Europese Unie: Een enorme uitbreiding van de machtshiërarchie

Screenshot_52

(Door: Soeren Kern – Vertaling: E.J. Bron)

De voormalige Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen (CDU, foto), werd met een piepkleine meerderheid gekozen tot de volgende voorzitter van de Europese Commissie, het machtige bestuursorgaan van de Europese Unie. In een geheime stemming in het Europees Parlement op 16 juli kreeg Von der Leyen, een nauwe bondgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, 383 stemmen, maar negen meer dan de noodzakelijke 374 – de kleinste meerderheid sinds het bestaan van de voorzittersfunctie in 1958. Ze zal Jean-Claude Juncker in november voor een periode van vijf jaar opvolgen.

Gatestone Institute

Voor de stemming beloofde Von der Leyen een ambitieus links gericht politiek programma over klimaatverandering, belastingen, migratie en de rechtsstaat. Veel van haar beloftes – die het overdragen van nog meer nationale soevereiniteit naar niet gekozen bureaucraten vereisen – leken erop gericht te zijn om de ondersteuning voor haar kandidatuur van de Groenen en de socialisten in het Europees Parlement te krijgen.

In de eindstemming waren de socialisten echter verdeeld in hun ondersteuning van Von der Leyen en de Groenen wezen haar officieel af. Interessant genoeg won Von der Leyen met ondersteuning van eurosceptici in Midden- en Oost-Europa, nadat zij openlijk bekritiseerde hoe de EU haar vanwege de afwijzing van de massamigratie heeft behandeld.

Von der Leyen had in het verleden de oprichting van een Europees leger geëist: “Mijn doel zijn de Verenigde Staten van Europa naar het voorbeeld van bondsstaten zoals Zwitserland, Duitsland of de VS”, zei ze in een interview in augustus 2011 met het Duitse nieuwsblad “Der Spiegel”. De afgelopen tijd leek ze haar ambities echter een beetje terug te schroeven: ze zei dat haar droom van een federale EU “rijper en realistischer” geworden zou zijn. In commentaren, die er blijkbaar op gericht waren om Midden- en Oost-Europa gerust te stellen, voegde ze er aan toe: “In de Europese Unie bestaat eenheid in verscheidenheid. Dat is iets anders dan een bondsstaat. Ik denk dat dit de juiste weg is.”

Een verificatie van de politieke voorstellen van Von der Leyen laat echter zien dat zij een enorme uitbreiding van de machtshiërarchie en competenties van de Europese Commissie verlangt. Haar voorstellen zouden de rol van Brussel in praktisch alle aspecten van het economische en sociale leven in Europa aanzienlijk versterken – ten koste van de nationale soevereiniteit.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste voorstellen van Von der Leyen voor de komende vijf jaar, zoals deze beschreven worden in een 24 pagina´s tellend document genaamd “Mijn agenda voor Europa”:

Klimaatverandering

Von der Leyen verlangde dat de Europese Unie tot het jaar 2050 “klimaatneutraal” zou zijn. Ze verplichtte zich ertoe gedurende haar eerste 100 dagen in functie een “Europese groene deal” voor te stellen. De overeenkomst zou de eerste “Europese klimaatwet” bevatten, die het doel van de klimaatneutraliteit van 2050 wettelijk verankert: “Koolstofemissies moeten een prijs hebben. Elk mens en iedere branche zal hieraan moeten bijdragen.”

Ook beloofde ze de invoering van een “kooldioxide grensbelasting”, die zou gelden voor niet Europese ondernemingen, om te garanderen dat Europese ondernemingen “onder gelijke concurrentieomstandigheden kunnen concurreren”. Bovendien zou een “Europees klimaatpact” een serie verplichtingen met zich meebrengen om een gedragsverandering van het individu tot aan de grootste multinationale ondernemingen toe te bewerkstelligen”.

Het sociale herstructureringsprogramma van Von der Leyen zou door de Europese belastingbetalers worden betaald: een “investeringsplan voor een duurzaam Europa” zou “in het volgende decennium € 1 biljoen aan klimaatinvesteringen in alle delen van de EU ondersteunen”. Verder verklaarde ze dat de EU “internationale onderhandelingen zal voeren om de ambities van andere grote vennootschappen tot 2012 te verhogen”.

