Wat is islamisering? Een onvolledige lijst

Screenshot_49

(Door: Dr. Nicolai Sennels – Vertaling: E.J. Bron)

Het begrip “islamisering” werd oorspronkelijk door de moslims gebruikt om de verandering te omschrijven van een samenleving van de “Kafirs” (ongelovigen) in een “Verlichte” (islamitische) samenleving. Islamisering is een fenomeen dat bestaat sinds de islamitische profeet Mohammed bestaat, die 1400 jaar geleden leefde. De islamisering is effectief geweest, want op dit moment is de islam de belangrijkste religie in 57 landen van de wereld. De vereniging van de islamitische landen, de OIC, is de grootste supranationale organisatie, die alleen maar overtroffen wordt door de VN.

Drie manieren tot islamisering

Een manier om te zorgen voor islamisering is de verwijdering van niet-islamitische tradities en symbolen. Dit vindt plaats om een belediging van moslims te vermijden of om te verhinderen dat moslims worden blootgesteld aan missionering door andere religies. Ze is er ook op gericht om de competitie met de oorspronkelijke religie en cultuur van een land te verminderen, om de mogelijkheden van een verdergaande islamisering te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de weigering van het Rode Kruis kerstversiering aan te brengen in zijn kantoren of wanneer banken geen spaarvarkentjes meer aan de kinderen van hun klanten geven (omdat varkens in de islam als onrein gelden) – in beide situaties dienen de moslims niet gekwetst te worden en men wil geen islamitische klanten kwijtraken.

Islamisering wordt ook nog op een andere manier bereikt, namelijk door islamitische tradities en regels als deel van een niet-islamitische samenleving te creëren. Voorbeelden daarvan zijn openbare sportaanbiedingen die zich bezighouden met islamitische opvattingen over bijvoorbeeld naaktheid en het contact tussen de sekses, of de eis om op islamitische feestdagen thuis te mogen blijven.

Een derde manier hoe islamisering bereikt wordt, vindt plaats wanneer bepaalde streken of in de buurt zo´n groot aantal moslims bereikt wordt dat de autochtone cultuur van het land en diens bevolking worden verdrongen. Een voorbeeld daarvan is wanneer niet-islamitische autoriteiten zoals de politie en de brandweer zonder respect behandeld en vaak zelfs bedreigd worden en er geweld tegen hen wordt toegepast, terwijl de imams op de manier van de politie patrouilleren, islamitische groepen vaders, zelfgemaakte shariarechtbanken en islamitische meditatiegroepen de vrijheid hebben om hun macht onbelemmerd uit te oefenen. Een ander voorbeeld is wanneer in islamitisch gedomineerde gebieden Joden hun traditionele kleding en meisjes geen minirokken meer kunnen dragen, omdat ze anders aanvallen tegen zichzelf riskeren.

Zo ontstaat een islamisering door eliminatie van autochtone cultuur, de invoering van islamitische tradities en door immigratie en de opbouw van islamitische parallelsamenlevingen.

Nadelen van de islamisering

Een islamisering heeft veel nadelen. De belangrijkste reden is natuurlijk gelegen in het feit dat zij op kosten van onze eigen cultuur plaatsvindt, die de basis van onze levenswijze is, onze zin voor gemeenschap en onze goed functionerende samenleving. Ook is onze westerse cultuur gewoon beter dan de islamitische, omdat ze vrijer is, de mensenrechten respecteert en omdat ze productiever is. Daarbij komt dat de westerse cultuur de mensen zelfbewuster, gelukkiger en liefdevoller maakt, want, anders dan de islamitische cultuur, cultiveert zij geen agressie, broze eergevoelens en intolerantie tegenover andere religies. Verder staan we de vrijheid van meningsuiting toe en laten we het toe dat vrouwen en vrouwelijke kwaliteiten in vrijheid kunnen gedijen voor het welzijn van ieder individu, de mensheid en de samenleving.

Iedere keer als we meer islamisering in onze samenleving invoeren, bewegen we ons een stap verder weg van onze eigen cultuur en een stap dichter naar de islamitische cultuur toe, naar een samenleving die gebaseerd is op de sharia.

* Islamisering vindt altijd plaats op kosten van de autochtone culturen en hun normen. Dit gebeurt door de oorspronkelijke cultuur schade toe te brengen, belangrijke waarden van het leven van de mensen af te pakken en de waarden en normen, die onze samenleving bijeenhouden, te ondermijnen. De gemeenschapszin is fundamenteel voor onze levenskwaliteit, “roedel”dieren, en gemeenschappelijke fundamentele waarden zijn de basis van wederzijds vertrouwen, hulpvaardigheid, openheid, wederzijds begrip en respect binnen een bevolking.

