LONG READ: Hoe Michail Gorbatsjov en de USSR zijn bedrogen (Bij de dood van Michael Gorbatsjov)


(Door: “Angélica”)

Hebben de Verenigde Staten de Sovjet-Unie tijdens de onderhandelingen over de Duitse hereniging in 1990 beloofd dat de NAVO zich niet zou uitbreiden naar Oost-Europa? Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben verschillende Sovjet/Russische beleidsmakers beweerd dat de uitbreiding van de NAVO een schending is van een belofte die de VS in 1990 hebben gedaan; westerse geleerden en politieke leiders betwisten daarentegen dat de VS een dergelijke belofte hebben gedaan. Onlangs vrijgegeven documenten van de Amerikaanse regering leveren bewijs voor het Sovjet/Russische standpunt. Hoewel er nooit een gecodificeerde belofte tot niet-uitbreiding werd gedaan, gaven Amerikaanse beleidsmakers hun Sovjet-tegenhangers in 1990 impliciete en informele garanties die er sterk op wezen dat de NAVO in het Europa van na de Koude Oorlog niet zou uitbreiden als de Sovjet-Unie zou instemmen met de Duitse hereniging. Uit de documenten blijkt echter ook dat de Verenigde Staten de herenigingsonderhandelingen gebruikten om de zwakke punten van de Sovjet-Unie uit te buiten door een wederzijds aanvaardbare veiligheidsomgeving na de Koude Oorlog voor te stellen, terwijl zij in feite streefden naar een door de Verenigde Staten gedomineerd systeem en de deur openzetten voor uitbreiding van de NAVO naar het oosten. De resultaten van deze analyse hebben implicaties voor de theorie van de internationale betrekkingen, de diplomatieke geschiedenis en de huidige betrekkingen tussen de VS en Rusland.

Inleiding

Hebben de Verenigde Staten tijdens de onderhandelingen over de Duitse hereniging in 1990 de Sovjet-Unie beloofd dat de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zich niet zou uitbreiden naar Oost-Europa? Het antwoord hangt af van wie men het vraagt. Russische leiders hebben sinds het midden van de jaren ´90 beweerd dat de Verenigde Staten een belofte hebben geschonden dat de NAVO zich na de Duitse hereniging niet zou uitbreiden naar Oost-Europa. Meer recent hebben zij betoogd dat de Russische acties tijdens de Russisch-Georgische oorlog van 2008 en in Oekraïne deels een reactie waren op de verbroken niet-uitbreidingsovereenkomst. Veel Amerikaanse en geallieerde beleidsmakers en deskundigen bestrijden echter dat Russische beweringen van een niet-uitbreidingsverbintenis een voorwendsel zijn voor Russisch avonturisme. Vanuit dit perspectief hebben de Verenigde Staten nooit beloofd om de NAVO-uitbreiding te beperken, en de NAVO zelf verklaarde in 2014: “Een dergelijke belofte is nooit gedaan, en er is nooit enig bewijs geleverd om de Russische beweringen te staven.” De betrekkingen tussen de VS en Rusland na de Koude Oorlog worden dus overschaduwd door een impasse over de geschiedenis van de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie aan het einde van de Koude Oorlog.

Westerse geleerden zijn evenzeer verdeeld over de vraag wat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie in 1990 te bieden hadden. Zich grotendeels baserend op publieke verklaringen en memoires van Westerse en Sovjet-leiders beweerden sommige wetenschappers in de jaren ´90 dat de oostwaartse uitbreiding van de NAVO in strijd was met wat Michael MccGwire “top-level assurances” tegen de uitbreiding van de NAVO noemde. Recenter echter heeft toegang tot gedeclassificeerd archiefmateriaal ertoe geleid dat de meeste geleerden het eens zijn met historica Mary Sarotte, die schrijft dat “in tegenstelling tot de Russische beweringen Sovjet-pesident Mikhail Gorbatsjov het Westen nooit heeft doen beloven dat het de grenzen van de NAVO zou bevriezen.” Toch zijn de huidige studies verdeeld in twee scholen van denken over het proces en de implicaties van de herenigingsonderhandelingen van 1990 voor de toekomst van de NAVO. De ene school is het grotendeels eens met de Amerikaanse beleidsmakers dat – zoals Mark Kramer beweert – NAVO-uitbreiding naar Oost-Europa “nooit ter sprake is gekomen tijdens de onderhandelingen.” Dientengevolge zijn Russische beschuldigingen van een gebroken niet-uitbreidingsbelofte “vals.” Een tweede school daarentegen beweert dat een NAVO-voorstel tot niet-uitbreiding, dat mogelijk van toepassing was op Oost-Europa, kort werd besproken tijdens besprekingen tussen Amerikaanse, West-Duitse en Sovjet-leiders in februari 1990. Dit niet-uitbreidingsvoorstel werd snel ingetrokken, maar gezien de vergaderingen in februari kunnen de Russische klachten niet geheel worden verworpen: de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben nooit een overeenkomst gesloten tegen de uitbreiding van de NAVO, maar de Sovjet-leiders kunnen er anders over hebben gedacht.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de Verenigde Staten een belofte hebben gedaan om de NAVO niet uit te breiden, moeten de koers en de beweegredenen van het Amerikaanse beleid ten opzichte van de Sovjet-Unie in 1990 worden geanalyseerd. Gezien zowel de dominantie van de Verenigde Staten binnen de NAVO als hun grote invloed op de kwestie van de Duitse hereniging in 1990 is de sleutel tot het bepalen of de Russische beschuldigingen gegrond zijn, het begrijpen van de beweegredenen achter de Amerikaanse acties in die tijd. In het proces kan een analyse van het vroegere Amerikaanse beleid informatie verschaffen over het huidige Amerikaanse en NAVO-beleid, de theorie van de internationale betrekkingen en de diplomatieke geschiedenis. Door te bepalen of de Russische beschuldigingen van Amerikaans verraad juist zijn, kan bijvoorbeeld worden verklaard of de oorlogszuchtige Russische acties in Georgië, Oekraïne en elders in Europa deels een reactie zijn op de uitbreiding van de NAVO na de Koude Oorlog of een poging om de status quo in Europa te veranderen. Sinds het einde van de jaren 2000 schrijven veel westerse beleidsmakers en deskundigen de Russische acties toe aan een revisionistisch buitenlands beleid. Vanuit dit perspectief zijn Russische beweringen tegen de NAVO misleidend; de Russische acties in en rond de voormalige Sovjet-Unie zijn een gevolg van het falen van het Westen om het Russische avonturisme een halt toe te roepen; en alleen een vastberaden Westerse reactie nu kan toekomstige Russische dreigingen in toom houden. Zoals Anne Applebaum stelt, was de kardinale fout van het Westen “het onderschatten van het revanchistische, revisionistische, ontwrichtende potentieel van Rusland”. Omgekeerd impliceert het bewijs dat de Russische beschuldigingen geen verzinsels zijn, dat de Russische acties wellicht voortkomen uit gevoelens van onveiligheid en reële bezorgdheid dat het Westen een onbetrouwbare partner is. Harde maatregelen om Russische agressie af te schrikken, zoals het inzetten van troepen en sancties, zullen het Russische gevoel van isolement en verraad alleen maar doen toenemen.

Een onderzoek van dit geval is ook nuttig voor de theorie van de internationale betrekkingen en de diplomatieke geschiedenis. Sinds het einde van de Koude Oorlog beschouwen analisten de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie over de Duitse hereniging en de voortzetting van de NAVO na de Koude Oorlog als een lichtend voorbeeld van hoe grootmachten rivaliteiten uit het verleden kunnen overwinnen en manieren kunnen vinden om samen te werken. Hoewel het samenwerkingsverhaal wordt betwist nu wetenschappers steeds meer toegang krijgen tot primaire bronnen uit het Westen en het Oostblok, blijft het invloedrijk in beleidskringen, theorieën over internationale betrekkingen en historiografische kringen. Russische beschuldigingen van een verbroken niet-uitbreidingsbelofte roepen dus fundamentele vragen op over de aard van de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie en tussen de VS en Rusland tijdens en na het einde van de Koude Oorlog. In het bijzonder, als de Verenigde Staten hun belofte om de NAVO niet uit te breiden niet zijn nagekomen, dan moeten wetenschappers de drijvende krachten achter het buitenlands beleid van de VS aan het einde van de Koude Oorlog en de bronnen van stabiele diplomatieke regelingen in het algemeen nader onderzoeken. Omgekeerd, als de Russische beweringen van een niet-uitbreidingsbelofte van de NAVO vals zijn, en als het Russische gedrag in plaatsen als Georgië en Oekraïne bedoeld is om de status quo in Europa te verstoren, dan moeten wetenschappers nagaan waarom een partij bij een aanvaarde diplomatieke overeenkomst die overeenkomst kan verwerpen ten gunste van een revisionistisch buitenlands beleid.

Gebruikmakend van een breder arsenaal aan Amerikaans archiefmateriaal dan eerdere studies en met toepassing van inzichten uit de theorie van de internationale betrekkingen, verfijnt en daagt dit artikel de wetenschap over een niet-uitbreiding van de NAVO uit door de evolutie van het Amerikaanse beleid ten opzichte van de Sovjet-Unie en de Europese veiligheid te traceren gedurende de diplomatie van 1990 over de hereniging. In lijn met het onderzoek van Sarotte en anderen die sympathiseren met Russische beweringen, toont dit artikel aan dat ondanks het ontbreken van een formele overeenkomst, de Verenigde Staten de kwestie van de NAVO-uitbreiding ter sprake brachten bij de Sovjet-Unie tijdens de onderhandelingen van 1990. In tegenstelling tot wat de wetenschappers die de Russische beweringen steunen, beweren, blijkt uit dit artikel dat het onderwerp van de NAVO-uitbreiding meer was dan een vluchtig aspect van de onderhandelingen in februari 1990. Aanvullend archiefmateriaal toont aan dat Amerikaanse functionarissen de Sovjets herhaaldelijk informele garanties boden – een standaard diplomatiek gebruik – tegen NAVO-uitbreiding tijdens besprekingen over Duitse hereniging gedurende de lente, zomer en herfst van 1990. Centraal in deze inspanningen stond een reeks onderhandelingsposities waarmee de regering George H.W. Bush aangaf dat de Europese orde van na de Koude Oorlog aanvaardbaar zou zijn voor zowel Washington als Moskou: de NAVO zou blijven bestaan en de Sovjet-Unie zou deel uitmaken van de Europese veiligheidsarchitectuur. Alles bij elkaar genomen wijst dit erop dat de Russische leiders in wezen gelijk hebben wanneer ze beweren dat de Amerikaanse inspanningen om de NAVO sinds de jaren ´90 uit te breiden in strijd zijn met de “geest” van de onderhandelingen van 1990: de uitbreiding van de NAVO heeft de in 1990 aan de Sovjet-Unie gedane toezeggingen tenietgedaan.

In tegenstelling tot wat de Sovjet-leiders in 1990 te horen kregen, wordt er in dit artikel ook nieuw bewijsmateriaal aangeleverd, waaruit blijkt dat de Verenigde Staten de garanties tegen de NAVO-uitbreiding gebruikten om de zwakke punten van de Sovjet-Unie uit te buiten en de sterke punten van de VS in het Europa van na de Koude Oorlog te versterken. Om dit te doen, namen de Verenigde Staten standpunten in die hen de vrije hand moesten geven in Europa na de Duitse hereniging – waardoor zij konden beslissen of en hoe zij de Amerikaanse aanwezigheid op het continent zouden uitbreiden – zelfs terwijl zij de Sovjet-leiders vertelden dat de Sovjet-belangen zouden worden gerespecteerd. Kortom: de Verenigde Staten hebben in 1990 tijdens besprekingen met de Sovjets een coöperatief groot ontwerp voor het naoorlogse Europa naar voren geschoven, terwijl zij een door de Verenigde Staten gedomineerd systeem hebben gecreëerd. Hoewel het onduidelijk blijft of en waarom de Sovjet-leiders de Amerikaanse voorstellen geloofden, helpt deze tweeledige strategie verklaren hoe de Verenigde Staten de herenigingskwestie uitbuitten om hun overwicht in het Europa van na de Koude Oorlog te bevestigen. In het verlengde daarvan kan het Amerikaans-Russische geschil over de uitbreiding van de NAVO niet zozeer een gevolg zijn van een verkeerde voorstelling of interpretatie door de Sovjet-Unie van wat er in 1990 is gebeurd, maar veeleer het resultaat van het verschil tussen de coöperatieve aanpak die de Verenigde Staten de Sovjet-Unie voorhielden en de rustiger pogingen van de Verenigde Staten om hun macht in Europa te maximaliseren.