Economie, maatschappij en belastingen

Von der Leyen zwoer prioriteit te geven aan de verdere verdieping van de economische en de geldunie. Ze beloofde een “begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen”, een “Europees systeem voor de beveiliging van spaartegoeden” en een “bankenunie” in te voeren. Ze zwoer ook de internationale rol van de euro te versterken.

Ze verplichtte zich ertoe om de Europese economische politiek in de doelen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te integreren. Von der Leyen stelde een rechtsinstrument voor om een minimumloon voor werknemers in alle 28 EU-lidstaten te garanderen. Ze stelde eveneens een “Europees herverzekeringssysteem voor werklozenondersteuning”, een “Europese kindergarantie”en een “richtlijn over de verenigbaarheid van beroep en privéleven” voor om een “betere taakverdeling tussen vrouwen en mannen” te bevorderen.

Von der Leyen stelde ook een “Europese gelijkstellingsstrategie” voor om “hetzelfde loon voor hetzelfde werk” te garanderen, en beloofde “bindende maatregelen over loontransparantie” in te voeren. Ze beloofde quota voor de sekseverdeling in de leidingen van ondernemingen vast te leggen. Ze beloofde ook een volledig geslachtsspecifieke Europese Commissie: “Tot het einde van mijn mandaat zal ik veiligstellen dat we op alle niveaus van het management van de Europese Commissie de volledige gelijkstelling hebben. Minder zal ik niet accepteren.”

Von der Leyen zwoer het Europese belastingsysteem te herzien: “Het is een van de belangrijkste fundamenten van onze sociale markteconomie dat iedereen zijn rechtvaardige aandeel betaalt. Er mogen geen uitzonderingen bestaan.” Ze beloofde de belasting van grote technologische ondernemingen bovenaan te zetten: “Wanneer er tot eind 2020 nog geen globale oplossing voor een digitale belasting is, dan zou de EU alleen moeten handelen.” Ze beloofde een gezamenlijke geconsolideerde berekeningsbasis voor vennootschapsbelasting in te voeren: “Verschillen in belastingvoorschriften kunnen een hindernis voor een betere integratie van de binnenmarkt vormen. Ze kunnen de groei hinderen, vooral in de eurozone, waar de economische betrekkingen sterker zijn. We moeten in staat zijn om te handelen.” Ze waarschuwde ervoor dat Brussel de EU-lidstaten, die zich uitspreken tegen haar belastinghervorming, zou wegstemmen: “Ik zal teruggrijpen op de clausules in de verdragen, die het mogelijk maken dat voorstellen over belasting in medebeslissing procedures aangenomen en in de Europese Raad besloten kunnen worden. Dat maakt ons efficiënter en beter in staat om bij behoefte snel te handelen.”

Technologie

Von der Leyen beloofde gezamenlijke EU-standaards voor 5G-netwerken te ontwikkelen en een “technologische soevereiniteit” op kritieke technologieterreinen te bereiken: “We zullen gezamenlijke standaards voor deze nieuwe generatie technologieën definiëren, die de globale norm worden.” Ze voegde er aan toe: “In de eerste 100 dagen van mijn ambtsperiode zal ik rechtsvoorschriften voor een gecoördineerd Europees beginsel over de menselijke en ethische effecten van de kunstmatige intelligentie voorstellen.”

In de tussentijd zou een nieuwe EU-wet “digitale diensten” onze aansprakelijkheid- en veiligheidsvoorschriften voor digitale platforms, diensten en producten verbeteren en onze ´digitale binnenmarkt´ voltooien”. Een gemeenschappelijke “Cyber Unit” zou “de informatie-uitwisseling versnellen en ons beter beschermen”.

Von der Leyen eiste ook een “Europese onderwijsruimte” ter “verandering van de onderwijscultuur” en een “actieplan voor digitaal onderwijs” betreffende de “herbezinning in he tonderwijs”.

