LONG READ & MUST READ! – Het Covid-19 project: verplichte “vaccinaties” en totale controle

(Door: Catherine Boon-Langedijk en Herman Boon)

In 2015 heeft de Europese Commissie twee routekaarten opgesteld om totale controle te bereiken. De eerste houdt in dat in 2022 iedere EU-burger verplicht “gevaccineerd” moet zijn. Over het doel ervan had Bill Gates zich al in 2011 duidelijk uitgelaten: ontvolking door gedwongen vaccinatie. Die zal ook worden gebruikt om een chip in het lichaam aan te brengen. Met behulp van de tweede routekaart, de ontwikkeling van een 5G-netwerk, zal volledige controle over mensen mogelijk worden. Op 11 maart 2020 verklaarde de World Health Organization (WHO) dat er sprake is van een Covid-pandemie. Anderen noemen het een plandemie.

De “vaccins” zijn geen vaccins

Een vaccin moet verhinderen dat iemand ziek wordt en de verspreiding van infectie stoppen. Het “vaccin” doet geen van beide. Daarom kan het beter prik of injectie worden genoemd. Een vaccin is een preparaat met verzwakte of gedode ziektekiemen of met een bacterieproduct als bescherming tegen allerlei infectieziekten. Het immuunsysteem wordt erdoor versterkt. Na toevoeging van noodzakelijke ingrediënten wordt het vaccin intensief onderzocht op effectiviteit en veiligheid, eerst in het laboratorium, dan op proefdieren en vervolgens op gezonde proefpersonen. Er gaan meestal tien of meer jaren overheen voordat het definitief goedgekeurd kan worden. Dr. Sherri Tenpenny maakte duidelijk dat de gebruikte Covid-vaccins juist iemands immuunsysteem verwoesten.

Ook de artsen David Martin en Judy Mikovits legden uit dat het “vaccin” niet zo genoemd mag worden. Een vaccin moet de volksgezondheid dienen, moet een immuniteit stimuleren en de transmissie verstoren. Een Covid-prik doet het tegendeel: technologie wordt juist in de mens gebracht om cellen te activeren om ziekteverwekkers aan te maken; dan worden er continu afweerstoffen gemaakt tegen het eigen lichaam. Deze antilichamen zijn volgens viroloog Geert Vanden Bossche zo groot en krachtig, dat ze de antilichamen van het eigen immuunsysteem verdringen. Het “vaccin” dient de volksgezondheid niet, maar breekt haar af. De enige veilige en effectieve vaccins zijn vaccins die de ziekteverwekkers doden zonder weefsels en organen van het lichaam aan te tasten.

Uitnodiging voor de vaccinatie tegen corona

Als oude “nutteloze eters” behoorden wij tot een van de eerste groepen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werden uitgenodigd om te kiezen voor de aangeboden vaccinatie. In de toelichting stond dat de vaccinatie beschermt tegen het corona-virus. “Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder ernstig ziek.” Verder stond er dat de vaccinatie veilig is: “De vaccinatie is uitgebreid getest en is als veilig beoordeeld” en: “Veel mensen krijgen bijwerkingen, zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dit gaat na een paar dagen weer over.”

Er staan drie leugens in de toelichting: de vaccinatie beschermt niet tegen het corona-virus, de vaccinatie is niet uitgebreid getest en is niet veilig. Op een groot cruiseschip in het Caribisch gebied brak Covid uit terwijl alle opvarenden waren gevaccineerd. Ook andere voorbeelden, waaruit blijkt dat het vooral gevaccineerden zijn die ziek worden, zijn ruim voorhanden.

Het Covid-19 virus is nooit geïsoleerd en een arts kan geen onderscheid maken tussen Covid-19 en ziekten die worden veroorzaakt door andere virussen in de luchtwegen. Er zijn effectieve, goedkope therapieën (hydroxychloroquine en ivermectine), en het sterftepercentage is relatief laag; de Infection Fatality Rate (IFR) is 0,23%, zodat de prik eigenlijk onnodig is. De WHO heeft echter anders besloten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseerde huisartsen niet om de goedkope medicijnen voor te schrijven. Artsen die dit deden, werden niettemin beboet.