De rest van dit artikel bestaat uit zes delen. Eerst volgt een overzicht van het Amerikaans-Russische geschil over een belofte om de NAVO niet uit te breiden. In het tweede deel worden de conceptuele en historische problemen met het debat over de niet-uitbreidingsbelofte belicht en wordt een herziene maatstaf opgesteld om de Russische beweringen te kunnen toetsen. Leunend op Amerikaans archiefmateriaal, worden daarna de onderhandelingen van 1990 bestudeerd om vast te stellen wat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie aanboden en waarom de voorwaarden van deze overeenkomst de Sovjets zouden hebben doen geloven dat de NAVO niet zou uitbreiden. Daarna volgt bewijsmateriaal dat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie misleid hebben. In het vijfde deel wordt het niet-uitbreidingsdebat in het licht van deze bevindingen geherwaardeerd. Het artikel eindigt met een bespreking van de implicaties van de analyse voor het beleid van de VS en de NAVO, de theorie van de internationale betrekkingen en de geschiedschrijving van de Koude Oorlog.

Het debat over de niet-uitbreidingsbelofte

Russische beleidsmakers beweren al meer dan twee decennia dat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie tijdens de onderhandelingen over de Duitse hereniging in 1990 hebben beloofd dat de NAVO niet zou uitbreiden naar Oost-Europa. In een commentaar op de voorbereidingen van de NAVO voor haar eerste uitbreidingsronde in het midden van de jaren ´90 schreef de Russische president Boris Jeltsin bijvoorbeeld aan president Bill Clinton dat “het in september 1990 ondertekende verdrag over de definitieve regeling met betrekking tot Duitsland de mogelijkheid van uitbreiding van de NAVO-zone naar het oosten uitsluit.” De Russische politiek analist Sergej Karaganov was in 1995 nog explicieter, toen hij beweerde: “In 1990 vertelde het Westen ons heel duidelijk dat de ontbinding van het Warschaupact en de Duitse eenwording niet zouden leiden tot uitbreiding van de NAVO.” In de jaren 2000 en 2010 deden de Russische presidenten Vladimir Poetin en Dmitri Medvedev soortgelijke uitspraken. In 2009 bijvoorbeeld stelde Medvedev dat Rusland “niets had gekregen van wat ons was verzekerd, namelijk dat de NAVO niet eindeloos naar het oosten zou uitbreiden en dat er voortdurend rekening zou worden gehouden met onze belangen.” En in 2014 verklaarde Poetin: “Wij hebben de belofte gekregen dat na de Duitse eenwording de NAVO zich niet naar het oosten zou uitbreiden.” Meer gezaghebbend, want hij voerde de gesprekken, heeft Michail Gorbatsjov herhaaldelijk betoogd dat de Sovjet-Unie een niet-uitbreidingsbelofte heeft gekregen. In 2008 bijvoorbeeld stelde de voormalige Sovjetleider: “De Amerikanen beloofden dat de NAVO na de Koude Oorlog niet verder zou gaan dan de grenzen van Duitsland”; in 2014 verduidelijkte hij dat de uitbreiding van de NAVO in 1990 weliswaar niet expliciet ter sprake is gekomen, maar dat uitbreiding “een schending bleef van de geest van de verklaringen en toezeggingen die ons in 1990 zijn gedaan.”

Een aantal voormalige Amerikaanse beleidsmakers en deskundigen daarentegen verwerpen de belofte van niet-uitbreiding. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken James Baker bijvoorbeeld heeft herhaaldelijk ontkend dat de onderhandelingen over de Duitse hereniging een niet-uitbreidingsbelofte inhielden. Ook voormalig NSC-medewerker Philip Zelikow stelde in 1995 dat “de optie om nieuwe leden aan de NAVO toe te voegen niet is uitgesloten door de in 1990 daadwerkelijk gemaakte afspraak.” Steven Pifer, die in 1989-90 als onderdirecteur van de Sovjet-desk van het ministerie van Buitenlandse Zaken fungeerde, beweert eveneens dat “Westerse leiders nooit hebben toegezegd de NAVO niet uit te breiden.” En in 2014 bracht de NAVO een rapport uit, waarin werd beweerd dat “er geen belofte was gedaan, en er is nooit bewijs geleverd om de beweringen van Rusland te staven.” Veel deskundigen op het gebied van buitenlandse zaken hebben ondertussen vergelijkbare verklaringen afgelegd. Anne Applebaum bijvoorbeeld beweert dat “geen beloften werden gebroken” met de uitbreiding van de NAVO; James Kirchick heeft voorgesteld dat “de kreten van Rusland over Westers verraad in werkelijkheid slechts een rookgordijn zijn”; en Edward Joseph beschrijft de akkoorden van 1990 als “op zijn best” dubbelzinnig “met betrekking tot de verdere uitbreiding van de NAVO naar het oosten.”

Wetenschappers die de onderhandelingen over de Duitse hereniging in 1990 bestudeerden, aanvaarden over het algemeen dat de Verenigde Staten nooit hebben toegezegd af te zien van NAVO-uitbreiding naar Oost-Europa. Kramer bijvoorbeeld concludeert dat “de notie dat de Verenigde Staten of andere Westerse landen ooit hebben toegezegd de NAVO niet verder uit te breiden dan Duitsland, wordt ondermijnd.” Kristina Spohr, die grotendeels werkt met Duitse documenten, concludeert eveneens dat “uitbreiding van de NAVO niet werd uitgesloten” in de onderhandelingen. En in misschien wel het meest uitgebreide onderzoek over het onderwerp heeft Sarotte herhaaldelijk beweringen van een niet-uitbreidingsbelofte betwist, en concludeerde in 2009 dat “er geen formele afspraken werden gemaakt”, aangezien de onderhandelingen van 1990 “de deur open hielden voor toekomstige uitbreiding naar Oost-Europa.” In later werk ontdekte Sarotte dat Gorbatsjov er niet in slaagde “om schriftelijk garanties te krijgen en kansen miste om de Verenigde Staten later over het onderwerp uit te dagen.” Deze bevindingen brachten haar tot de conclusie dat “de Sovjet-Unie een deal had kunnen sluiten met de Verenigde Staten, maar dat niet deed.” Eenvoudig gezegd, “Gorbatsjov heeft het Westen nooit laten beloven dat het de grenzen van de NAVO zou bevriezen.”

Desalniettemin zijn de geleerden verdeeld over de vraag of de diplomatieke besprekingen over de Duitse hereniging enige steun bieden aan de Russische bewering dat de belofte om niet uit te breiden, is gebroken. Van bijzonder belang is een reeks gesprekken in februari 1990 tussen Amerikaanse, Sovjet en West-Duitse functionarissen in Moskou, waarbij Amerikaanse en West-Duitse onderhandelaars een soort verbaal aanbod deden tegen een vorm van NAVO-uitbreiding. Geleerden zijn het er bijvoorbeeld over eens dat Baker, Gorbatsjov en de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Eduard Sjevardnadze op 9 februari 1990 vertelde dat “de jurisdictie van de NAVO of de NAVO- strijdkrachten geen centimeter naar het Oosten zullen worden uitgebreid” indien Gorbatsjov instemt met de Duitse hereniging. Vervolgens stemde Baker ook in met Gorbatsjov´s bewering dat “een uitbreiding van de NAVO-zone onaanvaardbaar is.” Om deze boodschap kracht bij te zetten, boden de West-Duitse Bondskanselier Helmut Kohl en de minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher de Sovjet-leiders de volgende dag soortgelijke voorwaarden aan. Deze besprekingen hadden bovendien reële gevolgen, want Gorbatsjov stemde ermee in om na de besprekingen met Baker en Kohl te onderhandelen over de voorwaarden voor de Duitse hereniging.

Toch zijn geleerden het niet eens over de implicaties van deze ontmoetingen en dus ook niet over de vraag of we sympathie moeten opbrengen voor de Russische aanspraken op een niet-uitbreidingsbelofte van de NAVO. Eén perspectief, het meest direct naar voren gebracht door Kramer, ondersteunt het standpunt van voormalige beleidsmakers dat de besprekingen van februari 1990 gewoon dat waren – besprekingen die zich beperkten tot de toekomst van de NAVO in een herenigd Duitsland. Omdat het aanbod zich richtte op Duitsland in plaats van op heel Oost-Europa en omdat er nooit iets werd gecodificeerd, missen latere Russische klachten over NAVO-uitbreiding een empirische basis. “Geen westerse leider,” schrijft Kramer, “heeft ooit een ‘belofte’ of ‘toezegging’ of ‘categorische garanties’ aangeboden” over NAVO-uitbreiding naar Oost-Europa.

In een ander verslag, ontwikkeld door Sarotte, Thomas Blanton en Spohr, worden de besprekingen van februari 1990 echter behandeld als het scheppen van begrijpelijke verwarring in Russische kringen over wat de Verenigde Staten hadden beloofd. Vanuit dit perspectief kunnen sommige of alle besprekingen van februari hebben gezinspeeld op het beperken van de toekomst van de NAVO in Oost-Europa. Zoals Sarotte de besprekingen beschrijft, zagen de Amerikaanse leiders deze voorwaarden echter als “speculatief” naar voren gebracht als onderdeel van een voortdurende onderhandeling en verre van een definitieve overeenkomst. De Verenigde Staten waren dus vrij om het aanbod te herzien en eind februari waren zij al bezig om het gepraat over een beperking van de toekomstige aanwezigheid van de NAVO te omzeilen door de jurisdictie van de NAVO uit te breiden tot het voormalige Oost-Duitsland. Toch kunnen Sovjet-functionarissen de besprekingen van begin februari hebben gezien als een stevige garantie tegen NAVO-expansie: gewend als ze waren om te opereren in een wereld waar het woord van een leider zijn of haar woord was, zouden ze geloofd kunnen hebben dat ze een overeenkomst hadden bereikt waarin stond dat, zodra de Sovjet-Unie stappen ondernam met het oog op hereniging, de NAVO niet naar Oost-Europa zou trekken. Deze school van denken identificeert dus een bepaald moment in de onderhandelingen van 1990 dat een misverstand veroorzaakte waarbij Sovjet/Russische functionarissen zich concentreerden op wat hen begin februari mondeling werd voorgehouden. Amerikaanse functionarissen benadrukten daarentegen de smallere voorwaarden die in latere gesprekken naar voren werden geschoven en uiteindelijk werden gecodificeerd als onderdeel van het verdrag inzake de ‘Definitieve Regeling’ met betrekking tot Duitsland. Er werd geen overeenkomst bereikt tegen NAVO-uitbreiding, maar de Russische beschuldigingen zijn daarom niet zozeer misleidend als wel een verkeerde interpretatie van de gebeurtenissen.

Informele overeenkomsten, politiek en het debat over de niet-uitbreidingsverbintenis

Centraal in het debat over de niet-uitbreidingsbelofte staat de vraag wat in de wereldpolitiek onder een overeenkomst moet worden verstaan. Hoewel zij het niet eens zijn over de details van wat er tijdens de besprekingen in februari 1990 werd besproken, suggereren beide stromingen dat alleen formele, schriftelijke en gecodificeerde overeenkomsten van belang zijn bij de beoordeling van diplomatieke akkoorden. Spohr bijvoorbeeld stelt: “Als er geen ‘de iure’ beloften werden gedaan over het toekomstige lidmaatschap en de omvang van de NAVO, dan was er niets waarvan men later kon oordelen dat het ‘verraden’ was” door de NAVO-uitbreiding. Evenzo benadrukken Baker, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Kramer en Zelikow dat het verdrag inzake de ´Definitieve Regeling´ met betrekking tot Duitsland zwijgt over de kwestie van NAVO-uitbreiding buiten Oost-Duitsland. Sarotte benadrukt eveneens dat de Sovjet-leiders er niet in slaagden “schriftelijke garanties” te verkrijgen tegen NAVO-uitbreiding; de Verenigde Staten en West-Duitsland impliceerden slechts “kortstondig” dat een niet-uitbreidingsovereenkomst “op tafel zou kunnen liggen”.

