Open brief aan burgemeester Aboutaleb

Screenshot 7

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam

(Door: Isa bin Maryam/Manna)

Geachte heer Aboutaleb,

Met grote interesse heb ik gisteren 3 oktober 2014 naar het programma Pauw gekeken, alwaar u te gast was. Het onderwerp? Islam en de Islamitische Staat. U, als gastspreker, gaf aan dat IS (Islamitische Staat) niets van doen heeft met de door u beleden islam. Want islam is vrede. U vertelt vanuit persoonlijke invalshoek hoe u gastvrij bent ontvangen door christenen. Dat de Nederlandse (christelijke) samenleving u alle kansen heeft gegeven uzelf te ontplooien. En u tot de succesvolle man gemaakt heeft die u nu bent. Wellicht kan worden gesteld dat u de meest geïntegreerde moslim bent in de huidige samenleving. In ieder geval de bekendste. In die positie staat u op als voorbeeldpersoon en in dit kader veroordeelt u de Islamitische Staat en geeft een tegengeluid. Want islam is vrede.

Terecht stelt u dat het ondersteunen, zelfs gedogen van de Islamistische Staat door u of andere (geïntegreerde) mohammedanen in Nederland gelijk staat aan verraad aan deze Nederlandse (christelijke) samenleving. De samenleving die u conform deze sociaalchristelijke waarden opgevangen, opgevoed en ontwikkeld heeft. De islam staat vredelievend tegenover deze Nederlandse samenleving. Want islam is vrede.

Helaas moet ik concluderen dat dit precies is waar ik u van beschuldig: verraad. Omdat ik echter uitga van uw oprechtheid en niet dat u Taqiyya pleegt (leugens ten bevordering van de islamitische positie), zal ik u uitleggen waarom ik u beschuldig van verraad. Waarschijnlijk verraad van uit onwetendheid over uw geloof, maar desalniettemin verraad.

U citeert een passage uit de koran. Voor u waarschijnlijk de meest belangrijke. Ik citeer u: “Als je één mens hebt gedood, is het alsof je de hele mensheid hebt gedood.” Klinkt inderdaad vredelievend. En dat is het ook. Echter: dit is niet wat er in de koran staat. En dit is een tekst die niet bedoeld is voor moslims om te volgen. En u bent niet de enige die deze passage (nogmaals, wellicht door onwetendheid) aanhaalt en misbruikt. Vele hoogwaardigheidsbekleders, inclusief de (islamitische?) president van de Verenigde Staten, Barack Hoessein Obama, hebben dit citaat aangehaald om te tonen hoe vredelievend de islam wel niet is. Onterecht.

Uw citaat komt namelijk uit de koran. Om precies te zijn koran 5:32. En deze zegt het volgende:

“Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen en toch – werden daarna -velen hunner op aarde tot overtreders.”

Het betreft hier dus een gebod van Allah aan de Joden, niet aan de mohammedanen. En, om iets dieper te gaan, is het een onnauwkeurige overgenomen passage uit de joodse Talmoed (mishnah sanhedrin, hoofdstuk 4), die zegt:  “Adam werd alleen gecreëerd om ons te leren dat als je één leven verwoest, het is alsof je de hele mensheid verwoest”.

Dus de tekst is bedoeld voor Joden. Niet voor moslims. En heer Aboutaleb, ik hoef slechts één koranvers verder te gaan wat de vredelievende Allah verlangt van de mohammedanen. Koran 5:33 zegt namelijk:

“De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.”  En van soortgelijke teksten als deze laatste zijn er nog vele, vele meer.

Geachte heer Aboutaleb, ik verwacht niet dat u mij publiekelijk gelijk zult geven. Dit zou u in een erg ongemakkelijke positie brengen. Ik wil u echter vragen om, als u publiekelijk de koran wilt verdedigen met vredelievende passages over ‘niet- gelovigen’, u correcte passages aanhaalt. Dit zijn er echter bitter , bitter weinig.

Sterker nog , als je de geldende regels aangaande het ‘herroepen’ van koranverzen toepast, ben ik bang dat u ze niet zult vinden.

Ik wens u veel wijsheid toe,

Groet,

Isa bin Maryam / Manna

Noot:

Ter overweging: Vanuit uw quote uit koranvers 5:32 kan echter ook heel duidelijk gehaald worden dat joodse wetten van toepassing zijn in hun land: “Behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land”. Juist : het betreft hier het land der Joden, en dat is Israël. Uw Allah erkent dus dat Joodse wetten van toepassing zijn in Israël en hiermee erkent de koran de legitimiteit van de staat Israël . . .

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, Desinformatie, Dhimmitude, Hypocrisie, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, Marokkanen, Moslims, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Taqiyya, Volksvijandigheid, Vrijheid. Bookmark de permalink .

85 reacties op Open brief aan burgemeester Aboutaleb

 1. Jean zegt:

  Steeds wordt bevestigd wat ik al jaaaaaaaren schrijf en zeg nl. VERTROUW NOOIT EEN MOSLIM & LAAT JE NOOIT IN MET MOSLIMS WANT HET BETEKEND UW DOOD.
  Dat heilig principe staat in een tegel geschreven die ophangt in mijn woning.
  Ik wil nergens in kontact komen met moslims ook niet op publieke functies, moest ik uitgenodigd worden door dergelijke moslim dzn zou ik dat weigeren.
  Moslims staan lager dzn everzwijnen want everzwijnen brengen schade aan de natuur en moslims brengen schade aan het mensdom vandaar het woord mensDOM.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jean: 16.20. uur. Zo is het, Jean!

   Like

  • Charles Martel zegt:

   Islam heeft inderdaad niets met vrede te maken. Het werkwoord salama betekent ‘afmaken’ en aslama, waarvan ‘islam’, betekent ‘de staat aannemen van iemand die bereid is zichzelf en anderen af te maken’. Van Abraham en Ismael wordt gezegd in de koran dat zij ‘islam deden’, d.i. bereid zijn moord en zelfmoord voor allaat te begaan. Taqiyyisten vertalen dat als ‘zich onderwerpen’. Laten we ophouden met het nog meer absurde taqiyya-sprookje ‘vrede’. En aan de leugenachtige fatwa’s van Obama en Cameron hebben we al helemaal geen boodschap meer (Met dank aan Syp Wynia).

   Like

 2. Op mijn werk word ik in de keet vaak uitgemaakt voor smerige Jood met Jodenster door een moslim van 22 jaar die verkering heeft met een meisje van 15 en dus door andere collega’s voor pedofiel wordt uitgemaakt. Ik reageer daar niet op. Hij heeft naast Jodenhaat ook homohaat. Hij heeft zelfs ruzie met andere moslims. Die zeggen dat ie respect voor anderen, niet gelovigen, moet hebben!

