Weglooptactiek . . .

(Door: Roy Fernsby)

Weglopen uit de Tweede Kamer deden ze ook in de jaren ´80, toen “racist” Hans Janmaat aan het woord was. Maar hij bleek achteraf 100% gelijk te hebben.

Een citaat van de website “Hetdebatbureau“:

In de jaren tachtig was er sprake van een andere situatie: toen werd Hans Janmaat van de Centrumpartij stelselmatig genegeerd. Toenmalig Kamervoorzitter Dolman: ‘Hij was de paria van het parlement’. Janmaat mocht af en toe zijn zegje doen in de Kamer, maar niemand ging in op zijn argumenten. Kamerleden liepen weg of lazen demonstratief de krant als hij sprak. Dolman: ‘De strategie van het negeren was vrij consequent’. Het cordon sanitaire begon bij de linkse partijen, maar strekte zich al gauw uit tot de hele politiek. Tegenwoordig is iedereen in de politiek ervan overtuigd dat dit geen goede situatie is voor een parlement. Of zullen we de tactiek van het weglopen en negeren in de toekomst weer vaker gaan zien?

Door:
Roy Fernsby
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Weglooptactiek . . .

 1. mooinique zegt:

  Weglopen is een teken van zwakte in dit geval. Je hoort te luisteren naar iemand die echt gekozen is als kamerlid. Minister wordt nooit door het volk gekozen of de premier. U wordt vet betaald om Nederland naar de klote te helpen dus luisteren hoort!

  Geliked door 7 people

 2. Oliedom zegt:

  Pinokkio Tjaar Rutte de Vierde zei vandaag:
  Het is, en! en! en! met die asielkrijsers, dus ook huizen bouwen voor die asielkrijsers (hij noemt dat nu statushouders) en oh sorry bla bla en voor de Nederlanders (was hij weer vergeten).
  Het wordt dus:
  Alle asielkrijsers blijven gewoon en Prutte gaat dus, niets! niets! niets! doen ommdat asieltuig terug te sturen en de aanzuigende werking van dat asielshit blijft zo bestaan.
  En de Nederlanders kunnen dood vallen, want ook ZIJN oorlog vindt hij veel belangrijker.

  Geliked door 2 people

 3. BosscheBol zegt:

  Als de regering als uitvoerende macht meent dat ze mag beslissen naar wie ze wel of niet gaan luisteren, dan is dit tegen de grondwet.
  De regering dient aan de tweede kamer verantwoording af te leggen en hoort naar iedereen te luisteren.
  Dit is de zoveelste dikke middelvinger: “we hebben de dictatuur ingesteld en wat gaan jullie daar tegen doen?”
  Die dikke middelkvinger vervangt de uitgestrekte rechterarm van de vorige fascisten.
  Heil onze leider rutte.

  Geliked door 5 people

 4. bobzelf zegt:

  MINSK 1.2.3 . EN U KUNT DOODVALLEN VRIEND PUTIN
  DUS 8 HELE JAREN MET JE MIDDELVINGEN OMHOOG ZITTEN !!

  Germany ‘Crossed Red Line’ – Russia
  Germany has crossed a red line with Russia by sending arms to Ukraine, Moscow’s ambassador to Berlin said on Monday. The decision undermined decades of reconciliation since the end of World War II and the Nazi invasion of the Soviet Union, the diplomat added.
  “The very fact that the Ukrainian regime is being supplied with German-made lethal weapons, which are used not only against Russian military service members, but also the civilian population of Donbass, crosses the red line,” Sergey Nechaev said.
  He added that Berlin should have known better, “considering the moral and historic responsibility that Germany has before our people for the Nazi crimes.”

  DUS HOEVEEL KEER DENK JE DAT JE WEGKOMT . MET JE GELUL

  WANNEER EN WAAR WILT U EEN SERIEUSE RAKEET OP JE HARSUS HEBBEN.. ??

  IK VRAAG DIT EVEN VOOR EEN VRIEND

  Geliked door 2 people

 5. karton zegt:

  De heer Janmaat is op een buitengewoon smerige manier behandeld door zg. keurige partijen én mensen. Deze man had volledig gelijk met z’n uitspraken en “voorspellingen”. De heer Janmaat werd lange tijd gevolgd/geobserveerd door observatieteams van (toen nog) rijks- en gemeentepolitie in de hoop dat hij betrapt werd op “foutief” handelen waarmede hij geconfronteerd kon worden in ‘t openbaar. Aanslagen werden op hem gepleegd waarbij hij gewond raakte en z’n partner zeer ernstig gewond raakte. Dat betrof dus politie-inzet door de politieke leiders in dit landje, gebeurt nog steeds !! Hoezo NL is een democratie ?!

