Overheidspropaganda versus rotsvaste overtuiging

(Door: “bezorgde burger”)

Geachte lezers van “E.J. Bron”. Als goed geïnformeerde lezer zal het u vast niet ontgaan zijn dat wij in een tijd leven waarin er schijnbaar veel aan gelegen is om meningen te manipuleren. We hebben deze week mogen ervaren hoe D66, zeer waarschijnlijk gesteund door andere ‘gedoogpartijen’, de mogelijkheid tot het verbieden van onwelgevallige partijen poogt ‘bespreekbaar’ te maken. Uiteraard zal dit ‘idee’ weerklank vinden in de systeemmedia, waardoor de bevolking alvast kan wennen aan dit idee. Als de systeemmedia hun werk na enige tijd gedaan hebben, is de mening van de meerderheid van de bevolking gevormd en kan dit idee, geheel in overeenstemming met het democratische principe, in de vorm van een nieuwe wet worden omgezet.

Links heeft deze tactiek in de jaren ´60 ontwikkeld en sindsdien met veel succes toegepast. Als regeringspartij of lid van een coalitie zetten ze zoveel mogelijk van hun ideeën om in wetgeving. Tijdens periodes van oppositie manipuleren ze, middels hun machtige mediakartel, de mening van de burger zodanig dat ze voldoende draagkracht ontwikkelen om in de volgende regeerperiode hun socialistische of communistische imperium verder op te bouwen.

De bevolking, de politiek, het ambtenarenapparaat en alle (semi) overheidsinstanties accepteren telkens weer de nieuwe situatie en sinds de jaren ´70 is er nog nooit een stap teruggezet. Links heeft nog nooit iets hoeven terugnemen of inleveren zonder dat ze het er op een later tijdstip alsnog doordrukte.

We zijn nu in een situatie aangekomen waarin we zo aan de macht van deze absurde linkse ideologie gewend zijn geraakt, dat de meeste medeburgers niet eens meer schrikken als er een voorstel komt om onwelgevallige partijen te verbieden. Precies dezelfde situatie als bijvoorbeeld in Duitsland tijdens de jaren ´30.

We zijn gewend geraakt aan het idee dat een minister-president en zijn ministers alles aan elkaar liegen en in het geheim soevereiniteit aan ondemocratische Europese en wereldwijde instituten afstaan. We zijn er inmiddels aan gewend geraakt dat er zoveel op veiligheid is bezuinigd dat de politie door geldgebrek en een falend personeelsbeleid vrijwel geen enkele misdaad meer kan oplossen. Daarentegen vinden we het inmiddels normaal dat er wetten worden bedacht om absurd gedrag te normaliseren en dat leger en justitie wel in actie komen tegen mensen die, op basis van gezond verstand, een nuchtere analyse verkondigen.

Alles wat we vroeger pedofiel, potloodventer of seksueel gestoord noemden, afwijkend gedrag waartegen vooral zwakkeren in de maatschappij beschermd werden, valt nu onder LBQT weet ik wat en wordt in toenemende mate wettelijk beschermd. Microsoft laat zijn spellingscontrole inmiddels corrigeren wat tegen de alsmaar absurder wordende gender-onzinregels indruist en veel landen verplichten ambtenaren, inclusief in het onderwijs, inmiddels deze gender-flauwekul in hun correspondenties toe te passen.

Deze absurde situatie zorgt voor steeds meer hoofdschudden in de rest van de wereld, waardoor Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw Zeeland steeds meer alleen komen te staan. Het conflict in de Oekraïne is voor de Russen niet alleen een conflict tegen een regime dat de broederbevolking middels nazi-ideologieën terroriseert en uitmoordt, het is tevens een realisatie dat de verderfelijke ideologieën van het Westen gestopt moeten worden voordat deze de Russische bevolking indoctrineren. Vandaar ook dat Russen steeds conservatiever worden en hun eigen cultuur steeds meer gaan waarderen.

Hoe kan het dat in 80 jaar tijd de Europese en Amerikaanse man van hardwerkend, moreel, gedisciplineerd en succesvol een nagellak dragende luie nietsnut werd die niet meer in staat blijkt te zijn een eerlijk inkomen te genereren en een gezin te stichten of te onderhouden. Natuurlijk, niet iedereen is zo ver gevallen, maar de groep is sterk groeiende en door gebrek aan verontwaardiging of weerstand lijkt de overgrote meerderheid dit verval goed te keuren.

