VIDEO Rients Hofstra

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op VIDEO Rients Hofstra

 1. Marc zegt:

  Beste Rient,

  Jouw naam komt vaker langs op deze site, af en toe lees ik iets verder. Nu spreek je zelfs voor een zaal. Er is een ding waar ik het volmondig met je eens ben, en dat is dat er een alternatief moet komen voor het bestuursbestel dat er nu is.

  Het valt jou natuurlijk direct op dat het woordje ‘staat’ bij mij ontbreekt. Dat heeft alles te maken, niet alleen met de speurtocht naar oplossingen, maar vooral met het diagnosticeren van problemen.

  Als er één element is dat voor het instituut ‘staat’ pleit, is het de enorme macht dat het weet te mobiliseren om zaken voor elkaar te krijgen. Of het nu om de gezondheidszorg gaat, het leger, sociale voorzieningen, de staat is ontegenzeggelijk de krachtigste macht, om het even of die in Den Haag of Brussel zetelt.
  Maar daar houden de grote voordelen dan eigenlijk ook direct mee op.

  Zelf zit ik op de lijn van diagnosticeren van maatschappelijk veel voorkomende en breed gedragen aandoeningen. Ik bekijk dus in hoeverre de bevolking zelf in staat is werkelijk eigenbelang van waanvoorstellingen te onderscheiden. En ik weet dat het dat niet kan.
  Net zoals een individu met psychische problemen eerst voor zichzelf tot de erkenning moet komen dat voor hem of haar zoiets als een psychisch probleem bestaat dat zijn of haar functioneren belemmert, zo moet ook het volk zichzelf analyseren. Pas dan kan je denken over mogelijke remedies.

  De belangrijkste oorzaak is het mankeren van het begrippenapparaat dat gebruikt wordt in het politiek en maatschappelijk debat. Het gaat dan om begrippen als racisme, nationalisme, socialisme, liberalisme, maar ook rechtstaat, loyaliteit, ‘burgerschap’, verantwoordelijkheid, patriottisme en nog vele meer. Over elk daarvan kan ik je veel vertellen, maar ik wil hier even concentreren op dat van de rechtstaat.
  Want het is het concept van de staat, dat mechanisme dat macht weet te mobiliseren voor om het even welk doel dan ook, waarvan men al vroeg inzag dat dit wel beteugelt moest worden. Zonder remmen is de staat vrijwel identiek met het fenomeen waaruit het de facto is ontstaan, namelijk het kapitalisme.

  De overeenkomst tussen staat en kapitalisme is dat ook kapitalisme grote macht weet te organiseren, zij het beperkter in omvang dan dat van de staat, en langs doellijnen die een ondernemer uitzet. Het wezenlijke verschil tussen de twee zit erin dat de staat het breedst mogelijke scala aan maatschappelijke doelen bestrijkt.

  Elke politieke identiteit dat staatsmacht verwerft is in eerste aanleg ongecontroleerd. Dan komen we op het terrein van absolute monarchen en dictatoren. Die macht, zag men al snel in de 19e eeuw, moet beperkt en/of gecontroleerd worden. Hierop werden systemen als democratische controle (parlement), maar vooral dat van grondrechten bedacht.
  Verderop zal ik de beperkingen en nadelen hiervan noemen, maar vooreerst dient te worden opgemerkt dat mét de maatschappelijke aanvaarding van het concept ‘staat’ door het volk, deze zijn soevereiniteit in eerste aanleg opgeeft. Verlichtingsfilosofen als Hume, Voltaire, Hegel onderkenden dit en bedachten oplossingen die velen accepteerden.

  Hegel zag de rechten van een volk verzekerd door organisatie van een staatsverband, en gaf daarmee zowaar het concept nationalisme zijn impuls. Niets is echter minder waar, omdat de wijze waarop de staat gestalte kreeg gevonden werd in recht en wetten. Het zijn deze twee fenomenen die in de plaats komen van de soevereiniteit van het volk. Het zijn wetten waarin groepen binnen de samenleving rechten worden toegekend, of juist ontnomen.

  Over de rechtvaardigheid van het het toekennen van rechten aan deze of gene is al veel verschil van mening. Het is met name hier waar het democratisch proces zoals we dat kennen zich op concentreert.
  Over de (on)rechtvaardigheid van het ontnemen van rechten lijkt op het eerste gezicht meer duidelijkheid, maar dat lijkt alleen maar zo.

