dat heeft zelfs een grote mede-veroorzaakster ervan ingezien: de Duitse Bondskanselier Merkel. Net als olie en water zich niet laten vermengen, ook al schud je de vloeistoffen nog zo hard door elkaar, zo zullen mensen die vrijheid verlangen en mensen die streven naar onderdrukking nooit met elkaar vermengd kunnen worden, de overheidscampagnes ten spijt, waarin lachende getinte mannen met ‘woke’ blonde vrouwen gelukkige gezinnen stichten. Uiteindelijk zullen de Europeanen naar hun hart luisteren en de verloren vrijheden terugeisen. Maar nog is het niet zover. Eerst moet het écht pijn gaan doen, dan pas komt de opstand zoals op 14 juli 1789 en misschien gebeurt het ook nu weer in Frankrijk waar de pijn het grootste is:

. Op 24 december 1994 kaapten leden van Groupe Islamique Armé Air France-vlucht 8969. Hierbij werden drie passagiers en vier kapers gedood. De Franse Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale bevrijdde op 26 december de overige 229 gegijzelde inzittenden van het vliegtuig.

· Op 25 juli 1995 pleegde de Groupe Islamique Armé een aanslag op het Parijse treinstation Saint-Michel – Notre-Dame. De terroristen lieten een gasfles ontploffen. Hierbij vielen acht doden en zeker honderdvijftig gewonden.

· In maart 2012 vonden meerdere schietpartijen plaats in de Franse regio Midi-Pyrénées. Twee vonden plaats in de hoofdstad Toulouse, waarvan een bij de joodse Ozar Hatorah-school, en een in Montauban. In totaal kwamen zeven personen om het leven, onder wie drie militairen en drie kinderen. De dader was Mohammed Merah, een 23-jarige man van Algerijnse afkomst. De dader werd na een omsingeling van zijn verblijfplaats en een vuurgevecht met de Franse politie gedood op 22 maart.

· Op 20 december 2014 viel een moslim van Burundese afkomst het politiebureau in Joué-lès-Tours zwaaiend met een mes en Allahoe Akbar roepend binnen. Hij verwondde een aantal agenten met zijn mes. Een agent schoot de man dood.

· Op 21 december 2014 reed in Dijon een automobilist in op voorbijgangers. Daarbij vielen dertien gewonden. Volgens getuigen riep de man Allahoe Akbar.

· Op 22 december 2014 reed een automobilist in op een groep mensen op de kerstmarkt in de stad Nantes. Hij riep hierbij de kreet Allahoe Akbar.

· Op 7 januari 2015 pleegden extremisten een aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in de Franse hoofdstad Parijs. Er vielen 12 doden en minstens 11 gewonden.

· Op 8 januari 2015 werd in het zuiden van Parijs een politieagente doodgeschoten. Verdachte was Amedy Coulibaly.

· Op 9 januari 2015 gijzelde dezelfde Coulibaly de aanwezigen in een koosjere supermarkt in de buurt van Porte de Vincennes in het oosten van Parijs. Hierbij werden vier aanwezigen en Coulibaly gedood.

· Op 26 juni 2015 was er een aanslag op een gasfabriek in de Zuid-Franse stad Saint-Quentin-Fallavier. De 35-jarige Yassin Salhi ramde met zijn auto enkele gasflessen op het terrein van Air Products, waardoor twee mensen lichtgewond raakten. Salhi had daarvoor zijn werkgever, de 54-jarige Hervé Cornara, onthoofd. Het hoofd liet hij, met enkele vlaggen met Arabische teksten, achter op het hek van het bedrijf. Op dezelfde dag vonden de aanslag in Sousse en de aanslag op een moskee in Koeweit plaats.

· Op 21 augustus 2015 vielen drie gewonden bij een poging tot een aanslag op de Thalys-trein Amsterdam – Parijs. De aanslag die een Marokkaan probeerde te plegen werd verijdeld door meerdere passagiers.

· Op 13 november 2015 kwamen in Parijs bij meerdere aanslagen, onder andere bij het Stade de France en in Bataclan, 138 mensen om en raakten meer dan 350 mensen gewond. De aanslagen werden opgeëist door Islamitische Staat.

· Op 13 juni 2016 werden in Magnanville bij een dubbele moord de politiecommandant Jean-Baptiste Salvaing en zijn partner Jessica Schneider, een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor hun huis gedood door Larossi Abballa. De aanval werd opgeëist door Islamitische Staat.

· Op 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag, werden bij een aanslag in Nice 86 mensen gedood en 458 verwond. De Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel rijdt met een vrachtwagen op de Promenade des Anglais in op de menigte. De dader werd doodgeschoten door de politie. Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.

· Op 26 juli 2016 vielen twee islamitische terroristen gelovigen aan die deelnamen aan een mis in een katholieke kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray in Normandië. De mannen droegen messen en nepbomgordels. Ze gijzelden zes mensen en doodden later een van hen, de 85-jarige priester Jacques Hamel, door zijn keel door te snijden. Ook verwondden ze een 86-jarige man ernstig. De terroristen werden door de politie doodgeschoten toen ze probeerden de kerk te verlaten. De moord werd opgeëist door Islamitische Staat.

· Bij een aanslag op de Champs-Élysées in Parijs op 20 april 2017 beschoot een man met een kalasjnikov een politiewagen. Een agent kwam om het leven en twee agenten en een toerist raakten gewond. De schutter werd doodgeschoten. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op.