De enige reden die alles verklaart, is dat iedereen, behalve echte christenen, zijn mening baseert op los zand. Niemand is echt volledig overtuigd van zijn/haar eigen principes en is daardoor vatbaar voor overheidspropaganda, publieke druk en maatschappelijke veranderingen. Gelukkig zijn er nog mensen die vasthouden aan hun mening, maar wees nou eerlijk, durft u zich op dezelfde wijze uit te spreken als 10, 20, 30 of wellicht 40 jaar geleden? Wat voor reacties roept een mening die destijds gangbaar was nu op en wat kunt u in 2024 nog zeggen?

De enige mening, het enige fundament dat onveranderd blijft is Gods woord. De duizenden jaren oude Bijbelboeken uit het Oude Testament en de 2000 jaar oude boeken van het Nieuwe Testament zijn bewezen onveranderd gebleven.

Overigens kan ik mij heel goed voorstellen dat ook de bijbel gecensureerd gaat worden. Nederland is in dit soort dingen een voorloper en zoals eerder geschreven, hebben alle moderne Nederlandse Bijbelvertalingen de originele teksten afgezwakt of in een dusdanige wollige taal verhuld dat ze geen enkele waarde meer hebben. Ik kan me dan ook voorstellen dat serieuze Bijbelvertalingen de komende tijd van grote internetwinkels zoals Amazon worden gehaald, omdat ze lijnrecht tegenover het moderne immorele westerse gedachtegoed staan. Wellicht dat een Statenvertaling, KJV, ESV, Ebenfelder of Schlachter 2000 nog roofgoed worden, omdat alleen daarin nog waarheid en goede leefregels te vinden zijn.

In de echte bijbel staan een aantal hele mooie teksten die de toestand van de westerse burger perfect beschrijven. Zo staat in Jacobus 1:5-8:

5 Als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hij dan God vragen, die aan iedereen zonder verwijt ruimhartig geeft, en het zal hem gegeven worden.
6 Maar laat hem in geloof vragen, zonder te twijfelen, want wie twijfelt is als een golf van de zee die door de wind wordt gedreven en heen en weer geslingerd.
7 Want die persoon moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen;
8 hij is een dubbelzinnig mens, onstandvastig in al zijn wegen.

Iedere ongelovige (christen) moet toegeven dat zijn/haar eigen mening niet bestand is tegen eindeloze overheidspropaganda en maatschappelijke druk en dat hij/zij voortdurend water bij de wijn heeft gedaan vanwege “nieuwe inzichten” of angst voor consequenties. De bijbel roept op tot standvastigheid, een rotsvast vertrouwen en leven naar Gods Woord. Jezus zei hierover in Mattheus 7:24-27:

24 “Iedereen dan die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal zijn als een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd.
25 En de regen viel, en de overstromingen kwamen, en de winden bliezen en sloegen op dat huis, maar het viel niet, omdat het op de rots gegrondvest was.
26 En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal zijn als een dwaas die zijn huis op het zand heeft gebouwd.
27 En de regen viel, en de overstromingen kwamen, en de winden bliezen en sloegen tegen dat huis, en het viel, en groot was de val ervan.”

Ook in het Oude Testament, in de Psalmen, zijn een paar mooie bijbehorende teksten te vinden:

2 Hij is echt mijn rots en mijn redding; hij is mijn vesting, ik zal nooit aan het wankelen worden gebracht.
Psalm 62:2

7 Mijn redding en mijn eer hangen af van God; Hij is mijn machtige rots, mijn toevlucht.
Psalm 62:7

1 Ik hou van u, Heer, mijn kracht.
2 De Heer is mijn rots, mijn vesting en mijn verlosser; mijn God is mijn rots, bij wie ik mijn toevlucht zoek, mijn schild en de hoorn van mijn redding, mijn bolwerk.
Psalm 18:1-2

Aangezien het woord van God onveranderd blijft, zal iedereen die er echt in gelooft en eraan vasthoudt het steeds moeilijker krijgen in deze immorele goddeloze maatschappij.