De echte kwestie is echter niet of een formele overeenkomst de NAVO-uitbreiding uitsloot – zelfs Russische leiders die beweren dat de belofte gebroken werd, beweren niet dat de Sovjet-Unie een formele overeenkomst kreeg. De vraag of er sprake was van een niet-uitbreidingsbelofte is of verschillende informele, zelfs impliciete, verklaringen over het Amerikaanse beleid in 1990 kunnen worden gezien als beloften of toezeggingen tegen NAVO-uitbreiding, en of besprekingen tussen Amerikaanse, Sovjet- en West-Duitse functionarissen alleen betrekking hadden op Oost-Duitsland of op Oost-Europa in zijn geheel. Zelfs studies die erkennen dat de Amerikaanse beleidsmakers in februari 1990 kort hebben gesproken over grenzen aan de toekomstige aanwezigheid van de NAVO, lopen het risico het belang van de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie in 1990 te onderschatten door het belang van informele afspraken voor de politiek in het algemeen en voor de diplomatie van de Koude Oorlog in het bijzonder over het hoofd te zien. In de binnenlandse politiek van de VS bijvoorbeeld kan een informeel aanbod een bindende overeenkomst vormen op voorwaarde dat een partij iets van waarde opgeeft in ruil voor betaling in goederen of diensten. Een soortgelijk principe geldt voor de internationale politiek: niet alleen zijn formele overeenkomsten vaak de codificatie van afspraken die staten zouden maken ongeacht een formeel aanbod, maar als particuliere en ongeschreven discussies zinloos zijn, dan zou de diplomatie zelf een onnodige en vruchteloze exercitie zijn. In plaats daarvan is een hele reeks gedragingen die verband houden met internationale onderhandelingen en politieke afspraken met andere staten, waaronder interacties met buitenlandse leiders en verzoenende diplomatieke gebaren, gebaseerd op wat de andere partij doet of zegt, onafhankelijk van formele afspraken. Meer in het algemeen hebben analisten al lang begrepen dat staten geen formele afspraken nodig hebben om hun toekomstverwachtingen op te baseren; zoals minister van Buitenlandse Zaken John Kerry erkende, zijn zelfs niet-“juridisch bindende” afspraken een “noodzakelijk instrument” van buitenlands beleid. Eenvoudig gezegd, expliciete en gecodificeerde afspraken zijn noch noodzakelijk noch voldoende voor actoren om deals te sluiten en politieke garanties te krijgen.

Bovendien waren informele overeenkomsten en afspraken bijzonder belangrijk tijdens de Koude Oorlog. De Cubaanse raketcrisis van 1962 werd bijvoorbeeld gedeeltelijk opgelost door een informele overeenkomst waarbij de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elk raketten in de buurt van elkaars grondgebied verwijderden. In de jaren ´70 en ´80 ontwikkelde zich een onofficieel bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en China, omdat beide landen zich tot elkaar wendden om tegenwicht te bieden aan de ambities van de Sovjet-Unie in Europa en Azië. En zoals Marc Trachtenberg laat zien, ontstond de Europese orde van de Koude Oorlog uit stilzwijgende initiatieven van de VS en de Sovjet-Unie in de jaren ´50 en ´60, die de twee partijen hielpen manieren te vinden om naast elkaar te bestaan in een verdeeld Europa. Uiteindelijk waren er tijdens de Koude Oorlog een overvloed aan informele afspraken toen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie streden om macht, invloed en veiligheid.

Het theoretische, politieke en contextuele belang van informele afspraken heeft grote implicaties voor het begrijpen van de Amerikaanse Sovjet-diplomatie in 1990. Ten eerste suggereert het dat het bewijsmateriaal dat in de huidige studies wordt gebruikt al vragen oproept over het officiële standpunt dat de Sovjet-Unie nooit een niet-uitbreidingsbelofte van de NAVO heeft ontvangen. Aangezien het mogelijk is dat de Amerikaanse en West-Duitse leiders in februari 1990 een mondelinge toezegging hebben gedaan om de NAVO niet uit te breiden, en dat zij iets van betekenis in ruil daarvoor hebben ontvangen (namelijk Gorbatsjov´s instemming om over de Duitse hereniging te onderhandelen), zijn de besprekingen in februari misschien zelfs nog belangrijker dan in eerdere studies wordt erkend. Als een niet-uitbreidingsaanbod werd gedaan, dan suggereren zowel de diplomatieke praktijk als de theorie van de internationale betrekkingen dat de besprekingen van de VS en West-Duitsland met de Sovjet-Unie een strategisch zinvolle overeenkomst opleverden, ongeacht of de voorwaarden al dan niet geformaliseerd werden.

Ten tweede, zelfs wetenschappers die het belang van de besprekingen van februari 1990 erkennen, kunnen andere garanties tegen NAVO-expansie die later dat jaar werden geboden, over het hoofd zien. Met name Sarotte, Blanton en andere wetenschappers die het aanbod van februari 1990 als strategisch belangrijk beschouwen, stellen niettemin dat latere verschuivingen in de Amerikaanse onderhandelingspositie betekenden dat het eerdere aanbod door de gebeurtenissen werd ingehaald. Indien informele afspraken echter een strategische betekenis hebben, dan is het niet voldoende te stellen dat het Amerikaanse standpunt later veranderde om aan te tonen dat een niet-uitbreidingsbelofte in gevaar werd gebracht. Het belang van informele afspraken betekent veelmeer dat men, om volledig te kunnen beoordelen of de Verenigde Staten zich ertoe verbonden af te zien van NAVO-uitbreiding, de inhoud moet begrijpen van de diplomatieke afspraken die ten grondslag lagen aan de Duitse hereniging in het algemeen. Om vast te stellen wat de Amerikaanse en geallieerde leiders aan de Sovjet-leiders hebben overgebracht om de Sovjet-Unie ervan te overtuigen in te stemmen met de Duitse hereniging, moeten de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de westerse beleidsmakers hebben aangegeven dat de hereniging zou plaatsvinden. Er moet worden aangetoond hoe deze afspraken zich in de loop van 1990 hebben ontwikkeld, en deze afspraken moeten geplaatst worden in de context van de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie aan het einde van de Koude Oorlog. Alleen dan kan worden ingegaan op het onderliggende vraagstuk in het debat over de uitbreiding van de NAVO: of de Sovjet-Russische leiders gelijk hebben met hun bewering dat de Verenigde Staten in de loop van 1990 informele garanties hebben geboden tegen de uitbreiding van de NAVO.

Het voorstellen van een regeling: De diplomatie van 1990

Een vollediger lezing van het diplomatieke dossier toont aan dat de Sovjet-Unie herhaaldelijk garanties heeft gekregen tegen uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa. Deze beloften stonden centraal bij de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie in de loop van 1990, toen de diplomatieke onderhandelingen zich ontwikkelden van een poging van de VS en West-Duitsland om de Sovjet-Unie te betrekken bij de Duitse hereniging tot het vormgeven van de inhoud van de overeenkomst en uiteindelijk de formele voorwaarden waarmee de Sovjet-leiders in september 1990 akkoord gingen. Dit gezegd zijnde, zijn er ook sterke aanwijzingen dat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie misleid hebben tijdens de besprekingen in 1990. Zoals Sarotte voor het eerst opmerkte, blijkt uit steeds meer bewijsmateriaal dat Amerikaanse beleidsmakers de Sovjet-Unie beperkingen voorstelden voor de aanwezigheid van de NAVO na de Koude Oorlog, terwijl zij privé plannen maakten voor een door Amerika gedomineerd systeem na de Koude Oorlog en stappen ondernamen om dit doel te bereiken.

Achtergrond van een overeenkomst: vasthouden aan de lijn van de VS

De mogelijkheid van Duitse hereniging werd een actieve Amerikaanse beleidsoverweging in de tweede helft van 1989 tegen de achtergrond van toenemende onrust in Oost-Duitsland. Gedurende de hele herfst van 1989 vreesden Amerikaanse beleidsmakers dat een ineenstorting van het Oost-Duitse gezag een stormloop op de hereniging van de twee Duitslanden zou ontketenen. Een dergelijke actie zou de Europese stabiliteit bedreigen, doordat de vraag zou rijzen of een herenigd Duitsland geallieerd zou zijn met de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie, of het een neutrale speler zou worden of dat het deel zou gaan uitmaken van een geheel nieuwe Europese veiligheidsregeling. Tenzij Duitsland binnen de NAVO zou worden herenigd, zou de invloed van de Verenigde Staten in Europa aanzienlijk worden verminderd.

De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 veranderde de zorgen over de toekomst van Duitsland van hypothetische zorgen in politieke realiteiten. Onmiddellijk trachtten de Amerikaanse beleidsmakers ervoor te zorgen dat eventuele nieuwe regelingen tussen Oost- en West-Duitsland de verbintenis van laatstgenoemd land met de NAVO niet zouden ondermijnen. Het nastreven van dit doel bracht echter het risico van een strategische confrontatie met de Sovjet-Unie met zich mee, omdat een herenigd Duitsland binnen de NAVO zou betekenen wat de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Brent Scowcroft “de ergste nachtmerrie van de Sovjet-Unie” noemde – een situatie die “het hart uit het veiligheidssysteem van de Sovjet-Unie zou rukken.” Het voorkomen van dit resultaat was al lange tijd een primair Sovjet-belang en eind 1989 concludeerden de Amerikaanse beleidsmakers dat de Sovjet-Unie twee opties had om dit doel te bereiken. Ten eerste konden de Sovjet-Unie en haar bondgenoten van het Warschaupact geweld gebruiken om de hereniging te blokkeren. Hoewel niet noodzakelijkerwijs waarschijnlijk, behoorde een Sovjet-interventie “tot de scenario’s voor de Derde Wereldoorlog” die Amerikaanse beleidsmakers serieus namen. Ten tweede kon de Sovjet-Unie, zonder geweld te gebruiken, inspelen op Duitse nationalistische aspiraties en voorstellen dat de gesprekken over hereniging afhankelijk zouden worden gemaakt van een wijziging in de relatie van de herenigde staat met de NAVO. Kohl´s besluit op 28 november 1989 om een plan voor hereniging voor te stellen in een toespraak tot het West-Duitse parlement zonder de Verenigde Staten te raadplegen of de NAVO te noemen, versterkte deze bezorgdheid en suggereerde dat West-Duitse leiders de bestaande relatie van hun land met de NAVO in gevaar zouden kunnen brengen om Sovjet-steun voor hereniging te verkrijgen.

Een manier om Duitsland te herenigen zonder de relatie van West-Duitsland met de NAVO te verzwakken of een conflict met de Sovjet-Unie te riskeren, verscheen pas begin 1990, toen de dreiging van de Sovjet-Unie om geweld te gebruiken afnam. Eind januari 1990 leidde de ineenstorting van het communistische gezag in Oost-Europa als gevolg van de revoluties van 1989 tot de conclusie van Amerikaanse beleidsmakers dat de Sovjet-troepen “snel werden weggedrukt” uit de regio. Zelfs als de Sovjet-Unie dat zou willen, dan nog was zij, zoals toenmalig staflid van de NSC Condoleezza Rice het omschreef, “niet in staat haar tentakels opnieuw uit te steken” in de regio. Als de Sovjet-Unie de hereniging zou willen tegenhouden of het proces zou willen sturen op een manier die de belangen van de VS zou schaden, dan zou zij dat aan de onderhandelingstafel moeten doen. Hoe langer de kwestie van de Duitse hereniging onopgelost bleef, hoe waarschijnlijker het werd dat de Sovjet-leiders de agenda zouden aangrijpen om diplomatieke invloed te krijgen op de uiteindelijke voorwaarden. Naarmate het Duitse volk voor hereniging lobbyde en Oost-Duitsland uiteenviel, kregen de Verenigde Staten steeds meer redenen om het initiatief tot de hereniging te nemen en tegelijkertijd het opportunisme van de Sovjet-Unie tegen te houden. Samen met hun West-Duitse collega’s besloten de Amerikaanse beleidsmakers de volgende vragen te onderzoeken: (1) zou de Sovjet-Unie de hereniging accepteren, (2) wat zou er nodig zijn om de Sovjets aan de onderhandelingstafel te krijgen, en (3) het belangrijkste, wat zou de Sovjet-Unie eisen – vooral met betrekking tot de relatie van Duitsland met de NAVO – in ruil voor het laten doorgaan van de hereniging?