De Food and Drug Administration (FDA) in de VS en de European Medicines Agency (EMA) hebben voor de Covid-injecties slechts een voorlopige toestemming gegeven tot 1 januari 2024. Dat staat in de bijsluiters, maar het RIVM en de GGD laten die niet zien. Helaas heeft de FDA Pfizer-injecties, die al vele slachtoffers hebben geëist, op bevel van het Witte Huis definitief goedgekeurd. Volgens dr. Richard Fleming had president Biden dit niet mogen doen, omdat het een schending van de Grondwet is en tegen een uitspraak van het Hooggerechtshof ingaat. Dat de directeur vaccin-research & review Marion Gruber en vicedirecteur Phil Krause daarop hun ontslag namen geeft te denken.

Medisch experiment

De “vaccins” zijn in haast tot stand gekomen: verzuimd werd preklinisch onderzoek te doen, waarbij de toxicologie door een laboratorium wordt onderzocht; vereiste diertesten werden niet of gedeeltelijk gedaan; verder moet in de fases 1, 2 en 3 met onderzoek op mensen worden onderzocht of de vaccins gevaarlijk zijn. Een deel van die studies werd achterwege gelaten. Omdat ze nu op mensen worden uitgevoerd, moeten deze op de hoogte worden gebracht dat de studies nog gaande zijn. Die zullen pas in 2023 klaar zijn. De EMA legde vier criteria vast om de voorwaardelijke en tijdelijke goedkeuring te kunnen geven:

1. De baten/risicobalans van het medicijn, i.c. de prik, is positief.
2. Van de aanvrager worden uitgebreide data verwacht na de voorwaardelijke goedkeuring.
3. Het medicijn vult een onvervulde medische noodzaak: er mag geen alternatief zijn.
4. De baten van de directe beschikbaarheid van het medicijn voor patiënten zijn groter dan het risico van nog ontbrekende vereiste gegevens.

Aan deze criteria, zeker aan 1, 3 (hydroxychloroquine, zink, ivermectine) en 4 wordt niet voldaan. Desondanks hebben ze de tijdelijke goedkeuring gekregen.

Het injecteren van het “vaccin” is een medisch experiment, in dit geval zelfs een gentherapie-experiment, waarbij het DNA wordt veranderd. In de Code van Neurenberg (1947) staat dat mensen moeten worden geïnformeerd over de risico´s ervan en dat ze vrijwillig moeten deelnemen. Er moet dus geïnformeerde toestemming worden gegeven. Volgens artikel 1 moet de persoon wettelijk bevoegd zijn om toestemming te geven en moet hij voldoende kennis hebben van het onderwerp, zodat hij in staat is een onderbouwde keuze te maken. De proefpersoon moet van tevoren duidelijkheid krijgen over aard, duur en doel van het experiment.

In deel 3, artikel 7 van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Publieke Rechten (IVBPR, New York, 1966) staat als een absoluut grondrecht: Niemand mag, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten. Als machthebbers zoals Biden daaraan voorbijgaan, begaan ze een oorlogsmisdrijf op basis van het Verdrag van Genève. Daar staat de doodstraf op. Artsen die hun informatieplicht verzuimen, handelen in strijd met de eed van Hippocrates en de medisch-ethische gedragsregels die in 1948 zijn vastgelegd in de Verklaring van Genève. Inmiddels hebben in Duitsland 23.000 artsen verklaard niet meer aan de vaccinatiecampagne deel te zullen nemen.