Aan de andere kant zullen echte christenen hoop geven aan mensen die klaar zijn met de uitwassen van deze goddeloze maatschappij, omdat echte christenen absoluut niets afdoen aan de waarheid en er een eerlijke, morele en gedisciplineerde levensstijl op na houden. Vandaar haten overheden in meer of mindere mate de christenen.

Christenen waren altijd al de enige groep waarop een overheid, koning, keizer of dictator geen grip had en geen absolute macht over kon uitoefenen. Want iedere staatsvorm is altijd uit geweest op een absolute macht. Dit heeft een reden: Toen Jezus door de duivel verleid werd om hem te aanbidden, maakte de duivel duidelijk dat hij van God de autoriteit, de controle had gekregen over alle machten in de wereld. In Lukas 4:5-8 lezen we:

5 En de duivel nam hem op en toonde hem in een oogwenk alle koninkrijken van de wereld, 6 en zei tegen hem: “Aan jou zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven, want het is aan mij overgeleverd en ik geef het aan wie ik wil. 7 Als u mij dus zult aanbidden, zal alles van u zijn.” 8 En Jezus antwoordde hem: “Er staat geschreven: U zult de Heer, uw God, aanbidden, en hem alleen zult u dienen.”

In 1 Johannes 5:19 staat:

19 Wij weten dat wij van God zijn, en de hele wereld is in de macht van de boze.

De reden waarom God de macht van de wereld in de handen van de duivel legt, staat in Deuteronomium 30:19-20:

19 Ik roep hemel en aarde vandaag tot getuige tegen u, dat ik voor u leven en dood, zegen en vloek heb gesteld. Kies daarom het leven, opdat u en uw nageslacht leven,
20 door de Heer, uw God, lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden, want hij is uw leven en lengte van dagen.

De duivel kreeg de macht over wereldse overheden en koninkrijken en de tegenpool daarvan is het koninkrijk van God. Ieder mens moet kiezen aan welke macht, aan welk koninkrijk hij / zij zich onderwerpt.

Wij leven in een tijd waarin we nog genade voor onze zonden kunnen krijgen. Een tijd, waarin we, net als de Joden, kunnen kiezen tussen goed en kwaad. Ook in de brief aan de Romeinen 1 maakt Paulus duidelijk dat ieder mens het onderscheid tussen goed en kwaad kent en daarom zonder excuus is als hij/zij zich met het kwaad inlaat.

18 Want de toorn van God wordt vanuit de hemel geopenbaard tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die door hun ongerechtigheid de waarheid verdringen.
19 Want wat men van God kan weten is hun duidelijk, want God heeft het hun getoond.
20 Want zijn onzichtbare eigenschappen, namelijk zijn eeuwige macht en goddelijke natuur, zijn vanaf de schepping van de wereld duidelijk waarneembaar in de dingen die gemaakt zijn. Zij zijn dus zonder excuus.

Dit is de reden waarom we zoveel foto’s van Kaag, Gates, Soros, Biden etc. zien waarop ze demonisch staan afgebeeld. Deze foto’s maken duidelijk dat iedereen herkent dat deze mensen satanisch zijn, wat onderstreept dat ieder mens in staat is om goed en kwaad te herkennen.

Maar buiten de kliek die nu in Davos de meest verschrikkelijke plannen uitwerkt om Gods schepping, vrijheden, levenskwaliteit en recht op leven zoveel mogelijk te frustreren, is iedere regering in de ban van satan. Ook al lijken andere regeringen stabieler en betrouwbaarder te zijn (Rusland, het huidige China); ook hun leiders zijn het resultaat van een vreselijke periode van massamoord, indoctrinatie en vervolging. De enige periodes in onze geschiedenis waarin regeringen zich rustig hielden waren de periodes waarin een groot deel van de bevolking christelijk was, waardoor de duivel zich rustig hield.

2. Tessalonicenzen 2:7 zegt hierover:

Want de geheime kracht van de wetteloosheid is al aan het werk; maar degene die haar nu tegenhoudt, zal dat blijven doen totdat hij uit de weg wordt geruimd.

Dat verklaart waarom Kaag, Paternotte, Georg Maier (SPD), Honecker, Biden, Hitler, Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot, etc. etc. zo graag de oppositie opruimen. Achter de oppositie zit de kracht die de duivel in zijn handelen beperkt; de heilige geest en alle mensen die van hem vervuld zijn.

