Als verbieden (nog) nèt niet mag . . .

Screenshot_22

(Door: Theresa Geissler)

Ofwel: De bestrijding van Pegida-Nederland door de promotors van de massa-immigratie.

Het was, strikt genomen, geen officiële Pegida-demonstratie, die zaterdagmiddag 13 februari 2016 gehouden werd in Enschede: het initiatief ging namelijk uit van de andere Nederlandse burgerbeweging, Demonstranten Tegen Gemeenten (DTG). Een beletsel voor Pegida was dat echter niet: beide bewegingen weten zich welkom op elkaars manifestaties, waar zelfs de wederzijdse sprekers hun bijdrage mogen leveren. Aangezien DTG deze gastvrijheid inmiddels al diverse malen van Pegida-Nederland had mogen aanvaarden, sprak het voor zich dat dit nu omgekeerd eveneens zou gelden en Pegida-Nederland greep deze mogelijkheid dan ook dankbaar en gemotiveerd aan. Het zou echter, althans voor een deel van de Pegidagangers, de meest dramatische ervaring worden in een reeds doorlopende reeks van tegenwerkingen en intimidaties die de burgerbeweging Pegida, afdeling Nederland, tijdens haar korte bestaan te verwerken had gekregen. Een ervaring bovendien, waarbij de overheid zich presenteerde als het tot dan toe steeds opnieuw aanvallende – en weer teruggedreven roofdier, dat eindelijk wel eens bloed wilde zien . . . en daarin thans enigermate zou slagen. Maar laten wij beginnen het gebeurde te reconstrueren vanaf het allereerste begin:

Het valt niet te ontkennen dat de moederbeweging van Pegida, Pegida-Dresden, bij haar ontstaan de massa-immigratieminnende overheid een slag vóór is geweest: plotseling wás ze er, en in zó ’n onopvallende, welhaast anonieme vorm, dat geen bestuurlijke autoriteit aanvankelijk wist wat er tegenover te zetten. Nog afgezien van het feit dat protestbewegingen in de officieel parlementair-democratische landen op zichzelf niet verboden waren, wat viel er in te brengen tegen volkomen geweldloze, gezamenlijk ondernomen “avondwandelingen” waarbij, tenminste in het begin, amper een leuze gescandeerd, geen spandoek meegedragen werd? Pas later, toen het aantal deelnemers niet meer te loochenen viel, begonnen dergelijke tekenen van protest zich nadrukkelijk te manifesteren, zogezegd op het moment waarop de massabeweging een feit was, waar niemand meer omheen kon. Pegida-Dresden had haar bestaansrecht geruisloos veroverd. Keerzijde van de medaille was dat automatisch geen van de afdelingen, die na haar zouden worden opgericht, deze mogelijkheid nog had: het verschijnsel was nu bekend en als islam-kritische anti-immigratiebeweging geïdentificeerd. De tegenstander was gewaarschuwd, in Duitsland en daarbuiten; daar viel niets tegen te doen.

Omdat de moederbeweging in Dresden, die men dus niet had kunnen stuiten, bij gebrek aan beter door het pro-massa-immigratiekamp in de hoek van de “racisten”, “fascisten”, en “nazi’s” was gemanoeuvreerd, werd dit vanzelfsprekend de lotsbestemming van alle volgende Pegida-bewegingen overal in West-Europa. Dit vond plaats op ongeveer dezelfde manier als eerder bij de nieuw opgerichte, nationalistisch ingestelde politieke partijen: circa 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog had men geen duidelijk beeld meer van wat het echte fascisme/nazisme ingehouden had, niet eens meer een duidelijk beeld van de achtergronden van de Holocaust, maakte men de jammerlijke vergissing om de vele moslimmigranten in Europa als de “nieuwe Joden” te zien en, hoewel geheel ten onrechte, islamkritiek als racisme! In die sfeer van onwetendheid en zinsbegoocheling moesten de nieuw op te richten Pegida-afdelingen zien te gedijen. Eerder had bijvoorbeeld Pegida-Vlaanderen zich al ternauwernood staande kunnen houden onder alle ongefundeerde verdachtmakingen en, daaruit voortvloeiend, beperking van haar demonstratierecht; op 11 september 2015 was het dan aan de nieuw opgerichte Nederlandse afdeling om dezelfde vijandige elementen het hoofd te bieden.

