Waar was het contingent straathoek-, jeugd- en preventiewerkers?

Screenshot_50

(Door: Peter Calluy)

(Betreft: De Morgen, dm Standpunt 08/06/13, Yves Desmet, Onze jongens in Syrië.
http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1648195/2013/06/08/Onze-jongens-in-Syrie.dhtml)

“Hoe komt het dat deze personen zonder meer zijn kunnen vertrekken naar Syrië? Is alles in het werk gesteld om ze te doen afzien van dit avontuur? Zijn er preventieve, aanklampende acties geweest? Indien niet: waarom niet?” Bilal Benyaich (politicoloog VUB) in zijn opinie ‘Netelige vragen over Vlaamse strijders in Syrië’, De Morgen van 12/03/13,.

“Dat jonge mensen soms radicale ideeën omarmen, is van alle tijden. Maar hoe voorkomen we dat sommigen van hen zich laten verleiden om voor geweld te kiezen?” Bart Somers (Open Vld) in zijn opinie ‘Vlaamse jongeren in de Syrische hel’, De Morgen van 09/04/13.

“Hoe pak je dergelijk extremisme aan? Aan welke kant je begint, doet er niet toe, zolang je maar aan de andere kant eindigt en niet halverwege stopt. Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus laat me daarmee beginnen.” Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding in zijn opinie ‘Vlamingen in Syrië: een wake-up call’, De Morgen van 13/04/13.

“Hoe is het met deze kerels zo ver kunnen komen dat ze door radicale predikers en hate speech, door frustraties hier en de belofte van het heilige martelaarschap ginder, tot zo’n transformatie zijn gekomen? Het is voer voor gedragspsychologen, maar ook voor eenieder die hier met de preventie van radicalisering van moslimjongeren bezig is.”Yves Desmet, Hoofdredacteur van De Morgen in zijn opinie ‘Onze jongens in Syrië’, De Morgen van 08/06/13.

Screenshot_42

Vier verschillende prominenten, vier terechte vragen. Vragen uit opiniestukken van De Morgen omdat Yves Desmet, na de ‘onthoofdingsfilm’, de opmerking maakt ‘hoe belangrijk het is voor eenieder die hier met de preventie van radicalisering van moslimjongeren bezig is. ‘preventie’, Voor alle duidelijkheid dit begrip toch nog eens toelichten. ‘Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.’ (Wikipedia).

Als ik het goed begrijp is de vraag hoe het met deze kerels, onze jongens in Syrië,  zo ver is kunnen komen. Maar wil men sommige antwoorden wel horen? Vragen stellen en tegelijk de pijnlijke antwoorden niet willen horen is immers zinloos. Waar was het contingent straathoek, jeugd-en preventiewerkers èn, waarom is er in het kader van een verondersteld preventiebeleid niet vroeger opgetreden?

Deze week bericht het weekblad Humo dat de zogenaamde specialisten en beleidsvoerders, er na vier jaar nog niet in geslaagd zijn een zakboekje voor wijkagenten i.v.m. radicalisering te realiseren. Het zakboekje voor wijkagenten waarvan sprake stemt mij eerder sceptisch, maar dan nog, vier jaar. Mag ik de dames en heren er attent op maken dat Fouad Belkacem in de vier jaar tussen 2006 en 2010 een internationaal netwerk uit de grond heeft gestampt op sandalen om daarna alle machten in dit land te laten voelen hoe machteloos ze wel zijn. Deze vaststelling blijkt duidelijk uit de aanvechtbare, contraproductieve of zelfs destructieve beleidsinitiatieven op federaal, regionaal en lokaal vlak. Justitie ‘à la tête du client’ is immers een symptoom van ‘too little too late’.

Screenshot_51

Yves Desmet

De vier geselecteerde vragenstellers kennen ten dele de antwoorden. De heer Desmet heeft enkele antwoorden binnen handbereik om ze ‘kopie-paste’ te publiceren. Journalisten van zijn krant hebben ze al langer in hun bezit. De heer Benyaich, een academicus die mijn waardering heeft, is mijn dossier aan het bestuderen en ik kijk uit wat een politicoloog denkt van de politieke ingrepen die elke preventie onmogelijk maken en elke preventiewerker tot ‘quantité négligeable’ reduceert. De heer De Witte zal de antwoorden vermoedelijk islamofoob en strafbaar achten. In zijn roekeloze ijver om jongeren met een islamitische achtergrond te beschermen,  verklaart hij ze paradoxaal genoeg ‘vogelvrij’ voor het jihadistische rekruteringsnetwerk. Preventiewerkers die wel tijdig en dus per definitie in onverdachte tijden reageren, worden zo niet alleen door de politiek maar ook juridisch ‘kaltgestellt’. Zij moeten niet rekenen op de steun van het CGKR. Zo is a posteriori niet nuttig om een proactief en preventief beleid te voeren. Nu weet plotseling iedereen wat gedaan. Zo lijkt het althans.

