Waar zijn de christenen?

(Door: “bezorgde burger”)

Dit was de hoofdvraag van een Canadese reportage die ik onlangs gezien heb. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van de vele kerken die tijdens Corona gesloten werden, 8 kerkvoorgangers die in Canada werden gearresteerd en tenminste 45 kerken die in de afgelopen tijd werden verwoest door brandstichting. In de afgelopen weken was er meer verontrustend nieuws. Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal stond de politie machteloos toe te kijken hoe Marokkaanse jongeren binnensteden verwoestten in Nederland, België en Frankrijk. Zogenaamde immigranten maakten in oudejaarsnacht de dienst uit in diverse Duitse steden in Duitsland waarbij zelfs hulpverleners werden bestookt met zwaar vuurwerk en geweld.

Aan onze oostkant in de Oekraïne is een nieuwe tiran bereid zijn eigen bevolking op te offeren en deinst niet terug om middels provocaties een atoomoorlog te ontketenen. De Polen kunnen niet wachten om zich in het conflict te mengen, in Kosovo laait de Balkan-oorlog weer op, in de Oostzee wordt een belangrijke pijplijn opgeblazen. Het tot voor kort zo welvarende en veilige Europa staat in brand. Toevallig, alhoewel ik niet in toeval geloof als het om de bijbel gaat, kwam ik deze tekst tegen in Jesaja 1:4, 7-9:

4: Ah, zondige natie, een volk beladen met ongerechtigheid, nakomelingen van boosdoeners, kinderen die corrupt handelen! Zij hebben de Heer verlaten, ze hebben de Heilige van Israël veracht, zij zijn volkomen vervreemd.

7: Uw land ligt verlaten; uw steden zijn verbrand met vuur; in uw nabijheid verslinden vreemdelingen uw land; het is verlaten, als door vreemdelingen omvergeworpen.

8: En de dochter van Sion is verlaten als een stand in een wijngaard, als een hut in een komkommerveld, als een belegerde stad.

9: Als de Heer der heerscharen ons niet een paar overlevenden had achtergelaten, zouden we zijn als Sodom, en worden als Gomorra.

Geschreven in een heel andere tijd zijn de vergelijkingen met de onze stuitend, temeer omdat ook onze maatschappij zich sinds de seksuele revolutie van de jaren ´60 in een soortgelijke immorele en goddeloze toestand bevindt als Israël ten tijde van Jesaja. Wat me opviel in Jesaja 1:8-9 is dat God ervoor zorgde dat er een klein aantal Israëlieten achterbleef dat God wel trouw bleef. En deze Israëlieten hadden een duidelijke opdracht: ervoor zorgen dat het land niet verviel tot een compleet goddeloos Sodom of Gomorra. Wij bevinden ons in een soortgelijke situatie nu we de eindtijd naderen. In 2 Thessalonicensen 2:7-8 staat:

7: Want de verborgen macht van de wetteloosheid is al aan het werk; maar degene die haar nu tegenhoudt, zal dat blijven doen totdat hij wordt weggehaald.

8: En dan zal de wetteloze worden geopenbaard, die de Heer Jezus met de adem van zijn mond omver zal werpen en door de luister van zijn komst zal vernietigen.

Het enige wat de Satan en zijn wereldregering in onze tijd nog tegenhoudt, is de Heilige Geest. Wij leven in een continent wat steeds onchristelijker wordt en het lijkt erop dat we ons inmiddels tot het laatste kleine restant christenen mogen reken die overblijven. De christenen onder ons zijn, net als in Jesaja’s tijd, de laatsten die middels de heilige geest Satan in zijn macht begrenzen. Is het niet een enorme eer dat God ons deze verantwoordelijkheid heeft gegeven?

Maar uiteraard komt deze verantwoordelijkheid ook met een reactie van Satan zelf. En de afgelopen jaren hebben we geleerd hoe deze aanvallen plaatsvinden. Door rijkdom, entertainment, goed klinkende menselijke filosofieën en veel afleiding hebben Europeanen massaal de kerk de rug toe gekeerd. De resterende christenen worden nu vooral bedreigd door een ander fenomeen. We merken in toenemende mate hoe belangrijke thema’s niet meer aangesproken kunnen worden.

De corona maatregelen hebben christenen uiteengedreven. Er ontstond een groep die de kerken open wilde houden en God wilden blijven gehoorzamen door te blijven samenkomen, en een groep die de overheid wilden dienen en de kerk liever sloot. Er was een groep die niet boog voor de tirannie van de overheden en weigerde zich aan het medische experiment te onderwerpen, en er was een groep die toegaf aan de tirannie en gehoorzaamde. Nu worden we met een nieuw fenomeen geconfronteerd; massale sterfte, ziekte en misgeboorte waarvan steeds meer bewijs lijkt te komen dat ze door de experimentele injecties veroorzaakt worden. Als dit klopt, dan worden we de komende tijd geconfronteerd met de grootste massamoord uit de menselijke geschiedenis waarvoor de overgrote meerderheid van politici, media en artsen verantwoordelijk is. Een verdorven volk kiest of krijgt verdorven leiders die het land in puin achterlaten.

Spreuken 28:3: Een heerser die de armen onderdrukt is als een hagelbui die geen gewassen achterlaat.

En zoals Zelensky en zijn maffiakliek als een hagelstorm eerst het Russisch sprekende deel en nu zijn hele land in puin legt, zo zijn de goddeloze leiders van Europa en Noord-Amerika graag bereid mee te doen, waarbij velen zelfs een atoomoorlog niet schuwen. En overal waar deze goddeloze wereldleiders toeslaan, laten ze landen in puin achter. Vietnam, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, telkens weer bereidden de satanische wereldmachten ons voor op een nieuw conflict, telkens weer werden we overstelpt met propaganda en leugens en telkens weer eindigden de verloren conflicten in dood en verderf, in een hagelstorm die landen in puin legden.

En net zoals in de aanloop naar al deze conflicten moet er wederom een zondebok worden gezocht en draait de hele propagandamachine weer op volle toeren om een nieuwe oorlog uit te lokken. Voor de zoveelste keer zien we het afschuwelijke gezicht van Satan met een nieuw uiterlijk, een nieuwe ideologie en de zoveelste verleiding. En helaas zijn christenen, als het om de provocatie met Rusland gaat, wederom verdeeld. Maar verdeeld waarover? Heeft het Nieuwe Testament ons niet genoeg gewaarschuwd voor komende conflicten, oorlogen, ziekten en armoe? Weten wij niet wie hiervoor verantwoordelijk is? Als we stilzwijgend goedkeuren dat goddeloze leiders nieuwe zondebokken zoeken, nieuwe conflicten starten en als we ons wederom laten verleiden door hun propagandamachine, zijn we dan niet bezig om licht en duister te mixen?

Staat er niet in 2. Korinther 6:14-18:

14: Wees niet verbonden met ongelovigen. Want wat hebben gerechtigheid en slechtheid gemeen? Of welke gemeenschap kan het licht hebben met de duisternis? 15 Welke harmonie is er tussen Christus en Belial? Of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? 16 Welke overeenkomst is er tussen de tempel van God en afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft: “Ik zal bij hen wonen en in hun midden wandelen, en ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.”[c]

17: Daarom, “Ga uit van hen en wees afgescheiden, zegt de Heer. Raak geen onrein ding aan, en Ik zal u ontvangen.”

18: En, “Ik zal een Vader voor jullie zijn, en jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige Heer.”

Hoe kan God onze vader zijn als we samenspannen met goddelozen? Hoe kunnen we het werk van de heilige geest uitvoeren als we recht en onrecht combineren, als ons verhaal zich niet onderscheidt van de leugens en de propaganda van de ongelovigen. Als de Heilige Geest het enige is wat Satans wereldregering belemmert, hebben christenen dan niet de belangrijke taak om te getuigen waar we kunnen en alle leugens in de wereld bloot te leggen? Jezus ging de confrontatie met goddeloze hypocriete leiders nooit uit de weg. In Johannes 8:44-47 sprak Hij ze op de volgende manier toe:

44: U behoort tot uw vader, de duivel, en u wilt de wensen van uw vader uitvoeren. Hij is een moordenaar van het begin af aan en houdt zich niet aan de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Als hij liegt, spreekt hij zijn moedertaal, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

45: Maar omdat ik de waarheid spreek, gelooft u mij niet!

46: Kan iemand van u mij schuldig maken aan zonde? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij dan niet?

47: Wie bij God hoort, hoort wat God zegt. De reden dat jullie niet horen is dat jullie niet bij God horen.”

Zou de boodschap van alle christenen niet het tegenovergestelde moeten zijn van wat Rutte, Kaag, De Jonge, Zelensky en het WEF verspreiden? Hebben Jezus, de apostelen, Johannes de Doper, Jesaja, Jeremiah, Daniel, Micah, Amos niet stuk voor stuk tijdens hun leven de verdorven leiders en goddeloze bevolking veroordeeld? Velen zelfs met de dood tot gevolg?

Een veel gehoorde reden voor de slappe opstelling van christenen en kerken is dat Paulus in Romeinen 13 oproept de autoriteiten te gehoorzamen. Moeten we echt deze generatie ‘moderne’ leiders gehoorzamen als hun wetten en daden lijnrecht tegenover Gods woord staan? Uit handelingen 5:29 maakten Peter en de apostelen duidelijk dat we God boven mensen moeten gehoorzamen. En Daniel weigerde wetten te volgen die tegen Gods regels indruisen. Als de gevolgen van de desastreuze corona-maatregelen de kerken al verdeelden, hoe kunnen we dan bij de volgende aanval blijven staan? Als we in het begin van de beproevingen al toegeven, hoe kunnen we dan denken dat we verderop in de strijd ineens wel sterk zullen zijn?

Deze week heb ik een uitzending van John MacArthur gehoord en daarin kwamen 2 hele toepasselijke uitspraken voor: Er zijn gelovigen die sterk en vol overtuiging in het geloof staan en die nooit zullen buigen voor tirannie of verleiding en er zijn gelovigen die bij de geringste weerstand al toegeven en er bestaan alle mogelijke tussenliggende varianten.

Uiteraard wil iedereen bij de eerste groep horen. Een held die niet zwicht voor geweld en onbuigzaam elke aanval weerstaat. Maar waarom hebben zoveel gelovigen slappe knieën en gooien ze bij het minste of geringste de handdoek in de ring? Volgens MacArthur, en ik sluit me daar volledig bij aan, ligt dit niet aan karakter, geslacht of genetische eigenschappen, maar puur en alleen aan de volwassenheid van zijn of haar geloof. En om te groeien in het geloof zijn 2 eigenschappen van levensbelang.

De eerste is liefde; “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” 38 Dit is het eerste en grootste gebod. 39 En het tweede is daaraan gelijk: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’ 40 Aan deze twee geboden hangen de hele wet en de profeten.”
Johannes 22:37-40

Deze liefde bestaat uit liefde voor mede christenen. Een open en eerlijke relatie met mede christenen zorgt ervoor dat we elkaar steunen, versterken en corrigeren.