· Op 1 oktober 2017 werden op station Saint-Charles in Marseille twee nichtjes van 20 en 21 jaar doodgestoken door de 29-jarige Tunesiër Ahmed Hanachi, terwijl deze Allahoe Akbar riep.

· Op 23 maart 2018 pleegde de 25-jarige Redouane Lakdim meerdere aanslagen in Aude waarbij hij vier mensen doodde. De dader werd later zelf door de politie gedood.

· Op 12 mei 2018 werden rond 21.00 uur in Parijs voorbijgangers aangevallen door een man met een mes die Allahoe Akbar riep. De 20-jarige Tsjetsjeense dader werd door de politie doodgeschoten. De aanval werd opgeëist door Islamitische Staat.

· Bij een aanslag op de avond van 11 december 2018 nabij de kerstmarkt van Straatsburg werden vijf personen gedood en tien anderen verwond. De politie schoot de 29-jarige Frans-Algerijnse aanvaller op 13 december in Straatsburg dood. Islamitische Staat eiste de aanslag op.

· Op 24 mei 2019 vielen 13 gewonden bij een bomaanslag in de rue Victor-Hugo in Lyon. De dader bekende dat hij trouw had gezworen aan Islamitische Staat.

· Op 3 oktober 2019 werden bij een mesaanval op het hoofdcommissariaat van politie in Parijs vier politieagenten gedood door een persoon die daar werkte. Hij had zich in 2008 bekeerd tot de islam.

· Op 3 januari 2020 viel een 22-jarige man in park Hautes-Bruyères in Villejuif voorbijgangers aan met steekwapens, riep Allahoe Akbar, doodde een man en verwondde ernstig twee vrouwen. De dader spaarde een eerdere voorbijganger die gezegd had moslim te zijn en een gebed opzei. De jongeman had zich kort ervoor tot de islam bekeerd. Volgens het nationale parket voor terrorismebestrijding had de man de aanval “met extreem geweld” en met “uiterste vastberadenheid” uitgevoerd.

· Op 5 januari 2020 werd in Metz een 30-jarige man gearresteerd na een poging de politie aan te vallen. Hij was gewapend met een mes en schreeuwde Allahoe Akbar. De dader was bij de instanties gekend als iemand met radicale ideeën.

· Op 4 april 2020 stak in het centrum van Romans-sur-Isère een Soedanese asielzoeker twee mensen dood en verwondde vijf anderen. De dader riep Allahoe Akbar en reciteerde de geloofsbelijdenis van de moslims.

· Op 27 april 2020 reed in Colombes, nabij Parijs, een bestuurder van een auto opzettelijk met hoge snelheid in op twee motoragenten. Een van hen raakte ernstig gewond aan zijn hoofd, de ander raakte gewond aan zijn bekken en benen. De dader, Youssef T., had trouw gezworen aan Islamitische Staat.

· Op 25 september 2020 raakten bij een mesaanval nabij het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision ernstig gewond. Drie weken eerder begon het proces tegen de vermeende handlangers van de aanslag op Charlie Hebdo op 7 januari 2015. Het tijdschrift publiceerde naar aanleiding hiervan opnieuw de cartoons van de profeet Mohammed. De Pakistaanse hoofdverdachte wilde journalisten van Charlie Hebdo aanvallen en dacht dat het tijdschrift nog op de vroegere plaats gevestigd was.

· Op 16 oktober 2020 onthoofdde in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), een voorstad ten noordwesten van Parijs, de 18-jarige Tsjetsjeen Abdoullakh A. op straat een 47-jarige geschiedenisleraar. De leraar had kort daarvoor in de klas karikaturen van de profeet Mohammed laten zien. De dader riep Allahoe Akbar en plaatste een foto van het afgehakte hoofd op Twitter. Hij werd door de politie doodgeschoten.

· Op 29 oktober 2020 doodde de 21-jarige Tunesiër Brahim A. bij een mesaanval drie personen in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Nice. De aanvaller riep herhaaldelijk Allahoe Akbar en werd gearresteerd door de politie.

· Op 23 april 2021 werd in de inkomhal van het politiecommissariaat van Rambouillet een politiebeambte de keel doorgesneden door een 36-jarige Tunesiër. De dader riep Allahoe Akbar en werd doodgeschoten door de politie.

Door:
Angélica de Sancé
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

36 reacties op LONGREAD: Een essay over vrijheid, ons eigenlijke doel

 1. Hovawart zegt:

  Een volk dat het kennelijk nodig acht om gedachteloos betutteld te moeten worden door hun volksvertegenwoordiging geeft daarmee hun vrijheden op, die worden geleefd……
  De betutteling is de ander de mogelijkheid ontnemen om zelf keuzes te maken, eigen behoeften in te vullen of verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven te nemen. We noemen het wel eens een lieve vorm van ‘agressie’.

  Like

 2. bobzelf zegt:

  SCHITTEREND , SCHITTEREND MEISJE MET MOOIE NAAM !! DIKKE HUG ..

  EN OP 7 FEBRUARI 2009 , RIEP OME BOB a.k.a. Vladibob, dan wel oom vladimir of iets met edem en een strandstoel of the oracle of delphi !!!

  U KUNT ALLEMAAL DE HONDEZIEKTE KRIJGEN , ALS U WILT MIJN ZAK OPBLAZEN , DAN WEL MIJN RUG OP .
  DE MUIZENHUIS, MAG OOK , EN WAT ROTTERDAMSE TERMEN
  MAAR DAN WORDT HET WEER ZO BANAAL WHAHAHAHA
  EN
  IS ZIJN EENS GEWELDIGE EN GELIEFDE EN MOOIE NEDERLAND UITGELOPEN ,
  OM AF EN TOE NOG EVEN DAGIE OF 10 /12 TERUG TE VLIEGEN
  OM UW GEWELDIGE GEKKENHUIS VAN DICHTBIJ TE BEKIJKEN

  NIETS IN N.L. MEER WAT EROP LIJKT, ALLES IS WEG , VERDWENEN !!

