Boodschap van aartsbisschop Viganò aan de Italiaanse demonstranten tegen de gezondheidstirannie

(Door: Fabien Laurent – Vertaling: E.J. Bron)

Laat ons weer echte getuigen van Christus worden”

Transcriptie van de videoboodschap van Zijne Excellentie monseigneur Carlo Maria Viganò

Rome – Piazza del Popolo, 9 oktober 2021

Beste vrienden,

U bent vandaag hier in Rome op de Piazza del Popolo en op vele andere pleinen in Italië bijeengekomen, terwijl honderdduizenden mensen in de hele wereld hun verzet tegen de oprichting van een globale tirannie demonstreren. Miljoenen burgers van alle naties hebben onder het oorverdovende stilzwijgen van de media “Nee!” tegen de pandemische waanzin, nee tegen de opsluitingen, uitgaansverboden en opgedrongen vaccinaties, nee tegen de gezondheidspaspoorten en nee tegen de afpersingen van een totalitaire macht gezegd, die horig is aan de elites.

Er zijn bijna twee jaar voorbijgegaan sinds de globale nachtmerrie begon. We hebben een labyrint betreden, stap voor stap. Eerst waren het mondkapjes, toen zelf gecertificeerde beperkingen, toen uitgaansverboden… weet u nog? Elke keer dat we met een misbruik geconfronteerd werden, die gerechtvaardigd scheen door de noodsituatie, hebben we geaccepteerd dat er een beetje vrijheid van ons werd afgenomen. Stap voor stap. We werden eraan gehinderd naar de kerk te gaan, onze woningen te verlaten, te werken, naar school te gaan, onze geliefden en zelfs onze stervende ouders in het ziekenhuis te bezoeken. Op een bepaald moment ´s avonds in onze straten alleen nog maar Amazon- en Just-Eat-leveranciers [1]: nieuwe slachtoffers van de Great Reset, nieuwe slaven van het systeem, evenals veel kleine ondernemers, winkelbezitters, bars en restaurants, die door absurde, illegitieme en contraproductieve voorschriften uit de zaken werden verdrongen. Om maar helemaal te zwijgen van de psychische ineenstorting, die velen van ons, van de jongsten tot de oudsten, getroffen heeft: enkelen zijn van al hun sociale contacten beroofd, anderen zijn zonder verzorging in verzorgingstehuizen (Residenza sanitaria assistenzale, RSA) opgesloten, die door een ministerieel protocol ter dood veroordeeld werden. Stap voor stap raakten we gewend aan het idee dat een technisch-economische commissie zou kunnen beslissen – zo werd ons verteld – dat het virus alleen maar na 18.00 uur circuleerde, dat het alleen staanplaatsen en geen zitplaatsen in bars betrof, dat het kerken of musea besmette, niet echter treinen met forenzen of bussen vol studenten. Stap voor stap werd ons voorgeschoteld dat de seizoengriep net als elk ander corona-virus duizenden mensen kan doden, zonder dat ons verteld werd dat huisartsen en ziekenhuisafdelingen voor de behandeling gesloten zijn, omdat men op de verergering van de ziekte wacht. Ze vertelden ons niet dat Covid op aanwijzing van de gezondheidsautoriteit als longziekte behandeld zou moeten worden, hoewel het om een ziekte van de bloedsomloop ging; ze vertelden ons niet dat autopsies verboden waren en dat lijken verbrand werden om te voorkomen dat we achter de oorzaak van de ziekte komen en begrijpen hoe men deze behandelen kan. Ondertussen lieten ze ons de met lijken beladen militaire vrachtwagens van generaal Figliuolo zien, en vertelden ons dat deze vrachtwagens maar enkele lijkkisten zouden bevatten, die in Bergamo verzameld waren, nadat begrafenisondernemers eraan gehinderd werden de lijken af te halen en de begrafenissen te organiseren. Maar welke effecten had dat op de hele bevolking, die thuis voor de tv zat, gehypnotiseerd door een mediaterrorisme dat wetenschappelijk volgens de meest cynische principes van de propaganda gepland was! Denkt u aan de oude mensen, die van hun familieleden gescheiden zijn, die geen enkele troost, zelfs geen geestelijke troost, krijgen – zelfs de priesters is het verboden om het laatste oliesel toe te dienen! Ze zijn gedwongen om deze dagelijkse pesterijen te verdragen, de mensen in de bedden naast hen te zien sterven en de wanhoop van de mensen mee te maken die nog eenzamer zijn dan zijzelf. Nu blijkt dat de toediening van Propofol, een narcose-middel om te zorgen voor een farmacologische coma, niet alleen door de wegens dood door schuld gearresteerde chef-arts van Montichiari werd gepraktiseerd, maar in alle ziekenhuizen gangbare praktijk was, zoals de president van de chef-artsen [2] in een interview bevestigde en Dr. Scoglio benadrukte. In de praktijk vertelt men ons heel nonchalant dat verleden jaar kritisch zieke patiënten aan Covid het middel Propofol toegediend kregen voordat de beademingsbuis bij hen werd ingebracht, in de wetenschap dat dit hun dood tot gevolg zou hebben. En dat vertellen ze ons op zo´n brutale wijze, omdat ze er blijkbaar van overtuigd zijn dat niemand van ons hiertegen een klacht zal indienen, dat geen enkele rechter een zaak zal openen, dat geen enkele journalist over dit zoveelste schandaal zal berichten, dat geen politicus het zal wagen om de minister-president of de minister van Gezondheid te bekritiseren.