“IJzersterke garanties” tegen uitbreiding, januari-februari 1990

De pogingen om een concreet kader vast te stellen voor onderhandelingen over de vraag of en hoe de Duitse hereniging zou plaatsvinden, begonnen serieus met een toespraak van de West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken Genscher. In een toespraak in Tutzing, West-Duitsland, op 31 januari 1990, stelde Genscher een tegenprestatie voor: er zou “geen uitbreiding van het NAVO-gebied naar het oosten, d.w.z. dichter bij de grenzen van de Sovjet-Unie” komen als de Sovjets de hereniging zouden toestaan. Genscher, een politieke rivaal van Kohl, had misschien binnenlandse redenen om te proberen de leiding over de hereniging naar zich toe te trekken, maar zijn voorstel weerspiegelde de belangstelling van andere Westerse functionarissen om te onderzoeken of de Sovjets de hereniging zouden aanvaarden in ruil voor een beperking van de reikwijdte van de NAVO. Tijdens besprekingen met Secretary of State Baker in Washington op 2 februari 1990, werkte Genscher uit dat, volgens zijn plan, “de NAVO haar territoriale dekking niet zou uitbreiden tot het gebied van de DDR, noch ergens anders in Oost-Europa.” Baker omarmde vervolgens Genscher´s idee en steunde het zowel in het openbaar als onder vier ogen.

Het Amerikaans-West-Duitse standpunt over het niet-uitbreiden van de NAVO diende als basis voor ontmoetingen in Moskou op 7-9 februari 1990 tussen Amerikaanse functionarissen, onder leiding van minister Baker, en hun Sovjet-tegenhangers. In overeenstemming met beschrijvingen van deze ontmoetingen door Kramer, Sarotte, Spohr, Zelikow, Rice en anderen, blijkt uit de gedeeltelijk vrijgegeven transcripties van de VS dat Baker de Duitse hereniging herhaaldelijk koppelde aan een belofte dat de NAVO niet zou uitbreiden. Op 9 februari 1990 bijvoorbeeld vertelde Baker Shevardnadze dat de Verenigde Staten streefden naar een herenigd Duitsland dat “stevig verankerd” zou blijven in de NAVO, terwijl hij “ijzersterke garanties” beloofde dat de jurisdictie of strijdkrachten van de NAVO zich niet naar het oosten zouden verplaatsen. Baker kwam op deze punten terug in een ontmoeting met Gorbatsjov en Shevardnadze later die dag. Daarin erkende Baker “de behoefte aan garanties voor landen in het oosten” en beloofde hij dat “de jurisdictie van de NAVO voor strijdkrachten van de NAVO niet een centimeter naar het oosten zou worden uitgebreid” als Duitsland zich binnen de NAVO zou herenigen. In deze laatste ontmoeting vroeg Baker zelfs aan Gorbatsjov of de Sovjet-Unie de voorkeur gaf aan een herenigd Duitsland dat neutraal was of een Duitsland dat “banden met de NAVO heeft en garanties dat er geen uitbreiding van de huidige jurisdictie van de NAVO naar het oosten zou zijn,” zou behouden.”

Hoewel het betreffende gedeelte van het Amerikaanse transcript is bewerkt, blijkt uit het Sovjet-verslag van het gesprek verder dat toen Gorbatsjov Baker meedeelde dat “een uitbreiding van de NAVO-zone niet aanvaardbaar is”, Baker het daar snel mee eens was. Nu hij het eens leek te zijn geworden, eindigde Gorbatsjov het gesprek op een positieve noot door Baker te vertellen dat “wat u mij hebt gezegd over uw benadering en uw voorkeur, zeer realistisch is. Dus laten we daar eens over nadenken.” Veelzeggend was dat Baker de tegenprestatie in een persconferentie bekend maakte door te zeggen dat de Verenigde Staten voorstelden “dat er geen uitbreiding van NAVO-troepen naar het oosten zou moeten komen om de veiligheidszorgen van die van het oosten van Duitsland [sic] te sussen” en dat hereniging van Duitsland in de NAVO “niet waarschijnlijk was zonder dat er een soort veiligheidsgaranties waren met betrekking tot NAVO-troepen of de jurisdictie van de NAVO die naar het oosten zou trekken.”

Andere regeringsfunctionarissen sloten zich aan bij Bakers aanbod. In een gesprek, waarvan de details in 2013 aan het licht kwamen, vergezelde plaatsvervangend Nationaal Veiligheidsadviseur Robert Gates Baker naar Moskou en besprak vergelijkbare voorwaarden tijdens een ontmoeting met Sovjet-inlichtingenchef Vladimir Kryuchkov op 9 februari 1990. Zoals blijkt uit het vrijgegeven transcript van het gesprek bevestigde Gates dat “wij het Kohl-Genscher idee steunen van een verenigd Duitsland dat behoort tot de NAVO, maar zonder uitbreiding van de militaire aanwezigheid naar de DDR. Dit zou gebeuren in het kader van een voortdurende vermindering van de strijdkrachten in Europa. Wat vond Kryuchkov van het voorstel van Kohl/Genscher waarbij een verenigd Duitsland bij de NAVO zou worden geassocieerd, maar waarbij de NAVO-troepen niet verder naar het oosten zouden worden verplaatst dan nu het geval is? Het lijkt ons een goed voorstel.” Uit het transcript van het gesprek blijkt ook dat Kryuchkov, in tegenstelling tot Gorbatsjov, niet enthousiast was over het Amerikaans-West-Duitse voorstel. Toch doet dit niets af aan het belang van Gates’ aanbod. Niet alleen deed Gates een toezegging die parallel liep aan die van Baker, maar zijn lof voor het plan als een “degelijk voorstel” suggereerde een brede Amerikaanse steun voor een deal waarbij de NAVO niet verder naar het oosten zou opschuiven, die de Sovjet-leiders niet hadden kunnen missen. Veelzeggend is dat Gates’ gesprek met Kryuchkov ook het idee logenstraft dat Baker’s aanbod louter speculatief was; in plaats daarvan wijst het op meer steun binnen de regering-Bush voor de NAVO niet-uitbreidingsbelofte dan Sarotte en anderen suggereren. Ondertussen ontmoette Kohl Gorbatsjov in Moskou op 10 februari 1990, waarbij hij de Sovjetleider vertelde dat “natuurlijk de NAVO haar grondgebied niet kon uitbreiden” naar Oost-Duitsland. Dezelfde dag vertelde Genscher aan Sjevardnadze dat “de NAVO zich niet naar het oosten zal uitbreiden.”

Medio februari 1990 hadden Amerikaanse en West-Duitse ambtenaren dus de contouren van een nieuw strategisch landschap aan de Sovjet-beleidsmakers voorgesteld. In het ontluikende akkoord zou Duitsland zich herenigen, zou de Sovjet-Unie zich terugtrekken, en zou de NAVO niet naar het voormalige Oost-Duitsland of verder trekken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf suggereerde de ruil en informeerde zijn ambassades dat “de minister duidelijk maakte dat we een verenigd Duitsland binnen de NAVO steunden, maar dat we bereid waren ervoor te zorgen dat de militaire aanwezigheid van de NAVO zich niet verder oostwaarts zou uitstrekken.” In elke gewone betekenis van de term “oostwaarts” zouden alle landen waarnaar de NAVO zich in de jaren 1990 uitbreidde, buiten de westerse baan blijven. De Sovjetl-eiders werd effectief beloofd dat Sovjet-samenwerking met betrekking tot Duitsland zou worden beantwoord met Westerse terughoudendheid.

De beloften van de VS en West-Duitsland hadden dramatische gevolgen, want Gorbatsjov stemde onmiddellijk na zijn gesprek met Kohl op 10 februari in met de Duitse hereniging. Daarmee gaf Gorbatsjov niet gewoon toe aan westerse eisen. Integendeel, in een omgeving waar informele afspraken gebruikelijk waren, stemde de Sovjetleider in met het door de VS gesteunde aanbod door de door de VS en West-Duitsland gewenste concessie te doen. Tijdens een daaropvolgende conferentie in Ottawa op 13 februari 1990 versterkte de Sovjet-leiding dit punt door in te stemmen met de Amerikaanse voorstellen voor “twee plus vier”-besprekingen om de veiligheidsaspecten van de Duitse hereniging te vergemakkelijken. Kortom, binnen een week na de ontmoeting met Baker, Gates en andere westerse leiders in Moskou begon de Sovjet-leiding precies in de richting te gaan die de Verenigde Staten nastreefden op basis van de voorstellen van de VS en West-Duitsland.

“Speciale militaire status” voor Oost-Duitsland, februari-april 1990

Terwijl Baker en Gates een ontmoeting hadden met de Sovjet-leiders om de contouren te schetsen van de niet-uitbreidingsbelofte, kwam de inhoud ervan onder vuur te liggen van binnen de Amerikaanse regering, omdat het erop leek dat heel Oost-Duitsland – dat spoedig deel zou gaan uitmaken van het verenigde Duitsland – buiten de veiligheidsgaranties van de NAVO zou vallen. Om het Amerikaanse standpunt te verduidelijken, stuurde Bush Kohl op 9 februari 1990 een brief waarin hij uitlegde dat de Verenigde Staten een “verenigd Duitsland in het Atlantisch bondgenootschap” wilden, waarin Oost-Duitsland een “speciale militaire status” binnen de NAVO zou krijgen. In een poging deze kwestie verder op te lossen, kwamen de Amerikaanse en West-Duitse leiders op 24-25 februari 1990 in Camp David bijeen en werden het eens over herziene voorwaarden om aan de Sovjet-Unie voor te leggen. Nu zouden de Verenigde Staten en West-Duitsland het voormalige Oost-Duitsland een “speciale militaire status” aanbieden binnen een herenigd Duitsland: de NAVO zou “jurisdictie” hebben over het gebied, zelfs als de militaire structuren van de NAVO zich niet zouden uitstrekken tot het voormalige Oost-Duitse grondgebied. Heel het herenigde Duitsland zou dan formeel deel uitmaken van de NAVO en gedekt worden door de veiligheidsgaranties van de NAVO. Wetenschappers zoals Sarotte, Kramer en Spohr, alsmede voormalige beleidsmakers beschouwen dit herziene aanbod als een belangrijke verschuiving in het Amerikaanse beleid: door voor te stellen de NAVO-veiligheidsgaranties uit te breiden tot geheel Duitsland, sloten de Verenigde Staten de Sovjet-mogelijkheden af om de niet-uitbreidingsbelofte van de NAVO te codificeren en eerdere toezeggingen tegen NAVO-uitbreiding ongedaan te maken.

Gezien het belang van informele akkoorden in diplomatieke onderhandelingen, en rekening houdend met de diplomatie rond de besprekingen van eind februari 1990, kun je stellen dat het voorstel voor een speciale militaire status voor Oost-Duitsland de VS-West-Duitse garanties tegen NAVO-expansie versterkte, in plaats van teniet deed. Op één niveau liet het voorstel de vraag onbeantwoord hoe het aanbod zich verhield tot eerdere beloften tegen NAVO-expansie. Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit dat de Amerikaanse functionarissen zelf onduidelijk waren over wat de speciale militaire status inhield: pas in het voorjaar van 1990 stelden de Verenigde Staten voor dat de speciale militaire status inhield dat er “geen NAVO-strijdkrachten op het grondgebied van de DDR” zouden zijn wanneer de Sovjet-troepen zich uit het gebied zouden terugtrekken; pas in de zomer werden de Sovjet- en West-Duitse onderhandelaars het eens over de details van de toekomstige militaire positie van Oost-Duitsland. Zo verklaarde Bush tijdens de persconferentie na de Camp David-vergaderingen van 24-25 februari in algemene bewoordingen dat “het voormalige grondgebied van Oost-Duitsland een speciale militaire status zou moeten hebben, dat daarbij rekening zou worden gehouden met de legitieme veiligheidsbelangen van alle belanghebbende landen, met inbegrip van die van de Sovjet-Unie.” Ook een telefoongesprek tussen Bush en Gorbatsjov op 28 februari hielp niet om de kwestie te verduidelijken. Tijdens het telefoongesprek zei Bush tegen Gorbatsjov dat “het verenigde Duitsland in de NAVO moet blijven; dat de Amerikaanse troepen in Europa zullen blijven zolang de Europeanen dat willen; en dat er een speciale status moet komen voor het voormalige grondgebied van de DDR”. Verder beloofde de president dat de Verenigde Staten de “legitieme veiligheidsbelangen” van alle partijen zouden erkennen. Met het benadrukken van de grenzen aan de toekomstige rol van de NAVO in Duitsland en het erkennen van de noodzaak om de “veiligheidsbelangen” van de Sovjet-Unie te erkennen, herhaalde Bush de opmerkingen van Baker en Gates tijdens hun besprekingen met de Sovjet-leiders op 9 februari. Gecombineerd kunnen de nieuwe voorwaarden geïnterpreteerd worden als een uitleg hoe de NAVO zou vermijden oostwaarts uit te breiden indien Duitsland binnen de NAVO zou worden herenigd.