De heer Somers die aan iedereen die het wil horen de straathoek, jeugd-en preventiewerkers aanmaant om zéér alert en snel te ageren bij ‘radicaliseringsonheil’, blijft mij verbazen. Hij ontving immers al op 13/02/2006 het verzoek van een liberaal raadslid in Boom. Ze schreef een brief waarin ze Somers verzocht, in zijn functie van burgemeester van Mechelen, héél dringend ondergetekende uit te nodigen voor een ‘onderhoud in verband met de problematiek (Fouad Belkacem en Rzoezie) die hem (Somers) in hoge mate  bezighoudt. In bijlage voegde ze een kopie van mijn schrijven, gericht aan onze premier bij. Ze schreef verder over mij: ‘Ik kan hem alvast warm aanbevelen als een betrouwbaar en gedreven persoon en besloot ‘met dank voor de aandacht die U aan dit schrijven wil besteden en met mijn beste liberale groeten’. Dat is nu ondertussen zeven jaar geleden, bijna twee federale legislaturen.

Screenshot_47

Zes jaar later werd Bart Somers geconfronteerd met mijn tevergeefse alarmsignalen van toen door Lisbeth Imbo die tijdens een live interview in het programma De ochtend op Radio 1 van vrijdag 15 juni 2012 een en ander in herinnering bracht. Mevrouw Imbo die mij voordien had geïnterviewd merkte op, ik citeer: “Hij (Peter Calluy) heeft blijkbaar echt zijn best gedaan aan alle kanten om het aan politici (SP.A en VLD) te melden.” Bart Somers antwoordde, ik citeer: “Ik ken deze man niet. Hij bewéért dat hij een document heeft meegegeven aan een lokale politica om mij die te bezorgen toen ik voorzitter was. In alle eerlijkheid, met alle respect, ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van die man, maar ik heb daar ook nooit contact mee gehad. Trouwens, het is ook niet de job als partijvoorzitter om voor onderzoeksrechter te spelen”. Einde citaat. Ik werd dan ook nooit gecontacteerd, integendeel.

Waarom mijnheer Desmet, blijven mensen die een krant bestieren, steeds dezelfde vragen publiceren  i.v.m. het contingent straathoek, jeugd- en preventiewerkers èn het veronderstelde preventiebeleid, waarom niet vroeger werd opgetreden, terwijl men het antwoord ten dele kent? Uw beste onderzoeksjournaliste i.v.m. de radicaliseringsthematiek heeft bij mij thuis op de bank gezeten. U hebt toch geen ‘publicatiefobie’ mag ik hopen.

Screenshot_43Mijnheer Desmett, ik voel mij niet aangesproken door uw bewering in uw opiniestuk dat deze jongeren ‘verschoppelingen in een land dat hen niet moest’ zouden geweest zijn. Althans voor mij waren ze dat niet en voor sommige collega’s die eveneens werden ontslagen vanwege hun ‘islamofobe Vlaams Belang verslagen’ evenmin. Publieke vernederingen via de media, broodroof door onze SP.A burgemeesters, allerhande verwijten en verdachtmakingen tot in de debatten van het Vlaams Parlement, telefoontjes, mails en huisbezoeken in ware maffiastijl om ons aan te manen de verontrustende verslagen in politiek bruikbare ‘hoera-pamfletten’ te veranderen ; al deze zaken hebben we als ‘zéér alerte en snel agerende nabijheidswerkers i.v.m. het radicaliseringsonheil’ over ons heen gekregen. Het waren nog ‘onverdachte tijden’ voor de argeloze burger, het radicaliseringsbedrijf was nog een ‘kleine KMO’, het was dè moment om aan gerichte preventie te werken en het debat aan te gaan in het onderwijs, de jeugdverenigingen en de politiek. Wij vonden dat deze jongeren, zoals alle jongeren, bescherming verdienden voor de radicaliseringsretoriek en de aanzetten tot segregatie, haat, genderapartheid, jihadisme en het afslachten van ‘de vijanden van de islam’ en weigerden om ons te compromitteren tot ‘het bittere einde’. We zijn er niet echt beter van geworden, integendeel.