Zoals ijzer ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de andere.
Spreuken 27:17

Het is belangrijk dat we andere christenen ontmoeten, zodat we elkaar kunnen sterken en van elkaar kunnen leren in onze groei in ons geloof. Vroeger hadden we hiervoor een , maar helaas kan ik u inmiddels alleen maar afraden om naar de meeste kerken te gaan, omdat u dan net zo goed een D66-bijeenkomst kunt bezoeken.

Maar is het wegvallen van de kerken in Nederland niet ook een mooi iets? Het reinigende effect zorgt ervoor dat steeds duidelijker wordt wie echt christen is en wie niet. En gelukkig zien we ook steeds meer initiatieven om de kerkelijke instanties van vroeger te vervangen. Bijvoorbeeld door huisgemeenten zoals de eerste christenen elkaar troffen.

De tweede eigenschap die voor gelovigen absoluut noodzakelijk is, is vreugde aan Gods woord. God heeft Zijn almacht op diverse manieren bewezen en wij leven in een tijd waarin bijna alle profetieën uit de bijbel zijn uitgekomen. Wij leven in een tijd waarin we oneindig diep kunnen graven in historisch materiaal dat ons inzicht en bewijs levert dat Bijbelboeken kloppen. We leven in een tijd waarin het levenswerk van de beste theologen die de wereld ooit gekend heeft slechts een paar muisklikken verwijderd is.

Alleen als we verslaafd raken aan Gods woord, als we continu willen leren van de schat van informatie die in de Bijbel staat, pas dan leren we de Heer onze God echt kennen. Pas dan raken wij overtuigd van Gods kracht en genade en pas dan durven we ons ook helemaal aan hem over te leveren. Als we overtuigd zijn van Gods almacht en gerechtigheid en de vreugde van Zijn heilige geest in ons voelen, pas dan zullen we uit volle overtuiging volharden in de moeilijke tijden die op ons afkomen.

Want hoe kunne we in de wellicht naderende eindtijd standvastig blijven als we nu al steeds wat water bij de wijn doen. Als we blijven toegeven aan overheden en internationale organisaties, wanneer trekken we dan een lijn? Is Gods Woord niet de absolute waarheid en onze enige leidraad waarop we elkaar moeten aanspreken, corrigeren en versterken? Als we ook maar een beetje toegeven en verslappen, zijn we dan ineens sterk genoeg als de kerk echt wordt aangevallen?

17: Daarom, beste vrienden, wees gewaarschuwd, wees op uw hoede, zodat u niet wordt meegesleept door de dwaling van de wettelozen zodat u uit uw veilige positie valt.

18: Maar groei in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de glorie, nu en voor altijd! Amen.
2. Petrus 3:17-18
handelingen 14: 22
1. Korinther 15:58

In Ierland, een land binnen de EU, werd in september Enoch Burke opgepakt. Enoch Burke is leraar en overtuigd christen. Toen een van zijn leerlingen een ‘geslachtsverandering’ onderging, weigerde Enoch deze persoon met een andere titel aan te spreken. Volgens Enoch stond er duidelijk in de bijbel dat God 2 geslachten had gecreëerd en de bijbel maakt duidelijk dat het onmogelijk is om het geslacht dat God ons schenkt te veranderen of dat er nieuwe geslachten bij kunnen worden bedacht. Hierop stelde de school waar Enoch werkzaam was een huisverbod in, maar Enoch weigerde in te binden en bleef zijn werk uitvoeren. Daarop werd de politie ingeschakeld en aangezien we nu in een samenleving wonen waarin wetten worden gemaakt om zondig en immoreel gedrag te beschermen, werd Enoch voor onbepaalde tijd opgesloten. Voor de kerst heeft Enoch aan de rechter een verzoek ingediend om de kerstdagen in zijn kerk en bij zijn familie door te brengen. De rechter oordeelde dat als Enoch bereid was meerdere geslachten te erkennen en de omgebouwde persoon bij de nieuwe titel aan te spreken, hij onmiddellijk zou worden vrijgelaten. De school voegde hier aan toe dat hij dan ook zijn oude functie als leraar binnen de instelling weer mocht oppakken.

Enoch antwoorde daarop: “If this court so determines, I will never leave Mountjoy Prison if in leaving the prison I violate my well informed conscience and religious belief and deny my God. It seems to me that I can be a Christian in Mountjoy Prison or be a pagan and respecter of transgenderism outside of it. I know where I belong. My faith has led me to that place and will keep me there, God helping me.

Als deze rechtbank zo bepaalt, zal ik Mountjoy Prison nooit verlaten als ik daarbij mijn goed geïnformeerde geweten en religieuze overtuiging schend en mijn God verloochen. Ik moet de volgende keuze maken: christen zijn in Mountjoy Prison of een transgenderisme respecterende heiden daarbuiten. Ik weet waar ik thuishoor. Mijn geloof heeft me naar de gevangenis geleid en zal me daar houden, zo waarlijk helpe mij God.

Wanneer u wordt gearresteerd en berecht, maak u zich dan van tevoren geen zorgen over wat u moet zeggen. Zeg gewoon wat u op dat moment wordt gegeven, want niet u spreekt, maar de Heilige Geest.
Markus 13:11

Terugkomend op de vraag “waar zijn de christenen?” kunnen we niet anders dan concluderen dat we ons te weinig onderscheiden, omdat we ons door satan uiteen laten drijven. Dat velen van ons bang zijn en verzoeken licht met duisternis te mengen door een beetje aan de overheid en de wereld toe te geven en aan de andere kant God zoveel mogelijk trouw te blijven. Maar een ieder van ons weet dat er veel op het spel staat en dat 2 meesters dienen niet onbestraft blijft. Wij christenen moeten elkaar ondersteunen en sterken, zodat een ieder van ons klaar is voor de volgende aanval van Satan. Een ieder van ons die niet bereid is om alles op te geven en zijn kruis te dragen, die niet bereid is om voor Christus alles op te geven en zoals Enoch Burke een gevangenisstraf te accepteren, moet alles in het werk stellen om zijn/haar vertrouwen in de Heer te herstellen en vergroten.

Alleen als wij, gedreven door de heilige geest, een licht in de wereld zijn en ons niet bang laten maken voor de consequenties van het volgen van de Heer zullen we opvallen.

Er is een alternatief voor de falende politiek, voor alle falende filosofieën, voor alle falende religies. Een gezonde aversie tegen de bestaande systemen en de bereidheid om de enige ware God echt te leren kennen, is het enige wat nodig is om deel te worden van dit alternatief. De heilige geest doet de rest en ik garandeer u dat u binnen de kortste keren net zo’n luis in de pels zult zijn als Enoch Burke, dat u zonder enige angst de waarheid zult blijven vertellen en dat u als beloning het eeuwige leven zult krijgen.

Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want God zal hen volledig tevreden stellen.
Mattheus 5:6

Door:
“bezorgdeburger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

61 reacties op Waar zijn de christenen?

 1. Olie bol zegt:

  Zo dat was meer dan de tien geboden

  Geliked door 2 people

 2. Htskday zegt:

  Ach jesus, het is weer zondag… krijgen we dat gezeik ook weer.. 🤮

  Geliked door 3 people

  • BosscheBol zegt:

   @ Htskday. Je kent de here jezus nog, dus misschien ben je nog te redden? Ik zal straks een stukje voor je schrijven van 12 kantjes ..

   Like

   • Htskday zegt:

    @BosscheBol,

    Nâh, doe geen moeite, ik ben niet meer te redden.
    Ik ga als de tijd daar is lekker naar de hell.
    Al die schijnheiligen daar in de hemel vind ik maar niks.
    Ik voel me tussen al die incestuele
    hypocrieten helemaal niet thuis.
    En die domme rondfladderende engelen vind ik ook al helemaal niks.
    Nee, ik heb mijn keus allang gemaakt.

    Ik hoop wel dat daar genoeg bier en lekkere wijven zijn..
    Ome Bob en Harry zullen er ook wel zijn, lijkt mij gezellig..

    Geliked door 3 people

   • Blaffertje zegt:

    @BosscheBol.
    “Htskday. Je kent de here jezus nog, dus misschien ben je nog te redden?”
    Nee, echt niet.
    Hij is net als ik, verstandig en van God losgezongen.

    Like

  • BosscheBol zegt:

   Htskday, nee, de hemel, ook niks voor mij. In het beste geval zingen ze heel de dag van hallelujah en zo en eten van gouden bordjes. Niks aan. En in het slechtste geval beginnen ze tegen elkaar te miepen over wat je allemaal niet mag en wel moet en dan beginnen ze over die geheime codes van ze te zeuren zoals Petrus 12 vers 8 t/m 22.
   Je wilt er niet dood gevonden worden! Nee, dan liever de hel. Bier en lekkere wijven! En de thermostaat staat mooi hoog!

   Geliked door 2 people

  • Jan zegt:

   In de hel is het duister. Daar is absoluut niets te zien. Ook je beide ooms zul je niet kunnen ontdekken. Wees verstandig en niet zo gefrustreerd en maak hier op aarde de juiste keuze. Dom zwammen kan iedereen wel.

   Like

   • bobzelf zegt:

    AHAAAA U BENT ER AL GEWEEST BEGRIJP IK . WHAHAHA DONDERSTRAAL LEKKER OP KLOOTVIOOL

    Geliked door 1 persoon

   • Jan zegt:

    Leuke benamingen heb jij voor mensen. Denk niet dat jij zo dan veel vrienden maakt.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Jan

    BESTE JANNEMAN . JE BENT NIEUW HIER. OF JE HEBT JE NAAM NET VERANDERD ?
    MAAKT VOOR MIJ GEEN FLIKKER UIT.
    JIJ BENT DUS EFFE IN DE HEL WEZEN KIJKEN VOLGENS JE HERSENDODE OPMERKING .
    EN HOE ZAGEN DE SNOLLEBOLLEKES ERUIT IN DE DANCING MET ZWEMBAD . LEUK BANDJE MET MUZIEK ??? VERTEL

    NOU DAN BEN JE BIJ OOM BOB DUS SOWIESO AL AAN HET VERKEERDE ADRES .

    LUL MET VINGERS. IK BEN OPGEGROEID IN ZWART NAZARETH EN IN ROTTERDAM . EN ZO PRATEN ROTTERDAMMERS. DIE ZIJN RECHT DOOR ZEE. EN AAN LOSERS ZOALS JIJ EN JE JEZUS REDT LOTGENOTEN HEBBEN ZE EEN BROERTJE DOOD AAN .