Ook belangrijk is de strategische achtergrond waartegen de onderhandelingen van 1990 plaatsvonden. Net zoals beleidsmakers in de vroege Koude Oorlog erkenden dat controle over een verenigd Duitsland de sleutel was tot dominantie in Europa, zo erkenden beleidsmakers in 1989-90 dat Oost-Duitsland en West-Duitsland de respectievelijke harten waren van het Warschaupact en de NAVO. Gorbatsjov zei op 10 februari in Moskou tegen Kohl: “Als u zegt dat de NAVO zonder Duitsland uiteen zou vallen, dan geldt dat ook voor het Warschaupact.” Naast het feit dat de NAVO in de eerste plaats een militair bondgenootschap is, kreeg het aanbieden van een speciale militaire status aan het voormalige Oost-Duitsland een nieuwe betekenis: als de twee grootste NAVO-leden bereid waren hun militaire aanwezigheid in het voormalige Oost-Duitsland te beperken, dan had de Sovjet-Unie goede redenen om aan te nemen dat eerdere beloften tegen NAVO-expansie zouden worden nagekomen, ongeacht of de NAVO formeel Oost-Duits grondgebied bestreek. Zelfs toen de discussie over een speciale status voor Oost-Duitsland zich nog in een vroeg stadium bevond, onderstreepte Rice de relatie tussen westerse aanbiedingen en de bezorgdheid van de Sovjet-Unie door medio februari 1990 aan Scowcroft te schrijven: “Moskous eerste zorg zal zijn dat er geen verdere verschuiving – in perceptie of werkelijkheid – optreedt in het Oost-West strategisch evenwicht.” Het toekennen van een speciale status aan Oost-Duitsland zou daarmee het signaal kunnen afgeven dat de Amerikaanse en West-Duitse leiders bereid waren de toekomstige relatie van de NAVO met de belangrijkste bondgenoot van de Sovjet-Unie en, op hun beurt, met de rest van Oost-Europa te beperken. Logischerwijs zou de NAVO, indien zij zich niet militair op het grondgebied van deze bondgenoot zou begeven, zich waarschijnlijk niet verder naar het oosten begeven om minder belangrijke staten op te nemen.

“Een getransformeerd bondgenootschap,” maart-augustus 1990

Na in februari 1990 een niet-uitbreidingsbelofte te hebben gedaan en te hebben verduidelijkt dat dit aanbod een speciale status voor het voormalige Oost-Duitsland zou kunnen inhouden, boden Amerikaanse beleidsmakers de Sovjet-Unie in de lente en zomer van 1990 aanvullende voorwaarden die de garanties tegen NAVO-uitbreiding versterkten. Deze omvatten beloften dat de Sovjet-Unie niet strategisch geïsoleerd zou raken in het Europa van na de Koude Oorlog, dat de NAVO geen misbruik zou maken van de zwakke punten van de Sovjet-Unie, en dat de Europese veiligheidsstructuur van na de Koude Oorlog steeds inclusiever zou worden. De daaruit voortvloeiende onderhandelingen gebruikten de discussies over de toekomst van de Europese veiligheid om de niet-uitbreidingsovereenkomst te onderstrepen door grenzen te stellen aan de rol van de NAVO na de Koude Oorlog en aan de dominantie van de Verenigde Staten na de Koude Oorlog.


De regering-Bush erkende dat angst voor NAVO-inmenging en verlies van internationaal prestige de Sovjet-oppositie tegen Duitse hereniging in de NAVO dreef; zoals Baker in juni 1990 opmerkte: “De Sovjet-Unie wil er niet uitzien als verliezers [sic].” De gevolgen van deze situatie werden vooral duidelijk vanaf maart van dat jaar, toen Sovjet-beleidsmakers een aantal eisen naar voren brachten om de Sovjet-macht te versterken en de dominantie van de NAVO in Europa na de Koude Oorlog te beperken als de prijs voor de Duitse hereniging. Zoals de Central Intelligence Agency rapporteerde, omvatten deze eisen oproepen om het Warschaupact en de NAVO te ontbinden, en om de hereniging te vertragen totdat de twee allianties zouden kunnen worden vervangen door een “geheel Europese veiligheidsstructuur” gecentreerd rond de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Deze eisen zetten de Verenigde Staten onder druk om met een alternatief “pakket” te komen om de Sovjet-Unie ervan te overtuigen in te stemmen met de Duitse hereniging zonder de NAVO op te offeren.

Het Amerikaanse pakket – dat voor het eerst werd gepresenteerd door Baker tijdens een bezoek aan Moskou medio mei 1990 en bekend werd als de “Negen Zekerheden” – combineerde punten die in eerdere besprekingen aan de orde waren gesteld in een enkele overeenkomst. Voor de doeleinden van deze analyse waren de drie belangrijkste elementen de beloften (1) de CVSE geleidelijk te versterken door haar te voorzien van mechanismen die moesten suggereren dat zij zich zou kunnen ontwikkelen tot een pan-Europese veiligheidsinstelling die de NAVO zou aanvullen en zou helpen bij de “ontwikkeling van een nieuw Europa”; (2) de militaire strijdkrachten in Europa te beperken via de onderhandelingen over Conventionele Strijdkrachten in Europa; en (3) de NAVO om te vormen tot een organisatie die steeds “politieker” zou worden. In een tijd waarin Sovjet-leiders op zoek waren naar “een nieuwe veiligheidsstructuur” en “enige garantie van veiligheid” gezien de veranderingen in Europa, ontwierpen de Verenigde Staten deze voorwaarden om “onze inzet te onderstrepen om aan de zorgen van de Sovjet-Unie tegemoet te komen.” Immers, als de CVSE een levendige veiligheidsinstelling zou worden, als de NAVO een steeds meer politieke rol zou gaan spelen, en als in elkaar grijpende instellingen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een plaats in het “nieuwe Europa” zouden verzekeren, dan zou de uitbreiding van de NAVO naar het oosten onwaarschijnlijk zijn naarmate de NAVO minder belangrijk zou worden voor de Europese veiligheid.


Pogingen om de Sovjet-Unie gerust te stellen en de dominantie van de NAVO te bagatelliseren, namen een prominente plaats in in de discussies over de toekomst van Europa gedurende de lente van 1990. Zelfs voordat hij de Negen Zekerheden bekendmaakte, gebruikte Bush een toespraak in Stillwater, Oklahoma, op 4 mei 1990 om de stappen te benadrukken die de Verenigde Staten en de NAVO van plan waren te nemen om een meer coöperatief Europa op te bouwen. Tijdens een ontmoeting met Sjevardnadze op 5 mei koppelde Baker beloften over de CVSE, militaire reducties, en NAVO-transformatie aan Sovjet-bezorgdheid over de toekomst van de NAVO en de Duitse hereniging, waarbij hij de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken vertelde dat de Amerikaanse voorstellen “geen winnaars en verliezers zouden opleveren. In plaats daarvan zouden zij een nieuwe legitieme Europese structuur opleveren – een die inclusief zou zijn, niet exclusief.”

Baker was nog directer toen hij op 18 mei de Negen Zekerheden aan Gorbatsjov voorlegde. Tijdens hun gesprekken in Moskou legde Baker uit dat de Verenigde Staten geen “unilateraal voordeel” wilden halen uit de diplomatieke onderhandelingen, beloofde hij “een ander soort NAVO,” en beloofde hij dat de Verenigde Staten vastbesloten waren om de door de Sovjet-Unie gewenste pan-Europese veiligheidsinstellingen op te bouwen. Bush versterkte deze beloften tijdens zijn ontmoeting met de Sovjet-leiders in Washington op 31 mei en 2 juni met het argument (volgens zijn “talking points”) dat de NAVO, de CVSE en de Europese Commissie “de hoeksteen van een nieuw, inclusief Europa” vormden, terwijl een overeenkomst over de Conventionele Strijdkrachten in Europa “de poort naar de ontwikkeling van een nieuwe politieke en veiligheidsstructuur in Europa” vormde. Op een fundamenteel niveau beweerden de Verenigde Staten – zoals Bush op 31 mei tegen Gorbatsjov zei – geen “winnaars en verliezers” te willen, maar in plaats daarvan een Sovjet-Unie die “in het nieuwe Europa is geïntegreerd”.


De beoogde uitkomst van deze onderhandelingen lijkt duidelijk: gezien Bush’ erkenning in februari 1990 dat de Duitse hereniging tegemoet zou komen aan de “legitieme belangen” van alle partijen, zou de aanvaarding door de Sovjet-Unie van de Amerikaanse voorwaarden kunnen resulteren in een herenigd Duitsland binnen de NAVO, maar de bredere bezorgdheid van de Sovjet-Unie over het beperken van de NAVO-uitbreiding zou worden gerespecteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf voorspelde aan de vooravond van de Top van Washington van 31 mei en 2 juni dat “Gorbatsjov open zal staan voor het gebruik van de CVSE om de pan-Europese veiligheid te garanderen en de noodzaak van militaire allianties of Duitslands lidmaatschap van de NAVO te verminderen, maar zal waarschijnlijk aandringen op het vaststellen van parameters voor Duitsland zelf”, inclusief beperkingen voor het Duitse leger. Hoewel de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie van mening verschilden over de details speelden de Amerikaanse oproepen om de CVSE op te bouwen, de militaire strijdkrachten te beperken en de NAVO om te vormen dus in op de belangen van de Sovjet-Unie door een Europa van na de Koude Oorlog te suggereren dat ontvankelijk was voor de bezorgdheid van de Sovjet-Unie. Zoals Baker begin mei 1990 in Brussel aan zijn NAVO-collega’s uitlegde: “Aanpassing van de NAVO, de EG en de CVSE aan de nieuwe Europese realiteiten” voorkwam “een verlies voor Moskou” en hielp voorkomen “dat het beeld ontstond van winnaars en verliezers.” Hij was nog duidelijker toen hij de mogelijkheid opperde om de CVSE te institutionaliseren, door op 18 mei in Moskou aan Sjevardnadze te vertellen dat “het een gevoel van insluiting in plaats van uitsluiting kan creëren in Europa. Ik zie het als een hoeksteen in de loop van de tijd in de ontwikkeling van een nieuw Europa.” Dit was niet alleen Bakers persoonlijke inspanning: analisten uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en West-Duitsland waren expliciet in hun berekende oproepen aan de Sovjet-belangen en concludeerden dat de Sovjet-Unie een hereniging in de NAVO zou accepteren “mits deze met voldoende zoethoudertjes” over coöperatieve veiligheid wordt omhuld en “passende garanties” bevatte over het tegemoetkomen aan de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov “maakte duidelijk” in een ontmoeting met Baker in mei dat “hij de Westerse voorstellen zeer goedkeurde”. In juni zei Sjevardnadze tegen Baker dat een vernieuwde CVSE “de basis legde voor wezenlijke garanties voor stabiliteit in Europa.”

Zelfs als de Westerse voorstellen niet volledig aan de Sovjet-eisen voldeden, hadden de Sovjets dus nog steeds goede redenen om te geloven dat de Verenigde Staten op zijn minst een toekomst suggereerden waarin de NAVO waarschijnlijk niet verder naar het oosten zou uitbreiden. Het punt van de Amerikaanse voorstellen was niet dat de NAVO zou verdwijnen, maar dat Europa meer zou gaan samenwerken en meer geïntegreerd zou raken. Dit impliceerde dat het onwaarschijnlijk was dat de NAVO verder zou uitbreiden dan Duitsland, aangezien zij minder relevant zou worden voor Europa’s veiligheidslandschap.

Een overeenkomst met niet-uitbreidingselementen, juli-oktober 1990

De diplomatieke besprekingen kwamen tot een hoogtepunt in juli 1990. Begin die maand kwamen Westerse leiders in Londen bijeen om de toekomst van de NAVO te bespreken. De besprekingen in de voorafgaande weken suggereerden dat het Sovjet-standpunt over Duitsland zou kunnen veranderen “afhankelijk van de door de NAVO genomen stappen”, aangezien de Sovjet-leiders streefden naar veranderingen in het NAVO-beleid die hen in staat zouden stellen “onze mensen te vertellen dat wij geen bedreiging ondervinden – niet van Duitsland, niet van de VS, niet van de NAVO.” Om het verhaal van een geïntegreerd Europa dat aanvaardbaar was voor de Sovjet-Unie te versterken, sponsorden de Verenigde Staten de “Verklaring van Londen over een getransformeerd Noord-Atlantisch Bondgenootschap”, waarbij de NAVO-leden zich verplichtten “de politieke component van ons bondgenootschap te versterken.” Even belangrijk was de oproep in de Verklaring om de CVSE “een prominentere rol te laten spelen in de toekomst van Europa, door de landen van Europa en Noord-Amerika samen te brengen”, terwijl de NAVO-regeringen zich ertoe verbonden “samen te werken met alle landen in Europa om een duurzame vrede op dit continent tot stand te brengen.” Het doel was, zoals Bush verklaarde, om “de houding van de Sovjet-Unie ten opzichte van de vitale vragen die Moskou in de komende maanden moet beantwoorden” te vormen en, zoals Baker in een telegram aan Sjevardnadze uitdrukte, om de bereidheid van de NAVO te demonstreren om “met de Sovjet-Unie samen te werken om een nieuw Europa op te bouwen dat gekenmerkt wordt door vreedzame samenwerking.”