  Allereerst wil ik opmerken dat, als het gaat om het ontnemen van rechten, de rechtstaat de meest monsterlijke tirannieën mogelijk heeft gemaakt, met als meest pregnant voorbeeld het Derde Rijk: alle maatregelen tegen groepen als joden, communisten, gehandicapten, enz. werden eerst gegoten in wetten en algemene maatregelen van bestuur. Zonder de rechtstaat geen Holocaust!
  Een tweede manier waarop rechten ontnomen worden is de onophoudelijke neiging, zeker in de Nederlandse politiek van diversiteit, specifieke rechten toe te kennen aan groepen, waarmee mutatis mutandis andere groepen die rechten onthouden worden.
  De rechtstaat leidt zo per saldo eerst tot rechtsongelijkheid, en in het vervolg hiervan tot maatschappelijke ongelijkheid.

  Naast dit alles spelen nog drie fenomenen hier dwars doorheen:
  1. de juridisch onbeperkte macht van het zittende ambtenarenapparaat, in casu dat van juristen die als beleidsambtenaar beleid bedenken dat in de regel door de politiek wordt overgenomen
  2. de sociale banden binnen het corps van juristen dat leidt tot verbanden tussen politiek en rechterlijke macht
  3. de ongeremde wens tot uniformiteit, leidende tot onbeperkt centralisme in zowel bestuur als wetgeving.

  Een voorbeeld voor dit laatste is de Onderwijswet. Onder het voorwendsel dat alle leerlingen en studenten
  a. gelijk onderwijs verdienen en daarom materieel dezelfde curricula voorgeschoteld krijgen
  b. dezelfde hoge kwaliteit aan onderwijs verdienen
  gaan verschillende zaken erg mis:
  ad. a. Gelijk onderwijs in curricula betekent dat alle kennis als bekend veronderstelt wordt. Maar niet alleen valt veel bestaande kennis buiten de curricula, feitelijk leidt uniformiteit van onderwijs tot afname van kennisontwikkeling
  ad. b. de wens een ieder dezelfde kwaliteit te bieden leidt tot absurde situaties waarin mensen die, om fysieke of mentale redenen, feitelijk niet in staat zijn tot het volgen van bepaald onderwijs, toch datgene krijgen aangeboden wat ze niet kunnen verwerken. In wezen leidt de wens tot gelijke behandeling hier tot ontkenning van verschillen tussen individuen.

  Als laatste merk ik op dat de drang tot uniformiteit in grote delen van de samenleving wordt aangetroffen, niet alleen bij ambtenaren of politici. Het lijkt erop dat elke gewone burger zijn of haar onmacht tegenover het instituut staat sublimeert door zelf actief redenen of middelen te bedenken waarmee de macht van de staat gecontinueerd of zelfs uitgebreid kan worden. Dit laatste kenmerk kennen we allemaal uit de geschiedenis van het fascisme: uit angst weg gemarginaliseerd te worden, steunt men juist de vijand in de hoop zelf ontzien te worden.
  (Als ik hier nog even historisch doorga, zou je zelfs kunnen stellen dat wat historisch als fascisme wordt gezien, feitelijk uitkomsten zijn van denken in termen van staat en wet)

  Rient, je ziet, ik ben een ouwehoer. Dus ik ga afronden hier. Toch even de opmerking dat je terecht ziet dat er een nieuw staatsbestel moet komen, maar je oplossingen vind ik erg slecht: ze leiden alleen maar tot verdere verdieping van het bestaande.

  Een paar van mijn voorstellen:
  1. Decentralisatie van staatsmacht door het initiatief te laten aan particuliere instellingen. Zo was tot WO II het onderwijs en de zorg geregeld. Daar moeten we weer naar terug. Wat ik hiervan verwacht is een terugkeer naar inventiviteit, identiteit en vooral werkelijke diversiteit! Ministeries van Onderwijs en Zorg dienen te worden opgeheven. Zo ontstaat ruimte voor het tot ontwikkeling brengen van werkelijk gemeenschapsdenken.
  2. Instelling van het instituut van gekozen rechters. Hiermee wordt de sociale band tussen beleidsambtenaren en rechterlijke macht in ieder geval sterk beperkt, omdat kandidaten zich bij de kiezer zullen moeten profileren.
  3. Net als in de VS dienen na elke verkiezing alle ambtenaren formeel ontslagen te worden, zodat de nieuwe regering beleidsambtenaren van eigen kleur kan aanstellen.

  Ik nog veel meer ideeen, maar bovenaan staat dat de macht van de staat sterk beperkt, het gemeenschapsdenken gestimuleerd moeten worden, en bovenal de neiging tot uniformering binnen de staat, en de conformering daaraan bij de burgerbevolking, gestopt moeten worden.