    OF IK VEEL VRIENDEN MAAK ?? NOU IK HEB ER 450 . WAARVAN EEN PAAR ECHTE HELE GOEIE VRIENDEN DE REST ZIJN MEER AARDIGE KENNERS VOETBALVRIENDEN EN. MENSEN DIE IK JAREN GETRAIND HEB OM DE MARATHON
    MEE TE LOPEN DAN WEL UIT TE LOPEN MAAR WEL LEUK
    MAAR DAT ZIJN MEER LEUKE AARDIGE PASSANTEN

    HIER BIJ BERT. HEB IK OOK ENKELE VRIENDEN IN DE LOOP DER JAREN ZEG MAAR MEDESTANDERS, DIKWIJLS OOK ENKEL GEINIGE HUMORVOLLE LIEVE
    DAMES

    EN SOMMIGEN HATEN MIJ HIER., DOOR MIJN EERLIJKHEID MIJN OPENHEID. EN OMDAT OOM BOB DUS EEN KLOOTZAK ZOALS JIJ , DUS EEN KLOOTZAK NOEMT EN OMDAT IK GRAAG MENSEN UITLACH DAN WEL TOELACH
    EN EEN VRESELIJKE HEKEL HEB AAN JEZUS REDT MALLOTEN DIE MIJ EN HARRY EN RAVIAN EN HATSIKIDEE EN VELE ANDEREN ONDER DWANG KOMEN VERTELLEN DAT WIJ SNEL TOT GOD MOETEN KOMEN ..
    WANT HIJ KOMT . ?? HIJ KOMT. NOU EN ?
    HEEFT DIE MASSAMOORDENAAR OOIT IETS VOOR MIJ GEDAAN DAN ??

    EN HELAAS HEBBEN WIJ BESLOTEN DAT ZELF WEL UIT TE MAKEN .

    ZONDER BIJ NA TE DENKEN . LUL

    NOU NA MIJN KOMST HIER EEN JAARTJE OF ?? 9 A 10 GELEDEN DENK IK .

    HOE IK HIER TERECHT KWAM . IS ZELFS MIJ EEN RAADSEL . WHAHAHAH

    E.J.BRON IS ZEG MAAR HET ASTERIX EN OBELIX DORPJE . ZEG MAAR LAATSTE BOLWERK DAT WEIGERT ZICH OVER TE GEVEN AAN CEASAR . ALLES KITS JULIUS EN DE ROMEINEN
    HET LAATSTE DORPJE WAAR DE WAARHEID WORDT GESPROKEN OF JE HET LEUK VINDT OF NIET .

    EN DE MEESTE HIER SPREKEN DUS OOK IEDEREEN RECHTSTREEKS AAN . EN NIET EEN VERSCHOLEN BERICHIE ERGENS TUSSEN PLEUREN

    DAT ACHTERBAKSE CHRISTELIJKE GEDOE. EN HOPEN DAT IEMAND HET LEEST

    DUS ALS JE MIJ WAT WIL VERTELLEN DAN ROEP JE HE BOB OUWE LUL . EN DAN BEGRIJPEN WE ELKAAR. SNAPPIE GELOOFSWAANZINNIGE DIE AL EVEN DE HELLL VAN DICHTBIJ HEEFT GEZIEN ??

    KNAP HOOR. HEET DAAR ??

    DUS HELAAS TREFF JE ALS JE ZO NIEUW BINNEN KOMT AAN MIJ OOM BOB ALTIJD DE VERKEERDE,
    WANT IK HEB DUIZENDEN VAN MALLOTEN ALS JOU IN MIJN LEVEN VOORBIJ ZIEN KOMEN
    EN NETJES DE HONDENZIEKTE GESCHOLDEN BIJ DE GROOTSTE BEDRIJVEN TER WERELD. HEBBIE UM LOSERTJE ??

    DUS ALS JE HIER WILT BLIJVEN TREK DAN DIE REFO STOK UIT JE REET. EN GA JE GREDRAGEN ALS EEN NORMAAL MENS
    EN ANDERS VAL LEKKER DOOD

    KOEKKOEK
    VERDER
    HEB IK NU NOG EEN BOEKWERK AAN REACTIES OM PRCIES TE ZIJN 13. 243 STUKS !!
    MET 21.973 LIKES .

    DUS HEB IK VRIENDEN . IK DENK VAN WEL . WHAHAHAHAHAHAH

    Geliked door 1 persoon

   • Jan zegt:

    Ik denk dat jij op de verkeerde reageert, want ik heb geen scheldwoorden gebruikt voor ome Bob. In de hel moet je wel een airco meenemen want de temperatuur is behoorlijk daar.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Jan

    IK DENK DAT JIJ OP DE VERKEERDE REAGEERT ???

    NOU OM DE GODVERDOMME NIET . LUL !!

    DEZE VRAAG . KAN ALLEEN VAN EEN HUMORLOZE GRIFFO KOMEN

    WIE SCHREEF ER DIT STUKKIE SCHITTEREND GELUL HIER ?? JIJ TOCH ??

    Jan
    Htskday
    2d ago
    In de hel is het duister. Daar is absoluut niets te zien. Ook je beide ooms zul je niet kunnen ontdekken. Wees verstandig en niet zo gefrustreerd en maak hier op aarde de juiste keuze. Dom zwammen kan iedereen wel.

    DUS DAAROM WORDT JE DUS HIER. DOOR KANJERS INEENS VOLLEDIG AFGEZEZAAGD NET BOVEN JE ENKELS ..

    OF IS DE VRAAG . BEN JE DAAR GEWEEST DAN NIET DUIDELIJK ?
    IS DE VRAAG ..HEET DAAR ?? JE OOK ONTSNAPT ??

    WIE VERTELT ER NU IN ZIJN EIGEN WOORDEN . DAT HIJ EFFE IN DE HEL IS WEZEN KIJKEN …

    DE REST IS GEWOON GELUL WAT IK DAARNA SCHREEF . WANT DAN WEET JE OOK AL DAT IK GEEN VRIENDEN HEB ??

    JULLIE GRIFFFOOS WETEN ALLES AL HE . JEZUS KOMT JEZUS KOMT. JEZUS REDT ??

    WIE HEEFT HIJ DAN GERED.

    DUS BLIJKT DAT ONZE JANNEMAN . DUS 1 STERK PUNT HEEFT .

    EN DAT HEET .

    UIT JE NEK LULLEN !!

    GEGROET .

    p.s. die airco is haast leuk . probeer het nogeens ..

    VOORLOPIG BEN JE ERG SLECHT BEGONNEN HIER. WHAHAHAHA

    OOM BOB

    Like

   • Jan zegt:

    Ja dat klopt van de hel heb ik inderdaad geschreven. Ging mij om dat scheldwoord, maar dan heb je inderdaad wel op de goeie gereageerd.
    Dat is dan wel duidelijk. Leuk toch zulke discussies. Meningsverschillen blijven er toch maar zolang je daar zelf gelukkig bij bent en daar vrede bij hebt en dat heb ik dan zit je toch goed. De tijd zal het leren wie gelijk heeft. Dus nog even geduld ome Bobbie 😀😀👍

    Like

   • bobzelf zegt:

    Jan

    KIJK JAN NE MAN NE KE ……

    OOM BOB GEBRUIKT GEEN SCHELDWOORDEN ..
    DIE PRAAT VLOEIEND ALGEMEEN BESCHAAFD ROTTERDAMS .
    EN ZEG MAAR JAARTJE OF 70 NOU ..
    MAAR OMDAT JE NET NIEUW HIER. EN
    EL BIJDEHANTO “” UIT WIL KOMEN HANGEN . ZAL IK HET EFFE VERGETEN

    NATUURLIJK WIJ ZIJN DAG EN NACHT HIER AAN HET DISCUSSIEREN
    MAAR HET MOT WEL GELOOFWAARDIG BLIJVEN LULLO .

    DUS MENSEN DIE WETEN DAT HET DONKER IS IN DE HEL . ???
    ROT TOCH OP MANNEKE

    KIJK DAT WIJ HEBBEN GEHOORD. DAT HET ER LEKKER WARM IS. EN DE THERMOSTAAT OP 22 STAAT I.P.V. 17 VANWEGE GAZZZZ PROBLEMEN
    EN DAT ER EEN GEWELDIGE BAR IS GENAAMD . “”DE DRANKORGELS “” STAAT GEWOON OP DE GEVEL …
    DAT DAAR OMDAT JEZUS REDT BOVEN ALLEEN MAAR GODSDIENSRWAANZINNIGWN OPNEEMT EN DE REST OP MAG PLEUREN

    ZITTEN BENEDEN HELE HORDES LEKKER WIJVEN . DIE ALLEMAAL NET NIET DEUGDEN . EN AANGEZIEN JE ER NIET MEE HOEFT TE TROUWEN IS DAT EEN MOOI BEGIN

    NOU AL ONZE VRIENDEN ZITTEN DAAR OOK . WANT AAN IEDEREEN HIER BIJ ONS BERTUS IS DUS WEL EEN STEKIE LOS. WE HADDEN ER OOK EEN PAAR .
    DAAR WAS ER GEEN STEKIE OF EEN SNAAR LOS. MAAR WAS DE HELE BINNEN KANT VAN HUN PIANO NAAR DE KLOTEN …

    NOU DIE KOMEN DAN BIJ THE BOSS. HIER THE MAN OP HET SCHILD
    DUS IN HET GROTE BOZE BOEK . MET AANTEKENINGEN

    EN DUS NA 3 OF 5 OF 10 X . DE KLOOTVIOOL HIER UITGEHANGEN TE HEBBEN MAG JE NOOIT MEER REAGEREN .

    JIJ STAAT ONDERTUSSEN AL OP 3 MAKKER WHAHAHAHA GOK IK

    DUS ALS JE HET HIER LEUK VINDT. .. DOE DAN LEKKER MEE. MAAR BEGIN NIET OVER JEZUS REDT. EN / OF DE KERK . WANT DAN ZORGEN WIJ HIER DAT JE SNEL OP 10 BONUS PUNTEN STAAT EN JE OPMAG ROTTEN

    WELKOM NOGMAALS . PROBEER HET EFFE. JE KUNT HIER HEEL VEEL OPSTEKEN

    OOM DE WAARHEID GRAAG EN NIKS DAN DE WAARHEID WHAHAHA

    Like

   • Jan zegt:

    Moet zeggen dat je het mooi verwoord heb. Dat moet ik je nageven. Mijn woordkeuze is EVEN wat anders, maar het komt wel over gezien de reacties. Heb inderdaad nog maar een paar maal gereageerd. Normaal doe ik hier niet aan maar zag zoveel onzin voorbijkomen en dacht ach ik zal eens even reageren. Niet wetende dat er een explosie van verhalen hierop kwamen
    Maar één ding moet wel duidelijk worden: Discussies kunnen overal over gaan. Daar zal elke advocaat of rechter het over eens zijn.
    Anders is het geen discussie. Daar komt bij dat wat WAAR is altijd de WAARHEID zal blijven ook al GELOOF je haar NIET. Dit heeft absoluut geen invloed daarop. Dus als 1 en 1 bij elkaar opgeteld 2 is maar jij geloofd dat niet dan vraag ik mij af wat jij daar dan wilt van maken.
    Dan nog één belangrijke les: Wat GOED is blijft GOED al doet niemand het. Wat FOUT is blijft FOUT al doet iedereen het.
    Vind zelf dat ik dit mooi verwoord heb of niet dan😀👍

    Like

   • Blaffertje zegt:

    @Jan.
    Ben je er geweest dan?
    Zal wel een beetje meevallen als je het nu kan navertellen.
    🤣🤣🤣

    Geliked door 2 people

 3. droevige mof zegt:

  Waar zijn de christenen, is de vraag. Ik zie veel christenen in en rond Oekraïne. Oekraïners en Russen zijn orthodox, de Polen zijn meer dan
  katholiek, de VS zijn Gods own Country. En dan zijn er de christelijke partijen
  in de EU, allemaal strijdlustig als het gaat om wapenleveranties.
  Wat heeft Jezus ooit gezegd? “Nee, dat kan me geen reet schelen”, lijkt hun unanieme mening te zijn. Bijbelcitaten helpen niet. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen. ” zegt de baas van de christenen. De praatjes zijn niets waard.