Nu is er in het kader van de vrijheid van meningsuiting tot op heden tenminste één ding níet mogelijk voor de Nederlandse bestuurlijke elite en dat is: een aangevraagde demonstratie in principe weigeren. Des te gretiger lijken zij te grijpen naar de sabotagemiddelen, die hen wèl ten dienste staan, zolang ze maar anders worden benoemd: het weigeren van een goed bereikbare, centraal gelegen locatie in de betreffende gemeente, het niet toestaan van marsen of zelfs het dwingen tot collectief busvervoer, aldus de bewegingsvrijheid van de demonstrant bij voorbaat inperkend, komen dan allemaal te vallen onder de noemer ‘bescherming’ en/of ‘voor eigen bestwil.’ Minder gemakkelijk vallen de ‘goede bedoelingen’ vol te houden met het gelijktijdig dulden van tegen-demonstraties door de AFA, de anarchistische groepering waarmee de bestuurlijke elite normaal gesproken óók geen raad weet, maar die zij in dit geval als “nuttige idioten” kan inzetten, doordat zij zich uit puur opportunisme en haat tegen de gevestigde maatschappij opwerpen als ‘beschermers’ en ‘bondgenoten’ van alles wat islamitisch is. Hun ‘aksies’ hebben effect, zolang het politie-optreden tegen hen doelbewust ‘symbolisch’ blijft… en hier heiligt het doel duidelijk de middelen!

Kijken wij nog eens naar het verloop van alle 6 Pegida-NL demonstraties tot nu toe, dan constateren wij bij elk ervan het volgende beleid:

-Utrecht, 11 september 2015: De gewenste locatie de Neude werd geweigerd; toegewezen werd het even verderop gelegen Vredenburg. Een mars werd niet toegestaan. Tijdens de manifestatie vonden er diverse verstoringen plaats door AFA’s, lauw politie-optreden daartegen.

-Utrecht, 8 november 2015: Mars werd wederom niet toegestaan. Als locatie werd het afgelegen Hogelandsepark toegewezen. Bovendien werd verplicht busvervoer van en naar Utrecht CS verordend. Een poging van woordvoerder Edwin Wagensveld en demonstranten om de locatie op eigen gelegenheid te bereiken werd verijdeld door buitenproportioneel grootscheeps ingrijpen door de politie. In het park wederom verstoringen door de AFA, lauw bestreden door de politie. Daarnaast bleek de politie ‘stillen’ tussen het publiek te hebben gezet, die zich als AFA’s voordeden en provoceerden. Een demonstrant werd door een ‘stille’ in het gezicht geslagen. Eén protestbord werd in beslag genomen, naar later zou blijken ten onrechte.

-Rotterdam, 29 november 2015: Toegewezen locatie: Willemsplein in het Havengebied. Troosteloze locatie zonder beschutting tegen storm. Speeches waren daardoor niet goed te verstaan. Mars niet toegestaan. Van de kant van de politie kwam echter de toezegging dat daarvoor een volgende keer toestemming zou worden verleend bij een gebleken redelijke opstelling van de kant der demonstranten. Houding van de politie overigens redelijk en ontspannen: Spandoeken en protestborden mochten al op het verzamelpunt Rotterdam CS worden uitgepakt. AFA werd zowel hier als op het Willemsplein adequaat teruggedreven èn ingerekend. Demonstranten mochten ook op eigen gelegenheid naar de locatie komen. Er moet hierbij worden opgemerkt, dat twee paspoorten-burgemeester Aboutaleb juist in deze periode niet in Rotterdam aanwezig was.

-Rotterdam, 19 december 2015: Aboutaleb was nu wèl in Rotterdam aanwezig.  Toegewezen locatie: Wilhelminapier, omgeving Willemsplein. Verzamelpunt echter: Station Rotterdam-Lombardijen! Meer gespannen sfeer. Bovendien bleek achteraf dat deze keer het verbod van kracht was, om op eigen gelegenheid te komen ZONDER DAT DIT VOORAF AAN PEGIDA NL WAS MEEGEDEELD. Talloze belangstellenden werden hierdoor van de locatie geweerd, enkelen onder hen bovendien zonder aanleiding gefouilleerd. Gastspreker was Filip Dewinter: Hijzelf werd doorgelaten, zijn gevolg van ca.50 Vlamingen níet! Korte mars – door het havengebied – toegestaan; AFA werd overigens ook hier redelijk goed op afstand gehouden.