  Like

  • Monalisa zegt:

   En u werkgever grijpt niet in, weet hij dit.dit is pure discriminatie koop een Apple telefoon of een ander merk waar u het gesprek kan opnemen het moet toch niet gekker worden en neem dit in de pauze op en leg dit aan u werkgever voor.

   Like

   • danny zegt:

    Opnemen inderdaad, liefst zoveel mogelijk discriminerende opmerkingen, dan kan een rechter er ook niet meer omheen en dan een goede advocaat zoeken en om advies vragen, en die gaat u waarschijnlijk vragen of u aangifte gaat doen tegen dat sujet. Kan u meester Hiddema aanbevelen, die is ook niet zo een liefhebber van de islam. En die heeft er ook nog een duidelijk kijk op en kan het ook nog goed beargumenteren, zodat er geen speld tussen te krijgen is. Want wat u hier vertelt, is ronduit discriminatie op grond van artikel 1 van de grondwet en dat moet natuurlijk niet getolereerd worden. Helaas heb ik maar 2 jaar rechten gestudeerd, anders zou ik u graag bijstaan , dus mij nemen ze niet serieus, ken de regels overigens wel.

    Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.1 In het hierna volgende stuk zal uiteengezet worden wat de betekenis is van artikel 1 Grondwet. Voorts zal worden uiteengezet wie een beroep kan doen op dit artikel en op welke wijze dit kan gebeuren.

    Tekstanalyse
    Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten. Het artikel verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie. De tekst van het artikel luidt als volgt:

    “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

    De eerste zinsnede van het artikel geeft weer dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Essentieel is dus om te bepalen of het in een betreffend geval gaat om gelijke of ongelijke gevallen. De gelijkheid of ongelijkheid van gevallen wordt niet vastgesteld door alle aspecten van de gevallen met elkaar te vergelijken, maar door slechts die aspecten in aanmerking te nemen die in die gegeven situatie relevant zijn .

    De tweede zinsnede van artikel 1 Grondwet formuleert het discriminatieverbod. Een aantal gronden zijn daarbij uitdrukkelijk genoemd; godsdienst levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Dit zijn gronden die ook vermeld staan in diverse internationale verdragen. Het verbod op discriminatie op deze gronden is vaak nader uitgewerkt in andere wet- en regelgeving (zie o.a. Wetboek van Strafrecht art 137c ev. en de Algemene wet gelijke behandeling). De tweede zinsnede eindigt met de formulering “op welke grond dan ook”. De wetgever heeft deze open formulering in het artikel opgenomen zodat het discriminatieverbod niet alleen geldt voor de expliciet genoemde gronden, maar dat dit discriminatieverbod ook voor andere gronden zou kunnen gelden. Welke kenmerken en eigenschappen onder de zinsnede “op welke grond dan ook” zouden kunnen vallen zal door de maatschappelijke werkelijkheid worden bepaald. Ook de uitdrukkelijk genoemde non-discriminatie gronden hebben zich door de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig ontwikkeld.

    Werking van artikel 1 Grondwet
    De Grondwet is een wet waarin in beginsel de verhouding overheid burger wordt geregeld. De artikelen in de Grondwet hebben daarom in beginsel een verticale werking. De praktijk wijst echter uit dat de bepalingen in de Grondwet ook steeds meer gebruikt worden ter regulering van de verhouding tussen burgers onderling. De artikelen hebben dan niet alleen een verticale maar ook een horizontale werking.

    Artikel 1 Grondwet formuleert een norm waaraan de overheid zich jegens de burger dient te houden namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen. Artikel 1 Grondwet bevat voorts niet alleen een algemeen discriminatieverbod dat voor de overheid geldt, maar het is een discriminatieverbod dat ook betekenis heeft voor de verhouding tussen burgers onderling.2 Artikel 1 Grondwet formuleert een recht waar de burger zich rechtstreeks voor de rechter op kan beroepen.

    Indien men geconfronteerd wordt met een geval van discriminatie waartegen men juridisch wil optreden is het van belang om te bezien of de grond op grond waarvan wordt gediscrimineerd naast artikel 1 Grondwet ook in andere wetgeving is uitgewerkt; bijvoorbeeld het Wetboek van Strafrecht of de Algemene wet gelijke behandeling. Indien het verbod op discriminatie op die grond in andere wetgeving nader is uitgewerkt verdient het de voorkeur om je je op die wetgeving te beroepen, omdat het bij zie wetgeving niet zozeer om een afweging van belangen gaat, maar om specifieke verboden. IN DIEN GEEN NADERE WETGEVING IS, KAN EEN BEROEP OP ARTIKEL1 VAN DE GRONDWET BIJ EEN RECHTER ZINVOL ZIJN.

    Conclusie
    Artikel 1 Grondwet verwoordt het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. Alhoewel het artikel net als andere artikelen in de Grondwet in beginsel de verhouding overheid burger regelt en dus een verticale werking heeft, heeft dit artikel ook steeds meer een horizontale werking. Indien men discriminatie met juridische middelen wil bestrijden en indien het discriminatieverbod in andere wetgeving nader is uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht art 137c e.v. of de Algemene wet gelijke behandeling, is een beroep op deze specifieke wetgeving aan te bevelen. Indien deze specifieke wetgeving geen mogelijkheden biedt kan een beroep op artikel 1 Grondwet bij de rechter zinvol zijn.

    Misschien kan deze motivering u op weg helpen met een gang naar de rechter, want dit is natuurlijk niet acceptabel.

    Hier is de link waar ik deze info vandaan heb:

    http://www.art1.nl/artikel/1198-artikel_1_van_de_grondwet

    ik wens je veel succes Jack

    Like

   • Nou,dat artikel 1 kunnen ze ook wel schrappen want dat wordt maar eenzijdig in de praktijk gebracht:alleen ten bate van Niet-Nederlanders!En daarom hebben wij er meer last dan gemak van!

    Like

   • Thomasson zegt:

    @Monalisa en Jack Terrible. Bijna iedere zo’n beetje geavanceerde mobiele telefoon (degene die al een camera hebben) heeft een video en een opnamefunctie. Dat moet JACK TERRIBLE (EN TROUWENS IEDEREEN VAN ONS) BIJ ZICH HEBBEN. Deze gadgets kunnen mensen behoorlijk helpen. Een SD kaart met 2 GB of meer kan behoorlijk wat opnames bevatten. Even op een USB stick zetten en klaar is kees.