Rechtsstaat, migratie en binnenlandse veiligheid

Von der Leyen verlangde een omvattend “Europees rechtsstaatmechanisme” om de voorrang van het EU-recht boven het nationale recht van de EU-lidstaten te garanderen. Ze waarschuwde ervoor dat er financiële gevolgen zullen komen voor de lidstaten die weigeren zich hier aan te houden: “Ik ben van plan me te concentreren op een strengere uitvoering, waarbij ik zal steunen op de jongste vonnissen van het Europees Gerechtshof , die de gevolgen van rechtsstaatschendingen van EU-recht als basis laten zien. Ik blijf bij het voorstel om van zaken m.b.t. de rechtsstaat een integraal bestanddeel van het volgende meerjarige financiële kader te maken.” Ze voegde er aan toe: “De Europese Commissie zal altijd een onafhankelijk hoeder van de verdragen zijn. Vrouwe Justitia is blind – zij zal de rechtsstaat verdedigen, waar een door wie hij ook wordt aangevallen.”

Von der Leyen verlangde ook een “nieuw pact over migratie en asiel”, waarin een groter Europees grens- en kustbescherming agentschap de taken van de grenscontrole van de EU-lidstaten overneemt: “Ik zou willen dat deze [EU] grensbewakers in staat zijn om tot 2024 aan de buitengrenzen van de EU actief te worden en te kunnen handelen”.

In de tussentijd zou een nieuw “gezamenlijk Europees asielsysteem” van alle EU-lidstaten verlangen dat zij migranten, die hierom vragen, asiel toestaan: “We moeten elkaar allemaal wederzijds helpen en iets bijdragen.” Bovendien zou het Europees Openbaar Ministerie “meer spierballen en autoriteit” moeten hebben en “in staat moeten zijn om grensoverschrijdend terrorisme te onderzoeken en te vervolgen”.

Europese defensie en handel

Von der Leyen, die daarvoor de oprichting van een Europees leger had geëist, beloofde “in de komende vijf jaar meer moedige stappen in de richting van een echte Europese defensie-unie” te ondernemen. Ze voegde er aan toe: “We hebben een geïntegreerd en omvattend beginsel voor onze veiligheid nodig.”

Ze zei ook: “Ik geloof dat Europa een krachtiger en meer verenigde stem in de wereld zou moeten hebben.” Ze verlangde een verandering van de regels, opdat de EU ook zonder de eenstemmige toestemming van de EU-lidstaten zou kunnen handelen: “Om een globale leidende rol over te nemen, moet de EU in staat zijn snel te handelen. Ik zal me er voor inzetten dat de stemming met gekwalificeerde meerderheid op dit terrein de regel wordt. Ik zal nauw met de Hoge Vertegenwoordiger/vicevoorzitter samenwerken om een gecoördineerd beginsel voor al onze externe maatregelen te garanderen, van de ontwikkelingshulp tot aan onze gemeenschappelijke buitenlandse politiek en veiligheidspolitiek toe.”

Op het gebied van de handel verklaarde Von der Leyen dat ze een “Chief Trade Enforcement Officer” zou benoemen om de nakoming en handhaving van de EU-handelsakkoorden te verbeteren. Ze zei ook dat zij de inspanningen m.b.t. de actualisering en hervorming van de Wereldhandelsorganisatie zou gaan leiden: “We moeten veiligstellen dat we onze rechten kunnen handhaven, ook d.m.v. sancties wanneer anderen de oplossing van een handelsconflict blokkeren.”

Reacties

De flinterdunne instemming van het Europees Parlement met Von der Leyen toonde aan dat ze net zoveel critici als aanhangers heeft. De leider van de Brexit Party, Nigel Farage, is wellicht haar grootste criticus. Gericht tot het Europees Parlement zei hij:

“Wat u vandaag van Ursula von der Leyen heeft gezien, is een poging van de EU om de controle over elk aspect van ons leven over te nemen. Ze wil een gecentraliseerde, ondemocratische, geactualiseerde vorm van het communisme opbouwen, die nationale parlementen overbodig maakt, waarin de staat alles controleert, waarin de nationale parlementen überhaupt geen relevantie meer zullen hebben.”