-Apeldoorn, 17 januari 2016: De gunstige uitzondering (die de regel bevestigt): Locatie: Beekpark. Voor het eerst een twee kilometer lange mars toegestaan. Iedereen kon/mocht op eigen gelegenheid komen. Eén steunplankje voor een pamflet (níet het pamflet-zelf) werd door een overijverige diender in beslag genomen; verder geen restricties. Goede begeleiding/bescherming door de politie; AFA en aanverwante oproerkraaiers werden behoorlijk op afstand gehouden.

-Amsterdam, februari 2016: Locatie: Waterlooplein: Eén en al schimmigheid: De afgesproken locatie (de Dam was eerder als zodanig geweigerd) werd op het laatste moment afgezet wegens de vondst van een “verdacht pakketje.” (Door wíe neergelegd?) Daarnaast was door burgemeester Van der Laan toestemming gegeven voor een tegendemonstratie door de AFA op een véél te nabije locatie, wat hij trachtte terechtvaardigen met behulp van aan alle kanten rammelende argumenten. Pegida-NL demonstranten werden openlijk bedreigd en bekogeld met stenen en vuurwerk door de AFA’s; Het politie-optreden hiertegen bleef lange tijd flauw. Daarentegen was de politie opvallend gemotiveerd om de Pegida-demonstranten ervan te weerhouden, getergd naar de Dam op te trekken en ze gedurende anderhalf uur vast te houden tussen Waterlooplein en Blauwbrug, waarna de aftocht met bussen naar twee afgelegen stations volgde. Door gebrek aan deugdelijk materiaal was het houden van speeches daar al die tijd zo goed als onmogelijk gemaakt!

Door al deze gevallen met elkaar te vergelijken, komt men tot de conclusie dat tot nu toe het beleid van de betreffende gemeenten – nogmaals, Apeldoorn uitgezonderd – erop gericht is geweest de demonstraties van Pegida-NL zoveel mogelijk te bemoeilijken, bij gebrek aan de mogelijkheid om ze op voorhand te weigeren. Al valt hier tevens het duidelijke verschil op tussen de eerste Pegida-Rotterdam, waar Aboutaleb door afwezigheid even niet de eindregie had over het politiebeleid, en de tweede, waar hij die dus wèl had. Wat daarbij trouwens ook opvalt, is de ongelofelijk smerige, misschien zelfs onwetmatige truc die hij bij die gelegenheid uit de kast haalde en die misschien alleen door het gekonkel en gedraai van collega Van der Laan in Amsterdam nog qua vuigheid geëvenaard werd!

En Enschede . . . Tja, Enschede . . .

Afgaande op de gebeurtenissen aldaar valt om te beginnen vast te stellen dat het gemeentebestuur van Enschede alle hierboven beschreven gevallen nauwgezet bestudeerd moet hebben en daaruit twee conclusies heeft kunnen trekken:

1. Dat Pegida-NL – zoals hen misschien ook wel officieel is medegedeeld – haar bijdrage zou leveren aan de aangevraagde demonstratie van het DTG;
2. Dat het de andere gemeenten, in weerwil van al hun pogingen daartoe, èn de insinuaties vanuit de MSM, tot op heden niet gelukt was een wettelijke aanleiding te vinden om, in tegenstelling tot de AFA, leden van Pegida aan te houden.

En op dat moment moeten zij besloten hebben dat dit hèn, als eerste, zou lukken. Zeer waarschijnlijk hebben zij de planning daartoe zorgvuldig ter hand genomen, gepubliceerde opnamen van eerdere Pegida-demonstraties bestudeerd en daarbij dat piepkleine hakenkruisje ontdekt dat op het Pegida-spandoek door een grappig figuurtje, samen met andere terroristische symbolen in de afvalbak wordt geponeerd . . . Euréka! Acht slaan op de context was verder niet nodig: Dat ‘hakenkruis’ volstond!