    Like

   • Elke keer als ie begint te klagen over ‘smerige Jood met vieze Jodenster’ horen dat ook vier of vijf collega’s (niet-moslims). Dus getuigen zat, de hele groep weet het!

    Like

  • peterselie1 zegt:

   Nou Jack dat is dan af en toe een explosief sfeertje wat er heerst in de bouwkeet, goed dat je je zo kan beheersen, sterkte gewenst.

   Like

  • koloth zegt:

   Jack je moet hem 1x serieus waarschuwen en daarna met een ijzeren staaf op z’n harses slaan.
   Doet ie het nooit meer.

   Like

   • danny zegt:

    you Koloth gevoelsmatig snap ik je opmerking, maar Jack is dan de lul en niet die woestijnrat die hem continue aan het ziekstralen. Je weet hoe de Nederlandse rechtssysteem in elkaar . Krijg Jack dadelijk Plasman en Pestman achter hem aan met allerlei familie van dat teringjong. Laten wij het goede voorbeeld geven en eindeloos procederen tegen elke misstap van baardapen. Dan komt justitie vanzelf met de handen in het haar te zitten. Tijdens mijn rechtenstudie, heb ik echt de pest gekregen aan de gemiddelde advocaat allemaal types als Plasman, pestman, moskovic, fiq e.d.
    Ben meer van type Hiddema, helaas een zeldzaamheid in de advocatuur. De vorige genoemde vind ik charlatans en mediageil.

    Like

   • Ik schaft niet in een keet van bouwvakkers maar plantsoenmedewerkers..Dank jullie voor jullie reacties, bijvoorbeeld die van discriminatie. Ik heb bovenstaande reactie doorgestuurd naar de moslim omroep, de Joodse omroep, Geert Wilders, Mark Rutte, Princes Beatrix, Burgemeester van Amersfoort, Burgemeester van Rotterdam, de directrice van het bedrijf waar ik werk, Joods Actueel, Elsevier, Telegraaf, Trouw, VPRO, Knack, De Morgen, De Standaard, een paar rechtse websites, Nederlandse Publieke Omroep, PowNed en nog een paar die ik vergeten ben! Ik heb die reactie doorgestuurd met twee foto’s van schilderijen. Eén zelfportret met Jodenster om!!!

    Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Jack Terrible: 16.29. uur, op 4/10. Laat je er niet onder krijgen, Jack. Heel veel sterkte, en WIJ op dit blog staan 100% achter jou, en niet achter deze HAATJURK!

   Like

  • leefbarbaar zegt:

   Beste Jack Terrible,
   geweld is zelden een goede oplossing en hoort meer bij de barbaren / haatgelovigen thuis. Jouw kracht is je veerkracht en schilderkunst. Van die moslims zijn er miljoenen en uiteindelijk is het één pot nat, maar zoals jou is er maar 1.
   groet, LBB

   Like

 3. joopklepzeiker zegt:

  Mijn petje af, een 10 met een griffel !

  Like

 4. Marc Bouwman zegt:

  Die laatste aanvulling van Isa is wel een heel interessante. Kunnen we daar de islamitische wereld, binnen en buiten de VN, niet het beste bij voortduring mee bombarderen? Om te beginnen bij Hamas? En Van Agt, natuurlijk.

  Like

  • Manna zegt:

   Inderdaad. En dit is ook het enige artikel in de koran dat verwijst naar het land Israël. Dus ook de sleutel naar vrede daar.

   Like

   • danny zegt:

    precies Manna, maar dat gaat niet zomaar gebeuren helaas.

    Like

   • Sura 17 -104 vertelt de moslim anders heel duidelijk dat het land aan de kinderen van Israël gegeven is. (en de moslims er dus illegaal wonen.) Ook in Sura 10 – 93 en in Sura 5 – 21 staat het duidelijk. Dit was voor Walid Shoebat, (zelf een Palestijn) reden om de islam en Israël te verlaten.

    Like

 5. Motorman zegt:

  Islam is vrede zolang de Mohammedanen in de minderheid zijn. Dan houden ze zich kalm. Vanaf het ogenblik dat ze de meerderheid benaderen slagen ze wild om zich heen.

  Like

 6. Theodoor zegt:

  Volgens de huidige president van Turkije is er maar 1 islam, die ene islam heeft om de islam te verspreiden enorm veel mensen vermoord, vele honderden miljoenen. U blijft een moslim en daar heb je al gauw te veel van. De islam is niet een geloof van vrede, kijk eens in de wereld, de randgebieden, dan kun je als niet politicus maar conclusie trekken u liegt en dat de Islam nog podium krijgt op het publieke net vind ik dat niet gepast. Islam is bloed, bloed, bloed!

  Like

 7. @geertwilderspvv GA TOCH KOKEN MENS’ DOMOOR @woukevscherrenb Journalisten wrdn toch ge8 zich in materie te VERDIEPEN? https://ejbron.wordpress.com/2014/10/04/open-brief-aan-burgemeester-aboutaleb/

  Like

  • danny zegt:

   De meeste journalisten leiden naar mijn idee aan de rode honde ziekte en het Stockholmsyndroom en subjectieve onkunde als het over de islam gaat.

   Like

 8. Erik Bink zegt:

  Tja, dit vinden we over Aboutaleb in De Volkskrant van 28 oktober 2008:
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/aboutaleb-beroemd-in-heel-marokko~a909199/

  ‘Toen hij (: Achmed Aboutaleb) klein was, viel hij al op. Hij was erg intelligent.
  Zijn vader leerde als kind de Koran uit het hoofd door rondjes om de moskee te lopen. Zo hoorde hij wat er binnen werd gezegd.’
  Als Achmed net zoveel kennis van de koran heeft als zijn vader, dan…., ja, wat dan, dan zou ie beter moeten weten, of wat?
  En dit schreef Martien Pennings reeds in april 2008 over Achmed Aboutaleb:

  “Op Vrijdagavond 25 april 2008 zat Ahmed Aboutaleb bij Pauw & Witteman. Bekijk op “uitzending gemist” eens de 40 seconden na 7:30. Dan zien we Aboutaleb zeggen dat hij niet van generaliseren houdt. En dat doet hij als een typische moslim: intimiderend !!!).

  Aboutaleb nam afstand van haatschreeuwer Fawaz, vooral vanwege de “imagoschade” die moslims en Marokkanen volgens hem vanwege deze imam oplopen.

  Waarop Jeroen Pauw over Fawaz dit zei: “Er zijn heel veel mensen die zeggen: dat is het ware gezicht van de islam. Dat is het dus echt.”