  Geliked door 2 people

  • karton zegt:

   @ droevige mof op 8-1-2023 om 17.04 u.
   Ik word helemaal droevig van uw woorden, @ droevige mof !

   Geliked door 1 persoon

  • koosv8 zegt:

   Heeft er iemand ooit de Paus zijn afkeur horen uitspreken over slachtingen in Afrika door Islamitische groeperingen.
   Dus ze helpen zelf van hogerhand de weerstand naar 0. En daarom zit de verrader Franciscus daar, en niet die conservatieve paus, die nu pas overleden is. Want onder zijn leiding hadden ze zeker weerbaarder geweest. En daarom moest hij aan de kant, niet goed voor het globalistische corrupte machthebbers plan!!!

   Geliked door 2 people

 4. Comerius zegt:

  Heel goed artikel

  Like

 5. ellen zegt:

  Amen brother , God Bless you and all the people they will learn.

  Geliked door 1 persoon

 6. Goed artikel Bezorgde Burger!
  En waar die christenen zijn? Grotendeels verenigd in nepchristenheid, politiek correct grijs, al zolang ik leef en dat in toenemende mate.
  Straks zijn alleen de Tora-praktiserende Bijbelse gelovigen over, dwars door de eindtijd heen de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua tegemoet.
  Want die “weerhouder”, datgene wat het kwaad weerspreekt en tegenhoudt, is de Tora met als kern de 10 geboden, als je die overboord gooit en van God-los wenst te leven, komt het beest in elk mens met meer kracht tevoorschijn.
  Zie 2 Thess. 2:3-12 en in vs. 7 lees je dan ook, dat “het geheimenis des Tora-loosheid (wetteloosheid) t.t.v. Paulus al werkzaam was.
  Immers, de niet-Joodse volken kenden de Tora niet en leefde er niet naar, hoewel de Tora bij alle mens in hun geweten is ingeschapen, zeker de 10 geboden als kern.
  Dat proces van Toralosheid is alleen maar toegenomen, het zout der aarde is zoek ( dat zijn immers de Bijbelse gelovigen, zoals Yeshua ons noemt in Matth. 5:13,14 en het licht der wereld.
  Als het zout zouteloos is geworden, is het alleen maar geschikt om door de mensen vertrapt te worden en dat zal men letterlijk meemaken.

  Welkom op onze site om te lezen hoe je zo’n lichtgevende, pittige Bijbelse gelovige kan gaan worden.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  torayeshua.nl

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   HE GRAFZERK WE KOMEN JE TABERNAKEL AFFAKKELEN .
   BEL JIJ JE ZUS EFFE.
   OF JE GOED VERZEKERD BENT . HOEWEL JEZUS ZAL WEL WEER NIET OP TIJD DE BRANDWEER REGELEN

   JODEN VERGASSEN ?? HIJ KOMT HIJ KOMT ??
   JODEN IN DE FIK STEKEN ?? HIJ KOMT HIJ KOMT ??

   DONDERSTRAAL HIER TOCH OP MAN . EXODUS 12 VERS 11

   DIE WAS IN ODESSA WAAR 50 RUSSISCH ORTODOXEN LEVEND VERBRAND WERDEN OOK WEEEEER NERGENS TE VINDEN

   MATHEUS 12 VERS 11

   OVER DE DODEN NIET DAN GOEDS HE. GRAFZERK

   Geliked door 2 people

 7. Hi Bezorgde Burger,
  Prima artikel, ik heb 2 keer gereageerd, komt niet door, technisch foutje denk ik , dit is een 3e keer als test, zie verder Tora-yeshua.nl
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • bobzelf zegt:

   IK DENK DAT JEZUS ZELFS JE LEUGENS NIET PLAATST

   ZOU OOK KUNNEN . FANTAST .

   TABERNAKEL TE KOOP TEGEN IEDER AANNEMELIJK BOD. EXODUS 11 VERS 28

   STEEK DE FIK ER MAAR IN . OF BEL DE FILISTIJNEN

   DIE HEBBEN NOG EEN APPELTJE TE SCHILLEN MET DIE MAFKEES BOVEN .

   SAMSON 71 VERS 12 MET DELILAHHHHHH

   Geliked door 1 persoon

   • Jan zegt:

    Filistijnen zijn zielige mensen. Je kunt ze wel weer bellen, maar ze zullen weer verliezen tegen de God van Abraham, Isaäc en Jacob. Bespaar je de moeite

    Like

   • bobzelf zegt:

    Jan

    WHAHA DIE JANNEMAN TOCH ..

    JA MAAR AANGEZIEN DIE VRIEND VAN JOU
    NU PAS 4500 JAAR NERGENS MEER EFFE KOMT HELPEN

    HEBBEN DE FILISTIJNEN VAN NU EEN EIGEN VRIEND GECHARTERD .

    EEN ZEKER GOD GENAAMD IRAN . SCHIJNT OOK VELE KERNBOMMEN OP VOORRAAD TE HEBBEN

    DUS IK ZOU DIE GRAPJAS. DIE NOU PAS 4500 JAAR OP DE BUS STAAT TE WACHTEN
    OP DE LIJN CAIRO JERUZALEM BIJ BUSHALTE 39 ….DE SINAI

    EENS WAKKER SCHOPPEN . OF DE DRANK WEGHALEN ZOU OOK EEN OPLOSSING KUNNEN ZIJN

    JULLIE HEBBEN EEN EINDELOOS VERTROUWEN . OP DIE MAN OP ZIJN VLIEGENDE TAPIJT OP DE EFTELING. DENK IK

    OOM MANITOU DE ENIGE ECHTE

    Like

   • Pieter zegt:

    lees de reacties nou eens terug. het niveau is werkelijk te laag om te kunnen meten.
    wat een ongelofelijk kleuterklasniveau!

    ik beveel deze site regelmatig aan bij gelijkgestemden, maar daar stop ik maar mee.
    ik wil niet geassocieerd worden met mensen die erom wedijveren zo grof mogelijk uit de hoek te komen.
    de artikelen die hier geplaatst worden, verdienen dit soort reacties niet!

    Like

   • bobzelf zegt:

    Pieter zegt:
    10 januari 2023 om 14:57

    ik beveel deze site regelmatig aan bij gelijkgestemden, maar daar stop ik maar mee. ??

    NOU PIETERTJE DAT IS EEN GOED EN UITSTEKEND PLAN .

    ALLEEN AL HET WOORD ?? GELIJKGESTEMDEN ??

    EERST HEB JE ONZE KERST VERZIEKT. WANT WIJ MOESTEN LID WORDEN ??

    DAN ROEPT ER 1 ZO’N KLUIVENDUIKER . IK PLAATS NOG MAAR EEN BERICHT . OVER JEZUS REDT . EN DE GEILE GEEST
    WANT WIJ HADDEN HET NOG STEEDS NIET BEGREPEN

    KOM JE DE VOLGENDE KEER BINNEN . EN WIJ ALLEMAAL OP ONS KNIEEN EN DE HANDEN ACHTER ONS HOOFD.

    EN NOU GELOVEN IN JEZUS EN DE ALMACHTIGE DRONKENLOR

    ANDERS KNAL IK JULLIE KOP ERAF.

    VUILE KLOOTHOMMEL

    AHAAA EEN SACHARIJNIGE GRIFFO
    DIE ZELFS NOG NIET LACHT .ALS HIJ EEN DROL LANGS DE MUUR OMHOOG ZIET KRUIPEN

    HET 12e gebod . het IS VERBODEN TE LACHEN
    U MOET DE WETTEN NALEVEN
    EN
    ANDERS STERVEN DOOR DE WET..
    JA DREIGEN TEGEN LIEVE MENSEN DIE WEL HUMOR HEBBEN . BESTE LUL MET VINGERS ??

    JA WIJ WISTEN DAT NIET. WIJ WISTEN ALLEEN MAAR
    DAT MOZES IN DAT ZEIKWEER
    IN DIE BERGEN
    OP DIE JEZUS NIKES
    DUS WEG GLIBBERDE
    EN TOEN DIE TAFEL MET GEBOD 11 T/M 15
    UIT ZIJN KOUWE KLAUWEN HEEFT LATEN GLIBBEREN

    IS ALLEMAAL ONZE SCHULD HIER NATUURLIJK ??

    MENEER DOE MIJ EEN LOL . EN PLEUR NAAR EEN
    1 OF ANDERE SEKTE OP EEN BLOG OP INTERNET
    XANDER ??
    JEZUS REDT WEER NIET ??
    IK KOM IK KOM ??
    EERST PAPA EFFE. DE GROEP UIT EPE ??
    OF DE NIEUWE GROEP “‘ STOP UW GRIFFO LEUTER IN EEN KLEUTER ?

    DUS ER IS KEUS ZAT TOCH LOSER .. ???

    EN LAAT ONS LACHEN OM JULLIE EFTELING BOEK MET
    VERZINSELS. EN DAT EEN HEEL NIEUW TESTAMENT VOL !!

    HEBBEN WIJ OF IEMAND HIER POEP GEROEPEN ????
    DAT JIJ INEENS VERSCHIJNT . VUILE SACHARINA ??

    HEBBEN JULLIE GEVRAAGD OF JEZUS REDT WELKOM WAS ??

    KIJK JE HAD NATUURLIJK OOK EEN FOTO VAN JE ZUS KUNNEN PLAATSEN !!

    OOH DAT HAD JE AL GEDAAN . DIE LINKSE DAME OP BLOG. IK ZEG NIKS ………… VAN ONS BERTUS .
    MET DAT DUITSE INTEELT MEISSIE MET DIE SNOR ??

    DUS INDERDAAD
    FIJNE REGEN
    EN
    FIJNE CHRISTELIJKEN
    DAAR WORDT JE ALTIJD ZEIK NAT VAN .
    WAARVAN AKTE DUS OUWE OME BOB UIT 1915
    ROT LEKKER OP .
    KIJK VOORAL UIT MET UITSTAPPEN IN DE XANDER BUSSEN

    DIE OP EN UITSTAPPEN ZIJN ALTIJD KNAP HOOG.

    OUWE SCHRIFGELEERDE . HUMOR ??
    WAAR ?