  Groet,

  Marc

  Geliked door 1 persoon

  • rientshofstra zegt:

   Beste Marc,
   ik heb met interesse je dispuut (onvrede) gelezen (wat jezelf ten onrechte geouwehoer noemt)
   Ik concludeer dat je een enorme opsomming plaatst betreffende het huidige foute systeem, ook nog eens grotendeels historisch geduid.
   AS wil van binnenuit alle structuren veranderen, daarbij partijpolitieke items te vermijden, waardoor er een ander bestel ontstaat, waarin eventuele partijen dienend ipv leidend en dwingen zijn. Dus ook geen coalities van 4 jaar en geen carrièrepolitici. Als je veranderingen overlaat aan de partijelites, zal er nooit iets veranderen. Kijk naar het ref. D66 draaide het perfect de nek om, Remkes komt met een aanbeveling van een bindend ref., waar je NOOIT meer iets van terug gaat vinden.
   Je 1e voorstel aan het eind is een politiek inhoudelijk item, nr 2 hoort binnen AS. Immers partijpolitieke benoemingen dienen nooit meer voor te kunnen komen, dus ook geen rechters.
   Na invoering zullen ambtenaren alleen nog dienend zijn. (Van de VS moeten we zo weinig mogelijk overnemen!) Beleidspersonen (ministers, stassen, burgemeesters en wethouders zijn de ambtenaren op kennis en kunde de baas. De bevolking kan dan gaan over het staatshoofd, een event. Nexit, het volkslied of belastingvrijstelling voor Shell en Unilever aandeelhouders.
   Ook onderwijs en de gezondheid dienen inhoudelijk aangepast te worden aan de wens van het volk. 1dv.nl wil als 1e het AS-systeem, heeft ook een aantal politiek inhoudelijke punten die aan aanscherping onderhevig kunnen zijn.
   Ik heb voor het AS-systeem een mogelijke uitwerking beschreven in De Pluchen Revolutie: https://rientshofstra.nl/pluchen-revolutie. Daarin brand ik mijn vingers niet aan wat de meerderheid van de kiezers per item wenst.
   Dank voor je zeer uitgebreide verhandeling.
   Groet, Rients (met een s)

   Like

   • Marc zegt:

    Beste Rients,

    Bedankt voor je antwoord. Alleen over mijn voorstel nr. 2 zijn we het eens. Een vierde voorstel schoot mij zojuist te binnen, de instelling van een constitutioneel Hof.

    Dat we van de Amerikanen zo weinig mogelijk moeten overnemen, is een opvatting die ik niet met je deel. Geen land ter wereld waar de scheiding der machten zo scherp getekend is. Vatbaar voor verbetering natuurlijk wel.

    Wat ik zie is dat je je vastbijt in het falen van de huidige bestuursstructuur. Ik benader het tegelijkertijd ook van een heel andere kant, namelijk de misvatting dat uniformering van wetten naar alle haarvaten van de samenleving een kwaliteitsgarantie zouden zijn. Het tegendeel is het geval: uniformering leidt tot het afstompen van verschil van inzicht en mening. Het resultaat is een algehele vervlakking van kennis, kunst en vooral moraal, met in die laatste opgenomen het verdwijnen van het zicht op eigenbelang.
    Centralisering van macht en uniformering van politiek ingebrachte moraal (vb. iedereen een vaccin; je lichaam staatseigendom na je dood; iedereen een QR; Trump is een lul, Wilders een fascist en Baudet een racist) gaat hand in hand met het verlies aan identiteit en het gevoel van eigenwaarde (geen Zwarte Piet) en eigenbelang (alle grenzen open, koste wat het kost) bij de bevolking, individueel maar vooral collectief.

    Want hoe terecht kritisch je ook mag zijn op het establishment en de structuren, ze worden in stand gehouden door een ieder die elk jaar naar de stembus gaat, ongeacht het vakje dat ze aanvinken.
    Daarom ben ik ook van mening dat niet alleen machtsstructuren onder de loep moeten worden genomen, maar ook het denken, doen en vooral laten van het volk zelf. Want ook dat verdient kritiek.