  Geliked door 9 people

 6. Olie bol zegt:

  Deze man vertelde in 1999 de woorden van uw oude koningin dat Nederland 🇳🇱 vol is

  Het is 1951. H.M. Koningin Juliana heeft in haar troonrede van bijna een jaar geleden gezegd dat Nederland met 9,8 miljoen inwoners vol is en dat het Kabinet zal inzetten op een ‘sterke bevordering van de emigratie’.

  Troonrede 19 september 1950
  Geplaatst door
  casper 19 september 1950 Laat een reactie achter
  op Troonrede 19 september 1950
  Leden der Staten-Generaal,
  Bij het eerste lustrum na de bevrijding gaf het economisch, maatschappelijk en geestelijk leven van Nederland een beeld te zien, dat getuigde van de veerkracht, waarmede ons volk door alle teleurstellingen en tegenslagen heen vele gevolgen van oorlog en bezetting te boven wist te komen. Gedurende een groot deel van het achter ons liggende jaar vond het herstel op verheugende wijze voortgang. De gezondheidstoestand van ons volk kan in het algemeen gunstig worden genoemd. De woningbouw vorderde. De industriale en agrarische productie ontwikkelden zich bevredigend, ook handel en verkeer namen toe. Op sociaal gebied bleef een goede samenwerking bestaan. Wel deed zich na de devaluatie een prijsstijging gevoelen, maar aangenomen mocht worden, dat deze binnen zekere grenzen kon worden gehouden en onder de invloed van de ruimere productie na enige tijd voor een daling zou plaats maken. Ook in de financiële toestand tekende zich een verdere verbetering af, al werd die o.a. door de devaluatie ongunstig beïnvloed.
  Thans doen zich echter ook in ons land de gevolgen gevoelen van de toeneming der internationale spanningen, in het bijzonder na de aanval op Zuid-Korea, een oorlogsdaad, die voor de eerste maal heeft geleid tot een snel militair ingrijpen van de zijde der Verenigde Naties.
  Op de vrije volkeren rust de taak om in zo nauw mogelijke aaneensluiting de collectieve veiligheid te verzekeren en het kostbare erfdeel der vrijheid te beschermen tegen mogelijke aanranding van buiten en ondermijnende actie van binnenuit.
  Voor Nederland, dat sinds de bevrijding doelbewust tot internationaal samengaan met gelijkgezinde mogendheden heeft besloten, betekent deze ontwikkeling geen principiële wijziging in het beleid. Wel is het duidelijk geworden, dat de volkeren van West-Europa en van de Atlantische gemeenschap hun politieke, economische, financiële, sociale en militaire samenwerking in sneller tempo dienen te verwezenlijken.
  Op de weg naar de Economische Unie tussen Nederland, België en Luxemburg is dit jaar weder belangrijke voortgang gemaakt. De organisatie op grond van het Brusselse pact, waarin de Benelux met Groot-Brittannië en Frankrijk is verenigd, is een waardevolle vorm van coöperatie gebleven, al is een gedeelte van haar arbeid overgenomen door de grotere gemeenschap der Noord-Atlantische volkeren, waarin de internationale ontwikkeling de stoot heeft gegeven tot een versterking en versnelling van de gezamenlijke defensie-maatregelen.
  In West-Europa wint het begrip voor de noodzakelijkheid van practische samenwerking veld. Een sterke wil daartoe is onder meer tot uiting gekomen in de Raad van Europa.
  Op het gebied van de economische integratie van Europa zijn belangrijke vorderingen gemaakt, in het bijzonder door het besluit tot vorming van een Europese Betalingsunie, die het economisch verkeer tussen de Europese landen in velerlei opzicht vergemakkelijkt, al blijft de tariefpolitiek van verschillende landen nog een belemmering. Ook het plan voor de integratie van de productie van de twee belangrijkste industriële grondstoffen, staal en kolen, kan van grote waarde blijken. Nederland heeft aan de uitwerking dezer plannen een actief aandeel genomen en tevens een eigen initiatief ontwikkeld door indiening van het plan van actie voor Europese economische integratie. De Regering acht het van groot belang, dat zo spoedig mogelijk ook Duitsland ten volle wordt betrokken bij de nauwere aaneensluiting van Europa. Het economisch verkeer tussen Nederland en Duitsland is reeds in sterke mate verruimd.