  Op dat moment kreeg Aboutaleb de onverzettelijkheid van de echte moslimstrijder over zich. In hem voer een autoritaire ongenaakbaarheid en hooghartigheid , die autochtone Hollandse baasjes sinds de jaren 1960 afgeleerd hebben. Heilig verontwaardigd zei hij: “Dat is niet het ware gezicht van de islam. Want hier zit ook een moslim. En pas dus op met dat soort generaliserende opmerkingen. Ik ben ook moslim. En ik meen ook dat ik het ware gezicht van de islam laat zien. Dus dat zijn generalisaties die geen pas geven.”

  Waarop Pauw inbond.

  Maar iemand had natuurlijk moeten zeggen: “Misschien moet u iets minder verontwaardig zijn, mijnheer Aboutaleb. Want de geschiedenis van de islam levert een nogal generaal patroon op van agressie, bloedvergieten, racisme, seksisme en pure onderdrukking. Ook de actuele reëel bestaande islam levert een nogal generaal patroon op. Er bestaat nergens een islamitische maatschappij die aan minimum-normen van humaniteit voldoet. Die heeft ook nooit bestaan. We hebben in het Westen een enorme last van de minderheid van moslims. En het kan best zijn dat u een leuke moslim bent. Zo had je ook leuke communisten en zelfs leuke fascisten, die het allemaal prima bedoelden. Maar dat maakt het historisch globale oordeel over die systemen niet minder vernietigend. Iemand als Samuel Huntington heeft over 1400 jaar islam een inderdaad vernietigend oordeel geveld. En hij is de enige niet. U zou zich, mijnheer Aboutaleb, ietsje schuldbewuster kunnen opstellen, zoals wij dat hier in het Westen altijd zo goed kunnen als het over ónze fouten gaat. U zou zich eens af kunnen vragen in hoeverre de goede moslims, van wie u er blijkbaar een bent, de islam zó goed maken dat we er helemaal geen negatieve uitspraken meer over kunnen doen. Er zijn mensen die op goede gronden beweren dat de islam een totalitair systeem is, dat zichzelf als onveranderlijk definieert. Dat er dus nooit een liberale, humane islam kan bestaan. Dat de extremisten in de islam altijd de beste, nee de énige papieren hebben. Godfather van islamkenners Bernard Lewis zei: ‘Er bestaan gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.’ Hans Jansen zegt: ‘De islam is geen vredelievende godsdienst. Dat is gewoon niet waar.’ Kortom: misschien is een reactie van verontwaardiging niet gepast op een opmerking dat sommigen Fawaz als het echte gezicht van de islam zien.”

  Ja, dat had iemand tegen Aboutaleb moeten zeggen, toen hij als typische moslim (!!!) reageerde.”

  Like

 9. Edwin Lauxen zegt:

  Belangrijk bericht van Gabe Zolna uit USA

  Obama, Is The Father Of ISIS!

  After watching the attached video linked below, you can only come to one conclusion, which is, that Obama is the father of ISIS.

  Obama has been arming ISIS ever since Obama overthrew Gaddafi in Libya.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Edwin Als ik begin te kijken ben ik heel tijdje bezet.
   Ik ben het helemaal eens met Gabe Zolna.
   Het viel me op dat bij de leugens die Mobama de vorige week vertelde bij zijn toespraak bij de V.N. hij nog altijd die ring draagt met de shahada?, er is maar EEN GOD en dat is allah en Mo is zijn profeet.
   Overigens ben ik er ook van overtuigd dat hij flink meegewerkt aan het omver werpen van Mubarak in Egypte.

   Like

 10. peterselie1 zegt:

  Zo ver is het al gekomen in ons land, waar discriminatie hoogtij viert, maar dan ten opzichte van de eigen burgers. Daarom is het verfrissend eens te zien, dat in andere landen democratie nog wel met een grote ” D “ geschreven wordt.

  Like

 11. peterselie1 zegt:

  Het opheffingsprincipe in de Koran

  De truc achter de schijnbare tegenstrijdigheid van de Koran en waarom de radicale moslims altijd gelijk hebben
  Als geen enkel ander heilig boek onder de wereldreligies bevat de Koran vele tegenstrijdige uitspraken. Wat op de ene plaats verboden is, wordt op een andere plaats nadrukkelijk verlangd – en omgekeerd. Maar de tegenstrijdigheid van de Koran is slechts een schijnbare. Die lost plotseling op, wanneer men het zorgvuldig bewaarde geheim heeft herkend dat zich achter de architectuur van de Koran verborgen houdt. Want de soera’s in de Koran zijn namelijk niet chronologisch, maar op lengte gesorteerd – en de jongere soera’s (uit de gewelddadige late fase van Mohammed in Medina) doen de oudere uit de in vergelijking nog vreedzame periode in Mekka teniet. Dit geheim wordt echter door islamitische geleerden als een graal beschermd – en alleen bij speciale gelegenheden geventileerd.

  1. INLEIDENDE GEDACHTEN

  De centrale vraag bij uitstek: Is de islam vreedzaam of gevaarlijk?

  Ondanks het feit, dat bijna alle internationale terreurdaden in de laatste decennia door moslims werden gepleegd, houden islamitische geleerden hardnekkig vol, dat de islam een”religie van de vrede” zou zijn. Om hun thesen te onderbouwen, citeren ze Koranverzen zoals vers 32 van soera 5, volgens welke diegene, die ”een mens doodt” moet zijn ”als iemand die de hele mensheid heeft vermoord” (islamitische geestelijken houden echter voor hun gelovigen verborgen, dat Mohammed in dit vers geboden uit de Talmoed van de Joden citeert [Sanhedrin 4:1, 22a]). Critici van de islam confronteren moslims echter met soera’s, die exact het tegendeel eisen: namelijk het doden van ongelovigen. Zo wordt er bijvoorbeeld in soera 47, vers 4 gezegd: ”En wanneer jullie de ongelovigen ontmoeten, sla hun koppen af, totdat jullie een slachting onder hen hebben aangericht.”