  EN DAARNA ALS EEN SPEER WEER NORMAAL TE GAAT LEVEN , !!

  EN WILDE IK U EVEN MEE LATEN LEZEN , MET UW GEWELDIGE EU
  DIE VOOR DEZE RAT DUS VRIJHEID WILT

  EN WAT ER DUS ECHT GEBEURDE, MAAR DAT MAG U DUS NIET WETEN

  GELUKKIG HEBBEN WE KGB “”BABOUSKA “”

  HUGGIE OOM KLAAS LEEST MEE, IK WEET HET ZEKER , UW VASTE EU TROL
  MET UITERAARD “”VRIJHEID VAN MENINGSUITING “” ?? WHAHAHAHAHAHAHA

  Diversion of a Ryanair flight and arrest of Protasevich – What if Belarus had fallen into a trap set by Ukraine?
  26/05/2021

  In the early afternoon of 23 May 2021, a Ryanair plane flying from Athens to Vilnius made an emergency landing in Minsk after several airports in Belarus received an email stating that a bomb was on board and that it would explode once the plane was over the Lithuanian capital. Among the passengers was Roman Protasevich, who worked for the Nexta Telegram channel, which was actively involved in organising the anti-Lukashenko protests last year. The Belarusian authorities then arrested Protasevich, triggering literally hysterical reactions from the West, which accused Minsk of having diverted the plane on purpose to arrest the opponent, and threatened Belarus with retaliatory measures whose consequences on the Belarusian economy would not be negligible. What if the diversion of the Ryanair flight carrying Protasevich was a trap set by Ukraine into which Belarus fell with both feet?

  This theory may seem rather crazy, but several elements suggest that it is not so insane.

  First of all, it should be remembered that contrary to what some Western officials or journalists are shouting, what happened on 23 May has not one but several precedents, including one that took place in Ukraine!

  On 21 October 2016, a plane belonging to Belavia (a Belarusian company) was forcibly returned to Kiev’s Zhuliany airport from which it had departed, without any clear explanation or reason. Kiev even threatened to send in fighter jets if the crew did not comply! Once the plane has landed, the Ukrainian authorities arrest one of the passengers, an Armenian citizen named Armen Matirosyan, who is an opponent of the Maidan. At the time, no one in the West cried out that Ukraine had committed a terrorist act (double standards) for this hijacking of a Belarusian plane. Belarus itself did not react hysterically to the incident, nor did it threaten to cut off air links with Ukraine, as the latter has just done after the Ryanair flight incident.

  Another fact to remember is that Ukraine was ready to do it again last year! Remember, at the end of July 2020, the Belarusian KGB arrested 33 Russian mercenaries whom Ukraine initially intended to catch when their flight passed over Ukrainian airspace. This time the idea was to get SBU agents on board to play a sick man and a medical staff member respectively, and simulate a serious health problem to force the plane to land in Ukraine, disembark and arrest the 33 Russians. But the operation did not go according to plan, and Belarus rejected Ukraine’s request to extradite the Russian mercenaries, who returned home.

  This monumental failure of the Ukrainian secret services has left its mark in Ukraine. Several political figures accused people close to Zelensky of being responsible for the leak of information that led to the failure of the operation, and asked to question everyone, including the President! In other words, some people in Kiev must have had a hard time digesting this affair and held a grudge against Minsk for this mess. What if Ukraine had decided to take revenge on Belarus by provoking a huge scandal that would have disastrous political, economic and media consequences for Minsk?

  Because the idea that Lukashenko would have decided on a whim to divert the Ryanair plane just to arrest Protasevich – knowing that this would trigger an international scandal and potentially disastrous retaliatory measures for Belarus economically – doesn’t add up. Something’s not right.

  First of all, the images taken when the plane landed in Minsk show an impressive number of fire trucks, firemen are on the spot, luggage and passengers are searched. Clearly, Minsk seems to have taken the threat of a bomb in the plane very seriously. If Lukashenko just wanted to arrest Protasevich, no matter what the consequences, why bother with such a sham? All he had to do was to do what the Ukrainian authorities did in 2016 with the Belavia flight! The consequences for Belarus would have been the same.

  Another fact that contradicts the Western version is the transcript of the discussions between the Belarusian air traffic controller and the Ryanair pilot. The website of the Belarusian Ministry of Transport where the transcript was published has been under attack ever since, often making it inaccessible. But I managed to access the page long enough to read the exchange.

  Here is a screenshot of part of the discussion (click on it for a larger view):

  Transcription of discussion between Belarusian air traffic controller and Ryanair pilot

  It clearly states that the Belarusian air traffic controller only recommended an emergency landing in Minsk! At no point are the pilots forced or threatened with fighter planes as in the 2016 incident in Ukraine. It is the pilot of the Ryanair flight who decides to follow the recommendation of the air traffic controller.

  The Belarusian authorities have launched an investigation to punish those behind the false bomb threat. In addition, Belarus has offered to conduct a joint investigation into the incident with Lithuania, and has invited experts from ICAO, IATA, EASA, and European and US civil aviation authorities to come to the scene to assess the circumstances of the incident. This also does not fit the scenario of Lukashenko deciding to defy all international rules and laws to get his hands on an opponent. In such a scenario, Belarus would have simply tell these institutions to go to hell and not bothered to investigate the fake bomb threat.