  In de eeuwenoude verhouding tussen Nederland en Indonesië heeft zich door de souvereiniteitsoverdracht een definitieve verandering voltrokken. Deze ommekeer heeft het onvermijdelijk gemaakt, dat tal van feitelijke en persoonlijke verhoudingen werden beëindigd of aan de veranderde toestanden aangepast. In veler levensomstandigheden heeft dit diep en pijnlijk ingegrepen. De Regering tracht de gevolgen daarvan zoveel in haar vermogen ligt te verzachten.
  Problemen van de overgangstijd hebben tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Voorts houdt het vraagstuk Nieuw-Guinea de beide landen verdeeld. Niettemin mag de hoop worden gekoesterd, dat het belang, dat voor beide Staten in een goede samenwerking gelegen is, op den duur over de moeilijkheden zal doen zegevieren.
  De eerste Unieconferentie, die dit jaar in Djakarta gehouden is, heeft de practische betekenis van de bijzondere relatie, die tussen beide landen bestaat, in het licht gesteld. De Regering hoopt, dat volgende Unie-conferenties zich zullen kenmerken door eenzelfde goede sfeer en even belangrijke practische resultaten als de eerste.
  De handelsbetrekkingen tussen beide landen ontwikkelen zich bevredigend. De Regering vertrouwt, dat zij zich in de toekomst in toenemende mate zullen kunnen ontplooien, waarbij de mogelijkheden, die Nederland als Beneluxpartner heeft, van invloed kunnen zijn.
  De in Suriname reeds ingevoerde en voor de Nederlandse Antillen spoedig te verwachten Interimregeling geeft in afwachting van de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde aan deze gebieden een belangrijke en zelfstandige positie, welke naar de overtuiging der Regering de banden met Nederland zal versterken. De samenwerking op economisch en cultureel gebied met Suriname en de Nederlandse Antillen ontwikkelt zich gunstig. De plannen tot verdere ontginning van Surinames hulpbronnen nemen geleidelijk vaste vorm aan. Enkele projecten zijn reeds in uitvoering. De activiteit, die de Landsregering in goede samenwerking met het Welvaartsfonds en de Stichting voor de machinale landbouw op dit gebied aan de dag legt, heeft de warme belangstelling en steun van Nederland. Het stemt tot diepe bezorgdheid, dat zo spoedig na de afloop van de wereldoorlog en zo onmiddellijk volgende op de bedindiging van het conflict in Indonesië, opnieuw van Nederland grote offers voor de defensie moeten worden gevraagd. Versnelling van de opbouw en versterking in het bijzonder van de strijdkrachten te land en in de lucht is ter hand genomen. Hetgeen op dit gebied verder zal dienen te worden gedaan, verkrijgt vorm en inhoud door voortdurend overleg met de landen, met welke Nederland in het Noord-Atlantisch Verdrag is verbonden.
  Naast de steun, welke andere landen ons willen geven, heeft Nederland eigen prestaties te vergroten. Zowel bij de defensie als bij de ordehandhaving en bij de burgerlijke verdediging zal vrijwillige medewerking van grote betekenis kunnen zijn. Met dankbaarheid gedenk ik hoevelen hun militaire dienst overzee met inzet van hun gehele persoon hebben verricht, en ook thans nog gedurende de laatste en wellicht zwaarste periode van hun verblijf in Indonesië vervullen. Met eerbied stel ik vast, hoevelen bereid bleken om als vrijwilligers deel te nemen aan het Nederlandse aandeel in de strijdmacht der Verenigde Naties in Korea. De Regering weet zich door de wilskracht der natie gesterkt in haar streven om Nederland zijn plaats te doen innemen in de kring der landen, die zich doelbewust opmaken om de kans op het behoud van de vrede te vergroten door de zekerheid te scheppen, dat een aanval gezamenlijk zou worden weerstaan.
  De gang van zaken in de wereld stelt Nederland ook op economisch, sociaal en financieel gebied voor nieuwe vraagstukken. Behalve aan de noodzaak tot opvoering der nationale weerbaarheid is daarbij vooral te denken aan de sterke stijging der prijzen van vele grondstoffen op de wereldmarkt, een stijging, waartegen Nederland alleen niets vermag, en die voor ons land een bijzonder ongunstige uitwerking heeft, omdat het zelf zo weinig grondstoffen voortbrengt.
  Onder deze omstandigheden eist het te volgen beleid hernieuwde nauwgezette overweging.