“Ik moet zeggen dat ik, gezien vanuit ons oogpunt, op een bepaalde manier tamelijk tevreden ben, want u hebt de Brexit in Groot-Brittannië zojuist weer veel populairder gemaakt. Godzijdank stappen we er nu uit!”

“Maar met het oog op defensie denk ik dat de hoofden van de mensen gefocust zouden moeten zijn. Ze is fanatiek voorstander van de opbouw van een Europees leger, maar ze is niet alleen. Als ze klaar is, zal de NAVO niet meer bestaan of in Europa überhaupt geen betekenis meer hebben.”

De Europarlementariër van de Brexit Party, Matthew Patten, schreef in een commentaar – “Fanatiekeling Von der Leyen is de laatste nagel aan de doodskist van de beschamende EU-“democratie” – gepubliceerd door “The Telegraph”:

“Ursula von der Leyen, de omstreden minister van Defensie van het Duitse leger, kreeg de instemming van het Europees Parlement met maar negen stemmen voorsprong om voorzitster van de Europese Commissie te worden… Hier in het Europees Parlement, waar de meeste zaken al lang voor elke stemming worden afgesloten, is dat zo nipt als maar mogelijk…”

“Het komt na dagen van intensief zakendoen, waarin mevrouw Von der Leyen door de gangen van Straatsburg en Brussel wandelde om zich voor haar voorzitterschap in te zetten…”

“Uitgaande van ´Wij moeten het op Europese wijze doen´ en ´De wereld heeft meer Europa nodig´ heeft ze o.a. een EU-minimumloon, een kapitaalmarktunie, een Europees werklozenverzekeringssysteem voorgesteld en het meest controversieel is het opgeven van het nationale buitenlandse politieke veto, een verdere stap naar een europees leger en de overdracht van de beslissing om ten strijde te trekken, aan de EU.”

“Ze beloofde ook de verdieping van de Europese handels- en geldunie, een gemeenschappelijk systeem voor de beveiliging van spaartegoeden, evenals het begrip tonen voor een beginsel van Groot-Brittannië tot verdere vertraging van de Brexit.”

“Von der Leyen sloot af met de woorden: “We moeten toe naar een volledige meebeslissingbevoegdheid  van het Europees Parlement en de eenstemmigheid in de klimaat-, energie-, sociale- en belastingpolitiek overwinnen´. Ze beëindigde haar optreden met een appel ´Leve Europa!´ en onderstreepte zodoende haar ondersteuning voor de Verenigde Staten van Europa.”

In Italië leidde de verkiezing van Von der Leyen tot een crisis in de coalitieregering. Minister-president Giuseppe Conte ondersteunde Von der Leyen evenals vicepremier Luigi Di Maio van de anti-establishment Vijfsterrenbeweging. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de partij LEGA wees haar af. Hij twitterde dat de ondersteuning voor Von der Leyen de stem van de Italianen, die een verandering in de Europese Unie zouden willen, zou “verraden”.

De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, riep Von der Leyen op om de trans-Atlantische handelsgesprekken weer op te pakken – waarschuwde echter dat de VS bereid zouden zijn om invoerrechten met “directe financiële gevolgen voor de EU” te heffen wanneer er geen vooruitgang in de onderhandelingen zou plaatsvinden. “Ik ben zeer optimistisch wat haar leiding en haar bereidheid betreft om constructief met de VS samen te werken”, zei Sondland in een interview met “Politico”.