  Another disturbing fact is that the e-mail announcing that there is a bomb on board the plane, allegedly from Hamas (which has denied being behind the bomb threat), was sent from a ProtonMail address. This email provider has been blocked in Russia because it was used to send out repeated false bomb threats. Many of these emails came from Ukraine!

  To summarise: we have a country, Ukraine, which already has a history of aircaft hijacking, which also has a history of false bomb threats in a neighbouring country, and which has good reason to be angry with Belarus. On the other hand we have a behaviour of the Belarusian authorities that seems to indicate that they really took the threat seriously, and just took the necessary measures in the face of such danger. The discovery of Protasevich on board when the passengers disembarked for the search would then be fortuitous, and Belarus would have jumped at the chance to arrest him, without understanding the disastrous consequences this would have for the country.

  Following the incident, Ukraine called the diversion of the Ryanair plane a “manifestation of international terrorism” (which is laughable when you consider that Kiev did the same thing worse in 2016) and called for tough measures against Belarus. Kiev cut all air traffic with its neighbour following this incident.

  But it seems that Ukraine is not the only one willing to engage in this retaliatory measure, several Western airlines have already suspended their flights to Belarus, several countries such as Great Britain are banning Belarusian planes from flying in their airspace, and the EU is calling for a generalized air blockade and sanctions against the country, which could have disastrous economic consequences for Minsk.

  Moreover, Ukraine took the opportunity to reiterate its refusal, already expressed in April of this year, not to return to Minsk to conduct negotiations on the Donbass after the end of the anti-coronavirus measures. If in April the excuses put forward seemed so bogus that no one paid attention, after such an incident, the Ukrainian refusal to return to Belarusian capital seems a little more justified in the eyes of the Western guarantors of the Minsk agreements.

  If one takes into account that this incident will potentially have disastrous consequences for Belarus, whereas Lukashenko managed to avoid the worst last year by skilful manoeuvring, then the official Western scenario is wrong. Either Lukashenko was really caught in a fit of repressive madness, but in that case, why indulge in such a sham and not do as Ukraine did in 2016? Either someone set up Belarus to make it a pariah in the eyes of the world, in order to get revenge. If this is the case, the investigation into the fake bomb threat may well provide evidence of the origin of this revenge.

  GEGROET OOM SS GRUPPENFUHRER UND GAULEITER MEIN KAMPFFFFF

  Geliked door 3 people

   • bobzelf zegt:

    JA ALS DE USA , IETS SCHRIJFT. MET BIDEN , AND FRIENDS
    NA DE MH -17 EN DE COUP IN KIEV EN DE NIEUWE MISLUKTECOUP IN BELARUS ??

    DAN IS DAT DE EERSTE DIE IK ZOU GELOVEN .. WHAHAHAHA

    NA EERST MAANDEN TEZEIKEN OVER HUN GEFLIPTE CIA AGENT NAVALNY

    GAAN ONZE BEVRIJDERS NU VOOR, EEN MOORDENAAR, EEN OPHITSER , EN IEMAND DIE DUS VOOR HET AZOV BATALJON GEKOZEN HEEFT EN MOLOTOV COCKTAILS GOOIDE OP DE MAIDAN

    DAT ZIJN DE MENSEN DIE UW BEVRIJDERS NODIG HEBBE

    EN ONZE KLOOTVIOOL KLAAS NATUURLIJK , NIET TE VERGETEN

    ONZE EIGEN KOTS VERSLAGGEVER ,WHAHAHAHA

    HET WAS EEN BUKRAKET , EEN RUSSISCHE … PUTIN MOORDENAAR

    WE HEBBEN ONWEERLEGBARE BEWIJZEN TOCH

    IK HERRINNER MIJ , 17 JULI 2O14

    SLECHT 1 UUR NA DE MOORD DOOR USA EN EU OP 298 ONSCHULDIGEN ??

    KLAAS PLEURT HET GEWOON NEER .

    VOLGENS ONS BERT IS DIT VRIJHEID VAN MENINGSUITING WHAHAHAHAHA

    HOE LANG MAG EEN EU TROL HIER ZIJN GANG GAAN EIGENLIJK ???

    OM ELK STUK VUIL HIER NEER TE PLEUREN ??

    OOM BLOGREGEL 4

    Geliked door 1 persoon

 3. Gerrit zegt:

  Compliment voor de heldere uiteenzetting!

  Like

 4. BigLJohn zegt:

  Een vrijheid die bestaat uit eeuwigdurende mondkapjesplicht, 1,5 meter maatregel en waardeloze testen om ergens binnen te komen, dit gelardeerd met het Coronapaspoort en het vooruitzicht dat in het najaar, als het griepseizoen weer aanvangt, weer alle versoepelingen teruggedraaid gaan worden. Als in het najaar (naast de bestaande maatregelen) de lockdowns en avondklok ons leven nog verder gaan verpesten, hebben we het over een vrijheid die de kant op gaat van DDR 2. De echte vrijheid komt NOOIT meer terug, want de meeste Nederlanders blijven in het Corona sprookje geloven, zoals een kind gelooft in Sinterklaas en de Kerstman. Dit gesodemieter blijft net zo lang aan de gang tot de Nederlandse economie om zeep geholpen is en we rijp zijn voor The Great Reset. Het is te triest voor woorden, een bevolking die het I.Q heeft van een kind van 4 jaar en zich alles laat aanpraten door den Haag en consorten.

