Moslims zullen zich nooit in Duitsland integreren

Screenshot 5

(Door: Petra Raab – Vertaling: E.J. Bron)

Moslims integreren zich nooit in een land, ze veroveren het, altijd. Alleen in het begin lijkt het alsof deze clientèle zich aanpast aan de westerse waarden, maar dat is een vergissing. Van het begin af aan leeft iedere moslims zo goed als het gaat naar de wetten van Allah. Dat wil zeggen, een moslim brengt de wetten mee naar het desbetreffende land en probeert ze ook zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. Deze wetten regelen alles voor de moslim. Het huwelijksrecht, het scheidingsrecht, welke straffen voorzien zijn voor welke delicten, hoe men spreekt, wat men zegt, het is dus een compleet wetboek, minstens even dik als ons complete rechtssysteem met zijn wetten.

Dit wetboek van Allah is heilig voor de moslims. Een moslim zal ALTIJD het wetboek van Allah, met al zijn voorgeschreven handelingswijzen en zijn wetten hoe men andere mensen behandelt, tuchtigt of bestraft, laten prevaleren boven de wetten van het desbetreffende gastland, zodra hij het gevoel heeft dat hij de meerderheid in het land heeft bereikt. Tot zolang leeft hij deze wetten zo goed als het gaat in zijn privéleven.

Als moslims echter het gevoel hebben de meerderheid in het volk te bereiken, dan zullen altijd de wetten van Allah voorrang krijgen bij moslims, want per slot van rekening zijn die algemeen geldend, eeuwig, onherroepelijk en onveranderbaar. Daarom vinden er in islamitische landen nog steeds onthoofdingen, stenigingen, zweepslagen, afhakken van ledematen, omdat Allah dit zo beveelt. Moslims zullen aan nooit een vrouw dezelfde rechten geven als aan een man, want zo wil Allah dat. Als een vrouw in de islam bijvoorbeeld verkracht wordt, heeft zij vier mannelijke getuigen nodig die dit bevestigen of de verkrachter moet schuld bekennen. Als haar dit niet lukt, dan wordt zij zelf wegens overspel of ontucht bestraft. Daarmee zijn de vrouwen in de islam vogelvrij. Ze kunnen, m.b.t. deze wetgeving, op ieder moment verkracht worden, zonder dat de vrouwrecht heeft op de bestraffing van de dader. In principe wordt iedere vrouw door deze rechtspraak met het oog op haar verkrachting monddood gemaakt.  Ze heeft geen recht meer om in opstand te komen tegen het geweld van mannen. DAT is de islam.

Een uiterst mensen- en vrouwvijandige religie, door diens uiterst mensen- en vrouwvijandige rechtspraak. Moslims geven echter de voorkeur aan deze rechtspraak, want deze is per slot van rekening afkomstig van Allah. Iedere poging om uit deze rechtspraak te breken, wordt bestraft met de dood. Ieder navragen naar deze rechtspraak wordt beoordeeld als verraad aan de profeet. Een moslim moet geen vragen stellen over de profeet. Dat wordt een moslim van kinds af aan geleerd. Dagelijks, net zolang totdat hij dit verinnerlijkt heeft. Dan geldt hij als goede moslim.

Hierna zal een moslim deze gemeenschap nooit meer verlaten, behalve in absolute uitzonderingsgevallen of hoeveel moslims kent u in Duitsland, die op grond van hun immigratie eindelijk deze uiterst vrouwen- en mens verachtende religie hebben verlaten? Ziet u wel?