* Islamisering verwatert de nationale identiteit onder de autochtone bevolking, want zij verwatert onze gemeenschappelijke cultuur. Tegelijkertijd versterkt ze de islamitische identiteit ten koste van de nationale identiteit. Nationale identiteit en gemeenschapszin zijn belangrijk voor de arbeidsmoraal, de moraal met betrekking tot uitkeringsbedrog en respect tegenover de wetten en autoriteiten van het land. Mensen, die zichzelf een deel van de samenleving voelen, vinden dat zij zichzelf schade toebrengen als ze de samenleving schaden.

* Islamisering staat toe dat inhumane tradities vaste voet krijgen in onze samenleving. De voorschriften van de koran en de islamitische zienswijze op vrouwen, vrijheid van meningsuiting en andere geloofsrichtingen zijn middeleeuws. Ze gedragen zich subversief met betrekking tot de democratie en de mensenrechten van een land – en of het nu veel of weinig is, of het nu tot een bepaald geografisch gebied beperkt blijft, zoiets mag in ons land geen vaste voet krijgen.

* Islamisering verdringt de autochtone bevolking uit de gebieden waarin moslims en de islamitische cultuur domineren. Dit gebeurt, omdat de islamitische cultuur zo anders is dan de westerse, zodat we het moeilijk vinden om ons daarbij thuis en lekker te voelen en omdat de islam en de islamitische cultuur zich racistisch gedragen tegenover niet-moslims.

* Islamisering zorgt ervoor dat islamitische traditionalisten of islamitische extremisten zich terugtrekken in onze landen, omdat zij hier hun islamitische tradities kunnen handhaven. Dit is contraproductief voor iedere integratie en een bron voor zelfgemaakt islamitisch extremisme.

* Want iedere nieuwe islamisering van een samenleving verkort de weg naar de volgende islamisering. Het is gemakkelijk voor moslims om eisen te stellen als zij kunnen verwijzen naar het feit dat wij al lang aan een groot aantal gelijksoortige eisen hebben voldaan. Islamisering biedt speelruimte voor een politieke ideologie, die zowel de onderdrukking als de vernietiging van alle niet-moslims met alle middelen tot doel heeft.

Screenshot_52

Voorbeelden van islamisering

De volgende voorbeelden van islamisering leiden tot de hierboven genoemde nadelen:

Er is sprake van een islamisering van onze steden wanneer de hele buurt zo sterk door de islamitische cultuur wordt gedomineerd, door islamitische waarden en door islamitisch racisme, dat de cultuur van het land en de autochtone bevolking zich niet meer thuis en veilig voelt in deze buurt. We zouden ons overal in ons eigen land thuis en welkom moeten voelen.

Er is sprake van een islamisering van onze voeding wanneer halal-producten niet als zodanig worden gekenmerkt. Door de klanten in het ongewisse te laten over wat islamitische voeding is, worden we gedwongen halal te eten. Als we het kopen, dragen we bij aan de islamitische “liefdadigheid”, met behulp waarvan terroristen gefinancierd worden en ondersteunen we islamitische arbeidsplaatsen ten koste van niet-islamitische en ten koste van de levensmiddelenprijzen – halal-slachting heeft een moslim nodig die helpt bij het slachten en de islamitische organisaties worden ervoor betaald dit optreden te ondersteunen. Levensmiddelen worden tegenwoordig al gedetailleerd gekenmerkt als het om inhoudsstoffen gaat, om de gezondheid en om de productiemethodes, om de vaardigheden van de consumenten te vergroten om een bewuste keuze te maken met betrekking tot hun voeding. Uiteraard moeten halal-producten dan ook herkenbaar zijn.

Er is sprake van een islamisering van de scholen van onze kinderen wanneer de staat islamitische scholen en koranscholen (madrassa´s)  toestaat en ondersteunt. Basisscholen zijn de belangrijkste doorgeefluiken van onze cultuur in de samenleving en het is de bedoeling dat de kinderen geïnformeerd worden over de binnenlandse culturen en waarden van het land.

Er is sprake van een islamisering van ons stadsbeeld en van onze architectonische cultuur wanneer stadsbesturen en de staat de bouw van grote moskeeën en minaretten toestaan. De Arabische cultuur hoort niet in westerse steden – en zeker niet in het centrum of op historisch belangrijke plaatsen.