Nu het radicaliseringsbedrijf een stevige multinational is geworden zijn preventiemaatregelen zoals zakboekjes en verordeningen van de heer Somers aan een politiek uitgezuiverd kader van preventiewerkers, laat staan repressie met GAS boetes bedenkelijk te noemen. Ik wik mijn woorden. Op uw vraag “Hoe het met deze kerels zo ver kunnen komen is”, is het antwoord dus niet “vanwege een land dat hen niet moest’. Daarmee beschuldigd u de ganse natie en wij horen ook bij die natie.

Mijns inziens zouden sommige politici in plaats van verontwaardiging na verontwaardiging en selectieve amnesie te veinzen, de eed die ze bij hun aanstelling aflegden inhoudelijk ernstig moeten nemen. Die eed luidt “Ik zweer de Grondwet na te leven” en niet “Ik zal mijn kiezers gehoorzamen”. De eisen van kiezersgroepen, wie ze ook zijn, zijn hierbij secundair omdat de grondwet de hele natie aangaat. Deze jongeren die, zoals u terecht opmerkt zo ver heen zijn door jarenlange blootstelling aan de psychologische processen waarmee de holocaust kon worden uitgevoerd, waren bij hun eerste ‘close encounter’ met onder anderen Sharia4Belgium állemaal minderjarig! Bij ernstig gevaar voor de mentale gezondheid van minderjarigen is net zoals bij de fysieke gezondheid, de overheid gehouden de jongeren van de natie in bescherming te nemen. Ook als dat tegen hun zin. We doen dat immers geheel terecht ook voor de gevaren van alcohol en andere drugs, seksuele criminaliteit, sektes, nazisme, racisme en anderen.

Screenshot_45

Er is geen sprake van inclusie op grond van méér beleidsmatige exclusieven allerhande mijnheer Desmet. De noodzakelijke beperkingen, ook voor een misbegrepen ‘godsdienstvrijheid’ zijn een billijke prijs voor de sociale en vreedzame cohesie van de schier onbeperkte diversiteit in onze samenleving. Een mondiaal unicum, dat weet u als hoofdredacteur beter dan wie ook. De weg van de minste weerstand en onverschilligheid onder het mom van ‘tolerantie’ is nefast, abject én respectloos, a fortiori uit hoofde van beleidsvoerders. Wanneer politieke partijen zélf vermoeden dat onze islamitische landgenoten politici afrekent op hun welwillendheid om exclusieve religieuze eisen in te willigen, dan zit het pas goed fout. Campagnevoeren in moskeeën, doch niet in andere gebedshuizen, een onbeschaamd opportunisme en een wansmakelijke praktijk tegenover onze islamitische landgenoten! De vestimentaire neutraliteit van het openbare ambt is vandaag meer dan ooit een strijdpunt. De neutraliteit van de rechtsstaat en dus ook het openbaar ambt zou logischerwijs door de federale overheid opgelegd moeten worden aan de lagere bestuursniveaus. Het is daar waar het voogdijrecht over de grondwet ligt, maar blijkbaar is deze logica ons ergens ontglipt. De neutraliteit van de rechtsstaat is vandaag het equivalent geworden van radicale vrijzinnigheid of radicaal atheïsme. Wij die dachten dat het een werkbare modus vivendi voor pacificatie was.

Het is zéér waarschijnlijk mijnheer Desmet dat er andere, politieke belangen spelen en niet zozeer de geopperde humanistische of andere oprechte bezorgdheden met ‘Onze jongens in Syrië’ of elders. Deze belangen maakten de bespreekbaarheid van empirische vaststellingen en dus ook de opmaak van een volledige diagnose bij exclusie i.v.m. islamradicalisering voor jaren en tot op vandaag onmogelijk. Een preventieplan om islamradicalisering in te dijken opstellen met mensen die vooral blijven beweren dat de islam er niets mee te maken heeft, is als een gevaarlijk kruispunt na talloze ongevallen preventief beveiligen met verkeerslichten zonder zonder gekleurde lampen en zonder het reeds veroorzaakte ‘puin’ te ruimen. Ik hoop dat u niet zult vragen welke kleuren ik hier bedoel of waar het puin zich bevindt.