Om onze arbeidsplaats niet kwijt te raken en onze normale bezigheden te kunnen doen, werden we er langzamerhand toe gedwongen om een document – de groene pas – te tonen, dat de gezondheidstoestand van personen bewijst die gevaccineerd zijn tegen besmettelijke en overdraagbare ziektes, en van personen die negatief op onbetrouwbare tests reageren. Want zoals u weet, beschermt het vaccin niet voor besmetting en de tests garanderen niet dat het resultaat overeenkomt met de realiteit. En waarvoor? Voor een griep, die genezen zou kunnen worden – en in veel gevallen met gedocumenteerd succes genezen werd, waar men dat toestond –, die echter ongeneeslijk moest zijn om het testen van vaccins, door af te wijken van de gebruikelijke regels, te legitimeren.

En ook in deze dagen, waarin de waarheid steeds meer aan het licht schijnt te komen, komen we uit de verklaringen van enkele artsen te weten dat de tests – op basis waarvan we in onze woningen opgesloten of in een belachelijke en inspannende quarantaine gedwongen werden – dat deze tests, die ons opgelegd werden om positieve gevallen op te sporen en voor de beroemde statistieken van de deskundigen te gebruiken, niet betrouwbaar zijn. En dat vertellen ze ons nu ongestraft, nadat ze de wetenschap, de sociale constructie en het psychofysische evenwicht van een hele natie geruïneerd hebben. Maar als deze tests nu nutteloos zijn, dan waren ze dat gisteren ook; en dat zeiden niet alleen maar de “samenzweerders”, maar ook hun eigen uitvinders, die beweerden dat ze geen diagnostisch nut zouden hebben. Maar omdat de tests nu als enig – toegegeven duur – alternatief voor experimentele gen-vaccinatie gedelegitimeerd moeten worden, zijn ze niet meer op magische wijze betrouwbaar, terwijl ze vroeger per wet betrouwbaar waren. Een beetje zoals Covid na 18.00 uur.

Ik heb al het labyrint genoemd, waarin we zijn verdwaald. Nauwkeuriger gezegd: een labyrint, waarin we onszelf terugvonden, toen we diegenen volgden die ons een uitweg beloofden, hoewel we heel goed wisten dat die er niet was. Met elke stap die we in het labyrint deden, verwijderden we ons verder en raakten we de weg kwijt.