Er is sprake van een islamisering van onze landen wanneer men moskeeën toestaat. Moskeeën versterken en vermeerderen islamitische waarden onder de moslims binnen een islamitisch gebied en fungeren vaak als springplank voor politieke activiteiten die de islamisering van een land dienen.

Er is sprake van een islamisering van onze soort van samenleven evenals de rol van de vrouw wanneer we het toestaan dat er boerka´s en nikabs in openbare ruimten gedragen mogen worden. In een democratische samenleving zouden we elkaar in het gezicht moeten kunnen kijken en zouden mannen en vrouwen gelijk moeten zijn en de vrijheid moeten bezitten zich zo te kleden zoals zij willen.

Er is sprake van een islamisering van ons openbare sportaanbod wanneer men zwembaden en kleedcabines afsluit of zo construeert dat moslims ze kunnen gebruiken. Het zou de keuze van ieder individueel mens moeten zijn welke religie en welke opvatting hij over naaktheid toestaat. De individuele keuze zou niet de toegang van de burger tot instellingen moeten belemmeren die door de belastingbetalers gefinancierd worden.

Er is sprake van een islamisering van onze scholen, instellingen, arbeidsplaatsen en een aanpassing van het seizoensritme wanneer we islamitische vakanties creëren en wanneer besturen en verenigingen islamitische feestdagen op onze kalender zetten. Wij hebben een gepast aantal feestdagen in ons land en nog meer feestdagen zou de academische ontwikkeling van onze kinderen beïnvloeden evenals een achteruitgang van de productiviteit van onze bedrijven. Het jaarlijkse ritme is nauw verbonden met de geschiedenis, de tradities en de cultuur van ons land en speelt een belangrijke rol bij onze ervaringen hoe wij vakantiedagen en seizoenen voelen. Dit fundamentele levensritme zou ervaren moeten worden met betrekking tot onze eigen geschiedenis en cultuur en zou niet geïslamiseerd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van onze scholen moslims om religieuze redenen vrijgesteld worden van christelijke godsdienstlessen en sportlessen.

Er is sprake van een islamisering van winkels wanneer deze ertoe besluiten om maar niet meer onze christelijke en nationale symbolen te gebruiken om moslims niet te beledigen of islamitische klanten kwijt te raken. Decoraties in winkels maken deel uit van onze cultuur en van de straatscene in onze steden en ze helpen mee de seizoenen aan te geven door christelijke versiering. Paaseieren, carnavalsversiering enz. klanten zouden winkels moeten uitzoeken die een sociale verantwoordelijkheid op zich nemen voor onze samenleving en onze cultuur.

Er is sprake van een islamisering van onze openbare instellingen en arbeidsplaatsen als er halal-spijzen op de menukaart staan. Speciale diëten, die enkel gebaseerd zijn op de persoonlijke keuze van de religie, zouden niet door de staat gesubsidieerd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van hoe wij voor onze kinderen zorgen als we negeren dat zij om religieuze redenen honger moeten lijden. Ramadan schaadt het concentratievermogen van de kinderen op school. Bovendien beschadigt hij de sociale ontwikkeling van de kinderen, want honger en een schommelende bloedsuikerspiegel maken hen emotioneel instabiel en agressief. Kinderen die honger hebben kun je terecht beschouwen als verwaarloosd en bestraft.

Er is sprake van een islamisering als we het feit negeren dat specifieke groepen etnische vrouwen in ons eigen land op grond van religieuze eisen beroofd worden van hun fundamentele mensenrechten. Vrouwen uit niet-westerse landen zouden een afspraak moeten maken met het stadsbestuur. De ambtenaren zouden de vrouwen moeten onderwijzen hoe om te gaan met familieplanning en voorbehoedsmiddelen. Bovendien zou men moeten garanderen dat de vrouwen vrij en veilig kunnen leven. Tenslotte is het belangrijk dat migrantenvrouwen hun rechten kennen met betrekking tot vrouwenhuizen, scheiding en repatriëring naar hun landen van herkomst.