Aldus werden, om een lang verhaal kort te maken, tijdens de bewuste demonstratie op zaterdag 6 februari j.l., de vijf dragers van het Pegida-spandoek onder valse voorwendselen door ‘stillen’ benaderd, overrompeld, onder groot machtsvertoon aangehouden, geboeid en afgevoerd. Ook onze medereageerder Helena, een toonbeeld van onbesproken gedrag, ook Roy, de minderjarige zoon van organisatrice Asje Bello, tot verbijstering van hem èn van zijn moeder! Op het bureau zijn de arrestanten uitgebreid gevisiteerd, onder de slechtst denkbare omstandigheden opgesloten, later overgebracht om te worden ‘voorgeleid’ – met de suggestie dat de detentie misschien langer dan 24 uur zou kunnen duren – en tenslotte, zo’n zeven uur nadien, onverwacht losgelaten . . . zonder aanklacht. Want daarvoor ontbrak alle grond. Maar de politie van Enschede had haar statement gemaakt: Intimidatie tot het uiterste van tenminste vijf leden van het oh zo verafschuwde Pegida-NL, dat maar blijft weigeren de zonen van Mohammed kritiekloos in de armen te sluiten. Daarvoor moest het ééns boeten en dat hééft het gedaan. Al betrof het hier normale burgers met een blanco strafblad, al betrof het hier een onschuldige, minderjarige jongen!

En nu? Wat te denken van dit alles? Zijn we hier reeds beland in de dictatuur van de EUSSR, te vergelijken met die van het Derde Rijk of van de voormalige Sovjet-Unie? Het is niet te hopen, maar de volkomen verkrampte manier waarop Nederland, evenals trouwens meer EU-landen, met de moslimmigratie omgaat, evenals met de organisaties die daar kritiek op hebben, zoals Pegida-NL, doet het ergste vrezen!

Eén ding staat in elk geval vast: Als de gemeentebesturen menen met behulp van valkuilen, ongeoorloofde streken en buitenproportioneel machtsvertoon Pegida en aanverwante organisaties op de knieën te krijgen, dan hebben ze het mis: Het tegendeel zal spoedig blijken! Pegida is gekomen om te blijven! Met de woorden van Geert Wilders: WEN ER MAAR AAN!

(Oh ja, politie van Enschede: gisteravond bereikte mij het bericht, dat er ergens in Nederland op dit moment een jongen is, met wie het heel slecht gaat. En U weet zéér goed door wiens toedoen….-Dank U voor de aandacht.)

AANKONDIGING!:

Screenshot_24

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "PEGIDA", "Weg met ons!", asielwaanzin, Barbarisme, burgermoed, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Eurabië, gezond realisme, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

31 reacties op Als verbieden (nog) nèt niet mag . . .

 1. Edjan zegt:

  Goed geschreven Theresa. De overheid van Nederland heeft van Dresden “geleerd” om niet dezelfde “fout” te maken en het te laten groeien. Dus het zal met alle middelen, legaal en illegaal, de kop worden ingedrukt.

  PS Zelf zou ik nu als Pegida een andere tactiek kiezen, maar ik zal er maar over zwijgen.

  Like

 2. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  chapeau weer Theresa…. Jasterke zal er bij zijn !!!
  .

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Heel goed omschreven Theresa.
  Niet alleen Wilders zei dat hij gekomen was om te blijven maar de mocros zeggen dat ook.
  Het belooft nog wat voor de toekomst.

  Like

 4. cefas zegt:

  Overheidsdienaren dienen onpartijdig te zijn, maar dat station zijn we allang gepasseerd. We zijn op weg een DDR-land te worden met de politie als stasi-orgaan en de autochtone bevolking als slachtoffer. Wat zijn we diep gezonken als samenleving.

  Like

 5. @E.J. Bron: Bedankt Bert! Ik weet alleen niet precies of de aankondiging aan het eind op dit moment geldt, of niet: Op de facebookpagina van Pegida NL wordt tot op dit ogenblik nog steeds vastgehouden aan Amsterdam, de 27ste….
  http://depatriotten.weebly.com/

  Aangepast: https://ejbron.wordpress.com/2016/02/16/als-verbieden-nog-net-niet-mag/

  Like

 6. wim zegt:

  Tijd om te onderzoeken welke juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen inperking van het recht op demonstratie en/of tegen het onterecht opbrengen van mensen.