Bron:
https://de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:
www.gatestoneinstitute.org
Door: Soeren Kern

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Algemeen, dictatuur, Eurofielen, Europa, Europeanisering, Europees Parlement, Europese Commissie, EUSSR, Nationalisme, nieuw fascisme, Patriottisme, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Volksvijandigheid, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

22 reacties op Europese Unie: Een enorme uitbreiding van de machtshiërarchie

 1. J. C. Th. Köhler zegt:

  Als Minister van Defensie van Duitsland heeft ze ruimschoots gefaald. Nu ze tot voorzitter van de Europese Commissie is gekozen lijdt ze plotseling aan grootheidswaanzin. Dronken Droppie Juncker is gevaarlijk, maar hij is onschuldig als een pasgeboren baby vergeleken bij dit monster.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 2. Peter Rissing zegt:

  Verdomd goed, hoewel schrikwekkend, verhaal. Wist niet dat zij het zo erg (communistisch) wil gaan maken. En Rutte staat erbij en lacht er naar.

  Like

 3. Peter Rissing zegt:

  Verdomd goed, hoewel schrikwekkend, verhaal. Wist niet dat zij het zo erg (communistisch) wil gaan maken. En Rutte staat erbij en lacht er naar.
  Ps. Knap stuk vertaalwerk Heer Bron.

  Like

 4. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  De EU is al een monsterlijk gedrocht. Maar als Ursula haar plannen gaat realiseren, wordt de EU een nog veel monsterlijker gedrocht, dan het Russische communisme van destijds is geweest. Haar relaas bestaat uit mooie woorden en prachtige volzinnen, maar is in feite een verschrikkelijk gevoelloos duivels plan. Het is niet constructief, maar destructief. In haar “superstaat” zal elke vorm van initiatief vanuit het individu onmogelijk worden. Armoe hongersnood en ellende zullen het gevolg zijn. De bevolking zal in slavernij worden gebracht en degraderen tot “zombies”. De EU “superstaat” zal hieraan uiteindelijk ten onder gaan. Maar dat zullen wij niet meer meemaken. De erfenis, die wij aan een toekomstige generatie nalaten is een totale puinhoop. Onze kindskinderen zullen zich vertwijfeld afvragen, hoe het in godsnaam mogelijk was, dat wij dit hebben laten gebeuren. Zij zullen tezijnertijd op de puinhoop iets nieuws moeten gaan opbouwen. Maar omdat het hen zal ontbreken aan kennis, kunde, vaardigheden, routine, inzicht, ervaring en gereedschap wordt dat een schier onmogelijke taak. God moge hen bijstaan. Ursula is een ontiegelijk kreng, die geobsedeerd is door onrealistische ideeën, waarvan zij de consequenties niet overziet. Er is maar één antwoord op Ursula. NEXIT en laat de EU in godsnaam uit elkaar vallen, eer het te laat is.

  Geliked door 1 persoon

 5. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Benieuwd hoever het Europese parlement en de nationale overheden van de lidstaten haar laten gaan, haar visie, gesteld dat die uitgevoerd gaat worden, is de laatste stap naar een totalitair bewind van de EU.
  Misschien hoopt ze stiekem dat we straks allemaal “Heil Von der Leyen” gaan schreeuwen overal waar ze zich vertoont.
  Mocht ze naar Nederland komen dan beloof ik dat ik wat overrijpe tomaten en rotte eieren zal bewaren.

  Geliked door 1 persoon

 6. Gerrit zegt:

  “Het moet van Brussel” zullen we steeds meer horen krijgen. We hebben niets meer zelf te beslissen in ons land. Frankrijk en Duitsland trekken samen aan de touwtjes en laten zien dat zij – met hulp uit Brussel – de baas over de andere landen zijn. Vraag maar aan de Puls-vissers

  Geliked door 1 persoon

 7. fleckie zegt:

  ATD teletekst 105: di. 20.8.2019 : ‘Conferentie voor de VREDE. begint’. … In Lindau , Bodensee begint de 10 e Wereldconferentie. van. ‘RELIGIONEN . VOOR. de. . VREDE’, .Volgens opgave v.d. Organisatie nemen zowat 900 deelnemers uit ong 100 staten deel aan de conferentie.
  Religievertegenwoordigers en politici zullen over diverse konflikten discussiëren . over oplossingen voor diverse conflicten….Een zwaartepunt is de. rol van vrouwen in vredesprocessen
  Als deelnemers worden Christenen, Moslims, Hindoes, Boeddhisten Joden en andere religievertegenwoordigetd verwacht…………<~<~<~<~<~<~<~

  Like

 8. droevige mof zegt:

  De geschiedenis herhaalt zich niet, maar er zijn basispatronen die herkenbaar zijn. Een voorbeeld: Na 1943 was het duidelijk dat de oorlog verloren was gegaan. Toch heeft de terugtrekkende Wehrmacht nog steeds grote schade aangericht.
  En wat heeft dat te maken met Merkel en von der Leyen?