Er is sprake van een islamisering van de regering als arbeidsplaatsen in de openbare sector gebedsruimtes bezitten. Openbare werknemers zijn ambtenaren en daarom zou het geld van de belastingbetalers niet uitgegeven moeten worden aan religieuze praktijken.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem wanneer het ons niet lukt om op effectieve wijze een einde te maken aan de zelfbenoemde shariarechtbanken en islamitische meditatiebijeenkomsten. Zulke dingen zijn georganiseerde zelfjustitie en een directe aanslag op de fundamenten van onze sociale structuur en onze zin voor gerechtigheid. Zij zouden met de noodzakelijke middelen verwijderd moeten worden.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem als de politie islamitische bespotting, bedreigingen en geweld negeert en als de politie islamitische groepen vaders gebruikt om mee te helpen een einde te maken aan islamitische opstanden en bendes. Het schaadt ons rechtsbegrip in dit land en ondermijnt de autoriteit van de politie.

Er is sprake van een islamisering van ons rechtssysteem wanneer we shariarechtbanken toestaan of daders, die een misdaad uit religieuze of culturele redenen hebben gepleegd (eermoorden) een geringe straf te geven.

Er is sprake van een islamisering van onze bevolking, van de kiezers en van het land als we de immigratie uit islamitische landen toestaan en als Europa ons niet effectief beschermt tegen illegale immigratie.

Screenshot_51

Bron:
http://europenews.dk/de
Auteur: Nicolai Sennels
Vertaling: Liz

Bron oorspronkelijk artikel:
http://gatesofvienna.blogspot.nl

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, Eurabië, Europa, Islam, islam-collaboratie, Islamisering. Bookmark de permalink .

28 reacties op Wat is islamisering? Een onvolledige lijst

 1. benkok zegt:

  Ter aanvulling:
  -er is sprake van islamisering als totaal stupide, laffe voorgangers en rabbijnen gaan stellen dat het in de koran en Bijbel om “dezelfde God” gaat.
  Ze stellen dan JHWH , liefde, rechtvaardigheid en genade, gelijk aan de koranAllah: haat , onderdrukking, liefdeloosheid.

  -er is sprake van islamisering, als de kerkgangers en synagoges dom lopen te zwetsen en stellen, dat we met zijn allen door 1 deur moeten kunnen, dat alle mensen toch goed zijn in principe en dat de islam een religie van vrede is.

  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Inderdaad is er ook sprake van islamisering van religie als vertegenwoordigers van andere religies, in welke vorm dan ook, met de islam beginnen te heulen.
   Het was me niet eerder opgevallen, Ben, maar je hebt gelijk: Dat detail schijnt Sennels toch over het hoofd gezien te hebben.
   Curieus, aangezien het een verschijnsel is, dat juist in Duitsland onder Evangelische predikanten frequent voorkomt. -Zoals we ook hier op de site regelmatig hebben kunnen zien.
   En over de Paus praat ik dan niet eens: Duidelijk geval van voortschrijdende Alzheimer!

   Like

   • BertG. zegt:

    -er is sprake van islamisering, als de kerkgangers en synagoges dom lopen te zwetsen en stellen, dat we met zijn allen door 1 deur moeten kunnen.

    Laat iedereen in ze eigen waarde leven.
    Was het maar zo makkelijk.

    Like

  • Jan zegt:

   Volslagen onzin wat je hier schrijft en het getuigt alleen maar van je haat tegen iedereen die niet jouw voetveeg wenst te zijn en je bezetenheid van je zogeheten Bijbelse uitleg en visie.
   Al lopen moslims de sjoel of de kerk van Jehovagetuigen plat dan heeft dat geen enkel effect op de rest van de samenleving, op bijv. de rechtspraak behalve dat uiteindelijk iedereen wegblijft.
   Islamisering betekent dat onderdelen van de sharia overgenomen worden en geïmplementeerd door de zittende regeringen en doordringen in de rechtspraak.

   Like

   • benkok zegt:

    Dag Jan,
    Onzin, de Bijbel leert :”Heb JHWH lief boven alles en de naaste als je zelf”.
    Dus ik haat helemaal niemand, waarom zou ik? Verder leert de Bijbel, dat we iedereen shalom moeten wensen en als men die niet wil ontvangen, schut dan het stof van je voeten en ga verder, naar hen , die het wel willen horen.
    Dus van haat en opdringen kan geen spraken zijn.
    Dat jij het evangelie niet wenst te horen , is helemaal jouw vrijheid. Dus gewoon op een openbare site niet mijn reacties lezen, niet reageren, gewoon denken: ik wil JHWH niet kennen in dit leven en dus dan er na ook niet.
    Dit leven “los van JHWH”, dan ook in de eeuwigheid, Hij houdt Zich aan jouw keuze.
    Ben

    Like

   • BertG zegt, “er is sprake van islamisering, als de kerkgangers en synagoges dom lopen te zwetsen en stellen, dat we met zijn allen door 1 deur moeten kunnen.”
    Het is beter als samen door 2 deuren kunnen gaan. Wij door de deur van de kroeg en HUN door de deur aan de grens. EXIT!