  Geliked door 3 people

  • karton zegt:

   @ BigLJohn op 27-5-2021 om 00.49 u.
   Ik word steeds opnieuw bevestigd in m’n overtuiging van één heel groot complot rondom het “Covid-19 gebeuren”.
   Als ik naar Duitsland wil rijden moet ik een testuitslag kunnen tonen, een bewijs van een volledige inenting is kennelijk niet voldoende. Maar Duitsers kunnen ongehinderd en zónder enige “papiertje” in Nederland rond-sjapsen, die lui kunnen dan kennelijk geen virus in NL oplopen en meenemen naar hun geliebtes Vaterland. Als ik naar Spanje wil vliegen en ik heb een bewijs van volledige inenting moet ik op Schiphol een test laten afnemen bij een “particulier” bedrijf , als ik dat moet laten doen incl. twee kinderen, ben ik aan extra-kosten bijna een tweede ticket kwijt, ik krijg dan óók nog kosten te betalen voor een testuitslag in ’t Spaans, Engels enz.
   Zou deze “particuliere” testfabriek misschien connecties hebben met ons aller Hugo Bloemschoen ? En zou Rutte misschien een afspraak met Merkel hebben gemaakt om NL’ers “aan de test te krijgen” , ter meerdere eer en glorie van hemzelf ?
   Ik vertrouw dat hele zootje al lange tijd niet meer !
   En mijn inziens, terecht !!!!!

   Geliked door 4 people

   • Henk der Niederlánder zegt:

    Kijk Karton.
    In Duitsland zijn verschillende ministers, ambtenaren en andere Bobo’s aan de kant geschoven omdat ze miljoenen verdienden aan de testen mondkapjes en aanverwante zaken die met corona van doen hadden.
    Je mag me geloven dat ook in Nederland hetzelfde speelt maar beter onder de pet wordt gehouden.
    Het zou mij namelijk niks verbazen als in de loop der tijd plotseling voor de dag komt dat een Rutte, Grappenhaus, de Jonge, van Dissel en nog een aantal van die schooiers hun vermogen in deze tijd extreem is toegenomen.
    Mensen zijn er namelijk nog steeds van overtuigd dat het gespuis in den Haag bezig is voor de bevolking en persoonlijk heb Ik het al enige tijd opgegeven om een en ander uit te leggen aan mijn kennissenkring.
    Er zitten mensen zat tussen die het allemaal wel min of meer door hebben maar ook een groot aantal die nog steeds vertrouwen hebben in dat tuig.
    Ik kan je vertellen dat Nederland dood is.
    Feitelijk kapot gemaakt door die goedgelovige kloten die alles geloven wat de media ze voorschotelt.
    Ook dat is een van de vele redenen dat ik Nederland achter me gelaten heb, maar trek de lijn door op alle andere vlakken en dan kun je zien waarom Ik vertrokken ben.
    Kijk op mijn 69 ste jaar ben Ik niet meer van plan om me echt druk te maken om mensen die toch de waarheid niet willen zien en had Ik het idee “beste Nederlanders bekijk het maar, Ik ga op rust”

    Geliked door 2 people

   • Vrijheid zegt:

    @karton, Heeft u zich laten inenten? Waarom als ik vragen mag? Zoals u zelf zegt heeft u nog steeds geen vrijheid terug gekregen. Ook helpt het niet om covid te voorkomen. Ik snap dan ook niet zo goed wat het voor zin heeft. Sterker nog ik hoor heel veel verhalen van mensen die er juist ziek van worden. Ik maak me dan ook erg zorgen.

    Like

   • karton zegt:

    @ vrijheid op 27-5-2021 om 21.38 u.
    Ik begrijp uit uw reactie dat u ervan uitgaat dat ik ben ingeënt, hoe komt u daarbij ?
    De rest van uw reactie is voor mij volkomen onduidelijk, maar u zult ongetwijfeld een reden hebben om in geheimtaal te reageren.
    Ik hoor van héél veel mensen dat zij de gehele “Haagse Maffia” met een korreltje zout nemen en heel weinig geloof hechten aan de berichten die van daar komen.
    Dat u daar wél geloof aan hecht is uw goed recht, DIE vrijheid heeft u nog nét !

    Geliked door 1 persoon

   • Vrijheid zegt:

    @karton op 29-5-2021 om 08.59

    Mijn excuses, ik had u verkeerd begrepen. Ik dacht dat u zich had laten inenten om te kunnen reizen. Uit naastenliefde probeer ik juist zoveel mogelijk mensen voor de heftige bijwerkingen van de prik te waarschuwen. Ik stel dan ook geen enkel geloof in Den Haag. Ik zei dan ook dat de prik niet helpt tegen covid en dan men ook geen vrijheid hoeft terug te verwachten. Naar mijn mening is de prik dus geheel zinloos. Maar ik zal altijd iedereen de vrijheid geven om er toch voor te kiezen. Ik hoop dat mensen ook mij de vrijheid gunnen om er vanaf te zien. De druk erachter om het wel te nemen vindt ik te groot, en ik maak me daar zorgen over.

    Geliked door 1 persoon

  • LUCIA zegt:

   @Big John Juist en die continue riedel dat steeds meer kan… als we ons aan de basisregels blijven houden m.a.w. ben je een goede gevangene.. die zich gedraagt dan mag je meer gelucht worden en anders dan wordt het de isoleercel …Wanneer gaat bij het merendeel van de Nederlanders het bloed koken, daar heb je verdomme geen global warming maar een global magnetron period voor nodig!!!