Mag je al deze namen met elkaar verbinden? Natuurlijk! Fascisme, socialisme, communisme, humanisme; het zijn allemaal pakken van hetzelfde laken. Alle wereldse machten zijn substituten voor Gods almacht en staan onder controle van de duivel. Deze wereldse machten zullen hun best doen om alle zegeningen van God ongedaan te maken. Want daarom heet hun leider ook de antichrist. Alles wat in de bijbel staat, wil de antichrist in omgekeerde vorm uitvoeren. God maakt leven, de duivel vernietigt het. Jezus zal terugkomen en Zijn koninkrijk op aarde zal voor vrede, rust en recht zorgen, de koninkrijken van de antichrist staan voor onrecht, chaos en oorlog. God schiep de mens als man en vrouw, satan bedenkt er een onbeperkt aantal genders bij.

De aanvallen van satan op Gods schepping volgen elkaar in rap tempo op. Na de vaccinatiedwang zal iedereen worden verleid mee te doen in de gender-waan. We zullen gedwongen worden mee te werken aan alle nieuwe gender-regels in onze correspondentie en vrijuit spreken over leefregels en Bijbelse waarheden zal ons worden ontnomen. Ons inkomen zal steeds verder onder druk komen te staan en ons levensonderhoud wordt opzettelijk zo duur gemaakt dat we straks allemaal een basisinkomen moeten accepteren. Geen voldoening en zegen over onze gedane arbeid, maar een inkomen zonder tegenprestatie, waarbij de overheid bepaalt waaraan u deze mag uitgeven.

Mochten deze nieuwe golven van absurd onrecht zo doorgaan, dan wordt het de komende tijd nog duidelijker wie christen is en wie niet. Wie zijn/haar geloof heeft gebouwd op een rotsvast vertrouwen in de enige ware God en wie zich als de golven van de zee laat meeslepen door de politiek en maatschappij. Wie werkelijk gelooft dat God, ondanks alle agressie en onderdrukking vanuit de wereld, voor Zijn kinderen zorgt en dat hen niets tekort zal komen.

25 “Daarom zeg ik u: wees niet bezorgd over uw leven, wat u zult eten of wat u zult drinken, noch over uw lichaam, wat u zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, maar uw hemelse Vader voedt hen. Zijn jullie niet waardevoller dan zij?
27 En wie van u kan door bezorgdheid één uur aan zijn levensduur toevoegen?
28 En waarom bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies van het veld, hoe zij groeien; zij zwoegen niet en spinnen niet,
29 maar ik zeg u: zelfs Salomo in al zijn glorie was niet gekleed als een van hen.
30 Maar als God het gras van het veld zo kleedt, dat vandaag leeft en morgen in de oven wordt geworpen, zal hij u dan niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg: “Wat zullen we eten?” of “Wat zullen we drinken?” of “Wat zullen we dragen?”
32 Want de heidenen zoeken al deze dingen, en uw hemelse Vader weet dat u ze allemaal nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd.
34 Wees daarom niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen is bezorgd over zichzelf. De dag van vandaag zorgt al voor voldoende problemen.

Door:
“bezorgde burger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

18 reacties op Overheidspropaganda versus rotsvaste overtuiging

 1. I.K. Bennurklaarmee zegt:

  Nou, kom d’r maar in bijbelgekkies!

  Like

 2. saddy zegt:

  Briefje van Jan lezen, de laatste over Richard de Mos.

  Staat mooi in hoe totalitair markje is.

  Markje heeft een rotsvaste overtuiging dat zijn overheidspropaganda hem van alle dictatoriale orders vrij pleit. Bij markje is er geen sprake van versus.

  Like

 3. attelenoje zegt:

  Heel goed verwoord ‘bezorgde burger’ en o zo waar!

  Geliked door 1 persoon

 4. scherpschutter1943 zegt:

  amen. einde v an deze godsdienstoefening, bestemd ahteisten

  Like

 5. scherpschutter1943 zegt:

  bestemd voor ahteisten

  Like

 6. Niek zegt:

  O, maar dat is helemaal niet moeilijk en betekend dat je, jezelf laat doodschieten om je mening, dan doen zij dat toch?

  Like

 7. Meine zegt:

  Even zonder de religie erbij te betrekken, er is een goed boek geschreven over dit onderwerp..