  Like

  • R.Kroonenberg zegt:

   helemaal mee eens @Wim….. de tijd van gescheld op sociale sites moet maar eens gepasseerd zijn…. Juridische stappen blijft ons enige respectabele alternatief !

   Like

 7. Helena zegt:

  Geweldig Theresa, wat is dit weer een super artikel! Wat fijn dat je dit allemaal zo duidelijk op papier hebt gezet, zo is het gegaan en dat mag iedereen weten! Het onrecht, de vuile rot streken we hebben het allemaal moeten ondergaan, ze gaan steeds een stapje verder maar:
  Ze hebben gedacht met deze arrestaties ons verzet te ‘breken’ maar dat is ze niet gelukt, wel is het ze gelukt om een onschuldige jongen verschrikkelijk te intimideren en daar breekt je hart, zeker als moeder, toch van. Maar we gaan door met ons verzet juist nu! We geven niet op. Nogmaals dank voor je support Theresa en een dikke knuffel van Helena en Ton

  Like

 8. Leo zegt:

  Wordt nauhh toch eens wakker !!!! , nog veel te brave en goedgelovige burgers.

  Elite/Police = sheepdogs – Public = sheep

  Like

 9. Elena zegt:

  tsja…dat mini hakenkruisje op het Pegida spandoek , al vallende in de prullenbak….is vele malen erger dan de ISIS vlaggen die afgelopen zomer massaal in de Schilderswijk te zien waren.
  Daar was volop politie aanwezig die voor het gemak de andere kant opkeek.

  Misschien met grote letters onder dat mini hakenkruisje zetten…WEG ER MEE?
  De meeste politieagenten weten geen moer van wat wel of niet toegestaan is.

  Er was er tijdens een betoging in de Beverwaard iemand met een kartonnenbordje waar een vlag op geschilderd was.
  Het kartonnenbordje werd afgenomen door een ijverige politieman….met de mededeling dat vreemde vlaggen niet aanwezig mochten zijn.( weet niet meer welk vlaggetje het was…zou een Duits vlaggetje geweest kunnen zijn).

  Zo ..zo.. dom agentje? waar staat in de wet dat er geen buitenlandse vlag meegedragen mag worden?
  Ga eens heel snel terug naar school idioot agentje.

  Zolang het geen “haat” vlag is..mogen alle vlaggen gezien worden.
  Later bleek dat het kartonnen vlaggetje WEL had gemogen.

  Was wederom je reinste intimidatie van een oerstom machtsgeil agentje.
  Met zulke landverraders agentjes heb je geen vijanden nodig.

  Like

 10. M.A.L. Sion zegt:

  Alle patriotten in Nederland, voeg u bij PEGIDA.
  De linkse goed-menschen mogen niet winnen.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 11. “Geef elke asielzoeker direct 100.000 euro”

  Elke asielzoeker moet direct bij aankomst in Europa 100.000 euro krijgen. Dat is het advies van het Centraal Registratiepunt Asielzoekers aan de EU. Met een zak geld hebben asielzoekers meer mogelijkheden om in Europa een toekomst op te bouwen. Lees verder >>>> http://nieuwspaal.nl/geef-elke-asielzoeker-direct-100-000-euro/#

  Like

  • WAT?! Bel, godverdomme, direct de GGZ en laat dat hele Registratiepunt afvoeren naar Paviljoen 5! Oh, en vergeet de dwangbuizen niet!
   Ieder woord schiet hier te kort!
   http://depatriotten.weebly.com/