Screenshot_48

Door:

Peter Calluy

Auteur van: KRONIEK VAN EEN AANGEKONDIGD ONHEIL –  Radicale islam in Vlaanderen

(Met een voorwoord van Wim van Rooy en Johan Braeckman)

ASP (Academic & Scientific Publishers)

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", België, Islam, Islamisering, islamofascisme, Jihad, Krankzinnigheid, mainstream-media, Moslims, Syrië. Bookmark de permalink .

23 reacties op Waar was het contingent straathoek-, jeugd- en preventiewerkers?

 1. http://tora-yeshua.nl/2013/06/peter-velle-in-1-vandaag-op-10-juni-over-syrie-gangers-uitgebreid-op-onze-dvd-vraag-hem-meteen-aan/

  Uitvoerig interview met Peter Velle op onze DVD “islam en waarheid” , nog steeds zeer actueel.
  Samen met prof. Hans Jansen (arabist), Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Cees vd Staaij en 2 zeer orthodoxe imams.
  Bedankt Peter, dat je nog steeds actief de goede strijd strijdt.
  Shalom,
  Ben

  Like

  • luckybee zegt:

   De roep van de Duivel (Allah ) is voor ze toch groter als alles andere.Het zal me niet verbazen, als Allah ze ook daar houdt waar zet huis horen te zijn.in het MO.

   Like

 2. Zou dit niet DE ideale oplossing zijn om alle criminele moslims er naar toe te sturen?

  Like

 3. Ter aanvulling op mijn vorige reactie: Peter Velle was net op “1 vandaag” op Ned. 1.
  Peter Calluy is van hetzelfde kaliber.
  Shalom
  Ben

  Like

 4. maria zegt:

  In NL krijgen moskeeën en jongerenwerkers tonnen subsidie voor “homo-acceptatie” (een gouden vondst van Marcouch, kassa!!) en om radicalisering tegen te gaan zodat de bestuurders hun handen in onschuld kunnen wassen. Dat er van dat geld juist radicale imams worden ingevlogen, koran-scholen worden opgericht en schoolbesturen op “schoolreisje” naar Mekka gaan is bekend, maar er hoeft natuurlijk geen cent te worden terugbetaald. De enige manier om radicalisering tegen te gaan is om haat-imams en ieder moslim die on- of offline anti-westerse en antisemitische praatjes heeft het land uit te schoppen! En Syrië-gangers nooit meer binnenlaten! Maar ja dat is een droom. De werkelijkheid is dat extreme islam wordt omhelst en Syrië-gangers “een baan moeten krijgen”. Geef ze anders levenslange WAO want zielig vanwege “oorlogstrauma”. En verbaas je niet als dat ECHT gebeurt!

  Like

  • Ekster zegt:

   Bestrijden van radicalisering? Daar komt wel wat meer bij kijken ben ik bang. We zullen de islam actief moeten bestrijden willen we dit gevecht gaan winnen. We moeten z.s.m. ALLE moskeen en islamitische scholen sluiten, de islam als zodanig verbieden en onze jeugd objectief informeren over de islam. Dus geen praatjes voor de vaak meer verspreiden, nee onze jeugd dient erop gewezen te worden welke gruweldaden overal ter wereld door de islam worden verricht. Laat ze de sura’s lezen waarin tot geweld wordt opgeroepen en leg uit dat we daarom deze verderfelijke cultus bestrijden. Er zijn veel meer redenen om de islam te verbieden dan om haar toe te staan. Nazisme is om vergelijkbare redenen onaanvaardbaar.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Ekster 13.23. uur. Daar ben ik het volledig mee eens Ekster. De islam is als een kwaadaardig virus, dat alle organen van een menselijk lichaam aantast.

    Like

 5. Petrossa zegt:

  Hoe voorkom je dat ze terugkomen lijkt me een veel belangrijker vraagstuk.