   Geliked door 4 people

  • htskday zegt:

   @BigLJohn,

   Versoepelingen…

   Versoepelen, versoepelen..
   Je hoort niet anders meer..
   Je word al ziek van het woord alleen al.

   Ze pakken eerst, met een kutsmoesje, al onze laatste vrijheden die we nog hadden af,.. en dan, als je je goed gedraagt, dwz “al je prikjes op tijd haalt”, krijg je een klein beetje terug.

   Als de tijdbom is gezet, kunnen zij dus de teugels wat laten laten vieren…

   Versoepelen heet dat..

   Tik,.. tik,.. tik,.. tik,…..

   Geliked door 3 people

  • htskday zegt:

   @BigLJohn,

   Versoepelingen…

   Versoepelen, versoepelen..
   Je hoort niet anders meer..
   Je word al ziek van het woord alleen al.

   Ze pakken eerst, met een kutsmoesje, al onze laatste vrijheden die we nog hadden af,.. en dan, als je je goed gedraagt, dwz “al je prikjes op tijd haalt”, krijg je een klein beetje terug.

   Als de tijdbom is gezet, kunnen zij dus de teugels wat laten laten vieren…

   Versoepelen heet dat..

   Tik,.. tik,.. tik,.. tik,…..

   Like

 5. LUCIA zegt:

  Angelique, tip van mij, schrijven is schrappen, alleen zeer originele mensen die ook echt originele dingen te vertellen hebben, kunnen het zich veroorloven lappen tekst te schrijven en ook nog gelezen te worden en Nederlanders… geweldige schilders en handelaars, vernuftig volk helaas grotendeels slechte schrijvers.. quite boring, te weinig passie en levenslust . Da’s ook de reden waarom we jarenlang qut politici ons laten ringeloren zowel nationaal als op Europees niveau.

  Geliked door 2 people

 6. verwardeman zegt:

  Het grote ” probleem ” met vrijheid is KEUZES maken .
  Een vrij mens moet constant de hele dag keuzes maken , en dit kan
  nogal stressvol zijn daar je altijd de foute keuze kunt maken en dus
  op je bek kunt gaan .
  De kutde , het plebs , de schaapjes hebben waarschijnlijk een hekel aan deze stress
  en vinden het prima indien er VOOR hen gedacht en beslist wordt .
  Kunnen ze altijd de ander de schuld geven in geval van een foute keuze , en gaan
  ze zelf niet op hun bek , ” lekkah puh jonge “!
  Daarom moet ik ook altijd lachen om ZWARTEN die ” freedom ” eisen / schreeuwen .
  Als je ze werkelijk in vrijheid hun ding laat doen , loopt het in de soep , zie
  het welvarende hoogontwikkelde Afrika ……………………..
  Vrijheid is alleen voor de sterken van geest weg gelegd , voor de
  roestvrijstalen ruggegraten , niet voor de kutde .

  Like

 7. Bas zegt:

  Video
  https://www.stopworldcontrol.com/nl/betrapt/

  BETRAPT! Media Misdaden Ontmaskerd
  Uitgelekte beelden en bekentenissen van ingewijden laten zien hoe de media en regeringen samenwerken om de mensheid te misleiden.
  stopworldcontrol.com

  Like

 8. Bas zegt:

  https://www.dagelijksestandaard.nl/2021/05/wierd-duk-doorziet-het-klimaatspel-hoe-de-kiezer-ook-stemt-het-doet-er-niet-toe-u-krijgt-urgenda-en-blm/

  Wierd Duk doorziet het klimaatspel: ‘Hoe de kiezer ook stemt, het doet er niet toe. U krijgt Urgenda en BLM’

  Zo, zo, poeh, poeh. Telegraaf-journalist Wierd Duk prikt door de schijndemocratie die Nederland heen. Want, stelt hij op Twitter, eigenlijk maakt het geen zier uit wat de burger stemt en “wat de bevolking in meerderheid ook wil.” Uiteindelijk krijgen we hoe dan ook de radicaal-linkse agenda van Urgenda, BLM, en een scala een andere extreem-progressieve organisaties die onze manier van leven willen transformeren.

  Het is ongelooflijk. De burger stemt steevast voor een rechtse politiek. Geen klimaatwaanzin. Geen doorgeslagen projecten om “van het gas” te gaan. Een streng immigratiebeleid. Minder macht naar de Europese Unie. Meer soevereiniteit voor ons. Democratische inspraak via referenda, en dergelijke. Maar wat krijgen we steeds weer? Precies het tegenovergestelde! De linkse elites drukken hun plannen gewoon door, ondanks verkiezingsuitslagen

  Geliked door 1 persoon

 9. loNe zegt:

  … je loopt achter , Angélica

  je vergeet de club die [zich ook voordoet als] ‘moslims’ ,
  omdat zij ZELF nergens toe behoren [maar aan de duivel] ,
  en hun projecten doorvoeren ongeacht wat voor ‘religies’ zij daarvoor gebruiken

  terug naar je tekentafel aub
  en ga et oude testament begrijpen

  Like

  • htskday zegt:

   @loNe,

   Je hebt het over een 2000 jaar oud boek.. (terwijl de boekdrukkunst pas een paar honderd jaar oud is!?..)
   Dus, wie loopt er hier nou eigenlijk achter?

   En met je “terug naar je tekentafel”…
   Je lijkt gvd onze grote vriend de “kamp fff bewaker” wel, die ik hier al een weekje mis..
   Ben jij zijn vriend, danwel tijdelijke vervanger?