Tegen deze achtergrond ontmoetten Gorbatsjov en Kohl elkaar medio juli 1990 om de toekomst van Duitsland te bespreken. Op dat moment verwachtten noch de Amerikaanse noch de West-Duitse leiders een drastische verschuiving in het Sovjet-beleid. Tot hun verrassing nam Gorbatsjov echter stappen om de voorwaarden voor de Duitse hereniging te regelen. Tijdens opeenvolgende ontmoetingen met Kohl in Moskou en de Kaukasus stemde Gorbatsjov ermee in dat een herenigd Duitsland binnen de NAVO zou blijven, dat de NAVO-veiligheidsgaranties het voormalige Oost-Duitsland zouden bestrijken, en dat de Sovjet-troepen zich snel uit Oost-Duitsland zouden terugtrekken. In ruil daarvoor bood Kohl de Sovjet-Unie leningen aan en beloofde hij dat noch NAVO-kernwapens noch niet-Duitse NAVO-troepen naar het voormalige Oost-Duitsland zouden trekken. Hoewel latere Amerikaanse druk ertoe leidde dat niet-Duitse NAVO-troepen in noodgevallen de voormalige DDR mochten binnenkomen nadat de Sovjets zich hadden teruggetrokken, werd deze basisafspraak – veiligheidsgaranties van de NAVO die zich uitstrekten tot de voormalige DDR en een verbod voor niet-Duitse troepen om zich permanent op het voormalige Oost-Duitse grondgebied te stationeren – de kern van de definitieve regeling met betrekking tot Duitsland, die in september 1990 werd ondertekend. Op 3 oktober 1990 werden Oost- en West-Duitsland officieel herenigd.

Kortom, Gorbatsjov stemde in met de Duitse hereniging binnen de NAVO tegen de achtergrond van westerse en vooral Amerikaanse voorstellen voor een geïntegreerd en wederzijds aanvaardbaar Europa na de Koude Oorlog. De Verenigde Staten zegden niet formeel toe van NAVO-uitbreiding af te zien, maar hun inspanningen gedurende 1990 om de Sovjet-Unie erbij te betrekken impliceerden het bestaan van een niet-uitbreidingsovereenkomst; zoals Gorbatsjov later opmerkte, maakten garanties tegen NAVO-uitbreiding deel uit van de “geest” van de debatten van 1990. Per slot van rekening, als Europa verbonden zou worden door een nieuwe reeks veiligheidsinstellingen terwijl de NAVO militair beperkt was en een steeds sterkere politieke focus had, dan waren formele niet-uitbreidingsgaranties overbodig. De structuur van het akkoord zou volstaan: beloften van nieuwe instellingen, een omgevormde NAVO, en een bondgenootschap met een afgebakende rol in de voormalige DDR suggereerden dat uitbreiding van de NAVO niet aan de orde was.

Caveat Emptor: Privétekenen van Amerikaanse ambities

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Verenigde Staten onoprecht waren toen zij de Sovjet-Unie informele garanties gaven tegen de uitbreiding van de NAVO. Zoals Sarotte voor het eerst opmerkte, wijst vrijgegeven materiaal uit Amerikaanse archieven erop dat Amerikaanse beleidsmakers de diplomatie van de Duitse hereniging gebruikten om de positie van de Verenigde Staten in Europa na de Koude Oorlog te versterken. Maar terwijl Sarotte suggereert dat de inspanningen om de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Europa uit te breiden pas eind februari of maart 1990 begonnen, blijkt uit een onderzoek van de James Baker Papers, materiaal in het National Security Archive en documenten die sinds het eind van de jaren 2000 door de George Bush Library zijn vrijgegeven, dat de impuls voor een uitbreiding van de Amerikaanse aanwezigheid – vooral in Oost-Europa – dichter bij de jaarwisseling van 1989-1990 begon.

De valse belofte van inschikkelijkheid

De inspanningen van de Verenigde Staten om hun invloed te maximaliseren, weerspiegelden de algemene strategie van de regering Bush voor wat de Verenigde Staten volgens haar moesten doen als reactie op de ineenstorting van de Sovjet-macht; het was geen weerspiegeling van een volledig uitgewerkt actieplan. Niettemin was het Amerikaanse beleid zo gestructureerd dat de Sovjet-invloed op de Duitse hereniging werd geblokkeerd, terwijl toch de schijn werd gewekt dat men tegemoetkwam aan de bezorgdheid van de Sovjet-Unie. Onder deze omstandigheden zouden de Sovjet-troepen uit Centraal- en Oost-Europa verdwenen zijn, zou de invloed van de Sovjet-Unie verminderd zijn, en zou de Sovjet-Unie niet in een positie verkeren om het beleid van de VS aan te vechten. De Verenigde Staten zouden dan kunnen beslissen of ze de uitbreiding van de NAVO zouden steunen, terwijl ze binnen de NAVO zelf een buitensporige invloed zouden genieten. Eenvoudig gezegd wilden de Amerikaanse beleidsmakers dat de resultaten van de Duitse hereniging de Verenigde Staten de vrije hand zouden geven door een herenigd Duitsland – de grote prijs van het Europa van de Koude Oorlog – binnen de NAVO te consolideren, en elke overeenkomst te blokkeren die de Amerikaanse opties in het nieuwe strategische landschap van Europa zou uitsluiten. Zoals Bush opmerkte tijdens zijn ontmoeting met de West-Duitse leiders in Camp David op 24-25 februari 1990: “De Sovjets zijn niet in een positie om de relatie van Duitsland met de NAVO te dicteren. Wat mij zorgen baart, is het gepraat dat Duitsland niet in de NAVO moet blijven. Naar de hel daarmee! Wij hebben gezegevierd en zij niet. We kunnen de Sovjets niet de overwinning uit de kaken van de nederlaag laten grijpen. “

In tegenstelling tot wat Amerikaanse functionarissen hun Sovjet-gesprekspartners vertelden, wilde de regering-Bush de ineenstorting van de Sovjet-macht in Midden- en Oost-Europa gebruiken om de Amerikaanse superioriteit op het continent te vergroten. Dit beleid leek bovendien strategisch zinvol op een moment dat niemand verwachtte dat de Sovjet-Unie zou uiteenvallen en Amerikaanse planners zich moesten voorbereiden op een wereld waarin de Sovjet-Unie de grootste militaire dreiging in Europa zou kunnen blijven. Zelfs voordat hij eind februari 1990 de West-Duitse leiders in Camp David ontmoette, was Baker enthousiast over het vooruitzicht van een hereniging van Duitsland binnen de NAVO. Hij merkte in de marge van een briefing paper op dat, in verhouding tot de concessies die de Verenigde Staten en West-Duitsland zouden moeten bieden, “je nog nooit een leveraged buyout hebt gezien totdat je deze hebt gezien!” De sleutel tot dit doel, zoals in het document werd uitgewerkt, was het structureren van het diplomatieke proces om de schijn te wekken dat de VS aandacht hadden voor de belangen van de Sovjet-Unie, maar in feite een Sovjet “veto” te vermijden en Gorbatsjov “weinig echte controle” te geven over de voorwaarden van de Duitse hereniging. Het doel was de instemming van de Sovjet-Unie met een herenigd Duitsland binnen de NAVO te verzekeren en zo de betrokkenheid van de VS bij Europa via de alliantie in stand te houden. Evenzo schreef Scowcroft vóór de mei-juni 1990 top in Washington aan Bush dat de Verenigde Staten tegenover Gorbatsjov het “kritieke verband” moesten onderstrepen tussen “een toekomstig buitenlands beleid van de Sovjet-Unie – in het bijzonder met betrekking tot Duitsland – en verdere verbeteringen in de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie. Met andere woorden, de hoogste Amerikaanse leiders waren gericht op het behalen van de strategische voordelen van het opnemen van een herenigd Duitsland in een door de VS gedomineerd bondgenootschap, en waren zelfs bereid de algemene toestand van de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie in gevaar te brengen om dit doel te bereiken.

Een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei in maart 1990 dat de onderhandelingen over twee plus vier een “twee plus vier” waren, omdat zij “een hefboom boden om een verenigd Duitsland in de NAVO op te nemen, of de Sovjets dat nu leuk vonden of niet”. Ervan uitgaande dat de Verenigde Staten andere voormalige Sovjet-cliënten in Oost-Europa de hand zouden reiken, terwijl de Sovjet-Unie zich militair bleef terugtrekken, zouden de Verenigde Staten dan “de contouren van het nieuwe Europa kunnen zien, met Duitsland binnen de NAVO en een nieuw leven ingeblazen ‘actieve buffer’ tussen de Duitsers en de Russen.” De Verenigde Staten zouden de Sovjet-Unie dus niet zozeer tegemoetkomen als wel de gelegenheid te baat nemen om zichzelf te positioneren voor het verkrijgen van maximale invloed in het Europa van na de Koude Oorlog. Al eind december 1989 adviseerde Scowcroft aan Bush dat de Verenigde Staten zich op een “strategisch kruispunt” bevonden en ofwel “een manier zouden vinden om gelijke tred te houden met de intensivering van de diplomatieke interactie” in Europa of zichzelf buitengesloten zouden zien van de continentale politiek. Centraal bij de oplossing van dit dilemma stond de garantie dat een herenigd Duitsland zijn banden met de NAVO zou behouden en zich tegelijkertijd in het “machtsvacuüm” van Oost-Europa zou begeven om “een veel robuustere en constructievere rol van de VS in het centrum van Europa” mogelijk te maken. NSC-medewerkers Robert Hutchings en Robert Blackwill werkten dit perspectief medio januari 1990 verder uit en schreven aan Scowcroft dat de Duitse hereniging en een uitgebreide aanwezigheid van de VS in Europa elkaar wederzijds versterkten. De Verenigde Staten moeten in Midden-Europa tussen Duitsland en Rusland staan. Als en naarmate onze militaire aanwezigheid zich terugtrekt, zullen wij wegen moeten vinden om deze te vervangen door een veel grotere politieke, diplomatieke, culturele en commerciële aanwezigheid. Een sterke Amerikaanse aanwezigheid in Oost-Europa zal ook een belangrijk middel zijn om het proces van de Duitse hereniging, dat nu onomkeerbaar lijkt, vorm te geven. Door onze eigen invloed in Oost-Europa te vergroten, kunnen wij een oostwaartse verschuiving in het beleid van de Bondsrepubliek Duitsland beter beheersen en ons beter positioneren om de toekomst van een herenigd Duitsland te beïnvloeden. Tenslotte is Oost-Europa een sleutel tot de versterking van onze toekomstige positie in Europa als geheel. Ons vermogen om een sterke politieke consensus in het Bondgenootschap te handhaven en een partnerschap met de Europese Gemeenschap te ontwikkelen, zal in belangrijke mate afhangen van onze rol van betekenis in Oost-Europa.

Versterking van de NAVO en discussie over de uitbreiding

Tegen deze achtergrond kruiste de roep van Oost-Europese leiders vanaf de winter van 1990 om een NAVO-aanwezigheid in de regio de belangstelling van de Verenigde Staten om hun betrokkenheid bij het Europa van na de Koude Oorlog te verdiepen. Tijdens een bijeenkomst eind februari 1990 in Boedapest hoorde Lawrence Eagleburger, viceminister van Buitenlandse Zaken, van de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken “dat een nieuwe NAVO een politieke paraplu zou kunnen vormen voor Centraal-Europa”; kort daarop volgden soortgelijke oproepen uit Polen. Tegen half maart begonnen de belangstelling van de Verenigde Staten voor Oost-Europa en de belangstelling van Oost-Europa voor de NAVO elkaar te overlappen, toen de Verenigde Staten de NAVO begonnen te zien als het middel waarmee zij Oost-Europa konden “organiseren”. In juli erkende Baker zelf de mogelijkheid van uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting door te stellen dat een vernieuwde CVSE een “tussenstation” zou zijn voor regeringen die uit het Warschaupact willen stappen, maar (nog) niet tot de NAVO en de EG kunnen toetreden.” Aangezien Amerikaanse beleidsmakers tegelijkertijd beloofden de politieke aard van de NAVO te benadrukken om de NAVO aanvaardbaar te maken voor de Sovjet-Unie, suggereert Bakers opmerking de tweeledige aard van de Amerikaanse strategie.