  Like

  • fleckie zegt:

   En wel………’Das. Vierte. . Reich’…….<~<~<~<~<~~>( uit welk mi lieu komt ze trouwens. ….( is. ze ‘ afkomstig. uit ‘. toendertijdse’ ’. nazi- ‘sympathisanten’’!!die konden immers NIET goed ‘verwerken’. dat ze ‘ deze oorlog’. WO. 2, ook weer als. ‘verloren’ hadden moeten opgeven!!…….<~<~<~<~<~<~<

   Like

   • fleckie zegt:

    Op de Duits- Fransezender wordt Opta 106, de aandacht gevestigd op DE’ TREUHAND- organisatie::: “ SCHAU “ SCHICKSAL. TREUHAND”. eroffnet. ( lot van TREUHAND heropend”. Fputbij het snelle privatiseren en sluiting van. DDR- bedrijven in de 90 er jaren hebben volgens inschatting van Thüringse Minister-president Bodo Ramelow negatieve resultaten tot vandaag. Hij sprak over een gemeenschappelijke ‘ontworteling”, die ook uit de massawerkeloosheid na de instorting van het DDR- bedrijfsleven resulteerde.
    “ De mensen konden niet met opgeheven hoofd in de veranderingen gaan” zeiRamelow bij de opening van de tentoonstelling “ Scicksal TREUHAND- TREUHAND – Schicksale” in Erfurt. In de tentoonstelling komen tijdgenoten aan het woord……………<~<~<~<~<~<~>>>>>>>>>>>>> fleckie: ( de ‘TREUHAND- Anstalt. bood zelfs hier in Nl complete fabrieken aan!?)
    Frau Merkel zal zich nog wel e.e.a. of. iets kunnen herinneren? , betr. Die tijd,…vermoed. ik zo…..<~<~<~<~<~<~<~

    Like

 9. F1802 zegt:

  Allemaal linkse hobbies hierboven worden uitgedragen en geen enkel plan zal kunnen overleven. Er is teveel verdeeldheid in Europa en het wordt steeds erger. Links socialisme verliest terrein en is maar goed ook. Dit moet stoppen deze zielige vertoning van links. Stem rechts nu het nog kan!

  Geliked door 1 persoon

 10. henk verhoef zegt:

  vdl was in duittsland al jaren een breke beentje op de verschillende ministeries en grote verantwoordelijke voor totale afbraak duits ministerie van oorlog en leger- Ze kon Merkel nog niet met een militair vliegtuig ergens krijgen
  Maar n u gaat ze dus even de eu goed besturen en sturen
  Lachertje van de eerste orde
  WAT je wel kan vaststellen — de eu blijft doordenderen maar dat is niet vanwegen de commisarisen of de vdl dronke droppies timmerfransen maar gewoon door het overbetaalde corrupte ambtenaren apparaat en de zwakke /ombekwame politici in de lidstaten ( laat zo.n pvda kuiken of een yasser Faras eens los op het ep en ze bakken er toch niets van)
  alleen nigel geeft nog wel eens iets te lachen -p maar de rest- huilen
  en het volk– ach zal ze een zorg zijn-

  Like

  • Oeps zegt:

   @ henk verhoef (20 augustus 2019 om 10:18)

   Dames en Heren.