  Een herziening van de rangorde in dringendheid der uitgaven op het gebied der overheidswerkzaamheid, met inbegrip van die der lagere overheden, zal onvermijdelijk zijn. Een verdere verlaging van de belastingdruk zal om gelijke oorzaak voorshands niet in vooruitzicht kunnen worden gesteld. De handhaving van het monetaire evenwicht, in de laatste jaren bevorderd door de Marshallhulp, zal onder de gewijzigde omstandigheden moeilijker worden. Het is echter een gebiedende eis, dat dit evenwicht wordt bewaard, zowel als voorwaarde voor het herstel van het nog steeds ontbrekende evenwicht in de betalingsbalans, als omdat een stijgend prijspeil noodlottige gevolgen medebrengt voor het levensniveau van cen groot deel van ons volk. In verband daarmede zal ook in de financiële politiek aan sociale gezichtspunten bijzondere aandacht moeten worden besteed.
  Evenzeer is op economisch gebied grote waakzaamheid geboden. Mocht de ontwikkeling dieper en meer omvattend overheidsingrijpen wenselijk doen zijn, dan zal de Regering niet aarzelen hiertoe over te gaan.
  Na urgent gebleken maatregelen op het gebied van de loon- en prijspolitiek te hebben genomen, heeft de Regering over het verder te dezen aanzien te voeren beleid het advies gevraagd van de dit jaar tot stand gekomen Sociaal-Economische Raad. Ter bereiking van een doeltreffende maatschappelijke organisatie is het van groot belang, dat lichamen, als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie, tot stand komen. De Regering zal de bedrijfsorganisatie zoveel mogelijk bevorderen, mede door bij nieuwe wettelijke maatregelen, waar mogelijk, bevoegdheden aan bedrijfslichamen toe te kennen. De bevordering van de industrialisatie, die tot nog toe niet onbevredigend verloopt, blijft een kernpunt van de economische politiek. Ook op verdere verhoging van de productiviteit van landbouw en visserij blijft het streven der Regering gericht.
  De werkgelegenheid bleef zich in het algemeen, in aanmerking genomen het grote aantal gedemobiliseerden, dat geplaatst moest worden, gunstig ontwikkelen. Waar zich in enkele gebieden van ons land met veelal eenzijdige bestaansbronnen regionale structurele werkloosheid begon af te tekenen, werden voorzieningen getroffen om deze gebieden aantrekkelijker te maken voor industrievestiging. Op dit gebied zijn reeds enkele resultaten van betekenis bereikt.
  De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen.
  Voorstellen tot het voortzetten van landaanwinningen en inpoldering zullen worden gedaan.
  Nu de liquidatie van de gevolgen van oorlog en bezetting steeds verder voortschrijdt, kan meer dan in vorige jaren aandacht en energie worden gewijd aan de aanpassing van ons recht aan de ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen. Op cultureel gebied zal het beleid gedragen blijven door de overtuiging, dat kunsten en wetenschappen van hoge waarde zijn voor ons volk.
  Aan de Staten-Generaal zal worden voorgelegd een nota betreffende het geheel van onderwijsvoorzieningen, die voor de toekomst van onze jeugd en met het oog op de behoeften onzer maatschappij wenselijk zijn.
  De verdere uitwerking van het door het Kabinet bij zijn optreden ontwikkelde program van wetgeving en bestuur, waarvan reeds verscheidene punten werden verwezenlijkt, zal voortgang hebben. In de Memoriën van Toelichting bij de begrotingshoofdstukken worden daaromtrent nadere mededelingen gedaan. Veel zal daardoor ook in het nieuwe zittingsjaar van Uw werkkracht worden gevraagd.
  Vast staat, dat een grote krachtsinspanning van heel ons volk nodig zal zijn om aan de gewijzigde verhoudingen het hoofd te bieden. Uit hetgeen mogelijk is gebleken in de vijf jaar, waarin Nederland zich uit de diepste ellende omhoog heeft gewerkt, mag het vertrouwen worden geput, dat onze volkskracht ook tegen deze verzwaarde taak opgewassen zal blijken te zijn.
  De Regering harerzijds zal het mogelijke doen om een redelijk evenwicht te bevorderen tussen de eisen, gesteld voor de medewerking aan de collectieve veiligheid, en het economische, sociale en culturele welzijn van ons volk.
  Met de bede, dat God ons allen in onze arbeid moge sterken, verklaar ik de gewone zitting der Staten-Generaal voor geopend.