Want HET IS een labyrint. Een wirwar van pseudowetenschappelijke uitspraken, logische tegenstrijdigheden, apodictische proclamaties, dogma´s, die door de nieuwe priesters van Covid, door de pandemische sanhedrin verkondigd worden. Niets aan hetgeen ons verteld wordt, is consistent of rationeel, en juist omdat we geloven dat hetgeen ons verteld wordt zin heeft, verzinken we steeds dieper en dieper in het labyrint. “We zouden moeten vaccineren om de gebrekkige en oudere mensen te redden, die niet gevaccineerd kunnen worden”, zeiden ze tegen ons, terwijl ze de gebrekkige en oudere mensen vaccineren. “Iets later ontdekten we dat we niet alleen het mondkapje moesten dragen, maar dat één dosis van het serum niet meer volstond, twee ook niet, zelfs drie niet. Inmiddels sterven gebrekkige en oudere mensen zelfs na de dubbele dosis aan Covid, en als ze het overleven, dan alleen daarom, omdat in de ziekenhuizen – spreekt u me tegen als u kunt – sinds enige tijd Azithromocyne aan Covid-patiënten wordt gegeven, onder het voorwendsel darmparasieten te behandelen, echter in de wetenschap dat het eigenlijk tegen het virus wordt ingezet. Om niet de geloofwaardigheid van de vaccins en niet de gezondheid van de patiënten te bedreigen.

We moeten uit het labyrint zien te komen, beste vrienden. Maar we kunnen er geen genoegen mee nemen om tegen de groene pas te protesteren, die alleen maar het nieuwste en vast en zeker niet laatste instrument van de onderdrukking is. In werkelijkheid is de groene pas een juridische dwaalweg, een afschuwelijke afpersing, een bewijs voor de schijnheiligheid van het pandemie-alarm; maar zelfs wanneer ze de groene pas zouden herroepen, zou nog altijd de absurditeit blijven bestaan om een geneesbaar virus, dat niet meer sterfgevallen dan in de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, als dodelijk te beschouwen; de absurditeit om mondkapjes te dragen, die niet alleen geen enkel doel dienen – wat de “experts” zelf zeggen – maar integendeel zware long- en hersenziekten veroorzaken; de absurditeit een medicijn een “vaccin” te noemen, dat geen immuniteit geeft en waarvan de bijwerkingen zo zwaarwegend zijn dat ze in enkele maanden van de toediening de sterfgevallen van alle vaccins van de afgelopen tien jaar overstijgen; het is absurd om toe te staan ons met een experimenteel medicijn in te enten, dat effect heeft op ons DNA en van ons genetisch veranderde organismen maakt; het is absurd om aanwijzingen en protocollen op te volgen, die door heksendokters en niet door gewetensvolle artsen lijken te zijn geschreven. De absurditeit om serieus en in alle rust beweringen te weerleggen die zo monsterachtig en fout zijn, dat ze geen antwoord verdienen. De uitspraak van Draghi: “Wie gevaccineerd is, wordt gered, wie niet gevaccineerd is, sterft” is een leugen; de uitspraak “gevaccineerde mensen sterven niet aan Covid” is fout, net zoals de uitspraak dat Covid een dodelijke ziekte zou zijn, omdat ze alleen dan maar dodelijk is als ze niet behandeld wordt. En het is vals om te zeggen dat er geen geneesmiddel bestaat, want deze zwaar verguisde middelen worden nu door dezelfde Europese autoriteiten als preventieve maatregel tegen de Afghaanse vluchtelingen ingezet, die we enkele weken geleden hebben opgenomen. Dat alles is vals. De informatie over het aantal sterfgevallen door Covid is vals. De betrouwbaarheid van de steekproeven is vals. De werkzaamheid en de veiligheid van vaccins is vals. Het aantal opnames op de IC is vals. De “niet-correlatie” van “plotselinge ziektes” bij gevaccineerden is vals. De alarmerende berichten in het nieuws zijn vals, de berichten in de talkshows met de gebruikelijke “experts” en “virostars” [3) zijn vals, de voorspellingen van de statistiekdeskundigen zijn vals.