  In 1933 stemde een gemankeerde Rijksdag in met het einde van de Duitse democratie. In 411 v. Chr. pleegde Athene ‘democratische zelfmoord’. Een radicale, antidemocratische partij stevende in de Algerijnse verkiezingen van 1991 op een tweederde meerderheid af. De Turkse democratie wordt geregeld uitgedaagd door antidemocraten die op aanzienlijke steun kunnen rekenen. Binnen de Europese Unie zijn er met enige regelmaat zorgen over de democratie in Hongarije. Democratie is waarschijnlijk het beste wat de politieke filosofie heeft voortgebracht. Toch is het geen rustig bezit: democratie bevat de ingrediënten voor haar eigen vernietiging.

  https://www.boomfilosofie.nl/product/100-1243_Weerbare-democratie

  Like

 8. Harry zegt:

  Ik ken een gereformeerde klootzak , die zich in een paar jaar rijk gestolen heeft .
  Hij heeft een bord voor zijn huis geplaatst : “ ik ben niet bang voor morgen want Jezus kent mij “ , of woorden van die strekking .
  Heb je dan fatsoen of een geweten ?

  NEE DUS , VROME KLOTEN !

  Maar ach , als het een geloofsgenot is , dan mag dat allemaal hè ?
  Wreef dat een kerkgenoot van hem eens onder zijn neus , en wat ie te berde bracht was alleen : “ dat zou ie EIGENLIJK niet moeten doen “ .
  EIGENLIJK NIET , DUS ?
  Maar omdat het een vrome kut is wordt het toch maar getolereerd ?
  Stop toch eens met die religieuze waanzin , bezorgde burger !
  Het is tuig , die vromen !
  En onnozel om nog steeds in die religieuze onzin te geloven .

  Like

 9. Ron D zegt:

  Bedankt bezorgde burger voor deze wederom juiste weergave van wat er aan de hand is. Ik merk dat er langzaam meer mensen beginnen te twijfelen aan wat er door de media doorheen gedrukt wordt. Ik hoop alleen dat de vuilspuiterij als reactie op uw stukken beter geredigeerd wordt, je kunt het ergens niet mee eens zijn maar dat hoeft niet zo grof.

  Geliked door 2 people

  • E.J. Bron zegt:

   Het redigeren gebeurt door ondergetekende en door niemand anders. Artikelen zoals deze kom je zelfs niet op zogenaamde “christelijke” sites tegen, want geschreven door een conservatief christen.
   Bij mij krijgt hij die kans wel. En ja, dat kan nogal eens de nodige grove comments veroorzaken van mensen die nou niet bepaald echt goede ervaringen hebben opgedaan met leden van het christelijke geloof (ik druk me nu netjes uit). Dat is het risico van het vak.

   Webmaster

   Geliked door 1 persoon

   • Henk der Niederländer zegt:

    Jaren terug hebben we het hier al eens over gehad onder andere met de geliefde Wachteres.
    Ik heb in een internaat gezeten in Roermond bij de Broeders de la Salle en had met onze eigen leider heel goede ervaringen, maar Ik weet ook dat er bijvoorbeeld in andere groepen nogal wat misstanden waren.
    Helaas heb Ik daar kunnen zien dat veel van deze zogenaamde christenen gewoon smerig tuig waren.
    Het gevolg was dat na terugkeer Ik een grote hekel heb gekregen aan het meeste wat zich op de borst klopt als zijnde christenen.
    Geloof me Ik hou er redelijk goede waarden op na die Ik uitdruk in Wat je niet wilt dat U geschied doe dat ook een ander niet.
    Maar van die zogenaamde christenen hielden er veel een andere mentaliteit op na.
    Voor mij was het in ieder geval reden genoeg om het hele kerkgebeuren aan de kant te schuiven.