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 16 februari 2016 om 22:51

    Het hád natuurlijk gekund, want niets is te gek om de ‘vluchteling’ te verwennen, maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat het hier om satire gaat, net zoals bij onderstaand artikel:

    http://nieuwspaal.nl/eerste-azc-deluxe-volgende-maand-open/

    Like

   • @Tistochwat: Ach ja, natuurlijk is het satire; waar zitten mijn hersens?!
    Maar ja, er komt nu eenmaal een moment, waarop je van de krankzinnigste dingen niet meer opkijkt!
    Wat die hele linkse kerk ons op dit moment flikt, ís immers al waanzin, dus dan ga je vanzelf speculeren, waartoe ze nog meer in staat zijn!
    Ik bedoel: Een volksvertegenwoordiging, die totaal niets om het eigen volk geeft, maar alles om de immigranten, dat is óók surrealistisch; hadden we 50 jaar geleden nog niet kunnen denken!
    http://depatriotten.weebly.com/

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 17 februari 2016 om 15:26

    [quote] Maar ja, er komt nu eenmaal een moment, waarop je van de krankzinnigste dingen niet meer opkijkt!
    Wat die hele linkse kerk ons op dit moment flikt, ís immers al waanzin, dus dan ga je vanzelf speculeren, waartoe ze nog meer in staat zijn! [/quote]

    Natuurlijk; ik begrijp je heel goed en ik moet bekennen dat ik in eerste instantie ook -heel even, voordat ik de link had aangeklikt- woedend heb gedacht: NEE TOCH ZEKER?!

    Like

  • Edjan zegt:

   Jaja Adrrian, mij ok sielig fluchtling jij mij ok 1000.000 geef, mij ook geen sin om werk want truama en goei infesteer want mij koop Mercedes en rij italie swemmen en huis in francia maar jij direkt geef is betre

   Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Doe mij ook maar 100.000 euro, dan ben ik deze week nog voorgoed weg uit Europa.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Nieuwspaal heeft het helemaal door.
   In tijden waarin het volk als vloermat wordt gebruikt kan humor ons redden.
   Dat mensen er in trappen illustreert overigens dat de situatie waarin wij ons bevinden er een is waarbij de waanzin hoogtij viert, en alles mogelijk wordt geacht.
   Wie had dat ooit gedacht…

   Geliked door 1 persoon

   • Hi Paul ‘k trapte er ook bijna in, dit artikeltje zet menigeen na het lezen van de eerste regels de mensen op het verkeerde been. Je hebt gelijk Paul je kan beter alles wat de achterlijkheid van de bestuurlijke elite vertegenwoordigd relativeren, want het kan kort of lang duren maar zij ontlopen hun lot net zoals het volk óók niet…

    Groeten

    Like

 12. Pingback: De sabotage van de Pegida-demonstraties | eunmask

 13. Opsporing verzocht o.a. ‘verdacht pakketje’ Pegida demo: http://www.npo.nl/opsporing-verzocht/16-02-2016/AT_2049538

  Dank Theresa voor dit prachtig en goed samengevat verhaal. Het is erg gesteld met EU gestuurde links-inhakende terreur om kritiek tegen te werken, met name EU kritiek en ‘vluchteling’ kritiek. Een NSB gehalte van heb ik jou daar……….

  Like

 14. Henk.V zegt:

  Wat een weloverwogen, evenwichtig en helder geschreven commentaar, Theresa!
  Ik onderschrijf je conclusie: Doorgaan met de protesteren.
  Precies zoals je zegt 🙂
  Wij hebben geen andere keus!

  Like

 15. Mieghummel zegt:

  We hebben het beste agentenkorps sinds ’40-’45!

  Like

 16. reageerbuis zegt:

  Hulde voor je uitstekende artikel. Toen zondag in Nieuwsuur Eberhard van der Laan werd geïnterviewd over het integratiebeleid, zag ik door het raam van zijn werkkamer het standbeeld van Spinoza. Dan moet hij ook het zicht hebben gehad op het spandoek aan het begin van de Staalstraat met de tekst: SAMEN TEGEN RACISME!!! SABOTEER PEGIDA. Een duidelijke oproep om de demonstratie te verstoren. Hij heeft zich opgesteld achter straatterreur en tegen vreedzame betogers.

  Like

 17. OphEUffen zegt:

  Onze elite zaait de voedingsbodem voor lone wolves. Wat zal de elite dan weer geschokt zijn en haar bebloede handen proberen te wassen in vermoorde onschuld.

  Like

 18. kruisridder zegt:

  Ik ga al naar Winschoten. Daar is op die dag ook een anti-islam demo.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s