De vraag is of artsen wel voldoende weten om juiste en volledige informatie over de injectie te geven. Dat in Nederland veel artsen zichzelf de prik hebben laten welgevallen, wijst daarop. Degenen die bij hen komen om zich te laten prikken, kunnen dan onmogelijk geïnformeerde toestemming geven.

De Raad van Europa besloot op 27 januari 2021 in resolutie 2361/2021 dat niemand onder druk tegen zijn wil kan worden ingeënt. Desondanks heeft de Tweede Kamer onlangs besloten dat kinderen vanaf 12 jaar geen toestemming van een ouder meer nodig hebben om zich te laten prikken. Het Artsen Covid Collectief had daarvoor al laten weten daarover zeer bezorgd te zijn en het onverantwoord te vinden. Slechts ongeveer 2000 artsen hebben zich aangesloten bij Artsen Covid Collectief of bij Artsen voor Waarheid.

Er is een aanklacht (Blauwe Boek, 418 pp.) en aangifte tegen de Nederlandse overheid ingediend voor een artikel-12-procedure. Er wordt gevraagd de minister-president aan te klagen voor genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid. Na een niet-ontvankelijk-beschikking zal de zaak worden voorgelegd aan het Internationale Strafhof in Den Haag en aan het Constitutionele Hof in België (dat hier één is met Nederland en Luxemburg). Ook bereidt de Amerikaans-Duitse advocaat Reiner Füllmich een nieuw Neurenberg-proces voor, dat wereldwijd gesteund wordt door duizenden advocaten en medici.

Bijwerkingen

Informatie over reeds bekende bijwerkingen, tot overlijden aan toe, moet worden gegeven en in de bijsluiter worden vermeld. Tot en met 20 juni 2021 waren er in Nederland 13,6 miljoen prikken gegeven, waarbij 409 personen expliciet als overleden binnen een tot negen dagen erna werden opgegeven, en 440.266 bijwerkingen werden gemeld aan het Lareb, de overheidsinstantie die ze registreert. Daarvan waren er 689 ernstig van aard, de overige waren licht. De lijst is intussen snel langer geworden (509 meldingen van overlijden en 622.163 bijwerkingen). Bij de ernstige bijwerkingen werden met name neurologische, immunologische, hematologische en cardiologische vastgesteld. Ook de lijsten in de databank van de EU zijn alarmerend (21.766 doden en meer dan twee miljoen gewonden, waarvan de helft ernstig). Over de bijwerkingen op lange termijn is nog niets bekend. Doordat veel sterfgevallen en bijwerkingen nooit werden gemeld of niet in verband werden gebracht met de vaccinatie, zullen in werkelijkheid de cijfers veel hoger zijn. Er is sprake van onderrapportage.

Tijdens de eerste coronagolf, toen nog niet gevaccineerd werd, was er daarentegen overrapportage, omdat bij de meesten corona als doodsoorzaak werd opgegeven, terwijl zij in werkelijkheid aan onderliggende bestaande kwalen overleden waren. Om de bevolking rijp te maken voor de vaccinatie moest het aantal slachtoffers zo hoog mogelijk worden opgevoerd. Autopsie was niet toegestaan.

In de VS werden gegevens gemanipuleerd, toen het hoofd van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC, dr. Rochelle Walensky) aantallen uit een periode waarin nog weinig mensen waren geprikt, gebruikte om vast te stellen dat er nu een pandemie van ongevaccineerden is. Dr. Walensky gaf inmiddels toe dat de “vaccins” het risico op ziekte vergroten.

Omdat is gebleken dat de “vaccins” geen immuniteit bieden, heeft de CDC de definitie van vaccins nu veranderd door “immuniteit” te vervangen door “bescherming”. Dat betekent dat injecties die weinig bescherming bieden vaccins genoemd mogen worden. In de VS worden bijwerkingen gemeld bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), deel van CDC en FDA. Het aantal sterfgevallen aan de Covid-prik was dit jaar 2021 tot de maand augustus al vele malen groter dan over de laatste dertig jaar werd gemeld voor alle andere vaccins samen. Er is dus alle reden om met de prikken te stoppen. Voortzetting ervan brengt ernstige, veelal blijvende gezondheidsschade, doodt velen, jong en oud, en kan als een misdaad tegen de mensheid worden beschouwd.