  Bijna alle mediabijdragen over de islam, bijna alle talkshows met en over moslims en hun geloof draaien om de centrale vraag of de islam een religie van de vrede of van de terreur is is. En de meeste bijdragen en talkshows eindigen bijna altijd op dezelfde manier: de meest onkundige toeschouwer is natijd net zo slim als daarvoor. Want de verdedigers van de islam citeren schijnbaar vreedzame Koranverzen, terwijl hun critici verwijzen naar het aantal terroristische aanslagen, die door moslims in naam van de islam worden gepleegd. Net zoals destijds bij het communisme antwoorden de moslims nu ook met de aanwijzing, dat die gewelddaden niets met de islam te maken zouden hebben. En net als destijds de communisten deden, laten ook nu de meeste moslims de duizenden gruweldaden en schendingen van de mensenrechten – begaan in de landen van de islam, maar ook in de landen van de ”ongelovigen” – regelmatig uit hun discussies weg en verwijzen dan integendeel naar de zogenaamde schuld van het westen, op diens kolonisaties en op het kapitalisme als eigenlijke oorzaak van die terreur. Net zoals de communisten in hun tijd beweren moslims en hun westerse geloofsverdedigers nu, at de wereldwijde terreurdaden van de ”begrijpelijke” en wanhopige opstand van de armsten tegenover de dominantie en de vernedering door het westen zou zijn en in werkelijkheid niets met de eislam te maken zouden hebben. >>>

  http://www.uitkijk.net/islam.php?do=truc

  Like

 12. windwens zegt:

  Ik had niet anders verwacht, als een moslim gaat vertellen dat wij zo aardig zijn en zo goed, ga dan maar uitkijken, en ga op zoek naar het addertje onder het gras. Voortdurend is men een rookgordijn aan het op trekken om het gelijk te halen. Het is een wreed geloof en dat blijft het. Dat is ook wat Aboutaleb tracht weer met toverwoorden te bewerkstelligen dat een niet moslim het zelfde wordt behandeld als een moslim. We worden dagelijks verkocht en verraden, en daar is niets mis mee volgens de kliek die het door onze strot willen duwen.
  Moslim haat naar niet gelovige moet een niet moslim gewoon accepteren. Dat is tolerantie!!??

  Like

 13. Driek zegt:

  Ik vind het een mooi geschreven en duidelijk artikel. Maar – ik weet wel zeker, dat wanneer het moment is aangebroken, dat de islamieten hier de boel overnemen en de sharia gaan invoeren, dat de heer Aboutaleb toch mooi partij kiest voor zijn mede mohammedanen en niet voor de Nederlandse burgers. Ik vertrouw die man niet. dit man pleegt Taqiyya in zijn zuiverste vorm. En ik vertrouw niet één moslim. Het zijn bedriegers. Altijd al geweest. En wat die man citeert uit de koran klopt voor geen meter.
  Die moslims laten de laatste tijd wel erg veel van zich horen, vooral die mooie praatjes, dat de islam zo vredelievend is. Flikker toch op. Er staat ons maar één ding te doen, en dat is de islam bestrijden en verbieden. Het is een helse ideologie die ons allemaal kapot maakt. En ik snap nog steeds niet waarom een Marokkaan burgemeester van Rotterdam moet zijn. Ze lijken wel gek geworden in dit land. Nog even en we hebben straks een burgemeester in djellaba. Of eentje met een hoofddoek. Dit land is volkomen doorgeslagen.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Driek: 17.34. uur. Het is misgegaan beste meneer Driek, toen onder de rode Joop den Uyl, en de volgende kabinetten, “deze gastarbeiders”, stemrecht kregen! En tevens toestemming om hun halve stam, uit Marokko en Turkije hier naar toe te laten komen!

   Like

  • Harry zegt:

   Het wordt misschien wat eentonig , Driek , maar ik ben het wederom helemaal met je eens !

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Driek, die mooie praatjes m o e t e n ze op dit moment voor hun gevoel wel houden omdat IS te vroeg het ware gezicht van de islam heeft laten zien -de tijd was daar nog niet rijp voor- en ze nu alleen maar kunnen proberen te redden, wat er nog te redden valt. Maar hoeveel mensen trappen daar nog in? Steeds minder, als je het mij vraagt: Vóór IS de exhibitionist ging spelen, geloofden ze deze dingen nooit, ook niet, dat ze in het Midden-Oosten voorkwamen. Maar nu móeten ze het wel geloven!
   En juist dààrom kon een Burgemeester met een hoofddoek of in djellaba, mocht daar alsprake van zijn, tóch nog wel eens een stap te ver blijken, dat zul je nog zien!

   Like

 14. luckybee zegt:

  Abu Talib vertel je hier Takkeya als je niet weet wat dat betekent;Hier heb je ze.
  Soera 5 vers :” 89. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt Allah u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.

  Quote:
  Soera 2 vers:” 225. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

  Quote:
  Soera 16 vers :” 106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.

  Like

  • Harry zegt:

   Je zou moeten proberen om hem gereformeerd te maken , Lucky .
   De streken heeft ie al , alleen het etiket moet nog omgewisseld .
   En het grote voordeel is dat ie dan zelf slachtoffer wordt van die vredelievende religie .

   Like

   • Driek zegt:

    Meneer Harry, nu weet ik niet of Lucky zich kan voegen bij de “bevindelijk gereformeerden”, want die lieden maken je leven er ook niet leuker op. Alleen zullen de gereformeerden je hoofd er niet afhakken. Maar een echt blij volkje is het niet.
    De schrijver Maarten ’t Hart heeft over het gereformeerde geloof heel mooi geschreven.

    Like

 15. danny zegt:

  Goed artikel, nu hopen dat mijn burgemeester dit ook leest, want ik had dezelfde kritiek als de schrijfster van het artikel. Ik zou onze burgemeester eerder als naiief beschouwen. Maar idd hij is wel voor mij een van de meest geintegeerde moslim van Nederland, maar het blijft een moslim, dus ik weet niet of ik hem kan vertrouwen. Maar het standpunt dat IS niets met de islam te maken heeft, is ronduit naiief en een kapitale misvatting, of wel het is een bewuste opvatting om zand in de ogen te strooien van de ongelovige of het is ronduit naïviteit, maar dat mogen Aboutaleb en Obama zelf maar eens uitleggen. Ben bang dat dat niet snel zal gaan gebeuren.

  Like

 16. Ik ken geen ene moslim die geen lange tenen heeft;agressie zit er bij die lui ingebakken!Ik ben beledigd en,ik eis respect,ik eis dit en,ik eis dat,en als jij niet doet wat ik wil……!En dat ze zich die houding permiteren komt doordat wij dat toe laten!En daar moet nu eindelijk eens een eind aan komen>Geef ze tegengas op alle mogelijke manieren!Maak voor de verandering,hun leven maar onleefbaar;we moeten het omdraaien!Het moet,het moet,het moet!En het moet nu!

  Like

  • danny zegt:

   Dat is genetische bepaald, en dankzij de immigratiepolitiek van de rode honden met hulp van conservatieven en liberalen. Allen hebben schuld, behalve de PVV en andere nieuwe partijen.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @danny: 18.32. uur. Met U eens, en ik zal de namen van deze partijen nogmaals opnoemen: PvdA,CDA,VVD en D66!