   De EU is GEEN democratie. De EU is organisatie, die is opgezet naar communistisch voorbeeld. De duivel aanbiddende regenten beschikken over allerlei truken en machtsmiddelen om ambtenaren en “volksvertegenwoordigers” in het gareel te houden. Zij, de “ja-knikkers”, hebben teveel te verliezen (grote salarissen e.d.) om “nee” te knikken, of dwars te gaan liggen. De afzonderlijke lidstaten krijgen steeds minder zeggenschap. Brussel beveelt en daarover zal geen discussie meer mogelijk zijn. Die orders uit Brussel moeten worden uitgevoerd. “Befehl ist Befehl” !!! Onvrede in de lidstaten wordt genegeerd en zonodig met bruut geweld de kop ingedrukt. Met censuur, propaganda, beperking van de vrijheden, voortschrijdende armoe en staatsopvoeding wordt de bevolking onder controle (arm en dom) gehouden. De EU wordt stap voor stap een bijenstaat. De gewone mensen, de werkbijen, de zombies, mogen/moeten in slavernij hun arbeid verrichten. En koningin Ursula bepaalt het beleid. Ja zeker, in de EU zullen alle varkens gelijk zijn. Maar sommige varkens, een kleine groep elite, zal gelijker zijn en heel veel voorkeur genieten. Maak uw borst maar vast nat. De kans, dat u en ik tot die elite gaan behoren, is vrijwel nihil. Uitzonderingen bevestigen de regel. Uiteindelijk zal de EU aan haar eigen succes ten onder gaan. Maar dat zullen u en ik niet meer meemaken. Dat is de erfenis, die wij aan de generaties ná ons nalaten. Aan hen is dan de ondankbare taak, om op de puinhopen weer iets nieuws op te bouwen. Maar omdat het hen zal ontbreken aan kennis, kunde, vaardigheden, routine, inzicht, ervaring en gereedschap wordt dat een schier onmogelijke taak. God moge hen bijstaan. Het enige zinvolle antwoord op de EU is NEXIT !!!

   P.S. Nadenkertje. Heeft u ook al meegekregen, dat vrijmetselaars van oudsher veel belangstelling hebben voor de bijenteelt. Waarom zou dat zijn ??? Beslist niet voor de honing. Dat is slechts bijzaak.

   Like

 11. Rensk. zegt:

  Haar enorme voetafdruk bevalt me niet!

  Like

 12. Bezorgde burger zegt:

  Mooi dat deze technocraat de EU van binnenuit afbreekt.
  Met zulke vrienden ben je geen vijanden nodig.
  Als deze dame zo doorgaat kunnen we binnen 2 jaar onze eigen munt weer invoeren en onze eigen grenzen weer controleren.

  Like

 13. Republikein zegt:

  Dat mens is te scharen bij de enorme massa van niet goed snik.

  Like

 14. Deze vrouw is een potentieel gevaar voor onze Rechtstaat /Democratie. Zij heeft niets op met onze vrijheden : vrijheid van meningsuiting, vrijheid van zelfbeschikking. Dit wordt op grote schaal in China al toegepast : volledige controle over gedrag en manier van levensstijl, zelfs het denken wordt gemanipuleerd (Huawei!) Deze Noord-Koreaanse manier van leven /werken, uitgezonderd de ‘elite’, moeten wij NIET willen. Onze Democratische Rechtsstaat is mede door de MP Rutte én linkse fractievoorzitters al dusdanig ondermijnd, dat andere invloeden hier op in spelen : de Islam, het werkelijke gevaar voor de hele Westerse wereld. Deze menshatende ideologie is bezig om onze, van oorsprong Joods – Christelijke normen en waarden om te vormen, en de ‘sharia’ op te leggen. En dit wordt door vóór al ‘links’ als islamofobisch /racistisch afgedaan. Terwijl de gruwelijke voorbeelden al decennia lang zichtbaar zijn. De ‘volgers ‘.vsn deze ideologie, and die haaks staat op de ‘Westerse’ begrippen, heeft inmiddels brutale vormen aangenomen. De moslim’s beginnen zich sterker te gaan voelen, dat ze het niet meer Verbloemen, waar de ‘islam’ voor staat :onderwerping = onderdrukking. Het communisme is zo een ideologie, en deze mevrouw gaat hetzelfde uitvoeren : het ‘nieuwe’ communisme, of neo-fascisme? Hoe het ook zij, tegengas geven, en onze vrijheden (weer,) bevechten. Via de ‘pen’, protest, en zoals het zich laat aanzien, een burgeroorlog. Dat is de laatste mogelijkheid, met machtswellustelingen, zoals die in de regering /overheden zich bevinden, en de bevolking niet dienen, maar uitbuiten : het ‘recht van de sterkste’ – mentaliteit. WAKKER WORDEN.