Laten we proberen om uit het labyrint te komen! Laten we ons verzetten tegen de mediaberichtgeving door wellicht te besluiten de tv uit te zetten, die zich intussen veranderd heeft in een hels tabernakel. We zouden de logische kortsluiting van diegenen moeten onderbreken, die onze toestemming verlangen, zelfs als ze liegen dat ze barsten. En om uit het labyrint te komen, beste vrienden, moeten we de dingen met een blik bekijken die zich niet tot geïsoleerde feiten beperkt, maar ze in een groter plaatje ziet, waarin de pandemie een instrument van de Social Engineering is, dat handig werd geprovoceerd om ons precies naar de groene pas te leiden, naar totale controle, naar beperking van natuurlijke en grondwettelijke vrijheden in naam van een Great Reset, die niemand van ons wil, die niemand van ons ooit heeft verlangd, die macht en rijkdom in de handen van een elite concentreert – de “filantrokapitalisten” zoals Soros en Gates – en die de rest van de mensheid als een stel slaven en klanten behandelt, die ze een minimum aan geld geven – dat uit het niets gecreëerd en als een schuld opgelegd wordt – waarmee ze de waren kunnen kopen die de elite produceert; waren, die uiteraard door goedkope arbeidskrachten geproduceerd worden, die gedwongen zijn alles te doen om te overleven. Terwijl ze zich erop voorbereiden om aan ons de lucht, het water en de zon te verkopen, wellicht onder de dekmantel van de “groene noodtoestand” en onder druk van Greta Thunberg´s belachelijke “Fridays for Future”.

Laten we het labyrint verlaten, door in te zien dat er een probleem van autoriteit bestaat: een civiele autoriteit, die niet het welzijn van de burgers volgt, en een religieuze autoriteit, die zich niet meer bezighoudt met het eeuwige heil van de gelovigen, maar hen uitlevert aan de wraak van een helse draak. We komen uit het labyrint door te leren een kritisch oordeel te vellen en ons niet te laten misleiden door diegenen, die zo´n lange geschiedenis van misbruik, leugens en misdaden hebben, dat we er niet van kunnen uitgaan dat ze zich tegenover ons anders zullen gedragen. Laten we het labyrint verlaten in het besef dat er een wereldoorlog aan de gang is, die niet met echte wapens, maar met onconventionele wapens gevoerd wordt, zoals de censuur van informatie, het tot slaaf maken van artsen, medeplichtigheid van politici, rechters en politiemensen; een oorlog, die onschuldige slachtoffers achterlaat, die de samenleving verwoest, die de ziel van de mensen nog voor hun lichaam treft, die tegen alles werd verklaard wat ons herinnert aan onze civilisatie, onze cultuur, ons geloof, onze waarden. Een oorlog tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad.

Ze maken zich geen zorgen om onze gezondheid, net zomin als om het behoud van het milieu of de bevordering van de vrede: volgens de opvatting van sommigen – zoals minister Cingolani – zou meer dan de helft van de mensen moeten verdwijnen, omdat ze parasieten op de planeet zijn. En juist diegenen, die de ontvolking van de planeet door nieuwe vaccins, abortus, euthanasie en massale sterilisatie theoretiseren, doen zich voor als liefdadige filantropen en delen effectieve vaccins voor precies dit doel uit. En al diegenen die zichzelf in verschillende functies aan deze “filantropen” verkocht hebben, roepen ons op om “in de wetenschap te geloven” (vandaag voor Covid, morgen voor de globale opwarming), en zien af van de rede in naam van een fideïstische bekentenis, die grenst aan zelfmoord. Laten we uit het labyrint komen! We kunnen geen spel winnen wanneer de regels op elk moment door onze tegenstander omgestoten kunnen worden.

We moeten inzien dat we vooral zo ver gekomen zijn, omdat we ontrouw waren, omdat we toegelaten hebben dat anderen in plaats van God beslissen wat goed en wat fout is, omdat we in naam van de tolerantie de schending van het natuurrecht en van het verval van de christelijke moraal toegelaten hebben, de moord op kinderen in het moederlijf, de moord op zieken en oude mensen, de verdorvenheid van kinderen en jongeren. Wat er nu gebeurt, is de vergiftigde vrucht van tientallen jaren lange ontbinding, van rebellie tegen de wet van de Heer, van zonde en laster, die in Gods ogen schreeuwen om wraak. De goddelijke voorzienigheid laat ons zien wat er van de wereld kan worden wanneer ze de heerschappij van Jezus Christus opgeeft en zich begeeft in de slavernij van satan.

Dit zijn geen apocalyptische woorden – zoals velen beweren – maar een krachtige waarschuwing om als pastor naar God terug te keren en in te zien dat daar waar Christus, de koning, en Maria, de koningin, niet regeren, de gruwelijke en onbarmhartige tirannie van de duivel heerst, die universele broederschap belooft, hoewel hij alleen maar onze vernietiging op aarde en onze eeuwige verdoemenis wil.