    Like

  • Joshua zegt:

   Beste Yvonne, hoeveel Nederlanders denk je dat je mee krijgt, de meesten lopen met blinddoeken voor hun ogen, en geloven alleen de liegende overheid of die zielige gediscrimineerde moslims, of leugenachtige media.

   Like

   • Weet ik,maar ik blijf mijn best doen;ik geef niet op!

    Like

   • danny zegt:

    Niet opgeven Joshua. Gaan die baardapen ook niet doen. Dan zien we wel wie het het langst vol gaat houden. Voorlopig zijn die geitenneukers in de minderheid in Europa, dus wat willen ze nou met grote kamelenbek.

    Een volk dat voor moslimtirannen zwicht
    Ziet het einde in zicht
    Dan dooft het Westerse verlichte licht

    vergeet dat niet mensen!

    wij hebben 300 jaar gevochten voor onze vrijheden.
    Die gaan we niet ten grabbel gooien aan stil idiote fanatici. To hell with them!
    kom op mensen!

    Like

  • Theodoor zegt:

   De reden is de koran, dat is hun opvoedingsboek.
   Zij voelen zich boven de “ongelovigen” verheven, ongeveer net zo als onze politieke elite tegenover het Nederlandse volk.

   Waarom denkt u dat de familie van de doodgeschoten juwelenboeven het niet eens zijn met de gerechtelijke uitspraak?
   Het zit erin gebakken en het is onuitwisbaar, het wordt heel lastig in West Europa en dus ook Nederland.
   Hoe langer men wacht om de knuppel in het hoenderhok te gooien hoe moeilijker het gaat worden.

   Waarom zijn de kiezers alleen maar belangrijk vlak voor de verkiezingen, de verheven voelende politici zullen dus ook nooit een echt referendum uitschrijven en aanvaarden.

   Like

   • Joshua zegt:

    De gedupeerden zitten straks in de gevangenis, en alle ( moslim) criminelen lopen een lange neus te geven aan de Nederlandse samenleving.
    Veel advocaten zijn ook meegesleept met het belachelijke beleid van onze smeerlappen overheid.
    Er wordt teveel toegegeven aan mohamed vereerders die niet wil integreren.

    Like

 17. Jan zegt:

  ‘Wanorde’ scheppen, zoals geschreven staat in 5:32 is weigeren moslim te worden, de ‘profeet’ niet willen accepteren en niet-moslims zijn potentiële veroorzakers van problemen:
  “Toen zonden Wij na hen (de vorige boodschappers) Mozes met Onze tekenen naar Pharao en zijn leiders, maar zij geloofden er niet in. Ziet hoe het einde was van de onruststokers.”
  (7:103 http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.php?subaction=showfull&id=1099093470&archive=&start_from=&ucat=2&go=NL)

  De exegese/tafsir van sura 5:32 in de koran waaruit duidelijk blijkt dat het bloed van Joden wel vergoten mag worden, maar dat van een moslim niet:

  Tafsir Al Jalalyn:
  “Because of that, which Cain did, We decreed for the Children of Israel that whoever slays a soul for other than a soul, slain, or for, other than, corruption, committed, in the land, in the way of unbelief, fornication or waylaying and the like, it shall be as if he had slain mankind altogether; and whoever saves the life of one, by refraining from slaying, it shall be as if he had saved the life of all mankind — Ibn ‘Abbās said [that the above is meant] in the sense of violating and protecting its [a soul’s] sanctity [respectively]. Our messengers have already come to them, that is, to the Children of Israel, with clear proofs, miracles, but after that many of them still commit excesses in the land, overstepping the bounds through disbelief, killing and the like.”
  http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=5&tAyahNo=32&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2

  “Sa`id bin Jubayr said, “He who allows himself to shed the blood of a Muslim, is like he who allows shedding the blood of all people. He who forbids shedding the blood of one Muslim, is like he who forbids shedding the blood of all people.” In addition, Ibn Jurayj said that Al-A`raj said that Mujahid commented on the Ayah, (it would be as if he killed all mankind,) “He who kills a believing soul intentionally, Allah makes the Fire of Hell his abode, He will become angry with him, and curse him, and has prepared a tremendous punishment for him, equal to if he had killed all people, his punishment will still be the same.” Ibn Jurayj said that Mujahid said that the Ayah, (and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.) means, “He who does not kill anyone, then the lives of people are safe from him.”
  Quran Tafsir Ibn Kathir
  http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=60

  Ik verdenk Abutaleb dus van grenzeloze domheid, dat hij de koranus niet kent en dat hij bewust vals citeert.

  Like

  • danny zegt:

   Zou zomaar kunnen beste Jan. Het zou mij niet verbazen. En dat meneer de verzen citeert de hem op dat moment van pas komen om zand in de ogen te strooien.

   Like

  • johannes zegt:

   de hele meute het land uit trappen en abutaleb voor op laten lopen met z’n ketting om z’n spek nek,weg met dat rot volk,oprotten

   Like

 18. Momenteel wordt er van binnenuit, ons land en onze cultuur gedestabiliseerd. Bijna met een chirurgische precessie, op een ‘salami-techniek achtige’ manier word er geknibbeld aan onze vrijheid, onze nationaliteit en vrije democratie. Niet alleen op het sociaal politieke vlak maar ook op het economisch financiële vlak word er geprobeerd om ons financieel kreupel te maken.; een land wat bankroet is heeft weinig middelen om zich te verdedigen. Het is net als een hand met (woestijn) zand in onze democratische motor: heel langzaam gaat het knarsen en piepen tot op het moment dat het overhit raakt, vastloopt en niets meer kan doen, en ons lot gaat worden bepaald door de oprukkende islam.

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @danny: 18.28. uur. Dat is mooi uitgelegd door U Danny. Ergo et ego, kunnen WIJ PVV stemmers op grond van artikel 1 van de Grondwet, juncto artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht, de RODE FASCIST RIESSEN voor de rechtbank DAGEN! Want dit ROOD STUK ONGELUK, wil ONS PVV stemmers DEPORTEREN, en WILDERS VERMOORDEN! Waarom is deze vent NOOIT aangepakt voor HAATZAAIEN? vragen, vragen…

  Like

 20. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Als Islam vredelievend was bleven ze wel in Mecca. Maar nee, ze moeten zo nodig de wereld in, mensen onderdrukken en afslachten. En Aboutaleb praat net zoals de andere politici behalve Geert. Liegen is hen eigen.

  Like

 21. Zilvermeeuw zegt:

  ……..En u bent niet de enige die deze passage (nogmaals, wellicht door onwetendheid) aanhaalt en misbruikt.”