Financiële aansprakelijkheid voor de gevolgen van de prik

Wie zijn financieel aansprakelijk voor de gevolgen van de prik? De farmaceutische bedrijven hebben zich daarvoor gevrijwaard. Ook de staat acht zich niet verantwoordelijk voor schade door vaccinaties, die nu nog indirect verplicht zijn, maar zeker verplicht zullen worden, en schuift de schuld af op zorgverleners. Zolang de Covid-injecties nog experimenteel zijn, wordt de schade van eventuele bijwerkingen door de zorgverzekering niet gedekt. Dat betekent dat maar weinig bijwerkingen worden gemeld.

Waarschuwingen van deskundigen

Veel deskundigen hebben inmiddels in niet mis te verstane bewoordingen gewaarschuwd voor de gevolgen van de “vaccinaties”; verscheidene spreken van een biowapen. Gerenommeerde wetenschappers als Sherri Tenpenny, Carrie Madej, Sucharit Bhakdi, Geert Vanden Bossche, Pieter Borger, Pierre Capel, Dolores Cahill, Vernon Coleman, Michael Yeadon (ex-Pfizer), Theo Schetters, Robert Malone, Richard Fleming, Christian Perronne, Vladimir Zelenko en anderen hebben niet nagelaten om herhaalde malen te waarschuwen voor de gevaren van de injecties. Ze worden gecensureerd en nooit uitgenodigd in praatprogramma´s. Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA-technologie, pleitte in het bijzonder voor een verbod op de injectie voor zuigelingen en jongeren tot 30-35 jaar, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zeker zwangere, en mensen die hersteld zijn van Covid-19.

Verschillende soorten injecties

Er zijn door de overheid voor miljarden euro´s “vaccins” bij verschillende producenten aangekocht: bij Pfizer, bij Moderna (beide mRNA-vaccins), bij AstraZeneca en bij Johnson & Johnson, waarvan Janssen Pharmaceutica in Leiden een onderdeel is (vectorvaccins). Bij beide gaat het om genetische manipulatie. De burger mag niet kiezen voor een bepaald vaccin. In eerste instantie zijn bij de beide mRNA-vaccins en bij AstraZeneca twee prikken en is bij Johnson & Johnson één prik voldoende.

Ontwikkeling van de vaccins

Bij het SARS-CoV-2 virus was de normale methode om een vaccin te maken niet mogelijk, omdat het virus niet was geïsoleerd. De vraag is zelfs of het om één virus gaat of om een mengsel van verschillende virussen. Wel was van enkele fragmenten van het DNA de sequentie (volgorde) van aminozuren bekend. Om toch het immuunsysteem te activeren, is een list bedacht. Bij de injectie wordt in plaats van een vaccin een code in de vorm van mRNA ingebracht (bij Pfizer en Moderna), die cellen aanzet tot het produceren van een onderdeel van het virus, namelijk het spike-eiwit, dat zich onderscheidt door pin-achtige uitsteeksels. Bij vectorvaccins (AstraZeneca en Johnson & Johnson) wordt DNA ingebracht, maar het resultaat is hetzelfde. Het lichaam herkent dit spike-eiwit als lichaamsvreemd en begint er antistoffen tegen te produceren, die de spike-eiwitten opruimen. Deze antistoffen moeten bij een werkelijke besmetting het specifieke coronavirus of spike-eiwit herkennen en in actie komen.