  Like

 6. Trucker zegt:

  Goed, de LINKSE MULTIKULLER en pelgisist yves desmet is blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat de islamieten WERLDWIJD dus ook in zijn geleifde pelgie een vreugdegehuil hebben uigestoot (in die mate dat de geitenwollensokken linksen en buurtwerkers en buurtvaders en alle andere instanties die “kansarmen en gediscrimineerden” begeleiden OVERUREN deden om dit in te tomen (dat WOESTE VREUGDEGEHUIL wat anders) bij de moordende aanslagen van nine eleven in de USA.
  Dat heb je met KAVIAAR Nationaal Socialisten als deze kerel, ze weten geen mallemoer van wat er zich in de ECHTE wereld afspeeld ze zien alleen “achtergestelde”, “gediscrimineerde” of “sociaal benadeelde” islamieten…
  Wat LULT die kaviaar Nationaal Socialist, de schoolplicht is tot 18 (achtien) jaar voor iedereen dus ook voor zijjn achtergestelde, gediscrimineerde of sociaal benadeelde islamieten.
  Trouwens dat ze OVERAL een voorkeursbehandeling krijgen rept deze kaviaar Nationaal Socialist met geen woord over.
  Voor de rest die somers van de PVV is een overloper (velen zijn dit reeds vergeten maar het asbakje was ooit een volksunie piepeltje) KWAAKT dat de straathoekwerkers, de blabla en nog eens blabla vlugger moeten reageren…
  YOUSSEF de witte de bendeleider van het Centrum Voor Rascisme En Discriminatie Tegen Vlamingen doet ook zijn duit in het zakje, hij denkt dat ze vlugger moeten optreden bij (ik proef even het woord….) “radicaliseringsonheil”.
  Die volslagen opportunistische multikuller weet blijkbaar niet wat wij Rechtsen én islamofoben wel weten : de islamieten (in tegenstelling tot welke bevolkingsgroep of ras) haten allemaal onze Westerse wijze van samenleving, de de haat is er altijd geweest, de onwil om te integreren, de openlijnke vijandigheid, het vreugdegehuil bij aanslagen tegen de Vrije Westers Wereld..zien die SMEERLAPPEN dat niet.
  Kan zijn dat er hier en daar een schrijffout in voorkomt maar who cares.

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Op hoe je radicalisering tegen gaatheeft vermoedelijk niemand een pasklaar antwoord. En als het hier op uitloopt (Syrië-ganger) Ja, dan is het inderdaad de beste oplossing dat de persoon in kwestie maar niet meer terugkeert.

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Islamitische radicalisering hou je alleen tegen door de islam als geheel te verbieden of als geheel buiten de Europese grenzen te schoppen. Een tussenweg is er absoluut niet. Het radicalisme komt uit de islam als het kuiken uit het ei. Goede moslims zijn alleen maar ex moslims. Kortom zodra men de islamisering een halt toe roept en stopt met alle subsidies in die richting dan pas en niet eerder kan een klein begin gemaakt worden met het afdammen van de islamitische radicalisering. Persoonlijk ben ik bang dat de kanker islam veel te lang tijd heeft gehad te woekeren in onze samenleving en dat we de ellende alleen nog maar kunnen stoppen met geweld. Dat is jammer maar mijn inziens onoverkomelijk. Na de puinhopen en moordpartijen van het communisme heeft het socialisme met haar jongste telg de politieke correctheid Europa opnieuw een bloedige erfenis achtergelaten.

   Like

 8. Jade zegt:

  Vraag 1, hoe komen ze aan die wapens???
  Zelf kunnen ze nog geen balpen in elkaar schroeven…

  Like

 9. Avidia zegt:

  ik hoop dat er niemand terug keert, laat ze allemaal verrekken, ze hebben er zelf voor gekozen

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel van Dhr. Peter Calluy. En het is steeds weer frappant, dat ” de linkse-en rode kerk”, steeds weer overgaan tot het pamperen van de moslims, en ze voor te trekken op de oorspronkelijke Belgische en Nederlandse bevolking. Mij verbaast het niet, dat de RODEN de oorzaken NIET genoemd wensen te zien, zij-LINKS- hebben samen met de christen-democraten, en de liberalen deze ONAANGEPASTEN MASSAAL sinds 1975 Europa in laten stromen.
  Zie: ” De resolutie van Straatsburg”, en LINKS en de andere KLIEK POLITICI zullen hun FALEN t.o.v. de ISLAM NIET TOEGEVEN, ze laten ons de EIGEN BEVOLKING liever BARSTEN als het PROBLEEM-de ISLAM- aan te pakken.