Jezus Christus is de koning en de Heer van de geschiedenis, en in zijn handen liggen het lot en de bestemming van elk van ons, van de staten en van de heilige kerk. Hij zal niet toelaten dat we buigen voor de aanvallen van de vijand van de mensheid. Laten we terugkeren, laten we allen naar hem terugkeren, met het vetrouwen van de verloren zoon, die zijn vader deemoedig verzoekt om hem te vergeven en hem weer in zijn huis op te nemen. Laten we weer christenen worden, trots op ons geloof en op de civilisatie die de religie in tweeduizend jaar geschiedenis heeft opgebouwd. Laten we terugkeren naar de verdediging van deze niet onderhandelbare waarden, die we vandaag ontkend en met voeten getreden zien, in onze civiele en politieke betrokkenheid. Vooral echter – ik verzoek juliie, ik smeek jullie – laat ons weer in de genade van God leven, de sacramenten bezoeken, de deugden oefenen, christenen zijn, die overeenkomen met de stellige beloftes van de doop, echte getuigen van Christus.

Om uit het labyrint te komen, moeten we onze stappen terug volgen: onze “draad van Ariadne” is de verdediging van de familie, van de sociale en religieuze constructie van de natie, van onze cultuur, die onontkoombaar christelijk, katholiek en Romeins is.

Wij Italianen zijn geen racisten! In naam van de naastenliefde, die eeuwenlang de trots van het christelijke Europa was, kunnen wij diegenen opnemen die door hun eigen landen vervolgd en geminacht worden, maar we kunnen onszelf niet onder het voorwendsel hen op te nemen verantwoordelijk maken voor de uitbuiting van miljoenen migranten. We weten dat hun immigratie naar Europa door de elites gepland werd om onze civiele, culturele en religieuze identiteit te vernietigen; ze dient voor de elites om sociale chaos te creëren, onderbetaalde arbeidskrachten het land binnen te halen, oorlogen onder de armen aan te wakkeren en de landen, waar ze vandaan komen, van hun jeugd te beroven.

Om uit dit labyrint te komen, moeten we ons moedig en vastberaden verzetten, zoals onze vaders zich tegen de dictaturen van de vorige eeuw verzet hebben. Burgerlijke ongehoorzaamheid, coördinatie van protestacties, contacten met bewegingen in andere landen, aaneensluiting in een anti-globalisering bondgenootschap, dat hulp en ondersteuning tegen het systeem van slaafse autoriteiten garandeert. Een vreedzaam verzet, dat gevoed wordt vanuit het bewustzijn dat de wereld, zoals de Great Reset zich die voorstelt, niet onze wereld is, omdat ze gebaseerd is op een ideologie van de dood, op antihumaan en antichristelijk denken en uitsluitend steunt op wapengeweld of afpersing van diegenen die niet in opstand kunnen komen.

Ze vergeten, deze erbarmelijke dienaren van de Nieuwe Orde, dat wij hun utopie, ja een helse dystopie, weerzinwekkend vinden, gewoon omdat zij er geen rekening mee houdt dat wij niet uit elektromagnetische schakelkringen bestaan, maar uit vlees en bloed, uit hartstochten, uit genegenheid, uit heldendaden en ruimdenkendheid. Omdat wij mensen zijn, geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God, uitgerust met intelligentie en vrije wil. Maar de demonen kunnen dat niet begrijpen: daarom zullen ze klaaglijk mislukken.

En opdat deze dag, waarop u openlijk en moedig uw verzet tegen de dreigende tirannie demonstreert, niet steriel en zonder bovennatuurlijk licht blijft, nodig ik u allen uit om met mij de woorden te reciteren die de Heer ons heeft geleerd. Laten we dit met vurigheid, met een impuls van naastenliefde doen, door de bescherming van onze Heer en zijn moeder voor ons allen, voor onze families, voor ons land en voor de hele wereld aan te roepen: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd…

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

Rome, 9 oktober 2021

Opmerkingen

[1] Just Eat is een Britse onderneming die kant-en-klaar maaltijden levert
[2] Zie twitter.com
[3] scenarieeconomico.it

De originele video, die op 9 oktober 2021 op de Piazza del Popolo aan de tegen de gezondheidstirannie demonstrerende Italianen werd gestuurd:


(Bron: medias-presse.info)

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Fabien Laurent

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Boodschap van aartsbisschop Viganò aan de Italiaanse demonstranten tegen de gezondheidstirannie

 1. Republikein zegt:

  Lang leve deze bisschop, hup, zet hem op.