   Like

 10. Republikein zegt:

  Nou, er is meer tussen hemel en aarde.
  Zo zou Roma&Sinti campers hebben bedwelmd door ’s nachts op rooftocht te gaan dmv morfine.
  Alles werd gestolen, een meisje van zo’n 12 jaar moest door een dokter geholpen worden en een man werd op zijn buik gevonden en klaagde later over pijn aan zijn poepertje.
  Je gelooft het toch niet.

  Like

  • Republikein zegt:

   Zo zouden.

   Like

  • karton zegt:

   @ Republikein op- 27-5-2021 om 19.54 u.
   Het gegeven dat de fa, “Roma & Sinti” slapende mensen in een camper en/of caravan zouden bedwelmen om daarna het voertuig zouden leeg roven is een al jaren bekend “fenomeen”. Gebeurde én gebeurt veelal op parkeerplaatsen langs de snelwegen in Frankrijk , Spanje enz.
   Dat er dan óók nog eens een man gevonden wordt, op z’n buik liggend, en óók nog eens pijn aan z’n poepertje , dát slaat toch wel álles.
   Ik/wij hebben veel gereisd naar Frankrijk , Spanje, Oostenrijk , voorm. Joegoslavië en Polen met auto + caravan , wij hebben nóóit ongewenst bezoek gekregen en ik ben nóóit gevonden met pijn aan m’n poepertje. Nou ja, één keer dan wel……….ik had toen de avond daarvoor als deelnemer deelgenomen aan een wedstrijdje op “rare fietsen”, zónder zadeltje , Toen had ik de volgende morgen wél last van die “aandoening” ; mijn echtgenote zong die dag doorlopend het wonderschone lied : “Hoeper-de-poep zat op de stoep enz.” en dat in de vakantie !

   Geliked door 1 persoon

 11. john van antwerpen zegt:

  Ten eerste; Goed opgemerkt dat Merkel meer gezegd heeft dan alleen wir schaffen das.
  Links denkt alleen dat ze deze ene onnozele one liner gezegd heeft terwijl ze ook
  gezegd heeft dat verblijfsvergunningen ingetrokken moeten worden bij wangedrag en dat
  volkeren van verschillende etniciteit met de ruggen tegenover elkaar staan.
  Links zal dat nooit willen weten.
  En trouwens; dat andere wat Merkel gezegd heeft is vast en zeker om de immigratiecriticie
  te paaien. Hoe meer islam hoe minder vrijheid en hoe minder islam hoe meer vrijheid.
  Wij bepalen zelf wel dat cartoons, cabaret, films, drama,s en kluchten geen grenzen hebben
  en dat alles gezegd en geuit mag worden.
  Toch zijn die pro Palestina betogingen schokkend en daar moet net als hooligans tegen gestreden wordenen wel met onmiddelijke uitzetting uit Europa.

  en verder; Een ieder die zegt dat vrijheid heerst liegt want vrijheid heerst niet.

  Like

 12. bobzelf zegt:

  loNe zegt:
  27 mei 2021 om 15:43

  en ga et oude testament begrijpen ????????????????????

  NOU TOEN DAT VOORBIJ KWAM OP DE REHOBOTH. EN GROEN VAN PRINSTEREN
  WHAHAHAHA
  HEB IK JUIST HEEL GOED OPGELET, DUS IK ZAL DAT MOOIE NIEUWE MEISSIE WEL EFFE HELPEN HOOR !!

  U HEEFT ERG LANG BIJ EEN MOLEN GEWERKT ?? NEEM IK ZOMAAR AAN !!
  EN
  DAARNA GESOLLICITEERD, BIJ HET SPROOKJES BOS OP DE EFTELING ???
  MET VLIEGENDE TAPIJTEN EN DE BOZE WOLF ??

  MET TROMPETGESCHAL EEN RONDJE KAATSHEUVEL EN DAT DAGIE OF 7 , EN DE HELE EFTELING IN ELKAAR GEPLEURD
  DIE GEINIGE STORY OVER DIE 15 GEBODEN OP DIE 3 TAFELS
  EEN CANAVELSFEESIE. EN HOPPA ALLEMAAL DAUDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

  NIEMAND NAAR HET BELOOFDE LAND . HOEZO ?? NIET ??
  ZELFS MOZES NIET, DAT BEN JETOCH NIET GOED BIJ JE HOOFFFFFFFFF
  EN HET GAVE BEGIN , MET DIE APPEL SCHITTEREND TOCH !!

  EEN VROUW DIE LUISTERT ?? WHAHAHA SINDS WANNEER ??
  DUS WAT EEN LULVERHAAL , EN HIJ KON HET WETEN !!
  JAHAAAAAAAAA
  HIJ HAD ZE NET ZELF GEMAAKT TOCH UIT EEN RIB VAN DIE GEINIGE ADAM

  DIE ZAG TROUWENS EVA IN HUN HELDERE BEEKJE , EEN NATTE VIS TUSSEN HAAR BENEN DOORHALEN !!
  WAAROP ADAM VERSCHRIKT RIEP
  DOE DAT NOU NIET , DIE LUCHT GAAT ER NOOIT MEER VAN AF !!

  EN IK BEN GESTOPT , TOEN KAIN DUS ABEL DOODSLOEG EN WEG VLUCHTTE

  EN EEN VOLK STICHTTE ???

  JA TUURLIJK, DUS KAIN WAS DE EERSTE “”MOTHERFUCKER “” ??