  Like

 11. Lucky9 zegt:

  Dank voor het artikel Peter Calluy. Toch een klein puntje van kritiek op een formulering.
  De rechtsstaat in België is reeds lang ontmanteld door de linkse kerk van Yves Desmet en zijn dwaze kornuiten.
  Daarom kan de neutraliteit van de rechtsstaat vandaag niet het equivalent geworden zijn van radicale vrijzinnigheid of radicaal atheïsme.
  Iets dat door de francofonie grondig gesaboteerd is in de fundamenten en bovengronds ontmanteld werd door regime-slaafjes en corrupte beroepspolitiekers, kan nooit een equivalent zijn voor achtenswaardige levensovertuigingen zoals vrijzinnigheid en atheïsme.
  Deze levensovertuigingen zijn strijdig met elke vorm van islamofilie. Daarom zijn de gedachtenkeutels van Yves Desmet leugenachtig of contradictorisch. Men kan niet én vrijzinnig of atheïst zijn, en tegelijk ook islamofiele propaganda publiceren.

  Like

  • Peter Calluy zegt:

   De neutraliteit van de rechtsstaat is vandaag het equivalent geworden van radicale vrijzinnigheid of radicaal atheïsme. Wij die dachten dat het een werkbare modus vivendi voor pacificatie was.
   Dat bedoel ik ook. De SP.A zeloten noemen de verdedigers van wat er nog restte ivm neutraliteit radicale vrijzinnigen. Dat is ook weer zo’n argument dat mijn goede vriend Johan Braeckman, de bad compagnie truc noemt. Daar fundamentalisme en radicalisme als woorden direct negatieve connotaties oproept vanwege de radicale of fundamentalistische islambagger die ons treft, zetten de islamofielen zoals u ze noemt even snel voor de woorden die de laatste verdedigers van de rechtsstaat aanduiden. Ze doen dat trouwens ook met begrippen. Zo is Paul Cliteur al jaren een ‘constitutionalist’ of een radicale ‘secularist’. :-))

   Like

   • Lucky9 zegt:

    Ja Peter, 1984! (2+2=5)
    Als de collectivistische zeloten lang genoeg aandringen wordt het gemeen goed, dat hopen zij althans. Na vele decennia sta ik nog steeds verbaasd hoe de formele logica systematisch kan vertrapt en buitenspel gezet worden door een bende machtsgeile (meestal linkse) idioten.

    Wat ik bedoelde was dat de rechtsstaat (wat een stijlfiguur is) niet eens meer bestaat, omdat de grondvoorwaarden van zijn definities vervangen werden door Orwelliaanse nep-eigenschappen. Vandaag is recht = onrecht in .be !

    De praktijk bewijst het, maar iedereen houdt zich koest omdat hij/zij denkt anders te zullen verliezen! Dat is de kern van het gerechtelijk drama. Dit is pure chantage en intimidatie die ik inderdaad islamofiel noem omdat deze techniek de enige is die de islam ooit uitvond. Tot iets anders waren de zandapen en halalvleeseters niet in staat noch bij machte. Bedrog en voorgespiegelde illusie is hun enige halal jihadistische agenda.

    De maffia nam deze techniek gewoon over als verweermiddel tegen allochtone slaven-kapers op de kust. Niet meer maar ook niet minder. Islam esse delendam! (mijn gedacht)!

    Like

 12. NATUURLIJK moeten deze Syriëgangers niet meer worden toegelaten in Nederland! “Ze vormen als tikkende tijdbommen, die bij terugkomst -geradicaliseerd en mogelijk in de war- een gevaar voor onze veiligheid!!”

  Like

 13. Gebruik a.u.b. uw hersens, of willen jullie terug naar het primatentijdperk?? Als zij hier al gewend zijn om mensen dood te schoppen en daar aan de lopende band mensen onthoofden dan krijg je hetzelfde als in Engeland dat mensen hier op straat ook worden onthoofd!!

  Like

 14. Jan zegt:

  Die jihadstrijders, die dóen tenminste iets (in Syrië)
  Peter Breedveld
  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/die-jihadstrijders-die-doen-tenminste-iets.html#comments

  De titel zegt genoeg over de geschifte

  Like

  • Jan, volkomen gelijk: GESCHIFT om hen a;s “helden”te zien!! Er is 1 die perfect uitlegt wat ze in werkelijkheid zijn: “Komt het misschien omdat die z.g. “vrijheidsstrijders” niet minder wreed zijn dan die “wrede dictator” ? Of omdat zij dezelfde idiote ideeën over geloof hebben dan diegenen waartegen zij vechten ?”

   Like

 15. louis-portugal zegt:

  Weer veel goede stukken gelezen.
  Ik denk ook dat men alleen met een absoluut verbod op de islam hier verder komt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s