  Helemaal FOUT om te schrijven “wellicht door onwetendheid”! De moslim Aboutaleb pleegt simpelweg taqiyya: de ongelovigen voorliegen.!! Precies zoals ook alle andere moslims doen. Had DAT maar in die brief vermeld! Het is en blijft gewoon een grote schande dat een MOSLIM burgemeester van Rotterdam is!

  Like

 22. dgneree zegt:

  “Het betreft hier dus een gebod van Allah aan de Joden, niet aan de mohammedanen”.

  Hier zit iets vreemds. Het was namelijk een gebod van Jahweh (of Jehova of JHVH) en niet van Allah. Moslims beweren dat de enige god Allah heet, maar ze erkennen dus wel Jahweh, gezien de vele verwijzingen naar de Thora en de Talmud. Vreemd toch, die naamsverandering. Als God zich opeens Allah noemt, waarom dan eerst Jahweh? Het is toch volgens de Mohammedanen dezelfde god?

  JHVH schijnt te betekenen: Ik ben die ik ben, maar in feite is de naam van God “Ik Ben”. Dat wil zeggen, dat alles wat “is” God is en God alles is wat bestaat.

  Is het herbenoemen niet een bevestiging, dat het hele verhaal niet kan kloppen?

  Waarom zeggen de Mohammedanen dat de joden hun leer vervalst hebben als ze zelf de enige ware god opeens een andere naam geven?

  Dus wie gaf dat bevel aan de joden? Jahweh en niet Allah. De Koran is één en al jatwerk en bovendien nog bijzonder slecht gejat ook, zodanig, dat er duizenden boeken nodig zijn om alle waanzin die erin staat recht te breien.

  Like

  • Manna zegt:

   In de Koran wordt uitsluitend over Allah gesproken. En in die hoedanigheid heb ik danook de brief verwoord. Over de kwestie of Allah Jahwe/Jehova is, is wellicht voer voor een nieuw artikel danwel discussie. Mijn inziens vertoond Allah echter meer eigenschappen van een ander bijbels personage (die een interessante discussie voerde met Jezus in de woestijn)….

   Like

  • johannes zegt:

   ja goed gezien,nee zeer goed gezien

   Like

 23. Jean zegt:

  Mohamed, monarchie, moslim, modder, niets goeds van te verwachten.
  Het is niet meer doenbaar altijd met de afstandsbediening in de hand te zitten, steeds als er iets van dat mohamed, monarchie of moslimgedoe op de buis komt is het snel wegzappen geblazen kwestie van darmklachten te voorkomen.

  Like

 24. Jacolijne zegt:

  Wow, mooi stukje zeg! Ik kan alleen maar amen zeggen.
  Bedankt!
  Gr jacolijne

  Like

 25. Dankzij ISIS wordt het eindelijk OVERDUIDELIJK voor al die lui die NOG STEEDS NIET GELOVEN dat islam ONDERWERPING betekent en dat het enige waar moslems op uit zijn is èlk land ter wereld te onderwerpen aan de islam zodat ze hun idee van Kalifaat eindelijk zouden kunnen stichten…. In wezen is het eigenlijk dus een GODSGESCHENK dat ze hun hand in haast overspeeld hebben en nu aan IEDEREEN het WARE islam gezicht wordt getoond!

  Ik zeg iedere x in gesprekken als men mij zegt ‘ach meid, dit zullen WIJ niet meer meemaken’,
  ik zei dan ‘Oh jawel! Ik denk zelfs dat het volgend jaar al zo ver is dat ze zicht steeds meer laten gaan en waarom?
  Omdat juist steeds meer mensen zoals wij gaan ZIEN en HOREN wàt die islam is,
  er wordt veel meer boosheid, woede, openlijke reacties, getoond,
  mensen overwinnen duidelijk ANGSTEN omdat ze inzien dat dàt nu juist wel t lààtste is wat ze moeten hebben want dan kunnen we beter nr de plaatselijke slager gaan en vragen of die t ff doet voor ons, ons hoofd op t blok leggen…

  Ik denk dat het nog geen jaar geleden is dat ik zei dat dit geen 5 jaar meer zou duren voordat t in alle hevigheid zou gaan losbarsten omdat die moslieten inzien dat ze GEEN TIJD meer te verliezen hebben omdat hun ‘marokjochies’ teveel in de kijkerd hebben gespeeld met hun geweld van èlke soort in èlke hoedanigheid… (oh neee dit duurt zeker nog 10 15 jaaaaar werd dan in koor geroepen)

  Daarbij heeft de houding vd politie t.o.v. de autochtone bevolking, ook voor de nodige ONVREDE gezorgd en men het gevoel van ONRECHT aangedaan te worden steeds duidelijker en duidelijker voelde en ook zichtbaar werd…

  ik HOOP dat t nog niet TE LAAT is en dat wij uiteindelijk driest genoeg blijken te zijn om de Koningshuizen, de verantwoordelijke regerings figuren, de ambtenaren, van hoog tot laag,
  voor een Krijgsraad te zullen brengen maar ik verwacht dat we een Volkstribunaal moeten vormen aangezien er alleen maar LINKSE stompzinnige rechters zijn en die moeten zèlf berecht worden voor hun medeplichtigheid…

  Wij zullen het moeten hebben van de PVV alléén,àlle àndere ‘politieke’ partijen,
  voor mijn part op de Dierenpartij na, moeten verboden worden wegens MISBRUIK van onze WETTEN, VERRAAD van Volk en Vaderland en de hoogste straffen moeten toegepast worden zònder mogelijkheid tot kwijtschelding of wat dan ook voor idioterie!

  We zullen die islamlanden PLAT moeten bombarderen en hun hele infrastructuur volledig onklaar maken, dit uiteraard NA dat wij daar alle dieren en Christenen, Joden, Jezidhi’s en slaven gered hebben…
  vd brokstukken van hun verpletterde infrastructuur, moeten hoge muren rond die landen opgetrokken worden waar na wij de moslems daar binnen ‘brengen’ en daarna het gat waardoor zij naar binnen werden gevoerd, voorgoed vergrendelen,

  ze mogen er NOOIT meer uit kunnen… wij willen NOOIT meer iets ZIEN of HOREN vàn of OVER die barbaren.