    Groet,

    Marc

    Geliked door 1 persoon

   • rientshofstra zegt:

    Beste Marc,
    Reactie op hieronder (Zie daar geen reactiemogelijkheid)
    De EK in mijn systeem lost jouw Constitutioneel Hof op. Bij daarna een 2/3 meerderheid in de TK kan ook art 120 sneuvelen. Het 1e kan binnen het AS-systeem, het art 120 is een politiek item, kan door de volksvertegenwoordigers worden geregeld. Het establishment zal na invoering van AS niet meer leidend zijn, maar als minderheidsgroep een of enkele vertegenwoordigers in de TK krijgen. Dus wederom erg demokritisch demokraal!
    Misschien het AS-programma en de mogelijke invulling onder De Pluchen Revolutie nogmaals lezen?
    Groet, Rients

    Like

 2. Tineke zegt:

  De plannen klinken als muziek in de oren.
  Maar je neemt het op tegen corrupte kwade krachten.
  Hoe wil je het oude systeem vervangen op een vreedzame manier?
  En de krachten achter de schermen in de top van de pyramide??

  Hoeveel tijd hebben we nog voordat we in de slavernij aanbeland zijn vanaf nu
  Dan heb ik het over de QR maatschappij waar we nu al inzitten?
  Vragen…..vragen…vragen….

  Geliked door 1 persoon

  • rientshofstra zegt:

   Beste Tineke,

   Dat is een groot probleem. De msm evenals alle partijen die willen functioneren in het huidige foute systeem staan niet te springen.
   Het moet van alle ontevreden kiezers komen (PVV, SP, FvD en alle niet meer stemmers)
   Ik ben al vanaf 2013 bezig, wordt overal tegen gewerkt, maar het idee wordt steeds bekender, deels door interviews bij Sven Hulleman, Weltschmerz, Alwareness, Niels Lunsing en groepen op facebook en twitter die het doorgeven.
   En er is De 1e Demokritische Volksbeweging (1dv.nl) die AS in haar programma als speerpunt heeft opgenomen.

   Geliked door 1 persoon

 3. Bob zegt:

  Zij die de macht hebben willen de macht
  met alle geweld behouden.

  Like

 4. Gerard Kral zegt:

  Een verfrissende kijk op de politiek. Ben zeer geïnteresseerd. Ik ga mij eens verder verdiepen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Joepiedepoepie zegt:

  Bob de wit geeft een vlak, ipv pyramidaal systeem, waar de regio de belangrijkste beslissingen nemen!

  Geliked door 1 persoon

  • rientshofstra zegt:

   Hai Joep…,
   Ik heb een gesprek gehad van anderhalf uur met Bob. Hij was zeer geïnteresseerd. Zijn Society 4.0 geeft idd decentralisatie aan, zonder echter de weg daar naar toe te definiëren.
   Als een leefgemeenschap (autonoom of zelfs soeverein) succesvol is zal Den Haag (in opdracht van ….) optreden en het teniet doen. Daarom moet eerst het systeem om.

   Like

 6. Marc zegt:

  Nog meer regels::

  5. Wanneer iemand zich kandidaat stelt voor de Tweede Kamer, doet deze dat voor een minimum periode van 12 jaar. Alleen een gewijzigde verkiezingsuitslag (of de dood) kunnen hier verandering in brengen.
  6. Ministers zijn aansprakelijk voor gevoerd beleid. Heeft een bepaald beleid tot significante schade geleid, dan kost die de minister niet alleen zijn functie, maar ook zijn recht op uitkering en pensioen.
  Ministers moeten de hete adem van het volk in de nek blijven voelen. Ministerschap hoort risicovol ondernemen te zijn. Zeker niet iets voor watjes.
  Een voorbeeld van schade door slecht of fout gevoerd beleid is dat waarin de toch al slecht functionerende huizenmarkt door ene Stef Blok de volkomen vernietiging ingeparkeerd werd.
  Een ander voorbeeld is natuurlijk het migratiebeleid of de toeslagenaffaire.
  7. (Beleids) ambtenaren zijn, met de minister, aansprakelijk voor ontwikkeld beleid dat tot significante schade heeft geleid. Niet alleen volgt ontslag op staande voet met verlies van recht op uitkering en pensioen, ook zal hij zijn VOG verliezen en niet op andere functie in overheidsdienst aangesteld mogen worden.
  Ambtenaren moeten beseffen dat de soevereiniteit nog altijd bij het volk ligt, eerder dan bij de Tweede Kamer of regeringsleider.

  Like

  • rientshofstra zegt:

   In AS komen ministers met goed doortimmerde voorstellen, daarbij rekening houdend met de 150 ‘privé’ programma’. Want het volk (150 achterbannen), bepaalt uiteindelijk. En 4 jaar per zittingstijd voor TK-leden is lang genoeg. Daarna kunnen ze hun programma aanpassen aan de actualiteit en dat weer aan de kiezers voorleggen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s