    Like

  • vanhetgoor zegt:

   Dat is een waar woord! God is Liefde. Allah is een pedofiel.

   Like

 2. Sjaak zegt:

  De verkiezingen komen er weer aan !
  Een gang terug om daarna weer door te drammen !
  En maar wel vorderen en vorderen !

  Moslims, neem stelling tegen radicalisering !

  AMSTERDAM –
  Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch van de PvdA roept moslims in
  Nederland op stelling te nemen tegen radicalisering en geweld.
  Ook moeten ze volgens hem hun plaats in de samenleving opeisen om de
  maatschappij samen met bestuurders en politici vooruit te helpen.

  Like

 3. Bob Fleumer zegt:

  Ik draag op mijn eigen kleine wijze bij door geen zaken of aankopen te doen bij moslim winkels of bedrijven, ik weet het het is een druppel op een gloeiende plaat maar toch.
  Als we dat met z’n allen doen zal het zeker merkbaar zijn.

  Like

  • hendrikush zegt:

   Mijd alle kieslijsten waar mohammedanen op staan!

   Like

  • Prima idee, doe ik al zo lang. Maar een klein voorbeeldje. Prijzen in de kantine van mijn werkgever plots 15% omhoog. Iedereen klagen dat het te duur is geworden en riepen dat ze daar niets meer kochten. Dat vond ik ook, dus ik een petitie opgesteld. En weet je wie de LUL was? Ik, want toen het erop aan kwam, tekende bijna niemand. Dit was in het klein. Dit gebeurd ook in het hele land. “Wij doen dit, wij doen dat, we gaan protesteren!!” Wat doen de meeste? Komen niet eens van hun stoel. Reden: Moet werken (heb je snipperdagen voor) enz. Zoveel redenen om niets te doen. Zal wel de mentaliteit zijn van de Nederlander. Heel jammer, want samen zijn wij o zo sterk.

   Like

 4. tijluylenspiegel zegt:

  Net als Bob Fleumer draag ik ook op mijn eigen kleine wijze bij door in de super met enige regelmaat halal producten mee te nemen in mijn karretje om ze vervolgens elders in een niet gekoeld schap terug te leggen.
  Ik weet het helpt niet echt maar het geeft wel een lekker gevoel!

  Like

 5. lucky bee zegt:

  Langzamerhand weten wij wat Islamisering betekent, tenminste die mensen die geen zin hebben moslim te worden.Maar wat betekent YOGA?Yoga is een mannier hoe Fakirs (heilige Hindoe mannen) Hun Goden en Godinnen eren en aanbidden.Als wij Yoga bedrijven, doen wij het zelfde als deze Fakirs , zonder echter te weten om welk Goden of Godinnen het hier handeld.Wij mogen als Christenen echter voor geen andere Goden en Godinnen , ons hoofd buigen.
  3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

  4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

  5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

  Ik geloof niet dat onze God heel erg blij mee zijn dat wij ook Yoga beoeffenen?en de onbekende Goden en Godinnen van de Fakirs aanbeden.
  Vaak is het aanbidden van Goden in de oosterze goddiensten anders al bij ons een dialoog tussen ons en God, maar een handeling , dat ter ere van een God of Godin wordt gedaan.
  Bvb Salat bij de Islam, is een handeling, waarbij de gelovigen bij ieder verandering van zijn stand Allahu akbar mompelt,en aan het einde de moslim Jin aan de linker kant van je begroet met assalamu allaikum warochmatullah en dan rechts van je.En klaar is kees. De befelen van Allah en Mohammed wordt dan tijdens het preken uitgedeeld.Het is tegenwoordig maar een heel kleinstapje om verdwaald te raken en de weg van Jeus Christus kwijt teraken.

  Like

  • Joshua zegt:

   lucky bee :
   2 februari 2015 om 03:30
   Goed zo!!!!!!!!!!!!!

   Like

  • EdBos zegt:

   Yoga heeft niets met godsdienst of aanbidding te maken. Het is een stelsels van lichamelijke oefeningen dat in de negentiende eeuw is ontwikkeld.