  Like

 15. Jules Vismale zegt:

  Ursula von der Leyen is feitelijk “geboren” uit Angela Merkel met haar onzalige plannen om die akelige EU zogenaamd te gaan hervormen terwijl de afkeer en verdeeldheid daartegen tot recordhoogtes stijgen! Dat zelfs bepaalde immigranten zich zo uitvretend en ondankbaar vertonen bewijst dit artikel:

  Syrische vluchteling verdedigt vluchtelingenvakanties in Syrië: ‘We verdienen vakantie van alle haat in Europa!’

  Syrische vluchtelingen hebben het recht op vakantie naar Syrië te gaan, en daarmee niet hun vluchtelingenstatus (is dat echt zo?) in Europese landen te verliezen. Dat beweert de knettergekke Syrische vluchteling Aras Bacho, die woonachtig is in Duitsland. Hij vindt dat hij en z’n lotgenoten een tijdelijke ontsnapping aan de “haat” van Duitsland verdienen.
  Weet deze walgelijke bedrieger zelfs niet eens dat Duitsland, of beter gezegd de linkse elite aldaar) tallozen van zijn soort daar gastvrij binnenhaalden, hen hebben oververwend en -beschermd, verkeerde dingen van hen gedoogden en iedereen die kritieke op hen hadden gingen verketteren?

  Op zich hebben die Duitsers het niet verkeerd voor elkaar. Waar wij het vooral moeten hebben van zich moreel verheven voelende (linkse) BN’ers die mensen te moeten spreken voor tienduizenden Syrische vluchtelingen in ons land, heeft Duitsland blijkbaar gewoon keihard door Twitter geverifieerde Syrische vluchtelingen die gewoon voor zichzelf kunnen praten voor duizenden volgers. Dat is toch mooi of niet soms?

  Maar dat is dan helaas ook meteen waar al het goede nieuws ophoudt, want veel zinnigs komt er niet uit de hierboven beschreven Aras Bacho (“Syrischer Flüchtling • Kritisch • Kolumnist • Flüchtlingshelfer“).
  Niet alleen noemt hij zichzelf columnist net als alle andere zichzelf belangrijk vindende millennials op dit continent, maar ook komt er volstrekte waanzin en grote ondankbaarheid uit de mond van de jongeman die zich in Europa gevestigd heeft.

  Aras beweert namelijk dat vakanties naar het thuisland dat men wegens levensgevaar ontvlucht heeft, gewoon goed te praten zijn. Vluchtelingen uit Syrië verdienen namelijk om even weg te komen (blijf toch anders gewoon weg hier, ondankbaar stuk vreten!) van alle “haat” die er heerst in deze contreien:

  “Als iemand die veel vluchtelingen kent die op vakantie zijn in hun thuisland, kan ik alleen maar zeggen dat deze mensen het verdienen om hun rust te nemen van Duitsland, van de haat, en om hun familieleden te bezoeken en weer terug te keren. Dat hebben ze nodig!”

  Dat kan natuurlijk best zijn. Maar dan is er één ding dat ze niet nodig hebben: hun status als vluchteling in Duitsland (of Nederland, for that matter). Als ze probleemloos Syrië in en uit kunnen reizen, is er dus geen noodzaak om een ruimhartig asielbeleid (bovendien kiezen ze er zelf voor om zich bij iedereen gehaat te maken met hun valse streken!) te voeren hier in West-Europa. Toch?

  Laat alsjeblieft dat hele ondemocratische en kunstmatige misbaksel van een EU zo snel mogelijk in elkaar storten als een flatgebouw waar de fundamenten met dynamiet zijn ondermijnt!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s