Uitspraken van de koran over vrouwen

Voorrang van de man op de vrouw – vrouwen in de islamitische samenleving. In de koran zijn passages te vinden, die zeggen dat mannen superieur aan vrouwen zouden zijn:

 … geen ongelovige vrouwen trouwen/vrouwen tijdens de menstruatie onrein/vrouwen zijn altijd bereid voor de man/scheiding, terugnamerecht van de man, de man staat een niveau boven de vrouw/de man mag tweemaal bij dezelfde vrouw de scheiding uitspreken/terugkeerregeling na de scheiding/ de getuigenis van een man is evenveel waard als die van twee vrouwen/polygamie – 4 vrouwen zijn toegestaan/straf voor ontucht/genotshuwelijk-prostitutie/geweld tegen vrouwen – sla de opstandige/geseling bij ontucht/de sluier moet het decolleté bedekken/wie niet trouwt, dient kuis te blijven/vrouwen dienen een omslagdoek te dragen/toegestane doding bij overspel, moord, geloofsafvalligheid/steniging van vrouwen bij ontucht/…

De koran noemt op meerdere plaatsen dat de vrouw zich met betrekking tot haar menselijkheid niet van de man onderscheidt. Z|e is uit de man geschapen. De zin van haar schepping is de seksuele bevrediging van de man (soera7, vers 189) en de productie van veel (mannelijke) nakomelingen (soera 16, vers 72). Als beloning van haar vroomheid wordt ze gelijkgesteld aan de man (soera 33, vers 35), evenals in haar religieuze rechten en plichten. Beide zijn plaatsvervangers van Allah op aarde en voor hun doen en laten verantwoordelijk: En hun Heer verhoorde hen, zeggende: “Ik zal het werk van iedere werker onder u, hetzij man of vrouw, niet verloren doen gaan. – Gij behoort tot elkander. – En Ik zal van hen, die hun land verlieten en van hun huizen zijn verjaagd en voor Mijn zaak zijn vervolgd en die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van Allah en bij Allah is de beste beloning.” (soera 3, vers 195).

De koran laat echter ook geen twijfel bestaan over de ondergeschiktheid en benadeling van de vrouw:

Geen ongelovige vrouwen trouwen

“En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, ofschoon zij je mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter, dan een afgodendienaar, ofschoon hij je mag behagen. Zij noden tot het Vuur, maar Allah noodt je tot de Hemel en tot vergiffenis door Zijn gebod. En Hij maakt Zijn tekenen aan de mensen duidelijk, opdat zij lering zullen trekken.” (soera 2, vers 221).

Vrouwen tijdens de menstruatie onrein

“En zij vragen je omtrent de menstruatie. Zeg (hen): “Het is iets schadelijks, blijft dus gedurende de menstruatie van de vrouwen weg en gaat niet tot haar in, voordat zij hersteld zijn. Maar wanneer zij zich hebben gereinigd, gaat tot haar in, zoals Allah het je heeft bevolen. Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.” (soera 2, vers 222).

 Vrouwen zijn altijd bereid voor de man

“Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees Allah en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.” (soera 2, vers 223).

Scheiding, terugnamerecht van de man, de man staat een niveau boven de vrouw

“De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.” (soera 2, vers 228).

De man mag tweemaal bij dezelfde vrouw de scheiding uitspreken

“Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg. En het is je niet geoorloofd, iets te nemen van hetgeen je haar hebt gegeven, tenzij beiden vrezen, Allah´s bepalingen niet in acht te kunnen nemen. Indien je (familieleden) vreest, dat zij Allah´s bepalingen niet in acht kunnen nemen, dan zal er voor geen van hen beiden zonde zijn in hetgeen zij teruggeeft om daardoor vrij te worden. Dit zijn de door Allah voorgeschreven beperkingen, overschrijdt ze daarom niet; wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn overtreders.” (soera 2, vers 229).

Terugkeerregeling na scheiding

“Indien hij van haar (ten derden male) scheidt, is zij voor hem niet meer geoorloofd, voordat ze een andere echtgenoot heeft gehuwd en indien deze van haar scheidt, zal het voor hen geen zonde zijn, tot elkander terug te keren, indien zij er van overtuigd zijn, dat zij de door Allah voorgeschreven beperkingen in acht zullen nemen. Dit zijn Allah´s bepalingen, welke Hij aan de mensen, die kennis hebben duidelijk maakt.” (soera 2, vers 230).

Verzorging van de vrouwen na scheiding

“En er moet voor de gescheiden vrouwen een billijke voorziening zijn, dit is een verplichting voor de godvruchtigen.” (soera 2, vers 241).