  Geliked door 2 people

 2. Edwin Vissers zegt:

  Het begrip “wapenrusting van God” komt uit Efeziërs 6:13-17:

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ Edwin V. op 13-10-2021 om 11.50 u.
   Wat fijn dat u mij ff helpt, ik zat mij al enige tijd af te vragen : “Waar zou die “wapenuitrusting van God” toch vandaan komen ? Ik dacht aan een dump-handelaar hier in de omgeving, maar das dus niet juist, begrijp ik.
   (ik heb trouwens nog nóóit een afbeelding gezien van een, met bijv. een dolk, stiletto of een Kalasjnikov bewapende God; vergist u zich niet, hr. Vissers ?)

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Nee , hij vergist zich niet karton ,
    Bij hallucinaties lijken de gebeurtenissen écht te zijn .
    Net zoals drugsgebruikers dingen ervaren .
    Helaas is de realiteit ver te zoeken bij dit soort figuren .
    Dat is nou ook het gevaar als je dingen klakkeloos aanneemt !

    Heb onlangs drie weken in het ziekenhuis gelegen .
    De eerste twee weken kreeg ik morfine toegediend .
    Je wilt niet weten wat je dan allemaal in je dromen meemaakt !
    Zo’n beetje hetzelfde als godsdienstwaanzinnigen .

    Maar gelukkig stopte bij mij die waanzin toen ze overgingen op paracetamol .
    Bij anderen is het chronisch !

    Geliked door 2 people

   • Ewoud zegt:

    Efeziërs 6: vers 11-18. Google het maar.

    Het gaat niet om strijd tegen mensen (Kalasnikov, etc.) maar een geestelijke strijd. Tegen de machten van de duisternis. Deze duisternis moet altijd wijken voor het licht. Het licht is van God.

    Geliked door 1 persoon

 3. Kees zegt:

  Wow, dat is wel een heel moedige toespraak van deze bisschop!

  Geliked door 1 persoon

 4. droevige mof zegt:

  De katholieke kerk vulde alle posities graag met haar eigen mensen. In de nazitijd zaten ze in het verzet in Nederland, in Duitsland waren ze meestal pro-Adolf. Na de oorlog waren ze pro-Amerika, enz.
  Vandaar mijn scepsis als ik de mooie woorden van een Vigano lees. Ik zie dit meer als een teken dat het tij gaat keren. Vigano is een kardinaal van de Curie en dit is niet de eerste keer dat hij politiek incorrect is. Bergoglio, alias paus Franciscus, zou hem allang hebben ontslagen als het hem niet beviel. Ondanks alles toch een goed teken.

  Geliked door 2 people

 5. Bob zegt:

  Nu het tij begint te keren komt net als
  in WOII de hogere geestelijken in verzet.
  Dat noem ik geen durf maar zieltjes winnen.

  Like

 6. J. C. Th. Köhler zegt:

  De vertaling moet een flink stuk werk geweest zijn. Hulde, Webmaster!

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

  • E.J. Bron zegt:

   Dank u. Was het ook. Echter met plezier vertaald!

   Webmaster

   Geliked door 2 people

  • droevige mof zegt:

   De vertalingen van de heer Bron zijn uitstekend. Het is bepaald niet eenvoudig om uit een verwante taal zodanig te vertalen dat de stemming die in het Duits doorklinkt, wordt overgebracht in de Nederlandse vertaling. Daarvoor moet je gevoel en liefde hebben voor beide talen. En dat heeft hij.

   Like

 7. Blaffertje zegt:

  Wijze en dappere woorden van deze bisschop.

  Like

 8. ronjaspers zegt:

  Ik vertrouw bijna niets of niemand,en zeker niet het satanische kinderverkrachtende en moordende vaticaan.Mocht deze man integer zijn heeft hij mijn zegen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s