    Like

   • ronjaspers zegt:

    E.J. bron.Ik als christen (geen goede) was aangenaaam verrast dat u hier de ruimte geeft voor christelijke artikelen.Mijn dank hiervoor.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    You´re welcome. Alhoewel ik geen belijdend christen ben, beschouw ik mezelf wel degelijk als onderdeel van de Europese joods-christelijke cultuur, die naar mijn volle in stand gehouden moet worden!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

 10. Snappie zegt:

  Nu nog de christenen laten stemmen op wilders of baudet. Deze twee politici staan garant voor de Nederlanders en hun opvattingen en vrij mening.
  Zeg nee tegen het cda en cu zij zijn de meelopers in de kartelpartijen.
  Niet te bezorgd zijn, want als de nood het hoogst is dan is de redding nabij.
  Have a nice day

  Like

  • Nachtkaarsje zegt:

   Als Christen, zo noem ik mijzelf maar even, stem ik niet. Ook Baudet of Wilders zullen geen redding brengen. Dat kan alleen Jezus. Tot die tijd is het als echte Christen verbijten en daar eventueel helpen waar het gewaardeerd wordt. Dus op kleine schaal in je eigen omgeving.

   Geliked door 1 persoon

 11. Comerius zegt:

  Heel goed artikel en 100% waar.

  Like

 12. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Zo ziet u maar weer dat rotsvaste hersenspoeling op jonge leeftijd met namen op latere leeftijd zijn rotsvaste invloed blijft behouden. Ik voel niet meer dan een heel diep medelijden met u. Afgelopen week nog een jankverhaal over een sterfgeval onder verdachte omstandigheden in de familie maar nog steeds niet zien dat dit nu precies de zieke humor van ‘god’ is. Het is ‘god’ die dit aanstuurt zoals hij alles aanstuurt! Waarom janken? Besef en accepteer het! ‘god, god, god, god, god’ u kunt maar ergens druk mee zijn …IN UW HOOFD! Gehersenspoelde, ‘god’gestoorde dwaas!
  ‘god’ is een haatdragende, op bloed beluste, discriminerende hufter die al eeuwenlang uitsluitend aanzet tot tweespalt, geweld en ellende door zijn gehersenspoelde fan-schare. Maar gelukkig kan dat allemaal afgekocht worden met een weesgegroetje… ‘god’ IS D66! ‘God’ IS de oorlog in Oekraïne! ‘god’ IS de EU! ‘god’ IS Rutte! Waarom afgeven op wat ‘god’,zelf allemaal gecreëerd en in het leven heeft geroepen? Slaap lekker door gehersenspoelde burger want wakker zult u pas worden als u begrijpt dat u met elk stukje dat u hier plaatst, feitelijk ‘god’s’ werk bekritiseerd.
  Ik moest u overigens de hartelijke groeten doen van Odin. ‘god’ doet trouwens hetzelfde maar dan zonder ‘r’

  Like

 13. Svalbard zegt:

  Bedankt, bezorgde burger, weer een mooi stukje, oftewel, de spijker op zijn kop.
  En natuurlijk weer dezelfde hatelijke reacties van steeds weer dezelfde figuren, die blijkbaar niets beter met hun leven hebben te doen dan de Bijbelse waarheid aan te vallen.
  Met dat soort figuren ga ik maar niet in discussie, want hun drijfveren zijn onoprecht.
  Het is natuurlijk erg gemakkelijk om te bleren dat de Bijbel onzin is, maar als zoveel profetieën die in de Bijbel op schrift zijn gesteld, heel nauwkeurig zijn uitgekomen, en men blijft maar mekkeren, dan is het toch duidelijk dat men helemaal niet is geïnteresseerd in de waarheid. Met name het herstel van Israël is op vele plaatsen in de Bijbel beschreven.
  Een aantal van deze profetieën werd al 25 eeuwen geleden op schrift gesteld. Ezéchiël 36, 37, 38 en 39 zijn belangrijke hoofdstukken, en een deel is overduidelijk in verbulling gegaan. Als we aandachtig lezen vinden we er zelfs iets in terug over de holocaust. Let wel, 25 eeuwen geleden aan Ezéchiël geopenbaard door God. Het gedeelte dat in de nabije toekomst gaat gebeuren staat in Ezéchiël 38 en 39 beschreven, en als we dan gaan kijken naar de situatie in de wereld van nu, as we speak, dan is er maar één conclusie mogelijk: de Bijbel is buitengewoon aktueel!
  Het valt me ook op dat de tegensprekers nooit op de feiten ingaan. Men zou kunnen vragen hoe er bewijs is of zo, maar die vraag zie ik nooit. Men is dan ook, althans volgens mij, bang voor het antwoord.
  Maar, bezorgde burger, houd goede moed, we zijn al zeer ver gevorderd in de Eindtijd.
  Met vriendelijke groet,

  Svalbard

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s