De getuigenis van een man is evenveel waard als dat van twee vrouwen

“O, jij die gelooft, wanneer je van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die je als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen niet weigeren, wanneer zij worden gedaagd. En wordt het schrijven niet moe, of het weinig of veel zij, betreffende de vervaltijd. Dit is in Allah´s ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis zekerder en weerhoudt je van twijfel. Maar wanneer het contante handel is, die je onderling drijft, zal het geen blaam voor je zijn, als je het niet neerschrijft. En hebt getuigen, wanneer je aan elkander verkoopt en de schrijver en de getuigen mag geen leed worden aangedaan. En indien je zulks doet, zal het zeker overtreding van je zijn. Vrees Allah. Allah schenkt je kennis en Allah weet alle dingen goed.” (soera 2, vers 282).

Polygamie – 4 vrouwen zijn toegestaan

“En als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten. Dat is voor u de beste weg, om onrechtvaardigheid te voorkomen.” (soera 4, vers 3).

Straf voor ontucht

“En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.” (soera 4, vers 15).
“En als twee temiffen van u zich hieraan schuldig maken, straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren, laat hen dan met rust, voorzeker, Allah is Berouwaanvaardend, Genadevol.” (soera 4, vers 16)

Verbod om vrouwen tegen hun wil te erven

“O, gij die gelooft, het is u niet geoorloofd, vrouwen te erven tegen haar wil, noch mag je haar tegenhouden opdat gij een gedeelte van wat gij haar hebt gegeven, moogt terugnemen, tenzij zij schuldig zijn aan een schandelijk kwaad; en blijft met haar vriendelijk omgaan en als gij afkeer van haar hebt, kan het zijn, dat gij afkeer hebt van iets, waarin Allah veel goeds kan hebben gelegd.” (soera 4, vers 19).

Verbod om te trouwen met vrouwen van de vader en naaste familieleden

“En huwt niet de vrouwen, die uw vaders huwden, met uitzondering van wat reeds gebeurd is. Het is een slecht en afschuwelijk iets en een verkeerde weg.” (soera 4, vers 22).
“Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie U bent ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zijn ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (soera 4, vers 23).

Genotshuwelijk – prostitutie

“En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.” (soera 4, vers 24).

Voorrang van de man op de vrouw – geweld tegen vrouwen – sla de onhandelbaren

“Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot.” (soera 4, vers 34).

Geseling bij ontucht

“Gesel iedere echtbreekster en echtbreker met honderd slagen. En laat medelijden met hen u van de gehoorzaamheid aan Allah niet afhouden indien je in Allah en de Laatste Dag gelooft. En laat een groep gelovigen getuigen zijn van hun afstraffing.” (soera 24, vers 2).
“En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen – geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders.” (soera 24, vers 4).

Heeft een man geen getuigen bij ontrouw, dan volstaat het om viermaal bij Allah het delict te zweren

“En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, – laat ieder hunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt.” (soera 24, vers 6).
“En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allah´s vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort.” (soera 24, vers 7).

De sluier moet het decolleté bedekken

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat je moge slagen.” (soera 24, vers 31).

Wie niet trouwt, moet kuis blijven

“En laat degenen, die geen mogelijkheid tot trouwen vinden, zich kuis houden totdat Allah hen uit Zijn overvloed verrijkt. En de slaven die een akte van vrijmaking wensen, voorziet hen daarvan indien je enig goed in hen ziet; en geeft hun van de rijkdommen van Allah, die Hij u heeft geschonken. En dwingt uw slavinnen, terwijl zij kuis wensen te zijn, niet tot ontucht om de goederen van het tegenwoordige leven te zoeken. Maar indien iemand haar dwingt, dan zal Allah na die dwang (voor haar) Vergevensgezind, Barmhartig zijn.” (soera 24, vers 33).

Vrouwen moeten een omslagdoek te dragen

“O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (soera 33, vers 59).