    IN DE GRIFFO KERK . IK HEB DAAR NOG NOOIT IEMAND ZIEN DAN WEL HOREN LACHEN

    DAS WAR VERBOTEN MEIN FREUND
    OPZOUTEN GRAAG DANK U
    ZO
    DIE BUS IS DUIDELIJK NOG NIET WEG VANDAAG ? WHAHAHAHAHAH

    Like

  • Htskday zegt:

   @ikbengeenkokmaarjoodsgristelijkepastorofzoiets..

   god heeft de webmaster even gebeld, komt goed, je stukkie komt eraan.

   Hij zat een beetje in dubio of hij je rotzooi wel of niet zou plaatsen.
   Maar omdat elke idioot hier mag reageren, (is vrijheid van meningsuiting..) bent u toch door de ballotagecommissie goedgekeurd.
   Zelfs klaas, david en tijl mogen hier hun vuilnisbak legen, dus waarom
   ikbengeenkokmaarjoodsgristelijkepastorofzoiets niet.

   Het is toch een kut topic anyway, dus hartelijk gefeliciteerd, u bent er doorrr… schijt de boel maar onder..

   Geliked door 2 people

   • Jan zegt:

    Echt enorm zielig zo’n reactie. Hoop dat je niet meer reageert.

    Like

   • Harry zegt:

    Nou Jan ,

    jullie vromen maken het er zelf naar !
    Wat kopen we voor die religieuze onzinverhalen ?
    Waarom moet ONS dat opgedrongen worden ?
    CHRISTENWAPPIE !

    Lees nou die bijbelonzin eens na met een nuchter verstand , dan zie je toch ook wel dat het allemaal gelul is ?

    ” Nee hoor we gaan gewoon dóór , we blijven aan het drammen ” ; eigenwijze klootzakken .
    Zijn jullie nou te stom om te snappen dat velen die zich aan “het christendom ” hebben ontworsteld , geen enkele behoefte hebben om opnieuw in dat moeras getrokken te worden ?
    Jullie zijn aan de verliezende hand .
    Jullie zijn etters die blijven donderstralen .
    De afbraak van het geloof gaat door .
    Jullie doen net zoiets als dat hitler ons nú , 78 jaar na afloop van de oorlog nog zou komen treiteren .
    Alleen houden jullie dat al 2000 jaar vol .
    Compliment voor je hardleersheid .

    Like

   • Jan zegt:

    Dankjewel Harry, toch iets positief. Mooi verwoord!

    Like

 8. Dat ging beter, ons aller webmaster zal het wel regelen denk ik.
  Shalom
  Ben

  Like

 9. David zegt:

  Like

  • bobzelf zegt:

   GERT JAN SEGERS ,, ?????? JESAJA 14 VERS12

   ALS ER GODVERDOMME … ( DE 15 GEBODEN . ) 1 LANDVERRADER RONDT LOOPT ALS BROER VAN
   JUDAS ISKARIOT . . DAN IS HET
   DE ETTERBAK GERT JAN SEGERS . WEL

   MIJN GOD HIJ IS DIEGENE DIE NEDERLAND NAAR GOD HIELP DOOR ALTIJD MET DE VVD MEE TE STEMMEN

   MOGEN SODOM EN GOMORRAH INCL HELE ERNSTIGE EN STEVIGE GONORRHEA ZIJN DEEL ZIJN

   MOGE DE CU LEIDER BRANDEN IN DE HEL

   MAAK ER MAAR EN ZOUTPILAAR VAN . VAN DIE STUK JEZUS REDT GETEISUM
   EZELCHIEL 25 VERS 12 . VAN DE DODEN NIETS DAN GOEDS .

   VUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR . GENISIS 12 VERS 31

   Geliked door 2 people

   • karton zegt:

    @ bobzelf op 8-1-2023 om 20.54 u.
    Na het lezen van uw reactie, oom Melchior, heb ik écht rustig én zónder nachtmarie kunnen slapen; volgens m’n echtgenote heb ik zelfs midden in de nacht gemompeld : “Die oom Bob toch, wáár haalt tie ’t vandaan ?”
    Dat vraag ik mij inderdaad af : waar haalt u ’t vandaan ?
    Waar heeft u die gigantische bijbelkennis opgedaan ?
    Ik wens u én uw mooie meissie een vrolijke en zonnige dag op ’t strand nabij Edem !

    Like

   • bobzelf zegt:

    karton

    GEGOEDE BERG OUD PAPIER . HIER .

    EERLIJK GEZEGD , DENK IK DAT IK DAT U AL EENS VERTELD HEB .!!
    IK ZOEK NIKS OP ..
    IK LEES HIER BIJ BERT IETS DUS DAN HEB IK EEN OPSTAPPIE SNAPPIE

    NOU DAARNA GAAT HET BOVENIN .. VAN DIK HOUT ZAAGT MEN PLANKEN

    IK HEB EEN FABULEUS GEHEUGEN VOOR STRIPVERHALEN ,, BENNY HILL ,, TOMMY COOPER EN ONZIN IN FILMS .
    DUS ALS HET MAAR OM TE LACHEN IS EN WAS ..

    EN NOU JA MET DE KLEUTERSCHOOL ERBIJ . 12 JAAR BIJBELSE LES.

    EN HET OUWE TESTAMENT. IS TOCH EEN LEUK GAAF VERHAAL . DAVID. DAVID IN DE LEEUWENKUIL , JONATHAN DE HOMO . SAUL DE NEUK KONING. VECHTEN ALTIJD EN OVERAL
    DAVID EN GOLIATH. DIE UWE SAMSON MET DIE SNOL HEERLIJK TOCH .

    DUS ZEG MAAR HET LEUKE STUK VAN DE BIJBEL .

    DUS ZEG MAAR ZONDER DIE LULVERHALEN DAT JEZUS KOMT REDDEN . ENZ.
    EN AL DIE LUCAS. MARCUS . JOHANNES. EN DE DOPER. AL DIE ONZIN .

    WIE LOOPT ER VANDAAG DE DAG NOG OVER HET WATER ???

    WAAR KAN IK WATER IN WIJN VERANDEREN ?? NERGENS TOCH .

    EN HOUDINI IS OOK AL DOOD . DUS WIE MOET JE DAN WAT VRAGEN

    EEN ZEIKERT UIT MONSTER. OF EEN BEZORGDE OUWE MEDE LUL NET ALS IK . EN DAN DAT GEDREIN ERBIJ . EN BLIJVEN HERHALEN
    SCHIJTZIEK . NIEMAND HIER HEEFT EROM GEVRAAGD .

    DUS DAN VERVAL IK ALTIJD GELIJK IN ALGEMEEN ONBESCHOFT ROTTERDAMS

    NOU GING IK HEEEL VROEGER OP ZONDAG MIDDAG OOK DIKWIJLS ALS MIJN CLUPPIE UIT SPEELDE NAAR DE BIOSCOOP OP DE HOOGSTRAAT . DE MONOPOLE .

    DAAR LIEP DAN ZO’N JUFFROUW MET ZON ‘BAK IJS IN DE PAUZE IJS TE VERKOPEN . EN HET PUBLIEK . ALTIJD LACHEN

    NELLIE MET JE IJSBUIK , ALS HET TE KOUD WORDT. KOM MAAR EFFE NAAST ME ZITTEN , DAN WARM IK JE WEL EFFE OP .

    NOU GENIAAL TOCH

    EN DAAR WAREN OOK ALTIJD HEERLIJKE WESTERNS . MET O.A. KIT KUT. EN GERONIMO . EN OLD SHATTEREHAND EN WINNETOU

    NOU NET ALSOF JE DE BIJBEL ZAT TE LEZEN TOCH . ??
    DAAR WAREN ZE OOK ALTIJD AAN HET BAKKELIJEN

    EN DIE AMERIKANEN HADDEN HET MAKKELIJK GEMAAKT.

    DE BOEVEN ZEG MAAR DE PUTINS VAN DIE TIJD HADDEN ALTIJD ZWARTE HOEDEN OP
    EN DE GOEIE DE USA AND FRIENDS EEN WITTE HOED .

    EN WAT ER DAN BOVEN KOMT DRIJVEN KNAL IK HET BLOG OP .

    NOU KOM IK GOED WEG MET BERTUS . WANT SOMS HEEL SOMS . ROT TIE MIJN STUKKIE IN DE CONTAINER …

    NOU HIJ IS DE BAAS. MAAR NU ZIJN WE EEN KLEINE 13.000 REACTIES VERDER . EN
    IK HEB NOG STEEDS DE KREET. OOM BOB JE KUNT NU OPROTTEN NIET GEHOORD,
    WHAHAHAHAHA

    DUS IK WEET HET EIGENLIJK OOK NIET.

    ET ZIT ALLEMAAL OPGEHOOPT IN DIE BOVENKAMER EN BEN HEEL TROT
    DAT IK NOOIT OOK MAAR IETS OPZOEK ..

    NOU JA DE YOU TUBE FILMPIES. MAAR OOK DIE VIND IK DUS BOVENIN EERST

    HUGGIE VRIEND BOBZELLUF

    Geliked door 1 persoon

 10. bobzelf zegt:

  wilt u optiefen matheus 31 vers 14 tot 15
  kunt u uw kots ergens anders plaatsen .. ezechiel 25 vers 16
  heeft er iemand gevraagd of u , die meneer die nooit iets voor de mensheid doet
  hier iedere zondag naar binnen wilt pleuren .. richteren 48 vers 12

  dus 4500 jaar niet gezien

  een boek vol gelul . en sterven van de onwaarheden
  en de geschifte burger komt weer effe het laatste nieuws brengen
  wanneer is die heilige geest klaar met neuken ?? genesis 12 vers 33

  wanneer krijg ik allejezus een keer antwoorden op mijn simpele vragen ????

  nee doodse stilte al weken maanden en jaren !!!

  alsof benikookkokgeweest .. u anaal neemt achter in de tabernakel exodus 14 vers 11

  dus . kunt U opsodemieteren richting xander . en neem die comerius en ellen gelijk mee.

  u heeft hier geen fuck te zoeken ..

  wij hebben niet om u gevraagd.
  wij hebben niet om jezus gevraagd .toen wij en de joden hem nodig hadden was hij net een wippie aan het maken met maria een TRIOOTJE MET DE GEILE GEEST ??

  NUMMERI 14 VERS 181.

  bij 6 miljoen vergaste joden was hij er effe niet ..
  in 400 jaar egypte zat hij te klaverjassen ??
  en op de simai liet hij mozes de kastanjes uit het vuur halen met die 15 geboden

  ik ben kots en strontziek van dat gezeik . dank u

  ik hoop dat dit uw laatste avondmaal dan wel inzending is geweest .

  er heeft HELEMAAL NIEMAND OM DIT GELUL GEVRAAGD .

  OF ZAL IK HET BOEK VAN JAN WOLKERS EEN KEER PLAATSEN ??

  BEETJE GENEUK GAAT ER ALTIJD WEL IN ..

  DUS DONDERSTRAAL 4 X OP ZONDAG NAAR DE KERK . BID JEZUS VAN HET KRUIS ..

  MAAR VAN MIJ EN VELE ANDEREN HIER NIET MEE LASTIG.

  KAN HIJ ONDERTUSSEN DIE ZELENSKI . NIET BLIKSEMEN . ???

  VOOR HET GOEIE DOEL .