  De buurlanden kunnen als bewakers gaan functioneren zodat er gelijk werkgelegenheid is geschept… ze hoeven alleen mr op te letten dat er geen moslèm UIT kan en dat de muur intact blijft!

  t Lijkt mij overigens een zeer goede STRAF degenen die zich als koningen en koninginnen, president en àlle huidige regeringen mèt alle medeplichtigen als verraders, als dhimmies hebben gedragen,
  mee àfgevoerd worden nr die zandbaklanden zònder ooit nog een kans te hebben daar uit te kunnen komen…

  Vervolgens gaan wij hier ons land ‘schoon vegen’ van de autochtone criminelen en houden hen klip en klaar voor dat er een prima gevangenis op hen wacht bij hervallen in crime en dat is gedropt te worden achter die islam muren…
  iedereen kan zich een voorstelling maken dat die ‘onmensen’ nòg onmenselijker zullen zijn geworden en zich als roofdieren euhh als moslems, zullen storten op de binnenkomende niet-moslems… One STRIKE en het is OUT!

  Herstel van ONZE normen en waarden, herstel van ONZE geschiedenis, ONS ONDERWIJSSYSTEEM voordat den uyl e.c. hun klauwen er in hebben geslagen, burenhulp, naastenliefde, het VAK RELATIES hebben en onderhouden op de scholen vanaf het allereerste prille begin ingevoerd zodat kinderen al leren verantwoordelijkheid te hebben voor zichzelf en hun daden, dat acties reacties oproepen, dat het hebben van kinderen een niet geringe taak is, dat het zorgen voor kinderen en ouders en families van BELANG is enz enz enz enz…

  wie er aanvullingen heeft, grààg!!

  Like

 26. leefbarbaar zegt:

  Het succesverhaal van Aboutaleb verdient ook wat duiding. Meneer is een succesallochtoon, vanwege het feit dat de moslim PvdA stemt, vanwege het feit dat moslims AOW krijgen op hun 65-ste. Ook al hebben ze daarvoor nooit genoeg gewerkt en tweinig premies betaald. Dat heeft Abou geregeld en dat meneer daarmee burgemeester is geworden zegt veel over de PvdA.
  Voor de rest is het natuurlijk een moslim. Een goede of een slechte en hoort hier niet en had zeker nooit beloond mogen worden met het burgemeesterschap van 010.

  Like

 27. blondie zegt:

  Mooi stuk. Stof tot nadenken…

  Like

 28. Jean zegt:

  Een goede les beste reageerders,
  Geef nooit een stem aan een moslim en nooit aan een partij wrop een moslim voorkomt.
  Eis dat het vreemdelingenstemrecht wordt afgeschaft, vreemdelingen hebben zich aan te passen en met niets te bemoeien.

  Like

 29. 4sjun zegt:

  Meneer Aboutaleb is al eerder belicht. http://www.de-stek.info/hvv/index28272827.html?pagina=7231
  Ik kan niet zeggen dat ik sinds die tijd een betere indruk van hem gekregen heb.

  Like

  • Betweter zegt:

   Met Abutaleb ben ik ook niet erg in mijn sas. Doch om hem zaken in de schoenen te schuiven die niet kloppen, ben ik niet gediend. De kwestie AOW is via de bijstand
   geregeld en heeft betrekking op het minimum inkomen in Nederland en niet op
   aanvullende wetgeving van de AOW.

   Like

 30. Guillaume zegt:

  Indien we niet ingrijpen zullen onze ouders, wij, onze kinderen en kleinkinderen meemaken dat Nederland, Nederland niet meer zal zijn.

  Dan zijn de moslims erin geslaagd om de meerderheid te verwerven en gedisciplineerd door te zetten. Dan zal onze grondwet vernietigd worden en de sharia wetgeving ingesteld worden. Onze moeders, vrouwen, zussen en meisjes zullen worden gezien als oorlogsbuit en zullen misbruikt worden. Onze rechten komen te vervallen en we mogen minderheidsbelasting betalen. Zo niet, dan rest ons hetzelfde lot als de mensen in Irak en Syrië.

  Het einde van de Nederlander is dan in zicht. Onze cultuur (die is er nog… maar voor hoe lang), geschiedenis en vrijheid zullen dan uitgewist worden.

  Het is dan converteren, onderdanig zijn of sterven.

  Dit is ons lot, dit is het lot van onze kinderen
  Als we niet ingrijpen.

  Like

  • Nou, nou!! Kan het niet beetje minder? Het gros van de moslims kan Nederland niet besturen en laten voortbestaan. Ze willen verzorgd worden door anderen, niet werken, gratis geld ontvangen, profiteren van de wetgeving en een grote bek opzetten. Kortom: ze zijn nu ook weer niet zo gek om de kip met gouden eieren te slachten.

   Like

   • Guillaume zegt:

    Minder vind ik een goed idee! Uitstekend voorstel…

    Alle gekheid op een stokje, het is een schrikbeeld opgeroepen vanuit onderbuikgevoelens. We leven immers regelmatig met het motto “het zal in mijn tijd wel niet gebeuren”. Hoe lang zou het duren? 20,30,40,50 jaar? 4 a 5 generaties?

    Kijkende naar de radicale imams en hun volgers bekruipt me toch het gevoel dat ze echt denken dat ze het zelf wel kunnen rooien en dat het onder hun “door hun god opgestelde wetten” gewoon veel beter zal zijn op aarde.

    De arrogantie die ze nu in het Midden-Oosten ten toon spreiden zegt genoeg. Er zijn bovendien over de gehele wereld meer dan voldoende predikers die hard roepen dat de islam de wereld zal gaan domineren over onafzienbare tijd. Gezien de bevolkingsgroei onder deze groep mensen lijkt dat nog te gaan lukken ook. Eens zullen wij echt niet meer nodig zijn om “hun” te bedruipen. Nederland zal dan onherkenbaar zijn.

    Het past de autochtone Nederlander niet dit te zeggen. Onze Joods-Christelijke (en omgedraaid) opvattingen zijn er immers op gericht de ander te respecteren en te helpen. Echter in tijd van nood moet je van je af bijten voor het te laat is.

    Ik maak me in ieder geval zorgen om de toekomst van mijn kinderen.

    Like

 31. Er is genoeg reuring in de wereld om dit alles te begrijpen. Angst is een slechte raadgever.
  Respect moet je verdienen en niet automatisch toekennen.Leer dat aan je kinderen.

  Like

 32. Keter zegt:

  Kennelijk is iedereen een beetje tot rust gekomen. Lekker slapen en morgen weer vroeg op.

  Like

 33. Yana Dijkstra zegt:

  Laat iedereen toch eens ophouden om elkaar met citaten uit religieuze boeken om de oren de slaan. Boeken die al zo vaak vertaald zijn dat niemand meer weet wat de waarheid hier achter is.
  Het zijn de mensen die het leed veroorzaken niet de boeken!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s