Toegestane doding bij overspel, moord, geloofsafvalligheid

“Het bloed van een moslim mag slechts in drie gevallen legitiem vergoten worden: als het om een oudere overspeler gaat, als straf voor een moord en bij diegene die van zijn geloof afvalt en zijn gemeenschap verlaat.” (Hadith – Bukhari: Muslim).

Steniging van vrouwen bij ontucht

“Een vrouw kwam bij de profeet. Ze was zwanger als gevolg van overspel. Ze zei: ´Oh boodschapper van Allah, ik heb een wettelijke straf verdiend, dus leg deze aan mij op.´ De boodschapper van Allah riep haar pleitbezorger bij zich en zei: ´Wees goed voor haar. En zodra ze is bevallen, breng haar dan bij me.´ Dit deed hij. Toen beval de profeet haar kleren om haar heen te binden. Daarna beval hij haar te stenigen. Daarna bad hij voor haar.” (Hadith – Bukhari: Muslim).

Bron:
http://petraraab.blogspot.nl
Auteur: Petra Raab

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", "Verrijking", Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, koran, Mensenrechten, Mohammed, Moslims, Rotzakken. Bookmark de permalink .

16 reacties op Moslims zullen zich nooit in Duitsland integreren

 1. Jean zegt:

  Die gewelddadige barbaarse smeerlapperij MOET V E R B O D E N WORDEN in onze westerse seculiere samenleving, hier gelde enkel ONZE NORMEN & WAARDEN, nooit of te nimmer mag waanzin van een ordinaire pedofiel aanvaard worden.
  Wij moeten het politiek gespuis duidelijk maken dat het ons gemeend is, ISLAM ERUIT OF OORLOG TEGEN HET GESPUIS.

  Like

 2. Willie zegt:

  Raus mit diesen schwanzen !!!!

  Like

 3. cat zegt:

  Shalom
  Israel

  Like

  • Vederso zegt:

   @ cat. Ik vrees dat deze video van de linkse rakkers van The Nation komt. Ik heb m’n twijfels of deze bijdrage wel zo positief te waarderen is.

   Like

  • Jade zegt:

   Deze zin pikte ik eruit…
   If I`m racist in order to preserve my life, then I`m proud!
   Dat zou een goede slogan voor Nederland zijn.

   Like

  • treintrien zegt:

   Hier moet ik toch even tegenin, Cat:
   Ik vind dat je écht niet op huidskleur mag oordelen.
   Gedrág, dat is waar je op af mag gaan.
   Overtuiging ook.
   Dat zijn dingen waar geen andere keuze mogelijk is.
   Iemand kan wél kiezen om zich niet als hufter te gedragen,
   maar kan er niet voor kiezen om ineens blank te zijn.

   Ik ken een heleboel negers die bést te pruimen zijn, die gewoon normaal doen. Mag ook bést een lekker exotisch tintje aan zitten, aan dat normaal doen 😉
   Ik ken een ook mensen die zich dan wel moslim noemen, maar die zulke beroerde moslims zijn dat ik gewéldig goed met ze op kan schieten 😉

   Moest ik gewoon wel ff kwijt…

   Like

  • delamontagne zegt:

   Niet bepaald een “Promotie-filmpje” voor Israel. Maar als je hen hoort zeggen:”If we allow a million people from Africa, Israel will nog longer be a Jewish State”, kun je ze geen ongelijk geven. Maar in NL is dit blijkbaar niet belangrijk, het behouden van NL als Nederland. Ik hoorde ook dat er uit Soudan kwamen. Dat zijn toch moslims ? Ze hoeven de smalle rode zee maar over te steken en zijn in hun uitverkoren land zelf, WAAR ZE DUS NIET WELKOM ZIJN. Maar het blijft tragisch…………………….