  NEE. UW SPROOKJESBOEK, HEEFT TEVEEL LULVERHALEN

  MAAR IK GA DAT MEISJE MET HAAR MOOIE NAAM WEL HELPEN HOOR

  ZE MOET AL “‘ SCHRAPPEN ??? , LAS IK . ???
  NOU IKVIND HAARSCHITTERENDE PROZA SCHRIJVEN !!

  EN NU HET OUWE TESTAMENT .DOORNEMEN ?? NOU DAT DOET OME BOB MET LIEFDE IN EEN STIEF UURTJE MET DAT LIEVE NIEUWE MEISSIE !!

  ZAL U NIET BLIJ MEE ZIJN . ALS OME BOB ALLE LEUGENS DANWEL ONWAARHEDEN BOVEN WATER LAAT KOMEN

  WAT DAT BETREFT HAD DE BIJBEL BEST DOOR ONZE BEVRIJDERS KUNNEN ZIJN GESCHREVEN
  DIE HEBBEN MET EEN LEUGEN MEER OF MINDER OOK GEEN ENKELE WROEGING

  HUGGIE TOT MORGEN ALLEMAAL

  OOM EDEM

  Geliked door 2 people

  • BigLJohn zegt:

   Moet je horen Bob over deze twee figuren uit de Bijbel. Het gaat over Lazarus en Ruth. Die gingen eens samen uit, de stad in. Toen kwamen ze terug en er had zich een persoonsverwisseling voorgedaan. Ruth was Lazarus geworden en Lazarus was Ruth geworden (blut). Of wat dacht je van het Adam en Eva verhaal. Kain had Abel vermoord. Daarna trok hij naar een ver land en trouwde met een vrouw. Maar als Adam en Eva het enige mensenpaar waren, waar kwam dan opeens die vrouw van Kain vandaan ? Een voormalige kennis van mij stelde deze vraag toen hij nog op de lagere school zat en kreeg meteen van de godsdienstleraar een draai tegen zijn oren !

   Geliked door 2 people

   • bobzelf zegt:

    BigLJohn zegt:
    28 mei 2021 om 13:19

    WHAHAHAHAHA , JA IK KEN DAT GEKLOOT …
    ZE HADDEN DAN GEEN ANTWOORD, DUS EEN KNAL OF JE MOCHT NAAR HUIS
    NOU MIJN MOEDER WAS EEN KLEIN WIJFIE
    DIE GING DAN NAAR DE GROENTEBOER OM DE HOEK MAG IK EFFE BELLEN
    WAS 1 DUBBELTJE

    EN HOPPA MIJN VADER ALS KOPERSLAGER, VUIL KETELPAK AAN ,
    EN ARMEN ALS EEN GOEIE WORSTELAAR
    VAN HET SLAAN MET DIE GROTE VOORHAMERS

    OP DE FIETS NAAR DE ” SINGEL . WAAR MIJN SCHOOL WAS …

    DE GROEN VAN PRINSTEREN . YIPPO DO I HAVE TO SAY MORE ??

    NOU DAN MOCHT IK NATUURLIJK DEVOLGENDE DAG WEER TERUG. EN ALLEEN SPRAKDIE LERAAR NOOIT MEER MET ME .

    DIT GEBEURDE NA DE VRAAG VAN KAIN EN ABEL, DUS KAIN WAS DE EERSTE MOTHERFUCKER DIE DUS ZO EEN GEZIN EN VOLK STARTTE ??
    ALS JE MET ZIJN DRIEEN BENT ?
    IK KEN GODVERDEGODVER ZELF OOK TELLEN HOOR

    EN
    DE VOLGENDE KEER ?
    BIJ DE UITLEG VAN MOZES MET ZIJN 15 GEBODEN , EN DAT GOUDEN KALF BENEDEN

    DUS JA RAMT DE TEKST U ZULT GEEN ANDERE GODEN AANBIDDEN IN EEN STUK STEEN !
    BOVEN OP EEN BERG !!
    NOG KUT WEER OOK , ZAL JE ALTIJD ZIEN !!
    BENEDEN HADDEN ZE IN DIE PLEURIS WOESTIN EEN FEESIE SOORT CARNAVAL. MAKEN EEN MOOI BEELD VOOR DE OPTOCHT ?? EEN GOUDEN KALF
    EN ALLEMAAL MOESTEN ZE DOOD EN NIET NAAR HET BELOOFDE LAND

    EEN RARE MAN HOOR DIE OUWE ZUIPSCHUIT MET DIE SNOL OP ZIJN SCHOOT

    DUS HOPPA WEER VROEG THUIS !!!

    HUGGIE OOM LAZARUS

    Geliked door 2 people

 13. Bas zegt:

  Er lopen mensen rond die 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers in een dorp met 25 inwoners willen planten.

  https://www.gelderlander.nl/ede/bewoners-uit-deelen-woedend-om-mogelijke-komst-azc-een-onzalig-idee-we-voorzien-grote-problemen~ace26a15/

  Bewoners uit Deelen woedend om mogelijke komst azc: ‘Een onzalig idee, we voorzien grote problemen’

  EDE/DEELEN – Op het voormalige terrein van zorggroep Hoenderloo komt naar alle waarschijnlijkheid huisvesting voor 400 arbeidsmigranten en 200 asielzoekers. Tot grote frustratie van de 25 inwoners van Deelen. ,,Waarschijnlijk trekken wij, als kleine gemeenschap, straks aan het kortste eind”, zegt een wijkbewoner.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s