  ZO’N ELLEN DIE MOET JE TOCH OOK ANAAL NEMEN ??
  GOD BLESS YOU. ?? HOEZO ??
  AND ??

  ALL THE PEOPLE WILL LEARN . ???

  IK STUUR U PAULUS DE BOSKABOUTER . EZECHIELE 14 VERS 18

  LAAT ALLE HOEREN TOT MIJ KOMEN IN PAULUS PEESPALEIS. LIEFST IN HET LEER
  DEUTRONOMIUM 48 VERS 16

  dus ga heen en wandel, en kom A.U.B. NIET MEER TERUG LEVITICUS 4 VERS 891

  OOM BOBZELLUF .

  Geliked door 3 people

  • Plebejer zegt:

   Amen

   Like

  • Blaffertje zegt:

   🤣👍🏻

   Like

  • Henk der Niederländer zegt:

   Hehehehe Ouwe Rakker Ik zou het iets anders geformuleerd hebben maar ben het zeker niet oneens met je.

   Geliked door 1 persoon

  • Alex Delarge zegt:

   U bent goed op de hoogte van de bijbelinhoud ome Bob.

   Like

   • bobzelf zegt:

    Alex Delarge zegt:
    8 januari 2023 om 23:15

    JA BESTE ALEX, DAT KOMT DOOR DAT MIJN MOEDER DUS ZOVEEL HEEFT MEEGEMAAKT
    DAT DIE EIGENLIJK ZELFMOORD WILDE PLEGEN , MAAR HAAR KINDERTJES NIET ACHTER WILDE LATEN ..

    MIJN MOEDER IS TOEN DAG EN NACHT BEZIG GEWEEST OM MAAR NIET NA TE HOEVEN DENKEN OVER ALLES
    DUS STOFFEN ZEMEN , MET EEN HANDBORSTELTJE DE VLOERBEDEKKEING SCHOONMAKEN . DE KACHEL POETSEN . . STOELEN NAAR BUITEN , VLOERDEDEKKING NAAR BUITEN . DE SCHUUR OPRUIMEN . WERKEN ALS SCHOONMAAKSTER
    OM MAAR NIET TE HOEVEN DENKEN !!!

    DUS DIE STUURDE ONS. MIJN 2 ZUSJES EN IK OP HUN BEURT NAAR DE DICHTBEZIJNSTE SCHOOL . !!

    NOU DIE WAS OM DE HOEK .. DE GROEN VAN PRINSTEREN HALLO HEBBIUM DE BIJBEL GESTOORDEN DUS IEDERE DAG BEGINNEN MET DE BIJBEL

    EN ALS SUCCES NUMMER MOCHT IN NA 6 JAAR OOK NOG 4 JAAR NAAR DE REHOBOTH .

    BENT U ER NOG .

    DUS DAAR HAD IK AL VROEG RUZIE. OVER KAIN EN ABEL

    GEEN ANTWOORD. 66 JAAR GELEDEN . etc etc

    dat foute 15 GEBODEN GELUL op HET GOUDEN KALF FEESIE . JE VOLK UITMOORDEN OMDAT DIE ELLENDELING , DIE DRONKEL GRAFZERK BOVEN OP DIE WOLK ,

    DUS STRAFFEN UITDEELDE VOOR IETS WAT AL GEBEURD WAS ..

    WEER BONJE OP SCHOOL . IK MOCHT WEER NAAR HUIS

    DUS DAN GING MIJN VADER EFFE LANGS .

    DUS DAAR HEB IK . DE BIJBEL LEREN KENNEN ALS EEN BOEK

    “”MET LULVERHALEN “” . EN DAAROM ZEIK IK DIT GRIFFO VOLK AF,

    HET OUDE TESTAMENT ALS KLEIN JOCHIE VOND IK WEL HEEL SPANNEND

    DIE JODEN WAREN ALTIJD AAN HET VECHTEN . SOOIRT GELOOF MET COWBOYS EN INDIANEN ZEG MAAR

    DAT DICIPELEN GELUK VAN MATHEUS MARCUS LUCAS LAU DE PALINGBOER . DEUTRONOMIUM AND FRIENDS WHAHAHA

    ROT TOCH ALLEMAAL OP .

    HUGGIE . DUS LEUGENS .. GELUL … ONWAARHEDEN ..
    SPROOKJES VAN DE EFTELING VOOR MIJ

    EN HET ALLER BELANGRIJKSTE !!!! NOOIT GEEN ANTWOORDEN

    EN DAN OOK VAN NIEMAND. DUS DENK IK .

    IK DAAG IEDEREEN UIT. EN MET DIE VOLLE XANDER BUSSEN .
    zou er toch iemand boos moeten worden op oom bob ?
    en erin duiken .. en mij alles uitleggen ??

    NEE HET BLIJFT . DOODSTIL . MET DE KERST .. DOODSTIL . NU
    ??

    DOODSTIL
    DIE LUL VAN IKBENOOKNOOITKOKGEWEEST IN ZIJN AFGEFAKKELDE TABERNAKEL
    DAAR MAG IK ALLEEN MEE KOMEN PRATEN ALS IK MET KLEINE LETTERS GA SCHRIJVEN
    WHAHAHAHAHAHAH
    NOU DAT ZO’N OUWE GESCHIFTE MAN . HIER HELE BIJBELSTUKKEN PLAATST MOET JE BIJ ONS BERTUS ZIJN

    DUS ALS MIJN BERUS HET PLAATST DOE IK EFFE MEE.

    EN KUNT U ERGENS EEN ANWOORD VINDEN ?? NEE HE.

    NOU DAT BEDOEL IK MET JEZUS REDT ?? WAAR DAN , VERTEL ??
    EN
    HIJ KOMT . HIJ KOMT. ??
    NOU IK KOM VEEL VAKER ..ZELFS OP MIJN 74 e

    het gaat u goed

    OOM BOB

    Geliked door 1 persoon

 11. Maurice zegt:

  We zijn er! Broeder.
  Gods Zoon volgend met vallen en opstaan in al onze inperfectie.
  In Hem dragen wij bij(vrucht), onzichtbaar voor de wereld.
  Bereikende, die Hij wil!
  Want….ook al zijn we in deze wereld, wij zijn niet van deze wereld.

  Voor de wereld dragen wij een te verwaarlozen bijdrage bij. Voor Hem een enorme bijdrage.
  Maar wat weten zij die van wereld zijn!? Wie volgen zij eigenlijk!?

  Voor allen die zien en horen!
  Diegene die geloofd in de Zoon Gods….zal eeuwig leven!

  Ik dank u voor uw grootse bijdrage vanuit bijbels perspectief op dit blog.

  Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ Maurice op 8-1-2023 om 19.29 u.
   Kunt u uw reactie omzetten in enigszins normale en te begrijpen taal a.u.b.
   “t Zal misschien wel zinnig zijn wat u hier plempt maar ik begrijp er geen ene moer van,ik ga ervan uit dat dát aan mij ligt wegens gebrek aan bijbelkennis.
   Bijv. “Voor de wereld dragen wij een te verwaarlozen bijdrage bij”.
   Betekent dat dat wij, met z’n allen meteen na onze geboorte maar zelfmoord zouden moeten plegen ?
   Probeer ’t eens in begrijpelijke taal; staat wel “fraai” om iets dergelijks te formuleren (uw taal), maar als 80% er niks van begrijpt heb je d’r niks aan Maurice.

   Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Gaat niet gebeuren , Karton .
    Het is bij die lui nét zo’n warboel in hun hoofd als die onzin uit de bijbel die ze hier neerplempen .
    Wij begrijpen dat niet .
    Zij zijn compatible , kennelijk , het is voor ons net zoiets als geheimtaal en een codeboek . Waarom niet normaal praten ?
    Voor ons , niet gehersenspoelden , is het achterlijke shitzooi !

    Like

   • delamontagne zegt:

    Ik hoop niet dat ’t hoogmoedig wordt gevonden als ik ’t schrijf, maar ik begrijp wel wat ermee wordt bedoeld, van zin-tot-zin.
    Het was bij mij zo, moeder R.K en vaders Afvallige griffo ( gr, uit z’n jeugd dan) en als ik Harry weer ‘ns over dat ge-HUICHEL hoor afgeven lijkt ’t wel of hij [ m’n ouwe heer ] vanuit-den-hemel z’n gal spuwt over de schijnheiligen.
    Bij Bob-zelves was ’t weer net andersom Ma Griffo en vader RK.
    Ik had ‘dit beetje willen vertalen van bijbels [ zal’k maar zeggen ] naar gewoon NL’s.
    Maar ach, laat maar, wat zou’t.
    Wat er wel uit opklingt,uit deze bijbels vervulde zinnen, maar wellicht hebben ze [ hij !] het zelf niet eens door, De HOOGMOED het zichzelf beter mens vinden dan de ongelovige [ ga niet hond schrijven, vééls te trouwe dieren ].
    Ze moeten helaas in onze wereld van ongeleuvigen leven maar zijn eigenlijk van die andere Betere wereld waartoe zij uiteraard ook al behoren.
    Bij de zin: “Voor de wereld dragen wij een te verwaarlozen bijdrage bij”. wordt bedoelt met “wij”, niet de lezers hier of mensen in algemeen, er wordt mee bedoeld de “bevoorrechte gemeente/mensen ” waartoe ook schrijver behoort.

    En de mensen die van de [“Wereldse ]- wereld” zijn ? Wie volgen zij eigenlijk ?…………….
    Nou volgens mij, volgen ze hun gezonde verstand.

    Like

   • karton zegt:

    @ delamontagne op 11-1-2023 om 20.50 u.
    Zeer geachte hr. de la montagne.
    Hartelijk voor uw uitleg maar vooral voor het geduld en de tijd die u daarvoor heeft genomen !
    Het heeft mij m’n ogen helemaal doen openen !
    Ik mag die gasten nóú hélémáál niet meer.
    Ik vertrouw ze nog minder als een week geleden !
    En ’t regent hier ook al de ganse dag, dit heeft niks met ’t artikel te maken, maar het maakt mij droevig en melancholiek en dan ga ik wel eens wartaal uitslaan.
    Ik wens een fijne én gezegende dag in “la belle France”!

    Like

 12. duinsnip zegt:

  Ha,ha de Bezorgde burger weet altijd weer Bob de beerput open te trekken.

  Like

 13. Harry zegt:

  “ wees niet verbonden met ongelovigen “ , was zo maar een zin waar mijn oog op viel .
  Nee hoor , verbind je maar met de moslims , want die geloven tenminste nog érgens in .
  Mishandeling binnen het gezin , incest , trouwen met familie , het aanbidden van een verzinsel , allemaal overeenkomsten tussen het christendom en de islam . Dat ze vele christenen uitgeroeid hebben , geeft immers niks !
  Er zitten tussen die christenen ook zat rotstralen die niet beter verdienen .
  En als de moslims ze niet uitroeien , doet god het zelf wel .
  Dat daar heel veel zwakbegaafden en mongooltjes uit voortkomen , uit die familierelaties , neem je gewoon voor lief .
  Jullie kunnen ook alvast beter beginnen de Koran te bestuderen , want het christendom sterft uit en de islam is aan de winnende hand .
  Met jullie huichelachtigheid en schijnheiligheid kun je gemakkelijk overstappen en dat weer goed lullen .
  Eigenlijk zijn allah en god gewoon dezelfde , toch ?
  Alleen wat misverstanden tussen die twee illusies .