   Like

  • Jaantje zegt:

   Dit is niet zo best lijkt erop alsof men dus een joodse staat wil zonder Joodse broeders en zusters uit donker Afrika(die nota bene in nood zijn).
   Kan me er iets bij voorstellen maar dit komt erg arrogant over.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Aan al die hordes Afrikanen zijn de Westerse landen medeschuldig aan. Al jaren en jaren wordt daar de gezondheidszorg voor volwassenen en baby’s naar een hoger niveau gebracht, prachtig natuurlijk zou je zeggen, echter de Afrikanen hebben maar één hobby en zijn erg vruchtbaar. Door oorlogen en luiheid komt een goede landbouw daar niet van de grond en kunnen veel van die landen hun enorme bevolkingsaanwas niet meer voeden. Daar komen nog de stammenoorlogen en de zogenaamde moslimstrijders die dood en verderf zaaien bij, die landen onderwerpen aan de islam een levensdoctrine die ook niet bepaald briljant en productief genoemd kan worden.
   Aangetrokken door alle westerse rijkdommen en dat ze de fantasie hebben dat hier alles gratis is, komen in grote getalen hierheen en wat ze niet kunnen krijgen zouden het liefst plunderen zoals in de islamstroming de gewoonte is.
   En deze plundering is al volop aan de gang ons hele sociale systeem en gezondheidszorg worden leeggezogen. En het brengt meerdere maatschappelijke problemen met zich mee die we nog niet ten volle beseffen.

   Like

 4. “Moslims integreren niet in Duitsland”;moslims integreren nergens!Daarom moeten ze ook verjaagd worden uit heel Europa!

  Like

 5. Jaantje zegt:

  Tjonge jonge die passages zijn gewoonweg discriminatie in de zuiverste vorm.
  Wee de gebeente laat ik nooit meer zo een ettertje het woord discriminatie horen uitspreken hij krijgt de wind van voren met Koran en al.

  Like

 6. Fred zegt:

  Hoog tijd voor een algemeen verbod op de koran.
  Verbied dat boek.
  En wacht de reactie af van de religie van de vrede,
  Dan weet ieder weldenkend mens genoeg.

  Like

 7. Avidia zegt:

  Nou, als ze mij tegen komen zijn ze niet jarig!!!! Ik ben tegen alles waar zij voor zijn, en dat zal ik ze goed laten weten, jammer dat ik mijn geweer weggeven heb, ik zou ze allemaal verrot schieten. Wie denken ze wel dat ze zijn???? Denken ze nu echt dat wij als ontwikkeld volk ons laten beïnvloeden door dat woestijn volk??? Nou ja, misschien enkelen, en vooral die stomme trutten die zich inlaten met dit gespuis. Gauw een nieuw geweer aanschaffen :-}}}

  Like

 8. koddebeier zegt:

  En dat hebben ‘onze fijne politici hier binnen gehaald !!!! Ook kabinetten waar de zogenaamde ‘christenen’ inzaten !!

  Like

 9. Sjaak zegt:

  De grootste schulddragers zijn de linkse instanties die
  overal op de wereld hun poorten sperwagenweit geopend
  hebben zonder enige kontrollen !
  Daar is Australie al een verder beetje wakker geworden en
  sleept de bootjes weer terug naar de plaats van herkomst !

  Like

 10. Harry zegt:

  Aan mijn nautische vriend Delamontagne , ik weet dit per ongeluk omdat ik daar gewerkt heb .
  In Sudan zaten nogal wat christenen . En die waren lang zo stom niet als de moslims .
  ik had daar twee broers die christen waren , en daar dreef het hele project zo’n beetje op .
  Dat kon toendertijd nog wel samenleven , al was er toen ook al gelazer .
  De islamitische “topman” – een waardeloze corrupte klootzak trouwens , was nooit op z’n werk maar altijd onderweg om te preken . En die lui helpen elkaar altijd als het ten koste van een ander gaat .
  Die vent nam zo’n tien liter verf mee uit het magazijn om zo’n lorrenkop te matsen en gaf de christelijke magazijnmeester de schuld van de diefstal !
  Hele consternatie !
  Met een hele grote bek en een berg bluf heb ik hem kunnen “redden” .
  Uiteindelijk wilden ze mij in de gevangenis gooien !
  Weet niet of ze na de splitsing allemáál naar het zuiden getrokken zijn die christenen , maar daar viel nog wel mee te werken .
  Dit in tegenstelling tot de meeste Afrikanen . En al zeker met alle moslims !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s