Ontkrachte beweringen

Over de werking van de prik deden allerlei verhalen de ronde, die later niet waar bleken te zijn. De vaccin-producenten en overheden deden daaraan ijverig mee, behalve de eerder genoemde punten op de toelichting bij de uitnodiging:

– Het geïnjecteerde zou zich niet door het lichaam verspreiden, maar op de plaats van de injectie in de bovenarmspier blijven. Het bleek alle delen van het lichaam te bereiken.
– Dat het mRNA in het lichaam afbreekt in ten hoogste enkele uren is in het algemeen waar, maar het is hier verpakt in vet om het dagen tot weken actief te houden, omdat het dan pas de gewenste spike-eiwitten en antistoffen tegen het virus aanmaakt.
– Dat het ingespoten RNA of DNA niet in het menselijk DNA wordt ingebouwd, bleek ook al niet juist te zijn: Pieter Borger heeft uit de doeken gedaan hoe dat in zijn werk gaat en Moderna gaf later toe dat het inderdaad wordt ingebouwd.
– Een ander fabeltje is dat de immuniteit die het vaccin biedt superieur is aan de natuurlijke immuniteit. Natuurlijke immuniteit biedt in werkelijkheid een veel bredere bescherming, maar wordt helaas door de injectie vernietigd.
– Ten slotte vermeldde de site van de Rijksoverheid dat het nog niet bekend was of met het middel geïnjecteerde personen het virus kunnen overdragen. Desondanks ging het beleid er wel van uit dat dat niet mogelijk was. In mei 2021 gaf ze toe dat het wél kon. Toch werden de maatregelen (afstand houden, mondkapjes, enz.) in principe gehandhaafd.

Werking van de injecties

Na de injectie in de bovenarm verplaatst de inhoud van de spuit zich naar de bloedbaan, via de haarvaten in de spier rechtstreeks en via het lymfestelsel. Na twee uren is de maximale concentratie in het bloed bereikt. De injectie komt in alle delen van het lichaam terecht. Het RNA, dat door een vetmantel tegen snelle afbraak beschermd wordt, dringt de cellen binnen. Daar wordt het ontmanteld en bindt het zich aan de ribosomen, de eiwitfabriekjes. Twee aanwezige enzymen kunnen het omzetten in DNA en dat inbouwen in het menselijk DNA. Het is dus genetische modificatie. De ribosomen gaan nu het spike-eiwit produceren, dat dan naar het oppervlak van de cel gaat. Het immuunsysteem ziet het als een lichaamsvreemd eiwit en begint antistoffen aan te maken. Deze antistoffen vallen de spike-eiwitten en de cellen waarop en waarin ze zitten aan en vernietigen die. Als dit gebeurt in de gladde endotheelcellen, die de bloedvaten bekleden, vallen er gaten in de wand en ontstaan er bloeduitstortingen. Bloedplaatjes reageren op de verruwing en vormen stolseltjes. Als die groter worden, kunnen verstoppingen ontstaan met ernstige lichamelijke schade.

De spike-eiwitten, die in grote aantallen worden geproduceerd, zijn dus een gif voor het lichaam. Zij komen in het hele lichaam voor, maar vooral in de lever, de milt, de eierstokken en de bijnieren. Hoe lang de spike-eiwitten geproduceerd worden, kunnen de deskundigen niet zeggen: er is wel een AAN-knop, maar waar de UIT-knop zit, is niet bekend. De injectie bevat ook andere giftige ingrediënten, bijv. polyethyleenglycol (PEG), dat aanleiding geeft tot allergische reacties. Sommige bestanddelen worden zelfs niet in een bijsluiter vermeld en als bedrijfsgeheim beschouwd. Bewezen is dat de mRNA-injecties identieke symptomen laten zien als die welke door het Covidvirus worden veroorzaakt, zoals bloedstolsels. Een intern document van de CDC toonde aan dat gevaccineerden de deltavariant verspreiden. Tegelijkertijd wordt tot universele vaccinatie opgeroepen als probaat middel tegen diezelfde variant….

Immuniteit tegen de ziekte Covid-19?