  Steeds meer kerken worden gesloten of in de fik gestoken , dat gaat wel lekker .

  En laat die verrekte ongelovigen maar fijn verrekken !
  Tyfusvolk , ze geloven niet eens in een god !

  MAAR JULLIE RELIGIE IS AAN HET AFSTERVEN , ZIE JE DAT NIET ?
  Kan niet wachten totdat de laatste gestoorde het opgeeft !

  En tot slot : WAT EEN WEZENLOOS GEZEIK OVER DIE KUTBIJBEL MET HAAR BIJBEHORENDE GEZWAM , Bezorgde doedel .
  HOE KAN IEMAND ZÓ GODVERDOMD ACHTERLIJK ZIJN OM DAAR NOG IN TE GELOVEN .
  STOP NOU TOCH EENS MET DAT GEWAM HIER , ER ZIJN TOCH GENOEG SITES VOOR ZWAKBEGAAFDE CHRISTENEN ?
  DAAR VALT DIT SOORT GEZEIK WEL IN DE POT .

  “ Waar zijn de christenen “ staat er boven het artikel .
  Wel , het is nu acht uur , de gereformeerde vaders brengen nu hun minderjarige dochters naar bed en blijven daar tot half negen .
  Veel langer hoeft seks met je eigen dochter toch niet te kosten ?

  Geliked door 3 people

 14. Bertje zegt:

  U heeft helemaal gelijk Ome Bob !!!

  Zo’n artikel van Bezorgde Burger is natuurlijk wel het laatste wat we nodig hebben om een goed beeld te krijgen van de wereld waarin we leven….. wat denkt die vent wel niet ?
  Beter is het te luisteren naar alle verbale wijsheden die u aandraagt en uit te zien hoe op basis van uw adviezen stap voor alles beter wordt !
  Uw scherp inzicht en genuanceerde voorstellen getuigen van een ongekend hoog denkniveau en visie op een betere wijze hoe om te gaan met al die onzin die onze Bezorgde Burger ( en eerlijk toegegeven, eigenlijk ieder ander dan Omebobzelluf) hier zomaar de site op durft te slingeren. Is tie nu helemaal gek geworden ?
  Nee, uw voorstellen – verpakt in uiterst verfijnde seksuele bespiegelingen en zinnebeelden – zouden we per direct in werking moeten stellen om alles in één keer gelijk en onmiddellijk opgelost te krijgen. Wat een eye-openers durft u toch iedere keer weer te plaatsen en wat een moedige kwetsbaarheid legt u hiermee aan de dag !
  De diepe kennis van de Schrift doen vermoeden dat we te maken hebben met een ongekend diepe ervaring op theologisch en religieus gebied, want hoe anders kunnen wij uw bijdragen – zelfs inclusief verwijzingen naar de bijbehorende tekstgedeeltes – anders inschatten ? Bewonderenswaardig en verhelderend tegelijkertijd !
  Ook uw krachtige manier van schrijven in louter hoofdletters is van een niet te evenaren niveau….. zo duidelijk en goed leesbaar ! Enig misverstand om de mening van Omebobzelluf verkeerd te begrijpen is hiermee volledig en volkomen uitgesloten.
  Uw reactie getuigt wederom van een uitermate hoog denk- en schrijfniveau dat iedere verdere reactie op dit soort artikelen feitelijk volkomen overbodig lijkt te maken.
  Uw tact en verfijndheid om de inhoud van het artikel te beoordelen, de forse dwalingen over het voetlicht te brengen, en deze bovendien nog eens van de schrijverspersoon te scheiden, is ook zeer bewonderenswaardig en zou de standaard moeten zijn voor allen die inhoudelijk en feitelijk op artikelen willen reageren om zodoende bij te dragen aan het waarheidsgehalte en noodzakelijke diversiteit van dit platform.
  Omwille van het behoud van deze diversiteit wordt de Poortwachtersfunctie die u met verve bekleedt uiteraard enorm gewaardeerd, te meer omdat deze zo objectief en boven alle andere reacties verheven is.
  Iedere bezoeker van het platform kijkt iedere keer weer met spanning uit naar de reactie van Omebobzelluf…. Zonder deze aanvulling zou het platform namelijk geen bestaansrecht hebben en nog nauwelijks te moeite waard zijn om te lezen.
  Chapeau Ome Bob, ga zo door ! We waarderen uw bijdrage enorm en zien uit naar de volgende bespiegeling 👍

  Like

  • bobzelf zegt:

   Bertje DE HERSENDODE GELOOFSWAANZINNIGE zegt:
   8 januari 2023 om 22:47

   WHAHAHA GENIAAL STUKKIE … KLEINE HOMO , GEWELDIG .

   DUS EEN REACTIE OP MIJN VRAGEN ??
   NEE
   NATUURLIJK NIET ..
   NOG NOOIT IN 66 JAAR
   NIET DOOR DE REFO / GRIFFO SCHOOL
   NIET DOOR DE DOMINEE
   NIET DOOR IK BENPEDOFIELENENOOKNOGNOOITKOK GEWEEST
   NIET DOOR DE MAN UIT MONSTER MET ISLAM VRIENDEN
   IN DE SCHILDERSWIJK

   WANT DIE HEBBEN DE GRIFFOOS NIET EN JIJ DUS OOK NIET .
   KLEINE GELOOFSWAANZINNIGE .

   WAT JIJ DOET. IS ANTWOORD GEVEN OP VRAGEN DIE NIET GESTELD ZIJN .. TYPISCH GEROFORMEERDE GEWOONTE
   EN PROBEREN OOM BOB BOOS TE KRIJGEN .!!

   NOU DAT ZOU KNAP ZIJN … DAT ZOU DE DE EERSTE ZIJN IN 74 JAAR

   DAS ALTIJD KNAP NATUURLIJK ..

   ZOALS HET EEN ECHTE GRIFFO BETAAMD ..

   JE EIGEN DOCHTER ALS PEDO EFFE 30 MINUTEN OP BED LEGGEN WHAHAHAHA
   GENIALE KREET VAN HARRY HIERBOVEN .
   DIE WOONT TUSSEN FIGUREN ALS JOU EN JE INTEELT FAMILIE
   …..WHAHAHAH

   DUS JE ROEPT NU . SHOOT THE MESSENGER .

   YES OOM BOB . HEEFT EEN BIJBLE GESCHREVEN ???

   ZO TE LEZEN . ???

   GEWELDIG ALS DAT JE CONCLUSIE IS.

   DUS NOG 1 KEER. LOSER. EN RUKKER TEVENS PEDOFIEL ..

   MET WIE IS KAIN GETROUWD . MET WIE HEEFT HIJ EEN VOLK GESTICHT ?? VRAAG IS NU 66 JAAR OUD !!!

   MIJN GOD MET ZIJN EIGEN MOEDER ??? MEER WAREN ER NIET TOCH ?? DUS ???

   DE EERSTE MOTHERFUCKER ?? YES DUS ..

   EN DE GRIEKEN MAAR ROEPEN DAT HET OEDIPIUS WAS

   LEG DUS EFFE UIT. IK HEB DAT NIET VERZONNEN .
   JIJ MET JE HERSENDODEN DUS WEL . DAT IS 1

   DAAR BEGINT JE JEZUS REDT EFTELING BOEKIE DUS MEE.

   HET PARADIJS . EN ??

   VERTEL DUS EVEN IK WACHT WEL EFFE ..

   DAN 2
   ALS MOZES DE BERG OPGAAT EN DE 15 GEBODEN NOG IN ELKAAR GEBLIKSEMD MOETEN WORDEN BOVEN OP DIE BERG .

   WANT JOUW GOD WAS VERGETEN DAT ZIJN VOLK ONDERWEG WAS NAAR HET BELOOFDE LAND
   NA 400 JAAR PIRAMIDES IN ELKAAR KNUTSELEN VAN IKEA ??

   DUS DIE 15 GEBODEN EFFE KLAARLEGGEN ??

   TE VEEL MOEITE ?? DENK IK …

   KNOOP DIT NOU EFFE IN JE PEDOFIELE OREN GRAAG !!

   EN ZE STARTEN UIT VERVELING AL MANNA ETENDE EEN CARNAVALS FEESIE EN SMELTEN WAT GOUD VOOR IN DE OPTOCHT IN BERGEN OP ZOOM . SORRY DE SINAI

   EN EEN WEEK LATER KOMT ER IEMAND MET 10 GEBODEN NAAR BENEDEN . EN BEDREIGT DE MENIGTE ..

   ZIE 1 MINUUT 18 etc

   DE DREIGEMENTEN VAN EEN GEESTESZIEKE DICTATOR UW MOZES .
   ZIJ DIE NIET LEVEN VOLGENS DE WET ( DIE VAN MOZES DUS )

   ZULLEN STERVEN BIJ DE WET !!!!

   alsof ik D66 met kaag hoor . dezelfde klootzakken

   DE MENSEN OP DAT CARNAVALS FEESIE . HADDEN GEEN IDEE WAAR DIE LUL HET OVER HAD .

   DUS HIERNA MAG ER NIEMAND !! IK HERHAAL NIEMAND NAAR HET BELOOFDE LAND
   EN
   MOCHTEN ZIJ STERVEN IN DE WOESTIJN NA EEN VEERTIG JAAR LANG TRIPPIE ZELFS ZONDER MEDAILLE BIJ DE FINISH

   DUS ZEURENDE ETTERBAK BERTJE 2.0

   JE MOET DIT EFFE HIER RECHT BREIEN EN HET UITLEGGEN AAN HET JEZUS KOMT VOLK HIER BIJ BERT.

   1 WEEK NA HET FEESIE BESTRAFT WORDEN . LEG HET UIT,
   NU VUILE KLOOTZAK

   NOU OVER EEN 6 MILJOEN ,, VERGASTE, OPGEHANGEN , DOODGESCHOTEN JODEN . HEEFT U OOK EEN EXCUUS ????

   had hij daar ook een bedoeling mee ???

   JOUW GOD WAS TOEN ?? WAAR. KLAVERJASSEN ?/ KLOOTZAK

   HET ANTWOORD WAAROM MIJN BROERTJE STIERF OP 4 JARIGE LEEFTIJD . ZONDER VRETEN IN 1944 . VRAAG IK ZELF WEL

   NET VOORDAT IK HEM UIT ZIJN TROON SCHOP . EN DAARNA MIJN VRIENDEN OP MAG ZOEKEN BENEDEN

   U HANGT AAN EEN VRESELIJK SUJET,, EEN MASSAMOORDENAAR. ZONDER GEVOELENS, EEN DICTATOR 1E KLAS .
   GEEN MEDELIJDEN NIKS

   DE DEADTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
   DREIGEN MET DE DEAUDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

   AL EEUWEN VANAF HET PARADIJS. MET ZIJN FAVORIETE APPELTJE

   JULLIE MOETEN JE EENS GOED NA LATEN KIJKEN .