Andere Amerikaanse standpunten ondersteunen deze beoordeling van de tweeledige aanpak van de regering. Bijvoorbeeld, zelfs toen Bush en Baker in de lente van 1990 suggereerden dat de CVSE een manier zou zijn om de verdeeldheid van de Koude Oorlog te overwinnen, hielden ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken in juni vol dat “de CVSE de NAVO moet aanvullen, niet vervangen.” Evenzo waarschuwde Baker in juli Bush, Scowcroft, en andere senior beleidsmakers dat “de CVSE het echte risico voor de NAVO is”; de Amerikaanse steun voor het omvormen van de CVSE tot een machtig instituut was dienovereenkomstig lauw. Tegen de tijd dat Duitsland officieel werd herenigd in oktober 1990, hadden de Amerikaanse inspanningen om de NAVO-dominantie te versterken en de invloed van de CVSE te beperken zich uitgekristalliseerd. Op 5 oktober concludeerde een interagentschappelijk onderzoek dat “het voornaamste belang van de VS is ervoor te zorgen dat de NAVO de centrale pijler blijft van Europa’s veiligheidsarchitectuur.” En op 9 oktober betoogden hoge NSC-functionarissen dat de NAVO moest worden versterkt om te voorkomen dat de Europese aandacht zou verschuiven naar de CVSE en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de NAVO de “centrale instelling bleef voor het voorzien in Europa’s defensie” en het beheren van het “Oost-West veiligheidsbeleid.”

Intussen werd de uitbreiding van de NAVO naar het oosten steeds meer een onderdeel van de besprekingen over de Amerikaanse opties in Europa. Tegen eind oktober 1990 vroegen functionarissen van de NSC, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zich af: “Moeten de Verenigde Staten en de NAVO nu een signaal afgeven aan de nieuwe democratieën van Oost-Europa dat de NAVO bereid is hun toekomstig lidmaatschap te overwegen?” Hoewel de Amerikaanse beleidsmakers op dat moment besloten de NAVO niet uit te breiden, probeerden de Beleidsplanningsstaf van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bureau van de Secretaris van Defensie toch de deur van de NAVO op een kier te houden en de Oost-Europeanen niet de indruk te geven dat de NAVO voor altijd een gesloten club is.” Zelfs degenen die op dat moment tegen uitbreiding van de NAVO waren, erkenden dat het beleid van de VS zou kunnen veranderen en zij kwamen overeen om alle Amerikaanse opties te reserveren “naarmate de politieke situatie in Europa zich ontwikkelt.” In aanmerking nemend dat de functionarissen die het meest geïnteresseerd waren in het onderzoeken van NAVO-uitbreiding behoorden tot de naaste adviseurs van beleidsmakers zoals minister van Buitenlandse Zaken Baker en minister van Defensie Dick Cheney, zijn deze besprekingen bijzonder onthullend: niet alleen werd NAVO-uitbreiding overwogen, maar beleidsmakers met toegang tot de hoogste niveaus van de Amerikaanse strategische besluitvormers zochten naar mogelijkheden om de kwestie verder te onderzoeken. Terwijl de onderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie in 1990 bedoeld waren om de Sovjets ervan te overtuigen dat de Verenigde Staten de NAVO niet zouden uitbreiden op weg naar een coöperatief Europa, laten de besprekingen in oktober 1990 zien dat de Verenigde Staten de belofte van niet-uitbreiding al aan het loslaten waren door de NAVO-uitbreiding afhankelijk te stellen van (1) het gedrag van de Sovjets en (2) debatten binnen de Amerikaanse regering over de belangen van de VS. In tegenstelling tot wat de Verenigde Staten tegen de Sovjet-Unie zeiden, was niet-uitbreiding niet heilig; onder bepaalde omstandigheden zouden de Verenigde Staten uitbreiding van de NAVO overwegen.

VS-dominantie en de diplomatie van 1990

Om duidelijk te zijn, er is geen bewijs dat de Verenigde Staten in 1990 actief van plan waren de NAVO uit te breiden naar Oost-Europa, en het is de vraag of beleidsmakers in Washington de predominantie van de Verenigde Staten zouden hebben versterkt tegen onbeperkte kosten voor de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie. Toch wijst het beschikbare bewijs op een scherpe disjunctuur tussen wat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie vertelden en wat de Amerikaanse beleidsmakers privé van plan waren. Voor de Sovjet-Unie en andere externe doelgroepen schetsten de Amerikaanse beleidsmakers een wereld, waarin de Verenigde Staten zouden afzien van NAVO-uitbreiding en een wederzijds aanvaardbare Europese orde zouden creëren. Privé echter streefden de Amerikaanse beleidsmakers naar uitbreiding van de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Centraal-Oost-Europa; zij onderschatten het belang van de coöperatieve en pan-Europese veiligheidsstructuren die aan de Sovjet-Unie werden voorgesteld; en zij verzetten zich tegen regelingen die de toekomstige Amerikaanse opties in Europa zouden uitsluiten. Als onderdeel van deze inspanning overwogen de Verenigde Staten ook actief de NAVO uit te breiden, ondanks verzekeringen van het tegendeel.

Over het geheel genomen, en zoals adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken Robert Zoellick het in juni 1990 beschreef, was het beleid van de VS erop gericht “een indruk van beweging” te geven op het gebied van de Europese veiligheid en Gorbatsjov “een aantal dingen aan te bieden om hem meer op zijn gemak te stellen met het proces” van de Duitse hereniging. Een zinvolle beperking van de toekomst van de NAVO was echter niet het eigenlijke doel. Retoriek en inhoud liepen uiteen toen de Verenigde Staten suggereerden dat het zou reageren op de bezorgdheid van de Sovjet-Unie, maar tegelijkertijd praktische stappen ondernamen om de dominantie van de VS in Europa te versterken. Het was toepasselijk dat Bush deze tweeledige benadering al in een vroeg stadium had voorzien door Kohl in Camp David te vertellen: “We gaan het spel winnen, maar we moeten slim zijn terwijl we dat doen.” Zelfs terwijl de diplomatieke besprekingen met de Sovjet-Unie werden voortgezet, waren de Verenigde Staten bezig veel van de tijdens de onderhandelingen van 1990 gedane beloften te omzeilen.

Een verbroken belofte

In tegenstelling tot wat veel beleidsmakers en analisten beweren, zijn er belangrijke aanwijzingen dat de Russische beweringen over een “gebroken belofte” met betrekking tot de NAVO-uitbreiding gegrond zijn. Wanneer men inzichten uit de theorie van de internationale betrekkingen toepast op zowel nieuw als reeds bestaand bewijsmateriaal over de onderhandelingen van 1990, blijkt dat de Russische leiders in essentie gelijk hebben: de NAVO-uitbreiding vormde een schending van de quid pro quo die de kern vormde van de diplomatie die uitmondde in de Duitse hereniging binnen de NAVO. Er was geen schriftelijke overeenkomst die de NAVO-uitbreiding uitsloot, maar er werden in 1990 nog steeds garanties voor niet-uitbreiding gegeven, die vervolgens weer ongedaan werden gemaakt. Geleerden en beleidsmakers die vertrouwd zijn met de realistische theorie en de praktijk van de Realpolitik zouden kunnen aanvoeren dat het beleid van de VS niet verrassend is. Uiteindelijk speelt de internationale politiek zich af in een competitieve sfeer, waarin diplomatieke akkoorden vaak het duurzaamst zijn wanneer zij worden ondersteund door de dreiging van geweld. De Koude Oorlog zelf heeft dit probleem duidelijk gemaakt. Vijfenveertig jaar lang streefden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie naar expansie ten koste van de ander, grotendeels beperkt door de straffen die elk van hen de ander kon opleggen. Geconfronteerd met de achteruitgang van de Sovjet-macht in 1989-90 konden de Sovjet-beleidsmakers verwachten dat de Verenigde Staten zouden streven naar een terugtrekking van de Sovjet-Unie op voorwaarden die de Verenigde Staten de vrije hand zouden geven in Europa. Een dergelijke overwinning zou de Verenigde Staten niet alleen in staat stellen de regio in te richten volgens de Amerikaanse doelstellingen, maar zou de Amerikaanse beleidsmakers ook in staat stellen tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de Sovjet-Unie of die te negeren, al naar gelang de Amerikaanse belangen dat voorschreven. Deze veranderde machtsverdeling betekende dat als de Verenigde Staten zouden besluiten de NAVO uit te breiden, de Sovjet-Unie dit met grote moeite zou kunnen verhinderen.

Tegelijkertijd moeten westerse geleerden en beleidsmakers echter niet verbaasd zijn dat de huidige Russische leiders de inspanningen van de Verenigde Staten na de Koude Oorlog verafschuwen en bereid zijn verdere uitbreiding van de NAVO te verhinderen – desnoods met geweld. Net zoals de relatief sterke positie van de Verenigde Staten in de jaren 1990 en 2000 Amerikaanse functionarissen in staat stelde de garanties die in 1990 aan de Sovjet-Unie werden gegeven, terzijde te schuiven, heeft Rusland momenteel meer mogelijkheden dan in het verleden om zich te verzetten tegen westerse inspanningen in Oekraïne en andere gebieden waarnaar de NAVO overweegt uit te breiden. Belangrijker is dat het feit dat een staat de capaciteit heeft om een eerdere afspraak te herzien, nog niet betekent dat het voordelig is om dat te doen. Niet alleen kunnen staten hun veiligheid vaak verbeteren door met elkaar samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren, maar het schenden van diplomatieke afspraken vandaag kan staten in de toekomst intensiever doen concurreren. Dus ook al was enig Russisch revisionisme onvermijdelijk toen Rusland aan zijn langzame herstel na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 begon, de verbroken niet-uitbreidingsafspraak maakt het voor Rusland waarschijnlijk moeilijker om te concurreren, terwijl het de waarschijnlijkheid verkleint dat Russische leiders vertrouwen zullen hebben in westerse diplomatieke initiatieven.

Conclusie

In dit artikel zijn twee belangrijke beweringen gedaan. Ten eerste hebben de Verenigde Staten tijdens de diplomatie rond de Duitse hereniging in 1990 de Sovjet-Unie herhaaldelijk informele garanties geboden tegen een toekomstige uitbreiding van de NAVO naar Oost-Europa. Naast de expliciete bespreking van een NAVO niet-uitbreidingsbelofte in februari 1990, werden verzekeringen tegen NAVO-uitbreiding belichaamd en ingekapseld in latere aanbiedingen om Oost-Duitsland een speciale militaire status in de NAVO te geven, om de Sovjet-Unie op te bouwen en te integreren in nieuwe Europese veiligheidsinstellingen, en om in het algemeen de Sovjet-belangen in Oost-Europa te erkennen. Omdat eerdere studies (1) sterk gericht zijn op de ontwikkelingen in februari 1990 alleen, en (2) een internationale belofte gelijkstellen aan de formele afspraken tussen staten, missen zij de centrale rol die een informele belofte tot niet-uitbreiding van de NAVO speelde in de gehele diplomatie rond de Duitse hereniging in 1990.

Ten tweede koesterden de Verenigde Staten privé grotere ambities om het Europa van na de Koude Oorlog te domineren dan veel voormalige beleidsmakers en wetenschappers hebben beschreven. Rond de jaarwisseling van 1989-1990 begonnen Amerikaanse beleidsmakers actief te zoeken naar manieren om Amerikaanse macht en invloed in Oost-Europa te projecteren, en al snel richtten zij zich op de NAVO als het middel om dit doel te bereiken. Op die manier trachtten de Amerikaanse beleidsmakers te verzekeren dat de diplomatieke akkoorden rond de Duitse hereniging de opties van de VS en de NAVO in het Europa van na de Koude Oorlog substantieel open hielden. Het resultaat was een tweeledige strategie, waarbij de Verenigde Staten de Sovjet-Unie garanties gaven die bedoeld waren om krachtig over te komen, terwijl de Verenigde Staten manoeuvreerden om het Europa van na de Koude Oorlog te domineren.