De bescherming die de inenting moet bieden tegen Covid-19 hebben de vaccinproducenten alleen onderzocht voor de meest voorkomende milde symptomen, zoals koorts, hoesten en hoofdpijn. De injectie vermindert bij latere besmetting alleen de ernst van deze symptomen. Er is niet aangetoond dat de injectie beschermt tegen ernstige ziekte en dood. Bij gevaccineerden bleek na besmetting dikwijls een bekend verschijnsel op te treden: antilichaamafhankelijke versterking (antibody dependant enhancement, ADE). Daarbij bindt het virus of het spike-eiwit zich aan minder goede antilichamen die het juist gemakkelijker een cel laten binnengaan. Daar heeft vermenigvuldiging plaats. De grote hoeveelheid virus of spike-eiwit verergert dan de ziekte van de patiënt en de kans om te sterven, zelfs jaren later nog. Er kunnen zeer ernstige ziekteverschijnselen optreden als gevaccineerden worden geïnfecteerd door verkoudheidsvirussen. Het vaccin heeft tot gevolg dat andere virussen gevaarlijker worden.

Volgens deskundigen hebben gevaccineerden een verhoogd D-dimeergehalte. Dit is de parameter die aangeeft of er een verhoogd risico is op bloedstolsels. Het massaal injecteren van een bevolking tijdens een epidemie leidt overigens tot mutanten die niet door de antistoffen kunnen worden opgeruimd, terwijl het natuurlijke immuunsysteem erdoor wordt vernietigd of ernstig verzwakt. Tegen mutanten is dan helemaal geen bescherming.

Natuurlijke immuniteit biedt brede bescherming tegen mutanten, maar de immuniteit die een injectie geeft, blijkt van korte duur, zodat steeds nieuwe injecties (boosters) nodig zijn. Tevens wordt de persoon besmettelijker door de injectie. Dat is het gevolg van het veel grotere aantal virussen of spike-eiwitten in zijn bloed dan bij een ongevaccineerde, bij wie geen vermenigvuldiging plaatsheeft. Ze breken door naar longen en keel en worden uitgeademd; dit wordt shedding genoemd. De mildheid van de klachten geeft een geïnjecteerde geen aanleiding om zich te isoleren, in tegenstelling tot een niet-geïnjecteerde, die heviger symptomen ervaart en zich wél zal afzonderen. Deze laatste is dus een minder grote bron van verspreiding van de ziekte dan een geïnjecteerde.

Meermaals kregen zwangere vrouwen een miskraam na in de nabijheid van geïnjecteerden te zijn geweest, wat te wijten is aan shedding. Vrouwen die op deze manier besmet werden, gaven de besmetting zelfs via de moedermelk door aan baby´s, die dit niet overleefden. Het weren van ongevaccineerden bij bepaalde gelegenheden en in bepaalde gebouwen mist iedere grond. Als een dergelijke maatregel wordt ingevoerd, zou hij juist moeten gelden voor mensen die veel besmettelijker zijn doordat ze de prik wél hebben gehad!

Vaccinaties verplicht?”

Prof. Marin Kulldorff, epidemioloog aan Harvard, toonde aan dat ongevaccineerden met natuurlijke immuniteit veel minder vaak het slachtoffer van de deltavariant zijn dan gevaccineerden. Die laatsten hebben een 27 maal hogere kans om een Covid-infectie met symptomen te krijgen dan ongevaccineerden. Kulldorff acht een vaccinatieplicht niet alleen onzinnig, maar ook discriminerend en onethisch. Andere studies bewijzen eveneens dat natuurlijke immuniteit veel beter beschermt tegen Covid-19 dan de injecties. Het vaak gehoorde argument “Je doet het voor een ander” is daarmee ontkracht.