   Like

  • Beste Lucky bee, helemaal mee eens. Maar, we kunnen wel verzen er tegenaan gooien, maar waar het om gaat is als enig ieder onze God of Jezus beledigen of een cartoon er over maken waar de meeste gelovigen er niet me eens zijn en/of er boos over worden, gaan wij niet de straat op om hier tegen te protesteren of dat de christenen in een islamitisch land de koppen afsnijden.

   Like

 6. Dit kan ook:
  ER IS SPRAKE VAN ONDERWERPING AAN DE ISLAM wanneer men denkt dat de pen sterker is dan islamisering. (geweld)
  ER IS SPRAKE VAN ONDERWERPING AAN DE ISLAM wanneer men blijft stemmen op de islamofiele en eurofiele partijen.
  ER IS SPRAKE VAN ONDERWERPING AAN DE ISLAM wanneer het schoolbestuur de eisen inwilligt van enkele allochtone leerlingen en daarbij ook nog excuusbrieven verstuurd.
  ER IS SPRAKE VAN ONDERWERPING AAN DE ISLAM wanneer een Nederlands meisje in elkaar geslagen en geschopt wordt door 3 of meer allochtone jongeren en daarvoor een taakstrafje krijgen en WIJ reageren op een manier van “och wat erg zeg, niet normaal”
  ER IS SPRAKE VAN ONDERWERPING AAN DE ISLAM wanneer een groot deel van de Nederlandse bevolking zegt dat ze op een bepaalde PARTIJ zullen stemmen en dan massaal die partij laten vallen.

  Begrijp me niet verkeerd, ik ben nog steeds een patriot.

  Wat ik hiermee wil zeggen is, dat ik het vertrouwen in de Nederlandse volk begin te verliezen. Ik wil ook niet oproepen tot geweld, maar ik ben bang dat het Nederlandse volk veel te laat wakker wordt. Kijk naar die demonstratie op het Malieveld, op zich een goed initiatief. Maar i.p.v. de duizenden die gezegd hebben om te komen, waren het maar een schamele 500. Ik hoor al zolang dat men Nederland eens plat moeten en willen leggen en niet verder komen dan hun computer en keukentafel. Ik hoop van harte Dat de PVV de grootste wordt, en zich houdt aan hun (ons) partijbeleid, maar als dat zo is, wat dan? Zullen de moslims dit zomaar over hun kant laten gaan? Ik denk het niet. En zo niet, wat dan? Waar hout wordt gehakt vallen spaanders.

  Like

 7. EdBos zegt:

  Islamisering. Net een artikel gelezen in de telegraaf.

  Op een technische school in België had een leraar gezegd dat je voor die Cartoons in Charlie Hebdo niet vermoord mocht worden. Een moslim-leerling startte een petitie om die leraar te laten ontslaan want hij was het juist helemaal eens met die moordpartij. Een leerling wilde de petitie niet tekenen en werd het ziekenhuis ingeslagen.

  Dat is Islamisering van het onderwijs. Heel veel/ de meeste moslims zijn het stilletjes eens met die moordenaars maar onze “elite” wil ons wijsmaken dat de meeste moslims het er niet mee eens zijn en dat extremisme onder moslims een uitzondering is.

  Like

 8. Stradi zegt:

  Er is sprake van een islamisering van de regering als………
  http://conservativetribune.com/obamas-muslim-adviser-busted/

  Like

 9. Chris2 zegt:

  Er is sprake van verregaande islamisering als raadsleden (!) van CU/SGP gaan patrouilleren voor de moskee, zodat moslims ongestoord bevestigd kunnen worden in the religion of peace.
  Net alsof hier in NL die moskees bedreigd worden.
  Eeuwige schande zij op deze usefull idiots!

  Like

 10. Chris2 zegt:

  Daar gaat de vrijheid waar die leiders in Parijs zo mee begaan waren…
  Duitse dominee mag de waarheid over islam niet zeggen.
  Wordt aangeklaagd, verguisd door de officiële kerk, maar op handen gedragen door zijn gemeente.
  http://xandernieuws.punt.nl/home

  Like

 11. Mike zegt:

  Islamisering van Nederland ( en Europa ) is al in volle gang. Denk maar aan de resolutie van Strasbourg om maar ff een voorbeeld te noemen. En bij de volgende verkiezingen zal (en moet ) D66 natuurlijk de grootste worden. Dat betekend dat er een nog grotere tsunami aan gelukszoekers naar NL zal komen. Naar verwachting komt er dan ook nog eens een moslimpartij in de regering. Dan is de rekensom makkelijk te maken lijkt me…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s