   DUS GEEF ANTWOORD LOSER.

   EN IK ZWEER JE . ALS JE STIL BLIJFT. NU ZAL IK JE IEDERE KEER DAT JE HIER IETS PLAATST ACHTERNAZITTEN . TOTDAT JE DOOD BENT

   DROEFTOETER .DAN WEL LUL MET GRIFFO VINGERS

   KILL THE MESSENGER. IS DE LEUS

   EN

   PUTIN DID IT. DAT IS IEMAND DIE ER STAAT EN LEEFT VOOR ZIJN VOLK EN ZIJN LAND

   DAAR ZOU JULLIE GROTE VRIEND EENS EEN VOORBEELD AAN MOETEN NEMEN

   OOM LAAT MAAR HOREN DAN ..

   2 VOLLE BUSSEN MET HERSENDODE GELOOFSWAANZINNIGEN EN GEEN ANTWOORD. NIEMAND WEET IETS

   OOM DE SCHIJTLIJSTERS ZIJN ER WEER.

   P.S. KIJK ZO HADDEN JULLIE HET OOK KUNNEN BEKIJKEN

   MET JULLIE JEZUS REDT STORY.

   WHAHAHAHAHAHHAA

   Like

 15. Pieter zegt:

  Mooi stukkie. Niks mis mee 👍

  Like

 16. Svalbard zegt:

  Wel, bezorgde burger, je slaat de spijker wel op de kop. Het is inderdaad zo, dat het van kwaad tot erger wordt, en hoe meer mensen zich van God afkeren, het steeds erger zal worden. Nu gaat er vrijwel geen dag voorbij, of je hoort van steekpartijen of schietincidenten. Dat is met name de laatste paar jaren sterk toegenomen. Dat valt mij sterk op. De oorlog in Oekraïne valt onder de oorlogen en geruchten van oorlogen, zoals Jezus ons in Matthéüs 24 heeft voorzegd. We zien dan ook steeds duidelijker dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God bevat. Maar de grootste boosdoener in deze oorlog is naar mijn mening toch echt Putin. Hij is deze oorlog begonnen, en een bekende tekst in de Bijbel zegt ons, dat we de boom aan zijn vruchten kunnen herkennen.Als ik dan zie hoe hij behoorlijk nauwe banden met Iran heeft aangeknoopt, en zelfs militaire drones uit Iran gebruikt, dan is dat veelzeggend. Als we alles vanaf een afstand bekijken, dan zien we dat er zich een coalitie aan het vormen is, waaraan Rusland, Iran en Turkije aan zullen gaan deelnemen.
  Je kan daarover lezen in Ezéchiël 38 en 39. De oorlog die daar beschreven staat zal zich in de nabije toekomst afspelen, en we zien dus, dat ze nu allemaal al militair aanwezig zijn in Syrië. Ook de totale vernietiging van Damascus, beschreven in Jesaja 17 zal binnen afzienbare tijd gaan plaatsvinden.
  Israël zal tegen een enorme overmacht moeten strijden, en ondanks hun sterke leger en moderne technologie, zal het deze invasie niet kunnen stoppen.
  Maar God zal rechtstreeks op bovennatuurlijke wijze gaan ingrijpen en deze vijanden van Israël op de bergen van Israël vernietigen. De wereld zal daar getuige van zijn. Ik denk dan ook dat niemand
  het bestaan van God dan nog zal kunnen betwisten.
  Athéïsten zullen dan met een mond vol tanden komen te staan.

  Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   ALS U DENKT DAT DIT GESCHREVEN IS DOOR IEMAND MET WERKENDE HERSENS
   DAN MOET IK U TELEURSTELLEN

   IEMAND DIE NU IN JANUARI 2023 NU NOG NIET WEET DANWEL BEGREPEN HEEFT . WIE DE OORLOG GESTART IS IN 2014. EN WAAR.

   DIE MOGEN ZE VANMIJ DUS MET ZIJN BEVROREN KOP VANDAAG NOG DOODSCHIETEN . ..DUS BIJ DEZE KLOOTZAK ..

   EN IEDEREEN PLAATST HIER MAAR VUIL EN DOMMIGHEID .

   BESTE HERSENDODEN\ . UKRAINE IS IN 2014 MET MC CAIN VOOROP

   MAAR U WEET VAST NIET MET CHIMPANSEE IQ WIE MC CAIN WAS .

   MET HET UKRAINE LEGER RICHTING DE DONBASS GETROKKEN

   EN HEEFT 8 HELE JAREN 365 DAGEN PER JAAR OP WEERLOZE ONSCHULDIHE RUSSEN GESCHOTEN .

   MET 31.000 DODEN 51.000 GEWONDEN EN 50 LEVEND VERBRANDE MENSEN IN ODESSA.
   JA
   EN MINSK 1 EN 2 . WERD HET SONGFESTIVAL GEHOUDEN GEWONNEN DOOR USA ZANGERES MSS NULAND MET HET LIED …
   FUCK THE EU

   MIJN OOM KWAM IN FEBRUARI . 2022 DUS PRECIES 8 JAAR LATER. HONDERDUIZENDEN RUSSEN VAN DE DOOD REDDEN

   DUS BEN JE NOU ZO DOM . OF IS JE KOP BEVROREN DAAR IN DEEPVRIEZER COUNTRY

   WERKELIJK ONGELOFELIJK JE GEWELDIGE DOMHEID

   DANK U WEL VOOR JE HERSENDODE INZENDING.

   OOM BOBZELLUF .WAT EEN ZELDZAME KLOOTZAK . KLAAS 2.0

   Like

 17. Dewaere zegt:

  Zoals zo vaak in de geschiedenis van de mensheid is en wordt religie misbruikt door machthebbers of mensen die puur daardoor macht kunnen krijgen. Marx schreef dáárom: ‘religie is opium voor het volk’. Dat was echter geen uitspraak over geloven in iets hogers dan ons (meestal) egoïstische mensjes of alleen maar puur materialisme, alleen matige en gemiddelde wetenschappers doen dat, de echt goede astronomen en theoretisch natuurkundigen wéten dat puur materialisme stukken mist zo groot als maankraters en daarom tot op de bodem niet wetenschappelijk is. Maar het is de nieuwe religie voor de massa, de nieuwe ‘opium voor het volk’. Je voelt zelf wel in je hart: wel of niet. Het ‘zout er aarde’ zei Jezus tegen zijn apostelen, het sloeg ook op de opvolgers ervan, de priesters en die ‘zouten’ inderdaad niet meer en worden nu weggeworpen.

  Like

 18. Jo zegt:

  Aan “bezorgdeburger”

  U schreef: 7:: Want de verborgen macht van de wetteloosheid is al aan het werk; maar degene die haar nu {tegenhoudt}, zal dat blijven doen totdat hij wordt weggehaald.

  Die [weggehaald wordt] is de persoon in 2Thess.2:3-4.. in Daniël 7-11..in Jesaja 11:4 ..in Jesaja 66:17.
  De persoon in 2Thess.2:3-4 is de eerste persoon van het antichristelijk duo en dat is dus de valse profeet en dat is maitreya..zichzelf de Christus noemende.

  De gehele Christenheid heeft dit verkeerd begrepen.
  Op 2Thess.2 vers 4 volgt een toelichting..dus moet het [vervolg] op vers 4 verderop opgepakt worden.. en dat is in vers 7 met:: Eerst als deze verdwenen zal zijn; (Petrus Canisius vertaling) ..dan zal ((naderhand, kort vóór het laatste oordeel)) de goddeloze (de antichrist) verschijnen ..enz.

  De persoon in 2Thess.2 vers 3-4 betreft dus niet de antichrist maar de valse profeet maitreya.
  In Daniël 7:9-10 zien we het vóórlaatste oordeel en dat is het 6e zegeloordeel in Openbaring 6:12-17..zoals ook onder andere in Openb.20:4..waarop een tijdperk van vrede volgt, Jesaja 24:21-23.

  Dus de valse profeet maitreya zal gedood worden in het 6e zegel dat een reinigings-oordeel is: Jesaja 66:14:17+ ..het laatste oordeel bij de Wederkomst op de Jongste, is dus géén reinigingsoordeel.

  De eindtijd betreft dus een overkoepelend scenario..vandaar dat het 6e zegeloordeel in Openb.19:11-20 in vers 20 ook al de dood van de antichrist mede vermeld wordt.

  Door het 6 zegeloordeel wordt dus de valse profeet gedood en wordt dus het voortwoekerend kwaad van de latere zich manifesterende antichrist kort voor het laatste oordeel tegengehouden.. 2Thess.2 vers 8.
  Die het dus in persoon tegenhoudt is de persoon in Maleachi 3:1 bode ..de Vreugdebode in Jesaja 52:7-12, de leider van Godsleger op aarde..de “eindtijd Cyrus”..🤔💆‍♂️..Jesaja 46:11 ..!! 2e versregel..het 1e versregel betreft de valse profeet uit het occulte Oosten.. zoals de volgende 2 katholieke profetieën aantonen.

  https://youtu.be/4BACB2erJaM ..De genoemde Warnung betreft het PERSOONLIJK oordeel IN het 6e zegel reinigingsoordeel..zie Maleachi 3:2-5.. de Dag des Heren in o.a. Jesaja 13 vers 8.🤔💆‍♂️
  Het laatste oordeel is een [algemeen] oordeel, Daniël 12:3-4 en Openb.20:11-15.

  Jo ..de bezorgdelim-burger😉

  Like

  • bobzelf zegt:

   Jo zegt:

   HE JOE,

   IK LEES DIT NU .

   MAAR ZE HADDEN MIJ VERTELD. ??

   DAT IK BIJ HET CENTRAAL STATION

   OVER MOEST STAPPEN OP LIJN 39

   EN NOU LEES IK DAT IK OP DE BLAAK MOEST OVERSTAPPEN

   JIJ HEBT DAT RITTENBOEKIE NOU BIJ DE HAND

   LEG HET EFFE GOED UIT . MET KLINKERS GRAAG

   DANK JE WEL

   OOM BOBOBOBOBOBOBOBO

   Like

  • karton zegt:

   @ Jo op 10-1-2023 om 10.43 u.
   “De gehele Christenheid heeft dit verkeerd begrepen” schrijft u.
   Wát fijn dat u het wél begrepen heeft, maar héél veel mensen, waaronder ikzelf, begrijpen er geen ene moer van en ik persoonlijk heb ook geen enkele behoefte om ’t wél te gaan begrijpen, daarvoor zijn al die bijbelse verhaaltjes voor mij “sprookjes”.
   Kan me ook niet voorstellen dat mensen, levende in de tijd dat de bijbel zou zijn geschreven, de inhoud ervan zullen hebben begrepen.
   Maar sommige mensen zullen, ondanks hun leeftijd, áltijd blijven geloven in sprookjes en zullen blijven uitvoeren wat er in dat sprookjesboek staat.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s