Politici zijn niet bereid naar wetenschappers te luisteren, die naar eer en geweten proberen de waarheid te achterhalen. Vaccinatiepaspoorten hebben niets met volksgezondheid te maken, maar met het streven naar bevolkingsreductie en totale controle. De WHO heeft inmiddels een door de Gates en Rockefeller Foundations gedicteerd document gepubliceerd, waarin de wereldwijde invoering van vaccinatiepaspoorten wordt aangekondigd. Het door Bill Gates opgerichte bedrijf Microsoft vroeg in 2018 wereldwijd octrooi aan op het draadloos controleren van mensen door middel van een bij hen aangebrachte chip met zender en ontvanger. Het octrooibureau gaf de aanvraag het patentnummer WO 2020-060606. Het getal 666 is het teken van de Antichrist, waarover in de Bijbel (Openb. 13 vs18) wordt gesproken. De chip zou bij een injectie kunnen worden ingebracht en kunnen dienen als biometrisch identiteits (ID-)systeem, dat niet alleen zal dienen als betaalmiddel, maar waarmee uiteindelijk ieders lichaam, inclusief gedrag en gedachten, bestuurd en geholpen door 5G, volledig gecontroleerd kan worden.

Volgens dr. Carrie Madej is het doel van de “vaccins” drieledig:

1) het herprogrammeren van het DNA, zodat mensen feitelijk hybriden worden die gemakkelijker te controleren zijn.
2) mensen verbinden met kunstmatige intelligentie (AI) door middel van een ingebrachte chip, wat een heel nieuwe manier van controle mogelijk zal maken.
3) grote aantallen mensen na verloop van tijd laten sterven, zodat de wereldbevolking afneemt.

Propaganda van de overheid, de msm en de universiteiten

De overheid is erop uit om de injecties verplicht te stellen en creëert zo een tweedeling in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Zij voldoet daarmee aan de eisen van de globalistische VN, WHO, GAVI/Gates, IMF, WEF, EU, e.a. met op de achtergrond de Rockefellers en de Rothschilds. Toegang tot het openbare leven wordt straks alleen verkregen met een vaccinatiepaspoort; ongevaccineerden zijn een gemakkelijk te identificeren subpopulatie en daardoor eenvoudig tot zondebokken te maken. Het doet er weinig toe of ze een echte bedreiging voor de samenleving vormen. Regeringen, universiteiten en particuliere bedrijven koppelen het gevaccineerd zijn steeds meer aan het verstrekken van goederen en diensten en het kunnen functioneren binnen de samenleving. Het “gevaccineerde” publiek wordt actief aangemoedigd en gemanipuleerd door de gelijkgeschakelde msm, door politici en ook door medici om de ongevaccineerden letterlijk te verachten. De meest effectieve propagandacampagne in de geschiedenis van de mensheid is gaande: list, leugen en bedrog vieren daarbij hoogtij.

Tenslotte Arthur Schopenhauer:

“Wat de kudde het meest haat, is degene die anders denkt; het is niet zozeer de mening zelf, maar de brutaliteit om voor zichzelf te willen denken, iets waarvan ze niet weten hoe ze dat moeten doen.”

Door:
Catherine Boon-Langedijk en Herman Boon
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op LONG READ & MUST READ! – Het Covid-19 project: verplichte “vaccinaties” en totale controle

 1. Bert zegt:

  Het CDC heeft allang officieel verklaard dat ze geen enkel bewijs hebben dat covid bestaat.
  Net zo als dat er in Canada na aanleiding van een een WOB verzoek, zij uiteindelijk hebben moeten toegeven dat ze geen enkel bewijs hebben van het bestaan van covid of corona.

  Like

 2. BigLJohn zegt:

  Regeringen en overheden hebben overal lak aan, zelfs de rechtbanken en politie-justitie spelen het spelletje mee. Of het nu gaat om de Neurenbergcode, de conventie van Geneve, of bepaalde grondrechten, Barbertje (dat zijn wij) moet hangen. Zolang burgeroorlogen uitblijven moeten we er op rekenen dat de komst van de totale dictatuur slechts een kwestie zal zijn van enkele jaren.