  ‘Ons land is vol, ten dele overvol’, zei koningin Juliana in haar laatste troonrede in 1979, het jaar dat Nederland 14 miljoen inwoners kreeg. Maar we zijn met steeds meer: vandaag tikken we de 17,5 miljoen inwoners aan.

  Nederland is barstensvol

door BOB SMALHOUT

  AMSTERDAM, zaterdag 31 mei 2003
  Nederland is barstensvol!
  Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.” Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: “Nederland is vol, vol, vol”.
  Deze mening wordt ook gedeeld door vele buitenlandse experts. Zo verbaasde de Britse hoogleraar in de planologie prof. Barrie Needham zich reeds in 1997 over het enorme tempo waarmee in Nederland de open ruimte verdwijnt. Hij was verbijsterd dat dit alles zonder noemenswaardig protest van de burgers gebeurde. Hij had verwacht dat iedere overweging om nóg weer een hectare grond vol te bouwen, fel zou worden bestreden. Dat bleek dus niet zo te zijn.
  Vinex-wijken
  Nederland is dus barstensvol en dreigt door de massale bebouwing langzaam onder asfalt, beton en Vinexwijken te verdwijnen. Ons land is met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer drieënhalf maal zo dichtbevolkt als de rest van Europa. Na Bangladesh en Taiwan is Nederland zelfs het volste land ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2. Toch heeft Nederland, in verhouding tot grootte en bevolkingsdichtheid, in relatief korte tijd honderdmaal meer immigranten opgenomen dan die zojuist genoemde klassieke immigratielanden. Zo groeide onze bevolking van 5 miljoen inwoners in nog geen 100 jaar tijd tot de ruim 16 miljoen die er thans wonen en tot de 18 miljoen die er mogelijk over 50 jaar zullen zijn.
  Hoewel dit berust op reeds lang bekende wetenschappelijke gegevens, was het tot begin vorig jaar levensgevaarlijk om er in het openbaar iets over te zeggen. Het heeft in feite Pim Fortuyn het leven gekost. Maar het was jarenlang politiek niet correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist.
  Boerenstand
  Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van heden allerlei roze-rode zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen. Zo komen ze zelfs met rekensommen hoeveel bouwgrond er wel niet beschikbaar komt als onze hele boerenstand wordt opgeheven. En men vergeet daarbij hoe het juist de boerenstand is geweest die Nederland vorm en karakter heeft gegeven en die dorpen heeft gebouwd die tot ons cultuurbezit zijn uitgegroeid. Een rijke bron van gegevens hierover is het boek van de diplomaat jhr. C. van Nispen tot Sevenaer, getiteld De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie (ISBN 90 6881 114 2).
  Door zijn overbevolking heeft Nederland de komende jaren nog eens 340.000 hectare grond nodig voor het bouwen van huizen en de bijbehorende infrastructuur. Dat is een gebied zo groot als de hele provincie Zuid-Holland. En de overheid denkt dat voor elkaar te krijgen door de boerenstand praktisch uit te roeien.

  Geliked door 5 people

 7. Peter zegt:

  In duitsland loopt ook de halve kamer weg als de AFD aan het woord komt,men zou bij een aktie als deze hun hele maandsalaris moeten inhouden voor werkweigering,dan laten ze het wel

  Geliked door 3 people

  • karton zegt:

   @ Blaffertje op 24-9-2022 om 07.54 en op 23-9-2022 om 17.03 u. Geachte mevr. Blaff. Ik kan u doorgaans helemaal volgen en begrijpen , maar deze keer heb er moeite mee, maar dat zal ongetwijfeld aan mijzelf liggen. Het volgende : u reageert : stop die prik maar in je reet; in de volgende reactie heeft u ‘t over “kut-prik”. Dus……een kut-prik in je reet ? Kan dat wel ?

   Like

 8. droevige mof zegt:

  In 1999 probeerde de NOS in de serie “Het Zwarte Schaap” voor de laatste keer de gebroken man als een dansbeer door de arena te leiden. Een schrijnend tijdsdocument. Er is weinig veranderd in 23 jaar.

  Geliked door 1 persoon

  • Andre zegt:

   Vroeguh toen alles precies hetzelfde was als nu alleen dat het framen door links nu dus niet meer gaat dankzij internet. Zie je hoe belangrijk het is, de rol van de tv en alle media!

   Hier heeft U een schaartje dan kan U het eruit knippen……en dan die Witteman…… Links in de polititek kon dus alles bepalen of de slangenkuil van Rutte en dan via media werd de koers verder bepaald. De media is volledig controlled bij de overheid en linkse politici waaronder S. Kaag doen dan een opleiding aan de spionnen school om in de regering en allerhande vage ondemocratische clubjes de wil van private personen erdoor te rammen zoals het WEF de VN Bilderberg Bruxxel de WHO en ga zo maar verder. Dit is volledig vast gelopen nu. Een prima filmpje!!

   Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s