Inzicht in de tweeledige aard van het Amerikaanse beleid in 1990 en de daaruit voortvloeiende Russische antipathie heeft implicaties voor de geschiedenis, de theorie en het beleid. Ten eerste wijst de herziene geschiedenis van de diplomatie van de Duitse hereniging op de noodzaak van verder onderzoek naar de Amerikaans-Sovjet diplomatie aan het einde van de Koude Oorlog. Talrijke analisten beschouwen de diplomatie van de Duitse hereniging als een aanwijzing voor een bredere samenwerking tussen de VS en de Sovjet-Unie aan het einde van de Koude Oorlog. Deze studie toont echter aan dat het samenwerkingsverhaal empirische problemen heeft: zelfs toen de Verenigde Staten beloofden de bezorgdheid over de veiligheid van de Sovjet-Unie weg te nemen, stelden ze eigenbelangen vast voor het Europa van na de Koude Oorlog. Belangrijke elementen van het akkoord over de Koude Oorlog – het lot van Duitsland en de NAVO – waren dus onderhevig aan aanzienlijk meer concurrentie en maximalisering van de macht van de VS dan vaak wordt aangenomen.

Ten tweede vraagt deze zaak om aanvullend onderzoek naar de bronnen van internationale samenwerking en concurrentie. Zoals gezegd, worden de betrekkingen tussen de VS en de Sovjet-Unie aan het einde van de Koude Oorlog door theoretici van internationale betrekkingen vaak beschouwd als een toonaangevend voorbeeld van samenwerking tussen grote mogendheden, ondanks wantrouwen in het verleden. Geleerden hebben de ontluikende samenwerking tussen de VS en de Sovjet-Unie aan verschillende bronnen toegeschreven, waaronder Sovjet-pogingen om de Verenigde Staten gerust te stellen door zich in te laten met kostbare wapenverminderingen; groeiende economische stimulansen om de concurrentie tussen de VS en de Sovjet-Unie te verminderen; verminderde samenwerking tussen de VS en de Sovjet-Unie; Sovjet-concurrentie te verminderen; verminderde Amerikaanse dreigingspercepties ten opzichte van de Sovjet-Unie als gevolg van binnenlandse hervormingen in de Sovjet-Unie; en het remmende effect van westerse instellingen op het buitenlands beleid van de VS. Met betrekking tot de kernkwestie van de Duitse hereniging en de toekomst van de NAVO toont het geval echter aan dat de Verenigde Staten de zwakke punten van de Sovjet-Unie uitbuitten, ondanks het feit dat zij een coöperatieve façade ophielden. Als gevolg hiervan suggereert het dat internationale samenwerking moeilijk te verkrijgen kan zijn, zelfs wanneer een groot aantal theorieën voorspellen dat samenwerking zou moeten plaatsvinden. Gezien de moeilijkheden die deze theorieën in dit belangrijke geval ondervinden, is toekomstig werk nodig om opnieuw te onderzoeken of en waarom samenwerking in de wereldpolitiek mogelijk is.

Tenslotte wijst dit artikel op de noodzaak om de betrekkingen tussen de VS en Rusland in het tijdperk na de Koude Oorlog te heroverwegen. Er zijn talrijke redenen om het Russische gedrag in Georgië en Oekraïne en tegen staten in Oost-Europa te veroordelen, maar de Russische leiders zouden de waarheid kunnen spreken wanneer zij beweren dat het Russische optreden wordt ingegeven door wantrouwen. Deze mogelijkheid is grotendeels verdoezeld door de discussie over de vraag of een expliciete, gecodificeerde overeenkomst de toekomst van de NAVO aan banden legt. Omdat het ontbreken van een akkoord niet bewijst dat er geen akkoord was, kan de oostwaartse opmars van de NAVO Rusland geïsoleerd hebben doen voelen door de informele regeling van 1990 teniet te doen. Ironisch genoeg onderkende het ministerie van Buitenlandse Zaken dit risico al in oktober 1990, toen het tegen de uitbreiding van de NAVO pleitte op grond van het feit dat “wij niet in staat zijn de veiligheid van deze landen te garanderen en in geen geval een anti-Sovjet-coalitie wensen te organiseren waarvan de grens de Sovjet-grens is. Een dergelijke coalitie zou door de Sovjets als zeer negatief worden ervaren en zou kunnen leiden tot een omkering van de huidige positieve tendensen in Oost-Europa en de USSR.”

Inmiddels is het al vele maanden oorlog in Oekraïne. Het vertrouwen tussen Rusland en de NAVO is tot onder het nulpunt gezakt en er bestaat een redelijke kans op verdere escalatie van het conflict nu de VS Oekraïense strijdkrachten bewapenen en het Russische leger veel zwakker blijkt te zijn dan de NAVO ooit voor mogelijk heeft gehouden. Echter, het Russische kernarsenaal is bepaald niet verouderd: Rusland beschikt over de meeste en de zwaarste kernkoppen die op supersonische en nauwelijks te onderscheppen raketten kunnen worden gelanceerd.

Een wereldoorlog kan beginnen vanwege misverstanden en een kleine aanleiding kan dan al genoeg zijn, zoals in 1914 is aangetoond. Kamela Harris suggereerde in een tweet dat Oekraïne al lid is van de NAVO: “When I was in Poland, I met with U.S. and Polish service members, thanking them for standing with our NATO allies for freedom, peace, and security. The United States stands firmly with the Ukrainian people in defense of the NATO alliance.” Haar tweet werd weliswaar meteen verwijderd, maar het leed was al geschied. 

Rebekah Koffler, een voormalige inlichtingenofficier van de DIA en auteur van “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America,” vertelde Fox News Digital dat de tweet van Harris’ account “simpelweg voor de Russen bevestigde wat ze al die tijd al vermoedden – en dat is dat Oekraïne de facto al halverwege het lidmaatschap van de NAVO is. “Dit is de reden waarom Poetin juist nu een aanval op Oekraïne heeft gelanceerd. Rusland ziet de NAVO en de VS als de grootste bedreiging voor zijn veiligheid, omdat het een militaire alliantie is, die zich heeft uitgebreid met voormalige Sovjet-staten.” Poetin vreest Amerikaanse raketten in Oekraïne nu net zoals Amerika vrees had voor Russische raketten op Cuba toen Kennedy nog president was.

Door:
“Angélica”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op LONG READ: Hoe Michail Gorbatsjov en de USSR zijn bedrogen (Bij de dood van Michael Gorbatsjov)

 1. Hovawarrt zegt:

  De alliantie van de NAVO, de WHO, het WEF en nog wat andere hulporganisaties zijn een oorlog begonnen tegen de wereldbevolking………fight the real enemy.

  Geliked door 1 persoon

 2. oliedom zegt:

  Met zulke “goede vrienden” heb je geen vijand meer nodig😝

  Like

 3. Dick zegt:

  De Westerse invest is zo groot ( in de Oekraïne) dat zij hun economies belang militair willen verdedigen.
  Punt.
  Dat wil Rusland niet.
  Punt.
  Dus komt er een grote oorlog.
  Punt.

  Geliked door 1 persoon

  • Boike zegt:

   @ Dick 31 augustus 2022 om 10:35

   Als de oorlog in Oekraïne escaleert en doelen in Rusland worden aangevallen, dan is het einde zoek en Wereldoorlog 3 een feit. Dat wordt dan een nucleaire oorlog.

   Rusland beschikt over atoombommen, hypersonische raketten, om die bommen te vervoeren en over onderzeeërs van waaraf die raketten kunnen worden afgevuurd.

   Als die onderzeeërs op de plaats van bestemming zijn aangekomen hoeft poetin alleen maar Poetin op de rode knop te drukken en hell en furie barsten los.

   Nog eer de wereld beseft dat er raketten aankomen, is het al te laat. Dan is de oorlog al voorbij en verloren.

   De derde wereldoorlog zal slechts 8 minuten duren. Daarna is de wereld een grote radioactieve woestijn en voor honderduizenden jaren onbewoonbaar.

   Vluchten kan niet meer. Waar naar toe ??? Er is geen veilige plek meer op aarde.

   Geliked door 1 persoon

 4. Wim Vreeswijk zegt:

  De VS is altijd al een hebberig land gebleken wat zich dus niet hield aan de gemaakte geo-politieke afspraken uit 1990 (tijdens de hereniging van Oost en West-Duitsland) en tòch streeft naar een uitbreiding naar het oosten en duidelijke grensafspraken niet nakomt.. Daarnaast zijn er 13.000 Russische immigranten afgeknald door snipers uit Oekraïne. Dit zijn de redenen waarom Poetin zegt: “Ho en nu niet verder meer”. Ik ben geen persoonlijke vriend van Poetin, maar ik s nap het wel.

  Geliked door 1 persoon

 5. Hovawart zegt:

  De vraag hangt boven de markt ” Wie gooit er een bom op Moskou op verzoek van de Amerikanen”……..welk land heeft er het minst bij verloren en het meest te winnen..?…….die besnorde turk met z’n gammele economie of de protesterende Iranees, of toch de Oekraïne….

  Like

 6. Boike zegt:

  Ik vind het ongepast, om het overlijden van Michail Gorbatsjov aan te wenden, om een een wellis nietes spelletje te gaan spelen over al dan niet gedane toezeggingen ten tijde dat de koude oorlog werd beëindigd.

  Michail Gorbatsjov was een groot en oprecht staatsman, de man van Glasnost (openheid, doorzichtigheid) en Perestroika (herstructurering), die een 45 jaar durende koude oorlog heeft beëindigd. De man die de wereld veranderde ten goede.

  Hij was daarbij bereid tot vergaande concessies. Hij heeft de wereld daarmee een grote dienst bewezen. Hij verdient daarvoor geprezen te worden. Een groot standbeeld in Moscou zou niet misplaatst zijn.

  Het was niet zozeer de Amerikaanse president Reagan, alswel de Deep State achter hem, die dwarslagen. Zij hadden grote belangen bij een continuering van de koude oorlog. Zij lieten bijvoorbeeld de topconferentie van Reykjavík, IJsland, van 11-12 oktober 1986 mislukken.

  Maar Michail Gorbatsjov ging voort op de door hem ingeslagen weg. Hij greep niet in bij volksbewegingen in Oost-Europese die om vrijheid riepen. Grote groepen Oost-Duitse jongeren werden toegestaan naar West-Duitsland uit te wijken.

  Het IJzeren-gordijn ging gaten vertonen en op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur. Feitelijk was daarmee de koude-oorlog beëindigd. De hele wereld vierde feest.

  Er werden een aantal conferenties belegd over hoe nu verder, de zogenaamde akkoorden van Minsk. Michail Gorbatsjov was heel ver gegaan in zijn concessies. Over en weer waren formele en informele toezeggingen en beloftes gedaan.

  Oost-Europese landen, die tijdens de koude oorlog onder curatele van Moscou stonden, herkregen hun vrijheid.

  Aan de feestvreugde kwam echter in augustus 1991 abrupt een einde. Tijdens een vakantie van Michail Gorbatsjov waagde Boris Jeltsin een couppoging in Moscou. Het was van meet af aan duidelijk, dat de Amerikaanse CIA daar een hand in had. De hele wereld hield de adem in.

  De couppoging lukte in eerste instantie niet helemaal. Michail Gorbatsjov keerde terug naar Moscou en kwam als een geslagen man de vliegtuigtrap af.

  De couppoging werd achter de schermen voortgezet. Boris Jeltsin ontpopte zich als een fel tegenstander van Michail Gorbatsjov. Zonder Michail Gorbatsjov daarin te erkennen ontbond Boris Jelsin de Sovjet-Unie.

  Daarmee kwwam er een einde het tijdperk van een waarlijk groot en oprecht staatsman, Michail Gorbatsjov.

  https://media.gettyimages.com/photos/der-ehemalige-prsident-der-udssr-michail-gorbatschow-picture-id875826696?k=20&m=875826696&s=612×612&w=0&h=tHInzNxQxmxP9y9Q1MlDVLMJccIMl2D4XH9b2isUZ7Q=
  Michail Gorbatsjov (2 maart 1931 – Moskou, 30 augustus 2022)

  Geliked door 3 people

 7. Ravian zegt:

  Tsja, als je als schrijver je Rusland haat niet onder controle weet te houden dan stoppen mensen die daar allergisch voor zijn, mensen zoals ik dus, na de eerste paar alinea’s al met lezen…

  Geliked door 3 people

 8. hans-e-pans zegt:

  Afspraken maken en Amerika zijn twee dingen die niet samen kunnen gaan, of Amerika moet er baat bij zien dat ze er beter van worden en de afsprakenpartner zwakker.

  Ergo, de Amerikanen zijn wat afspraken nakomen betreft een uitermate onbetrouwbare partner.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s