  Like

  • Julia zegt:

   BigLJohn Van mij mag er een flinke burgeroorlog uitbreken om te strijden tegen de misdadigers tegen de menselijkheid en al diegenen die hier onderdanig aan zijn en er mede voor hebben gezorgd dat deze dictatuur tot het uiterste wordt doorgevoerd zonder enig verzet te tonen. Ga vooral door met zoetjes de QR code te tonen het is de code voor uw eigen ondergang. Onderdanigheid en lafheid wordt afgestraft dat is nooit anders geweest.

   Like

 3. droevige mof zegt:

  My short read.
  Het spul heeft geen bijsluiter en niemand is aansprakelijk.
  Handen van mijn lijf.

  Geliked door 1 persoon

 4. pepo Copyright zegt:

  Zonder het 5g netwerk zijn ze nergens.

  Ze kunnen hun plannen niet uitvoeren zonder.

  Like

 5. Jan zegt:

  Totale controle, kindermishandeling

  video

  Like

  • Bert zegt:

   Wat is dit zielig.
   Dat kind weet niet wat ‘m overkomt of waarom dit zou moeten.
   En ze moeder denkt er een spelletje van te maken.
   Hij denkt misschien wel dat ze moeder ‘m wil laten stikken.
   Jongetje wil alleen maar spelen. Dit is zeker kindermishandeling.

   Like

 6. Jan zegt:

  De ongevaccineerden hebben nu een natuurlijke immuniteit, itt de gevaccineerden die nu een bedreiging zijn en in quarantaine zouden moeten

  “Gevaccineerde mensen lopen risico met de nieuwe varianten die worden overgedragen. Het is in verschillende landen bewezen, dus gevaccineerde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst en geïsoleerd van de samenleving. Niet-gevaccineerde mensen zijn niet gevaarlijk; gevaccineerde mensen zijn gevaarlijk voor anderen. Het is nu bewezen in Israël, waar ik in contact sta met veel artsen in Israël. Ze hebben nu grote problemen; ernstige gevallen in ziekenhuizen zijn onder de gevaccineerde mensen. En ook in het VK had je een groter vaccinatieprogramma en ook daar zijn deze problemen.”

  video
  https://rumble.com/vmokmf-vaccinated-people-should-be-put-in-quarantine-and-should-be-isolated-from-t.html

  Like

 7. Jan zegt:

  France’s long-time vaccine policy chief: Covid policy is “completely stupid” and “unethical”

  video
  https://rumble.com/vl44r8-frances-long-time-vaccine-policy-chief-covid-policy-is-completely-stupid-an.html

  Like

 8. hans zegt:

  Heel dit verhaal, epistel is onnodig, want het is nooit geisoleerd!?
  Als het zou bestaan kan het niet aangetoond worden want de test is niet geschikt.
  Dus het bestaat niet, de rest is gelul!

  Like

 9. Boike zegt:

  Mensen hebben geen idee wat ze laten inspuiten

  Een must read !!!

  https://www.ellaster.nl/2021/08/22/mensen-hebben-geen-idee-wat-ze-laten-inspuiten/

  Like

 10. Helena zegt:

  Dank jullie wel Catherine en Herman voor dit verhelderende artikel. Iedereen zou dit moeten lezen voordat ze als makke schapen, zeker nu hugo-de-prikker de druk heeft opgevoerd, de prik alsnog braaf in de ongevaccineerde bovenarm laten zetten. Ik ben benieuwd welke horeca ondernemers hun rug recht zullen houden en het niet gooien op “het is niet uitvoerbaar” ,want daar heeft rutte al lang een oplossing voor, maar omdat ze oprecht tegen de medische apartheid zijn en dat ook durven uit te spreken vanaf 25 september.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s